BEËDIGDE VERTALING UIT DE ENGELSE TAAL. Sweco AB Naamloze Vennootschap Statutaire zetel: Box Stockholm Zweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEËDIGDE VERTALING UIT DE ENGELSE TAAL. Sweco AB Naamloze Vennootschap Statutaire zetel: Box 34044 100 26 Stockholm Zweden"

Transcriptie

1 Sweco AB Naamloze Vennootschap Statutaire zetel: Box Stockholm Zweden Grontmij N.V. Naamloze Vennootschap Statutaire zetel: De Holle Bilt HM De Bilt Nederland GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIEVOORWAARDEN VASTGESTELD DOOR DE DIRECTIE VAN SWECO AB EN DE RAAD VAN RAAD VAN BESTUUR VAN GRONTMIJ N.V. De Ondergetekenden (INCLUSIEF RAAD VAN BESTUURSVERLSAGEN) (i) a. Johan Nordström; b. Anders G. Carlberg; c. Gunnel Duveblad; d. Tomas Carlsson; e. Pernilla Ström; f. Carola Teir-Lehtinen; g. Eva Lindqvist; h. Johan Hjertonsson; i. Göran Karloja; j. Thomas Holm; en k. Anna Leonsson gezamenlijk de gehele directie vormend van Sweco AB, een naamloze vennootschap (Zweedse publikt aktiebolag) opgericht naar Zweeds recht met haar statutaire zetel in Stockholm, Zweden, en statutaire adres te Box 34044, Stockholm, Zweden, ingeschreven bij het Kantoor van het Zweedse Ondernemingsregister (de "SCRO") onder nr , ("Sweco"), en (ii) a. Michiel Jaski, en b. Frits Vervoort, samen de gehele raad van bestuur vormend van Grontmij N.V., een naamloze

2 vennootschap opgericht naar Nederlands recht met haar statutaire zetel te De Bilt, Nederland, en haar kantooradres aan De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, Nederland, ingeschreven bij het Nederlandse handelsregister onder nr ("Grontmij"). 2 hebben heden, 30 juni 2015, deze algemene fusievoorwaarden vastgesteld (Zweeds: fusionsplan, Nederlands: voorstel tot fusie) (de "Fusievoorwaarden") met betrekking tot een potentiële wettelijke grensoverschrijdende fusie (de "Fusie") tussen Grontmij en Sweco, en met Sweco als overblijvende entiteit en Grontmij als verdwijnende entiteit, krachtens EU Richtlijn 2005/56/EG inzake grensoverschrijdende fusies (de "GOF Richtlijn") en Nederlandse en Zweedse nationale wetgeving die de GOF Richtlijn implementeert of anderszins van toepassing is op de Fusie. 1. ACHTERGROND EN REDENEN 1.1 Op 1 juni 2015 hebben Sweco en Grontmij een fusieprotocol gesloten in overeenstemming met Nederlandse voorschriften en de Nederlandse praktijk (het "Fusieprotocol"), die het voornemen van Sweco en Grontmij (hierna tezamen de "Partijen") vastlegt om een strategische combinatie van hun bedrijven te bewerkstelligen (de "Transactie"). De Transactie moet primair worden uitgevoerd door een openbaar overnameaanbod van Sweco aan de aandeelhouders van Grontmij (het "Aanbod") in overeenstemming met het biedingsbericht (het "Biedingsbericht"), waarbij Sweco voor ieder gewoon Grontmij aandeel ("Grontmij Aandeel") dat geldig in het Aanbod wordt aangeboden 0,22195 (nul komma twee twee een negen vijf) nieuwe Sweco Klasse B aandelen ("Sweco Aandelen") in ruil (de "Ruilverhouding" of "Aangeboden vergoeding voor de Aandelen") samen met een geldbedrag van EUR 1,84 (een euro en vierentachtig cent) (het "Aangeboden Geldbedrag"). In overeenstemming met het Biedingsbericht heeft Sweco onder bepaalde omstandigheden het recht, maar niet de verplichting, na afronding van het Aanbod, om door te gaan met de Fusie tussen Sweco en Grontmij krachtens deze Fusievoorwaarden na de goedkeuring van de AVA van Grontmij (zoals hieronder gedefinieerd) en de AVA van Sweco (zoals hieronder gedefinieerd) (Grontmij) om de Fusie (Grontmij) vast te stellen en deze Fusievoorwaarden goed te keuren en dienovereenkomstig de Fusie (Sweco) met tenminste een meerderheid van 66,67% (zesenzestig komma zevenenzestig procent) van de uitgebrachte stemmen (in het geval van Sweco is een dergelijke meerderheidsvereiste binnen iedere aandelenklasse van toepassing) op voorwaarde echter dat met betrekking tot de AVA van Grontmij van een dergelijke meerderheidsvereiste in overeenstemming met Artikel 14 hieronder kan worden afgezien. 1.2 Het Aanbod en de aangeboden vergoeding is gebaseerd op de verkrijging van het volledige eigendom van de Grontmij groep door Sweco. Sweco en Grontmij verwachten dat de volledige integratie van het bedrijf van Grontmij in het bedrijf van Sweco aanzienlijke operationele, commerciële, organisatorische en financiële voordelen zal opleveren. Dergelijke voordelen zouden niet, of alleen gedeeltelijk, behaald kunnen worden indien Grontmij als zelfstandige entiteit zou doorgaan met Sweco als een meerderheidsaandeelhouder en minderheidsaandeelhouders. Na de gestanddoening van het Aanbod zal Sweco derhalve zo snel mogelijk het volledige eigendom van de Grontmij nastreven via de acquisitie van de Aandelen van de Grontmij die nog niet in haar bezit zijn. Dienaangaande hebben Sweco en Grontmij in het Fusieprotocol besloten dat afhankelijk van het feit dat het Aanbod gestand is gedaan en verrekening heeft plaatsgevonden en aan bepaalde voorwaarden is voldaan of van

3 bepaalde voorwaarden is afgezien, Sweco gerechtigd zal zijn om een Fusie tot stand te brengen of tot stand te laten brengen. 1.3 Derhalve hebben de directie van Sweco en de raad van bestuur van de Grontmij deze Fusievoorwaarden zoals genoemd in Artikel 5 van de GOF Richtlijn en in overeenstemming met de vereisten uiteengezet in de Zweedse Vennootschapswet (2005:551), Hoofdstuk 23, Artikel en Artikel 2:312, 2:326 en 2:333d van het Nederlands Burgerlijke Wetboek. 1.4 Op 30 juni 2015 heeft de raad van commissarissen van Grontmij deze Fusievoorwaarden met algemene stemmen goedgekeurd. In overeenstemming met Artikel 2:312 lid 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zullen de leden van de raad van commissarissen van Grontmij deze Fusievoorwaarden ondertekenen. 1.5 De vergoeding die door de aandeelhouders van Grontmij met het oog op de Fusie wordt ontvangen (de "Fusievergoeding"), zoals verder uiteengezet in Artikel 5 hieronder, behoudens de Kiesgerechtigde Aandeelhouders (zoals hieronder gedefinieerd), zal bestaan uit een aantal nieuw uitgegeven Sweco Aandelen in overeenstemming met de Ruilverhouding, dergelijke nieuw uitgegeven Sweco aandelen moeten worden toegelaten voor handel op de Nasdaq Stockholm vanaf de definitieve registratie van de Fusie door de SCRO krachtens Hoofdstuk 23, Artikel 48 van de Zweedse Vennootschapswet (de "Fusiedatum ) of zo snel daarna als praktisch mogelijk. 1.6 Er zal een voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Grontmij worden gedaan, die het besluit neemt ten aanzien van de Fusie (de "AVA van Grontmij "), om tevens te besluiten de statuten van Grontmij te wijzigen, een kopie van deze voorgestelde wijziging wordt als Bijlage 21.1 (a) (de "Wijziging I van de Statuten van Grontmij ") aan deze Fusievoorwaarden gehecht. Overeenkomstig een dergelijke wijziging wordt een formule, zoals bedoeld in Artikel 2:333h lid 2, laatste volzin van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek opgenomen in de statuten van de Grontmij, op basis waarvan de verschuldigde contante vergoeding aan de Kiesgerechtigde Aandeelhouders (zoals gedefinieerd en omschreven in lid 6) in overeenstemming met Artikel 2:333h lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gemakkelijk kan worden vastgesteld. Het besluit om de Fusie goed te keuren wordt pas ter stemming gebracht in de AVA van de Grontmij indien het besluit ten aanzien van de bovengenoemde Wijziging I van de Statuten van de Grontmij door de AVA van de Grontmij zijn goedgekeurd en de statuten van de Grontmij dienovereenkomstig gewijzigd zijn. 1.7 In verband met het Aanbod wordt er in aanvulling op de Wijziging I van de Statuten van de Grontmij aan de AVA van de Grontmij voorgesteld om de statuten van Grontmij te wijzigen per de afwikkelingsdatum van het Aanbod. De voorgestelde wijziging is aan deze Fusievoorwaarden gehecht als Bijlage 21.1 (b) (de "Wijziging II van de Statuten van de Grontmij"). 1.8 Het bestuursverslag van de raad van bestuur van Grontmij en het directieverslag van de directie van Sweco zijn hieronder samengevoegd en uiteengezet. Deze bestuurs/directieverslagen geven een toelichting op en motivatie voor de juridische, sociale en economische aspecten van de Fusie. Daarnaast geven de bestuurs/directieverslagen een toelichting op de methode voor de vaststelling van de Fusievergoeding, of deze methode in dit specifieke geval geschikt was en de daaruit volgende waardering. 3

4 2. ABSORPTIE VAN GRONTMIJ DOOR SWECO; VERDWIJNING VAN GRONTMIJ 2.1 Zoals genoemd in Artikels 2.2 (a) en 14 van de GOF Richtlijn en in overeenstemming met Hoofdstuk 23, Artikel 36 van de Zweedse Vennootschapswet en Artikel 2:309 en 2:311 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zal Sweco via de Fusie Grontmij absorberen en zodoende zullen alle activa en passiva van Grontmij van rechtswege overgaan op Sweco zonder dat Grontmij geliquideerd wordt. 2.2 Zoals genoemd in Artikel 12 van de GOF Richtlijn en in overeenstemming met Hoofdstuk 23, Artikel 49 van de Zweedse Vennootschapswet wordt de fusie van kracht en verdwijnt Grontmij per de Fusiedatum. Volgens de datum van deze Fusievoorwaarden wordt verwacht dat de Fusiedatum 19 oktober 2015 zal zijn. De exacte datum van de definitieve registratie van de Fusie wordt openbaar gemaakt zodra deze beschikbaar is. 2.3 Voor Sweco moet het besluit om deze Fusievoorwaarden vast te stellen worden genomen door de directie en de Fusievoorwaarden en derhalve de Fusie moeten worden goedgekeurd door een algemene vergadering van aandeelhouders (de "AVA van Sweco" ). 2.4 Voor Grontmij moet het besluit om deze Fusie aan te gaan worden genomen door de AVA van Grontmij op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. 2.5 Noch Sweco noch Grontmij zijn ontbonden, failliet verklaard of onder surseance van betaling AANDELENKAPITAAL 3.1 Per de datum van deze Fusievoorwaarden bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal van Grontmij uit gewone aandelen, preferente aandelen en financieringspreferente aandelen. Alleen gewone aandelen en financieringspreferente aandelen zijn uitstaande per de datum van deze Fusievoorwaarden. Voorafgaand aan de Fusiedatum zullen alle uitstaande financieringspreferente aandelen worden geconverteerd naar volgestorte Grontmij Aandelen. 3.2 Alle geplaatste Grontmij Aandelen en geplaatste financieringspreferente aandelen zijn volledig volgestort. Er zijn geen certificaten van aandelen voor Grontmij Aandelen of financieringspreferente aandelen, die zijn uitgegeven met de medewerking van Grontmij. 3.3 Het maatschappelijk kapitaal van Sweco bedraagt per de datum van deze Fusievoorwaarden SEK , opgebouwd uit Klasse A aandelen met recht op één (1) stem, en Klasse B aandelen met recht op 1/10 (eentiende) stem, die genoteerd staan op de Nasdaq Stockholm en Klasse C aandelen met recht op 1/10 (eentiende) stem, elk met hetzelfde nominale bedrag van een (1) SEK. Er wordt verwacht dat de Transactie zal leiden tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Sweco met circa SEK 17 miljoen tot SEK 110 miljoen vanwege de Sweco Klasse B aandelen die moeten worden uitgegeven als Aangeboden Vergoeding voor de Aandelen/of Fusievergoeding. Dientengevolge wordt verwacht dat Sweco direct na de Fusiedatum circa uitstaande aandelen zal hebben waarvan circa Klasse B aandelen, circa Klasse A aandelen en circa Klasse C aandelen. Het exacte aantal Sweco Klasse B aandelen die als Fusievergoeding moeten worden uitgegeven zal echter afhangen van het niveau van

5 aanvaarding van het Aanbod en het aantal Grontmij Exit Aandelen (zoals hieronder gedefinieerd). Er zullen geen aandelen in het aandelenkapitaal van Sweco worden geannuleerd bij gelegenheid van de Fusie PRE-FUSIE UITKERING IN CONTANTEN 4.1 Op de registratiedatum voor de uitkering, zijnde de Fusiedatum zoals gemeten in overeenstemming met Artikel 5.2 hieronder, ontvangt iedere Grontmij aandeelhouder, met inbegrip van Kiesgerechtigde Aandeelhouders (zoals hieronder gedefinieerd), een uitkering in contanten van EUR 1.84 (een euro en vierentachtig cent) van Grontmij per gehouden Grontmij Aandeel (de "Pre-fusie Uitkering in Contanten"), door middel van een dividendbetaling. De combinatie van de Fusievergoeding en de Pre-fusie Uitkering in Contanten zorgt ervoor dat de Grontmij aandeelhouders hetzelfde ontvangen als die aandeelhouders die hebben ingeschreven op het Aanbod, onder aftrek van de toepasselijke belastinginhouding voor de Pre-fusie Uitkering in Contanten. Voorzover noodzakelijk voor Grontmij om uitkeerbare reserves beschikbaar te hebben die overeenkomen met de Pre-fusie Uitkering in Contanten zoals vereist kan zijn volgens de Nederlandse wet, zal Sweco een bijdrage leveren aan de agio van Grontmij (krachtens Zweeds recht kwalificerend als een onvoorwaardelijke aandeelhoudersbijdrage van Sweco aan Grontmij). 5. FUSIEVERGOEDING 5.1 Als Fusievergoeding wijst Sweco aan iedere aandeelhouder van Grontmij, exclusief iedere Kiesgerechtigde Aandeelhouder (zoals hieronder gedefinieerd), Sweco Aandelen toe in overeenstemming met de Ruilverhouding zoals van toepassing op het Aanbod, namelijk 0,22195 (nul komma twee twee een negen vijf) Sweco Aandelen voor ieder gehouden Grontmij Aandeel. 5.2 Alle handel in Grontmij Aandelen die plaatsvindt tijdens de twee handelsdagen voorafgaand aan de Fusiedatum, waarna er geen handel in Grontmij Aandelen meer mogelijk is, zal ten gevolge van het van kracht worden van de Fusie en het feit dat de Grontmij Aandelen derhalve ophouden te bestaan resulteren in de levering van Sweco Aandelen die ten slotte uitgegeven en toegewezen worden in de Fusie twee handelsdagen na de Fusiedatum, waarbij de bepalingen van Artikel 5.4 en Artikel 5.5 van toepassing zullen zijn Er worden geen Sweco Aandelen uitgegeven als Fusievergoeding voor Grontmij Aandelen die op de Fusiedatum worden gehouden door of voor rekening van Grontmij of Sweco. Levering van de Fusievergoeding 5.4 Levering van de Sweco Aandelen aan houders van Grontmij Aandelen (behoudens Kiesgerechtigde Aandeelhouders) in overeenstemming met Artikel 5.2 hierboven vindt plaats op de onderstaande wijze: 1 Administratief en alleen met het oog op het vaststellen van het recht op de Fusievergoeding voor de houders van Grontmij Aandelen ten aanzien van de Grontmij Aandelen die in het girosysteem zijn opgenomen zal een zodanig recht om de Fusievergoeding te ontvangen worden berekend met gebruik van de administratieve bescheiden bij sluiting van de handel op de werkdag na de Fusiedatum om de verrekening van dergelijke handel in Grontmij aandelen mogelijk te maken zoals gedaan op de werkdag voorafgaand aan de fusiedatum

6 Grontmij Aandelen die opgenomen zijn in het girale betalingssysteem 6 Er wordt geen bepaalde handeling verlangd van een houder van Grontmij Aandelen die zijn opgenomen in het girale betalingssysteem krachtens de Wet Giraal Effectenverkeer, de "Girowet"). De Sweco Aandelen die worden toegewezen voor Grontmij Aandelen die zijn opgenomen in het girale betalingssysteem krachtens de Girowet zullen worden geleverd in gedematerialiseerde vorm (door registratie in het Euroclear Sweden AB systeem), een zodanige levering moet worden gedaan door de betrokken intermediairs en verrekeningsinstellingen aan die personen die geregistreerd staan in de administratie van intermediairs (intermediair zoals gedefinieerd in de Girowet, een "Intermediair") als personen die recht hebben op Grontmij Aandelen in overeenstemming met Artikel 5.2 hierboven. Grontmij Aandelen op naam Houders van Grontmij Aandelen (een "Geregistreerde Houder") die zijn geregistreerd in het Grontmij aandelenregister (de "Grontmij Aandelen op naam") zullen krachtens Zweeds effectenrecht niet in staat zijn om nieuw uitgegeven Sweco Aandelen te ontvangen tenzij zij of hun Intermediair Sweco op de hoogte hebben gesteld over een effectenrekening in het Euroclear Sweden systeem waaraan Sweco de nieuw uitgegeven aandelen zal leveren als Fusievergoeding. Dergelijke informatie moet niet later dan een kalendermaand volgend op de AVA van Grontmij schriftelijk worden gegeven indien de Fusievergoeding op dezelfde datum moet worden ontvangen als andere Grontmij aandeelhouders hun Fusievergoeding ontvangen (of een zodanige latere datum als Sweco naar eigen goeddunken zal accepteren). Indien dergelijke aandeelhouders niet de informatie hebben gegeven zoals hierboven omschreven, dan zullen de nieuw uitgegeven Sweco Aandelen in een specifieke rekening worden geregistreerd ten name van Sweco ten behoeve van een dergelijke aandeelhouder, van welke rekening de Fusievergoeding kan worden geleverd aan de gerechtigde aandeelhouder binnen een kalendermaand na de dag waarop de aandeelhouder Sweco van de noodzakelijke informatie zoals hierboven uiteengezet heeft voorzien. Tijdens de periode dat de Fusievergoeding op de specifieke rekening wordt geregistreerd (i) zullen de Geregistreerde Houders niet in staat zijn om deel te nemen aan algemene vergaderingen van aandeelhouders van Sweco en (ii) dividenden die door Sweco worden uitgekeerd waarop de Geregistreerde Houder recht heeft, zullen worden gehouden door Sweco en zullen door Sweco aan de Geregistreerde Houder worden uitgekeerd binnen een kalendermaand na de dag waarop de Geregistreerde Houder Sweco van de noodzakelijke informatie heeft voorzien om een dergelijke uitkering te bewerkstelligen (met geen ander recht op rentevergoedingen dan de opgebouwde rente op het bedrag dat door Sweco uitgekeerd moet worden indien dergelijke dividenden worden gehouden ten behoeve van de Geregistreerde Houder). Fusievergoeding voor Gedeeltelijke Aandelen 5.5 Alleen hele Sweco Aandelen (geen gedeeltelijke aandelen) zullen als Fusievergoeding worden toegewezen en Sweco zal alleen hele Sweco Aandelen aan Grontmij aandeelhouders leveren. Indien als gevolg van de toepassing van de Ruilverhouding een Grontmij aandeelhouder recht heeft op een vordering voor een deel van een Sweco aandeel (een Gedeeltelijk Recht) in

7 overeenstemming met artikel 2:325 lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, dan zal het onderstaande van toepassing zijn: Grontmij Aandelen die opgenomen zijn in het girale betalingssysteem Intermediairs die Sweco Aandelen ontvangen krachtens de Fusie ten behoeve van hun cliënten zullen gedeeltelijke rechten verrekenen in overeenstemming met de contractuele afspraken tussen de Grontmij aandeelhouders en hun Intermediairs. De prijs in Zweedse Kronen waartegen Gedeeltelijke Rechten worden verkocht (in geval van afronding naar beneden) of gekocht (ingeval van afronding naar boven) zal worden gebaseerd op de gemiddelde prijs tegen welke de Intermediair de Sweco Aandelen op de Nasdaq Stockholm koopt of verkoopt, zoals een dergelijke prijs wordt vastgesteld door de betrokken Intermediairs in overeenstemming met het van toepassing zijnde beleid en praktijk ten opzichte van hun cliënten. De Grontmij aandeelhouders zullen van de Intermediair contanten in Zweedse Kronen of euro ontvangen voor hun Gedeeltelijke Rechten ingeval van een keuze om naar beneden af te ronden op een heel Sweco Aandeel en zullen door een dergelijke Intermediair de koopprijs gedebiteerd krijgen voor het gekochte Gedeeltelijke Recht ingeval van een keuze om naar boven af te ronden op een heel Sweco Aandeel. Grontmij Aandelen op naam Indien een Fusievergoeding moet worden geregistreerd namens Geregistreerde Houders in overeenstemming met Artikel 5.4 hierboven, dan is een ieder dergelijke Geregistreerde Houder gerechtigd tot hetzelfde aantal hele Sweco Aandelen en, indien van toepassing, contanten, waartoe een dergelijke Geregistreerde Houder gerechtigd zou zijn indien dergelijke Grontmij Aandelen op naam opgenomen zouden zijn in het girale betalingssysteem. Het is echter voor Sweco alleen maar mogelijk om op de specifieke rekening dergelijke totale hele aantallen Sweco Aandelen als Fusievergoeding te registeren voor het totale aantal van Geregistreerde Grontmij Aandelen die de Geregistreerde Houders gezamenlijk houden. Derhalve, indien een Geregistreerde Houder vervolgens maatregelen zou nemen om de Fusievergoeding waarop een dergelijke Geregistreerde Houder recht heeft te leveren aan de Geregistreerde Houder, dan is Sweco gerechtigd om het aantal te leveren Sweco Aandelen naar beneden af te ronden. Ingeval van een dergelijke afronding naar beneden zal de Geregistreerde Houder gerechtigd zijn om een contant bedrag te ontvangen dat correspondeert met de afronding naar beneden op basis van de Sweco aandelenprijs op dat moment HERROEPINGSRECHT KRACHTENS DE NEDERLANDSE WET 6.1 Indien de AVA van de Grontmij het voorstel om de Fusie aan te gaan aanneemt, heeft iedere Grontmij aandeelhouder die tegen een dergelijk voorstel heeft gestemd het recht om ervoor te kiezen geen aandeelhouder van Sweco te worden ( (het "Herroepingsrecht") en een verzoek voor vergoeding bij de Grontmij in te dienen (de "Herroepingsaanvraag") in overeenstemming met Artikel 2:333h lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (een dergelijke aandeelhouder is een "Kiesgerechtigde Aandeelhouder") binnen een maand na de AVA van de Grontmij (beginnend op de dag na de AVA van de Grontmij, de

8 "Keuzeperiode") en alleen voor de Grontmij Aandelen die een dergelijke Kiesgerechtigde Aandeelhouder (i) hield op de registratiedatum van de AVA van de Grontmij en waarvoor een dergelijke Kiesgerechtigde Aandeelhouder tegen de Fusie heeft gestemd (ii) nog steeds houdt op het tijdstip van de Herroepingsaanvraag (de "Grontmij Exit Aandelen"), en (iii) indien dergelijke Grontmij Exit Aandelen worden gehouden door de Kiesgerechtigde Aandeelhouder op een rekening bij een Intermediair waarvoor het eigendomsrecht is uitgeleverd vanuit het girodepot zoals bedoeld in de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer in overeenstemming met het Herroepingsaanvraagformulier (zoals hieronder gedefinieerd). Een concept van het Herroepingsaanvraagformulier is aan deze Fusievoorwaarden gehecht als Bijlage 21.1 (c), de definitieve versie zal op de website van de Grontmij worden geplaatst na de AVA van de Grontmij (het "Herroepingsaanvraagformulier"). Op de Fusiedatum zal de Kiesgerechtigde Aandeelhouder geen Sweco Aandelen ontvangen. In plaats daarvan zal een dergelijke Kiesgerechtigde Aandeelhouder een vergoeding in contanten ontvangen (Zweedse Kronen) (de "Contante Vergoeding") voor de Grontmij Aandelen waarvoor hij rechtsgeldig zijn Herroepingsrecht heeft uitgeoefend en dergelijke Grontmij Aandelen zullen verdwijnen als gevolg van de Fusie die van kracht wordt. 6.2 De Contante Vergoeding is onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting indien en voor zover een dergelijke Contante Vergoeding het gemiddelde kapitaal van de Grontmij Aandelen overschrijdt dat erkend wordt betaald te zijn voor inhouding van Nederlandse dividendbelasting. 6.3 De Contante Vergoeding wordt betaald door Sweco. Sweco neemt hierbij de verplichting van Grontmij op zich om de Contante Vergoeding aan de Kiesgerechtigde Aandeelhouders te betalen in overeenstemming met artikel 2:333i lid 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en zal een dergelijke Contante Vergoeding binnen tien (10) werkdagen na de Fusiedatum betalen, na aftrek van eventuele Nederlandse dividendbelasting die wettelijk moet worden ingehouden. 6.4 Een Grontmij aandeelhouder die op de AVA van de Grontmij voor het voorstel heeft gestemd om de Fusie aan te gaan, zich heeft onthouden van stemmen of niet aanwezig of vertegenwoordigd was op de AVA van de Grontmij heeft geen Herroepingsrecht. 6.5 Grontmij aandeelhouders moeten erop letten dat (i) zodra de Kiesperiode beëindigd is, de Herroepingsaanvraag onherroepelijk zal zijn, (ii) na de indiening van het Herroepingsaanvraagformulier een Kiesgerechtigde Aandeelhouder zijn Grontmij Exit Aandelen op geen enkele wijze meer mag overdragen of verkopen. De Contante Vergoeding per Grontmij Exit Aandeel die door een Kiesgerechtigde Aandeelhouder zal worden ontvangen, wordt vastgesteld in overeenstemming met de formule die zal worden opgenomen in de statuten van de Grontmij zoals bedoeld in Artikel 1.6 hierboven. Deze Formule zal bepalen dat de Contante Vergoeding per Grontmij Exit Aandeel gelijk zal zijn aan het volumegewogen gemiddelde van de Sweco aandelenprijs op de Nasdaq Stockholm over de vijf handelsdagen die voorafgaan aan de Fusiedatum, vermenigvuldigd met (ii) de Ruilverhouding (de "Formule"). Ten gevolge van de Formule, voorafgaand aan de implementatie van de Fusie zal het duidelijk zijn wat de exacte Contante Vergoeding per Grontmij Exit Aandeel zal zijn. 8

9 6.6 Een Grontmij aandeelhouder die gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht moet de volgende maatregelen nemen: 9 (a) Op de AVA van de Grontmij tegen het voorstel stemmen om de Fusie aan te gaan De registratieformaliteiten voor de AVA van de Grontmij worden omschreven in de aankondiging van de AVA van de Grontmij, die beschikbaar is op de website van Grontmij. Indien een aandeelhouder persoonlijk op de AVA van de Grontmij stemt voor de Grontmij Exit Aandelen, via een schriftelijk gemachtigde in overeenstemming met de registratieprocedure voor de AVA van de Grontmij of via een volmacht die verleend is aan een onafhankelijk derde of een andere volmachthouder, zoals uiteengezet in de agenda voor de AVA van de Grontmij, dan is er geen extra bewijs nodig van een dergelijke stem tegen het voorstel om de fusie aan te gaan. Het stemverslag van de Grontmij vormt afdoende bewijs hoe er ten aanzien van deze Grontmij aandelen is gestemd. Indien er voor de Grontmij Exit Aandelen op een andere manier wordt gestemd (bijv. door middel van elektronische stemming of via een gevolmachtigde stemdienstverlener of anderszins) dan moet de aandeelhouder schriftelijk bewijs leveren dat er voor de Grontmij Exit Aandelen uit zijn naam werd gestemd tegen het voorstel om de Fusie aan te gaan. (b) Indienen van een vordering voor vergoeding bij Grontmij Aandeelhouders die tegen het voorstel hebben gestemd om de Fusie aan te gaan kunnen hun Herroepingsrecht uitoefenen binnen een (1) maand na de AVA van de Grontmij waarin het voorstel om de Fusie aan te gaan is aangenomen (beginnend op de dag na de AVA van de Grontmij). Een Grontmij aandeelhouder die zijn Herroepingsrecht wenst uit te oefenen moet een Herroepingsaanvraagformulier bij Grontmij indienen. (c) Uitlevering van het eigendomsrecht op de Grontmij Exit Aandelen uit het girodepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) Kiesgerechtigde Aandeelhouders die hun Grontmij Exit Aandelen in een rekening houden bij een Intermediair moeten het eigendomsrecht op de Grontmij Exit Aandelen uitleveren uit het girodepot zoals bedoeld in de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer in overeenstemming met het Herroepingsaanvraagformulier. 6.7 Aangezien de implementatie en uitvoering van de Fusie afhankelijk zijn van het feit dat het totale aantal Grontmij Exit Aandelen niet hoger zal zijn dan 5% van de uitgegeven en uitstaande Grontmij Aandelen als per de registratiedatum van de AVA van de Grontmij, zal de totale maximum Contante Vergoeding die door Sweco betaald moet worden gelijk zijn aan 5% van de uitgegeven en uitstaande Grontmij Aandelen per de registratiedatum van de AVA van de Grontmij, vermenigvuldigd met de Ruilverhouding en vermenigvuldigd met het volumegewogen gemiddelde van de Sweco aandelenprijs op de Nasdaq Stockholm over vijf handelsdagen voorafgaand aan de Fusiedatum. Indien er echter van de genoemde voorwaarde wordt afgezien in overeenstemming met Artikel 14.3, dan mag het aantal Grontmij Exit Aandelen 5% van de uitgegeven en uitstaande Grontmij Aandelen overschrijden per de registratiedatum van de AVA van de Grontmij en zal de maximum Contante Vergoeding dienovereenkomstig worden verhoogd.

10 6.8 Om de Contante Vergoeding te financieren indien Sweco er niet voor kiest om de Contante Vergoeding te verrekenen met gebruik van de beschikbare fondsen, dan zal Sweco ervoor zorgen dat een bank of andere bonafide derde een zodanig aantal volgestorte Sweco aandelen ontvangt als overeenkomt met het totale aantal van Grontmij Exit Aandelen vermenigvuldigd met de Ruilverhouding (de "Sweco Exit Aandelen"). Een dergelijke bank of bonafide derde zal vervolgens dergelijke Sweco Exit Aandelen op de Nasdaq Stockholm verkopen om de betaling door Sweco van de Contante Vergoeding te financieren. Eventuele Sweco Exit Aandelen uitgegeven om een Contante Vergoeding te verrekenen zoals bedoeld in deze Fusievoorwaarden in plaats van de Fusievergoeding vormen de fusievergoeding (Zweeds fusionsvederlag) in de zin van Hoofdstuk 23, Artikel 2 van de Zweedse Vennootschapswet RECHT OP HET ONTVANGEN VAN DIVIDEND De Sweco Aandelen die uitgegeven zijn als Fusievergoeding geven recht op uitkering van dividend vanaf de eerste registratiedatum voor dividend die na de Fusiedatum plaatsvindt. 8. BEOOGD EFFECT VAN DE FUSIE OP WERKGELEGENHEIDSZAKEN; MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS 8.1 Met ingang van heden heeft de Sweco groep ongeveer werknemers en de Grontmij groep heeft ongeveer werknemers. Sweco is gebonden door de Zweedse collectieve arbeidsovereenkomst. De werknemers van Sweco en de Grontmij groep zijn op de hoogte gesteld van de Fusie. De werknemers van de Grontmij groep (behoudens de werknemers die rechtstreeks bij de Grontmij in dienst zijn) zullen niet aan een andere werkgever worden overgedragen als gevolg van de Fusie. Zij blijven in dienst bij dezelfde juridische entiteit, welke juridische entiteit als gevolg van de Fusie een juridische entiteit van de Sweco groep wordt. De werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de Grontmij zullen als automatisch gevolg van de Fusie werknemers van Sweco worden in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht. In het Fusieprotocol zijn de Partijen overeengekomen om bepaalde zakelijke principes in acht te nemen waarvan sommige betrekking hebben op de verhouding met werknemers. Deze omvatten: de Partijen zijn voornemens hun respectievelijke bedrijven te integreren en op elkaar af te stemmen om optimaal te kunnen profiteren van het Europese bereik, de schaal en middelen van hun gecombineerde bedrijven; wanneer de bedrijven van de Grontmij groep en de Sweco groep samen worden gevoegd, dan zal Sweco het principe de beste persoon voor de functie toepassen voorzover toegestaan door de van toepassing zijnde wetten; hoewel er boventalligheid kan ontstaan bij de Grontmij groep, zal Sweco verantwoordelijk handelen en de bestaande rechten en voordelen van de werknemers van de Grontmij groep binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten niet negeren. 8.2 De Zweedse Wet inzake Medezeggenschap van Werknemers in Grensoverschrijdende Fusies (2008-9) betreffende de medezeggenschap van werknemers bij grensoverschrijdende fusies is van toepassing op de Fusie aangezien er op dit moment een recht op medezeggenschap van werknemers is bij Sweco in overeenstemming met de toepasselijke Zweedse voorschriften.

11 Derhalve zal er na de Fusie een dergelijk recht van medezeggenschap van werknemers van toepassing zijn bij de overblijvende entiteit. Sweco en Grontmij hebben besloten om de standaardvoorschriften voor medezeggenschap van werknemers (in het Zweeds: "referensbestämmelserna") toe te passen in overeenstemming met de Zweedse Wet inzake Medezeggenschap van Werknemers (de "Standaardvoorschriften"). Krachtens de Standaardvoorschriften zijn de werknemers van Sweco en Grontmij na de Fusie verzekerd van hetzelfde niveau van medezeggenschap voor werknemers als het hoogste niveau van medezeggenschap van werknemers dat op dit moment bestaat bij de fuserende bedrijven. Sweco en Grontmij zullen zo snel als praktisch mogelijk is en niet later dan nadat zij deze Fusievoorwaarden hebben gepubliceerd de noodzakelijke maatregelen nemen om de werknemers van Sweco en Grontmij of hun vertegenwoordigers in staat te stellen om een speciaal onderhandelingslichaam te vormen in overeenstemming met de procedure die uiteengezet is in de Wet inzake Medezeggenschap van Werknemers om te bespreken hoe de medezeggenschap van werknemers geïmplementeerd moet worden REKENDATUM FINANCIËLE GEGEVENS Grontmij blijft haar eigen boekhoudkundige administratie hebben en Grontmij zal haar financiële informatie tot aan de Fusiedatum daarin vastleggen. Het huidige boekjaar van Grontmij zal per de Fusiedatum eindigen. 10. HOUDERS VAN WARRANTS, AANDELENOPTIES OF SOORTGELIJKE SPECIALE RECHTEN 10.1 Vanaf de datum van deze Fusievoorwaarden hebben de leden van de raad van bestuur van Grontmij en andere werknemers van de Grontmij groep recht op uitstaande performance aandelenbeloning krachtens het langlopende aandelenplan van Grontmij. Alle uitstaande beloningen krachtens het langlopende aandelenplan van Grontmij zijn verworven voorafgaand aan de Fusiedatum 10.2 Er zijn geen andere natuurlijke personen of rechtspersonen die jegens Grontmij speciale rechten hebben zoals bedoeld in Artikel 2:320 in samenhang met 2:312 lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, zoals een recht om een winstuitkering te ontvangen of om aandelen te verkrijgen met als gevolg dat er geen rechten of compenserende betalingen zoals bedoeld in bovengenoemde artikelen behoeven te worden verleend. 11. BELONINGING EN KOSTEN 11.1 Zowel Grontmij en Sweco dragen hun eigen kosten inzake de Fusie, hetgeen ook de beloning voor de respectievelijke accountants van de vennootschappen inhoudt voor het beoordelen van deze Fusievoorwaarden Er wordt geen vergoeding of ander speciaal voordeel verleend aan (i) de accountants die deze Fusievoorwaarden beoordelen, behalve voor een zodanig overeengekomen beloning die door respectievelijk Sweco of Grontmij aan de accountants betaald zal worden voor hun beoordeling van de Fusievoorwaarden, (ii) een lid van de directie van Sweco, (iii) een lid van

12 de raad van bestuur van Grontmij of (iv) een directeur of soortgelijk lid van het hoofdbestuur van Sweco or Grontmij STATUTEN VAN SWECO 12.1 De huidige Statuten van Sweco zijn als Bijlage 21.1 (d) hieraan gehecht Er zijn geen wijzigingen van de Statuten van Sweco nodig vanwege het Aanbod of de Fusie. 13. WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 13.1 De waardering van de activa en passiva die van Grontmij aan Sweco worden overgedragen via de Fusie is gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen van Grontmij per 31 december 2014, dat EUR bedroeg. Een dergelijke waardering is gebaseerd op de waarde van de activa en passiva van Grontmij die aan Sweco zullen worden overgedragen via de Fusie zoals verantwoord in de balans van Grontmij per 31 december 2014 met de onderstaande bedragen: Activa: EUR Passiva: EUR De overdracht van activa en passiva via de Fusie wordt gedaan tegen de boekwaarden per de Fusiedatum De voorwaarden van de Fusie zijn gebaseerd op zodanige factoren als beschreven in Artikel 15 hieronder. Voorzover financiële gegevens met inbegrip van andere factoren werden gebruikt om de voorwaarden van de Fusie vast te stellen waren dergelijke financiële gegevens de financiële gegevens van Sweco en Grontmij per 31 december Deze andere factoren omvatten bijvoorbeeld de financiële gegevens van Grontmij per 31 maart 2015 en andere prognoses van Grontmij die nog niet in deze financiële gegevens waren opgenomen Op dit moment wordt verwacht dat de fusie geen invloed op de goodwill zal hebben behoudens dat de eventuele goodwill die Grontmij op de Fusiedatum in haar administratie aanhoudt goodwill van Sweco zal worden per de fusiedatum. Als gevolg van de Fusie zullen de vrij uitkeerbare reserves van Sweco niet veranderen. 14. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 14.1 Sweco heeft het recht maar niet de verplichting om met de Fusie door te gaan na de afwikkelingsdatum van het Aanbod indien het totale aantal Grontmij Aandelen dat onder het Aanbod wordt aangeboden tezamen met de Grontmij Aandelen die direct of indirect door Sweco worden gehouden minder dan 95% (vijfennegentig procent) vertegenwoordigt van alle uitgegeven Grontmij Aandelen Indien Sweco haar recht krachtens Artikel 14.1 hierboven uitoefent om door te gaan met de Fusie, dan zal de implementatie en uitvoering van de Fusie onderworpen zijn aan de

13 voldoening aan of afstanddoening (volledig of gedeeltelijk), in overeenstemming met het Aanbiedingsbericht, van de onderstaande opschortende voorwaarden: 13 (a) (b) dat de AVA van de Grontmij een besluit heeft aangenomen om haar statuten in overeenstemming met Artikel 1.6 hierboven te wijzigen en na implementatie daarvan een besluit om de Fusie vast te stellen, beide met ten minste 66,67% (zesenzestig komma zevenenzestig procent) meerderheid van de uitgebrachte stemmen; dat (i) het Aanbod onvoorwaardelijk is verklaard (ii) verrekening heeft plaatsgevonden en (iii) het totale aantal Grontmij Aandelen die onder het Aanbod worden aangeboden, samen met de Grontmij Aandelen die direct of indirect worden gehouden door Sweco ten minste 80 % (tachtig procent) bedraagt van alle uitgegeven Grontmij Aandelen en dat voldaan is aan de voorwaarde in Artikel 14.2 (a) hierboven; (c) dat het totale aantal Grontmij Exit Aandelen op basis van ontvangen Herroepingsaanvragen niet hoger is dan 5% van de uitgegeven en uitstaande Grontmij Aandelen per de registratiedatum van de AVA van de Grontmij; en (d) dat het totale bedrag van de Contante Vergoeding plus het totale bedrag van de nominale waarde van de Sweco Aandelen die in de Fusie zijn toegewezen plus de totale contante betalingen met betrekking tot de Gedeeltelijke Rechten het eigen vermogen van Grontmij per 31 december 2014 niet overschrijden, zoals uiteengezet in de vastgestelde financiële overzichten van Grontmij voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014, zijnde een bedrag van EUR (waaraan voldaan wordt aan deze voorwaarde indien (i) dit redelijkerwijs wordt vastgesteld door Sweco voor het geval aan de voorwaarde genoemd in Artikel 14.2 (b) is voldaan, of (ii) indien redelijkerwijs vastgesteld door Sweco en Grontmij tezamen indien afstand is gedaan van de voorwaarde uiteengezet in Artikel 14.2 (b) Van de voorwaarde uiteengezet in Artikel 14.2 (a) hierboven kan door Grontmij te allen tijde worden afgezien, van de voorwaarde uiteengezet in Artikel 14.2 (b) (iii) hierboven kan door Sweco en Grontmij gezamenlijk worden afgezien en van de voorwaarde uiteengezet in Artikel 14.2 (c) hierboven kan te allen tijde door Sweco worden afgezien. Van de voorwaarde uiteengezet in Artikel 14.2 (d) hierboven kan niet worden afgezien Voor de toepassing van Artikel 14.2 (d) hierboven, worden bedragen in SEK geconverteerd naar EUR met gebruik van de relevante wisselkoers op de Fusiedatum en indien dat praktisch onmogelijk is op de dag voorafgaand aan de Fusiedatum zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank. 15. BESTUURS/DIRECTIEVERSLAGEN IN OVEREENSTEMMING MET HOOFDSTUK 23 ARTIKEL 39 VAN DE ZWEEDSE VENNOOTSHAPSWET, ARTIKEL 2:313 EN 2:327 VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK EN ARTIKEL 7 VAN DE GOF RICHTLIJN 15.1 Wat betreft de geschiktheid en gevolgen van de Fusie en zoals verder uiteengezet in het Aanbiedingsbericht is de zakelijke motivering van de Fusie om de volledige integratie van Grontmij binnen Sweco mogelijk te maken om aanzienlijke operationele, commerciële,

14 organisatorische en financiële voordelen te behalen. Dergelijke voordelen zouden niet, of slechts gedeeltelijk, behaald kunnen worden indien Grontmij verder zou gaan als een zelfstandige entiteit met Sweco als meerderheidsaandeelhouder en met minderheidsaandeelhouders. Binnen het kader van het Aanbod heeft de Fusie bepaalde voordelen boven bepaalde andere reorganisatiemaatregelen na de afronding, dergelijke voordelen omvatten gelijke behandeling van de aandeelhouders van Grontmij en het feit dat de Fusie een internationaal goed bekende transactievorm heeft op basis van EU voorschriften. Derhalve hebben de directie van Sweco en de raad van bestuur van Grontmij besloten dat de Fusie een geschikte structuur is om de Transactie te voltooien op een wijze die Sweco 100 procent eigenaar maakt van de activa en passiva van Grontmij en om dit te doen op een geschikte en transparante wijze, die goedgekeurd is door de aandeelhouders van zowel Sweco en Grontmij met gekwalificeerder meerderheid (tenzij hiervan afstand is gedaan) zonder dat de rechten van aandeelhouders, crediteuren of werknemers in gevaar worden gebracht Bij het besluit inzake de Fusievergoeding hebben de directie van Sweco en de raad van bestuur van Grontmij zich alleen gebaseerd op de ruilverhouding en contante vergoeding die van toepassing is op het Aanbod, hetgeen heeft geresulteerd in een Fusievergoeding van 0,22195 (nul komma twee twee een negen vijf ) Sweco Aandeel voor ieder Grontmij Aandeel en in de Pre-fusie Contante Uitkering. Dit resultaat waardeert Grontmij op circa EUR 354 miljoen (driehonderdvierenvijftig miljoen euro) in totaal (gebaseerd op de slotkoers van het Sweco Aandeel op vrijdag 29 mei 2015 van SEK 119 (EUR 12,70) (twaalf euro en zeventig cent). Er is geen rekening gehouden met andere juridische of financiële perspectieven dan een afspiegeling van de aangeboden vergoeding binnen het Aanbod en er zijn daarbij geen bijzondere moeilijkheden tegengekomen Er kan worden opgemerkt dat bij het overeenkomen van de ruilverhouding en contante vergoeding die van toepassing zijn op het Aanbod, Sweco en Grontmij en/of hun respectievelijke adviseurs rekening hebben gehouden met de belangen van alle betrokken belanghebbenden en de geschiedenis en vooruitzichten van Grontmij en Sweco en de synergie van een combinatie hebben beoordeeld, met inbegrip van analyses van historische financiële informatie afkomstig uit de financiële overzichten van Grontmij en Sweco, marktrapportages en persberichten en mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn inzake winstgevendheid, kasstromen en de balans. Daarnaast hebben Sweco en/of Grontmij en/of hun respectievelijke adviseurs rekening gehouden met de aandelenkoersen van Grontmij zoals verhandeld op Euronext Amsterdam en of Sweco zoals verhandeld op Nasdaq Stockholm Samengevat zijn de directie van Sweco en de raad van bestuur van Grontmij van mening dat de Ruilverhouding en Fusievergoeding vastgesteld zijn op een toegewijde en correcte wijze en dat de Transactie, waaronder de Fusie, gunstig is voor de vennootschappen en hun respectievelijke aandeelhouders Er zijn geen bijzondere moeilijkheden geweest bij de vaststelling van de waarde van de activa en passiva die aan Sweco zullen worden overgedragen of bij de vaststelling van de Fusievergoeding Naast hetgeen wat in deze Fusievoorwaarden uiteengezet is over de gevolgen voor aandeelhouders (zie met name Artikel 2 en 5 hierboven) en werknemers (zie Artikel 8 14

15 hierboven), is er geen nadere informatie die moet worden gegeven over dergelijke gevolgen. Wat betreft de gevolgen voor de crediteuren zijn de directie van Sweco en de raad van bestuur van Grontmij van mening dat de Fusie de correcte betaling van hun vorderingen niet in gevaar brengt, hetgeen ook gestaafd wordt door de accountantsverklaringen die hieraan zijn gehecht. Daarnaast zullen de crediteuren van Grontmij profiteren van de van toepassing zijnde beschermingsvoorschriften voor crediteuren zoals omschreven in Artikel 16 hieronder Wat betreft de voornemens met betrekking tot de voortzetting of de beëindiging van de activiteiten zal er een doorlopende focus zijn op de multidisciplinaire aanpak in belangrijke markten en er zijn op dit moment geen voornemens om lopende activiteiten van Sweco of Grontmij te liquideren BESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN VOOR CREDITEUREN 16.1 Gezien het feit dat de accountants van Sweco in hun aangehechte verklaringen inzake de Fusievoorwaarden van mening zijn dat de Fusie de behoorlijke betaling van vorderingen van de crediteuren van Sweco op de vervaldag niet in gevaar brengen, is er geen specifieke crediteurenbescherming krachtens Zweeds recht beschikbaar voor de crediteuren van Sweco. Wat betreft de crediteuren van Grontmij, zijn de Zweedse beschermingsvoorschriften voor crediteuren met betrekking tot grensoverschrijdende fusies niet van toepassing op de crediteuren van Grontmij Krachtens Nederlands recht kan iedere crediteur van Grontmij, binnen een maand na publicatie van deze Fusievoorwaarden, zich verzetten tegen de Fusie in overeenstemming met en krachtens de voorwaarden van Artikel 2:316 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 17. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR NA DE FUSIE Er wordt niet verwacht dat de samenstelling van de huidige raad van bestuur van Sweco zal wijzigen nadat de Fusie van kracht is geworden. Gezien de regionale uitbreiding van de Sweco groep na afronding van het Aanbod, zal Sweco aan haar voordragend comité sterk aanbevelen om een of twee toezichthoudende bestuurdersleden met kennis van Grontmij en haar markten en zaken voor te dragen voor verkiezing tot de raad van bestuur van Sweco op de Algemene Jaarvergadering van MACHTIGING De directie van Sweco en de raad van bestuur van Grontmij hebben besloten om de President van Sweco, Tomas Carlsson, tezamen met de leden van de raad van bestuur, Michiel Jaski en Frits Vervoort van Grontmij gezamenlijk of iemand die door een van hen is benoemd of de directie van Sweco en de raad van bestuur van Grontmij is benoemd en voor zover toegestaan door het van toepassing zijnde recht, om zodanige kleine aanpassingen in deze Fusievoorwaarden of verwante documenten aan te brengen als geacht wordt noodzakelijk of geschikt te zijn in verband met de registratie of goedkeuring van deze Fusievoorwaarden en de Fusie door Zweedse of Nederlandse autoriteiten of notarissen of met betrekking tot uitgifte, registratie of levering van de Fusievergoeding aan aandeelhouders.

16 19. OVERIGE INFORMATIE BEËDIGDE VERTALING UIT DE ENGELSE TAAL Het adres van Sweco is Gjörwellsgatan 22, Stockholm, Zweden Het adres van Grontmij is De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, Nederland Bij vragen over deze Fusievoorwaarden moet er contact worden opgenomen met de Communications Director van Sweco, Åsa Barsness of de juridische bedrijfsadviseur van Grontmij, Corinne Kuipers. 20. TAAL 20.1 Deze Fusievoorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal Ten behoeve van de deponering in Nederland zal de Nederlandse versie van deze fusievoorwaarden worden gedeponeerd als beëdigde vertaling opgesteld door een beëdigde vertaler Ten behoeve van de deponering in Zweden, zal het Engelstalige origineel van deze Fusievoorwaarden worden gedeponeerd samen met een onbeëdigde vertaling in het Zweeds.

17 BIJLAGEN De onderstaande documenten worden aan deze Fusievoorwaarden gehecht: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) wijziging I van de Grontmij Statuten; wijziging II van de Grontmij Statuten Concept Herroepingsaanvraagformulier; Statuten van Sweco; Onafhankelijke accountantsverklaring van de accountant van Grontmij als bedoeld in Artikel 2:328 lid 1 Artikel 2:333g lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek; Controleverslag van de accountant van Grontmij als bedoeld in Artikel 2:328 lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek; Accountantsverklaring en accountantsrapport van de accountants van Sweco zoals bedoeld in Hoofdstuk 23, Artikel 11 en 40 van de Zweedse Vennootschapswet; Gecontroleerde geconsolideerde financiële overzichten van Sweco voor de boekjaren 2014, 2013 en 2012, inclusief accountantsverklaring; en Financiële overzichten van Grontmij voor de boekjaren 2014, 2013 en 2012, inclusief de onafhankelijke accountantsrapporten.

18 De Directie van Sweco AB Stockholm op 30 juni Johan Nordström Anders G. Carlberg Gunnel Duveblad Tomas Carlsson Pernilla Stöm Carola Teir-Lehtinen Eva Lindqvist Johan Hjertonsson Göran Karloja Thomas Holm Anna Leonsson

19 19 De raad van bestuur van Grontmij N.V. 30 juni 2015 C.M. Jaski F. Vervoort De Raad van Commissarissen van Grontmij N.V. 30 juni 2015 J. van der Zouw A. Jonkman K.L. Dorrepaal C.J. Wolff

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V.

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. Royal Imtech N.V. (''Imtech'') stelt voor haar vermogenspositie te versterken door tot een bedrag van EUR

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen. Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl pagina - 1 - VOORSTEL TOT FUSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 312 BOEK 2 BW, VAN B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 30 december 2016 om 09.30 uur bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam DEEL

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.,

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., Alsmede voor agendapunt 2 (a, b en c) een vergadering van houders van gewone aandelen. Dinsdag, 21 januari 2014 vanaf 10:00 Ten kantore

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 24 november 2015 om 9:00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29 1014 AS Amsterdam,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om 11.00 uur Belgische tijd) Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie