Het handboek voor de België-route

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het handboek voor de België-route"

Transcriptie

1 Het handboek voor de België-route Alles over de België-route wat je ooit hebt willen weten maar niet durfde te vragen Auteurs: Russianspy, Wiske & de werkgroep voor de België-route Stichting Buitenlandse Partner Inleiding Door de steeds strenger wordende regels van minister Verdonk op het gebied van gezinshereniging en gezinsvorming en ook het steeds onvriendelijkere allochtonenklimaat in ons land, zijn velen met een buitenlandse partner op zoek naar een alternatief, zodat ze niet hoeven te voldoen aan absurd hoge inkomenseisen, chaotisch hoeven in te burgeren, of zich moeten verdedigen omdat ze met een buitenlander zijn getrouwd. In dit handboek gaan we in op een van de alternatieven: de België-route. België heeft als belangrijkste voordeel dat er veel Nederlands gesproken wordt, maar daarnaast bijvoorbeeld ook de Bourgondische sfeer. We gaan in op: Waarop is de België-route gebaseerd?... 2 Hoe gaat België om met het recht op vrij verkeer voor EU-burgers?... 3 Hoe vestig je je in België?... 6 Eenmaal gevestigd: je partner over laten komen Trouwen in België Klemmen en Valkuilen... 15

2 Waarop is de België-route gebaseerd? Toen de EG werd opgericht, werd daarbij een bepaling opgenomen over het recht op vrij verkeer van werknemers tussen lidstaten. Inmiddels zijn deze rechten uitgebreid naar alle burgers van de EU en zijn ze niet langer voorbehouden aan werknemers, maar hebben alle EU-burgers recht op vrij verkeer. Dit alles is inmiddels vastgelegd in EG-verdragen over het vrije verkeer van personen. Iedere burger van een lidstaat van de EU is automatisch EU-burger. Wanneer deze gebruik maakt van het recht op vrij verkeer van personen wordt hij/zij ook aangemerkt als gemeenschapsonderdaan. Het grote voordeel van het gemeenschapsonderdaan zijn ondervind je zowel als je je in een ander EU-land gaat vestigen, als ook bij terugkeer naar Nederland. Volgens het gemeenschapsrecht hebben de huwelijkspartner en het gezin van de gemeenschapsonderdaan nl. diezelfde gemeenschapsrechten, zolang hun verblijf afhankelijk is van dat van de gemeenschapsonderdaan (jij dus). Zij ontlenen die rechten dan aan hem/haar. Dit geldt dus ook als deze getrouwd is met een buitenlandse partner van buiten de EU. Onder het gezin vallen ook kinderen tot 21 jaar en eventuele ouders, vooropgesteld dat die door de EU-burger worden onderhouden. Bij terugkeer naar Nederland blijft het gemeenschapsrecht van toepassing, op voorwaarde dat men enige tijd (hier is niets over vastgelegd; op dit forum houden we voor de zekerheid 6 maanden aan) gezamenlijk gevestigd is geweest in het andere EU-land (in dit geval België). Aangezien Europese regelgeving voorrang heeft boven nationale regelgeving is bij terugkeer naar Nederland dan niet meer het nationale vreemdelingenbeleid van toepassing, maar valt men, net als EU-onderdanen uit een ander EU-land die in Nederland zijn komen wonen, onder de veel soepelere Europese regels voor gezinshereniging en -vorming. Zo is er een mildere inkomenseis, er is geen MVV nodig en een verblijfsvergunning kost maar 30 euro, in plaats van 830,-. Ook is er geen inburgeringsplicht voor de buitenlandse partner. Meer hierover is te vinden in de Vreemdelingencirculaire Band B deel 10; het gaat dan om 5 (p. 26), en daarin m.n. 5.3 en specifiek VOOR DE VERANDERINGEN DIE OPTREDEN VANAF 30 APRIL 2006 ALS GEVOLG VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN 2004/38 WORDT VOORLOPIG VERWEZEN NAAR DE NIEUWE OMZENDBRIEF DIE OVER DIT ONDERWERP IS VERSCHENEN (EN OOK HIER OP DIT FORUM IS TE VINDEN), EN HET DAARAAN GEWIJDE ONDERWERP: "VERANDERINGEN PER 1 MEI A.G.V. DE NIEUWE EU-RICHTLIJN". DIT OMDAT DEZE RICHTLIJN NOG NIET IS OMGEZET IN BELGISCH RECHT, EN ER DAAROM NIETS DEFINITIEFS TE ZEGGEN VALT OVER DE PRAKTISCHE EFFECTEN VAN DEZE NIEUWE RICHTLIJN. TOT DIE TIJD BLIJFT ALLES EIGENLIJK BIJ HET OUDE. EU-BURGERS KOMEN WEL OP ADMINISTRATIEF GEBIED IN EEN VACUUM TERECHT: OFFICIEEL GELDEN DE NIEUWE EU-REGELS, MAAR IN DE PRAKTIJK WORDEN DE OUDE NOG GEHANTEERD. DE ENIGE MOGELIJKHEID ECHTER OM DE NIEUWE REGELS AF TE DWINGEN IS EEN GANG NAAR DE RECHTER (EN UITEINDELIJK HET EUROPESE HOF VAN JUSTITIE).

3 Hoe gaat België om met het recht op vrij verkeer voor EU-burgers? Wat betreft de EU-onderdaan Het recht van EU-burgers op vestiging is ook vastgelegd in de Belgische Vreemdelingenwet (Artikel 40 t/m 44) Artikel 40 geeft de redenen aan waaronder je in België mag vestigen: Citaat: 2.-Voor de toepassing van deze wet wordt onder E.G.-vreemdeling verstaan, iedere onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen die verblijft in of zich begeeft naar het Rijk en die: 1. hetzij er een werkzaamheid in loondienst of anders dan in loondienst uitoefent of voornemens is uit te oefenen; 2. hetzij er het verrichten van diensten geniet of voornemens is te genieten; 3. hetzij er het recht op voortgezet verblijf geniet of voornemens is te genieten; 4. hetzij er het verblijfsrecht geniet of voornemens is te genieten na een beroepswerkzaamheid in de Gemeenschap te hebben beëindigd; 5. hetzij er als hoofdbezigheid een beroepsopleiding volgt of voornemens is te volgen in een erkende onderwijsinstelling; 6. hetzij tot geen van de in het 1 tot het 5 bedoelde categorieën behoort. Verblijf is dus mogelijk op grond van arbeid (in loondienst, als zelfstandige, of als werkzoekende), eerder verblijf, studie, of als gepensioneerde ("economisch niet-actieve"). Gezien echter artikel 6 is ook daar onderuit te komen; het is bijvoorbeeld ook mogelijk om je te vestigen op grond van je Nederlandse WAO-uitkering. Artikel 41 stelt dat de EU-burger moet worden toegelaten zodra hij een nationaal paspoort of een identiteitsbewijs van zijn land kan laten zien. Hij of zij kan alleen worden geweigerd als hij een gevaar is voor de openbare orde, veiligheid of voor de volksgezondheid.

4 Wat betreft partner (=echtgeno(o)t(e)) en familieleden Wie zich met de EU-onderdaan mag/mogen (komen) vestigen staat in een ander gedeelte van art. 40: Citaat: 3.- Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen, van welke nationaliteit ook, met de in 2, 1, 2 en 3, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of komen vestigen: 1. zijn echtgenoot; 2. zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn; 3. zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn; 4. de echtgenoot van de personen bedoeld in het 2 en het Tenzij deze wet anders bepaalt, worden de hierna volgende personen, van welke nationaliteit ook, met de in 2, 4 en 6, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of komen vestigen: 1. zijn echtgenoot; 2. zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn; 3. zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn; 4. de echtgenoot van de personen bedoeld in het 2 en het Tenzij deze wet anders bepaalt, worden zijn echtgenoot en zijn kinderen of die van zijn echtgenoot die zij te hunnen laste hebben, van welke nationaliteit ook, met de in 2, 5, bedoelde E.G.-vreemdeling gelijkgesteld, mits zij zich met hem vestigen of komen vestigen. 6.- Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die zich met hem vestigt of komt vestigen, alsook hun bloedverwanten in de nederdalende lijn beneden eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, hun bloedverwanten in de opgaande lijn die te hunnen laste zijn, en de echtgenoot van die bloedverwanten in de nederdalende en in de opgaande lijn, die zich met hen vestigen of komen vestigen.

5 Voor je partner is het natuurlijk mogelijk om België binnen te komen met een paspoort, voorzien van een Schengen-visum. Dat kan ook een Schengen-visum voor Nederland zijn. Echter, voor de vreemdeling zijn de regels versoepeld dankzij een uitspraak van het Europese Hof van 25 juli België heeft deze uitspraak vastgelegd in regelgeving (Omzendbrief 21 oktober 2002) vastgelegd. Deze regelgeving is gebaseerd op het zgn. "BRAX-arrest". Het komt er op neer dat de buitenlandse partner (BP) van de EU-onderdaan uitsluitend een paspoort (dat verlopen mag zijn) of een ander identiteitsbewijs dat kan dienen als reistitel, en de huwelijksakte (zonodig vertaald en gelegaliseerd) nodig heeft om zich in België te kunnen vestigen. Een visum is niet nodig! Het maakt niet uit hoe je partner het land is binnengekomen. (Het is volgens dit BRAX-arrest zelfs zo, dat de BP ook zonder paspoort of ander identiteitsbewijs de toegang tot België niet mag worden geweigerd, zolang hij/zij kan aantonen dat hij/zij getrouwd is met een EU-burger (d.m.v. de huwelijksakte dus). Maar omdat het ontbreken van een paspoort volgens diezelfde omzendbrief later wel weer een struikelblok zal zijn bij het afgeven van een verblijfsvergunning, heb je hier in de praktijk niets aan, want het gaat er natuurlijk allemaal om dat je partner zich ook daadwerkelijk in België bij je kan vestigen.) Let wel: sommige gemeenten vragen je partner bij inschrijving om een (gelegaliseerde) geboorteakte, maar deze is volgens de wettelijke regels (de omzendbrief van 14 juli 1998) NIET nodig! Volgens deze zelfde omzendbrief kun je je zowel tegelijkertijd met je buitenlandse echtgeno(o)t(e) in België komen vestigen, als je eerst zelf inschrijven en daarna je echtgeno(o)t(e) laten komen. Als je overigens niet getrouwd bent, is er nog geen man of vrouw overboord. Trouwen in België behoort ook tot de mogelijkheden, maar dit is niet echt gemakkelijk (zie verderop), en wordt ook steeds moeilijker gemaakt. Daarom is het veruit het beste om al getrouwd te zijn voor je je in België vestigt. Het behoort eventueel ook tot de mogelijkheden om je partner naar België te laten komen op basis van een duurzame relatie. Zie hiervoor de omzendbrief van

6 Hoe vestig je je in België? Als je je een half jaar (voor de EU-rechten) of nog langer (om het vervelende Nederland helemaal te ontvluchten) in België wilt vestigen, moeten er wat hobbels genomen worden. De goede volgorde lijkt deze te zijn: Het huren of kopen van een woning: Het toverwoord hiervoor in België is : Immo(biliën). Onder deze term worden in kranten en dergelijke appartementen, woningen en dergelijke aangeboden. Ook kun je terecht op Internet, bijvoorbeeld op: ; ; ; De meeste woonruimte wordt verhuurd via makelaars; via particulieren is ook heel goed mogelijk. Voor dit laatste is het handig om in de plaats waar je wilt gaan wonen eens de briefjes en aanplakbiljetten op ramen in de gaten te houden. Ook staat veel aanbod van zowel makelaars als particulieren in de regionale weekbladen; zie bijv. ; ; De meeste verhuurders vragen 3 maanden huur als waarborg (dit bedrag moet op een geblokkeerde rekening op jouw naam komen te staan); het is dus handig wat spaarcentjes achter de hand te hebben. Wees er ook op verdacht dat huren per maand in België eigenlijk nooit voorkomt: gebruikelijk is een huurcontract van 9 jaar(!), of anders 3 jaar (en soms 1 jaar). Met particulieren kun je altijd proberen iets anders af te spreken. Dan ga je naar de vreemdelingendienst (vaak is dat een afdeling binnen het gemeentehuis) voor aanvraag van een attest van immatriculatie, oftewel de paarse kaart (dit is een verblijfsvergunning). Hiervoor vraagt men bij het eerste bezoek niets anders dan een paspoort of identiteitskaart. Voordat je definitief je kaart krijgt, komt er (binnen 10 à 14 dagen) nog een wijkagent, of een andere door de gemeente ingeschakelde persoon controleren, of je ook inderdaad op het opgegeven adres woont. Zorg ervoor dat je naam bij de brievenbus en de bel staat; en als je partner meteen met je mee is gekomen (kan zoals gezegd uitsluitend als jullie van te voren getrouwd waren), ook de naam van je partner. Als je/jullie dan niet thuis was/waren is het vaak mogelijk om hierover een afspraak te maken. Volgens ingewijden gaat het er bij deze controle gemoedelijk aan toe. Hij laat een verklaring achter die je mee moet nemen bij de daadwerkelijke inschrijving bij de gemeente.

7 De volgende stap is dan om je in te schrijven bij de gemeente. Hiervoor heb je nodig: paspoort of identiteitsbewijs je geboorteakte als je getrouwd bent: huwelijksakte (indien niet in het Nederlands: een internationale versie hiervan, of vertaald, en indien van toepassing, gelegaliseerd en vertaald); als je eerder getrouwd bent geweest: scheidingsakte bewijs van inkomen (dit kan ook WAO of pensioen zijn) bewijs van ziektekostenverzekering (de Europa-dekking van je NLziektekostenverzekering is voldoende) bewijs van uitschrijving uit de gemeente waar je tot dan toe woonde (zonder dat wordt je vaak niet ingeschreven!) pasfoto's (meestal 4 stuks, soms 5). soms het huur- of koopcontract Als alles klopt, krijg je dan een zogenaamd attest van immatriculatie dat vijf maanden geldig is. Deze paarse kaart vormt het bewijs dat je in het vreemdelingenregister bent ingeschreven. De kosten van het attest zijn overigens nooit hoger dan een Belg voor een identiteitsbewijs betaalt; meestal komt het neer op een paar euro. De hele ambtelijke procedure zou maximaal een maand duren. Zodra je je 5-maanden (paarse) kaart hebt, heeft ook je echtgeno(o)t(e) recht op een 5-maanden kaart; hij/zij krijgt dan een oranje kaart. NB: Met deze kaart mag je partner NIET België uitreizen! (Behalve naar het land van herkomst wegens dringende omstandigheden, zoals een sterfgeval of zeer slechte gezondheidstoestand van directe familieleden, en met toestemming). Op het attest van immatriculatie staat je rijksregisternummer vermeld (of dat wordt ongeveer 2 weken later vanuit Brussel doorgegeven aan de gemeente, en dan moet je nog een keer terug om het op je attest te laten zetten); dit is het Belgische equivalent van het SOFI-nummer. Als je langer wilt blijven en werk wilt zoeken, zijn ook een bankrekening en een ziektekostenverzekering handig. Voor dit laatste meld je je aan bij een mutualiteit; als lidmaatschapsbewijs krijg je een zgn. SIS-kaart toegestuurd (dit kan zelfs wel 2 maanden duren).

8 Werk Als je al werk hebt in Nederland, en het geen probleem voor je is om minimaal 1x per week op en neer te reizen naar je Belgische woonadres, kun je dit werk gewoon aanhouden: dan word je grensarbeider. Dit is vooral aan te raden als je al een abeidscontract hebt van minstens 1 jaar. Anders moet je binnen de 5 maanden dat je paarse kaart geldig is werk zien te vinden in België, zodat je kunt aantonen dat je een inkomen hebt. Ook Belgen hebben niet graag dat je op de Sociale Dienst (daar OCMW) teert; en om van je EU-rechten gebruik te kunnen (blijven) maken is dat ook niet verstandig. Voor werk kun je terecht bij het arbeidsbureau (VDAB) en uitzendbureaus. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van het Belgische CWI : of op Mocht het niet lukken om werk te vinden, dan moet je in principe na die vijf maanden België weer verlaten. Maar als je in de 6e maand alsnog kunt aantonen alles gedaan te hebben om werk te vinden (inschrijvingen bij vdab en uitzendbureaus) en nog steeds hard op zoek te zijn, en ook een reële kans te hebben iets te vinden, dan kan het attest nog eens vijf maanden verlengd worden. Dit alles staat in het Koninklijk Besluit van (artikel 45). Overigens geldt het recht om te gaan werken ook direct voor je buitenlandse partner (BP). Heb je binnen vijf maanden werk gevonden met een arbeidscontract voor ten minste een jaar, dan kun je je attest laten omzetten in een Europese verblijfskaart voor vijf jaar (blauwe kaart). Hiertoe doe je dan een zgn. aanvraag tot vestiging, waarvoor je bij de gemeente een speciaal formulier kunt krijgen dat je door je werkgever moet laten invullen: het werkgeversattest (=werkgeversverklaring) (de zgn. bijlage 19bis). Heb je een contract voor minder dan een jaar, dan wordt je paarse kaart steeds verlengd naar gelang de duur van je contract (mogelijk plus 1 maand, maar dat weet ik niet zeker). Als je al werk had voor je je in België kwam vestigen, en je hebt een arbeidscontract voor minstens een jaar, dan kun je zelfs al na 1 maand je 5-jaars kaart aanvragen en, als je aan alle voorwaarden voldoet, na een maand ophalen. Bij het afhalen heb je een pasfoto nodig, en wat geld. De kosten zijn afhankelijk van de gemeente, doch overschrijden de 10,- meestal niet. Deze 5-jaars kaart is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.

9 Je buitenlandse partner volgt de status die jij hebt, en hij/zij heeft dus ook recht op een verblijfskaart voor vijf jaar (dit is een gele kaart). Deze wordt tegenwoordig echter vaak niet ter plekke gegeven (dit lijkt af te hangen van de gemeente), maar in plaats daarvan wordt een formulier ter ondertekening overhandigd aan de BP, waarop vermeld staat dat deze na 5 maanden zijn 5-jaars kaart kan komen ophalen. Dit om de Brusselse Dienst voor Vreemdelingenzaken (DVZ; zeg maar de Belgische IND) in de gelegenheid te stellen een samenwoonst-controle te doen (deze vindt meestal in de 4e maand plaats, wederom door de wijkagent). In principe kan daarbij in kasten worden gekeken naar welke kleren er hangen, e.d. (maar dit gebeurt lang niet altijd)! Met deze 5-jaars EU-kaart mag je partner WEL België in en uit reizen (d.w.z. binnen de EU). Hij/zij mag er echter niet mee werken in een ander EU-land; uitsluitend in België. Voor landen buiten de EU mag je partner met de 5-jaars kaart een visum aanvragen. Met de immatriculatiekaart mag jouw vrouw niet uit België reizen, behalve wegens dringende omstandigheden (ernstige ziekte van familielid of sterfgeval) en met toestemming. Inkomenseis Die is er eigenlijk niet echt. Er wordt vooral gekeken naar de duur van het arbeidscontract en het aantal uur. Als de looptijd van het contract minstens een jaar is, en er minimaal 12 (volgens andere bronnen 16) uur per week wordt gewerkt, is dat eigenlijk al voldoende. Er is wel een indicatie voor een minimum-inkomen, nl. het leefloon (het Belgische equivalent van de bijstand). Zie ke%20integratie.htm. Voor een huishouden van 2 personen wordt uitgegaan van het leefloon voor een samenwonende x 2. Dit bedrag is nu (per 1/8/05) 417,07 per maand; het totaalbedrag zou dan dus 834,14 moeten zijn. Zoals gezegd is dit een indicatie, en geen eis (die mag volgens de Europese regels waarvan je gebruik maakt door in België te gaan wonen, ook niet gesteld worden). Als je rond de 800,- verdient, of iets wat in die buurt komt, is het al goed. Verder is het zo dat als je buitenlandse partner werk heeft gevonden, ook dat inkomen meetelt bij de vraag of je de kaart voor vijf jaar krijgt. Als een van jullie, of jullie beiden samen opgeteld het bedrag halen, zit je goed. Je kunt je, behalve als werkende in loondienst, ook vestigen als zefstandige. Hier zijn eigenlijk geen inkomenseisen voor; meestal wordt er gevraagd om het meest recente jaarverslag of de meest recente belastingaangifte. Daarnaast moet je je inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunnen aantonen, en je BTW-nummer opgeven. Er is ook nog een andere mogelijkheid, maar die is alleen voor mensen met heel veel geld op de bank. Kun je als EU-onderdaan bewijzen al minstens één jaar over een vermogen van te beschikken, dan is de verblijfskaart ook geen probleem. Je kunt je dan inschrijven als gepensioneerde ("economisch niet-actieve").

10 Ook als student kun je je vestigen in België, mits je dan wel schriftelijk verklaart voldoende inkomen te hebben. Ook moet je zijn ingeschreven aan een erkende Belgische onderwijsinstelling en je moet een ziektekostenverzekering hebben. Dit alles is vastgelegd in EU-Richtlijn 93/96/EEG inzake het verblijfsrecht voor studenten van 29 oktober 1993 (Publicatieblad 1993 L 317); de zgn. studentenrichtlijn. Artikel 1 zegt dat een student, zijn echtgenoot en hun kinderen verblijfsrecht hebben (als ze dat al niet hadden op basis van een andere richtlijn) indien deze de betrokken nationale autoriteiten, naar zijn keuze door middel van een verklaring of op enige andere tenminste gelijkwaardige wijze, verzekert dat hij over de nodige bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste van de bijstandsregeling van de ontvangende Lidstaat komen. Als je je vestigt als student in België, krijg je een blauwe kaart met geldigheidsduur van 1 jaar (nl. de duur van 1 studiejaar), en deze kan dan steeds voor elk volgend studiejaar met een jaar verlengd worden. Je partner heeft dan geen werkvergunnig nodig. Tevens is vestiging in België mogelijk als je studeert in Nederland. Je doet dan geen beroep op de studentenrichtlijn, zoals hiervoor beschreven, maar op de algemene verblijfsrichtlijn, die ook geldt voor werkenden/werkzoekenden. Je kunt dan je Nederlandse studiefinanciering behouden. Dit zal over het algemeen te weinig zijn om in België voldoende bestaansmiddelen aan te kunnen tonen; in dat geval is sponsoring door een derde mogelijk, bijv. ouder(s). Om die sponsoring aan te tonen zou een brief van je ouder(s) (waar ook woonachtig) dat ze je elke maand een bepaald bedrag zal/zullen overmaken, plus bankafschriften per maand waaruit dit blijkt, voldoende moeten zijn. [met dank aan Prawo]. In totaal (studiefinanciering + sponsoring) zou je aan een maandbedrag van 700 à 800 moeten komen om aan het bestaansminimum voor jezelf en je partner te voldoen (zie hierboven bij "inkomenseis"). Net als hiervoor beschreven voor werk(zoek)enden krijg je, als je je in België vestigt als studerende in NL, eerst de paarse 5-maanden kaart, en heb je, zodra je voldoende inkomen kunt aantonen, recht op de blauwe 5-jaars kaart.

11 Eenmaal gevestigd: je partner over laten komen. In het geval dat je je niet meteen met partner in Belgie vestigt, zijn er ook regels voor het later laten overkomen van je partner. Je kunt hem/haar natuurlijk eerst laten overkomen met een Belgisch toeristenvisum, dat drie maanden geldig is. Door de Europese regelgeving wijken de regels niet veel af van de Nederlandse regels. We gaan er wel vanuit dat je door de Belgen wat beter wordt behandeld en dat smoezen als vestigingsgevaar niet bestaan. Over de voorwaarden kun je hier meer lezen: Toeristenvisum voor België Ook geeft België natuurlijk visa af voor een verblijf langer dan drie maanden, het zogenaamde D-visum (vergelijkbaar met de Nederlandse MVV). Net als in Nederland kunnen ze worden aangevraagd voor studie, werk, gezinshereniging. Je kunt in principe al een aanvraag voor gezinshereniging doen als de EU-burger in het bezit is van een huurcontract voor woonruimte in België, of van een arbeidscontract (zie hieronder). In de praktijk wordt er vaak toch een bewijs van een legale verblijfsstatus van de EU-burger in België gevraagd; de eerste, tijdelijke verblijfskaart voor vijf maanden volstaat hiervoor. Je buitenlandse partner (en eventuele kinderen) moet(en) een aanvraag voor een dergelijk visum (D-visum met als doel gezinshereniging) persoonlijk indienen bij de Belgische ambassade of het Belgische Consulaat in het land van herkomst. De behandeling van deze aanvraag vindt plaats in Brussel en kan daardoor de nodige tijd in beslag nemen; denk hierbij in termen van maanden. Dit is er nodig: - voor de visumaanvraag van de echtgenoot/echtgenote: een geldig reisdocument (bijv. paspoort) dat nog ten minste 12 maanden geldig is, en waar een visum in kan worden aangebracht (een naar behoren gelegaliseerd eensluidend afschrift met vertaling van) de huwelijksakte indien u voordien reeds gehuwd was: een expeditie van het echtscheidingsvonnis of een letterlijk afschrift van de echtscheidingsakte of van de overlijdensakte van uw vorige echtgeno(o)t(e) 2 naar behoren ingevulde en getekende visumaanvraagformulieren en twee recente en goedgelijkende pasfoto's eventueel een recent bewijs van goed zedelijk gedrag een bewijs dat de echtgenoot/echgenote legaal in België woont (een kopie van het attest van immatriculatie of van de vestigingsvergunning van uw echtgeno(o)t(e) die in België is en die een onderdaan van een lidstaat van de EER is. Indien uw echtgeno(o)t(e) nog niet in België is, dient u ook haar/zijn intentie tot vestiging in België te bewijzen (b.v. door een arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst enz.)).

12 Aangezien de benodigde documenten per land kunnen verschillen en er ook bijkomende documenten kunnen worden gevraagd, is het raadzaam om hierover van te voren navraag te doen bij de betreffende ambassade/het betreffende consulaat. - voor de visumaanvraag van de kinderen: een gelegaliseerd eensluidend afschrift met vertaling van de geboorteakte, een verklaring van de persoon die het gezag heeft over het kind waarbij hij ermee instemt dat het naar België komt, een bewijs dat de ouder legaal in België woont. Ben je niet getrouwd dan is voor een aanvraag het volgende nodig: een kopie van de identiteitskaart van de in België wonende partner of een verblijfsattest documenten die de ongehuwde staat van beide partners aantonen de geboorteakte van de visumaanvrager bewijzen van de duurzame aard van de relatie bewijzen van voldoende bestaansmiddelen van de partner die in België verblijft verbintenis tot tenlasteneming ondertekend door de in België verblijvende partner (bij het gemeentebestuur) een bewijs van goed zedelijk gedrag een medisch attest. Uiteraard dienen de ingeleverde documenten te worden vertaald, als ze niet zijn opgesteld in Nederlands, Frans, Engels of Duits en moeten buitenlandse documenten indien nodig worden gelegaliseerd, zowel door de lokale instanties als de ambassade. Voor vragen over de voortgang van de visumaanvraag is een helpdesk ingesteld: Citaat: Een telefonische pool werd ingesteld voor alle inlichtingen betreffende visumaanvragen en MVV. Telefoonnummer : 02/ Het is bovendien tevens mogelijk inlichtingen te vragen : per per fax : 02/ Om het opzoekingswerk van de cel te vereenvoudigen dient het volgende vermeld te worden : het doel van de visumaanvraag. de plaats waar de visumaanvraag werd ingediend. de volledige gegevens van de visumaanvrager (naam, voornaam, geb. datum). + voor gezinsherenigingen, de volledige gegevens van de te vervoegen persoon en, indien mogelijk, zijn OV-nummer. de verzendingsdatum van de aanvraag door de ambassade of consulaat. De persoon die om inlichtingen verzoekt, dient zijn gegevens (en een telefoonnummer, e- mail adres of faxnummer) op te geven om teruggecontacteerd te worden.

13 Het hier bijgevoegde formulier kan ingevuld worden voor alle aanvragen verstuurd per fax of . Dit formulier is te vinden via: ; aanklikken in de linkerkolom: "helpdesk" onder "visum". Daar komt ook bovenstaande geciteerde informatie vandaan. Zodra de partner is aangekomen, moet deze zich melden op het plaatselijke gemeentehuis.

14 Trouwen in België Documenten nodig voor het huwelijk voor bruid en bruidegom: geboorteakte op zegel (te bekomen op burgerlijke stand van geboorteplaats - legaliseren! ) bewijs van woonst met vermelding van de nationaliteit (afgeleverd door de bevolkingsdienst van de woonplaats. bewijs van identiteit (= identiteitskaart, nationaal paspoort...) eventueel: scheidingsakte (afgeleverd door burgerlijke stand van de plaats van vorig huwelijk) overlijdensakte (afgeleverd door burgerlijke stand van de overlijdensplaats of van de laatste woonplaats) voor buitenlanders: bewijs van gewoonterecht af te halen op de ambassade of het consulaat van het betreffend land in België. bewijs van ongehuwd zijn (opvragen in het land van herkomst - legaliseren!) bewijs van nationaliteit (opvragen op ambassade of consulaat van het betreffende land) alle stukken laten legaliseren (burgerlijke stand) alle stukken laten vertalen in het Nederlands door een beëdigd vertaler. De twee belangrijke documenten zijn dus de geboorteakte en het bewijs ongehuwd te zijn. die moeten in het thuisland gelegaliseerd worden door de belgische ambassade. De rest kan in Belgie verkregen worden. Ook moet alles nog vertaald worden in een landstaal (d.w.z. Nederlands, Frans of Duits; Engels wordt vaak niet geaccepteerd!), en de vertaling gelegaliseerd (gebeurt normaal door de beëdigd vertaler). En dan heb je nog (minstens) 14 dagen wachttijd tussen aangifte huwelijk en het huwelijk zelf. Probeer dus snel werk te maken van alle papieren. (Met dank aan Francis) [verdere aanvulling volgt nog]

15 Klemmen en Valkuilen Natuurlijk is het in België niet altijd rozengeur en maneschijn. Met name zijn we bijvoorbeeld door o.a. een advocaat gewaarschuwd voor de controle op schijnhuwelijken. Daarmee kun je veel problemen krijgen. Deze controle is een taak van de gemeente. Het lijkt er op dat vooral in de grote steden strenger en intensiever gecontroleerd wordt. In de kleinere gemeenten hebben de ambtenaren vaak geen zin of tijd om aan dit soort controles te doen. Inmiddels heeft de België-route ook de aandacht getrokken van de Nederlandse pers, minister Verdonk en van met name het CDA-Tweede Kamerlid Miriam Sterk. Miriam Sterk heeft onlangs voor enige paniek gezorgd door zich in te spannen om de route zo snel mogelijk te kunnen sluiten. Voorlopig lijkt er geen reden tot ongerustheid. Volgens diverse deskundigen hebben zowel de Nederlandse als Belgische overheid juridisch geen poot om op te staan. Aan het vrije verkeer van EU-personen en hun partners hebben beide landen zich te houden. Voor juridische vragen kun je terecht bij Ook kun je rechtstreeks bellen naar de DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken, zeg maar de Belgische IND) te Brussel. Helpdesk: (0032) Bureau Studiezaken (voor juridische info): (0032) Raak je echt het spoor bijster, dan kun je een Belgische advocaat Vreemdelingenrecht inschakelen: Adressen vindt je op het forum: Advocaten vreemdelingenrecht België Ook kun je je proble(e)m(en) voorleggen aan Solvit. Dit is een instantie van de EU die bureaucratische belemmeringen uit de weg helpt wanneer EU-regels niet (goed) door locale overheden worden uitgevoerd/toegepast. Tot nu toe hebben we redelijk goede ervaringen met Solvit in België. Mail-adres: tel.nr. (0032) (Hélène Nysen). Verder is er bij de DVZ ook een "Dienst Controle van de Gemeenten", waar je terecht kunt met klachten over de uitvoering/toepassing van de federale wetten en reglementen door gemeenten. Met deze dienst kun je contact opnemen per en per telefoon: (0032) /20/77.

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Rotterdam, 4 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over bijstand EU-onderdanen. Aan de Gemeenteraad. Op 6 mei 2013 stelde

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/041 BERAADSLAGING NR 09/029 VAN 2 JUNI 2009, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit C(2011) 5500 definitief, wat betreft de titel en de

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning VERBLIJF IN TURKIJE Verblijfsvergunning Als toerist kan men maximaal drie maanden in Turkije verblijven. Bij een verblijf van langer dan drie maanden dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd.

Nadere informatie

Inschrijfformulier woonruimte

Inschrijfformulier woonruimte Inschrijfformulier woonruimte Kijk eerst bij de vestigingscriteria en doe de aanmeldingstest. Hieruit blijkt of u zich kunt aanmelden als woningzoekende in de gemeente Eemnes. Naast de vragen die nodig

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Voor wie is deze brochure? 4 3 Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij 5 gezinshereniging en gezinsvorming? 4 Welke documenten

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND ALLEEN IN DE VOORMIDDAG TUSSEN 9.00 U EN 12.00 U enkel na afspraak kunnen we hiervan afwijken deze openingstijden gelden

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Arbeid EA- Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste Aanvraag

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004

VREEMDELINGEN BERICHTEN. UGA stelt ter beschikking (de nieuwe of gewijzigde modellen zijn in vet gedrukt): juli 2004 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be juli 2004 VREEMDELINGEN Bij koninklijk besluit van 25 april 2004 (B.Stbl 17 mei 2004) wordt het koninklijk besluit

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE april 06 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 6-66 T: 797 TST 0; E:INFO@VZ.JUSPOL.SR W: www.gov.sr DOCUMENTENLIJST

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 11 juli Rapportnummer: 2013/084

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 11 juli Rapportnummer: 2013/084 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 11 juli 2013 Rapportnummer: 2013/084 2 Klacht Verzoekster, die de Surinaamse nationaliteit had en in Suriname

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0624/2009, ingediend door A.T. (Italiaanse nationaliteit), over visa voor familiebezoeken

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER BETREFT ADRES: POSTCODE:.. TE AMSTERDAM Gegevens huurder Voorletters en achternaam Huidig adres Postcode Woonplaats Huidige woning: Koopwoning Sociale huurwoning Stadgenoot

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 079 Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk, Bijlage 2 OMZENDBRIEF van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of

Nadere informatie

B 14 Buitenlandse studenten 3

B 14 Buitenlandse studenten 3 B 14 Buitenlandse studenten 3 1 Inleidinq 1.1 Alqemeen Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland een studie of opleiding te volgen. Dit houdt in dat de voor studiedoeleinden

Nadere informatie

Datum: 15/09/1998 (Bijgewerkt:27/08/2007) BS: 04/11/1998 Gewijzigd door de omzendbrief van 01/09/2005 (B.S.06/10/2005) en 21/09/2005 (B.S.

Datum: 15/09/1998 (Bijgewerkt:27/08/2007) BS: 04/11/1998 Gewijzigd door de omzendbrief van 01/09/2005 (B.S.06/10/2005) en 21/09/2005 (B.S. Datum: 15/09/1998 (Bijgewerkt:27/08/2007) BS: 04/11/1998 Gewijzigd door de omzendbrief van 01/09/2005 (B.S.06/10/2005) en 21/09/2005 (B.S.11/10/2005) Omzendbrief van betreffende het verblijf van vreemdelingen

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : EU/EER nationaliteit gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment DIMAS/01/12/2016 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Identieke Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf voor Onbepaalde

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

belg worden Nationaliteitsverklaring

belg worden Nationaliteitsverklaring Belg worden Elk jaar krijgen enkele tienduizenden niet-belgen de Belgische nationaliteit. Wie Belg kan worden en welke procedure je daarvoor moet volgen, is vastgelegd in de wet. De plaats van geboorte,

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie