FNV Zelfstandigen. Reglement Bedrijfsrechtbijstand. Partner in gezond ondernemerschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Zelfstandigen. Reglement Bedrijfsrechtbijstand. Partner in gezond ondernemerschap"

Transcriptie

1 FNV Zelfstandigen Reglement Bedrijfsrechtbijstand 1 Partner in gezond ondernemerschap

2 Inleiding Dit reglement bedrijfsrechtsbijstand is opgesteld door de Raad van Beheer van FNV Zelfstandigen in Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg (hierna te noemen FNV Zelfstandigen) en door de ledenraad van 13 juni 2012 definitief vastgesteld. Leden van FNV Zelfstandigen hebben, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, recht op bedrijfsrechtsbijstand. Deze bedrijfsrechtsbijstand wordt betaald uit de contributie-inkomsten van de leden. Leden van FNV Zelfstandigen zijn door hun lidmaatschap van de vereniging individueel gebonden aan dit reglement voor bedrijfsrechtsbijstand. Pre-ambule FNV Zelfstandigen verricht de bedrijfsrechtsbijstand in het kader van het behartigen van het individueel en collectief belang van haar leden. Wij streven het doel van de collectieve belangenbehartiging na door de leden een zo sterk mogelijke stem te geven ten opzichte van alle maatschappelijke partners (overheid en privaatrechtelijke partijen) van onze zelfstandige leden. Individueel worden de leden bijgestaan in geschillen, die voortvloeien uit de specifieke activiteiten van de leden, die samenhangen met hun bedrijfsvoering. Bijgaand reglement bedrijfsrechtsbijstand is dan ook beperkt tot die rechtsgebieden die de leden als collectief en individueel kunnen treffen. Lidmaatschap en contributie Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen: is persoonsgebonden; wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar. A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T F Bank ING KvK De contributie: kan per jaar voldaan worden per automatische incasso, telebankieren of per elektronische factuur; 2 3

3 Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de contributie maandelijks per automatische incasso te voldoen; de contributie is dan hoger dan bij jaarbetaling. Over het contributiebedrag is geen BTW verschuldigd. is fiscaal aftrekbaar; is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het lidmaatschap opzeggen: is mogelijk tot uiterlijk 15 november van elk jaar, tegen 31 december van het betreffende jaar; kan alleen schriftelijk (per brief, fax of ), onder vermelding van uw naam, adres en de reden van opzegging: Opzeggingen die na 15 november van het betreffende jaar binnenkomen, worden gezien als een opzegging per 31 december van het daarop volgende jaar. Artikel 1 Definitielijst Bedrijfsrechtsbijstand Onder bedrijfsrechtsbijstand wordt verstaan: a. het geven van bedrijfsjuridische informatie, -advies, -begeleiding en bemiddeling en; b. (zo nodig) het verlenen van procesrechtsbijstand. Behandelaar De medewerker van de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen of indien nodig een door FNV Zelfstandigen ingeschakelde derde die uw dossier behandeld. Bouwkundig splitsen Wil zeggen dat een pand is opgesplitst in een privé- en een bedrijfsgedeelte. Die splitsing moet ook in uw (bedrijfs-)administratie zijn doorgevoerd. Directie Dossier De als directeur aangestelde persoon van FNV Zelfstandigen. Uw verzoek om bedrijfsrechtsbijstand dat bij FNV Zelfstandigen onder een (dossier)nummer geregistreerd is. Gerechtelijke procedure Een geschil dat aan een gerechtelijke instantie in Nederland wordt voorgelegd of aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID). Goed en ethisch handelend koopman FNV Zelfstandigen ziet u als een goed en ethisch handelend koopman en/ of ondernemer, als u een bewijsbare (schriftelijke) overeenkomst heeft gesloten, correcte facturen opmaakt, tijdig reageert op correspondentie en/of betwistingen en juridisch bewijs kan leveren ter onderbouwing van de door u ingenomen stelling(en). 4 5

4 Intellectuele eigendomsrecht Dossiers die betrekking hebben op auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, octrooirecht, etc. Kwestie Zie dossier. Nederlands privaatrecht De in Nederland geldende rechtsregels voor de onderlinge verhoudingen tussen (rechts-)personen waaronder begrepen de overheid, behalve in het geval zij optreedt als publiek rechtelijke partij. NMI erkend mediator Een bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) geregistreerd en gecertificeerd mediator. Zaak Zie dossier. Artikel 2 De werkwijze van onze bedrijfsrechtsbijstand 2.1 FNV Zelfstandigen volgt, ten aanzien van de aanpak van de zaak, haar eigen inzicht. a. De behandelaar spant zich in om uw belangen, in overleg met u, zo goed mogelijk te behartigen. b. FNV Zelfstandigen kan voorschriften/instructies geven: over de wijze waarop uw dossier wordt behandeld; over de wijze waarop stukken dienen te worden aangeleverd. 2.2 Het belang van het voorgelegde dossier is bepalend voor de aard en omvang van de te verlenen bedrijfsrechtsbijstand. In deze beoordeling worden zowel de kosten (artikel 5, lid 7), als de door FNV Zelfstandigen in te schatten haalbaarheid van het voorgelegde dossier (artikel 5, lid 3) betrokken. 2.3 De behandelaar bepaalt naar eigen inzicht de termijn waarop een nieuw dossier in behandeling wordt genomen. 2.4 FNV Zelfstandigen neemt een dossier pas in behandeling wanneer u het dossier volledig en in chronologische volgorde aanlevert. 2.5 Instructie bij het aanleveren van dossiers: a. indien er wordt gewerkt met standaard intakeformulieren (onder andere bij incassodossiers) dan dient u daarvan gebruik te maken bij het aanleveren van uw dossier; b. u dient altijd een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan één maand, aan te leveren van alle betrokken partijen, tenzij het een particulier betreft. 2.6 Door het in behandeling geven van een dossier aan FNV Zelfstandigen, machtigt u FNV Zelfstandigen om voor u in en buiten rechte op te treden. In geval optreden in rechte noodzakelijk is, treedt FNV Zelfstandigen hierover vooraf in overleg met u. Artikel 3 De bedrijfsrechtshulpverleners 3.1 De bedrijfsrechtsbijstand wordt in eerste instantie verleend door de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen. 6 7

5 3.2 Indien nodig, ter beoordeling van en ter keuze aan FNV Zelfstandigen, kan FNV Zelfstandigen besluiten in te schakelen een: advocaat; rechtshulpverlener; schaderegelaar; NMI erkend mediator; incassobureau of gerechtsdeurwaarder. 3.3 Deze bedrijfsrechtshulpverleners worden hierna gezamenlijk behandelaar genoemd. Artikel 4 In welke situaties heeft u recht op bedrijfsrechtsbijstand? 4.1 U heeft recht op bedrijfsrechtsbijstand bij vraagstukken en geschillen: die voortvloeien uit door u persoonlijk aangegane overeenkomsten; ten aanzien van werkzaamheden, opdrachten en/of leveringen, die u persoonlijk heeft verricht; waarop het Nederlands privaatrecht van toepassing is, met betrekking tot: a. de levering van goederen en diensten; b. overeenkomsten die u met de overheid hebt gesloten; c. vorderingen die u heeft op derden, ontstaan tijdens de uitoefening van het bedrijf of beroep en verband houdende met uw bedrijfsvoering: inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad; inzake letselschade; d. vorderingen die derden op u hebben, ontstaan tijdens de uitoefening van het bedrijf of beroep en verband houdende met uw bedrijfsvoering: inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad; inzake letselschade; e. over inkomensverzekeringen voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap; f. met betrekking tot sociale zekerheidswetgeving voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap; g. betreffende de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); h. waarvan de directie van FNV Zelfstandigen besluit dat er sprake is van een zaak van principiële aard in het belang van andere lopende zaken of toekomstige geschillen. Artikel 5 Uitsluitingen en beperkingen van bedrijfsrechtsbijstand 5.1 FNV Zelfstandigen verleent geen (verdere) bedrijfsrechtsbijstand indien het verzoek om bedrijfsrechtsbijstand betrekking heeft op: a. uw privézaken; b. (ex)partners, familieleden en kinderen van u; c. problemen die zijn ontstaan uit uw hoedanigheid als werkgever; d. problemen die zijn ontstaan uit uw hoedanigheid als werknemer; e. werkzaamheden, danwel hieruit voortvloeiende vragen om bedrijfsrechtsbijstand, die in strijd zijn met de identiteit van FNV Zelfstandigen; f. de situatie dat u feitelijk geen bedrijf meer uitoefent, tenzij de rechtsvraag en/of het geschil voortvloeit uit de periode dat u uw bedrijf nog uitoefende; g. de verkrijging van tweedehands bedrijfsmiddelen, zonder garantieregeling; h. kredietverlening, financiering en vermogensbeheer; i. problemen die samenhangen met het feit dat uw faillissement of surseance van betaling is aangevraagd en/of als vaststaat dat u een vordering niet kan betalen; j. problemen die samenhangen met rechtspersonen- en vennootschapsrecht; k. de belastingdienst (met uitzondering van de VAR, zie artikel 4, lid 1, onder g); l. strafzaken, waaronder zaken waarin u verdachte bent van een strafbaar feit, waaronder begrepen: tuchtrechtelijke kwesties; een administratieve sanctie in de zin van Wet administratieve handhaving verkeersovertredingen; of vergelijkbare (bestuursrechtelijke) sancties; m. vragen van bestuursrechtelijke aard, waaronder mede begrepen geschillen over vergunningen of aansprakelijkheid van de overheid; n. domeinnamen; 8 9

6 o. problemen die zijn ontstaan doordat u zich niet gehouden heeft aan dwingendrechtelijke regels, of welke in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; p. problemen die in relatie staan tot internationaal recht; q. problemen met brancheverenigingen; r. door u ingeschakelde derden (bijvoorbeeld uw onderaannemer), stagiaires en vrijwilligers; s. vragen en geschillen over een (eigen) pand dat zowel als woning- en bedrijfspand wordt gebruikt, tenzij de woning- en bedrijfsdelen bouwkundig zijn gesplitst; t. zaken die niet op naam van het bedrijf zijn gesteld; u. wanneer uw bedrijfsactiviteiten niet staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; v. Indien (al of niet verplicht) gekozen wordt voor geschilbeslechting door middel van arbitrage, een geschillenregeling of Mediation, met uitzondering van zaken die aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) kunnen worden voorgelegd (zie ook artikel 6, lid 2); w. wanneer het financieel belang minder is dan 50,- excl. BTW. 5.2 FNV Zelfstandigen verleent geen (verdere) bedrijfsrechtsbijstand als: a. een zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNV Zelfstandigen in behandeling is gegeven of wordt gegeven bij een derde. In dat geval wordt een zaak niet op een later moment alsnog in behandeling genomen door FNV Zelfstandigen; b. FNV Zelfstandigen van mening is dat er geen redelijke kans op succes aanwezig is om het beoogde resultaat te kunnen verwezenlijken; c. u voor een tweede of latere keer een vergelijkbare zaak in behandeling geeft, terwijl u door de behandelaar erop bent gewezen bepaalde aspecten, handelswijze(n) en/of contractomschrijvingen te veranderen en u dit, na daarop door de behandelaar te zijn gewezen, heeft nagelaten waardoor wederom een soortgelijke zaak wordt aangemeld; d. u de verplichte contributie en/of nog te betalen bedragen aan FNV Zelfstandigen niet of niet tijdig heeft voldaan; e. uw bedrijfsrechtsbijstandverzoek voortvloeit uit een kwestie, geschil en/ of overeenkomst ontstaan voor aanvang van uw lidmaatschap (zie ook artikel 10, lid 2). 5.3 FNV Zelfstandigen is gerechtigd de behandeling te weigeren of te staken ingeval de kosten niet opwegen tegen het belang van de zaak. 5.4 Bij een vennootschap onder firma of ander samenwerkingsverband, wordt alleen bedrijfsrechtsbijstand verleend indien alle leden van de vennootschap of het samenwerkingsverband lid zijn van FNV Zelfstandigen. Deze uitsluiting vervalt indien aan het bepaalde in de artikelen 4 en 10 van dit reglement is voldaan. 5.5 FNV Zelfstandigen verleent geen bedrijfsrechtsbijstand bij geschillen tussen (ex) vennoten onderling of de leden van een samenwerkingsverband onderling. 5.6 Als lid van FNV Zelfstandigen heeft u recht op de behandeling van maximaal 6 dossiers (verzoeken om bedrijfsrechtsbijstand) per kalenderjaar. Artikel 6 Welke bijzondere regels gelden er bij gerechtelijke procedures? 6.1 Mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn, dan worden de navolgende regels en beperkingen in acht genomen: a. u kunt, voor maximaal drie procedures per vijf kalenderjaren, bedrijfsrechtsbijstand ontvangen. De telling, van het genoemde tijdvak van vijf kalenderjaren, gaat in per eerste datum dat er een procedure wordt gestart. Ook procedures die tegen u gestart worden (waarbij u gedaagde en/ of verweerder bent) tellen hierin mee; b. als ondergrens om te kunnen procederen, geldt dat (het restant van) de hoofdsom en/of het belang tenminste 250,- excl. BTW dient te bedragen, bij zaken van onbepaalde waarde, een en ander ter beoordeling van FNV Zelfstandigen; c. in gevallen waarbij het gaat om geschillen over intellectuele eigendomsrechten geldt dat, ingeval een procedure noodzakelijk is, ten aanzien van de kosten van de procedure een bedrag van maximaal 2500,- excl. BTW door FNV Zelfstandigen wordt vergoed. In deze maximum vergoeding zijn tevens begrepen de (eventuele) kosten van de rechtsbijstandverlener van de wederpartij, de kosten voor de 10 11

7 gerechtsdeurwaarder en de verschuldigde griffierechten; d. in geval griffierechten moeten worden betaald in het kader van een procedure, geldt dat deze tot een maximum bedrag van 1000,- per zaak worden vergoed door FNV Zelfstandigen. Indien een hoger griffierecht is verschuldigd dan 1000,- geldt dat u het meerdere voor aanvang van de procedure aan FNV Zelfstandigen betaalt. Indien de volledige griffierechten na beëindiging van de procedure op de wederpartij kunnen worden verhaald en worden terugbetaald aan FNV Zelfstandigen, geldt dat u het door u betaalde deel terugkrijgt. Bij schikkingen en/of regelingen moet u er rekening mee houden dat u de door u betaalde griffierechten niet altijd (volledig) terugkrijgt; e. alleen als er aanwijzingen zijn dat de wederpartij voldoende verhaalsmogelijkheden biedt kan, na toestemming van FNV Zelfstandigen, worden besloten een procedure te starten of een vonnis middels de gerechtsdeurwaarder te laten executeren; f. bedrijfsrechtshulp in hoger beroep en in cassatiezaken wordt pas verleend na afzonderlijke beslissing daarover van FNV Zelfstandigen en na overleg met de door haar aangezochte advocaat. Bij de beslissing door FNV Zelfstandigen worden meegewogen: de haalbaarheid van de zaak in hoger beroep/cassatie, het belang van het verzoek om bedrijfsrechtshulp en de met de procedure gemoeide kosten. 6.2 Indien (al of niet verplicht) gekozen wordt voor geschilbeslechting door middel van arbitrage, een geschillenregeling of mediation, dan geldt dat FNV Zelfstandigen geen (verdere) bedrijfsrechtsbijstand verleent, tenzij FNV Zelfstandigen anders beslist. Verzoeken om bedrijfsrechtshulp, die aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) kunnen worden voorgelegd, vallen niet onder deze beperking (zie tevens artikel 5 lid 1, onder v). Artikel 7 Aan welke voorwaarden moet u zich houden? 7.1 U dient uw verzoek om bedrijfsrechtsbijstand tijdig aan te melden bij FNV Zelfstandigen, zodat de behandelaar de vraag en/of het dossier zorgvuldig en goed kan behandelen. a. Onder tijdig wordt verstaan: in een zodanig stadium van het (aanstaande) geschil dat door bemiddeling of advisering een gerechtelijke procedure zo mogelijk nog kan worden voorkomen; b. Een verzoek om bedrijfsrechtsbijstand is niet tijdig gemeld indien de behandeling, door de late melding, extra inspanning en hogere kosten met zich meebrengt. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer mede door de late melding een gerechtelijke procedure niet kan worden voorkomen. 7.2 U dient bij het in behandeling geven van uw verzoek om bedrijfsrechtsbijstand alle van belang zijnde informatie en gegevens aan FNV Zelfstandigen te verstrekken, daarbij mag u geen onjuiste informatie verstrekken. 7.3 U dient zich te houden aan de door FNV Zelfstandigen gegeven instructies nadat uw verzoek tot bedrijfsrechtbijstand in behandeling is genomen. 7.4 FNV Zelfstandigen neemt een verzoek tot bedrijfsrechtsbijstand pas in behandeling wanneer u alle gegevens volledig, in chronologische volgorde en op de door FNV Zelfstandigen voorgeschreven wijze aanlevert (zie artikel 2, lid 5 en 6). 7.5 Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de behandelaar, is het u niet toegestaan om: a. de tegenpartij of diens gemachtigde rechtstreeks te benaderen over uw kwestie; b. een andere behandelaar, deskundige, mediator of expert in te schakelen; c. zelf een procedure over uw verzoek tot bedrijfsrechtsbijstand aanhangig te maken. 7.6 Uw handelwijze, administratie en bescheiden dienen te voldoen aan wat van een goed en ethisch handelend koopman en/of ondernemer mag worden verwacht. 7.7 Indien u gebruik maakt van algemene bepalingen, algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden dient u deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan uw contractspartij(en) ter hand te stellen alsmede te handelen naar de gemaakte afspraken. 7.8 Indien u niet hebt voldaan aan enige bepaling van dit reglement of de door FNV Zelfstandigen gegeven instructies niet heeft opgevolgd, vervalt het recht op bedrijfsrechtsbijstand (zie artikel 12)

8 Artikel 8 Hoe gaan wij om met een conflict tussen FNV leden? 8.1 Leden van FNV Zelfstandigen: a. indien zich een conflict voordoet tussen twee leden van FNV Zelfstandigen zal in eerste instantie worden getracht het conflict via bemiddeling of mediation te beslechten. Beide leden dienen in dat geval (schriftelijk) in te stemmen met de bemiddeling of mediation. Komt mediation tot stand dan is artikel 8, lid 3 van toepassing; b. indien een (tijdig) verzoek daartoe van één van de in het conflict betrokken lid/leden van FNV Zelfstandigen uitblijft zal het dossier worden uitbesteed aan een door FNV Zelfstandigen te kiezen externe behandelaar (zie artikel 3.2). In dit geval vergoedt FNV Zelfstandigen de kosten van een externe behandelaar tot een maximum bedrag van 5000,- excl. BTW per lid; c. indien een wél gestart mediation traject niet tot oplossing van het conflict leidt, zal het verzoek tot bedrijfsrechtsbijstand daarna worden uitbesteed aan een door FNV Zelfstandigen te kiezen externe behandelaar (zie artikel 3.2). In dit geval vergoedt FNV Zelfstandigen de kosten van een externe behandelaar tot een maximum bedrag van 5000,- excl. BTW per lid. De eventueel ten behoeve van mediation (reeds) gemaakte kosten worden op dit maximum in mindering gebracht. 8.2 Leden van verschillende FNV Bonden: a. Bij een geschil tussen twee of meerdere leden van verschillende FNV Bonden wordt door FNV Zelfstandigen eerst bemiddeling of mediation voorgesteld. Komt mediation tot stand, dan is artikel 8, lid 3 van toepassing; b. Indien in een geschil ook een lid of leden van andere aan FNV verbonden vakbonden of verenigingen zijn betrokken en er geen bemiddeling of mediation tot stand kan worden gebracht, wordt dit reglement bedrijfsrechtsbijstand onverkort toegepast. Dat houdt in dat (ook) indien bemiddeling en/of mediation niet tot een oplossing leidt, het bedrijfsrechtsbijstandsverzoek van het lid van FNV Zelfstandigen wordt uitbesteed aan een door FNV Zelfstandigen te kiezen externe behandelaar en dat daarvoor de gebruikelijke maximum vergoeding van ,- excl. BTW van toepassing is (zie artikel 9, lid 2). De eventueel ten behoeve van mediation (reeds) gemaakte kosten worden op dit maximum in mindering gebracht. 8.3 Mediation: a. Indien gekozen wordt voor mediation dient deze in alle gevallen door een NMI erkend mediator te worden uitgevoerd; b. FNV Zelfstandigen vergoedt bij mediation, door een NMI erkend mediator, maximaal 2500,- excl. BTW per lid van de gemaakte kosten; c. Betrokken partijen bepalen gezamenlijk de keuze van de in te zetten NMI erkend mediator. Artikel 9 De kosten voor bedrijfsrechtsbijstand 9.1 De volgende kosten van de verleende bedrijfsrechtsbijstand komen voor rekening van FNV Zelfstandigen: a. de kosten van een juridisch medewerker van FNV Zelfstandigen ( 140,- excl. BTW per uur); b. alle kosten van een door FNV Zelfstandigen aangewezen externe behandelaar zoals genoemd in artikel 3. Uitzondering hierop is het geval dat de behandeling wordt verricht door een door betrokken partijen gezamenlijk aangezochte NMI erkend mediator. In dat geval geldt dat FNV Zelfstandigen tot maximaal 50% van de (totale) kosten van de mediator met een maximum bedrag van 2500,- excl. BTW per lid vergoedt; c. het door de gerechten geheven griffierecht, met inachtneming van het in artikel 6, lid 1, onder d bepaalde maximum van 1000,-; d. de proceskosten van de tegenpartij voor zover verschuldigd krachtens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak. 9.2 De hierboven genoemde totale kosten van de bedrijfsrechtsbijstand worden door FNV Zelfstandigen vergoed tot een maximum van ,- excl. BTW per verzoek tot bedrijfsrechtshulp, met een maximum van ,- excl. BTW per jaar. a. Door FNV Zelfstandigen kan een hoger maximum bedrag worden bepaald, indien de directie van FNV Zelfstandigen besluit dat er sprake is van een 14 15

9 kwestie van principiële aard in het belang van andere lopende of toekomstige geschillen. 9.3 Voor rekening van u als lid komen de kosten: a. van een deskundige; b. voor vertalingen en/of tolken; c. de kosten van getuigen na toestemming van FNV Zelfstandigen en alleen indien zonder inschakeling van de getuige uw dossier niet behandeld kan worden; d. indien u zelf met de wederpartij een regeling treft over de vordering of een betaling accepteert, zonder aanspraak te maken op de (buiten-) gerechtelijke incassokosten. In dat geval geldt dat u de gemaakte incassokosten en/ of de kosten van door haar ingeschakelde derden aan FNV Zelfstandigen verschuldigd bent; e. van de behandeling van uw gehele verzoek om bedrijfsrechtshulp en de geleden schade als achteraf blijkt dat bedrijfsrechtsbijstand is verleend, terwijl er sprake was van een situatie die in strijd was met het reglement bedrijfsrechtsbijstand (zie onder andere artikel 12); f. van de behandeling van uw gehele kwestie en de geleden schade indien u onjuiste informatie of inlichtingen heeft verstrekt (zie artikel12); g. u bent verplicht de kosten van de door FNV Zelfstandigen of andere, door FNV Zelfstandigen ingeschakelde rechtshulpverleners, te vergoeden, indien u deze kosten kunt verhalen op de tegenpartij of een derde. 9.4 Door het indienen van uw verzoek om bedrijfsrechtshulp stemt u ermee in dat uw eventuele vorderingsrechten in verband met het verhalen van kosten op derden worden overgedragen aan FNV Zelfstandigen. Artikel 10 Vanaf welk moment heeft u recht op bedrijfsrechtsbijstand? 10.1 Volledige bedrijfsrechtsbijstand, inclusief procesrechtsbijstand, wordt alleen verleend bij geschillen die zijn ontstaan na een wachttijd van drie maanden na aanvang van het lidmaatschap a. Bij zaken die zijn ontstaan voor aanvang van het lidmaatschap wordt geen informatie en advies verstrekt en nemen wij uw verzoek om bedrijfsrechtshulp niet in behandeling. b. Een geschil wordt, indien het voortvloeit uit een overeenkomst die is gesloten voor aanvang van het lidmaatschap, geacht te zijn ontstaan op het moment waarop de overeenkomst is aangegaan Indien u voorafgaand aan het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen lid bent geweest van een andere bij FNV aangesloten vakbond of vereniging, blijft de aanvangsdatum van het lidmaatschap van de andere vakbond of vereniging gelden en is er geen wachttijd als bedoeld in artikel 10, lid 1 mits u dit zelf heeft aangegeven bij aangaan/overschrijving van uw lidmaatschap Werknemerszaken, sociale verzekeringszaken of werknemersverzekeringszaken die ten tijde van het lidmaatschap bij andere FNV verenigingen zijn ontstaan, worden nimmer overgenomen door FNV Zelfstandigen. Artikel 11 Begrenzing bedrijfsrechtsbijstand: Nederland, Nederlands recht en Nederlandse taal 11.1 Bedrijfsrechtshulp wordt uitsluitend verleend aan leden, indien: a. zowel het lid als de wederpartij in Nederland gevestigd zijn; b. het Nederlands recht van toepassing is Alle door u aangebrachte verzoeken om bedrijfsrechtsbijstand worden uitsluitend behandeld in de Nederlandse taal. FNV Zelfstandigen behoudt zich het recht voor om niet-nederlandstalige documenten te weigeren. U kunt de keuze maken om zelf op eigen kosten van belang zijnde documenten te laten vertalen door een beëdigd vertaler/tolk met inachtneming van artikel 9, lid 3. Artikel 12 Opschorting of beëindiging van de bedrijfsrechtshulp 12.1 Indien tussentijds blijkt dat één van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 7 of enige andere uitsluitende of beperkende bepaling van dit reglement zich voordoet, heeft FNV Zelfstandigen het recht om (naar eigen keuze) de behandeling tussentijds op te schorten, danwel te staken. FNV Zelfstandigen kan hiervoor niet schadeplichtig gesteld worden en zal in dat geval het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van haar besluit in kennis stellen Indien u in strijd handelt met de bepalingen van artikel 7, artikel 9 of enige andere uitsluitende of beperkende bepaling van dit reglement 16 17

10 bedrijfsrechtshulp kan FNV Zelfstandigen besluiten om de behandeling van de zaak op te schorten, te beëindigen en naar keuze van FNV Zelfstandigen de reeds gemaakte kosten voor bedrijfsrechtsbijstand (zie artikel 9) als schadevergoeding op u te verhalen. Artikel 13 Hoe kunt u handelen bij klachten? 13.1 Indien er tussen u en de behandelaar een verschil van mening is ontstaan over de wijze van aanpak van uw verzoek om bedrijfsrechtshulp of het staken van de behandeling, waaronder geschillen over de haalbaarheid, vergoedingen van kosten, het belang van de zaak en de kwaliteit van de behandeling, heeft u de keuze uit de volgende (elkaar uitsluitende) mogelijkheden: a. FNV Zelfstandigen kan met uw instemming een second opinion aanvragen bij een derde waarbij geldt dat de uitkomst van de second opinion voor beide partijen bindend is voor de verdere wijze van behandeling of de keuze om de verdere behandeling te staken; Of b. Indien er geen second opinion wordt aangevraagd, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de directie van FNV Zelfstandigen. Indien u het niet eens bent met het gegeven oordeel van de directie kunt u uw klacht voorleggen aan een (onafhankelijke) externe klachtencommissie. De klachtenregeling is op verzoek verkrijgbaar bij FNV Zelfstandigen Als een second opinion is gevraagd (artikel 13, lid 1, onder a) en uitgebracht kan de klacht niet alsnog worden ingediend bij de externe klachtencommissie De hoogte van een eventuele schadevergoeding, te vergoeden door FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden, zal echter nooit meer bedragen dan ,- excl. BTW per zaak, tenzij FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden verzekerd zijn voor een hoger bedrag aan schadevergoeding per schadegeval. Leden doen nadrukkelijk afstand op het claimen van een hogere vergoeding van schade door FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden dan ,- excl. BTW, tenzij FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden voor een hoger bedrag per schadegeval is verzekerd. Artikel 15 Overgangsregeling Dit reglement Bedrijfsrechtshulp treedt in werking met ingang van 7 juli 2012 en is uitsluitend van toepassing op zaken die aangemeld worden op of na 7 juli Voor zaken die aangemeld zijn voor of uiterlijk op 6 juli 2012 blijft de regeling d.d. 1 juli 2009 van kracht. Artikel 14 Wanneer is FNV Zelfstandigen wel en niet aansprakelijk? 14.1 Indien u of FNV Zelfstandigen of een door FNV Zelfstandigen ingeschakelde derde meent dat er mogelijk schade aan u is toegebracht ten gevolge van de belangenbehartiging door of namens FNV Zelfstandigen, zal de omvang van de schade worden vastgesteld door de (onafhankelijke) klachtencommissie zoals genoemd in artikel Leden gaan nadrukkelijk akkoord met deze wijze van afhandeling van eventuele schade door de externe klachtencommissie

11 20 Partner in gezond ondernemerschap

FNV Zelfstandigen. Reglement Bedrijfsrechtbijstand. Partner in gezond ondernemerschap

FNV Zelfstandigen. Reglement Bedrijfsrechtbijstand. Partner in gezond ondernemerschap FNV Zelfstandigen Reglement Bedrijfsrechtbijstand 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-997 0010 F 088-997 0099 www.fnvzzp.nl Bank ING 742651

Nadere informatie

Reglement Bedrijfsrechtsbijstand. FNV Zelfstandigen

Reglement Bedrijfsrechtsbijstand. FNV Zelfstandigen Reglement Bedrijfsrechtsbijstand FNV Zelfstandigen Inleiding Dit reglement bedrijfsrechtsbijstand is opgesteld door de Raad van Beheer van FNV Zelfstandigen en door de ledenraad van 26 maart 2015 definitief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND, ZELFSTANDIGEN FNV BOUW, GELDEND PER 1 JANUARI 2014 Versie d.d. maart 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND, ZELFSTANDIGEN FNV BOUW, GELDEND PER 1 JANUARI 2014 Versie d.d. maart 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND, ZELFSTANDIGEN FNV BOUW, GELDEND PER 1 JANUARI 2014 Versie d.d. maart 2014 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 1.2 Alle

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Goedgekeurd door het Ledenparlement op 28 mei 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Goedgekeurd door het Ledenparlement op 28 mei 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV

Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV Abvakabo FNV. Je werk is het waard In deze brochure kun je kennisnemen van de algemene voorwaarden die Abvakabo FNV hanteert bij het verlenen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OND. Hulp bij noodgevallen

Algemene voorwaarden OND. Hulp bij noodgevallen Algemene voorwaarden OND Hulp bij noodgevallen Voorwoord In deze brochure kunt u kennisnemen van de algemene voorwaarden die ABVAKABO FNV hanteert bij het verlenen van individuele belangenbehartiging.

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand.

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand. DEFINITIEF van 12 mei 2017 Reglement juridisch advies en bijstand Doel: de Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND GOEDGEKEURD DOOR HET LEDENPARLEMENT OP 27 JANUARI 2017 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of het artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp... 2 1. Wie zijn verzekerd?... 3 2. Wanneer kunt u hulp van APC Holland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg Per 01-01-2017 Artikel 1: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. aangesloten zorgaanbieder: zorgaanbieder waarmee op grond van artikel

Nadere informatie

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden S038 (01-2016) DAS Zeker Incassobijstand met juridische hulp bij verweer Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Inhoudsopgave Pag. Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp 3 Artikel 1. Verzekerde(n) 4 1.1 Verzekerde(n) 4 1.2 Werknemers

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement Rechtskundige Bijstand

Reglement Rechtskundige Bijstand Reglement Rechtskundige Bijstand Definities Artikel 1 (definities) In dit reglement wordt verstaan onder: a) De ACP: Politievakbond ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden. b) Het lid: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

4.2 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND. Krachtig, Sociaal en Solidair

4.2 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND. Krachtig, Sociaal en Solidair 4.2 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Krachtig, Sociaal en Solidair COLOFON Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van FNV pers. Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij,

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING Informatie, advies en rechtsbijstand Artikel 1 1. Leden van CNV Publieke Zaak hebben recht op informatie, advies en rechtsbijstand op de terreinen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie achteraf betalen op factuur via Billink uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger

Nadere informatie

REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS

REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS (als bedoeld in de statuten van CNV Onderwijs) Paragraaf 1. Algemeen 1. Onder individuele belangenbehartiging wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Volledige titel: Algemene voorwaarden voor individuele rechtsbijstand van de FNV geldend per 1 januari 2015 Conceptversie 2 Maart 2014 Deze pdf is interactief:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat.

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Versie april 2012 I. Toepasselijkheid 1. Daamen, advocaat. (hierna: het kantoor) is de in Maastricht gevestigde eenmanszaak van mr. H.M.W. Daamen en is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassowijzer.

Opdrachten alsmede vervolginstructies van opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Incassowijzer. Algemene Voorwaarden Incassowijzer BV (K.v.K. 37084298) 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Van Twuijver (de besloten

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Marxman Advocaten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Marxman Advocaten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Marxman Advocaten B.V. 1. Begrippen 1.1 Marxman Advocaten B.V. hierna: Marxman Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk

Nadere informatie

Reglement rechtsbijstand

Reglement rechtsbijstand Reglement rechtsbijstand Op grond van artikel 5, onder d, van de statuten van Politievakbond ACP, kan aan leden rechtsbijstand worden verleend. Dit reglement inclusief de toelichting bevat nadere bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Young Law B.V. 1. Begrippen 1.1 Young Law B.V. hierna: Young Law is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PMG Consultancy B.V.

Algemene Voorwaarden PMG Consultancy B.V. Statutair gevestigd in Elburg, Kamer van Koophandel 5113 3547 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers van PMG Consultancy B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F.

Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden. Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Algemene leverings - betalings en uitvoeringsvoorwaarden Administratie- en belastingadviesburo De Groene V.O.F. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Terneuzen Onder depotnummer 21017484 Ferlemanstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Judith Sanders MultiMedia 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering diensten door Judith Sanders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

LEVERINGSVOORWAARDEN. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: LEVERINGSVOORWAARDEN De ANBOS schoonheidsspecialist is aangesloten bij De Geschillencommissie en werkt conform de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden treft u bijgaand aan. Algemene Voorwaarden Uiterlijke

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie