Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/ FAX 02/ OBJET Formulier voor de kandidaten en stagemeesters die het voordeel van artikel 49ter wensen te genieten De speciale toelating verleend op grond van artikel 49ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Geachte heer, Mevrouw, Zoals u weet is de uitoefening van de geneeskunde voorbehouden aan wettelijk gediplomeerde artsen die hun diploma hebben laten viseren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Geneesheren. Deze algemene regel, die aan allen wordt opgelegd, vind zijn juridische basis in het artikel 2 van het bovenvermelde koninklijk besluit nr.78 van 10 november Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Article 49ter "De Koning is gemachtigd om op advies van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België of van de "Académie royale de Médecine de Belgique", bijzondere vrijstellingen te verlenen voor de uitoefening van bepaalde handelingen van de geneeskunst zodat zij in België een beperkte klinische opleiding kunnen volgen in het kader van de medische en wetenschappelijke samenwerking met landen die geen Lidstaat zijn van de Europese Unie. Die vrijstellingen kunnen slechts toepasselijk zijn op wat er uitdrukkelijk op vermeld staat en de begunstigden van die vrijstellingen mogen in geen enkel geval het beroep, waarvan zij een beperkte activiteit mogen uitoefenen, op eigen verantwoordelijkheid beoefenen. Die werkzaamheden kunnen evenmin een grond vormen voor een erkenning bedoeld in artikel 35sexies of voor het uitvoeren van verstrekkingen die aanleiding kunnen geven tot een tussenkomst bepaald bij de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De bijzondere vrijstellingen van lid 1 betreffende een klinische opleiding van arts mogen maar toegekend worden als aan de volgende voorwaarden voldaan is: Place Vict or Hort a 40, bte Bruxelles

2 1 de begunstigde is houder van een diploma van arts, afgegeven door een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie; 2 hij is een opleiding van geneesheer-specialist begonnen in een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie en waarvan hij minstens in het eerste jaar geslaagd is of hij is als huisarts of geneesheer-specialist erkend is een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie en hij wil een bijzondere techniek of deskundigheid op zijn gebied verwerven; 3 hij werd bij een Belgische universiteit aanbevolen door een universiteit van een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie De door deze vrijstelling toegelaten opleiding dient te geschieden in een universitaire stagedienst, erkend door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Door die vrijstelling kan de begunstigde maximum twee jaren opleiding in België volgen met dien verstande dat het tweede jaar pas gevolgd mag worden na een gunstige evaluatie van de stagemeester die hem gedurende het eerste jaar opleiding gesuperviseerd heeft. Voor bijzondere wetenschappelijke verdiensten of humanitaire redenen kan er uitzonderlijk in een derde jaar opleiding voorzien worden op eenparig advies van de bevoegde commissie van de academie. De aanvraag van het voordeel van de speciale vrijstellingen van lid 1 moet minstens drie maand vóór het begin van de opleiding aangevraagd worden bij middel van een formulier, opgemaakt door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Die aanvraag moet vergezeld gaan van de in dat formulier vermelde bewijsstukken. De begunstigde van artikel 49ter mag enkel en alleen die handelingen stellen welke onontbeerlijk zijn voor het verwerven van de nodige kennis in zijn discipline. Hij moet die handelingen verrichten onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de in het koninklijk besluit aangeduide stagemeester. Hij mag onder geen enkel beding documenten ondertekenen waarvoor de kwalificatie van arts vereist is. Verder moeten wij u eraan herinneren dat een opleiding, gevolgd in het kader van het artikel 49ter, in geen enkel opzicht verband houdt met de opleiding tot specialist; deze opleiding is voorbehouden aan kandidaat-specialisten die vóór het begin van hun opleiding wettelijk gediplomeerd zijn en de volle bevoegdheid hebben om één van de takken van de geneeskunst in België uit te oefenen. De speciale toelating, verleend op grond van het artikel 49ter, wordt slechts toegekend voor één jaar en kan een keer hernieuwd worden. Elke aanvraag voor verlenging moet beschouwd worden als een nieuwe aanvraag die opnieuw het advies van de Academie vereist. Deze toelating houdt geen verband met de minimumopleidingsduur die bepaald is in het kader van het koninklijk besluit van 21 april 1983 betreffende de gespecialiseerde opleidingen. De verblijfsduur van de kandidaten in België kent een maximum van 2 jaar. Voor bijzondere wetenschappelijke verdiensten of humanitaire redenen kan uitzonderlijk in een derde jaar opleiding toegekend worden op eenparig advies van de bevoegde commissie van de Academie. * * * PAGE 2

3 Lijst van de noodzakelijke documenten die moeten ingediend worden om de toepassing van artikel 49ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 te kunnen genieten 1. De bijgevoegde aanvraagformulieren moeten vervolledigd en ondertekend worden; 2. Een recente pasfoto; 3. Een nationaliteitsbewijs (niet ouder dan 3 maanden); 4. Een getuigschrift van goed gedrag en zeden of een gelijkwaardig document (niet ouder dan drie maanden); 5. Een kopie van het diploma van arts; 6. Een attest van het Ministerie van Volksgezondheid van het land van herkomst dat aantoont dat de betrokkene gerechtigd is om de geneeskunde uit te oefenen (bijvoorbeeld in het geval van Libanon en Syrië: een getuigschrift van slagen in het colloquium); 7. Het akkoord van de voorzitter van de Belgische universitaire selectiecommissie die bereid is om de kandidaat op te leiden; 8. Een document (niet ouder dan drie maanden), opgemaakt op naam van de aanvrager en uitgereikt door de bevoegde overheid van het land van herkomst, waarin bevestigd wordt: dat in dat land een nood bestaat aan gekwalificeerd personeel in de discipline waarvoor de aanvrager de toelating van artikel 49ter heeft gevraagd, dat er effectieve tewerkstellingsmogelijkheden bestaan met betrekking tot de betrokken discipline, dat de aanvrager een schriftelijke overeenkomst met een officiële instantie heeft ondertekend dat hij naar zijn land van herkomst zal terugkeren op het einde van de periode waarvoor hij de toelating van het artikel 49ter zal hebben verkregen; 9. Een document (niet ouder dan drie maanden), opgemaakt op naam van de aanvrager en uitgereikt door het betalend orgaan: de Wereldgezondheidsorganisatie, BTC (Belgische Technische Coöperatie), een universiteit of een hospitaal van het land van herkomst, waarin bevestigd wordt: dat aan de aanvrager een beurs werd toegekend voor het dekken van zijn verblijfskosten, wat het juiste bedrag is in euro per maand, welke de maximumduur is waarvoor de beurs werd toegekend. Het ontvangstbewijs van de storting van het beursbedrag op naam van de aanvrager of het bankrekeninguittreksel waarbij de rekening op naam van de aanvrager gecrediteerd wordt ten belope van het bedrag van de beurs moeten bij het voormelde document worden gevoegd. De naam en het adres van de crediteur moeten duidelijk vermeld zijn; 10. Het volledig ingevulde opleidingsprogramma met het totale aantal opleidingsjaren (in België en in het buitenland); 11. Voor de in België gevolgde jaren moet het opleidingsplan door de erkende rechtstreeks superviserende stagemeester ondertekend worden en dus niet door een coördinerende stagemeester die de betrokkene niet rechtstreeks superviseert; 12. Een bewijs van toereikende kennis van het Nederlands; 13. Het bewijs dat de kandidaat een opleiding van geneesheer-specialist heeft aangevat in een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie, waarvan hij minstens in het eerste jaar geslaagd is of het bewijs dat hij als huisarts of geneesheer-specialist is erkend in een derde land, dat geen lidstaat is van de Europese Unie. PAGE 3

4 Lijst van de noodzakelijke documenten die moeten ingediend worden om een verlenging van het voordeel van artikel 49ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 te kunnen genieten 1. Een nieuw aangepast opleidingsplan in geval van wijziging van het initiële opleidingsplan; 2. Een evaluatierapport van elk van uw opleidingsjaren (in België en het buitenland) als geneesheerspecialist; 3. In geval van wijziging van stagemeester is een door de nieuwe stagemeester ondertekend aangepast opleidingsplan onontbeerlijk; 4. Een document (niet ouder dan drie maanden), opgemaakt op naam van de aanvrager en uitgereikt door het betalend orgaan: de Wereldgezondheidsorganisatie, BTC (Belgische Technische Coöperatie), een universiteit of een hospitaal van het land van herkomst, waarin bevestigd wordt: o dat aan de aanvrager een beurs werd toegekend voor het dekken van zijn verblijfskosten, o wat het juiste bedrag is in euro per maand, o welke de maximumduur is waarvoor de beurs werd toegekend. Aan het bovenstaande document moet ook nog gevoegd worden: het ontvangstbewijs van het bedrag van de beurs op naam van de betrokkene of een bankuittreksel waaruit blijkt dat de rekening op naam van de betrokkene met het beursbedrag gecrediteerd werd. De naam en het adres van de crediteur moeten duidelijk vermeld worden. PAGE 4

5 Opmerkingen : 1. De personen waarvan de omstandigheden op basis waarvan ze de toepassing van artikel 49ter kunnen genieten, in de loop van de stage veranderen, moeten de administratie hiervan op de hoogte stellen. 2. De personen die al houder zijn van een diploma van geneesheerspecialist of huisarts en die de toepassing van artikel 49ter wensen, moeten met een gemotiveerde brief kunnen aantonen dat de stage die ze in België willen volgen, aan een welbepaald doel beantwoordt. Ze moeten met andere woorden preciseren dat ze gedurende de opleiding een techniek willen vervolmaken en een bepaalde deskundigheid willen verwerven. 3. Het is niet noodzakelijk dat het basisdiploma van arts en de begonnen opleiding als geneesheerspecialist verkregen (cfr. basisdiploma) of aangevat (cfr. opleiding van specialist) is in hetzelfde land dat geen lidstaat is van de Europese Unie. 4. De in een andere taal dan het Nederlands, het Frans of het Duits opgestelde documenten moeten vergezeld gaan van een vertaling door een beëdigd vertaler in een van die talen. 5. De documenten moeten bezorgd worden aan: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (DG2) Cel Internationale Mobiliteit van de Gezondheidsberoepen Bureau 02D283 Eurostation Bloc II Victor Hortaplein 40/10 B-1060 Brussel Die zending moet uiterlijk drie maanden vóór het begin van de opleiding geschieden. 6. Indien die documenten en gegevens niet binnen de bepaalde termijn binnen zijn, wordt het dossier niet aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voorgelegd. Het wordt dan volgens de wensen van de aanvrager voor het volgende academiejaar opnieuw voorgesteld of zonder gevolg geklasseerd. 7. Wij vestigen ook nog uw aandacht op de reglementaire en strafbepalingen van 38, 1e, lid 1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. PAGE 5

6 Overzicht van de persoonsgegevens: Naam : Voornaam: Nationaliteit : Geboortedatum : Geboorteplaats : Geslacht : Burgerlijke stand : Correspondentieadres : Datum van begin van de artsenstudies: Datum waarop het diploma van dokter in de geneeskunde verkregen werd: Universiteit die het diploma afgeleverd heeft: Lopende specialisatie: Wettelijke duur van de specialisatie in het land van herkomst: Datum van het begin van de specialisatie in het land van herkomst: In welk specialisatiejaar zit u momenteel: Waar volgt u of hebt u uw opleiding gevolgd: Welk(e) ja(a)r(en) van uw specialisatie wenst u in België te volgen: Duur (met precieze data) van uw specialisatie in België: Naam van de erkende stagemeester: Beurs toegekend door: PAGE 6

7 Opleidingsplan* Naam van de kandidaat : Nationaliteit : Specialisme : Bijzondere techniek of deskundigheid in dat specialisme: Eerste jaar (geslaagd in een land dat geen lidstaat is van de EU) 2e jaar Stagemeester Ziekenhuis Land 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar Quotum kandidaten voor de wettelijke graad van stagemeester: Aantal kandidaten voor de wettelijke graad van stagemeester voor het beschouwde academisch jaar: Aantal kandidaten 49ter van de betrokken stagemeester voor het beschouwde academisch jaar: Datum : Handtekening en stempel van de Belgische stagemeester : Handtekening van de kandidaat : (*) Het opleidingsplan moet volledig zijn en al uw opleidingsjaren bevatten. De bij toepassing van artikel 49ter toegekende vrijstelling maakt het mogelijk om maximum 2 jaren van de opleiding in België te volgen. PAGE 7

8 VERKLARING OP EREWOORD Uitgezonderd de door de overheid bepaalde beperkingen in de toestemming die me eventueel bij toepassing van artikel 49ter van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen toegekend wordt, verklaar ik, ondergetekende, dat ik me er op mijn eer toe verbind om nooit onder welke vorm dan ook de geneeskunde in België uit te oefenen. Bovendien erken ik er kennis van genomen te hebben dat: De gelopen stages maar geldig zijn in het kader van de toepassing van artikel 49ter van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Die kunnen dus in geen geval in aanmerking komen voor het verkrijgen van een erkenning van een stageplan of een erkenning als geneesheer-specialist, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 1983 houdende de erkenningsregels van de geneesheren-specialisten en de huisartsen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985 en 13 juni De bij toepassing van artikel 49ter van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen toegekende toestemming geeft geen recht tot een tegemoetkoming van de verzekering, bedoeld in op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Datum : Handtekening : * * * PAGE 8

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008

28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 28 MAART 1984. - Wet op de uitvindingsoctrooien, tekstbijwerking tot 29-12-2008 HOOFDSTUK I. - Algemeenheden. Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder : - Verdrag van Parijs :

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten

Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Belastingvoordelen voor de auto van gehandicapten Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982. Gewijzigd door: tt 1 / 24. Coordinatie--ZIV--KB-23-03-1982--Persoonlijk-aandeel-in-het-honorarium--Remgeld.

BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982. Gewijzigd door: tt 1 / 24. Coordinatie--ZIV--KB-23-03-1982--Persoonlijk-aandeel-in-het-honorarium--Remgeld. 23 MAART 1982. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie