Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)"

Transcriptie

1 Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen, welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld en alle gevraagde documenten en bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag hij/zij het formulier zelf ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft 4, Antecedentenverklaring, niet ingevuld te worden. Hoe dient u deze aanvraag in? U levert de aanvraag in door eerst te bellen met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) om een afspraak te maken bij het IND-loket in uw regio. U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak. Iedere persoon die een aanvraag doet, moet aanwezig zijn als de aan vraag wordt ingediend. Originelen U moet van alle gevraagde documenten en bewijsstukken de originelen meenemen. De IND verifieert en kopieert deze documenten, waarna u alle originele documenten weer terugkrijgt. De kopieën worden bij uw aanvraag gevoegd. IND-loketten De IND heeft loketten in Zwolle, Utrecht, Rijswijk, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam en Hoofddorp. Hier dient u uw aanvraag in. Kijk op voor het dichtstbijzijnde IND-loket. Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als u uw aanvraag heeft ingediend bij één van de IND-loketten en u hebt de kosten voor uw aanvraag betaald (leges) dan zal uw aanvraag door de IND worden beoordeeld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 90 dagen over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie over waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van een verblijfsvergunning kan geld kosten. Als u leges moet betalen voor uw verblijfsvergunning dan moet u deze betalen op het moment dat u de aanvraag inlevert. De kosten zijn afhankelijk van het verblijfsdoel dat u aanvraagt. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Foto, twee vingerafdrukken en handtekening Op grond van een Europese Verordening is het verplicht om naast een foto ook twee vingerafdrukken in een chip op het verblijfsdocument te plaatsen. Van aanvragers van 6 jaar en ouder worden twee vingerafdrukken afgenomen ten behoeve van opname op het verblijfsdocument. Burgers van de Unie en onderdanen van de EER en Zwitserland zijn vrijgesteld van deze verplichting. Van deze doelgroep wordt alleen een foto opgenomen op het verblijfsdocument. Dit betekent dat bij uw afspraak voor de indiening van uw aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bij het IND-loket (bij een zuil) twee vingerafdrukken van u worden afgenomen. Ook wordt er een foto van u gemaakt en moet u een handtekening zetten. Eis handtekening Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar handtekening zetten bij de zuil. Document voor grensoverschrijding U moet als u uw aanvraag gaat indienen ook uw geldige document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) meenemen. Hierin wordt een sticker aangebracht en er wordt een kopie van gemaakt. Deze kopie gaat bij uw aanvraag. Gemeentelijke basisadministratie De IND controleert de gegevens in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Bij de redenen waarvoor u een verblijfsvergunning kunt aanvragen staat vermeld of u ingeschreven moet staan in de Gemeentelijke basisadministratie. Als u zich voor het eerst inschrijft in de GBA, ontvangt u van de gemeente een Bewijs van Bekendmaking. Dit bewijs van bekendmaking moet u meenemen naar het loket van de IND als u de aanvraag voor een verblijfsvergunning komt indienen. Buitenlandse documenten Officiële buitenlandse documenten over personen die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte. Dit betreft bijvoorbeeld documenten, zoals geboorteakten, ongehuwdverklaringen (niet ouder dan 6 maanden), huwelijksakten, rechterlijke beslissingen inzake adoptie en voogdij. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van het verzoek om advies met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Voor meer informatie over de legalisatie of apostillevereisten voor documenten per land en 6008 M35A1 13-c

2 2 van 9 de uitzonderingen hierop kunt u bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 (dit nummer is vanuit het buitenland niet bereikbaar) of per contact opnemen via of kijken op Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd, en lever de vertaling en het document samen met de aanvraag in bij het IND-loket. Indien u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigd vertaler, maar in het buitenland, dient de vertaling ook gelegaliseerd te zijn. Tuberculose Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. U moet dit met een ingevulde en door de Nederlandse GGD ondertekende verwijzingsformulier TBC-onderzoek aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. U hebt ook geen TBC-onderzoek te ondergaan als u in het bezit bent van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. Tewerkstellingsvergunning (TWV) Veelal is voor arbeid in loondienst een TWV verplicht. Voor nadere informatie over de TWV kunt u terecht bij UWV (www.werk.nl). Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Wilt u meer informatie Kijk dan op de website van de IND, U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is ( 0,10 p.m. plus eventueel de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur. Vanuit het buitenland belt u Dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar. 1 Gegevens vreemdeling (de aanvrager) 1.1 V-nummer n Ja n Nee (Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning) 1.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 1.3 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.4 Geslacht n Man n Vrouw 1.5 Woonadres 1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit 1.10 Burgerlijke staat 1.11 Contact Telefoonnummer M35A1 13-c

3 Aanvraag 3 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 2 Gegevens referent (de verblijfgever) Vul hieronder alle gevraagde gegevens in van de verblijfgever. De verblijfgever is de persoon bij wie u wilt verblijven of de organisatie die uw verblijf in Nederland bekostigt. Als u in Nederland wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor (voorbereiding) studie, vul dan de gegevens in van de organisatie waar u gaat werken of studeren en haar contactpersoon. 2.1 Burgerservicenummer (indien bekend) 2.2 Naam 2.3 Geslacht 2.4 Woonadres 2.5 Geboortedatum 2.6 Geboorteplaats en Geboorteland 2.7 Nationaliteit en Burgerlijke staat 2.8 Contact Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Burgerlijke staat Telefoonnummer 2.9 Verblijfstatus n Nederlandse nationaliteit n Geen n Geprivilegieerd n In afwachting van behandeling aanvraag van een verblijfsvergunning n Verblijfsvergunning 2.10 Naam organisatie en Contactpersoon > Onderstaand alleen invullen bij werk/studie Naam organisatie Contactpersoon 3 Verklaring omstandigheden Let op! Stuur altijd verklaringen en bewijsstukken mee. U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Geef aan welke situatie(s) op u (de aanvrager) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte van uw huidige machtiging tot voorlopig verblijf. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. a. n Sinds de afgifte van de huidige machtiging tot voorlopig verblijf is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht b. n Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) > Voeg van dit document een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens, (reis)stempels en aantekeningen bij. (Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren) c. De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd, namelijk: n Getrouwd/geregistreerd partnerschap Voeg de huwelijksakte/registratie bij n Nieuwe relatie Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n Verbreking huwelijk/relatie > Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen d. n Kind geboren > Voeg de geboorteakte bij e. n Iemand overleden > Voeg hiervan een verklaring bij f. n De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd > Voeg de bewijsstukken toe genoemd in de Bijlage bewijsstukken inkomen g. n Anders, namelijk: 6008 M35A1 13-c

4 4 van 9 4 Antecedentenverklaring Let op! Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben. Geef de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de aanvrager) 12 jaar of ouder bent. a. n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf, ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging. b. n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren: 5 Tuberculose Landen die tot de Europese Unie (EU) behoren zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië (per 1 juli 2013) Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. Als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt, moet met het verwijzingsformulier TBC-onderzoek worden aangetoond dat u dit onderzoek heeft ondergaan. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld (zie de toelichting op de achterkant van dit formulier). Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is. Als u als pleegkind of adoptiekind met goed gevolg een TBC-keuring in het land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit een te overleggen recente medische verklaring, dan hoeft u geen TBC-onderzoek te ondergaan. a. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen b. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb een geldige EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of ik ben zijn/haar gezinslid en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene toegelaten c. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik ben in Nederland geboren en ik heb mijn hoofdverblijf sinds mijn geboorte niet buiten Nederland verplaatst. d. n Ik heb een andere nationaliteit en n ik heb al een TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een originele recente verwijzingsformulier TBC-onderzoek. Dit formulier is het bewijs dat u een TBC-onderzoek heeft ondergaan en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. n ik heb nog geen TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een ondertekende intentieverklaring TBC-onderzoek waaruit blijkt dat u bereid bent een TBC-onderzoek te ondergaan. Gebruik hiervoor de Bijlage intentieverklaring TBC-onderzoek. Daarna dient u een afspraak voor dit onderzoek te maken. U kunt hiervoor terecht bij de GGD in de regio waar u verblijft (zie voor meer informatie Gebruik hiervoor de Bijlage Verwijzingsformulier TBC-onderzoek M35A1 13-c

5 Aanvraag 5 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 6 Doel van het verblijf in Nederland Geef hieronder de hoofdreden (doel) van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aankruisen en de instructie daarbij opvolgen. De reden waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt, moet gelijk zijn aan de reden waarvoor u uw machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) heeft aangevraagd n bij een familie- of gezinslid Als u wilt verblijven bij een familie- of gezinslid dat in Nederland woont. > Ga naar 7 op pagina 5 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken Als u als werknemer wilt gaan werken voor een in Nederland gevestigd bedrijf of als u een zelfstandig beroep of bedrijf wilt uitoefenen in Nederland. > Ga naar 8 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken op grond van een internationaal verdrag Als u in Nederland wilt gaan werken op grond van een internationaal verdrag. > Ga naar 9 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om als hoogopgeleide werk te zoeken als kennismigrant Als u als hoogopgeleide na voltooiing van uw studie een baan wilt zoeken als kennismigrant of een innovatief bedrijf wilt starten en gebruik wilt maken van het zoekjaar. > Ga naar 10 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te studeren Als u in Nederland een studie of opleiding wilt volgen. > Ga naar 11 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor uitwisseling Als u via het Working Holiday Scheme, Working Holiday Program of een particuliere organisatie kennis wilt maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 12 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n als au pair Als u in een gastgezin als au pair wilt verblijven om zo kennis te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 13 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Als u in Nederland wil verblijven bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. > Ga naar 14 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om medische redenen Als u in Nederland wilt verblijven omdat u hier een medische behandeling moet ondergaan. > Ga naar 15 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor wedertoelating Als u eerder in Nederland hebt gewoond, als Nederlander of met een verblijfsvergunning. > Ga naar 16 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. 7 Verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont (320, 324, 340, 344) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. n u bent ongehuwd partner van iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont en u wilt hier in Nederland huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan (518) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren De door u en uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage relatieverklaring n u bent een minderjarig kind (niet in Nederland geboren) en woont op hetzelfde adres als uw ouder of uw wettelijk vertegenwoordiger (de verblijfgever) (326) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Als u 15 jaar of ouder bent, lever dan ook mee Een door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn n u bent de biologische of juridische ouder van een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (de verblijfgever) (347) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning van de verblijfgever Bewijsstukken dat u bloedverwant bent van de eerste graad in rechtstreeks opgaande lijn (vader of moeder) van de verblijfgever Als u een andere nationaliteit heeft dan uw verblijfgever, lever dan ook mee Een bewijs dat u niet wordt toegelaten in het land van die andere nationaliteit Als uw verblijfgever inmiddels de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, lever dan ook mee Een bewijs dat de Nederlandse rechter vanwege het geestelijk vermogen van uw verblijfgever een curator of mentor heeft benoemd 6008 M35A1 13-c

6 6 van 9 n u wilt op grond van artikel 8 EVRM het gezinsleven uitoefenen met uw in Nederland verblijvende familie- of gezinslid (334) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw familie- of gezinslid. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw familie- of gezinslid niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. n u bent pleegkind van iemand (de verblijfgever). De verblijfgever woont in Nederland (352) Let op! Het dient hier te gaan om een familiepleegkind. De verblijfgever mag alleen een grootouder, broer, zuster, oom of tante van het pleegkind zijn. Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregi streerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Bewijs dat het gezag is geregeld door bijvoorbeeld een voogdijverklaring n u bent gezinslid van iemand (de verblijfgever) met een verblijfsvergunning voor medische behandeling (415, 416, 417, 418) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning van uw verblijfgever of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie met uw verblijfgever (een kopie van bijvoorbeeld een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Als u een minderjarig kind bent van de verblijfgever, lever dan ook mee: Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag ten aanzien van u (indien u tijdens het huwelijk van de verblijfgever bent geboren, volstaat een geboorteakte) Als u een ouder bent van de verblijfgever, lever dan ook mee: Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag ten aanzien van de verblijfgever (indien de verblijfgever tijdens uw huwelijk is geboren volstaat een geboorteakte) n u bent nog niet geadopteerd, maar wordt wel ter adoptie opgenomen in het gezin van uw verblijfgever (350) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. n u bent door een adoptie-uitspraak meteen geadopteerd in het gezin van uw verblijfgever. De verblijfgever woont in Nederland (356) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de vooren achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Als er sprake is van een adoptiebeslissing die is gegeven door een buitenlandse instantie die het Haags Adoptieverdrag heeft toegepast, lever dan ook mee Een verklaring van conformiteit, als deze niet eerder is overgelegd bij de mvv aanvraag of het verzoek om advies voor afgifte van een mvv n u bent gezinslid van niet-geprivilegieerd NAVO-personeel (de verblijfgever) (461, 462, 463) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een door de werkgever van uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Bewijsstukken dat het hoofdverblijf van de verblijfgever in Nederland is Als uw verblijfgever niet staat ingeschreven in de GBA, lever dan ook mee Bewijsstukken dat het hoofdverblijf van uw verblijfgever in Nederland is n u bent de enige verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind (348) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van uw geboorteakte van uw kind of, als uit de geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen u en het kind niet blijkt, kopieën van andere bewijsmiddelen waaruit die familierechtelijke relatie blijkt, bijvoorbeeld documenten van een eventuele adoptie; Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het rechtmatig gezag over uw kind heeft; Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw kind financieel onderhoudt; en Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw kind bij u inwoont. Als de andere ouder van uw minderjarige Nederlandse kind de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning heeft, lever bij uw aanvraag dan ook de volgende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze ouder feitelijk niet voor uw kind kan zorgen; Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze ouder niet het gezag over uw kind kan krijgen; of Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze ouder in detentie zit M35A1 13-c

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10662 17 juni 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 10 juni 2011, nummer WBV 2011/8, houdende wijziging

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie