Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005"

Transcriptie

1 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag juli Marokko

2 Gearresteerd in... Marokko Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCZ/CM Reclassering Nederland Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB) Nederlandse ambassade te Rabat Adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.

3 Inleiding 7 1. Nederlandse instanties 9 De ambassade / het consulaat-generaal 9 Buitenlandse Zaken 10 De Nederlandse reclassering Rechtsbijstand 15 Hulp van een tolk 15 Particulier advocaat 15 Pro Deo advocaat 16 Inhoudsopgave 3. Het strafproces 17 Algemeen 17 Arrestatie 17 Ondervraging / verhoor 18 Voorlopige hechtenis 19 Vrijlating op borgtocht 20 Voorlichtingsrapport reclassering 20 Vonnis Rechtsmiddelen 27 Instellen hoger beroep 27 Instellen cassatie 27 Vermindering straftijd Gevangenschap 29 Algemeen 29 Plaats van detentie 29 Voorlichting en informatie 30 Bezoekmogelijkheden 30 Correspondentie 32 5

4 Telefoneren 33 Geld ontvangen / overmaken 33 Financiële ondersteuning 34 Nederlandse lectuur 34 Geloof 35 Studiemogelijkheden 35 Pakketten ontvangen 36 Medische zorg 37 Klachten over de behandeling 38 Arbeidsmogelijkheden 38 Sociale zekerheid 38 Gevangenisklimaat 39 Vluchten 40 Na beëindiging straftijd Mogelijkheid tot straf ondergaan in Nederland (WOTS) 43 Verzoek indienen 45 Adressenlijst 49 Ambassade en consulaat-generaal Overige belangrijke adressen 49 en telefoonnummers 49 Woordenlijst 55 Juridische woordenlijst 55 Praktische Franse zinnen 56 U bent gearresteerd in Marokko. Nadat de ambassade of het consulaat-generaal op uw verzoek is ingelicht over uw arrestatie, krijgt u zo spoedig mogelijk bezoek van een medewerker. Dit bezoek en eventuele verdere contacten zijn erop gericht u te voorzien van informatie en om u bij te staan in deze moeilijke situatie. Houdt u er rekening mee dat het rechtssysteem en de gevangenissen in Marokko anders zijn dan in Nederland. Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Marokkaanse gevangeniswezen en wat Nederlandse instanties wel en niet voor u kunnen doen. In deze brochure vindt u eerst informatie over de taken en functies van de ambassade of het consulaatgeneraal, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse reclassering. Daarna volgt informatie over de situatie waarin u zich bevindt. Op de laatste pagina s zijn enkele Nederlandse woorden en zinnen opgenomen met een vertaling in de Franse taal. Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden of andere relaties vragen op. Indien uw familie in Nederland vragen heeft kan zij, via een door u aangewezen contactpersoon, contact opnemen met de Directie Consulaire Zaken / afdeling Consulair- Maatschappelijke Zaken (DCZ/CM) van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Familieleden op de Nederlandse Antillen kunnen contact opnemen met Bureau Buitenlandse Betrekkingen te Curaçao. Familieleden op Aruba kunnen voor vragen terecht bij Directie Buitenlandse Betrekkingen Aruba. Adressen, Inleiding 6 7

5 adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 De ambassade / het consulaat-generaal De Nederlandse ambassade in Rabat is in Marokko de officiële vertegenwoordiging van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Onder de ambassade in Rabat valt het consulaat-generaal in Casablanca. Het consulaat-generaal vertegenwoordigt de ambassade in andere delen van Marokko, ten zuiden van de lijn Mohammedia-Figuig. De ambassade en het consulaatgeneraal behartigen de belangen van alle Nederlanders in Marokko en dus ook de belangen van Nederlandse gedetineerden. Wanneer u gearresteerd bent, heeft u contact met de ambassade of het consulaat-generaal. De adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. Nederlandse Instanties Marokko heeft het Consulaire Verdrag van Wenen (1963) ondertekend. Hierin staat dat, indien de gearresteerde dat wenst, de autoriteiten verplicht zijn de consulaire vertegenwoordiging van een land te informeren over de arrestatie. Het komt echter regelmatig voor dat de ambassade of het consulaat-generaal niet (tijdig) wordt ingelicht. Als u er zeker van wilt zijn dat de ambassade of het consulaat-generaal op de hoogte wordt gesteld van uw arrestatie, moet u hiertoe zelf actie ondernemen. U kunt de ambassade of het consulaat-generaal schrijven of bellen. De ambassade en het consulaat-generaal mogen zich volgens internationaal gebruik niet bemoeien met de rechtsgang, de schuldvraag, de bewijslast of de te bepalen strafmaat in Marokko. In Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba wordt ook niet toege- 8 9

6 staan dat buitenlandse vertegenwoordigingen zich mengen in de rechtsgang. Wél kan de ambassade of het consulaat-generaal toezien op een juiste toepassing van het Marokkaanse recht. Ook kan de ambassade of het consulaat-generaal erop toezien dat de omstandigheden waaronder u wordt vastgehouden aan regels voldoen die ook gelden voor Marokkaanse medegedetineerden. Wanneer zich hierbij problemen voordoen kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging. De ambassade kan bij problemen proberen te bemiddelen met de Marokkaanse autoriteiten. Mogelijk heeft u schriftelijk aan de Marokkaanse autoriteiten laten weten geen contact te willen met de Nederlandse vertegenwoordiging. Als u op een later moment uw mening wenst te veranderen dan kunt u dit alsnog schriftelijk kenbaar maken. Buitenlandse Zaken De ambassade en het consulaat-generaal geven de arrestatie van Nederlanders in het buitenland door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling DCZ/CM. Zij geven hierbij aan of u er prijs op stelt dat uw familieleden en/of relaties in Nederland over de arrestatie worden ingelicht. Familieleden op de Nederlandse Antillen of Aruba worden geïnformeerd door het Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao of de Directie Buitenlandse Betrekkingen op Aruba. Ouders of voogden van minderjarigen krijgen altijd bericht over de arrestatie. U kunt één Nederlands sprekend contactpersoon in Nederland aanwijzen. Het ministerie houdt deze contactpersoon op de hoogte van het verloop van uw detentie en eventuele bijzonderheden. Alleen uw contactpersoon kan informatie krijgen over uw detentie; overige familieleden en/of relaties niet. Uw contactpersoon kan zich met vragen tot het ministerie (Nederland), Bureau Buitenlandse Betrekkingen (Nederlandse Antillen), of Directie Buitenlandse Betrekkingen (Aruba) wenden en niet rechtstreeks tot de ambassade of het consulaat-generaal. Dit voorkomt misverstanden, is gezien het tijdsverschil met veel landen het meest praktisch en bespaart hoge internationale telefoonkosten. De Nederlandse reclassering De reclassering in Nederland bestaat uit drie landelijke reclasseringsinstellingen die nauw samenwerken: Reclassering Nederland De afdeling reclassering van het Leger des Heils De verslavingszorg van GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland) Samen hebben ze ruim honderd vestigingen over het hele land, waar uitvoerend werk wordt verricht. Nederlandse gedetineerden én gedetineerden met een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in het buitenland, krijgen reclasseringshulp van een aparte unit: het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB)

7 Doel en Taken De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen en daarmee voor de bevordering van de veiligheid van burgers in de samenleving. Zij voert daarvoor een aantal taken uit, zoals voorlichting, begeleiding en de organisatie en uitvoering van taakstraffen voor mensen die in Nederland met het strafrecht in aanraking komen. Sommige taken verricht de reclassering ook geheel of gedeeltelijk voor Nederlanders in het buitenland. Reclassering Nederland zet zich niet in voor Arubaanse en Antilliaanse gedetineerden die woonachtig zijn op Aruba of de Nederlandse Antillen. Onder Nederlanders worden hier ook niet-nederlanders verstaan met een geldige verblijfstitel in Nederland. De begeleiding is direct gericht op uw maatschappelijke (her)inpassing. Hieronder vallen activiteiten die te maken hebben met de terugkeer en opvang van exgedetineerden in de Nederlandse samenleving. Zo is het, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, mogelijk om deel te nemen aan een studie- en arbeidsreïntegratieproject om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. De reclassering heeft bovendien in diverse landen contact met vrijwilligers die de gedetineerden kunnen bezoeken. De mogelijkheden om iets te doen voor landgenoten die in het buitenland vastzitten zijn uiteraard beperkt door de normen en regels die in het desbetreffende land gelden. Werkwijze Het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen van Reclassering Nederland wordt over het algemeen geïnformeerd over Nederlanders die in het buitenland zijn aangehouden, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De ambassade stuurt u namens de reclassering een brief waarin staat wat de Nederlandse reclassering is en eventueel voor u kan doen. U kunt door het formulier in te vullen en terug te sturen laten weten of u gebruik wilt maken van de diensten van Reclassering Nederland. De reclassering verzamelt praktische documentatie over de strafrechtpleging, gevangenissen en hulpverleningsmogelijkheden in het buitenland. Ze kan u en uw in Nederland wonende familie en relaties informatie en advies geven. In beperkte mate verstrekt de reclassering Nederlandstalige boeken. Familie en relaties Familieleden van gedetineerden die op de Antillen en Aruba wonen, kunnen zich wenden tot de Stichting Reclassering Curaçao, Stichting Reclassering Bonaire en de Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming 1961 en Dienst Justitiële Inrichtingen Bovenwinden. De adressen daarvan vindt u achter in de brochure

8 2 Wie in Marokko is gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, heeft recht op rechtsbijstand. U kunt een advocaat aanstellen die u zelf betaalt of wegens onvermogen een kosteloze (pro Deo) advocaat (avocat commis d office) laten aanwijzen. Vragen over uw rechtszaak moet u bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen en mogen u hierover geen advies geven. Rechtsbijstand Hulp van een tolk In Marokko heeft u tijdens het verhoor bij de politie geen recht op een tolk of advocaat. Pas bij de rechtercommissaris heeft u recht op een tolk. In Marokko zijn geen beëdigde tolken aanwezig. Soms wordt een Marokkaan ingeschakeld die in Nederland heeft gewoond en onze taal wel voldoende spreekt, maar die onbeëdigd is en daarom geen rol kan en mag spelen in het proces. Tijdens de rechtszittingen heeft u recht op een tolk. Mocht u een tolk nodig hebben dan moet u dit kenbaar maken bij uw advocaat. De autoriteiten zijn niet verplicht documenten schriftelijk te vertalen in de taal van een gearresteerde buitenlander. Indien u de inhoud van een verklaring niet goed begrijpt, doet u er goed aan daarover eerst duidelijkheid te verkrijgen. Teken nimmer een verklaring die u niet begrijpt. Uw advocaat of de gevangenisautoriteiten kunnen desgevraagd een mondelinge vertaling geven. Particulier advocaat U kunt een particulier advocaat aantrekken. U moet dan over ruime financiële middelen beschikken of 14 15

9 familie en/of vrienden hebben die bereid zijn de hoge kosten van deze advocaat te betalen. De ambassade of het consulaat-generaal draagt geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk gekozen advocaat of de wijze waarop de advocaat de verdediging voert. Het honorarium van een advocaat bepaalt u, met de nodige zorgvuldigheid, in overleg met de advocaat. Ook hierin speelt de ambassade geen rol. Bij detentie in het buitenland neemt de Nederlandse overheid de kosten van de verdediging niet voor haar rekening. U kunt een Nederlandse advocaat (op eigen kosten) als adviseur van uw Marokkaanse advocaat inschakelen. Daar een advocaat u alleen voor de rechtbank mag verdedigen als hij/zij geregistreerd is in het land waarin u bent gearresteerd, kan een Nederlandse advocaat u in Marokko niet voor de rechtbank verdedigen. Pro Deo advocaat Wanneer u niet over voldoende geld beschikt om een particulier advocaat aan te trekken, wijst de rechtbank een pro Deo advocaat (avocat commis d office) aan. Voor deze advocaat hoeft u niets te betalen. Hoe een pro Deo advocaat uw belangen behartigt, hangt sterk af van de persoon. De praktijk leert dat de meeste pro Deo advocaten zich beperken tot het hoogst noodzakelijke; zij bezoeken u niet vaak in de gevangenis en de kwaliteit van hun werk laat te wensen over. Indien u een pro Deo advocaat toegewezen heeft gekregen en u later toch een particulier advocaat wilt nemen, kan de pro Deo advocaat een schadeloosstelling eisen. 3 Algemeen Het Marokkaanse strafproces verschilt aanzienlijk van het Nederlandse strafproces. Gewoonlijk wordt de strafzaak behandeld in de regio waarbinnen het delict is gepleegd. Voordat u officieel wordt beschuldigd, vindt er een onderzoek plaats. Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek alleen contact heeft met uw advocaat en met officiële instanties zoals de ambassade. Tijdens rechtszittingen zijn de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. Dit kan echter alleen als u vooraf toestemming geeft. Uw advocaat kan u hierover informeren. Vragen over uw rechtszaak dient u te bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal mogen u hierover geen advies geven. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse fasen van het strafproces: 1. Arrestatie 2. Ondervraging / verhoor 3. Voorlopige hechtenis 4. Vrijlating op borgtocht 5. Voorlichtingsrapport reclassering 6. Rechtszitting 7. Vonnis Arrestatie Als op het moment van de arrestatie duidelijk is dat u het Nederlanderschap bezit, zijn de Marokkaanse autoriteiten op basis van het Verdrag van Wenen verplicht u Het Strafproces 16 17

10 te vragen of u contact wenst met de Nederlandse ambassade. De Marokkaanse autoriteiten stellen de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal soms niet of pas nadat u veroordeeld bent op de hoogte van uw arrestatie. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat er snel contact wordt opgenomen kunt u zelf de ambassade of het consulaat-generaal bellen of schrijven. Op het politiebureau worden al uw bezittingen en vaak ook uw paspoort en eventuele andere identiteitspapieren afgenomen. Na uw veroordeling wordt het paspoort bewaard bij de griffie van de gevangenis. Zodra u uw straf heeft uitgezeten en uw boetes heeft betaald, krijgt u het paspoort terug of stuurt de ambassade of het consulaat-generaal het paspoort terug naar de gemeente waar u woonachtig bent. De ambassade en het consulaat-generaal mogen geen assistentie verlenen bij het terugkrijgen van in beslag genomen goederen als een auto, geld of bagage. De periode die vooraf gaat aan uw berechting, de zogenaamde voorlopige hechtenis (détention provisoire), verblijft u in de strafinrichting van de plaats waar u terechtstaat. Ondervraging / verhoor Gedurende de verhoren op het politiebureau is rechtsbijstand niet toegestaan. Na deze periode wordt u voorgeleid aan de rechter-commissaris (Juge d Instruction). Deze kan u voorlopige hechtenis opleg- gen. Als hij daartoe besluit, zal hij u erop wijzen dat u rechtsbijstand en hulp van een tolk kunt krijgen. Elk verhoor door de rechter-commissaris dient in beginsel te worden bijgewoond door een advocaat, tenzij u uitdrukkelijk verklaart daarvan af te zien. In Marokko is geen beëdigd tolk of vertaler Nederlands te vinden. Hierdoor kan tijdens de verhoren lang niet altijd een tolk Nederlands-Arabisch worden ingeschakeld. Voorlopige hechtenis Als de rechter-commissaris van oordeel is dat u voor het voortgezet onderzoek langer vastgehouden moet worden, komt u in voorlopige hechtenis (en détention préventive) en wordt u in een strafinrichting (Maison d Arrêt / Prison Civile) geplaatst. Volgens de Marokkaanse wet mag de voorlopige hechtenis maximaal 2 maanden duren. Bij zware delicten ( crime ) waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 5 jaar, is dit langer. De periode kan vijf maal met 2 maanden worden verlengd. Familieleden kunnen zich de moeite besparen om de beslissingen rond uw voorlopige hechtenis te beïnvloeden. De ervaring heeft geleerd dat pogingen daartoe geen enkel succes hebben. Tijdens de periode van uw voorlopige hechtenis kunnen u bepaalde beperkingen worden opgelegd, zoals een verbod op contact met andere gearresteerden, familieleden of vertegenwoordigers van de ambassade of het consulaat-generaal. Het is ook mogelijk dat de autoriteiten een verbod opleggen te corresponderen of schriftelijk of telefonisch contact te hebben

11 Vrijlating op borgtocht In Marokko is het in principe mogelijk vrijlating op borgtocht (caution) te krijgen. Een dergelijke beslissing kan alleen genomen worden met de instemming van zowel de officier van justitie (le Procureur du Roi) als van de rechter-commissaris (Juge d Instruction). Dit besluit wordt alleen genomen wanneer er voldoende waarborgen zijn om aan te nemen dat u zich niet aan verdere vervolging onttrekt en u zich aan de afspraken over meldingsplicht en bereikbaarheid houdt. Op grond van ervaringen geldt dat vrijlating op borgtocht niet gemakkelijk wordt verleend als het om een buitenlandse gedetineerde gaat die tijdelijk in het land verblijft. Overigens komt vrijlating op borgtocht nooit voor als sprake is van een drugsdelict. Voorlichtingsrapportage reclassering In Nederland is het gebruikelijk dat de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat rekening houdt met de bevindingen in het voorlichtingsrapport. De Nederlandse reclassering stelt het rapport over uw sociale achtergrond samen voor de rechtszaak. De reclassering weet uit ervaring dat in Marokko de rechters dit soort gegevens vaak niet gebruiken. Daarom stelt zij alleen een rapport op na uitdrukkelijk verzoek van uw advocaat. Een voorlichtingsrapport van de Nederlandse reclassering is afgestemd op de informatie die de rechtbank in het detentieland belangrijk vindt en vertaald in de taal van het detentieland. In het rapport beschrijft een beëdigd reclasseringsmedewerker de omstandigheden waarin u verkeerde vóór uw arrestatie. Bijvoorbeeld of u in gezinsverband woonde, of u werk had of een opleiding volgde. Als dat nodig is, staan er in het rapport ook feiten over uw levensloop, uw opvoeding, lichamelijke en psychische klachten en of u eerder contact met Justitie heeft gehad. Deze inlichtingen worden - alleen met uw toestemming - verzameld bij personen die u goed kennen, zoals familieleden, partner, werkgever, huisarts of maatschappelijk werker. Het uitbrengen van een rapport is niet altijd mogelijk of zinvol, wanneer u onvoldoende referenten (familie, vrienden, werkgevers) opgeeft en er weinig inlichtingen over u te krijgen zijn. Als u al een strafblad heeft, wordt er meestal geen rapport opgemaakt. Uw advocaat ontvangt het rapport rechtstreeks van de Reclassering Nederland of de Nederlandse ambassade. Reclassering Nederland verzoekt de advocaat het rapport met u te bespreken voordat het aan de rechtbank wordt doorgegeven. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het maken van dit rapport. Het is van belang dat u dit rapport in een zo vroeg mogelijk stadium aanvraagt. Een rapport vraagt u aan door het invullen en ondertekenen van een formulier dat u van de vrijwilligers van de Reclassering Nederland of van de Nederlandse ambassade of consulaat kunt krijgen. In Marokko kunnen psychiatrische rapporten invloed hebben op de strafzaak. Het is in de praktijk echter 20 21

12 zeer uitzonderlijk dat een verdachte wordt vrijgesproken op basis van een psychiatrisch rapport. Gedetineerden kunnen wel opgenomen worden in een psychiatrische kliniek. U kunt met uw advocaat bespreken of het nuttig is een psychiatrisch rapport in te brengen. Rechtszitting Op de rechtszitting zijn de advocaat en zonodig een tolk aanwezig. De meeste strafzaken van Nederlanders in Marokko komen voor bij het Tribunal de Première Instance. Voor drugsdelicten geldt een maximumstraf van 10 jaar. Marokko kent vier soorten rechtbanken: 1. Tribunal de Paix (in steden) of Tribunal de Sadat (op het platteland). Deze zijn vergelijkbaar met de Nederlandse kantongerechten en behandelen de delicten waarop een gevangenisstraf staat van minder dan twee jaar (délits de police) en delicten waarop lage straffen staan (contravention); 2. Tribunal de Première Instance (in steden) of Tribunal régional (op het platteland). Deze zijn vergelijkbaar met de Nederlandse arrondissementsrechtbanken en behandelen delicten waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 5 jaar (crime) en delicten waarop een gevangenisstraf staat van één tot vijf jaar (délits correctionelles); 3. Cour d Appèl. Dit is een beroepsinstantie vergelijkbaar met de Nederlandse gerechtshoven; 4. Cour Suprême. Dit is het hof van cassatie, vergelijkbaar met de Nederlandse Hoge Raad. Vonnis De hoogte van de straf is afhankelijk van het gepleegde delict en de mate van schuld. In Marokko worden voor delicten met verdovende middelen vaak aanzienlijk hogere straffen opgelegd dan in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De Marokkaanse wet maakt hierin geen onderscheid tussen soft- en harddrugs. Het vonnis bij drugsdelicten bestaat doorgaans uit een combinatie van: 1. Een hoge onvoorwaardelijke gevangenisstraf; 2. Een gerechtelijke boete; 3. Een geldboete ten behoeve van de Régie des Tabacs; 4. Een douaneboete (die doorgaans miljoenen dirhams bedraagt). Vrijheidsstraf De Marokkaanse rechter kan onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen opleggen. Ook kan hij onder bepaalde voorwaarden de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf opschorten. Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk nauwelijks gebruik gemaakt en zeker niet bij drugsdelicten. Geeft u aan de ambassade of het consulaat-generaal door in welke gevangenis u na de veroordeling bent ondergebracht. Geldboetes U draagt zelf zorg voor het betalen van de opgelegde boetes. Vaak is het mogelijk om met de Régie des 22 23

13 Tabacs en de douane te onderhandelen over de hoogte van de geldboetes. Dit geldt niet voor gerechtelijke boetes. Als u 65 jaar bent, kunt u een verzoek tot kwijtschelding van alle geldboetes indienen bij de procureur-generaal van het Cour d Appel van de stad waar u destijds bent veroordeeld. Na het uitzitten van de opgelegde gevangenisstraf wordt u pas in vrijheid gesteld als u alle boetes heeft betaald. Wanneer u niet in staat bent de opgelegde boetes te betalen, kan een vervangende hechtenis (contrainte par corps) tot maximaal 1 jaar worden opgelegd. U kunt proberen uw vervangende hechtenis te verkorten of te laten kwijt schelden door zeer tijdig een verzoek daartoe in te dienen. U moet dan bewijzen dat u onvermogend bent door middel van een recente gewaarmerkte Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (ook wel VIV genaamd) en een gewaarmerkte Verklaring van de Inspecteur van de Directe Belastingen. De burgemeester van de plaats waar u het laatst woonde, geeft de VIV verklaring af. De verklaringen moeten gelegaliseerd worden door verschillende instanties (de president van de arrondissementsrechtbank, het Nederlandse ministerie van Justitie en van Buitenlandse Zaken en de Marokkaanse vertegenwoordiging in Nederland). Wanneer u ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kunt u in sommige gevallen, naast de Nederlandse verklaring van onvermogen ook een Marokkaanse verklaring van onvermogen opvragen of u kunt met een Marokkaanse verklaring van onvermogen volstaan. In geval van twijfel kan een onderzoek ingesteld worden naar uw vermogen in Marokko. De documenten moeten in het Arabisch en/of Frans door een beëdigd vertaler vertaald zijn. Vervolgens dient u de verklaringen en de vertalingen op te sturen aan de ambassade of het consulaat-generaal of mee te geven aan de consulaire medewerker als hij of zij bij u op bezoek is. De ambassade of het consulaat-generaal zal vervolgens de documenten, eventueel met een consulaire verklaring, sturen aan de procureur-generaal van het district waar het vonnis is uitgesproken. U moet zelf de benodigde documenten, legalisaties en de vertaling verkrijgen. De uiteindelijke beslissing over het verkorten van de vervangende hechtenis ligt geheel in handen van een kamer van drie rechters. De ambassade of het consulaat-generaal kan hierop geen invloed uitoefenen. Wanneer bij een drugsdelict de drugs in een auto worden aangetroffen, wordt deze auto doorgaans in beslag genomen worden. In het vonnis komt te staan of de auto daadwerkelijk verbeurd verklaard wordt. In verband met de motorrijtuigenbelasting, die u in Nederland nog steeds moet betalen zolang de auto op uw naam staat, is het van belang de verbeurdverklaring toe te zenden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam

14 4 Instellen hoger beroep Als u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij het Cour d Appel. In dat geval vraagt u om een nieuwe beoordeling van de feiten en van het toegepaste recht. Een verzoek tot hoger beroep moet binnen 8 dagen na de veroordeling plaatsvinden. Of het zinvol is in hoger beroep te gaan, kunt u bespreken met uw advocaat. Het duurt doorgaans enkele maanden voordat het Cour d Appel uitspraak doet. Rechtsmiddelen Wanneer u een verzoek tot hoger beroep indient, moet u er rekening mee houden dat uw straf ook hoger kan uitvallen. Dit is ook het geval wanneer de officier van justitie of de douane in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Bespreek de consequenties van het in hoger beroep gaan met uw advocaat. Ook de aanklager en de douane kunnen een verzoek tot hoger beroep indienen als zij vinden dat de strafmaat te laag is vastgesteld. Instellen cassatie Als hoogste strafrechtelijke instantie kent Marokko het Cour Suprême dat te vergelijken is met de Hoge Raad in Nederland. Hier worden uitsluitend strafzaken in cassatie behandeld op landelijk niveau. Het Cour Suprême behandelt de zaak niet opnieuw wat betreft bewijslast, schuldvraag en straftoekenning, maar gaat na of de juiste procedures zijn gevolgd. Indien een zaak voorgelegd wordt bij het Cour Suprême, duurt het lang (soms enkele jaren) voor een uitspraak volgt

15 Vermindering straftijd In principe heeft u in Marokko geen recht op strafvermindering en dient u uw volledige straf uit te zitten. Hierbij wordt de periode van voorlopige hechtenis meegerekend. Wel kunt u een verzoek tot gratie indienen, vaak in combinatie met een bijzondere gebeurtenis of naar aanleiding van een feestdag. Deze verzoeken dient u in de Arabische of Franse taal op te stellen en te richten aan: Sa Majesté le Roi Mohamed VI Ministère de la Justice Direction des Affaires Criminelles et de Grâces Place el Mamounia Rabat- Marokko Als uw familie het verzoek indient, moet dit rechtstreeks aan het Ministère de la Justice. Zelf dient u uw verzoek in via de ambassade of het consulaat-generaal. De ontvangst van het verzoek wordt door het Ministère de la Justice niet bevestigd, ook over het niet inwilligen wordt geen mededeling gedaan. In de praktijk is gebleken dat bij bijzondere gebeurtenissen de Marokkaanse autoriteiten soms gratie verlenen. Bijvoorbeeld bij troonsbestijgingen, geboortes en huwelijken in het koningshuis en bij belangrijke islamitische feestdagen. De hoeveelheid gratie die men ontvangt (uitgedrukt in maanden) is afhankelijk van de totaal opgelegde gevangenisstraf. 5 Algemeen In dit hoofdstuk leest u meer over het Marokkaanse gevangeniswezen. Houdt u er rekening mee dat de omstandigheden in Marokkaanse gevangenissen zeer afwijken van die in Nederland. De regels verschillen sterk per gevangenis. U dient zich te houden aan de regels van de gevangenis waar u gedetineerd bent. Als u zich niet aan de regels houdt kan de gevangenisdirecteur strafmaatregelen nemen. Een verblijf in een isolatiecel of een verbod op het gebruik van de telefoon zijn enkele voorbeelden. Plaats van detentie Nadat u definitief bent veroordeeld gaat u soms naar een andere gevangenis. Bij de gevangenisadministratie kunt u ook zelf kenbaar maken dat u een overplaatsing wilt. U kunt de ambassade of het consulaat-generaal vragen te bemiddelen bij een verzoek tot overplaatsing. Dit verzoek dient u schriftelijk of tijdens een bezoek kenbaar te maken aan de ambassade of het consulaat-generaal. De ambassade of het consulaat-generaal dient dan een verzoek tot overplaatsing in bij het ministerie van Justitie. Geeft u bij voorkeur een reden op voor uw verzoek tot overplaatsing, bijvoorbeeld omdat u dicht bij uw familie wilt zijn. Overplaatsing kan overigens ook vanwege disciplinaire maatregelen plaatsvinden. Om veiligheidsredenen melden de autoriteiten de overplaatsingen tussen strafinrichtingen niet aan derden. Het is belangrijk dat u zelf uw overplaatsing aan de ambassade of het consulaat-generaal meldt. Gevangenschap 28 29

16 Voorlichting en informatie Een medewerker van de ambassade of het consulaatgeneraal kan u informatie verstrekken over het bestaande gevangenisreglement. Binnen een Marokkaanse gevangenis geldt dat u weinig vaststaande rechten hebt. De directeur van de gevangenis bepaalt het regime. In een enkele gevangenis vinden activiteiten plaats; het verrichten van betaald werk is niet mogelijk. U verblijft in groepscellen. Wanneer er voldoende bewakers zijn, kunt u luchten op de binnenplaats. Als er niet voldoende bedden zijn slaapt u op dekens op de betonnen vloer. Er zijn onvoldoende hygiënische voorzieningen. In Salé is een gevangenis met een vleugel speciaal voor Europese gevangenen. Hier zijn de materiële omstandigheden iets beter dan in andere Marokkaanse gevangenissen. In de gevangeniskantine kunt u een beperkt assortiment aan levensmiddelen kopen. Bezoekmogelijkheden Of u bezoek kunt ontvangen verschilt per gevangenis en bezoektijden veranderen regelmatig. Om onnodig reizen of andere teleurstellingen te voorkomen, doen uw bezoekers er goed aan zich van tevoren nauwkeurig te laten informeren over de mogelijkheden, de beperkingen en de bezoekuren. Uw bezoek moet rekening houden met strenge veiligheidscontroles. Alles wat uw bezoek de gevangenis inbrengt, wordt uitgepakt en onderzocht. Het bezoek vindt plaats in een ruimte met toezicht. De duur van het bezoek kan uiteenlopen van 10 minuten tot langer dan een uur. In principe kunnen alleen directe familieleden u bezoeken. Uw bezoek moet de familierelatie aan kunnen tonen, bijvoorbeeld door een uittreksel uit het bevolkingsregister of een trouwboekje. Indirecte familieleden moeten vaak toestemming voor een bezoek aanvragen. Een dergelijke bezoekaanvraag moet ruim van tevoren, minimaal een maand, worden ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling DCZ/CM te Den Haag. De ambassade of het consulaat-generaal stelt vervolgens een introductiebrief op en zendt deze naar de gevangenisdirectie. Indien u niet bezocht kunt worden door familie, kunt u bezoek van andere relaties, zoals vrienden en kennissen, aanvragen bij het Marokkaanse ministerie van Justitie. Een verzoek tot toestemming voor een bezoek van niet familieleden moet u tijdig, minimaal een maand van tevoren, indienen bij de ambassade of het consulaat-generaal. De ambassade of het consulaatgeneraal dient over informatie als personalia en paspoortgegevens te beschikken en leidt het verzoek door aan het Ministère de la Justice. Dat beslist over het inwilligen van het verzoek. De ambassade of het consulaat-generaal kan hierop geen enkele invloed uitoefenen

17 Een medewerker van de ambassade of het consulaatgeneraal bezoekt periodiek de gevangenissen waar Nederlanders gedetineerd zijn. Mocht u geen bezoek van een consulair medewerker willen ontvangen dan kunt u dit schriftelijk aangeven. Daar waar mogelijk kunt u ook bezoek ontvangen van een Nederlands sprekende reclasseringsvrijwilliger. Correspondentie U mag brieven verzenden en ontvangen. In sommige gevangenissen mag u alleen in het Arabisch of Frans corresponderen. Brieven in andere talen dan Arabisch of Frans komen doorgaans met vertraging aan. Extra vertraging is er als een vertaling van een brief wordt verlangd. U moet er rekening mee houden dat censuur wordt toegepast op alle binnenkomende en uitgaande post. Dit geldt niet voor brieven die afkomstig zijn van of gericht zijn aan de advocaat of justitiële autoriteiten. Correspondentie tussen gedetineerden onderling is niet toegestaan. Binnenkomende post wordt achtergehouden wanneer dit om veiligheidsredenen nodig wordt geacht. In de praktijk blijkt dat u daarvan niet altijd op de hoogte wordt gesteld. Als u zicht wilt houden op het al of niet achterhouden van in- en uitgaande post, kunt u de brieven van een nummer voorzien. U kunt met vrijwilligers van de Nederlandse reclassering corresponderen. Als u dit wenst, vult u dit in op het formulier van de reclassering dat u ontvangt kort na uw arrestatie. U kunt dit ook op een later moment kenbaar maken aan Reclassering Nederland. Het adres staat achter in deze brochure. Telefoneren In de gevangenis kunt u niet gebeld worden, maar u kunt wel zelf bellen. Per gevangenis wordt bepaald op welke tijdstippen en op welke wijze, doorgaans met een telefoonkaart, u naar buiten kunt bellen. De gevangenisdirecties eisen een opgave van de naam van de persoon en het telefoonnummer dat u wenst te bellen. In sommige gevangenissen is het slechts toegestaan om met één persoon telefonisch contact te hebben. Telefoneren gebeurt onder toezicht, u hebt geen privacy. Het bezit en gebruik van draagbare telefoons in de gevangenis is officieel niet toegestaan. Geld ontvangen / overmaken In de gevangenis mag u geen contant geld in uw bezit hebben. In elke gevangenis heeft u de beschikking over een rekening (compte) bij de gevangeniseconoom. U kunt in de gevangenis navraag doen óf en hoe u rechtstreeks geld kunt laten overmaken. Dit kan per gevangenis verschillen. Via het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen geld overgemaakt worden als het niet rechtstreeks kan. De ambassade stort dan de tegenwaarde op uw gevangenisrekening. Alleen de eerste keer dat iemand op deze manier geld aan u overmaakt, worden er bemiddelingskosten ingehouden, daarna niet meer. Als uw contactpersoon hierover vragen heeft, kan hij/zij contact opnemen met de 32 33

18 afdeling DCZ/CM van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Contant geld per brief laten opsturen is sterk af te raden. De kans is groot dat dit niet op de plaats van bestemming aankomt. Financiële ondersteuning Alle gedetineerden van Nederlandse nationaliteit in landen buiten Europa ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandelijkse een schenking. Dit bedrag, omgerekend in dirhams, hoeft u niet terug te betalen. Deze gift zal de ambassade of het consulaatgeneraal maandelijks per postwissel naar uw gevangenisrekening overmaken. Bij een overplaatsing naar een andere gevangenis verhuist in principe het geld op uw gevangenisrekening mee. Dit kan enige tijd duren. U dient de ambassade of het consulaat-generaal direct in te lichten over uw overplaatsing. De gelden kunnen dan naar uw nieuwe gevangenis worden overgemaakt. Nederlandse lectuur Een enkele gevangenis beschikt over een kleine bibliotheek waar u boeken en tijdschriften kunt lenen. De reclassering probeert via de ambassade en het consulaat-generaal Nederlandse lectuur ter beschikking te stellen. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u dit aan de consulair medewerker laten weten. Geloof In Marokkaanse gevangenissen zijn geen kerkdiensten. Soms bezoeken christelijke geestelijken de gevangenissen in Tanger, Rabat en Casablanca. De Stichting Epafras is een Nederlandse religieuze organisatie die hulp verleent aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Via deze stichting kunt u Nederlandse bijbels ontvangen. U moet hiervoor zelf een verzoek indienen bij de Stichting Epafras. Het adres vindt u achter in deze brochure. U kunt uw wens ook kenbaar maken bij de ambassade of het consulaatgeneraal. Bij de Stichting Epafras kunt u informeren of er een geestelijke is die u kan komen bezoeken. Sinds kort verleent de stichting naast christelijke verzorging ook islamitische bijstand. Af en toe bezoekt een imam de gedetineerden in Marokko. Vier keer per jaar verzendt de Stichting Epafras het blad Gezant uit Nederland. Hierin staan zowel informatieve als ontspannende artikelen. Studiemogelijkheden In sommige gevallen is het mogelijk een talencursus te volgen. Het is belangrijk, zeker bij langer verblijf in de gevangenis, de taal van het land een beetje te kunnen spreken, te lezen en te schrijven. Contact met medegedetineerden en gevangenispersoneel verloopt dan makkelijker. Vraag naar de mogelijkheden bij de gevangenisdirectie

19 Via de Nederlandse reclassering zijn er beperkte mogelijkheden om een schriftelijke cursus aan te vragen. Het gaat om taalcursussen, basisonderwijs en enkele beroepsopleidingen op lager-beroeps-niveau voor mensen die niet eerder een diploma hebben gehaald. De reclassering kan alleen in beperkte mate de kosten van een cursus betalen, als u of uw familie en vrienden dit niet kunnen betalen. Om gelegenheid te krijgen om te studeren en studiemateriaal te mogen ontvangen, is toestemming nodig van in ieder geval de gevangenisdirectie en soms ook van de officier van justitie. Het is niet altijd mogelijk om examens af te leggen in de gevangenis. Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden kunt u dat aangeven op het reclasseringsformulier of doorgeven aan de consulaire afdeling van de Nederlandse vertegenwoordiging. U krijgt dan een informatiepakket met aanmeldingsformulieren toegestuurd. U kunt ook zelf op eigen kosten een cursus aanvragen, bijvoorbeeld bij de Open Universiteit of de L.O.I. (Leidse Onderwijsinstellingen). Pakketten ontvangen U mag levensmiddelen ontvangen. Levensmiddelen die zijn verpakt in glas of blik worden in de gevangenis in depot gehouden of geweigerd. Pakketten opsturen is duur en het komt regelmatig voor dat spullen zoek raken. Als u toch een pakket naar de gevangenis wilt laten sturen, dan is het verstandig hierop sans valeur te zetten zodat het postkantoor weet dat er geen waardevolle goederen in het pakket zitten. Houdt u er rekening mee dat de gevangenisautoriteiten de pakjes openmaken en niet-toegestane artikelen in beslag nemen. Medische zorg In Marokkaanse gevangenissen zijn de basisvoorzieningen voor medische zorg aanwezig, maar deze blijven beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Iedere gevangenis beschikt over een arts die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg van de gedetineerden. Als u een arts wilt zien moet u hiervoor een verzoek indienen of intekenen op een lijst. Op verzoek kan de ambassade of het consulaat-generaal een medisch probleem onder de aandacht van de directie brengen en aandringen op het bespoedigen van een consult. Indien u medicijnen gebruikt is het van groot belang dat u de gevangenisarts zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt. Soms is het gewenst dat uw arts in Nederland schriftelijke informatie verstrekt. Na schriftelijke toestemming kunnen via het ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling DCZ/CM medicijnen gestuurd worden. Bij het periodieke bezoek overhandigt de ambassade of het consulaat-generaal u de medicijnen. Voor de tandheelkundige zorg geldt dat slechts hoogst noodzakelijke behandelingen worden uitgevoerd, zoals het trekken van tanden of kiezen

20 Klachten over de behandeling Klachten over de behandeling in de gevangenis kunt u bespreken met de ambassade of het consulaat-generaal. Bekeken wordt welke actie de Nederlandse vertegenwoordiging, uw advocaat, of uzelf moet nemen. Het is overigens raadzaam in eerste instantie de klachtprocedures van de gevangenis te volgen. Houdt u er rekening mee dat de Marokkaanse autoriteiten slechts een gering aantal klachten gegrond verklaren. Klachten kunt u ook mondeling of schriftelijk indienen bij uw advocaat. Wanneer u dit doet, brengt u dan ook de ambassade of het consulaat-generaal op de hoogte. Arbeidsmogelijkheden In Marokkaanse gevangenissen kunt u geen betaalde arbeid verrichten. Sociale zekerheid Per 1 mei 2000 zijn alle Nederlandse sociale uitkeringen zoals de bijstandsuitkering (WWB), de werkloosheidsuitkering (WW) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor gedetineerden vervallen. Dit geldt ook voor Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd. Alleen de AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) wordt tijdens detentie doorbetaald. U dient de uitkerende instantie in Nederland zelf zo snel mogelijk in te lichten over het feit dat u gedetineerd bent. Als u dit niet doet, moet u de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en riskeert u strafvervolging. Wanneer achterblijvende gezinsleden door het wegvallen van de uitkering niet meer over voldoende inkom- sten beschikken, kunnen zij bij de gemeentelijke sociale dienst een bijstandsuitkering aanvragen. In noodgevallen kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen. Gevangenisklimaat Tot op zekere hoogte is een gevangenis een afspiegeling van de samenleving. Iedere gevangenis heeft haar eigen sfeer, afhankelijk van het in het land heersende regime, opvattingen en denkbeelden. Deze komen tot uiting in de behandeling door het bewakingspersoneel en in het gedrag van de overige aanwezige gedetineerden. De omstandigheden in de gevangenissen in Marokko zijn heel wat soberder en strenger dan in Nederland. Meestal verblijven gedetineerden met meerderen in een cel. Voor bijna alle gedetineerden geldt dat uw wereld plotseling is beperkt tot een paar gevangenismuren waarbinnen u uw weg moet vinden. Voor velen wordt die opgave bemoeilijkt door taalproblemen. Negatieve gevoelens, zoals moedeloosheid, wantrouwen, eenzaamheid, onmacht, schuld, onzekerheid, verveling en uitzichtloosheid kunnen snel de kop op steken. Deze gevoelens kunnen bij u en bij medegedetineerden leiden tot agressief gedrag, depressies en jaloezie. Probeert u zich hier niet door te laten beïnvloeden, goed gedrag is belangrijk tijdens uw verblijf in een gevangenis. Het gedwongen moeten samenleven met veel mensen op een betrekkelijk klein gebied, het verliezen van uw vrijheid, de moeilijkheden in communiceren en gevoe

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Duitsland Gearresteerd in... Duitsland Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

Leidraad ambtenaar en strafrecht

Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Opgesteld door mr. drs. A. Divis-Stein, werkzaam als advocaat bij RWS Advocaten te Utrecht. 2 Rijkswaterstaat Leidraad ambtenaar en strafrecht

Nadere informatie

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET RECHTSBIJSTAND PARTICULIER Versie 1.0 AANVULLENDE VOORWAARDEN VERSIE 1.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Rechtsbijstand vormen één geheel met

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie