ABB CDEBFD D B F BB DBF B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABB CDEBFD D B F BB DBF B"

Transcriptie

1 A BCBDEFEDF BE BFB A A BCBDEFEDF ABB CDEBFD D B F BB DBF B B B B B B B B B B AA

2 Inhoudsopgave AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B B CDEFFF AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DD AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ABCDEFACADBA ABCDEF B DBCC A EABAD C A AEAE FAAF E BEECB BBBC EBEBCBCCBBCBBC DBCC EAE C!DEBC" BBB #B!$DFBBC% ED AEDB! " AA#AE$ % & F AAEA'AE ( ) AD A* 'AEAEDEFAA &CBBCCBCCC!DEBC DBCC D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B +AA*CDBBAEFA A DEACAB EAECABA F,DEFAADAEAE-- D D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA F! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 Inkomensonderzoek bij literaire vertalers in Vlaanderen INLEIDING Het aandeel vertalingen op de totale Nederlandstalige literaire boekproductie is vandaag groter dan ooit: meer dan de helft van de fictietitels in de Vlaamse en Nederlandse boekhandels zijn vertalingen. De Standaard berichtte in 2007 dat niet meer dan 0% van die vertalingen door Vlaamse vertalers gemaakt werden, en dat er niet meer dan een dozijn literaire vertalers fulltime aan het werk zijn in Vlaanderen. Dat cijfer wordt vandaag overigens sterk in twijfel getrokken door de Vlaamse literaire vertalers zelf: fulltime literaire vertalers zouden op hand te tellen zijn. Ook Humbeeck 2 onderzocht de werkomstandigheden van vertalers. Uit zijn culturele veldanalyse bleek dat er op de Nederlandstalige markt naar verhouding minder Vlaamse dan Nederlandse vertalers van literatuur actief zijn. De Vlaamse respondenten uit het onderzoek klaagden over het feit dat ze als literair vertaler minder gemakkelijk aan de bak komen dan hun Nederlandse collega s. Ze veroveren bovendien geen groter marktaandeel op hun Nederlandse concurrenten naarmate hun literaire vertaalcarrière vordert. De relatie tussen Nederland en Vlaanderen op vlak van literair vertalen is niet gelijkwaardig: alle grote uitgeverijen zijn gevestigd in Nederland, de Nederlandse afzetmarkt is groter dan de Vlaamse en zowel Nederlandse als Vlaamse uitgevers kiezen daarom vaak voor Nederlandse vertalers. Als reden daarvoor wordt aangehaald dat het Nederlands van Vlaamse vertalers ontoereikend zou zijn en niet voldoet aan het zogenaamde randstadidioom. Maar op de markt onderscheiden Vlaamse vertalers zich door hun sterkte in het vertalen van klassiekers en poëzie. Carlo Van Baelen, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, benadrukt in deze context het belang van marktcorrigerende subsidies: Nederland in de markt, Vlaanderen in de upmarket. 3 Reden genoeg voor de Vlaamse Auteursvereniging om ook de financiële situatie van Vlaamse literaire vertalers in kaart te brengen. Omdat zoals een van de vertalers zelf aangaf kennis van het veld leidt tot appreciatie van het veld. Zonder die kennis van het veld staan er misschien besparingsmaatregelen op stapel die een bloeiende vertaalcultuur beknotten. Dit rapport kwam tot stand dankzij een toelage die de Vlaamse minister van cultuur, Joke Schauvliege, beschikbaar stelt via het Vlaams Fonds voor de Letteren en met de financiële steun van het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (IO) van Librius, de beheersvennootschap van de Vlaamse Boekuitgevers. Zie Overigens schitterend vertaald (2008): Ter vergelijking: in Engeland bedraagt dat aandeel 3%, in Duitsland 7% en in Frankrijk 4%. 2 Literair vertalen: van twee kanten bekeken (2006) 3 Zie De Standaard, 26 januari Vlaamse Auteursvereniging 2

4 B C#&'($((%# (AA*EFAEAECF EFA'A' E-BDDAB AD ACADBAA.AFABDEFDBFABDDBDA ABFAE AAE ADEF * CDE $ CADBA ( A EDAE 2AFAE CA'DABF FA -BDDA ACAAE AAE) AD CDE FA $ CADBA EFAE 2A AA AE/ CDE AEAE #AAE 2A AAE EDAACAEBAA#A*AACAED BDFA EA E D AAE!0 CADBA AAE CDAEB AAF, F DDB *A* E CADBA B AAE AE2AAEFD'AFAAEFGAE A'FAE ECBBAEEAAECBAEFAD B ECAAE2AFACADBA 'AECADDBFAE,AE'D,2DD'AFAAEFGAE A#DFFAE EACBF!CADBAB AAE2AAE E AAAACADBAE,ECADBA'A FAEE AA'BBAEAA2AAEDDE#AEFA'AEAFAEAE ' E F CA/ CABAEC EFAE' #'AB E A A*AAED A2AAEA 2A E *FD#AE, DEFAAE ACAE DDEAAE FA#AAEFAACDDFA EDE 8BAAACAE*A'AAE --EC E A EFAB #ACDEFA ACACADBA B' EDAF AEDD#EA AEB AD A2ADAEACADBAEEAAEC ADACDEF EFA'A AAA -- #A EAE CDE B AD A DA BAE 2D CDE FA AEDB A A*EFAEAE*B AAFADBAAEAAEB AD ACADB E,CDDDEFDAABD AFAE.DDFA# AB AAEFGA2AFAE EAAEECAA$ AECADBAAIEAC A2F #A ADA DDB EAAE ADFAA*BDDAE" FA AECADBAAC EFAE' #'2ABAEAE DDE#AA ECDE#ED 6ADBAAACA FACADBA3CA# BBAEFADBAEAEAEA' E CAAAE2F FDDDABACDE,2FCA2A'AEEDDFA'AA*AAE (A *AAEDA E FA D AAE F D** ' E DAEF DDEEAA #A DDB AA FDE $ AFDD,' EF ADEF EAEE ADDEA*D E#F2FAEFAEFA'AABDAEA*AE,A EEAEFA#AB AD AAE DDBJ AE #A * AB CDE FA ACBF F #E *A EABA D C A AE AE FAAF (DDED AE FA EAE DDE F EFAB FA AA *CDBBAEFA A C!DBCECB$B! BB"B"EC'

5 #)*&+&#" A,F D ABCDEF CDEFAA*EFAEAE' EC2AE,E' EDEEAE E ED AA' #CDBAEFA EAECDD. ADEF EAFDEEFAFDE0DD C " CADBAFAFDEEEDD' E AADEEAE E E E E C C C E C % -.D / D0 KAAEAEABAA*EFAE DBBAAEDDEFAAAEAA EFAAEAEBDA#AAAAED, E#AAAAEAAAEBDA! DBBAAEDDEF,'EFA EFAAEAEBDA E E E E E E E E! % B-.D / 2DD0 E 3DBAAAE2FEDDFACBBAF AB AB AA*EFAEAEB AAAFDEFA#ABEFA#AEDEEAE C E#AEFA'ABB BC.C#BB!CBCB!B!BCBAACCDEFA-BDDAA*EFAEAEC2AB,A AAEA FFABFABAA FCDE!,EDD+DEEAB AAEC2AB ACADBADAEBAAEA FFABFDD,2DEA FDE#E.AFABDEFABBAD AAAEA FFABFABAA FCDEDD

6 (A A*EFAEAE ' E *CDBBAEF # F/! A#DDBFA AAE E CA D F *BD, C FAAFAAFAAAEDDA EAE#A#AAEFD EFA2 D5 E#A*BA F EDDF CBAE AIEAC A2FA CADBA AAE DB E C AAE 2DB D A AFA CADB E -ADBA AAE E A DBBAAE FA EDDB A#AAAE, FA #AEFA BABA AE B AD A D#AEFAEE EF AE FDDC AAE AFA *BA F E AE CBFAEFA ABA'AE ' E EEAAB 3AAEEF AAEE CDEAECAFAFABDDB.AFABDEF CBAE#AEAAE AAB 0 0 C E C C % -.D / F 0 B CBFA AAEFCADDBEFA E#A#A EFA2 E FAAFAD E AAE *BA F E ADDBJ AE )AAEFA, 2DDEFA CDB KADDEA AE =DDEA ADBAE, DD &BDC #A, LBD AA AE 3AA ADBAE(D EFA CADBA AAE *BA F E CADDBEFA CBFAE, CABDDF 2FAE FFD FA'A *BA F E EFA BDE ADD FDE FA *BA F EAE DDBJ AE BAAEFA +DD AIEAC A2FA B AD A CADBA 2 'AE * AAE '2DA EFAAB # E CDE B AD EFA*BA F ECADDBEFA,F ACAABAAA #'' E*A#E #, F #,AF # AEAE #CADBAE DECBBAEFA *BA F EAE CADBAE 2AFAE ACBF F CDE FA A*EFAEAE, AADB #A B:*A AAE ) AD FD EF $$ *BA F E AE

7 FAEF #A FACFA E DDE AF 0! #BFA ' # ABFA, 'DB FA L4 )ACAE, 4E CA A E2A*AE, 4E CA A 4A#, #A %AEA B*MAE FA ADF E ) MD B AAE CADEF AE #A E A CBAE CDE AAE DDECBBAEFA *BA F E CADBAE AE AAE #AA BAA F -AAFAB ' E CAAB CADBA E A CBFAEFA * FA #A CDE #A DDEF DDECBBAEFA*BA F EAE C E! C % - 3F4 FD F F D0 KA FFABF #AAE FA A*EFAEAE AAEFF CDE DD?DDEFA CDE $ *B AAFAAAED D EAAEB AD F#,A FFABF$DDABAFAE-2D #E AAA A*B AAFACADB E AAE A, FD A FFABF EDD ABAFAE CA#AAE B AAE DDEEDDCADEFAEAAE#AABAA FAEAAEACADB EDBAAA*B D AAB FE AAB**AEFDFAEAAAEAD AAADBAAAAECADB E*B AA EAAE F# C'ADDEAAEA2AAEDABEEAE' E F# *B D AABDE ' E #ADDECDAE CDEAAE F A/ /BC ED" BCEE"EB BCCBCB BB B BE!C BBC B B CB #BC C F $C BBEB BB B CBC FBB B)" BB (B B)" BBB BB B CBC!"CCBC $#B C B!D E C " "BB A BB EFBCBC0B$DB "CB EBEFBCBC$C ' DE,CEBBBBC2 0 CDEFA-BDDAA*EFAEAE AAEEFA'ACDE#AB)-AADDEFD#ACBAECDEB)-JD C A AE#AA A#B*AE #A2ACAECDECADDB*FD#AE,CDBF#ABAAECDEEDAE,DDF#ACAAAECDE E' # EA AE2DB A AE AE'ABCA2AE!'AFDFA D C A AE#AAE AFDAE DDE#EE2 AB E DAB 'A A A A #AAE FA ACBFA B)-JD C A AE, 'DB ED A CA FA 'DAB A AE *D #A DEAECDE#ACDCDEB AD CADBA -BAE#AEFA'ABB BC.C#BB!CBCB!B!BC#AAFA-BDDACADBAAAEA FFABFAB*DDE CDE,EDD,C.AFABDEFACADBA FDE,EDD

8 C E C % -. 5 / D D D0 AAAECDEAAED F5ED CA EEAEFACADBA E AFAACDBAA B! E F AEA:* 'AEAIEAC A2FACADBAFAF#AB)-ADE AAFAAEDAE,2DD AAE ACDAE CADBA AAE DAEFA CADBA AABA F 3 E AAE E #ADDB #A C A EEAEFA CADBA A B 4 ACA AE 'FAE 'ABFAE A BDAE CADBAE AAE EDDB F A 'A 'AB E A A *AE,DB'A#A2AE AAA E CAABFAAEBEABA9DEACADB EEEAEBA'AE KAIEAC A2FA CADBA AEDFAE FD D/ A ABDE #A CA2ACAE CDE *FD#AE.DAF** E F BBAD *FD#ACA#AA CBAE#AE AA A2 # FDE AAEAF BC DABCDAECADBAF AAAEEDD*A2F#AAE,AAE EFA* 'AEDDE A2A*FD#AE,DB2F#EACD E E AABEF E#A#ED (AACD E AACBAEAIEAC A2FACADBA2ABAAE AAAAEFA#DEFAB E* A FA ACA, DB' EFDDAE'AEDDE C CDE FA A*EFAEAE CADDBFA AFAEFA AAE DDEDB DAE?A FFABF DD *A FD'AAAEDEFAACB FA#AAEAENAAAEE A2ACADDB*FD#AE' ECDEFA! 4 EFA'ACDE#AB)-B AEF AAEDDEDBABDE ADAB #ACA2ACAECDE*FD#AE/ J J J J DEAFDAE AB ' E CDD?A AAB A' E A DDEAAB C AAE ACA, ACA ' E E A AIEAAAAF EA*DDBFAAAE.A2AAE 2F DB A B ACDAE F AA DDE F AE DDEBA, AE #A AA DDE EDAE AAE DAB AEAAECDEACD EAENEDDAAEF#A F & A ACA AE2 BBAEE AA-BDDACADBA2AAE 3

9 A*EFAEAE AEAAB D 5D D, DD A E A CBBAF AA *A#FAE(A CEDDAAFAEFDDC #A#AAECDEAAEDEFAACB FA $ KA FFABF CADDB AE CA# BBAEFA, CDB *'D, *8' A AE B AD A EEJ A AE ADCDEFAA*EFAEAECADDBEFAAA*'D,EF FFA*'DDB* D AEADDE FAAFFDC EFAJAEAFB AD,!C*8' A,CC FDDFB ADAE C EAABB AD, B AD A EEJ A AE AD AE DEFAA AEA? CAABF *ADB ADEFCADDB E#F'DD *BAEFD AAEAF FAECDBB AD AEEJ AAE E #F'DD -BD EAE DDE E A E F AEA, 2DD #A DEFDF F AAE EFA A B *AAB A'ABFA ABF C #A CADBAE CDE BD AA 2AAE, 2DD ACAE E AAE F A'ADDBEF "CAEF AE ACBAEAIEAC A2FACADBA EFACDD*DACDEAAE DAFADFB EA F CADDB2A,2D E#ACFAABDE' ECDE-BDDACADBAF AA CDDEDEFA2A*ED#FAE E EE E!! C E C 0! % -. D DD 0 7! D/FF!F8! D/FF F 9 CCDEFAA*EFAEAECAABFBA#MMEFD2DD AECADDBEDD#A.AFABDEF EFAA A*EFAEAE ACAE AAFAA EDBAE DDE, A FFABF ' E FD A,0 KAIEAC A2FA *'DCADBAC EFAEF AAE*CDBBAEF# A,C*8' A+AEDE' #CBAE#AE EE A $ 4 EFA'ACDE#AB)-;A2A E FA# DD<DBABDE AAFAEC#A**AEDBB AD CADBA EDDCAE 5 ABEECB BBBC,D A0 4

10 AA FDE DDB A# *A DB AAE -AAFAB F FFAE A*EFAEAE EDBAE DDE 2DD 'A EE ACADDBF#AAE,DD2DDCDE'A' #'AB EDDD#AE#A2ABDDEAEEAE -DB9DE,BEABAE( ' E**BD -BDDACADBA/CCDEFAA*EFAEAECADDB #A9DE, #ABEABAE! #A( (DDEDCBAEDB CAABFFA9DEDB* D AEDDB,CFAAFFDCBEABAE!C( EFAA DBAEF AAEAF2AFAEFFAA*EFAEAE' EB,%# EAA,.,AA,=2DEFAA, )D EK A & - *D / FD4FD DD ED "0 7! D/FF!F8! B8: D/FF F 9 9DE BEAB ( DB DDE &*DDE OD*DE EFAA D AEDDB &AEFD AEDDB AA D AEDDB PDD AEDDB P ED AEDDB $ E C! E J J J J J J J J J J J J -BAE AAIEAC A2FACADBA A*DACDEF/AEFAAAA E EDBAE+AEAAB'FAEAC#A9DEAACADBAFDE*FD#AE' E,FADDBB EFA**BD EF FFAEDAE!$,A EDAE$$$DB DDEFDDAEAAE EFAAE*DD DD *E A2 DDE AAE *DE A' / E#A * CDE AABBAEFA DA DB&DEF-AEA AE DB K FDE 2FAE DEFAA DB DDEA DA *A* F ACA AE A'ABFA AAFA E FA DAE D# C )D EJA DDEA B AD F DA DB KD AB KDQD +RFA'AE+D -DD)BD,AE EFADAEEAAE C&DEF EDC #A? ADAE EDDAB AD, E#A AB'CDE CAABF&REF+RD KAIEAC A2FACADBAAAE * FD ' E FA E AA *ABAE EDDABDE FA EDDB *A AA, DD AAE ' E E #A A*,'FAE ACA AE*'ADDEEDDAAEE A2A2AEF E E#EDDEF -BD EAECADBAECBAE#AEFA'ABB BC.C#BB!CBCB!B!BCCDB #A9DE,EDDDB DDE AE (.AFABDEFA 'FAE ' # AAFA ABAAE * BEAB, AA AE &*DDE 3 #A B)- A AFA FD -BDDACADBACDACADBAE #A(,9DEAEDB DDE,CAABAAEA#E.AFABDEFABBAD %

11 CDE FA A*EFAEAE D DDE *'D A CADBAE,! 5 ' E DE AEN CA#DBAEEFAB-ADBA CDE EFAJ AEAFB AAFAE A FFABF AAE, *8' AEFA A BDA/CDEFA'AAEA2AFAEA FFABFA*A ACAB AE2AAECADDBF(AA*EFAEAE CADDBFAE A FFABF *B D A CDE E E BDF' FAE E AF #AE E AAE B AD F# (A*B D ACDECADDBFADAEAE EAAEB AD F# DEAAE*D*' E AAECBBAF ACDEFACADDBFADAAAENEEAECADBAE EFAA2AAE,'DBB A,2FAECADDBFF!CDEFAA*EFAEAE,A FFABFDD#A CA C *B D A 2A DB E AJB AD NA#E # CADBA E F A #AFDE #A F *B AAFAE' A FFABF$2AAE-ADBACDE AAFAE2A (ADDEDBBAECA# BBAE2A E CADBA E#FAA*/' *B AAFAEA FFABFCDE,! AFAAE,!*8' AEFAB,EEJ A2AAE,#ADAAAE,*B D A E F# AE AE0E AJB AD A2AAE -DE#ADDBDDEDB2AAEF A-BDDACADBAFAC ADDCADDBFAE,AAFA F5ED -BDDA ACA AE AE E *FD# CDE.AFABDEFA ACA AE CDE FA *FD#AE 2D CDE -BDDA AE.AFABDEFA B AD A F# AE DEFAA *FD#ACAAENCADDBFA*A AE E D A -BDDA ACA AE C.AFABDEFA ACA AE -BDDA?B AD F# AE.AFABDEFA?B AD F# AE EFAA % :- 3 / F5ED 3! D D FF E F5ED0!CADDBC 2AB B AEF E*FD#CDE-BDDA ACA AE,CFAFD'AFDBDBBAAE E *FD# CDE.AFABDEFA ACA AE 2A B AEF * A AE E D A C AAE DEFAA*FD#ACAFDE-BDDAAE.AFABDEFA ACA AEAEB AD A F# AE 5

12 -ADBA CDE AFB AD F EFA'A 2AAE E A *CDBBAEF AA C.AFABDEFA ACA AE,2AB EAAEFAAB5 2AAEE C F# AE8' ACADBA2AAECDAC -BDDA *FD#ACA, AE E C.AFABDEFA B AD A F# AE 'DCADBA 2AAE CDAC.AFABDEFA ACA AEFDEC-BDDA+DD#E2A2FCDAA*B AAF E -BDDA F# AEFDE E.AFABDEFA KAIEAC A2FA CADBA AAE * FD.AFABDEFA ACA AE AADB AA #E A AE *B B AD ACADBADDE*AAE,CDBAA'AAAE-BDDACADBA E#DABAE5ABEDDAAE ACA D**AE A AAE A FD A DD 2 B CADBAE ' A DADFAE 2FAE, 'AA DB A EEAEF CADBABAEAAAEBDEAAABD A#AAAAE ACA,DE#ACBAECADBA2AB DBCC (AA FFABFADCDEFAA*EFAEAEB C #KAIEAC A2FACADBAACA AEFDFA CA ' E CDE FA -BDDA CADBA AAE A8AB *BAA BAE AA DDE AE# DA A CBAEAIEAC A2FACADBAE A,DDEAAEF AC#ACD2 BBAE A'AE,#AAE#A#AAB A B AAE AAA *FD# A AE -ABAE ACAE #A * AE A'AE C AAE A AAE 'AAFA EAE (A FAA CADBA #AAE CDD AAE DADB EAE AA, AE EFA AAE EFAAE AE BDA, 2DDF #A AAE EFA FA D* EDD #A CD A 'AAE 3*CDBBAEF FDAAEAEABACADBADBBAAEDDEF AAAEAA EFAAEAEBDA. A EFA FDE! CDE FA A*EFAEAE A#DDBFA AAE E CA D F! BAE FAAB A *BA F E CBAE AIEAC A2FA CADBA EEAAB 2DB D A AFA CADB EAE A DAE+AEAE ADBBAAEFAEDDBA#AAAE,BABAAEB AD AD#AEFAEE EF'DAB BAEFAFACDEFAA*EFAEAECBFAAAEFCADDBEFA, ED2AAFAFAFAAFAD E AAE # EDDBJAEBAAEFA"A FA*BA F EAE'FAEA#AECBFAEFADDEFD#AAFAE DDE B AD CADBAE CBAE AIEAC A2FA CADBA B 2F A #DB'AEF AAAE EDD FA E A2A -BDDJ.AFABDEFA DA*BA F E B AD CADBAE, F A CAAFAB D E A*AA $ + F B AD CADBAE 2AFAE ACBF F FA #AB CDE FA A*EFAEAE, AADB #AB:*A AAE) AD -ADBAEB AAECADEFAEAAE#AABAA FAE #A E A ACBF #AAE CDE ' E *BA F EAE - CAAB CADBA ' E FA *BA F EAE CDB ABDE ' #DDAB CAE,ACD EAE A2 ABAEABBAD AEAEA2AAE

13 BAED D E A EF'DAB AAE *B D A E AAE B AD F# / C CDE FA A*EFAEAE 2D F ', DD CADDBFA AAAE AAE CBBAF A DB AAA *FD# (A A*EFAEAE#AAEAAEB*DDECDEA FFABFDD,CFACADBA E#FAA* F DD A AAE CDE *FD# E AFA ACDB A A B KAIEAC A2FA CADBAAEDFAE#AABDECDEEF ' E/AAEAABFDDE#A AAEAAAE DDACDE#ACDCADBA,AF A2ABAAEEF AEFAEAA' EF ADEEA2AAE KA FFABF CADDB AE CA# BBAEFA, CDB *'D, *8' A AE B AD A EEJ A AE AD BAE C FA CDE FA A*EFAEAE CADDB E #F'DD *8' A, AAE AEA 2DD E -BD EAE E ADDEFD#ADEFDF F AAE EFAAB*AABAEFACADBAFAA C #A F#AAFDDDBA BAE 2D CDE FA CADDB FD, DEFAA CADBA DCAE AAFAA EDBAEDDE,A FFABF' EFDA,0-DB9DE,BEABAE( 2AFAEAEAFBAEDDEDB AIEAC A2FA*'DCADBAC EFFDAAA AEB DD EDDBA#DE*A DB AAE-BAE #AE FDDDEADFAEAAED 6ADBB AD CADBA A2AE4 ACA AE'FAE ACDD ADEF'AAEAACD E EAAEA*DDBFADDB-AAFAB F FFAEA*EFAEAE EDBAEDDE2DD 'AEE ACADDBF#AAE,DD2DDCDE'A' #'AB2AB EDDD#AE#A AEEAE BEABAAIEAC A2FACADBA2 'AE*!F EEDBAE/9DE CAABF AAE*A FAA **BD A2AA,DDE'FAEAAACADBA' ECF ADDBFDE*FD#AE (A C A DD EFAE -BDDA ACA AE E C CDE FA F5ED F A E'A A*EFAEAE AAE.AFABDEFA ACA AE 2DAE AF C CDE FA *FD#AE AE -BDDA AE.AFABDEFA B AD A F# AE CDE FA CADB EAE EEF * A AE E D A AEN C DEFAA *FD#ACA KAIEAC A2FA CADBA AAE * FD.AFABDEFA ACA AE AA #E A AE *B CADBA DDE*AAE, CDBAA 'A AAE -BDDA CADBA EDAAE

14 AB,FF 5D DD DD BEECB BBBC EEAAAEAAE FEDDB AD CADBAE,AEFAFD E#FAA*C#FA DEFAAAA*D C A AE*ED E AA*AABDEAA2 B!AAEDEFAAA*AAAE EDD#AB AD CADDB2A! OD,AEF AAAAE E #FAA* OD,AEF AAAAE E AA*NAABDEANS.AA EE C % - (D F D F5D DD D D / D/2!E0 A AA DDEAEAE F5 DDD FD CDE 'ABDEF A E (D AAE *CDBBAEF # A, DD AAE DDEDB CA EFA #A D 'ABDEF A E #FAA* CA# BBAEFAAA*D C A AE,2DDEFA EFAAAA*BDDB AD CADBAE,DDE AJ B AD CADDB2A AAE ABDE A E CDE EAE C CAAB CADBA 3 DEFA B AD 2A, AA A, AFD A2A, *2 E, A DDE * #A B A CDE CAAB 'ABDEF AE 3*CDBBAEF FD EDDBBA'ABDEF AE A2D EFA #AE EAE E DD F E.AFABDEF ' 0 CDE FA B AD A CADBA FD FAE E #FAA* DDEEAA EAE CADDB2AEAABD ' E,EEAEF A EFADDE A EAEABD E DDECDEAB DDEAACAE2FAEDB7ACDBB A #A 7ACDBB A DDACA2A*AEAEFA'A EAEDB7DAECDEDEFAA2 EACAEFAD C A AE DDE ABDAE DB *BAAE #A DDB D CDE'ABDEF A E AA* DDE A EAAE EAE DAA#AE * B AD CADDB2A 2FAE E * E *A DB 7AAEFA EAE ABDDDEE F A EAEBDA' EFDEE!$A3* EAE DAA#AE' E 5 ABB

15 AAE DBA FDAECA#BF F&BA#C'A EAE DAA#AE*F ADE ADDE AACAE E! E E E C E C C C C % ;- ( / F5 DDD FD / D/2!E0 EBEBCBCCBBCBBC (AA*EFAEAE EF EFA'A2AAEA FFABF /KA FFABFDDCCDEF A F,AE*A2AA,EDDB AD CADBAEAAAF EAEECDE' E2A F, AE*A2AA,DDEB AD CADBAEADD# ACADBA E#FAA*,F AA FFABFC *A 2AA 2AAE- DBBA CADBA E#FAA* DAE ABF FD'A A FFABF C0 CDE#E 2A F,AE*A2AA,*AEFAAEDDEB AD CADBAECCDEFAA*EFAEAEDEAEN 2 B EFAFDEAAEC AFACDE#E2A F,A FFABFEAE*A2AA,AAFAEDDEB AD 2A DDE E AJB AD NA#E # CADDB2A KA FFABF AAFAE' E AE CDE #E2AAB A2A FFDDDDE3CA B AD 2A,'DBAAEA AEDE,DD*FADAEFD ECDEFACADBA,AEEAAA FFABF$AECDE#E2A F E

16 BBA CADBA F A E AAE DEFA AA* #AAE, AAFAE A FFABF C AE *A 2AA FDDDDE ( AAEAEF A#EDEFAAA* E#FAA* AAEAE,AAFAEAA FFABFAECDE#E 2A FDDE (AAAACB FACADBAC EFAEF AAAE*ADD,' E$$$$$2FAE,#AD: FD#DDBDA/FF+AAAAECADBAE'AAAEAEFD'AAEABAAE2AAE,AEF EAAE*2DB A ( A 2AB 2DDD#DEAB CDEFAA B #A FDDFCDEFAEA AEEDDB,AEDDE A*C*8' A AAAE D 5D DD 'DB #A ACAE CDE 2#*, BA' EAE, AFD A2AAAEAAEKA FFABFAAAEAE' A,E7EFAA B AD AEACAED C A AE' E CAABF#A# CAECDEBAAD**AEC ACA AE CDE FA A*EFAEAE 'A BA' EAE A ACAE, AAE # DDEDB -ADBA EEAE ACDDF 2FAECBA' EAECA#ACD,DBA:*ACAAAEDAA*DAEE*D ' EFDD CBAE AIEAC A2FA CADBA A#A E A CAAB CAABFAE CDE, A#DBCA *8' ACADBA A B A * FD A*EFAEAE F DDEAC E #AAE DB AAE AB #A F, AAFA FDE DB AAE AADB AAFA EACAED C A 3 CADBA F A AAE MME BA' E AACAE #AAE, EEAE F DDEAF F#AAE KAIEAC A2FA CADBA AAE E FA'A EA: * FD AAE DDEDB CDE F A EACAED C A AE,'DB AFD A2A,ABDDA#EAAF2F ECA#F EFA FF AAEADDE2A,DD#A AAEDE A' #'AB EFADA#FAEAE#A%-DDEACBBAE(A'ABFA*A E2F ADDCA#ACADBAECB AD A F# AE-DD' EFDAA B AAEF*A A'A *FD#AE,DD'ACAAECAAB FAE2FAEAADBE AAFADDBF

17 C 0!! E E E E % <-. D 5D DD FD D ED D0 7"=;8! D/FF!F8! 8 D/FF F 9 DBCC AAAFAA AAFAD AB (A&DEFDDFFD*AACA# AAEF' EBB AB AD A CADBA E-BDDEFAAE AAECA#D ECBAE'2DDBBAAIEAC A2FACADBA-BAE#AE ' EFABBAD F ACB FA' ' EAB AD CADBAE*#DEFAABBAE A# 'A! CDE FA A*EFAEAE CADBA A ' E EFFF, AAE C # DDEDB -AAFAB DD#ACACADBAF AEFAFD'ABFADEDEFAAD C A AEAAAEAE EDD B AD CADBAE, CDB E AJB AD CADBAE, DD AFD A2A, *2 E, A AAAECA.AFABDEF #AAAEBDD A/FDD 0CDEFAB AD ACADBACB FDDEFABD EAE DAA#AE * B AD CADDB2A 2FAE E * E *A DB 7AAEFA EAE ABDDDEE F A EAEBDA' EFDEE!$A3* EAE DAA#AE' E AAE DBA FDAECA#BF F&BA#C'A EAE DAA#AE*F ADE ADDE AACAE

18 (A B AD A CADBA E EFA'A 2AAE A FFABF /KA FFABF $ AE FDDCDE AAFAE'A DDE B AD CADBAE, C CADBA E#FAA* FD AE BAE 2D CDEFAA*EFAEAEDEAEN2 B EFAFDEEAE*A2AAAAFAEDDEB AD CADDB2A CDE FA A*EFAEAE AAAE E AAE F EDD B AD CADBAE, EE FA FD E #FAA*5 AAFAEA FFABFEAE*A2AADDEF ADEFAA-CABAE #AAAE A B ACAE2 #/ FA DEFAA AAAE EDE 8BA 'AA#A F, DD #F E FD A CAAB EFA FCAB C#ACADBAE"CAEF AE2A' EFA*D ACD E*,2DFDE 2AAEDFAB DE' C CDE FA A*EFAEAE 2A AA DDE D 5D DD, 'DB AFD A2A, #A # CAE CDE B AD A D AB BA' EAE 'A BA' EAE A ACAE -BAE AIEAC A2FA CADBAAF ACDB *8' ACADBAA'#2FAE E AFAACDB' EEACAED C A AEAAEABDE AECDE EAECCADBA AACAE CDE2#*,AFD A2AAEAAEAAE2FAEAAFAA' AEDBAAEDE A' #'AB EFA DA#FAE,' #DDAB CAEAEEA2AAEBACAEF A#FAE ( EAAEABB EB AD ADA/ FAEFAC ADACDEF EAEEFA'ABAAFDBA' EAEC#AE AAEAABDE AECDE EAE' E 3

19 A F!D 0! DE D DFD E! D FF! A ' E #DD EAE B AD A CADDB2A'DD#AFAE DE FD EA 2AB, DD E ADEF AA DDE 2AB E A DA A EEAE BACAE CDE #E B AD A CADDB EAE " FAAEAE F A EEAE EFAE A #E CADDB EAE,EC EFAC ADD F A, F AAEAEF AE AEEAEEFAE, EC EFAC ADD F A-DEFA0!F AE ADEEFAE,'AFA#ABFD2ABA 2 BBAE C E0 E % - 3FDD / F! D / D D/2!E F! F D F!0 - C CDE FA A*EFAEAE BACAE #E EAE #E B AD A CADDB2A'DD#AFAE FA C ADD EAAAB AAAE E*,CFDDBFAEFA EAE + EAAAB KAAAE KAFDDBF C % B- 'F 2 / F!D D / D D/2!E 6 F FF 0 4

20 CDEBC BBB B!DFBBC A. Honorarium en royalty s BAE ;AFAB AE DEDD D A< CDE 8 F5D /FF C #A CADDB#ED 2F A#DEAAF #A.AFABDEFA E FABEDCCADB EAECDEB AD 2AA DE*E C FA AAAE E CA #A DBAAAE #A DDEDB 2FAE E FA EDDB, FD 2F CAAE CBF FA#ADEDAD A+DDFDBACA*BAAE* DBAEF AFDCA D2 AE CDE #A.AFABDEF, CAABF DBAE DB %# EAA AE OD*DE F A 2FAE A#ACAE E DDA E FD ACDB DE A CAABF AAE CDA CAE*#A2FD A AFEAE2FAE2FAAE*ACADB EADDAEDDEFA#DEFFDDCDE2F#ACA# B E#ADDEDB2FAEAEFAEDDBAEFAFABDDBADDF 4 ACA AE' EA#AE ACA*B ##ADEDAD AA#DEAAE-FA)AAAEEFAE #A 2AB AAE E A #A AAEEAE CDE F A (A DD ACAE C CADB EAE E -BDDEFAAE AE.AFABDEF'FAE FA BDDACDEFA A B*AA BDEFAE#AE, AAAECA CBBAF B*D A#AE FA D ACAE FA FFAE C "ABDE 2AB FD 2A E DEFAA BDEFAE' E A2F F AAA#AAE -DB AAECA FA D* 'AE C E AJB AD A AE A#E #A CADB EAE C EFAE B AD A CADBAC,AAE*A2FA2A E. AJB AD ACADB EAE2FAECDDFAB'# A#EAAF 0 AE' ECAEF AECAABEABBAADAE (A DEDA 2F* C *8' ACADB EAE C CABAE AAE * E*E +A FA # F A CAAF ECDEB8BB F!!! 8: F 5ED,EAAECADBA #A CADBAE CDE *8' A ;B AFA2A< 3FD ACA AE F CDD E A AA EEAE ADBAE, * EAEFAF AEAECDEBCDEFAEDDB KA FFABFEC EAEFAA*EFAEAEFAC ADD< F DDF EFF F>D>? (A AFDAE B*AE AAE CDE E E D: E$$$ A -ADBA E #FAA*EC EAEA FFABF:<<< F EA*ADD E! CDE FA A*EFAEAE ECDE E AAE DDECBBAEFA CAAF E C FA CA* CDE A:A*BDAE CDE #E 2A EDD #A D #ED E FD D #ED CBAE #A FABEDA#ADBAAEDBCAAF ECFAAAAE$$A:A*BDAE EAA*AE/ E AFABEDADD*F AEB AEAB E.AFABDEF C 5 0 -BAEAIEAC A2FACADBADD#ACAEACAA$,'ABAAE*A2F,,$A*A' ECDE ' EC$DDEBDAE %

21 (B B B $ E FC"D CCBC B BBEB55 B6BD) BC BBC B C 78* FBBBC BBBC!D DB BBC 9 9FC"D C 78 )B B!F B6BD) :B CB"BCBBCB CCBBC B#B!2 0CDEFAA*EFAEAE AAEDDECBBAEFACAAF E,'ADB FAAECAAF EA AE 3*BDA CAE FA E$$ A:A*BDAE ' E A#A 'ABF'DD KAIEAC A2FA CADBA CAAFAEFDFAA#AAABBAAADBF.AFABDEFABBAD CADDBF2FAE& AE *AAECAAAECAAF ECDEE*FACA** A*DDBFAB AE AJ DCAE,DDAADB DD#ACAAAECAAF ECDECDEDE$$A:A*BDAEAECDEDE$$$A:A*BDAE #A DCAE E*AC,E#AFABED. 0 C & -DD B F % - (D D FF / D /2!E D / EFF! FF F FF / /0.ACAEA#AE,'DB AAE A2A E C DF, #ADA C, 2FAE AB CAFAABF AE FA ACAAEFACADBAEFA*D F A#A'ABFAECCBAEAIEAC A2FACADBA (ACAAF ECAJ EE ADDEFAFACCAABCADB EAE" F AAEAE2DD#A2AB DB E #A ED DD, ABFAE AADB FA'ABFA *AAEDA DB FA DB / CDED E$$ A:A*BDAE,CDEDE$$$A:A*BDAEBA EFAABB EFDE*E A2CDED#AAAACA#A AJAEB*F AFE ACAFA*#ADDEDBCA#A*D* AAEAAE B. Auteursrechten =A*D AA#AE ' E AAE BBA A DAA# FD AIEF 2F F =A*AB AE ADDBF 2FDDEDAAECADBAFA#AACAEE#D**AEDB&DD,&%(N&%+,&39+,A )AAEA#, FA CAAF E C *AEDA BAE E, 2F AIEF F =A*AB, FA ADB E AAFFAA#AACAEE#D*2DD FACADBA DDEABAE E CDE FA CADBA F EFA'A EC E FA C A DD AAE CAAF E C A*D AA#AEBAAEA#,AAEA#DDEDB-AAFAB ' EF ACADBAE ACBFAEFA* FA#ACDEFA'AA#AE-FAAEAEF A2ABABFEC EAE,BD#AAFDA FFABF* ADDDAA#AB A#A EAE** AAAABBAEAE** A8E 5

22 F DDF, A AAE E CDE E A D: E$$ A -ADBA E #FAA*EC EAEA FFABF F*ADD C. Subsidies en beurzen -BDDA B AD A CADBA EEAE EF MME BA AAE A DDECDAE, 2AB#A-BDD 9EF C FA 2AB #A.AFABDEF DDEEAA FA DDECDD DAAF2F,DEFACADBAAAE F AAADDECDAEC#A'ABFA*A #ADEFAA EF&DAE ACAE#A.AFABDEF)AAAEEF AE #A-BDD 9EF C FA)AAAE DDB ' E$$$$$$ADDE*A2AA'AEAE BA E F ACCADBA! BAE -BDDA B AD A CADBA DE AAE D! F5D ECDEAE (A BA E F A AAE DDEAF E DDE A EEAEFA -BDDA CADBA ' # CAFA A 2 FAEDDEB AD CADBAEF#AEAABEAECAAE2DB D AAFAFAABFACADB E(A BA EA AFDD E E$$ D: E$$$ A BAE *AA CAEFAE DDE AAE CADDB*A FD BA F AAE A*B D A FA *CA E CDE AAE EAABAEAAAECADBAABDAE FA*AECFAAADB AAEB AD ACADB E" FA ADB EDEAAECADBA*DDD D: DDB!$$AECDEAE,AAE E#FAEFA FA EAEAE? EF C FAAB EAJABDDD DD EAE CDE $$ BAE FD/ DE * AB AE 2FAE DDEACDDF #A B)-, FD FA A ADDB A AF -BDDA B AD A CADBA FA AB #A F #E FAEF #A F A ACFAAE AE E #A 'EFA #E DEAE * ADE FA.AFABDEFA ACAD A CAAE F CAABF #A CBAE CDE AAE, F AAE A # AEDD F AAE CADBA F A ADDBF 2F CDE FAE2 AB EA, F ED A BAAE A AAE ED CA *ADA FA AEE CDE FA EDDB A CA EAE, A (A'A AAB E AEAB A# DD C -BDDA B AD A CADBA AE EDFAB AFABF #AE C D AAE BDEA AE AA AABA F CDA BDD A DAE C FA EAE A A.AFABDEFA CADBA A -9) DFC AA A EEAEFA CADBA CA FA DDE2AEF E CDE FA E2 AB EA A F AAFD C *8' A2F AF EAAEAF AAE AAF2FD A*ACAA*A ACAB AF # " FA FF CDE AAE *AADDECDD FA 2DB A CDE #A AAEA CADDB2A #A #F A ACAEFADFC A A*AFAB EAECDEAAFAA*B AAFA *ACAFACADB EAE,F A'ACDDDDEA:AEAFAEF AE-AFA2FAE FAACDBD A CDEFADDECDDAAE/FAB AD A2DB A CDEFAEA,FAA B #A FDDFCDEFAA ADB AAE CADB E AE FA 2DB A CA2D# E CDE FA CADB E, FA CDE AE #A AEA, FA #DDBDD#A FCDE#A2A*BDEAEFA*AAE,AEFADA2DD EFADDECDAACAEABACAAA! 5

23 CADDB2A*BDEEAE #AA AADB AAF 3 DEFAA B AD A A D F A EDD #A FAAB CDE FA DFC A A AE #A AB EBBAA CDE ABDE ' E C #A EAAE CDE AAE 'CBF A AB EEEAEAAAEAE2FAE-AAE BA EACAAEA EEAEFACADBA 2FAEFACADDB*BDEEAECFAAAAAEAE KAIEAC A2FA CADBA*BA AE C AAE AFAB EAA * BDEAA A E +AEAAB B #A'2DDA*ECDEFAAFAB E #ABDDCADDBFA2ABAEDDEDBCADBA'B ACACA AAEBDEAA*A FAA8CDBAAF2FAE, CAABF*#E2ACDEFAC ADD 5DB AAFA CAABF, 2FAE A CADB EAE A*EF F#A BDEF CDE FA EDDB/ FA AEBDEFA BABA F AE AA FDE F A C #A CADBAE CDE *'D *8' A CDE FA BDEFDDBEDD#A.AFABDEF (AA'AE' EABD EC -'ABDEF ADAAAAEBDD EAE F E AEF'DAB * A/' EEAEFAA'AEE ADDEACAEDB EAE,2DEFDEAAABD E*ADDBF 2FAE3*F ADE AAB#AAFDA#AE AAADB EAE EFAA#F E,2DDF 'A**D* ACAB ABDAEFEEAE' E CDE FA CADBA F EFA'A EC E FA C A DD AAE F A, FA #AB FDDCDE CADBA E#FAA*KA FFABFDD#ACA F,AAAE E CDE $$ A D: DDB E$$$ A " FA CADBA E #FAA* #A A FFABFA * :B F*ADDAA FFABFECDEAE F AAFDB #AEFEACAAAB A#A A FFABFDDB #ED AA AAE A FAC A DD(DD' ECA# BBAEFACABD EAEC/AAE DDEDB#DF CAAFAB AAE*FD#,DEFAAE#AAEAAEDDECDD EAF AEFF AEFAE2ABAAEDDECDD E, DD AAE AAE A AAAEF KAIEAC A2FA CADBA AE *A *A AADB AAE AF AEACAAFA#ABD: #ADBAAFDCDE#E#ED AFDD D. Literaire prijzen en andere A*EFAE #A EFA'A 2E FA C A DD AAE B AD A *, AF C AAE *DD #EFAFA.DDFA E.AFABDEF AA A+D E. #,AFCE$$$A,' E A2A E AAE E D ACAEF A#A2ACDEB AD ACADBAAEAE(A* 2AFCA AE BA#2AAAA AA DDEAAE-BD E/ E!!CDDEDB%BDAC' E*8' ACADB EAE,AE E$DDE9DE(AE AEC' ECADB EAECDEDB DDEAB AD EFAA B AD A D C A AE, 'DB #A # CAE CDE B AD A D AB AFD A2A, D#AE FA C A DD ABF E #A BDDA C CDE FA A*EFAEAE KA FFABF EC EAE 'A

24 B F DDF, DDEFA CDE E$ 0E$$ A -ADBA E #FAA* EC EAE A FFABF;: FEA*ADD "CBBCCBCCCDEBC BBA A*EFAEAE #AAE AAE AA F F!D EDD #E B AD A CADDB2A'DD#AFAE, A FFABF ' E FD A, BAE A #AA AAE ADDBFA EDD#ACADBAE,CDBDBDAEDDFAE *AE AEAA# F!CDEFACADBA F EFA'A 2A'DD DB E AJB AD ANA#E #A CADBA/ ' CADBAE EFA AA #A, AAE C 2A A, A FAE, AEEABB EAAE, D AB C A*A DB AAFA F# AE,A EAECDE#E*DEAA FAEFAC ADACDEF EFA'A, #A EAE CDE B AD A DA, BAA FD FA A'A?CB DA A ' E CDD '2AB A EAAB DB EDE AAB EFAAEF 2F F AAE *DEA A AAE D AB EAE (A'A *A E ABF C FA B AD A CADBA/! CDE FA CADBA E #FAA* #AA AAE *DEA"CAEF AE F A2DCDEFACADBA E#FAA* EAEEDDF 7EFAA EEAECDE E CAABFAABDEA*2 EAEAABDEA# CAE CDEAAE ADEFAA?DBFDEE AB AD

25 B AE EAEC D2A/ AE2A'DDDBE AJB AD N A#E #CADBA! EAEC DDEFAAE/#A EAECDE E*DEA C B AE EAEC D2A/ AEB AD DA B AE EAEC D2A/ 2ADBDAEDD FA CA#A F B AE EAEC DCACDE EAE/ AE *AE AEAAEF B AE EAEC D2A/ 2A E#AEFA2?BDA, D,AEFD,FAAB B AE EAEC D2A/ 2A C EFAA B AE EAEC DCACDE EAE/ ECDEAAE 2AB#A F A E B AE EAEC D2A/ 2A EFA* CMJA EFAAA AE EAE/ EAE CAAE, ECAA EAE,EAAEFAF,AAE,A B AE EAEC D2A/ 2A EFAEEJ* A EAEC DDEFAAE/ ED B AAENC AEFAE EFAAEAE EDE AAB B AE EAEC DCACDE EAE/ ECDEAAE CACDEAEF EAE2AAE' AA KAAE/ #AAAEDEFAAEEAECDE EAE C E E E E E % -. F F!D ED 8 D / D D/2!E0 7! D/FF!F8! 8 D/FF F 9! CDE FA A*EFAEAE CADDBFA DB AAE DAD4D5E5E / #DDBFA FA C ADD EAE FA'AD C A,A FFABF::B F DDF?AAAE E CDE$AD: # AACAF AEFAE$$$E$$$A*ADD CDE FA A*EFAEAE EA ' #'AB B AD DA, DD E AA DDE FA C A DD EAE 7F D / A #AAE 5 EC EAE A FFABFB F DDF?AAAE E CDE$$AD: + F /, CAABF EFA* CMJCA#A FA,2DFAC ADDAAEE CDE EAECCCDEFAA*EFAEAEKA FFABFEC EAE' < F DDF? E E$ A, D: E$$$ - AAE C AFA CDE F A CADBA DD #A AAE BB ABE AAEEDD#ACADBAE

26 ECFA#ABAACDE#AA' E EAE & B-.D ED / FF F! / DFD! 2F!0 T $E E$0E 0E$ BBAAEDDEF,'EFA EFAAEAEBDA KA#2FNDAE2EAEF,'EFA EFAAEAEBDA KA#2FNDAE2EAEF,A J J J C J E BAECADBA E#FAA*ECDECBAEE'AA*EFAEAEA FFABFB F DDF! C' E#DDB AD CADDB2A, :: F DDF! 2F -ADBA E#FAA*F AE AJB AD FFABF!CC AEA*ADDCE AJB AD CADDB2A5 #AAEFAAEA FFABFDDB EAECDE $A,0AEA*ADDEF5EFA F A2FFDA*ADDEF & -.D / /! DDFAFD D D D D/ FF 0 7 F 9 ) AD ) AD ACADBA E ) AD ACADBA E #FAA*F AE AJ B AD ED AEDB C$ 0$$$ 0$$ AA#AE CE C0 & F AAEA'AE C C0 C ) AD A* 'AEUDEFAA!0E EC. AJB AD CADBAE J J!CC ODDB A FFABF EAE!$ C $ +DDEFAB A FFABF EAE $ E 0

27 DBCC 0!CDEFAA*EFAEAE D FF!A' E#DD EAE B AD CADDB2A,FA #ABFDDCDE'AFD2ABA2 BBAEBAEC FADEF EA2AB,DDE ADEFAADDE2AB E ADAAEEAEBACAECDE#ECADDB EAE AAFAB AEDEDDD ACDE8 F5D /FFAE ACA*B #AA*D2FAE F ACA AE, DB #A 2AB AAE E A FA AAEE E CDE F A. A B AD A CADB EAE2FAECDDFAB'#A#EAAF,AE' ECAEF AECAABEABBAADAE( A CABE E F DBDE/AAE AJB AD CADBAEAAAEAA EAE,DDAB EFA FCACB AD CADDB2A(A'ABFA*A EABFC EAE DEFACAAF2A "CAEF AE'FAE ACA AEFAAE #A DBA:A AEFABDDA F EFA B AD 2A,AE'AAFAA AAB EFAAEFDABA*8' A,ABDAECADBAE ( FA D /FF 2FAE ACDAE CADBA E A AA ADDBF FDE EACDAE CADBA KA FFABFEC EAEFAA*EFAEAEFAC ADD< F EFF F>D>?,C CADBA E#FAA* F A FFABF:<<< F+D5EDD#AEA FFABF F *ADD*, FCCADBA E#FAA* E CDE FA A*EFAEAE EC E FA C A DD, FA #AB FDDCDE CADBA E #FAA* KA FFABF DD #A CA F *A DD, :B F *A DD CADBA E #FAA*-#AEB*#AA FFABFECDEAE F AAFDFEACAAAB A#A A FFABF DDB #ED E.AFABDEF ' AAE A F AAFA CADBA AAE A FFABF ABDDD DD EAE CDE EACAA!$$$ A #AAE $ 3* FA.AFABDEFA A'AE A 2AB 2DDEABD EADDBF2FAE-BAEE'A AECDEAAE-BDDAA F AAFA CADBA E#FAA*A FFABFCA*ADD! CDE FA A*EFAEAE CADDBFA DB AAE DAD4D5E5E / #DDBFA FA C A DD EAE FA'A D C A, A FFABF::B F DDF,!CC C CADBA E#FAA* + D 5D DD,'DBAFD A2A#A# CAECDEB AD AD AB,D#AEABF E#A BDDA C E CDE FA A*EFAEAE, A FFABF DD#A CA CC A*ADD,!0E A C CADBA E #FAA*.DD FA +D E. #*, AF C E$$$ A AE EBDE A2EEAE F 9DE (AE AE, ' E A EDAEA AAE * 'AE F A B AD A CADBA EDE AAB2DDFAAE $ 5 A2AFAAAEFF#A.AFABDEF)AAAEEF 5 ADAB

28 KAIEAC A2FA CADBA E #FAA* *AAE CA AAE #DDBDA /FF CDE D: AAE*ADD,EACAA$$$$$2FAE,2AB 2DDD#DEAB CDEFAA B #A FDDFCDE FAEAAEEDDBDEAAEAFAB AEDEDDD ACDEC,AAE*A2FBACAF C$$A*5EFA F A #AF *AB2AE A#DDBDDABACAECDEF A EAE, DDAAECADBA E ACABCADDB*A F A A D F E A CA2EFAAE FD DBBA A*EFAEAE F F!D #AAE, A FFABF ' E FD A, BAE A #AB #AA AAE ADDBFA EDD #A CADBAE, CDB DB DAEDDFAE, *AE AEAA# FAE! D ADBE AJB AD CADBABAE 2DAAE*#A EAECDE#E*DEAA FAEFAC ADACDEF EFA'A,#A EAE CDE B AD A DA, BAA FD FA A'A?CB DA A ' E CDD '2AB A EAAB DB EDE AABEFAAEF2FFAAE*DEAAAAED AB EAE(A'A*A EABF CFAB AD ACADBA/!CDEFACADBA E#FAA*#AAAAE*DEA"CAEF AE F A 2DCDEFACADBA E#FAA* EAEEDDF 3

29 #)*& A CD F 5,(B# 3+" $# 3#&+#) B *DACDE 2/CCDEFAB AD ACADBA EEFA'A AEEAECDD F (A A*EFAEAE ' E *CDBBAEF #F/! A#DDBFA AAE E CA D F *BD ( A #A *BA F EDDF CBAE AIEAC A2FA CADBA AAE E C 2DB D A AFA CADB EAE/ CADBA AAE E A DBBAAE FA EDDB A#AAAE, FA #AEFA BABA AE B AD AD#AEFAEE EF AEFDDC AAEAFA*BA F EAECBFAEFAABA'AE' E EEAAB OEAAEF ACBFAEFA#AAE,EEAE2FAEA#B*AEA AEDAE,DB AFAEAAAEAD A#CDDA AAEC#EABFEDCADB EAE E FAAFA D E AAE F ADDBJ AE )AAEFA, CBFA AAE *BA F E CADDBEFA "A FA*BA F EAE#AAEA#AECBFAEFADDEFD#CB AD CADBAECBAEAIEAC A2FA CADBA B 2F A #DB'AEF AAAE EDD FA E A2A -BDDJ.AFABDEFA DA*BA F E B AD CADBAE,F ACAAFAB D EA*AA$DECBBAEFA*BA F EAECADBAE2AFAE ACBF F CDE FA A*EFAEAE, AADB #A B:*A AAE ) AD -CAABCADBA' EF A*BA F EAECDBABDE ' #DDAB CAE,ACD EAE A 2 ABAEABBAD AEAEA2AAE BAED DDE'2ABAAE*FD#' ECAAEB AD F#,DBAAAEFACADB E CDEAAECBBAF AAAAECDEF AAAA*FD# E AFAACDBAA B KA FFABF *B AAFAEFAA*EFAEAE#EAAACADB EDDABAFAE BAE 2D CDE FA A*EFAEAE CADDB MME D EFAAE ACAE AAFAA EDBAE DDE, A FFABF' E FD A,0/ CDB 9DE, BEAB AE ( -BAE AIEAC A2FA*'DCADBA DE AE' #A AEB EE AAAFDEMMEDDBA#*A DB AAE KA FFABF CADDB AE CA# BBAEFA, CDB *'D, *8' A AE B AD A EEJ A AE AD -BD EAE DDE E A E #A CADBAE CDE BD AAE AE *8' A, AEA 2DD #A DEFDF F AAE EFAAB*AAB (A ABDE A F5ED C FA B AD A CADBA E EFA'A ' E -BDDA AE.AFABDEFA ACA AE,AF C A*A ACAB AE CDE FA*FD#AE FA C A DDKAIEAC A2FACADBAAAE*FD.AFABDEFA ACA AEAA#EA AE*BCADBA 4

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

A B C A D E ADFE E A A B A A

A B C A D E ADFE E A A B A A ABCADEADFEEAABAA ABCADEADFEEAABAA ABCDCED DFA ABCDEAFBCEAA FCABEEADEDAFAF A CDA ADECFAEFFAFCFFAFA CBFAFBBFACAAC AA CABAFFC CAFF AAAC AC C FFCBA A AFA FAECAF FBBAFFAECFAC BA AA CAA ABCADEADFEEAABAA BADECFFAACAFBABAFFC

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Kansrekening

Hoofdstuk 4 Kansrekening Hoofdstuk 4 Kansrekening Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Kansrekening p 1/29 Gebeurtenissen experiment : gooien met een dobbelsteen

Nadere informatie

9 8 7 6 5 5 4 A8BB5C DEBDFF4 51 C 1 112

9 8 7 6 5 5 4 A8BB5C DEBDFF4 51 C 1 112 ABBC DEBDFF C ABBCDEBFCEBAEAAEB FBAEBBCDEBF EAEEB C EBEE E DEBF AA DDBCF FEAEBE F FFB D D ACD FACD B E AEAEBE DABE AEBAEAFEB E BE EECE AEAAA BE EBEE D EFEEEFAEE AEEFBEBAEABEBBEE EFACFEBBCDEBFE A FE B BEBBBE

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!! # $ % $ & $ $ '' ())* # + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Vlaamse Auteursvereniging Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout www.auteursvereniging.be. Inkomensonderzoek bij literaire auteurs in Vlaanderen

Vlaamse Auteursvereniging Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout www.auteursvereniging.be. Inkomensonderzoek bij literaire auteurs in Vlaanderen Vlaamse Auteursvereniging Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout www.auteursvereniging.be Inkomensonderzoek bij literaire auteurs in Vlaanderen maart 2011 Inhoudsopgave 1 2 3 Inleiding...3 Methodologie...4 2.1

Nadere informatie

01234$56+*& &7%58-98&:'(#$%8(+$(+&;"++$%.5-& 5<%(6&=>?=& &7%(/&1$$-8+$%& &

01234$56+*& &7%58-98&:'(#$%8(+$(+&;++$%.5-& 5<%(6&=>?=& &7%(/&1$$-8+$%& & "#$%%&()$*%+,+&-&./01223 "#$%&$$&%()*+(,&"-&#$%.$%&+$&/"-$& "#$%&%(#)&*+,-).%-//0&,#.&1-./0#234&& 56#%07%%&(#"&#+&8%&90,).0/.#%&,#.80,++%-&2$%0&6%.&:%0%#+%-&$/-&%%-/))%

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

Win een ipad! Autotechnica 25-28.03.2012. en win een ipad. Bezoek Info garage stand 12A07

Win een ipad! Autotechnica 25-28.03.2012. en win een ipad. Bezoek Info garage stand 12A07 ecca 25-28.03.2012 zda 25.03.2012: a 9 18 aada 26.03.2012 - dda 27.03.2012 - eda 28.03.2012: ee a 13 21 I RUSSLS XPO eëe 1, 1020 e W ee Pad! V aa deaad fe e deee e b If Gaae ad 1207 a eaade ac eze If aae

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Katern 3. Meetkunde. Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Hoeken 2. 2 Congruentie en gelijkvormigheid 4. 3 Driehoeken 8. 4 Vierhoeken 12

Katern 3. Meetkunde. Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Hoeken 2. 2 Congruentie en gelijkvormigheid 4. 3 Driehoeken 8. 4 Vierhoeken 12 Katern 3 Meetkunde Inhoudsopgave 1 Hoeken 2 2 Congruentie en gelijkvormigheid 4 3 Driehoeken 8 4 Vierhoeken 12 5 Lijnen in een driehoek 15 Inleiding De vlakke meetkunde is de meetkunde die zich afspeelt

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8 Inhoudsopgave Aanleiding 2 Analyse 3 Ambitie 4 Aanpak 5 Aanbevelingen 6 Colofon 7 Bijlage rapport SEOR 8 Aanleiding INZET LOONT! Eén op de tien Rotterdammers maakt nog niet volledig gebruik van zijn talenten.

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina 47 Uitwerking PTA vak Pagina Inhoudsopgave PTA vak havo-4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Natuurkunde

Nadere informatie

6 A: 6 2 2 1 5 1 4 = 26 m 2 B: 6 2 2 1 4 2 4 = 20 m 2 C: 6 2 1 2

6 A: 6 2 2 1 5 1 4 = 26 m 2 B: 6 2 2 1 4 2 4 = 20 m 2 C: 6 2 1 2 Hoofdstuk 17 PYTHAGORAS HAVO 17.1 INTRO 1 b c 6 A: 6 1 5 1 4 = 6 m B: 6 1 4 4 = 0 m C: 6 1 3 3 4 = 18 m D: 0 m E: 6 m 7 a A:, cm B: 5,0 cm C: 3, cm D: 4,1 cm b Voor elke zijde geldt dat het de schuine

Nadere informatie

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS VWO 1

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS VWO 1 Hoofdstuk 17 PYTHAGORAS VWO 17.0 INTRO 1 b C: 3, cm D: 4,1 cm b Voor elke zijde geldt dat het de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van 3 en 4 cm is. Dus alle vier de zijden

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

BESTELNUMMER OMSCHRIJVING SPECIFICATIE INHOUD

BESTELNUMMER OMSCHRIJVING SPECIFICATIE INHOUD CAS 151A82 A747 1L CAS E4-A747-1L A747 1L CAS 14E8FF ACT EVO GP 4T 20W-50 4L CAS 14E919 ACT EVO XTRA SCOOTER 4T 5W-40 1L CAS 14E8D0 ACT>EVO GP 4T 10W-40 1L CAS E3-AEGP4T4-1L ACT>EVO GP 4T 10W-40 1L CAS

Nadere informatie

cрт~т рпс =жс~ттрто=рт= ь=pртьjcж~т рв ВвЫр Р т Врв=

cрт~т рпс =жс~ттрто=рт= ь=pртьjcж~т рв ВвЫр Р т Врв= cрт~т рпс =жс~ттрто=рт= ь=pртьjcж~т рв ВвЫр Р т Врв= =fтьжукв ьр =Ь~т= ь=m^`pjвзвь с gувря =s^k=prbqbka^bi жжусуьуж=w mжулk=кжk=^жь ВЖ=ifjbob = bрткь Ж ~тк Срто=ЬууЖо КЖ~о т=ьуь= ь= Рус т=ь~т=к =ож~~к=

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Praktische Opdracht Maatschappijlee. Onderwij ssysteme

Praktische Opdracht Maatschappijlee. Onderwij ssysteme Praktische Opdracht Maatschappijlee Onderwij ssysteme ! " $ &&' ( ) * $$$ +)!", ) * ( -./ + + 0 * 10 23 * 4 )5 678 $ 9:::$./, 1; '6 ; 5 0 23 2 ) ) < )$ - ) =7> -?7@: - * @@7@9-1A @ - 4 @?7B@ C 23 BB7

Nadere informatie

2008-I Achtkromme de vragen 9 12

2008-I Achtkromme de vragen 9 12 008-I Achtkrmme de vragen 9 Drie gnimetrische frmules vraf. De verdubbelingsfrmule: sin t = sin t cs t vlgt met t = u uit sin t + sin u = sin t cs u + cs t sin u Pythagras: sin tcs t Lengte parameterkrmme:

Nadere informatie

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 " 23 4 13 1536 4

Voorwoord % &$ ' (' ) % *+, # -.#-/ 1 23 4 13 1536 4 ! "#$ Voorwoord!"# $ % &$ ( ) % *+, # -.#-/ 0 1 " 23 4 13 1536 4 & 4 % 78 0# - &$ Samenvatting 9. / * * + & 9 #: 9 & ;. / < 9 4 + =.(>?) (:)/

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

Eerste en derdegraadsfunctie

Eerste en derdegraadsfunctie Eerste en derdegraadsfunctie Gegeven zijn f (x) = (x 2 1)(x 1½) en g (x) = x + 1½ ; De grafieken van f en g snijden beide de y-as in A(0, 1½) en de x-as in B(1½, 0). De grafiek van g raakt in punt A aan

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten Implementierungsrichtlinie Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten door middel van ASCII-bestanden Versie 1.22, Juni 2015 Voor een overzicht van de nieuwste functies kunt u de rode tekst raadplegen

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

C + E = 180 ( AEBC is een koordenvierhoek)

C + E = 180 ( AEBC is een koordenvierhoek) G&R vwo B deel 4 1 Bewijzen in de vlakke meetkunde C von Schwartzenberg 1/16 1 Vermoeden: ACB is constant (in figuur 11 als punt C over de bovenste boog AB loopt) a * 3a * b * 3b Vermoeden: De drie cirkels

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&-"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde B Datum: 8 juli 04 Tijd: 4.00-7.00 uur Aantal opgaven: 5 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel van een

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

C C CC DDC C CEC C CC C

C C CC DDC C CEC C CC C C DC CCDEEC CCF C DECEFC CC DCE ECCCC CC EDCEEFC CDCCC C CE ECCCCC E DCEEFC CDCC C CDCCC CC CF CC CDCCCEFC DFCC C ACFCC C C CCA CFCCEFC DC ECDC CCCF CDC CCACDC ECDCEFC FDC CCFCC CC CC FECCFCCEFC ED CCE

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

Goniometrie volgens Ptolemaeus

Goniometrie volgens Ptolemaeus Goniometrie volgens Ptolemaeus DICK KLINGENS (e-mail: dklingens@andd.nl) Krimenerwaard College, Krimen aan den IJssel juni 007 1. Koordentabel Ptolemaeus (Klaudios Ptolemaios, ca. 65-165, Alexandrië) hield

Nadere informatie

$ "!" "! % & %! ' " ( ) *! +,,-.! # "! " / 0 & &!!!! "! ) &)!! 1 2 3 & "" 3 " '! % % 6 *! +,,7!"!! 8

$ ! ! % & %! ' ( ) *! +,,-.! # ! / 0 & &!!!! ! ) &)!! 1 2 3 & 3 '! % % 6 *! +,,7!!! 8 Heyl enkr i st of, LeRoyMar i e, VandenBr oucke St even, Vandeker ckhove Br echt& Wi nt er ssi en. # $ % & % ' ( ) * +,,-. # / 0 & & ) &) 1 2 3 & 3 4. 5 ' % % 6 * +,,7 8 ( 66 %9 90$;%90= $ *? *: *

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP Het uitwisselen van inventarisatiegegevens betreffende visueel rioolonderzoek tussen de en de uitvoerder van het onderzoek volgens NBN EN 13508-2: Het BEFDSS formaat voor het uitwisselen van gegevens betreffende

Nadere informatie

Henrik Bastijns en Joachim Nelis 22-4-2014

Henrik Bastijns en Joachim Nelis 22-4-2014 HEILIGE DRIEVULDIGHEIDSCOLLEGE Onderzoeksopdracht Stelling van Ptolemaeus Henrik Bastijns en Joachim Nelis 22-4-2014 Inhoudstafel Historische achtergrond Bewijs van de stelling van Ptolemaeus Toepassingen

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa Arbeidsmigranten uit Midden en OostEuropa Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOElanden A.M. Weltevrede J. de Boom S. Rezai L. Zuijderwijk G. Engbersen "#$%&'(%)"*+,$+.%,/%&&$+0$+12',0

Nadere informatie

B B BED BAC 90. C. von Schwartzenberg 1/14. 1 Zijde AB is twee keer zo groot als zijde AD en zijde AC is twee keer zo groot als zijde AE.

B B BED BAC 90. C. von Schwartzenberg 1/14. 1 Zijde AB is twee keer zo groot als zijde AD en zijde AC is twee keer zo groot als zijde AE. 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g G&R vwo B dee C von Schwatzenbeg /4 Eén diehoek Eén diehoek Twee diehoeken Eén diehoek Eén diehoek Eén diehoek Mee diehoeken Zijde AB is twee kee zo goot as zijde AD en zijde AC is

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario ! "# $ %&'(&&) De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario * +, *, -$'' ' * (&&( (&&).(&&/ 0 1 (&&) downloaden 2 '* % 2 / ( $ ** " (% $ 3 (%% ' 3 (%( 4* 3 (%) ** ' %% (%/ $ * (&&) (&&/ %%

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek

Uitwerkingen Mei 2012. Eindexamen VWO Wiskunde B. Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Uitwerkingen Mei 01 Eindexamen VWO Wiskunde B A B C Nederlands Mathematisch Instituut Voor Onderwijs en Onderzoek Onafhankelijkheid van a Opgave 1. We moeten aantonen dat F a een primitieve is van de

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft

Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft Van lekkage tot instorting Onderzoek naar de brand aan de Faculteit Bouwkunde op 13 mei 2008 Afstudeeropdracht Wiebe Scheffer (0815856) Jeroen van de Werfhorst (0815846)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN

UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN UW BETROUWBARE PARTNER VOOR FLEXIBELE BARRIEREVERPAKKINGEN (+Q%#R(5*%&%+&0%#0S#%'#,(('#! 56789:8# ;9678:#?>8@@8:# A6B8# 8C?8:# DD:# 78# E89;D==C:B8:F# GD:# C?# A8># B687# >8# H8>8:# 7D># 89# 88:# I8>96

Nadere informatie

$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& (

$%$% ) $% % * +! $%'% *, - ! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $- %-%. %/% 0 &! $% 2 % 3(& ( Jaarstukken 2012 ! " #$ % & # #$'% ( $%$% ) $% % * +! $%'% *,! $# %$% '$& #$ $# % % * #$ $ %'% + & $' %!%. & '$$ #$ $ %%. %/% 0 &! 1 $% 2 % 3(& ( '% 4 & ( 5 + & + 6, 7 8) 9 9,+ 3+: +: : 4 ; ;454 4

Nadere informatie

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde

9 6,5 + 4 is ongeveer 11, dus 7 Vlamingen en 4 Walen. 11 abcde Hoofdstuk GELIJKVORMIGHEID HAVO. INTRO a g Nee, de gezichten zijn even groot, terwijl de lengtes verschillen. h Ja, alle lengtes van de kleine driehoek worden met,4 vermenigvuldigd. Ja, want van Nils driehoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

!"#$%&'(%")*+,- !"#$%&#'()*"'+,+)-,.'(/,) -./'%/")0-

!#$%&'(%)*+,- !#$%&#'()*'+,+)-,.'(/,) -./'%/)0- !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, -./'/"0-0&'1,/2##'34 5'617'83&3+9 7&6+:,"691,39 5,61;&3,/+,6&3?',#,6:$9& @$,3-,6A,6 0'(.&,/;&3+,6B3&&C !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, B/&9D 7>EF!F 23+,6A'89'39#,//'34D

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1

Vraag Antwoord Scores. 1 (dus de oppervlakte. van V en de oppervlakte van driehoek OAB zijn gelijk ) 1 Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Gelijke oervlakte maximumscore f' ( x) = x x = geeft x = Dit geeft x = ( ) ( ) f = = (dus de coördinaten van T zijn ( ) maximumscore 6 De oervlakte van V is ( )

Nadere informatie

PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP

PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP OEFENINGEN 1 Kleur de figuren die congruent zijn met elkaar in dezelfde kleur. 2 Gegeven: PQS en PRS PS is de bissectrice van ˆP Gevraagd: Zijn de driehoeken congruent? Verklaar. 3 Gegeven: Gevraagd: Is

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14 Examen december 20 EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// // 1// // // 16// // dinsdag 20// 1AA lln Claes Claes 1BA1 1BA2 lln erl erl 1CA lln erl erl EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// //

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

De Orkestkeuken 2012

De Orkestkeuken 2012 Lesmateriaalbij DeOrkestkeuken2012 door HollandSymfonia HollandSymfonia www.hollandsymfonia.com colofon Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaandeschriftelijketoestemmingvanhollandsymfonia,uitgezonderddewerkbladenvoordeleerlingen.

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

2. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β. 1 Synthetische RM 1. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken. (b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogonaal zijn. (c) Steun op 1a of 1b om te bewijzen

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen

Tentamen Wiskunde B. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere telecommunicatieapparatuur tijdens het tentamen CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde B Datum: 3 juni 4 Tijd: 4. - 7. uur Aantal opgaven: 5 Zet uw naam op alle in te leveren blaadjes. Laat bij elke opgave door middel van een redenering,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bijlage III: Archeologisch bureauonderzoek

Bijlage III: Archeologisch bureauonderzoek Bijlage III: Archeologisch bureauonderzoek BCDEFCC CFBBFCBCB ABC BC A ABCDEFD DA CFBBFCBCB BBB BBB BBB BBB EE C ABCDEFD CBC ABCDEFD F CCCC BC CFFAEFA CBBF BCBCCFBBB CCC BCCBBBCBBCCDBBBDFCBBB CBBDBCBBCFCBCFFAEFBA

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Metaalboren. Ultra HSS-O boor. Ultra HSS-O boren navulling. Ultra HSS-O borencassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm. Metaalboren AGA AGA.

Metaalboren. Ultra HSS-O boor. Ultra HSS-O boren navulling. Ultra HSS-O borencassette Ø 1 tot 10 en 1 tot 13 mm. Metaalboren AGA AGA. Metaaloren Metaaloren SR Ultra HSS-O oor Turo punt met 35 kruisaanslijping en verminderde aanvalshoek Geen puntslag nodig voor gegolfde oppervlaktes Te geruiken in staal, inox, aluminium, koper, messing,

Nadere informatie