STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied : secretariaatsbeheer beroep : meertalig directieassistent(e) Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/19 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 B EROEPSPROFIEL SECRETARIAATSBEHEER VOORWOORD Dit lijvig document omvat drie beroepsprofielen die, in de loop van het academiejaar , ontstonden in evenveel werkgroepen. Het is zonder meer noodzakelijk op deze plaats al diegenen te danken die hielpen bij het tot stand komen van dit werk. Ik denk dan in de eerste plaats aan de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ondanks het nog altijd geldige adagium dat tijd nog steeds geld is hebben zij mee gezocht, mee gelezen en mee geschreven aan dit document. Banaal zou zijn om op te merken dat dit niet meer dan natuurlijk is want zijn zij niet verantwoordelijk voor het feit dat tot op dit ogenblik een beroepsprofiel ontbrak? Laat ik volstaan met op te merken dat er een enorm verschil is tussen de collectieve verantwoordelijkheid - en ik denk dat het bedrijfsleven en de socio-economische middens zich daar nooit genoeg van bewust kunnen zijn - en de persoonlijke verantwoordelijkheid, die ieder van hen ten volle heeft opgenomen. Maar ik denk vanzelfsprekend ook aan de meer dan honderd leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen die, precies in dit jaar van enorme drukte, zich tot het uiterste hebben ingezet om een werkzaam document samen te stellen. Vanuit de zeer grote bekommernis om een geldig kader te scheppen waarbinnen het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit zich in de volgende jaren nog sterker zou kunnen profileren, hebben zij zich maximaal ingezet. Aan alle leden van het administratief personeel, iedereen die in de ondersteunende diensten meehielp aan de realisatie: dank! Ik dank uiteraard én van ganser harte de drie vrijwilligers die op de aanvangsvergadering de verantwoordelijkheid op zich hebben willen nemen voor elk van de drie werkgroepen. Ik weet dat het een reële belasting is geweest om dit werk tot een goed einde te brengen. Maar Magda Kirsch, Eddy Van Rompaye en Lambert Vangronsveld hebben de leden van hun werkgroepen blijkbaar tot het einde toe kunnen inspireren tot meer en beter en dit ondanks hun drukke bezigheden. Door de wijze van werken die in deze werkgroep gehanteerd werd denk ik dat de betrokkenheid van heel het werkveld optimaal gegarandeerd kan worden. Dit heeft veel vergaderen gekost, veel coördinatie, veel overleg. Wij zijn er ons van bewust dat deze beroepsprofielen een momentopname zijn. Zij beschrijven de situatie zoals de leden van de verschillende werkgroepen hun werkveld hebben gezien in de loop van dit academiejaar. Maar uitgaande van de vraag om onze vorm van Hoger Onderwijs te omschrijven vanuit het tweeluik beroepsprofiel-opleidingsprofiel denk ik dat de eerste helft van de eerste poging niet onaardig gelukt is. Een volgende editie kan wellicht anders, wellicht beter zijn. L. Verhulst voorzitter van de werkgroep

4 B EROEPSPROFIEL SECRETARIAATSBEHEER Dit beroepsprofiel kwam tot stand met de medewerking van: Mevr. F. Biaumé, personeelsverantwoordelijke C.B.R. Mevr. H. Boogmans, directiesecretaresse C.B.R. Mevr. E. Blocken, hoofdredactrice van het vakblad Secretaresse Mevr. G. Bruffaerts, directiesecretaresse CERA Mevr. M. De Meyer, opleidingsverantwoordelijke VDAB Mevr. M.P. Torfs, directiesecretaresse Procter & Gamble Mevr. S. Verhamme, personeelsverantwoordelijke Raychem De heer L. Bollaert, opleidingscoördinator Hogeschool West-Vlaanderen VAH De heer L. Bunkens, lector, Provinciale Hogeschool Limburg De heer E. Decadt, opleidingscoördinator, Hogeschool Antwerpen VAH Mevr. D. De Deken, lector, Hogeschool v.d. Provincie Antwerpen Mevr. A. Dilliën, afdelingscoördinator, Katholieke Hogeschool Kempen Dr. A. Geeraert, lector, Katholieke Hogeschool Leuven Mevr. F. Jacobs, lector, Erasmushogeschool Mevr. C. Nuyts, opleidingshoofd, Hogeschool Limburg Mevr. M. Kirsch, afdelingshoofd, Katholieke Hogeschool Leuven De heer W. Roossens, afdelingscoördinator, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst De heer Vandenbroucke, lector, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Mevr. E. Vander Elst, opleidingscoördinator, Katholieke Hogeschool Mechelen Mevr. M. Van Roste, lector, Katholieke Hogeschool BM en Onderwijs De heer M. Vanhaesebroeck, lector, Hogeschool Gent Mevr. M. Verniers, lector, Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen De heer L. Verhulst, departementshoofd, Karel de Grote-Hogeschool

5 INHOUD BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) INHOUD 1 VOORONDERZOEK Socio-economische structurele ontwikkelingen De macro-economische situering van de sector De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens over de tewerkstelling in de sector 2 2 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENCLUSTERS EN DE BEROEPEN 3 3 NIVEAUBEPALING PER BEROEP 4 4 BEROEPENCLUSTERS, STUDIERICHTINGEN EN OPLEIDINGEN 5 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Opleidingsvereisten en de beroepservaring Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Lijst taken per deelfunctie Deelfuncties Contextgegevens per deelfunctie De ondersteunende kennis Beroepshouding Schema De beroepshoudingen geconcretiseerd in gedragsindicatoren Selecteren en concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen Controleren van de interne consistentie en verifiëren van het realistisch karakter 26 6 BIBLIOGRAFIE 27 7 MEDEWERKERS 28

6 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 1 1 VOORONDERZOEK Bij het vooronderzoek is de werkgroep uitgegaan van een publicatie van het Landelijk Overleg Secretaressen Verenigingen, in samenwerking met Schoevers Opleidingen en Content "Het beroep van secretaresse in vijf profielen". Tevens werd er, vooral voor de samenstelling van het takenpakket, informatie gehaald uit twee studies die binnen de deelnemende hogescholen waren gemaakt: "Beroepsprofiel van de afgestudeerden Secretariaat-Talen , - Een beperkte survey bij 45 studenten" door Dr. A. Geeraert en "Taaleisen van de bedrijfswereld - Een case-study in Zuid-West-Vlaanderen" door L Bollaert. Verder baseerde de werkgroep zich op beroepsprofielen gehanteerd in de hogescholen. In de loop van het academiejaar werden deze documenten nog aangevuld met de gegevens van een uitgebreide studie uitgevoerd bij 393 afgestudeerden van de optie Secretariaat- Talen Socio-economisch structurele ontwikkelingen De macro-economische situering van de sector De meertalige directieassistent(e) kan tewerkgesteld worden in de volledige waaier van bedrijven, instellingen en organisaties in alle sectoren, zowel in binnen- als buitenland De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector Omdat de meertalige directieassistenten in alle sectoren tewerkgesteld worden, is het onmogelijk de verwachte ontwikkelingen in elk van deze sectoren te beschrijven. Nochtans dient opgemerkt dat de groeiende informatisering zich in alle geledingen van het bedrijfsleven manifesteert en dat deze zeker een invloed heeft op het beroepsprofiel van de meertalige directieassistent(e). Bovendien zal het internationaal zakelijk verkeer verder toenemen. Dit valt onder meer af te leiden uit de volgende ontwikkelingen. 1 Toenemende economische integratie in de EU door het wegvallen van allerlei handelsbelemmeringen. meer communicatie met (overheids)instellingen op Europees (EU)niveau gelet op de toenemende supranationale regelgeving verzelfstandiging en commercialisering van overheidsbedrijven en overheidsdiensten, in zoverre deze ontwikkelingen gepaard gaan met internationale contacten 1 Zie A. Geeraert, Loopbaanontwikkeling en Beroepsprofiel van de Afgestudeerden Secretariaat-Talen , Een onderzoek bij 393 afgestudeerden Secretariaat-Talen van de Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Economische Hogeschool Heilig Hart Heverlee, Leuven 1996 p. 17 C.J. Harteveld, opleidingsprofiel Economisch-Linguïstieke opleiding, Rotterdam

7 2 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) streven naar verbetering van de (internationale) klantgerichtheid, vaak uitmondend in directere persoonlijke contacten van werknemers met buitenlandse klanten. daarom hebben zowel K.M.O.'s als multinationale ondernemingen, overheidsbedrijven en (internationale) organisaties steeds meer behoefte aan Europees en mondiaal georiënteerde medewerkers die meertalig zijn. Hierdoor zal ook de vraag naar meertalige directieassistenten toenemen 2 Wat de arbeidsverhoudingen betreft, stelt men vast dat deze worden gekenmerkt door een grotere autonomie en responsabilisering van de meertalige directieassistent(e). Alhoewel de meerderheid van de directieassistenten momenteel nog afgestudeerden zijn van het Hoger Onderwijs van één cyclus, blijkt zowel uit de studie van Dr. A. Geeraert als uit een enquête door E. Blocken voor het vakblad Secretaresse (april 1996) dat het aantal licentiaten dat het beroep van directieassistent(e) uitoefent blijft toenemen Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens over de tewerkstelling in de sector Omwille van het feit dat de meertalige directieassistenten in alle sectoren inzetbaar zijn zullen wij ons hier beperken tot een analyse van de arbeidsmarkt voor de afgestudeerden van de optie Secretariaat-Talen. Uit de gevoerde studies blijkt dat de arbeidssituatie van de afgestudeerden van de optie Secretariaat-Talen uiterst gunstig is. Van de ondervraagden (at random steekproef) blijkt dat 91% werkt en slechts 3% werkzoekend is. De overige 6% wenst om diverse redenen niet te werken (studeert verder, persoonlijke redenen, etc.). Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden in dit beroep niet eerder werkloos dan mannen. 4 Gezien de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven kan men verwachten dat de vraag naar hooggekwalificeerde meertalige directieassistenten nog zal toenemen Zie Bollaert, Taaleisen van de bedrijfswereld, 1995 E. Blocken, in Secretaresse, april 1996, p Dr. A. Geeraert, 1996, p Zie S. Hagen 1993, Languages in European Business, 1993

8 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 3 2 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENCLUSTERS EN DE BEROEPEN De meertalige directieassistent(e) behoort tot het beroepencluster van de administratieve bedienden. Lijst van beroepen: Typist(e) receptionist(e) aanvangende secretaris/secretaresse secretaris/secretaresse meertalige secretaris/secretaresse meertalige directieassistent(e)

9 4 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 3 NIVEAUBEPALING PER BEROEP De afgestudeerden van de optie Secretariaat-Talen behoren voor slechts 30% tot het lagere bediendenkader. Bijna de helft (47%) situeert zich in het middenkader en 22% behoort tot het hogere of directiekader. Zij starten in het bedrijf als meertalige secretaris/secretaresse (niveau 3). Door kennis en ervaring kunnen zij in de functie van de directieassistent(e) groeien (niveau 4). Bij de niveaubepaling baseerde de werkgroep zich op de Europese SEDOC-normering.

10 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 5 4 BEROEPENCLUSTERS, STUDIERICHTINGEN EN OPLEIDINGEN BEROEPENCLUSTER WERKVELD BEROEPEN STUDIEGEBIED/ OPLEIDING of OPTIE Administratie directieassistent(e) afdelingssecretaris/secretaresse secretaris/secretaresse privé-secretaris/secretaresse receptionist(e) handelswetenschappen en bedrijfskunde secretariaatsbeheer secretariaat-talen zakelijk vertaler handelswetenschappen en bedrijfskunde secretariaatsbeheer Middle Management zelfstandig internationaal coördinator import/export/int. Handel zakelijk vertaler zakelijk vertalen en tolken commerciële functies verkopen/vertegenwoordiger buitenland medisch vertegenwoordig(st)er handelswetenschappen en bedrijfskunde secretariaatsbeheer medische administratie medisch secretaris/secretaresse medisch receptionist(e) medisch secretariaat

11 6 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL 5.1 De exacte benaming van het beroep "(Meertalige) directieassistent(e)" Deze benaming werd verkozen boven het meer gebruikelijke directiesecretaris/esse omdat ze volgens de werkgroep beter beantwoordt aan de beschrijving van het beroep. Bovendien is ze minder geslachtsgebonden en is ze zeker te verkiezen boven het Engelse Personal Assistant. 5.2 Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving De directieassistent(e) assisteert het management door het efficiënt verzamelen, uitwisselen en verwerken van administratieve informatie. Hij/zij maakt daarbij gebruik van de meest geavanceerde technologieën en technieken. Hij/Zij communiceert zowel mondeling als schriftelijk, intern en extern, in tenminste 4 verschillende talen en is ook verantwoordelijk voor de organisatie van die communicatie. Hij/Zij werkt onder leiding in een uitvoerende functie, maar moet ook opdrachten uitvoeren die een vrij grote autonomie en creativiteit vereisen. Daarom moet hij/zij zelfstandig kunnen werken. Hij/Zij fungeert als vertrouwenspersoon en dient discreet en loyaal te zijn. Bovendien moet hij/zij in staat zijn in teamverband te functioneren Beschrijving van de beroepscontext 6 De organisatievorm De directieassistent(e) kan tewerkgesteld worden in de volledige waaier van bedrijven, instellingen en organisaties in alle sectoren, zowel in binnen- als buitenland. De directieassistent(e) is inzetbaar in alle geledingen van de organisatie waar hij/zij tewerkgesteld is en is ook extern inzetbaar Deze beschrijving beantwoordt aan de niveaus 3 en 4. Maar zoals blijkt uit de studie van Dr. A. Geeraert, Loopbaanontwikkeling en Beroepsprofiel van de Afgestudeerden Secretariaat-Talen , p blijken de meeste afgestudeerden vrij snel naar deze niveaus door te stoten. Dr. A. Geeraert, Loopbaanontwikkeling en Beroepsprofiel van de Afgestudeerden Secretariaat-Talen , Leuven, 1996 p

12 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) Opleidingsvereisten en de beroepservaring Het beroepsprofiel van de directieassistent(e) verwijst naar de enorme veelzijdigheid van het beroep. Het kan dan ook niet anders, of een bijzonder brede waaier van aspecten en deelopleidingen moeten vertegenwoordigd zijn in het bijbehorend opleidingsprofiel. Een directieassistent(e) beheerst communicatie in alle vormen en aspecten. De opleiding leidt dan ook tot een zeer grondige schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en van ten minste drie vreemde talen; deze schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden zijn absoluut onontbeerlijk in de hier beschreven vorming. Een directieassistent(e) is een persoon met een brede interessesfeer. Zijn/Haar PR functie in het bedrijf impliceert een openheid naar andere culturen en een kennis van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijk en economisch gebeuren. De opleiding zal hiervoor de nodige basis en wegen tot informatiewerving geven. Als mede-leidinggevende figuur in de onderneming wordt hij/zij geacht de diverse aspecten van het reilen en zeilen in het bedrijf te kennen. Zonder daarom expert ter zake te zijn, moet hij/zij op de hoogte zijn van de sociale en de fiscale wetgeving en dient hij/zij de basiselementen van boekhouden te beheersen. Zijn/Haar specifieke managementsondersteunende functie in het bedrijf impliceert economische en commerciële inzichten, alsook een grondige kennis van de organisatie van het secretariaat en het bedrijf. De informatisering van beheer en communicatie vereist een zeer grondige opleiding op dit gebied: de directieassistent(e) heeft een basiskennis van een besturingssysteem, een zo ruim mogelijke kennis van ten minste één tekstverwerkingspakket (met grafische opties en toepassingen), een spreadsheet programma en een databank, en zijn/haar opleiding zorgt ervoor, dat andere programma's snel geassimileerd kunnen worden. Daarenboven moet hij/zij kunnen werken met moderne kantoorapparatuur en informatienetwerken. De meeste directieassistenten hebben een diploma gegradueerde Secretariaatsmanagement-Talen. Zij beginnen als meertalig secretaris/secretaresse en kunnen door kennis en ervaring doorgroeien tot de functie van meertalig directie-assistent(e). 5.4 Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Lijst taken meertalige directieassistent(e) per deelfuncties ( komt bij meer dan één typefunctie voor) Correspondentie 1 correspondentie autonoom opstellen 2 correspondentie afhandelen met tekenbevoegdheid 3 op afhandeling van post toezien 4 post ontvangen, inschrijven en verspreiden 5 post verwerken 6 post verzendklaar maken 7 faxen 8 correspondentie opnemen 9 correspondentie typen en/of uitwerken

13 8 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 10 post autonoom afhandelen 11 correspondentie (op aanwijzing) opstellen 12 correspondentie van anderen bewerken 13 elektronisch corresponderen Organisatie secretariaatsecretariaat 14 invoering van nieuwe procedures adviseren 15 verandering organisatie secretariaat adviseren 16 aankoop kantoorapparatuur adviseren 17 adviseren bij aanwerving nieuwe secretariaatsmedewerkers 18 werkzaamheden secretariaat plannen, organiseren en coördineren 19 secretariaatstaken delegeren 20 werkindeling op het secretariaat bepalen 21 aan secretariaatsmedewerkers leiding geven 22 werkbesprekingen leiden 23 een bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding ( ) en -uitvoering van de organisatie van het secretariaat 24 aankoop kantoorapparatuur regelen 25 verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat 26 verantwoordelijkheid dragen voor de prestaties van het secretariaat 27 werkbesprekingen organiseren 28 inwerkprogramma's maken voor nieuwe secretariaatsmedewerkers 29 werkbegeleiding voor nieuwe medewerkers 30 uitvoering gedelegeerde secretariaatstaken controleren Vergadering 31 deelnemen aan vergaderingen (niet als notulist) 32 deelnemers vergadering oproepen en/of hen eraan herinneren 33 vergaderingen organiseren 34 vergaderingen logistiek ondersteunen 35 vergaderagenda bijhouden 36 naleving van besluiten controleren 37 agendapunten verzamelen 38 agendapunten inhoudelijk voorbereiden 39 agendastukken voorbereiden 40 verslagen/notulen bijhouden 41 notuleren en uitwerken notulen 42 verslagen/notulen verspreiden 43 besluiten van vergaderingen weergeven Agenda 44 andere agenda's beheren 45 afspraken regelen 46 planning en acties van de manager bewaken 47 (zelfstandig) afspraken maken Financiën 48 kas postzegels bijhouden 49 verantwoordelijkheid dragen voor secretariaatsbudget 50 facturen en declaraties controleren 51 boekhouding bijhouden Archief/administratie 52 archief/documentatie/bibliotheek beheren 53 archief inrichten en/of reviseren 54 administratie bijhouden (financiën, personeel, enz.) 55 (kantoor)voorraad (administratie) bijhouden 56 stukken in het archief opzoeken 57 adressenbestand opzetten en/of bijhouden 58 stukken verzamelen, sorteren, coderen en opbergen

14 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 9 Interne en/of externe informatieverzameling 59 informatievoorziening bewaken 60 informatie opzoeken in dossier 61 informatie selecteren en samenstellen 62 uittreksels maken van gespecifieerde onderwerpen Bedrijfsorganisatie 63 planning en acties manager voorbereiden Telefoon 64 telefoon aannemen, bericht noteren, niet zelfstandig afhandelen 65 telefoon aannemen, selecteren en afhandelen 66 telefoon aannemen en doorverbinden 67 teleconferencing tot stand brengen Computer 68 gegevens en/of volledige concepten in PC inbrengen 69 stukken op aanwijzing op PC verwerken 70 stukken van anderen op PC verwerken 71 tekstopmaak verzorgen 72 gegevens statistisch verwerken 73 nieuwe pakketten aanleren en/of upgraden 74 computerbestanden beheren 75 ondersteuning (back up) computersysteem verzorgen Multimedia 76 databanken raadplegen 77 video-phone 78 video-conference tot stand brengen Interne communicatie 79 memo's opstellen op aanwijzing 80 ad valvas berichten opstellen op aanwijzing 81 memo's zelf opstellen 82 zelfstandig ad valvas berichten opstellen 83 interne rapporten (meehelpen) opstellen 84 belangstellenden intern van informatie voorzien 85 een klankbordfunctie vervullen 86 interne contacten onderhouden In- en/of externe communicatie 87 informatie ontvangen en doorgeven 88 contacten onderhouden voor de leidinggevende(n) 89 eigen contacten onderhouden (intern en extern) 90 presentatie ondersteunen 91 zelf presenteren 92 kantoorapparatuur (andere dan computer, telefoon, fax, fotokopieermachine en multimedia) bedienen 93 confidentieel houden van berichten/informatie Externe communicatiecommunicatie 94 zakensamenkomsten en/of reizen voorbereiden 95 zakenlunches en -diners organiseren 96 zakenreizen reserveren en boeken 97 congressen, conferenties en evenementen organiseren 98 verzorging en programma gast(en) organiseren 99 huisstijl (helpen) bewaken 100 zelfstandig (pers)berichten opstellen

15 10 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 101 externe rapporten (meehelpen) opstellen 102 externe belangstellenden van informatie voorzien Reproductie 103 fotokopiëren Vertaling 104 vertalen van brieven en niet-technische, korte teksten 105 vertaling van brieven en niet-technische, korte teksten verbeteren Receptie 106 bezoekers verwelkomen en doorverwijzen 107 onverwacht bezoek zelf te woord staan 108 bezoekers aankondigen 109 bezoekers aan internen voorstellen en/of omgekeerd Functionering in vreemde talen 110 uitvoeren van taken nrs. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 en 109 in drie vreemde talen. Nota Uit de gevoerde studies blijkt dat de directieassistent(e) een enorme waaier van taken dagelijks tot wekelijks uitvoert. 8 In de opsomming werden dan ook alle mogelijke taken en deelfuncties opgenomen. Nochtans dient te worden opgemerkt dat niet alle directieassistenten al deze taken en deelfuncties uitvoeren. De aard van het bedrijf/ organisatie of instelling alsook het niveau waarop men functioneert zullen grotendeels de samenstelling van het takenpakket bepalen. Bovendien speelt ook het geslacht hierbij een belangrijke rol Deelfuncties van de meertalige directieassistent(e) Per typefunctie Taken die tot de essentiële opdrachten behoren van de "secretarissen(essen) talen", hebben te maken met communicatie in het Nederlands en in de vreemde talen, met name telefoneren (95%) en brieven schrijven (64%). Een tweede belangrijke opdracht is het organiseren. Dit komt tot uiting in taken als: post behandelen (73%) en klasseren (56%). Een derde opdracht verwijst naar specifieke vaardigheden zoals: tekstverwerking (78%), faxen (74%) en fotokopiëren (74%). 10 Typefunctie Communicatie in het Nederlands en in minstens 3 vreemde talen Deelfuncties Correspondentie, telefoon, in- en/of externe communicatie, vergaderen, receptie in het Nederlands en in minstens 3 vreemde talen Zie Dr. A. Geeraert 1996, p Zie Dr. A. Geeraert 1996, p Zie Dr. A. Geeraert 1996, p. 29

16 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 11 Typefunctie Organisatie Deelfuncties Organisatie secretariaat, vergaderen, agenda, bedrijfsorganisatie Typefunctie (Re)productieve informatieverwerking Deelfuncties Computer, multimedia, reproductie Typefunctie Informatieverwerving Deelfuncties Archief, interne en/of externe informatieverzameling Al deze typefuncties hebben als essentiële doelstelling het bedrijf/de organisatie/de afdeling organisatorisch en logistiek te ondersteunen. Wij wensen hier wel aan toe te voegen dat vooral bij de directieassistenten die doorstoten naar het hoger en middenkader de typefuncties controle, educatie en creatie voor een belangrijk deel aan bod komen Contextgegevens per deelfunctie Correspondentie Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's (opnemen van brieven) Kantoorlandschap Postkamer Hulpmiddelen Bestaande tekstverwerkingsprogramma's, , internet Woordenboeken Spellchecker Hulpmiddelen i.v.m. verzendklaarmaken van post (Elektronische weegschaal, briefsluitmachine, vouwmachine, frankeermachine) Hulpmiddelen i.v.m. ingaande post (briefopener) Dicteerapparaat Brievenboek (vaak op PC) Handtekenboek Graad van verantwoordelijkheid Rapporteert rechtstreeks aan de directeur, krijgt opdracht rechtstreeks. Kan op bepaalde brieven zelfstandig antwoorden (vb. opsturen infofolder), zonder de directeur te raadplegen (zelfs niet laten nalezen). Heeft uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de correcte briefwisseling die vertrekt vanuit het bedrijf. Zelfstandig afhandelen van binnenkomende post (verdelen, bepalen wat zelf behandelen en wat door de directeur moet doorgenomen worden).

17 12 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) Verwachte resultaten De brieven zijn correct, foutloos opgesteld De lay-out is verzorgd en volgt een aanvaard patroon De brieven/memo's e.d. worden op het juiste moment verstuurd De nieuwe spellingsnormen werden gerespecteerd De brieven/memo's e.d. worden op het juiste moment verstuurd en correct behandeld Organisatie secretariaatsecretariaat Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Projectbeheerpakket Studies inkijken i.v.m. nieuwe procedures. Vergaderingen (ter voorbereiding van andere taken) vb. taakverdeling van het secretariaat Uurrooster i.v.m. overwerken, middagpermanentie... Graad van verantwoordelijkheid Kan taken delegeren aan andere secretariaatsmedewerkers en ze opvolgen. Draagt verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op het secretariaat. Verwachte resultaten De dagelijkse activiteiten op het secretariaat verlopen stipt, vlot en correct. Vergadering Werkomstandigheden Kantoor Vergaderzalen (eventueel extern aan het bedrijf) Audio-visuele studio (videoconferencing) Hulpmiddelen Documenten vb. archief, agenda, externe informatie Audiovisuele media (video, OHP, slides) Agenda lokaalbeheer (soms via PC) Notuleerschema's Presentatiesoftware Graad van verantwoordelijkheid Ondersteunend In geval van notulen: eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur Organisatie en logistieke voorbereiding van de vergadering ligt volledig in handen van de directieassistent(e) Verwachte resultaten Vergaderingen zijn perfect voorbereid (zowel praktisch als inhoudelijk) De opvolging gebeurt tevens door de directieassistent(e) Notulen en besluiten worden geformuleerd en uitgewerkt Na de vergadering krijgt iedereen een kopie van het verslag alsook de nodige documenten

18 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 13 Agenda Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Agenda, (PC), (gezamenlijk) agendabeheer d.m.v. PIM-software Graad van verantwoordelijkheid Directieassistent(e) plant en bewaakt de agenda en de acties van de directeur (optimale benutting van de werktijd). Verantwoordelijkheid is dus zeer groot. Verwachte resultaten De afspraken van de directeur op de juiste dagen en uren vastleggen en ook opvolgen of deze stipt uitgevoerd worden. Financiën Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Softwarepakketten (i.v.m. financiën, elektronisch bankieren, boekhoudpakketten) Contacten met de boekhoudafdeling Documenten voor het archief (facturen, rekeninguittreksels) Graad van verantwoordelijkheid In sommige gevallen zal de directieassistent(e) zelf verantwoordelijkheid dragen voor het secretariaatsbudget. Dus: financiële verantwoordelijkheid. Verwachte resultaten In bovenstaand geval is het belangrijk dat de directieassistent(e) rond komt met het budget dat hem/haar werd toebedeeld. In andere gevallen zullen aanvragen tot aankopen gefundeerd moeten zijn en de uitgaven gecontroleerd worden. Correct afhandelen, invullen van documenten, facturen e.d. is hier primordiaal. Archief / administratie Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor collega's Kantoor directeur Kantoorlandschap Centraal bedrijfs- of afdelingsarchief Extern archief (documenten klaarmaken voor externe opslag, opvragen en ophalen)

19 14 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) Hulpmiddelen Computer (indien archief geautomatiseerd is) Ook bij een gewoon archief is PC van belang: info over archief bevindt zich dikwijls op PC, documenten worden vlugger teruggevonden Fiches Documenten Graad van verantwoordelijkheid Alle belangrijke documenten moeten efficiënt gerangschikt zijn. Iedereen moet op elk moment documenten terug kunnen vinden. Persoonlijke verantwoordelijkheid, ten minste voor het zelf geklasseerde gedeelte. Verwachte resultaten De directieassistent(e) moet snel documenten kunnen vinden en/of nieuw documenten klasseren. Het systeem moet zodanig opgesteld zijn dat uitbreiding van het systeem mogelijk is. De directieassistent(e) gebruikt een systeem dat ook doorzichtig is voor anderen, zodat bij afwezigheid ook door de directeur of andere administratieve medewerkers documenten kunnen geklasseerd of gevonden worden. Interne / externe informatieverzameling Werkomstandigheden Kantoor Bibliotheek Bedrijfsbibliotheek Archief Hulpmiddelen Kranten, zakelijke tijdschriften, bedrijfspublicaties, CD-ROM, netwerken, e.a. Graad van verantwoordelijkheid Correctheid van de verstrekte informatie verzekeren. Verwachte resultaten Voorbereidende onderzoeken doen voor studies die door de directeur of andere medewerkers verder uitgevoerd worden. De verzamelde informatie moet juist zijn, voldoende gestoffeerd e.d. Momenteel, met ondersteuning van nieuwe technologieën zoals CD-ROM e.d., zal deze informatieverzameling vlot en snel kunnen verlopen. Bedrijfsorganisatie Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Indien het gaat om het opzoeken en verwerken van informatie betreffende een verandering in het bedrijf, kan een hulpmiddel zijn: een enquête bij het personeel. Graad van verantwoordelijkheid De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

20 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 15 De directieassistent(e) is verantwoordelijk voor de organisatie van het secretariaat. Verwachte resultaten De directieassistent(e) organiseert en levert ondersteunend werk. Telefoon Werkomstandigheden Receptie Eigen kantoor Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen + teleconferencing Telefoon, semafoon, GSM Schakelbord Oproepsysteem Graad van verantwoordelijkheid Het telefonisch contact is dikwijls een eerste contact met een bedrijf. Het is daarom belangrijk dat de directieassistent(e) het juiste beeld ophangt van de huisstijl van het bedrijf en tevens efficiënt de gesprekken kanaliseert, behandelt en afhandelt. Verwachte resultaten Het correct kanaliseren van de inkomende en uitgaande gesprekken. Het vriendelijk te woord staan van gesprekspartners. Het correct (en snel) afhandelen van gesprekken. Computer Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor met collega's Kantoorlandschap In sommige gevallen een computerpool Hulpmiddelen Hardware en software (aangepast aan de behoeften van het bedrijf, aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in deze sector) Graad van verantwoordelijkheid De directieassistent(e) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het eindproduct, dat binnen of buiten het bedrijf verspreid wordt en de huisstijl vertaalt. Verwachte resultaten Een moderne, functionele en efficiënte manier van gegevensverwerking en bestandsbeheer. De directieassistent(e) zal zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in deze sector. Multimedia Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor met collega's

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting

STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting sector : handel - administratie beroep : cluster communicatiebeheer studiegebied : handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING Tolk voor doven HOKTSP Modulair Categorie SOCIAAL Vervangt leerplannummer 04-05/1439/N

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v) STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Secretariële beroepen. Kwalificatie: Secretaresse

Praktijkopdrachten Secretariële beroepen. Kwalificatie: Secretaresse Praktijkopdrachten Secretariële beroepen Kwalificatie: Secretaresse Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier Secretariële beroepen...

Nadere informatie

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL luchtvaart BEROEPSPROFIEL luchtvaart sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : luchtvaart beroepen : mecanicien

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Transport- en logistiek medewerker

Transport- en logistiek medewerker Leerplan OPLEIDING Transport- en logistiek medewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2013/804/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie