ABB CDEBFD D B F BB DBF B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABB CDEBFD D B F BB DBF B"

Transcriptie

1 A BCBDEFEDF BE BFB A A BCBDEFEDF ABB CDEBFD D B F BB DBF B B B B B B B B B B AA

2 Inhoudsopgave AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B B CDEFFF AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DD AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ABCDEFACADBA ABCDEF B DBCC A EABAD C A AEAE FAAF E BEECB BBBC EBEBCBCCBBCBBC DBCC EAE C!DEBC" BBB #B!$DFBBC% ED AEDB! " AA#AE$ % & F AAEA'AE ( ) AD A* 'AEAEDEFAA &CBBCCBCCC!DEBC DBCC D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B +AA*CDBBAEFA A DEACAB EAECABA F,DEFAADAEAE-- D D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA F! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 Inkomensonderzoek bij literaire vertalers in Vlaanderen INLEIDING Het aandeel vertalingen op de totale Nederlandstalige literaire boekproductie is vandaag groter dan ooit: meer dan de helft van de fictietitels in de Vlaamse en Nederlandse boekhandels zijn vertalingen. De Standaard berichtte in 2007 dat niet meer dan 0% van die vertalingen door Vlaamse vertalers gemaakt werden, en dat er niet meer dan een dozijn literaire vertalers fulltime aan het werk zijn in Vlaanderen. Dat cijfer wordt vandaag overigens sterk in twijfel getrokken door de Vlaamse literaire vertalers zelf: fulltime literaire vertalers zouden op hand te tellen zijn. Ook Humbeeck 2 onderzocht de werkomstandigheden van vertalers. Uit zijn culturele veldanalyse bleek dat er op de Nederlandstalige markt naar verhouding minder Vlaamse dan Nederlandse vertalers van literatuur actief zijn. De Vlaamse respondenten uit het onderzoek klaagden over het feit dat ze als literair vertaler minder gemakkelijk aan de bak komen dan hun Nederlandse collega s. Ze veroveren bovendien geen groter marktaandeel op hun Nederlandse concurrenten naarmate hun literaire vertaalcarrière vordert. De relatie tussen Nederland en Vlaanderen op vlak van literair vertalen is niet gelijkwaardig: alle grote uitgeverijen zijn gevestigd in Nederland, de Nederlandse afzetmarkt is groter dan de Vlaamse en zowel Nederlandse als Vlaamse uitgevers kiezen daarom vaak voor Nederlandse vertalers. Als reden daarvoor wordt aangehaald dat het Nederlands van Vlaamse vertalers ontoereikend zou zijn en niet voldoet aan het zogenaamde randstadidioom. Maar op de markt onderscheiden Vlaamse vertalers zich door hun sterkte in het vertalen van klassiekers en poëzie. Carlo Van Baelen, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, benadrukt in deze context het belang van marktcorrigerende subsidies: Nederland in de markt, Vlaanderen in de upmarket. 3 Reden genoeg voor de Vlaamse Auteursvereniging om ook de financiële situatie van Vlaamse literaire vertalers in kaart te brengen. Omdat zoals een van de vertalers zelf aangaf kennis van het veld leidt tot appreciatie van het veld. Zonder die kennis van het veld staan er misschien besparingsmaatregelen op stapel die een bloeiende vertaalcultuur beknotten. Dit rapport kwam tot stand dankzij een toelage die de Vlaamse minister van cultuur, Joke Schauvliege, beschikbaar stelt via het Vlaams Fonds voor de Letteren en met de financiële steun van het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (IO) van Librius, de beheersvennootschap van de Vlaamse Boekuitgevers. Zie Overigens schitterend vertaald (2008): Ter vergelijking: in Engeland bedraagt dat aandeel 3%, in Duitsland 7% en in Frankrijk 4%. 2 Literair vertalen: van twee kanten bekeken (2006) 3 Zie De Standaard, 26 januari Vlaamse Auteursvereniging 2

4 B C#&'($((%# (AA*EFAEAECF EFA'A' E-BDDAB AD ACADBAA.AFABDEFDBFABDDBDA ABFAE AAE ADEF * CDE $ CADBA ( A EDAE 2AFAE CA'DABF FA -BDDA ACAAE AAE) AD CDE FA $ CADBA EFAE 2A AA AE/ CDE AEAE #AAE 2A AAE EDAACAEBAA#A*AACAED BDFA EA E D AAE!0 CADBA AAE CDAEB AAF, F DDB *A* E CADBA B AAE AE2AAEFD'AFAAEFGAE A'FAE ECBBAEEAAECBAEFAD B ECAAE2AFACADBA 'AECADDBFAE,AE'D,2DD'AFAAEFGAE A#DFFAE EACBF!CADBAB AAE2AAE E AAAACADBAE,ECADBA'A FAEE AA'BBAEAA2AAEDDE#AEFA'AEAFAEAE ' E F CA/ CABAEC EFAE' #'AB E A A*AAED A2AAEA 2A E *FD#AE, DEFAAE ACAE DDEAAE FA#AAEFAACDDFA EDE 8BAAACAE*A'AAE --EC E A EFAB #ACDEFA ACACADBA B' EDAF AEDD#EA AEB AD A2ADAEACADBAEEAAEC ADACDEF EFA'A AAA -- #A EAE CDE B AD A DA BAE 2D CDE FA AEDB A A*EFAEAE*B AAFADBAAEAAEB AD ACADB E,CDDDEFDAABD AFAE.DDFA# AB AAEFGA2AFAE EAAEECAA$ AECADBAAIEAC A2F #A ADA DDB EAAE ADFAA*BDDAE" FA AECADBAAC EFAE' #'2ABAEAE DDE#AA ECDE#ED 6ADBAAACA FACADBA3CA# BBAEFADBAEAEAEA' E CAAAE2F FDDDABACDE,2FCA2A'AEEDDFA'AA*AAE (A *AAEDA E FA D AAE F D** ' E DAEF DDEEAA #A DDB AA FDE $ AFDD,' EF ADEF EAEE ADDEA*D E#F2FAEFAEFA'AABDAEA*AE,A EEAEFA#AB AD AAE DDBJ AE #A * AB CDE FA ACBF F #E *A EABA D C A AE AE FAAF (DDED AE FA EAE DDE F EFAB FA AA *CDBBAEFA A C!DBCECB$B! BB"B"EC'

5 #)*&+&#" A,F D ABCDEF CDEFAA*EFAEAE' EC2AE,E' EDEEAE E ED AA' #CDBAEFA EAECDD. ADEF EAFDEEFAFDE0DD C " CADBAFAFDEEEDD' E AADEEAE E E E E C C C E C % -.D / D0 KAAEAEABAA*EFAE DBBAAEDDEFAAAEAA EFAAEAEBDA#AAAAED, E#AAAAEAAAEBDA! DBBAAEDDEF,'EFA EFAAEAEBDA E E E E E E E E! % B-.D / 2DD0 E 3DBAAAE2FEDDFACBBAF AB AB AA*EFAEAEB AAAFDEFA#ABEFA#AEDEEAE C E#AEFA'ABB BC.C#BB!CBCB!B!BCBAACCDEFA-BDDAA*EFAEAEC2AB,A AAEA FFABFABAA FCDE!,EDD+DEEAB AAEC2AB ACADBADAEBAAEA FFABFDD,2DEA FDE#E.AFABDEFABBAD AAAEA FFABFABAA FCDEDD

6 (A A*EFAEAE ' E *CDBBAEF # F/! A#DDBFA AAE E CA D F *BD, C FAAFAAFAAAEDDA EAE#A#AAEFD EFA2 D5 E#A*BA F EDDF CBAE AIEAC A2FA CADBA AAE DB E C AAE 2DB D A AFA CADB E -ADBA AAE E A DBBAAE FA EDDB A#AAAE, FA #AEFA BABA AE B AD A D#AEFAEE EF AE FDDC AAE AFA *BA F E AE CBFAEFA ABA'AE ' E EEAAB 3AAEEF AAEE CDEAECAFAFABDDB.AFABDEF CBAE#AEAAE AAB 0 0 C E C C % -.D / F 0 B CBFA AAEFCADDBEFA E#A#A EFA2 E FAAFAD E AAE *BA F E ADDBJ AE )AAEFA, 2DDEFA CDB KADDEA AE =DDEA ADBAE, DD &BDC #A, LBD AA AE 3AA ADBAE(D EFA CADBA AAE *BA F E CADDBEFA CBFAE, CABDDF 2FAE FFD FA'A *BA F E EFA BDE ADD FDE FA *BA F EAE DDBJ AE BAAEFA +DD AIEAC A2FA B AD A CADBA 2 'AE * AAE '2DA EFAAB # E CDE B AD EFA*BA F ECADDBEFA,F ACAABAAA #'' E*A#E #, F #,AF # AEAE #CADBAE DECBBAEFA *BA F EAE CADBAE 2AFAE ACBF F CDE FA A*EFAEAE, AADB #A B:*A AAE ) AD FD EF $$ *BA F E AE

7 FAEF #A FACFA E DDE AF 0! #BFA ' # ABFA, 'DB FA L4 )ACAE, 4E CA A E2A*AE, 4E CA A 4A#, #A %AEA B*MAE FA ADF E ) MD B AAE CADEF AE #A E A CBAE CDE AAE DDECBBAEFA *BA F E CADBAE AE AAE #AA BAA F -AAFAB ' E CAAB CADBA E A CBFAEFA * FA #A CDE #A DDEF DDECBBAEFA*BA F EAE C E! C % - 3F4 FD F F D0 KA FFABF #AAE FA A*EFAEAE AAEFF CDE DD?DDEFA CDE $ *B AAFAAAED D EAAEB AD F#,A FFABF$DDABAFAE-2D #E AAA A*B AAFACADB E AAE A, FD A FFABF EDD ABAFAE CA#AAE B AAE DDEEDDCADEFAEAAE#AABAA FAEAAEACADB EDBAAA*B D AAB FE AAB**AEFDFAEAAAEAD AAADBAAAAECADB E*B AA EAAE F# C'ADDEAAEA2AAEDABEEAE' E F# *B D AABDE ' E #ADDECDAE CDEAAE F A/ /BC ED" BCEE"EB BCCBCB BB B BE!C BBC B B CB #BC C F $C BBEB BB B CBC FBB B)" BB (B B)" BBB BB B CBC!"CCBC $#B C B!D E C " "BB A BB EFBCBC0B$DB "CB EBEFBCBC$C ' DE,CEBBBBC2 0 CDEFA-BDDAA*EFAEAE AAEEFA'ACDE#AB)-AADDEFD#ACBAECDEB)-JD C A AE#AA A#B*AE #A2ACAECDECADDB*FD#AE,CDBF#ABAAECDEEDAE,DDF#ACAAAECDE E' # EA AE2DB A AE AE'ABCA2AE!'AFDFA D C A AE#AAE AFDAE DDE#EE2 AB E DAB 'A A A A #AAE FA ACBFA B)-JD C A AE, 'DB ED A CA FA 'DAB A AE *D #A DEAECDE#ACDCDEB AD CADBA -BAE#AEFA'ABB BC.C#BB!CBCB!B!BC#AAFA-BDDACADBAAAEA FFABFAB*DDE CDE,EDD,C.AFABDEFACADBA FDE,EDD

8 C E C % -. 5 / D D D0 AAAECDEAAED F5ED CA EEAEFACADBA E AFAACDBAA B! E F AEA:* 'AEAIEAC A2FACADBAFAF#AB)-ADE AAFAAEDAE,2DD AAE ACDAE CADBA AAE DAEFA CADBA AABA F 3 E AAE E #ADDB #A C A EEAEFA CADBA A B 4 ACA AE 'FAE 'ABFAE A BDAE CADBAE AAE EDDB F A 'A 'AB E A A *AE,DB'A#A2AE AAA E CAABFAAEBEABA9DEACADB EEEAEBA'AE KAIEAC A2FA CADBA AEDFAE FD D/ A ABDE #A CA2ACAE CDE *FD#AE.DAF** E F BBAD *FD#ACA#AA CBAE#AE AA A2 # FDE AAEAF BC DABCDAECADBAF AAAEEDD*A2F#AAE,AAE EFA* 'AEDDE A2A*FD#AE,DB2F#EACD E E AABEF E#A#ED (AACD E AACBAEAIEAC A2FACADBA2ABAAE AAAAEFA#DEFAB E* A FA ACA, DB' EFDDAE'AEDDE C CDE FA A*EFAEAE CADDBFA AFAEFA AAE DDEDB DAE?A FFABF DD *A FD'AAAEDEFAACB FA#AAEAENAAAEE A2ACADDB*FD#AE' ECDEFA! 4 EFA'ACDE#AB)-B AEF AAEDDEDBABDE ADAB #ACA2ACAECDE*FD#AE/ J J J J DEAFDAE AB ' E CDD?A AAB A' E A DDEAAB C AAE ACA, ACA ' E E A AIEAAAAF EA*DDBFAAAE.A2AAE 2F DB A B ACDAE F AA DDE F AE DDEBA, AE #A AA DDE EDAE AAE DAB AEAAECDEACD EAENEDDAAEF#A F & A ACA AE2 BBAEE AA-BDDACADBA2AAE 3

9 A*EFAEAE AEAAB D 5D D, DD A E A CBBAF AA *A#FAE(A CEDDAAFAEFDDC #A#AAECDEAAEDEFAACB FA $ KA FFABF CADDB AE CA# BBAEFA, CDB *'D, *8' A AE B AD A EEJ A AE ADCDEFAA*EFAEAECADDBEFAAA*'D,EF FFA*'DDB* D AEADDE FAAFFDC EFAJAEAFB AD,!C*8' A,CC FDDFB ADAE C EAABB AD, B AD A EEJ A AE AD AE DEFAA AEA? CAABF *ADB ADEFCADDB E#F'DD *BAEFD AAEAF FAECDBB AD AEEJ AAE E #F'DD -BD EAE DDE E A E F AEA, 2DD #A DEFDF F AAE EFA A B *AAB A'ABFA ABF C #A CADBAE CDE BD AA 2AAE, 2DD ACAE E AAE F A'ADDBEF "CAEF AE ACBAEAIEAC A2FACADBA EFACDD*DACDEAAE DAFADFB EA F CADDB2A,2D E#ACFAABDE' ECDE-BDDACADBAF AA CDDEDEFA2A*ED#FAE E EE E!! C E C 0! % -. D DD 0 7! D/FF!F8! D/FF F 9 CCDEFAA*EFAEAECAABFBA#MMEFD2DD AECADDBEDD#A.AFABDEF EFAA A*EFAEAE ACAE AAFAA EDBAE DDE, A FFABF ' E FD A,0 KAIEAC A2FA *'DCADBAC EFAEF AAE*CDBBAEF# A,C*8' A+AEDE' #CBAE#AE EE A $ 4 EFA'ACDE#AB)-;A2A E FA# DD<DBABDE AAFAEC#A**AEDBB AD CADBA EDDCAE 5 ABEECB BBBC,D A0 4

10 AA FDE DDB A# *A DB AAE -AAFAB F FFAE A*EFAEAE EDBAE DDE 2DD 'A EE ACADDBF#AAE,DD2DDCDE'A' #'AB EDDD#AE#A2ABDDEAEEAE -DB9DE,BEABAE( ' E**BD -BDDACADBA/CCDEFAA*EFAEAECADDB #A9DE, #ABEABAE! #A( (DDEDCBAEDB CAABFFA9DEDB* D AEDDB,CFAAFFDCBEABAE!C( EFAA DBAEF AAEAF2AFAEFFAA*EFAEAE' EB,%# EAA,.,AA,=2DEFAA, )D EK A & - *D / FD4FD DD ED "0 7! D/FF!F8! B8: D/FF F 9 9DE BEAB ( DB DDE &*DDE OD*DE EFAA D AEDDB &AEFD AEDDB AA D AEDDB PDD AEDDB P ED AEDDB $ E C! E J J J J J J J J J J J J -BAE AAIEAC A2FACADBA A*DACDEF/AEFAAAA E EDBAE+AEAAB'FAEAC#A9DEAACADBAFDE*FD#AE' E,FADDBB EFA**BD EF FFAEDAE!$,A EDAE$$$DB DDEFDDAEAAE EFAAE*DD DD *E A2 DDE AAE *DE A' / E#A * CDE AABBAEFA DA DB&DEF-AEA AE DB K FDE 2FAE DEFAA DB DDEA DA *A* F ACA AE A'ABFA AAFA E FA DAE D# C )D EJA DDEA B AD F DA DB KD AB KDQD +RFA'AE+D -DD)BD,AE EFADAEEAAE C&DEF EDC #A? ADAE EDDAB AD, E#A AB'CDE CAABF&REF+RD KAIEAC A2FACADBAAAE * FD ' E FA E AA *ABAE EDDABDE FA EDDB *A AA, DD AAE ' E E #A A*,'FAE ACA AE*'ADDEEDDAAEE A2A2AEF E E#EDDEF -BD EAECADBAECBAE#AEFA'ABB BC.C#BB!CBCB!B!BCCDB #A9DE,EDDDB DDE AE (.AFABDEFA 'FAE ' # AAFA ABAAE * BEAB, AA AE &*DDE 3 #A B)- A AFA FD -BDDACADBACDACADBAE #A(,9DEAEDB DDE,CAABAAEA#E.AFABDEFABBAD %

11 CDE FA A*EFAEAE D DDE *'D A CADBAE,! 5 ' E DE AEN CA#DBAEEFAB-ADBA CDE EFAJ AEAFB AAFAE A FFABF AAE, *8' AEFA A BDA/CDEFA'AAEA2AFAEA FFABFA*A ACAB AE2AAECADDBF(AA*EFAEAE CADDBFAE A FFABF *B D A CDE E E BDF' FAE E AF #AE E AAE B AD F# (A*B D ACDECADDBFADAEAE EAAEB AD F# DEAAE*D*' E AAECBBAF ACDEFACADDBFADAAAENEEAECADBAE EFAA2AAE,'DBB A,2FAECADDBFF!CDEFAA*EFAEAE,A FFABFDD#A CA C *B D A 2A DB E AJB AD NA#E # CADBA E F A #AFDE #A F *B AAFAE' A FFABF$2AAE-ADBACDE AAFAE2A (ADDEDBBAECA# BBAE2A E CADBA E#FAA*/' *B AAFAEA FFABFCDE,! AFAAE,!*8' AEFAB,EEJ A2AAE,#ADAAAE,*B D A E F# AE AE0E AJB AD A2AAE -DE#ADDBDDEDB2AAEF A-BDDACADBAFAC ADDCADDBFAE,AAFA F5ED -BDDA ACA AE AE E *FD# CDE.AFABDEFA ACA AE CDE FA *FD#AE 2D CDE -BDDA AE.AFABDEFA B AD A F# AE DEFAA *FD#ACAAENCADDBFA*A AE E D A -BDDA ACA AE C.AFABDEFA ACA AE -BDDA?B AD F# AE.AFABDEFA?B AD F# AE EFAA % :- 3 / F5ED 3! D D FF E F5ED0!CADDBC 2AB B AEF E*FD#CDE-BDDA ACA AE,CFAFD'AFDBDBBAAE E *FD# CDE.AFABDEFA ACA AE 2A B AEF * A AE E D A C AAE DEFAA*FD#ACAFDE-BDDAAE.AFABDEFA ACA AEAEB AD A F# AE 5

12 -ADBA CDE AFB AD F EFA'A 2AAE E A *CDBBAEF AA C.AFABDEFA ACA AE,2AB EAAEFAAB5 2AAEE C F# AE8' ACADBA2AAECDAC -BDDA *FD#ACA, AE E C.AFABDEFA B AD A F# AE 'DCADBA 2AAE CDAC.AFABDEFA ACA AEFDEC-BDDA+DD#E2A2FCDAA*B AAF E -BDDA F# AEFDE E.AFABDEFA KAIEAC A2FA CADBA AAE * FD.AFABDEFA ACA AE AADB AA #E A AE *B B AD ACADBADDE*AAE,CDBAA'AAAE-BDDACADBA E#DABAE5ABEDDAAE ACA D**AE A AAE A FD A DD 2 B CADBAE ' A DADFAE 2FAE, 'AA DB A EEAEF CADBABAEAAAEBDEAAABD A#AAAAE ACA,DE#ACBAECADBA2AB DBCC (AA FFABFADCDEFAA*EFAEAEB C #KAIEAC A2FACADBAACA AEFDFA CA ' E CDE FA -BDDA CADBA AAE A8AB *BAA BAE AA DDE AE# DA A CBAEAIEAC A2FACADBAE A,DDEAAEF AC#ACD2 BBAE A'AE,#AAE#A#AAB A B AAE AAA *FD# A AE -ABAE ACAE #A * AE A'AE C AAE A AAE 'AAFA EAE (A FAA CADBA #AAE CDD AAE DADB EAE AA, AE EFA AAE EFAAE AE BDA, 2DDF #A AAE EFA FA D* EDD #A CD A 'AAE 3*CDBBAEF FDAAEAEABACADBADBBAAEDDEF AAAEAA EFAAEAEBDA. A EFA FDE! CDE FA A*EFAEAE A#DDBFA AAE E CA D F! BAE FAAB A *BA F E CBAE AIEAC A2FA CADBA EEAAB 2DB D A AFA CADB EAE A DAE+AEAE ADBBAAEFAEDDBA#AAAE,BABAAEB AD AD#AEFAEE EF'DAB BAEFAFACDEFAA*EFAEAECBFAAAEFCADDBEFA, ED2AAFAFAFAAFAD E AAE # EDDBJAEBAAEFA"A FA*BA F EAE'FAEA#AECBFAEFADDEFD#AAFAE DDE B AD CADBAE CBAE AIEAC A2FA CADBA B 2F A #DB'AEF AAAE EDD FA E A2A -BDDJ.AFABDEFA DA*BA F E B AD CADBAE, F A CAAFAB D E A*AA $ + F B AD CADBAE 2AFAE ACBF F FA #AB CDE FA A*EFAEAE, AADB #AB:*A AAE) AD -ADBAEB AAECADEFAEAAE#AABAA FAE #A E A ACBF #AAE CDE ' E *BA F EAE - CAAB CADBA ' E FA *BA F EAE CDB ABDE ' #DDAB CAE,ACD EAE A2 ABAEABBAD AEAEA2AAE

13 BAED D E A EF'DAB AAE *B D A E AAE B AD F# / C CDE FA A*EFAEAE 2D F ', DD CADDBFA AAAE AAE CBBAF A DB AAA *FD# (A A*EFAEAE#AAEAAEB*DDECDEA FFABFDD,CFACADBA E#FAA* F DD A AAE CDE *FD# E AFA ACDB A A B KAIEAC A2FA CADBAAEDFAE#AABDECDEEF ' E/AAEAABFDDE#A AAEAAAE DDACDE#ACDCADBA,AF A2ABAAEEF AEFAEAA' EF ADEEA2AAE KA FFABF CADDB AE CA# BBAEFA, CDB *'D, *8' A AE B AD A EEJ A AE AD BAE C FA CDE FA A*EFAEAE CADDB E #F'DD *8' A, AAE AEA 2DD E -BD EAE E ADDEFD#ADEFDF F AAE EFAAB*AABAEFACADBAFAA C #A F#AAFDDDBA BAE 2D CDE FA CADDB FD, DEFAA CADBA DCAE AAFAA EDBAEDDE,A FFABF' EFDA,0-DB9DE,BEABAE( 2AFAEAEAFBAEDDEDB AIEAC A2FA*'DCADBAC EFFDAAA AEB DD EDDBA#DE*A DB AAE-BAE #AE FDDDEADFAEAAED 6ADBB AD CADBA A2AE4 ACA AE'FAE ACDD ADEF'AAEAACD E EAAEA*DDBFADDB-AAFAB F FFAEA*EFAEAE EDBAEDDE2DD 'AEE ACADDBF#AAE,DD2DDCDE'A' #'AB2AB EDDD#AE#A AEEAE BEABAAIEAC A2FACADBA2 'AE*!F EEDBAE/9DE CAABF AAE*A FAA **BD A2AA,DDE'FAEAAACADBA' ECF ADDBFDE*FD#AE (A C A DD EFAE -BDDA ACA AE E C CDE FA F5ED F A E'A A*EFAEAE AAE.AFABDEFA ACA AE 2DAE AF C CDE FA *FD#AE AE -BDDA AE.AFABDEFA B AD A F# AE CDE FA CADB EAE EEF * A AE E D A AEN C DEFAA *FD#ACA KAIEAC A2FA CADBA AAE * FD.AFABDEFA ACA AE AA #E A AE *B CADBA DDE*AAE, CDBAA 'A AAE -BDDA CADBA EDAAE

14 AB,FF 5D DD DD BEECB BBBC EEAAAEAAE FEDDB AD CADBAE,AEFAFD E#FAA*C#FA DEFAAAA*D C A AE*ED E AA*AABDEAA2 B!AAEDEFAAA*AAAE EDD#AB AD CADDB2A! OD,AEF AAAAE E #FAA* OD,AEF AAAAE E AA*NAABDEANS.AA EE C % - (D F D F5D DD D D / D/2!E0 A AA DDEAEAE F5 DDD FD CDE 'ABDEF A E (D AAE *CDBBAEF # A, DD AAE DDEDB CA EFA #A D 'ABDEF A E #FAA* CA# BBAEFAAA*D C A AE,2DDEFA EFAAAA*BDDB AD CADBAE,DDE AJ B AD CADDB2A AAE ABDE A E CDE EAE C CAAB CADBA 3 DEFA B AD 2A, AA A, AFD A2A, *2 E, A DDE * #A B A CDE CAAB 'ABDEF AE 3*CDBBAEF FD EDDBBA'ABDEF AE A2D EFA #AE EAE E DD F E.AFABDEF ' 0 CDE FA B AD A CADBA FD FAE E #FAA* DDEEAA EAE CADDB2AEAABD ' E,EEAEF A EFADDE A EAEABD E DDECDEAB DDEAACAE2FAEDB7ACDBB A #A 7ACDBB A DDACA2A*AEAEFA'A EAEDB7DAECDEDEFAA2 EACAEFAD C A AE DDE ABDAE DB *BAAE #A DDB D CDE'ABDEF A E AA* DDE A EAAE EAE DAA#AE * B AD CADDB2A 2FAE E * E *A DB 7AAEFA EAE ABDDDEE F A EAEBDA' EFDEE!$A3* EAE DAA#AE' E 5 ABB

15 AAE DBA FDAECA#BF F&BA#C'A EAE DAA#AE*F ADE ADDE AACAE E! E E E C E C C C C % ;- ( / F5 DDD FD / D/2!E0 EBEBCBCCBBCBBC (AA*EFAEAE EF EFA'A2AAEA FFABF /KA FFABFDDCCDEF A F,AE*A2AA,EDDB AD CADBAEAAAF EAEECDE' E2A F, AE*A2AA,DDEB AD CADBAEADD# ACADBA E#FAA*,F AA FFABFC *A 2AA 2AAE- DBBA CADBA E#FAA* DAE ABF FD'A A FFABF C0 CDE#E 2A F,AE*A2AA,*AEFAAEDDEB AD CADBAECCDEFAA*EFAEAEDEAEN 2 B EFAFDEAAEC AFACDE#E2A F,A FFABFEAE*A2AA,AAFAEDDEB AD 2A DDE E AJB AD NA#E # CADDB2A KA FFABF AAFAE' E AE CDE #E2AAB A2A FFDDDDE3CA B AD 2A,'DBAAEA AEDE,DD*FADAEFD ECDEFACADBA,AEEAAA FFABF$AECDE#E2A F E

16 BBA CADBA F A E AAE DEFA AA* #AAE, AAFAE A FFABF C AE *A 2AA FDDDDE ( AAEAEF A#EDEFAAA* E#FAA* AAEAE,AAFAEAA FFABFAECDE#E 2A FDDE (AAAACB FACADBAC EFAEF AAAE*ADD,' E$$$$$2FAE,#AD: FD#DDBDA/FF+AAAAECADBAE'AAAEAEFD'AAEABAAE2AAE,AEF EAAE*2DB A ( A 2AB 2DDD#DEAB CDEFAA B #A FDDFCDEFAEA AEEDDB,AEDDE A*C*8' A AAAE D 5D DD 'DB #A ACAE CDE 2#*, BA' EAE, AFD A2AAAEAAEKA FFABFAAAEAE' A,E7EFAA B AD AEACAED C A AE' E CAABF#A# CAECDEBAAD**AEC ACA AE CDE FA A*EFAEAE 'A BA' EAE A ACAE, AAE # DDEDB -ADBA EEAE ACDDF 2FAECBA' EAECA#ACD,DBA:*ACAAAEDAA*DAEE*D ' EFDD CBAE AIEAC A2FA CADBA A#A E A CAAB CAABFAE CDE, A#DBCA *8' ACADBA A B A * FD A*EFAEAE F DDEAC E #AAE DB AAE AB #A F, AAFA FDE DB AAE AADB AAFA EACAED C A 3 CADBA F A AAE MME BA' E AACAE #AAE, EEAE F DDEAF F#AAE KAIEAC A2FA CADBA AAE E FA'A EA: * FD AAE DDEDB CDE F A EACAED C A AE,'DB AFD A2A,ABDDA#EAAF2F ECA#F EFA FF AAEADDE2A,DD#A AAEDE A' #'AB EFADA#FAEAE#A%-DDEACBBAE(A'ABFA*A E2F ADDCA#ACADBAECB AD A F# AE-DD' EFDAA B AAEF*A A'A *FD#AE,DD'ACAAECAAB FAE2FAEAADBE AAFADDBF

17 C 0!! E E E E % <-. D 5D DD FD D ED D0 7"=;8! D/FF!F8! 8 D/FF F 9 DBCC AAAFAA AAFAD AB (A&DEFDDFFD*AACA# AAEF' EBB AB AD A CADBA E-BDDEFAAE AAECA#D ECBAE'2DDBBAAIEAC A2FACADBA-BAE#AE ' EFABBAD F ACB FA' ' EAB AD CADBAE*#DEFAABBAE A# 'A! CDE FA A*EFAEAE CADBA A ' E EFFF, AAE C # DDEDB -AAFAB DD#ACACADBAF AEFAFD'ABFADEDEFAAD C A AEAAAEAE EDD B AD CADBAE, CDB E AJB AD CADBAE, DD AFD A2A, *2 E, A AAAECA.AFABDEF #AAAEBDD A/FDD 0CDEFAB AD ACADBACB FDDEFABD EAE DAA#AE * B AD CADDB2A 2FAE E * E *A DB 7AAEFA EAE ABDDDEE F A EAEBDA' EFDEE!$A3* EAE DAA#AE' E AAE DBA FDAECA#BF F&BA#C'A EAE DAA#AE*F ADE ADDE AACAE

18 (A B AD A CADBA E EFA'A 2AAE A FFABF /KA FFABF $ AE FDDCDE AAFAE'A DDE B AD CADBAE, C CADBA E#FAA* FD AE BAE 2D CDEFAA*EFAEAEDEAEN2 B EFAFDEEAE*A2AAAAFAEDDEB AD CADDB2A CDE FA A*EFAEAE AAAE E AAE F EDD B AD CADBAE, EE FA FD E #FAA*5 AAFAEA FFABFEAE*A2AADDEF ADEFAA-CABAE #AAAE A B ACAE2 #/ FA DEFAA AAAE EDE 8BA 'AA#A F, DD #F E FD A CAAB EFA FCAB C#ACADBAE"CAEF AE2A' EFA*D ACD E*,2DFDE 2AAEDFAB DE' C CDE FA A*EFAEAE 2A AA DDE D 5D DD, 'DB AFD A2A, #A # CAE CDE B AD A D AB BA' EAE 'A BA' EAE A ACAE -BAE AIEAC A2FA CADBAAF ACDB *8' ACADBAA'#2FAE E AFAACDB' EEACAED C A AEAAEABDE AECDE EAECCADBA AACAE CDE2#*,AFD A2AAEAAEAAE2FAEAAFAA' AEDBAAEDE A' #'AB EFA DA#FAE,' #DDAB CAEAEEA2AAEBACAEF A#FAE ( EAAEABB EB AD ADA/ FAEFAC ADACDEF EAEEFA'ABAAFDBA' EAEC#AE AAEAABDE AECDE EAE' E 3

19 A F!D 0! DE D DFD E! D FF! A ' E #DD EAE B AD A CADDB2A'DD#AFAE DE FD EA 2AB, DD E ADEF AA DDE 2AB E A DA A EEAE BACAE CDE #E B AD A CADDB EAE " FAAEAE F A EEAE EFAE A #E CADDB EAE,EC EFAC ADD F A, F AAEAEF AE AEEAEEFAE, EC EFAC ADD F A-DEFA0!F AE ADEEFAE,'AFA#ABFD2ABA 2 BBAE C E0 E % - 3FDD / F! D / D D/2!E F! F D F!0 - C CDE FA A*EFAEAE BACAE #E EAE #E B AD A CADDB2A'DD#AFAE FA C ADD EAAAB AAAE E*,CFDDBFAEFA EAE + EAAAB KAAAE KAFDDBF C % B- 'F 2 / F!D D / D D/2!E 6 F FF 0 4

20 CDEBC BBB B!DFBBC A. Honorarium en royalty s BAE ;AFAB AE DEDD D A< CDE 8 F5D /FF C #A CADDB#ED 2F A#DEAAF #A.AFABDEFA E FABEDCCADB EAECDEB AD 2AA DE*E C FA AAAE E CA #A DBAAAE #A DDEDB 2FAE E FA EDDB, FD 2F CAAE CBF FA#ADEDAD A+DDFDBACA*BAAE* DBAEF AFDCA D2 AE CDE #A.AFABDEF, CAABF DBAE DB %# EAA AE OD*DE F A 2FAE A#ACAE E DDA E FD ACDB DE A CAABF AAE CDA CAE*#A2FD A AFEAE2FAE2FAAE*ACADB EADDAEDDEFA#DEFFDDCDE2F#ACA# B E#ADDEDB2FAEAEFAEDDBAEFAFABDDBADDF 4 ACA AE' EA#AE ACA*B ##ADEDAD AA#DEAAE-FA)AAAEEFAE #A 2AB AAE E A #A AAEEAE CDE F A (A DD ACAE C CADB EAE E -BDDEFAAE AE.AFABDEF'FAE FA BDDACDEFA A B*AA BDEFAE#AE, AAAECA CBBAF B*D A#AE FA D ACAE FA FFAE C "ABDE 2AB FD 2A E DEFAA BDEFAE' E A2F F AAA#AAE -DB AAECA FA D* 'AE C E AJB AD A AE A#E #A CADB EAE C EFAE B AD A CADBAC,AAE*A2FA2A E. AJB AD ACADB EAE2FAECDDFAB'# A#EAAF 0 AE' ECAEF AECAABEABBAADAE (A DEDA 2F* C *8' ACADB EAE C CABAE AAE * E*E +A FA # F A CAAF ECDEB8BB F!!! 8: F 5ED,EAAECADBA #A CADBAE CDE *8' A ;B AFA2A< 3FD ACA AE F CDD E A AA EEAE ADBAE, * EAEFAF AEAECDEBCDEFAEDDB KA FFABFEC EAEFAA*EFAEAEFAC ADD< F DDF EFF F>D>? (A AFDAE B*AE AAE CDE E E D: E$$$ A -ADBA E #FAA*EC EAEA FFABF:<<< F EA*ADD E! CDE FA A*EFAEAE ECDE E AAE DDECBBAEFA CAAF E C FA CA* CDE A:A*BDAE CDE #E 2A EDD #A D #ED E FD D #ED CBAE #A FABEDA#ADBAAEDBCAAF ECFAAAAE$$A:A*BDAE EAA*AE/ E AFABEDADD*F AEB AEAB E.AFABDEF C 5 0 -BAEAIEAC A2FACADBADD#ACAEACAA$,'ABAAE*A2F,,$A*A' ECDE ' EC$DDEBDAE %

21 (B B B $ E FC"D CCBC B BBEB55 B6BD) BC BBC B C 78* FBBBC BBBC!D DB BBC 9 9FC"D C 78 )B B!F B6BD) :B CB"BCBBCB CCBBC B#B!2 0CDEFAA*EFAEAE AAEDDECBBAEFACAAF E,'ADB FAAECAAF EA AE 3*BDA CAE FA E$$ A:A*BDAE ' E A#A 'ABF'DD KAIEAC A2FA CADBA CAAFAEFDFAA#AAABBAAADBF.AFABDEFABBAD CADDBF2FAE& AE *AAECAAAECAAF ECDEE*FACA** A*DDBFAB AE AJ DCAE,DDAADB DD#ACAAAECAAF ECDECDEDE$$A:A*BDAEAECDEDE$$$A:A*BDAE #A DCAE E*AC,E#AFABED. 0 C & -DD B F % - (D D FF / D /2!E D / EFF! FF F FF / /0.ACAEA#AE,'DB AAE A2A E C DF, #ADA C, 2FAE AB CAFAABF AE FA ACAAEFACADBAEFA*D F A#A'ABFAECCBAEAIEAC A2FACADBA (ACAAF ECAJ EE ADDEFAFACCAABCADB EAE" F AAEAE2DD#A2AB DB E #A ED DD, ABFAE AADB FA'ABFA *AAEDA DB FA DB / CDED E$$ A:A*BDAE,CDEDE$$$A:A*BDAEBA EFAABB EFDE*E A2CDED#AAAACA#A AJAEB*F AFE ACAFA*#ADDEDBCA#A*D* AAEAAE B. Auteursrechten =A*D AA#AE ' E AAE BBA A DAA# FD AIEF 2F F =A*AB AE ADDBF 2FDDEDAAECADBAFA#AACAEE#D**AEDB&DD,&%(N&%+,&39+,A )AAEA#, FA CAAF E C *AEDA BAE E, 2F AIEF F =A*AB, FA ADB E AAFFAA#AACAEE#D*2DD FACADBA DDEABAE E CDE FA CADBA F EFA'A EC E FA C A DD AAE CAAF E C A*D AA#AEBAAEA#,AAEA#DDEDB-AAFAB ' EF ACADBAE ACBFAEFA* FA#ACDEFA'AA#AE-FAAEAEF A2ABABFEC EAE,BD#AAFDA FFABF* ADDDAA#AB A#A EAE** AAAABBAEAE** A8E 5

22 F DDF, A AAE E CDE E A D: E$$ A -ADBA E #FAA*EC EAEA FFABF F*ADD C. Subsidies en beurzen -BDDA B AD A CADBA EEAE EF MME BA AAE A DDECDAE, 2AB#A-BDD 9EF C FA 2AB #A.AFABDEF DDEEAA FA DDECDD DAAF2F,DEFACADBAAAE F AAADDECDAEC#A'ABFA*A #ADEFAA EF&DAE ACAE#A.AFABDEF)AAAEEF AE #A-BDD 9EF C FA)AAAE DDB ' E$$$$$$ADDE*A2AA'AEAE BA E F ACCADBA! BAE -BDDA B AD A CADBA DE AAE D! F5D ECDEAE (A BA E F A AAE DDEAF E DDE A EEAEFA -BDDA CADBA ' # CAFA A 2 FAEDDEB AD CADBAEF#AEAABEAECAAE2DB D AAFAFAABFACADB E(A BA EA AFDD E E$$ D: E$$$ A BAE *AA CAEFAE DDE AAE CADDB*A FD BA F AAE A*B D A FA *CA E CDE AAE EAABAEAAAECADBAABDAE FA*AECFAAADB AAEB AD ACADB E" FA ADB EDEAAECADBA*DDD D: DDB!$$AECDEAE,AAE E#FAEFA FA EAEAE? EF C FAAB EAJABDDD DD EAE CDE $$ BAE FD/ DE * AB AE 2FAE DDEACDDF #A B)-, FD FA A ADDB A AF -BDDA B AD A CADBA FA AB #A F #E FAEF #A F A ACFAAE AE E #A 'EFA #E DEAE * ADE FA.AFABDEFA ACAD A CAAE F CAABF #A CBAE CDE AAE, F AAE A # AEDD F AAE CADBA F A ADDBF 2F CDE FAE2 AB EA, F ED A BAAE A AAE ED CA *ADA FA AEE CDE FA EDDB A CA EAE, A (A'A AAB E AEAB A# DD C -BDDA B AD A CADBA AE EDFAB AFABF #AE C D AAE BDEA AE AA AABA F CDA BDD A DAE C FA EAE A A.AFABDEFA CADBA A -9) DFC AA A EEAEFA CADBA CA FA DDE2AEF E CDE FA E2 AB EA A F AAFD C *8' A2F AF EAAEAF AAE AAF2FD A*ACAA*A ACAB AF # " FA FF CDE AAE *AADDECDD FA 2DB A CDE #A AAEA CADDB2A #A #F A ACAEFADFC A A*AFAB EAECDEAAFAA*B AAFA *ACAFACADB EAE,F A'ACDDDDEA:AEAFAEF AE-AFA2FAE FAACDBD A CDEFADDECDDAAE/FAB AD A2DB A CDEFAEA,FAA B #A FDDFCDEFAA ADB AAE CADB E AE FA 2DB A CA2D# E CDE FA CADB E, FA CDE AE #A AEA, FA #DDBDD#A FCDE#A2A*BDEAEFA*AAE,AEFADA2DD EFADDECDAACAEABACAAA! 5

23 CADDB2A*BDEEAE #AA AADB AAF 3 DEFAA B AD A A D F A EDD #A FAAB CDE FA DFC A A AE #A AB EBBAA CDE ABDE ' E C #A EAAE CDE AAE 'CBF A AB EEEAEAAAEAE2FAE-AAE BA EACAAEA EEAEFACADBA 2FAEFACADDB*BDEEAECFAAAAAEAE KAIEAC A2FA CADBA*BA AE C AAE AFAB EAA * BDEAA A E +AEAAB B #A'2DDA*ECDEFAAFAB E #ABDDCADDBFA2ABAEDDEDBCADBA'B ACACA AAEBDEAA*A FAA8CDBAAF2FAE, CAABF*#E2ACDEFAC ADD 5DB AAFA CAABF, 2FAE A CADB EAE A*EF F#A BDEF CDE FA EDDB/ FA AEBDEFA BABA F AE AA FDE F A C #A CADBAE CDE *'D *8' A CDE FA BDEFDDBEDD#A.AFABDEF (AA'AE' EABD EC -'ABDEF ADAAAAEBDD EAE F E AEF'DAB * A/' EEAEFAA'AEE ADDEACAEDB EAE,2DEFDEAAABD E*ADDBF 2FAE3*F ADE AAB#AAFDA#AE AAADB EAE EFAA#F E,2DDF 'A**D* ACAB ABDAEFEEAE' E CDE FA CADBA F EFA'A EC E FA C A DD AAE F A, FA #AB FDDCDE CADBA E#FAA*KA FFABFDD#ACA F,AAAE E CDE $$ A D: DDB E$$$ A " FA CADBA E #FAA* #A A FFABFA * :B F*ADDAA FFABFECDEAE F AAFDB #AEFEACAAAB A#A A FFABFDDB #ED AA AAE A FAC A DD(DD' ECA# BBAEFACABD EAEC/AAE DDEDB#DF CAAFAB AAE*FD#,DEFAAE#AAEAAEDDECDD EAF AEFF AEFAE2ABAAEDDECDD E, DD AAE AAE A AAAEF KAIEAC A2FA CADBA AE *A *A AADB AAE AF AEACAAFA#ABD: #ADBAAFDCDE#E#ED AFDD D. Literaire prijzen en andere A*EFAE #A EFA'A 2E FA C A DD AAE B AD A *, AF C AAE *DD #EFAFA.DDFA E.AFABDEF AA A+D E. #,AFCE$$$A,' E A2A E AAE E D ACAEF A#A2ACDEB AD ACADBAAEAE(A* 2AFCA AE BA#2AAAA AA DDEAAE-BD E/ E!!CDDEDB%BDAC' E*8' ACADB EAE,AE E$DDE9DE(AE AEC' ECADB EAECDEDB DDEAB AD EFAA B AD A D C A AE, 'DB #A # CAE CDE B AD A D AB AFD A2A, D#AE FA C A DD ABF E #A BDDA C CDE FA A*EFAEAE KA FFABF EC EAE 'A

24 B F DDF, DDEFA CDE E$ 0E$$ A -ADBA E #FAA* EC EAE A FFABF;: FEA*ADD "CBBCCBCCCDEBC BBA A*EFAEAE #AAE AAE AA F F!D EDD #E B AD A CADDB2A'DD#AFAE, A FFABF ' E FD A, BAE A #AA AAE ADDBFA EDD#ACADBAE,CDBDBDAEDDFAE *AE AEAA# F!CDEFACADBA F EFA'A 2A'DD DB E AJB AD ANA#E #A CADBA/ ' CADBAE EFA AA #A, AAE C 2A A, A FAE, AEEABB EAAE, D AB C A*A DB AAFA F# AE,A EAECDE#E*DEAA FAEFAC ADACDEF EFA'A, #A EAE CDE B AD A DA, BAA FD FA A'A?CB DA A ' E CDD '2AB A EAAB DB EDE AAB EFAAEF 2F F AAE *DEA A AAE D AB EAE (A'A *A E ABF C FA B AD A CADBA/! CDE FA CADBA E #FAA* #AA AAE *DEA"CAEF AE F A2DCDEFACADBA E#FAA* EAEEDDF 7EFAA EEAECDE E CAABFAABDEA*2 EAEAABDEA# CAE CDEAAE ADEFAA?DBFDEE AB AD

25 B AE EAEC D2A/ AE2A'DDDBE AJB AD N A#E #CADBA! EAEC DDEFAAE/#A EAECDE E*DEA C B AE EAEC D2A/ AEB AD DA B AE EAEC D2A/ 2ADBDAEDD FA CA#A F B AE EAEC DCACDE EAE/ AE *AE AEAAEF B AE EAEC D2A/ 2A E#AEFA2?BDA, D,AEFD,FAAB B AE EAEC D2A/ 2A C EFAA B AE EAEC DCACDE EAE/ ECDEAAE 2AB#A F A E B AE EAEC D2A/ 2A EFA* CMJA EFAAA AE EAE/ EAE CAAE, ECAA EAE,EAAEFAF,AAE,A B AE EAEC D2A/ 2A EFAEEJ* A EAEC DDEFAAE/ ED B AAENC AEFAE EFAAEAE EDE AAB B AE EAEC DCACDE EAE/ ECDEAAE CACDEAEF EAE2AAE' AA KAAE/ #AAAEDEFAAEEAECDE EAE C E E E E E % -. F F!D ED 8 D / D D/2!E0 7! D/FF!F8! 8 D/FF F 9! CDE FA A*EFAEAE CADDBFA DB AAE DAD4D5E5E / #DDBFA FA C ADD EAE FA'AD C A,A FFABF::B F DDF?AAAE E CDE$AD: # AACAF AEFAE$$$E$$$A*ADD CDE FA A*EFAEAE EA ' #'AB B AD DA, DD E AA DDE FA C A DD EAE 7F D / A #AAE 5 EC EAE A FFABFB F DDF?AAAE E CDE$$AD: + F /, CAABF EFA* CMJCA#A FA,2DFAC ADDAAEE CDE EAECCCDEFAA*EFAEAEKA FFABFEC EAE' < F DDF? E E$ A, D: E$$$ - AAE C AFA CDE F A CADBA DD #A AAE BB ABE AAEEDD#ACADBAE

26 ECFA#ABAACDE#AA' E EAE & B-.D ED / FF F! / DFD! 2F!0 T $E E$0E 0E$ BBAAEDDEF,'EFA EFAAEAEBDA KA#2FNDAE2EAEF,'EFA EFAAEAEBDA KA#2FNDAE2EAEF,A J J J C J E BAECADBA E#FAA*ECDECBAEE'AA*EFAEAEA FFABFB F DDF! C' E#DDB AD CADDB2A, :: F DDF! 2F -ADBA E#FAA*F AE AJB AD FFABF!CC AEA*ADDCE AJB AD CADDB2A5 #AAEFAAEA FFABFDDB EAECDE $A,0AEA*ADDEF5EFA F A2FFDA*ADDEF & -.D / /! DDFAFD D D D D/ FF 0 7 F 9 ) AD ) AD ACADBA E ) AD ACADBA E #FAA*F AE AJ B AD ED AEDB C$ 0$$$ 0$$ AA#AE CE C0 & F AAEA'AE C C0 C ) AD A* 'AEUDEFAA!0E EC. AJB AD CADBAE J J!CC ODDB A FFABF EAE!$ C $ +DDEFAB A FFABF EAE $ E 0

27 DBCC 0!CDEFAA*EFAEAE D FF!A' E#DD EAE B AD CADDB2A,FA #ABFDDCDE'AFD2ABA2 BBAEBAEC FADEF EA2AB,DDE ADEFAADDE2AB E ADAAEEAEBACAECDE#ECADDB EAE AAFAB AEDEDDD ACDE8 F5D /FFAE ACA*B #AA*D2FAE F ACA AE, DB #A 2AB AAE E A FA AAEE E CDE F A. A B AD A CADB EAE2FAECDDFAB'#A#EAAF,AE' ECAEF AECAABEABBAADAE( A CABE E F DBDE/AAE AJB AD CADBAEAAAEAA EAE,DDAB EFA FCACB AD CADDB2A(A'ABFA*A EABFC EAE DEFACAAF2A "CAEF AE'FAE ACA AEFAAE #A DBA:A AEFABDDA F EFA B AD 2A,AE'AAFAA AAB EFAAEFDABA*8' A,ABDAECADBAE ( FA D /FF 2FAE ACDAE CADBA E A AA ADDBF FDE EACDAE CADBA KA FFABFEC EAEFAA*EFAEAEFAC ADD< F EFF F>D>?,C CADBA E#FAA* F A FFABF:<<< F+D5EDD#AEA FFABF F *ADD*, FCCADBA E#FAA* E CDE FA A*EFAEAE EC E FA C A DD, FA #AB FDDCDE CADBA E #FAA* KA FFABF DD #A CA F *A DD, :B F *A DD CADBA E #FAA*-#AEB*#AA FFABFECDEAE F AAFDFEACAAAB A#A A FFABF DDB #ED E.AFABDEF ' AAE A F AAFA CADBA AAE A FFABF ABDDD DD EAE CDE EACAA!$$$ A #AAE $ 3* FA.AFABDEFA A'AE A 2AB 2DDEABD EADDBF2FAE-BAEE'A AECDEAAE-BDDAA F AAFA CADBA E#FAA*A FFABFCA*ADD! CDE FA A*EFAEAE CADDBFA DB AAE DAD4D5E5E / #DDBFA FA C A DD EAE FA'A D C A, A FFABF::B F DDF,!CC C CADBA E#FAA* + D 5D DD,'DBAFD A2A#A# CAECDEB AD AD AB,D#AEABF E#A BDDA C E CDE FA A*EFAEAE, A FFABF DD#A CA CC A*ADD,!0E A C CADBA E #FAA*.DD FA +D E. #*, AF C E$$$ A AE EBDE A2EEAE F 9DE (AE AE, ' E A EDAEA AAE * 'AE F A B AD A CADBA EDE AAB2DDFAAE $ 5 A2AFAAAEFF#A.AFABDEF)AAAEEF 5 ADAB

28 KAIEAC A2FA CADBA E #FAA* *AAE CA AAE #DDBDA /FF CDE D: AAE*ADD,EACAA$$$$$2FAE,2AB 2DDD#DEAB CDEFAA B #A FDDFCDE FAEAAEEDDBDEAAEAFAB AEDEDDD ACDEC,AAE*A2FBACAF C$$A*5EFA F A #AF *AB2AE A#DDBDDABACAECDEF A EAE, DDAAECADBA E ACABCADDB*A F A A D F E A CA2EFAAE FD DBBA A*EFAEAE F F!D #AAE, A FFABF ' E FD A, BAE A #AB #AA AAE ADDBFA EDD #A CADBAE, CDB DB DAEDDFAE, *AE AEAA# FAE! D ADBE AJB AD CADBABAE 2DAAE*#A EAECDE#E*DEAA FAEFAC ADACDEF EFA'A,#A EAE CDE B AD A DA, BAA FD FA A'A?CB DA A ' E CDD '2AB A EAAB DB EDE AABEFAAEF2FFAAE*DEAAAAED AB EAE(A'A*A EABF CFAB AD ACADBA/!CDEFACADBA E#FAA*#AAAAE*DEA"CAEF AE F A 2DCDEFACADBA E#FAA* EAEEDDF 3

29 #)*& A CD F 5,(B# 3+" $# 3#&+#) B *DACDE 2/CCDEFAB AD ACADBA EEFA'A AEEAECDD F (A A*EFAEAE ' E *CDBBAEF #F/! A#DDBFA AAE E CA D F *BD ( A #A *BA F EDDF CBAE AIEAC A2FA CADBA AAE E C 2DB D A AFA CADB EAE/ CADBA AAE E A DBBAAE FA EDDB A#AAAE, FA #AEFA BABA AE B AD AD#AEFAEE EF AEFDDC AAEAFA*BA F EAECBFAEFAABA'AE' E EEAAB OEAAEF ACBFAEFA#AAE,EEAE2FAEA#B*AEA AEDAE,DB AFAEAAAEAD A#CDDA AAEC#EABFEDCADB EAE E FAAFA D E AAE F ADDBJ AE )AAEFA, CBFA AAE *BA F E CADDBEFA "A FA*BA F EAE#AAEA#AECBFAEFADDEFD#CB AD CADBAECBAEAIEAC A2FA CADBA B 2F A #DB'AEF AAAE EDD FA E A2A -BDDJ.AFABDEFA DA*BA F E B AD CADBAE,F ACAAFAB D EA*AA$DECBBAEFA*BA F EAECADBAE2AFAE ACBF F CDE FA A*EFAEAE, AADB #A B:*A AAE ) AD -CAABCADBA' EF A*BA F EAECDBABDE ' #DDAB CAE,ACD EAE A 2 ABAEABBAD AEAEA2AAE BAED DDE'2ABAAE*FD#' ECAAEB AD F#,DBAAAEFACADB E CDEAAECBBAF AAAAECDEF AAAA*FD# E AFAACDBAA B KA FFABF *B AAFAEFAA*EFAEAE#EAAACADB EDDABAFAE BAE 2D CDE FA A*EFAEAE CADDB MME D EFAAE ACAE AAFAA EDBAE DDE, A FFABF' E FD A,0/ CDB 9DE, BEAB AE ( -BAE AIEAC A2FA*'DCADBA DE AE' #A AEB EE AAAFDEMMEDDBA#*A DB AAE KA FFABF CADDB AE CA# BBAEFA, CDB *'D, *8' A AE B AD A EEJ A AE AD -BD EAE DDE E A E #A CADBAE CDE BD AAE AE *8' A, AEA 2DD #A DEFDF F AAE EFAAB*AAB (A ABDE A F5ED C FA B AD A CADBA E EFA'A ' E -BDDA AE.AFABDEFA ACA AE,AF C A*A ACAB AE CDE FA*FD#AE FA C A DDKAIEAC A2FACADBAAAE*FD.AFABDEFA ACA AEAA#EA AE*BCADBA 4

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!!  # $ % $ & $ $ '' ())*  #  + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer

Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer Samenvatting Splitsingsdossier Update van de hand-outs voor de Eerste Kamer n.a.v. de voorgestelde wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en de motie- Doek/Sylvester 2006 Samengesteld door

Nadere informatie

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Nederlandse Taalunie Expertisecentrum Literair Vertalen Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Kris Humbeeck Francine Smink Eindredactie: Maurice Vandebroek Nederlandse

Nadere informatie

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus

Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus Meetkunde-werkblad De stelling van Ptolemaeus 0. Vooraf - Bij dit werkblad wordt kennis verondersteld van de eigenschappen van middelpuntshoeken en omtrekshoeken van cirkels, van de elementaire eigenschappen

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! (  # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

Wie is de zakelijke rijder? nationaal zakenauto onderzoek 2012

Wie is de zakelijke rijder? nationaal zakenauto onderzoek 2012 NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2012 Wie is de zakelijke rijder? nationaal zakenauto onderzoek 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Zes belangrijke conclusies 6 Hoofdstuk 2 Marktanalyse op basis van

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

* Overigens schitterend vertaald

* Overigens schitterend vertaald * Overigens schitterend vertaald Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur Vertalers zijn de schaduwhelden van de literatuur, de vaak vergeten instrumenten waardoor verschillende culturen met elkaar

Nadere informatie

IDS - Intrusion Detection Systems, Deel I. Introductie. IDS overzicht. LinuxFocus article number 292 http://linuxfocus.org

IDS - Intrusion Detection Systems, Deel I. Introductie. IDS overzicht. LinuxFocus article number 292 http://linuxfocus.org LinuxFocus article number 292 http://linuxfocus.org IDS - Intrusion Detection Systems, Deel I door Klaus Müller Over de auteur: Klaus Müller, ook bekend als Socma is nog steeds student

Nadere informatie

How Books Travel. Translation Flows and Practices of Dutch Acquiring Editors and New York Literary Scouts, 1980-2009 T.P. Franssen

How Books Travel. Translation Flows and Practices of Dutch Acquiring Editors and New York Literary Scouts, 1980-2009 T.P. Franssen How Books Travel. Translation Flows and Practices of Dutch Acquiring Editors and New York Literary Scouts, 1980-2009 T.P. Franssen Nederlandse samenvatting In deze dissertatie heb ik de ontwikkeling van

Nadere informatie

Hoe wordt e- learning gebruikt?

Hoe wordt e- learning gebruikt? Hoe wordt e- learning gebruikt? Van: Wilfred Rubens Datum: 14 september 2013 Deze rapportage gaat in op de vraag hoe e- learning wordt toegepast door de respondenten van de MOOC E- learning en binnen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Oppervlakte en inhoud

Hoofdstuk 6 - Oppervlakte en inhoud Havo B deel Uitwerkingen Moderne wiskunde Hoofdstuk - Oppervlakte en inhoud ladzijde 0 V-a Er passen vierkanten in de puzzel dus één vierkant neemt -deel in eslag. De oppervlakte van de puzzel is = 44

Nadere informatie

Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT Nieuwe aanbieder CAREZZO NUTRITION BV Ondervoeding met voeding aanpakken Lekker, variatie Betaalbaar Voeding

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet.

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. E-books: de verhalen achter de cijfers De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. Hans Timo Boezeman, Willem Cortenraad, sales accountmanager directeur digitale

Nadere informatie

BOEKENMAND 2013 MET PRIORITAIRE VERZUCHTINGEN VAN HET BOEKENVAK VOOR DE VLAAMSE REGERING

BOEKENMAND 2013 MET PRIORITAIRE VERZUCHTINGEN VAN HET BOEKENVAK VOOR DE VLAAMSE REGERING BOEKENMAND 2013 MET PRIORITAIRE VERZUCHTINGEN VAN HET BOEKENVAK VOOR DE VLAAMSE REGERING Recente falingen maken duidelijk dat de Vlaamse boekhandel het niet makkelijk heeft. Online verkoop en digitalisering

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2010 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Managementsamenvatting Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014

Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014 Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014 Fase 2 / Berekening Zorginstituut Nederland November 2014 1 Inhoud 1. Algemene inleiding 3 2. Berekening opbrengstverschil

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 Inhoud Resultaten enquête Moodle cursisten januari 2010... 1 Samenvatting van de resultaten... 3 Details van de resultaten... 5 Talen: enkele uitspraken

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie, UNETO-VNI M~KB Nederland Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den

Nadere informatie

Als één lid lijdt... Over verdriet en troost

Als één lid lijdt... Over verdriet en troost Als één lid lijdt... Over verdriet en troost 15 ! " #$ %!&''( ) +,- Inhoud -. / (, 0# 1 2 304-., 035%## 0 6 7&78! " # $% & '( ) +, - $ 30-), 0 )%-. 303. 78 789 % #. / # $0-0##.) &6 1 2"3. $+, & '+ 4" $),

Nadere informatie