FNV Zelfstandigen. Reglement Bedrijfsrechtbijstand. Partner in gezond ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Zelfstandigen. Reglement Bedrijfsrechtbijstand. Partner in gezond ondernemerschap"

Transcriptie

1 FNV Zelfstandigen Reglement Bedrijfsrechtbijstand 1 Partner in gezond ondernemerschap

2 Inleiding Dit reglement bedrijfsrechtsbijstand is opgesteld door de Raad van Beheer van FNV Zelfstandigen in Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg (hierna te noemen FNV Zelfstandigen) en door de ledenraad van 13 juni 2012 definitief vastgesteld. Leden van FNV Zelfstandigen hebben, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, recht op bedrijfsrechtsbijstand. Deze bedrijfsrechtsbijstand wordt betaald uit de contributie-inkomsten van de leden. Leden van FNV Zelfstandigen zijn door hun lidmaatschap van de vereniging individueel gebonden aan dit reglement voor bedrijfsrechtsbijstand. Pre-ambule FNV Zelfstandigen verricht de bedrijfsrechtsbijstand in het kader van het behartigen van het individueel en collectief belang van haar leden. Wij streven het doel van de collectieve belangenbehartiging na door de leden een zo sterk mogelijke stem te geven ten opzichte van alle maatschappelijke partners (overheid en privaatrechtelijke partijen) van onze zelfstandige leden. Individueel worden de leden bijgestaan in geschillen, die voortvloeien uit de specifieke activiteiten van de leden, die samenhangen met hun bedrijfsvoering. Bijgaand reglement bedrijfsrechtsbijstand is dan ook beperkt tot die rechtsgebieden die de leden als collectief en individueel kunnen treffen. Lidmaatschap en contributie Het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen: is persoonsgebonden; wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar. A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T F Bank ING KvK De contributie: kan per jaar voldaan worden per automatische incasso, telebankieren of per elektronische factuur; 2 3

3 Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de contributie maandelijks per automatische incasso te voldoen; de contributie is dan hoger dan bij jaarbetaling. Over het contributiebedrag is geen BTW verschuldigd. is fiscaal aftrekbaar; is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het lidmaatschap opzeggen: is mogelijk tot uiterlijk 15 november van elk jaar, tegen 31 december van het betreffende jaar; kan alleen schriftelijk (per brief, fax of ), onder vermelding van uw naam, adres en de reden van opzegging: Opzeggingen die na 15 november van het betreffende jaar binnenkomen, worden gezien als een opzegging per 31 december van het daarop volgende jaar. Artikel 1 Definitielijst Bedrijfsrechtsbijstand Onder bedrijfsrechtsbijstand wordt verstaan: a. het geven van bedrijfsjuridische informatie, -advies, -begeleiding en bemiddeling en; b. (zo nodig) het verlenen van procesrechtsbijstand. Behandelaar De medewerker van de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen of indien nodig een door FNV Zelfstandigen ingeschakelde derde die uw dossier behandeld. Bouwkundig splitsen Wil zeggen dat een pand is opgesplitst in een privé- en een bedrijfsgedeelte. Die splitsing moet ook in uw (bedrijfs-)administratie zijn doorgevoerd. Directie Dossier De als directeur aangestelde persoon van FNV Zelfstandigen. Uw verzoek om bedrijfsrechtsbijstand dat bij FNV Zelfstandigen onder een (dossier)nummer geregistreerd is. Gerechtelijke procedure Een geschil dat aan een gerechtelijke instantie in Nederland wordt voorgelegd of aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID). Goed en ethisch handelend koopman FNV Zelfstandigen ziet u als een goed en ethisch handelend koopman en/ of ondernemer, als u een bewijsbare (schriftelijke) overeenkomst heeft gesloten, correcte facturen opmaakt, tijdig reageert op correspondentie en/of betwistingen en juridisch bewijs kan leveren ter onderbouwing van de door u ingenomen stelling(en). 4 5

4 Intellectuele eigendomsrecht Dossiers die betrekking hebben op auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, octrooirecht, etc. Kwestie Zie dossier. Nederlands privaatrecht De in Nederland geldende rechtsregels voor de onderlinge verhoudingen tussen (rechts-)personen waaronder begrepen de overheid, behalve in het geval zij optreedt als publiek rechtelijke partij. NMI erkend mediator Een bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) geregistreerd en gecertificeerd mediator. Zaak Zie dossier. Artikel 2 De werkwijze van onze bedrijfsrechtsbijstand 2.1 FNV Zelfstandigen volgt, ten aanzien van de aanpak van de zaak, haar eigen inzicht. a. De behandelaar spant zich in om uw belangen, in overleg met u, zo goed mogelijk te behartigen. b. FNV Zelfstandigen kan voorschriften/instructies geven: over de wijze waarop uw dossier wordt behandeld; over de wijze waarop stukken dienen te worden aangeleverd. 2.2 Het belang van het voorgelegde dossier is bepalend voor de aard en omvang van de te verlenen bedrijfsrechtsbijstand. In deze beoordeling worden zowel de kosten (artikel 5, lid 7), als de door FNV Zelfstandigen in te schatten haalbaarheid van het voorgelegde dossier (artikel 5, lid 3) betrokken. 2.3 De behandelaar bepaalt naar eigen inzicht de termijn waarop een nieuw dossier in behandeling wordt genomen. 2.4 FNV Zelfstandigen neemt een dossier pas in behandeling wanneer u het dossier volledig en in chronologische volgorde aanlevert. 2.5 Instructie bij het aanleveren van dossiers: a. indien er wordt gewerkt met standaard intakeformulieren (onder andere bij incassodossiers) dan dient u daarvan gebruik te maken bij het aanleveren van uw dossier; b. u dient altijd een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan één maand, aan te leveren van alle betrokken partijen, tenzij het een particulier betreft. 2.6 Door het in behandeling geven van een dossier aan FNV Zelfstandigen, machtigt u FNV Zelfstandigen om voor u in en buiten rechte op te treden. In geval optreden in rechte noodzakelijk is, treedt FNV Zelfstandigen hierover vooraf in overleg met u. Artikel 3 De bedrijfsrechtshulpverleners 3.1 De bedrijfsrechtsbijstand wordt in eerste instantie verleend door de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen. 6 7

5 3.2 Indien nodig, ter beoordeling van en ter keuze aan FNV Zelfstandigen, kan FNV Zelfstandigen besluiten in te schakelen een: advocaat; rechtshulpverlener; schaderegelaar; NMI erkend mediator; incassobureau of gerechtsdeurwaarder. 3.3 Deze bedrijfsrechtshulpverleners worden hierna gezamenlijk behandelaar genoemd. Artikel 4 In welke situaties heeft u recht op bedrijfsrechtsbijstand? 4.1 U heeft recht op bedrijfsrechtsbijstand bij vraagstukken en geschillen: die voortvloeien uit door u persoonlijk aangegane overeenkomsten; ten aanzien van werkzaamheden, opdrachten en/of leveringen, die u persoonlijk heeft verricht; waarop het Nederlands privaatrecht van toepassing is, met betrekking tot: a. de levering van goederen en diensten; b. overeenkomsten die u met de overheid hebt gesloten; c. vorderingen die u heeft op derden, ontstaan tijdens de uitoefening van het bedrijf of beroep en verband houdende met uw bedrijfsvoering: inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad; inzake letselschade; d. vorderingen die derden op u hebben, ontstaan tijdens de uitoefening van het bedrijf of beroep en verband houdende met uw bedrijfsvoering: inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad; inzake letselschade; e. over inkomensverzekeringen voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap; f. met betrekking tot sociale zekerheidswetgeving voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap; g. betreffende de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); h. waarvan de directie van FNV Zelfstandigen besluit dat er sprake is van een zaak van principiële aard in het belang van andere lopende zaken of toekomstige geschillen. Artikel 5 Uitsluitingen en beperkingen van bedrijfsrechtsbijstand 5.1 FNV Zelfstandigen verleent geen (verdere) bedrijfsrechtsbijstand indien het verzoek om bedrijfsrechtsbijstand betrekking heeft op: a. uw privézaken; b. (ex)partners, familieleden en kinderen van u; c. problemen die zijn ontstaan uit uw hoedanigheid als werkgever; d. problemen die zijn ontstaan uit uw hoedanigheid als werknemer; e. werkzaamheden, danwel hieruit voortvloeiende vragen om bedrijfsrechtsbijstand, die in strijd zijn met de identiteit van FNV Zelfstandigen; f. de situatie dat u feitelijk geen bedrijf meer uitoefent, tenzij de rechtsvraag en/of het geschil voortvloeit uit de periode dat u uw bedrijf nog uitoefende; g. de verkrijging van tweedehands bedrijfsmiddelen, zonder garantieregeling; h. kredietverlening, financiering en vermogensbeheer; i. problemen die samenhangen met het feit dat uw faillissement of surseance van betaling is aangevraagd en/of als vaststaat dat u een vordering niet kan betalen; j. problemen die samenhangen met rechtspersonen- en vennootschapsrecht; k. de belastingdienst (met uitzondering van de VAR, zie artikel 4, lid 1, onder g); l. strafzaken, waaronder zaken waarin u verdachte bent van een strafbaar feit, waaronder begrepen: tuchtrechtelijke kwesties; een administratieve sanctie in de zin van Wet administratieve handhaving verkeersovertredingen; of vergelijkbare (bestuursrechtelijke) sancties; m. vragen van bestuursrechtelijke aard, waaronder mede begrepen geschillen over vergunningen of aansprakelijkheid van de overheid; n. domeinnamen; 8 9

6 o. problemen die zijn ontstaan doordat u zich niet gehouden heeft aan dwingendrechtelijke regels, of welke in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; p. problemen die in relatie staan tot internationaal recht; q. problemen met brancheverenigingen; r. door u ingeschakelde derden (bijvoorbeeld uw onderaannemer), stagiaires en vrijwilligers; s. vragen en geschillen over een (eigen) pand dat zowel als woning- en bedrijfspand wordt gebruikt, tenzij de woning- en bedrijfsdelen bouwkundig zijn gesplitst; t. zaken die niet op naam van het bedrijf zijn gesteld; u. wanneer uw bedrijfsactiviteiten niet staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; v. Indien (al of niet verplicht) gekozen wordt voor geschilbeslechting door middel van arbitrage, een geschillenregeling of Mediation, met uitzondering van zaken die aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) kunnen worden voorgelegd (zie ook artikel 6, lid 2); w. wanneer het financieel belang minder is dan 50,- excl. BTW. 5.2 FNV Zelfstandigen verleent geen (verdere) bedrijfsrechtsbijstand als: a. een zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNV Zelfstandigen in behandeling is gegeven of wordt gegeven bij een derde. In dat geval wordt een zaak niet op een later moment alsnog in behandeling genomen door FNV Zelfstandigen; b. FNV Zelfstandigen van mening is dat er geen redelijke kans op succes aanwezig is om het beoogde resultaat te kunnen verwezenlijken; c. u voor een tweede of latere keer een vergelijkbare zaak in behandeling geeft, terwijl u door de behandelaar erop bent gewezen bepaalde aspecten, handelswijze(n) en/of contractomschrijvingen te veranderen en u dit, na daarop door de behandelaar te zijn gewezen, heeft nagelaten waardoor wederom een soortgelijke zaak wordt aangemeld; d. u de verplichte contributie en/of nog te betalen bedragen aan FNV Zelfstandigen niet of niet tijdig heeft voldaan; e. uw bedrijfsrechtsbijstandverzoek voortvloeit uit een kwestie, geschil en/ of overeenkomst ontstaan voor aanvang van uw lidmaatschap (zie ook artikel 10, lid 2). 5.3 FNV Zelfstandigen is gerechtigd de behandeling te weigeren of te staken ingeval de kosten niet opwegen tegen het belang van de zaak. 5.4 Bij een vennootschap onder firma of ander samenwerkingsverband, wordt alleen bedrijfsrechtsbijstand verleend indien alle leden van de vennootschap of het samenwerkingsverband lid zijn van FNV Zelfstandigen. Deze uitsluiting vervalt indien aan het bepaalde in de artikelen 4 en 10 van dit reglement is voldaan. 5.5 FNV Zelfstandigen verleent geen bedrijfsrechtsbijstand bij geschillen tussen (ex) vennoten onderling of de leden van een samenwerkingsverband onderling. 5.6 Als lid van FNV Zelfstandigen heeft u recht op de behandeling van maximaal 6 dossiers (verzoeken om bedrijfsrechtsbijstand) per kalenderjaar. Artikel 6 Welke bijzondere regels gelden er bij gerechtelijke procedures? 6.1 Mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn, dan worden de navolgende regels en beperkingen in acht genomen: a. u kunt, voor maximaal drie procedures per vijf kalenderjaren, bedrijfsrechtsbijstand ontvangen. De telling, van het genoemde tijdvak van vijf kalenderjaren, gaat in per eerste datum dat er een procedure wordt gestart. Ook procedures die tegen u gestart worden (waarbij u gedaagde en/ of verweerder bent) tellen hierin mee; b. als ondergrens om te kunnen procederen, geldt dat (het restant van) de hoofdsom en/of het belang tenminste 250,- excl. BTW dient te bedragen, bij zaken van onbepaalde waarde, een en ander ter beoordeling van FNV Zelfstandigen; c. in gevallen waarbij het gaat om geschillen over intellectuele eigendomsrechten geldt dat, ingeval een procedure noodzakelijk is, ten aanzien van de kosten van de procedure een bedrag van maximaal 2500,- excl. BTW door FNV Zelfstandigen wordt vergoed. In deze maximum vergoeding zijn tevens begrepen de (eventuele) kosten van de rechtsbijstandverlener van de wederpartij, de kosten voor de 10 11

7 gerechtsdeurwaarder en de verschuldigde griffierechten; d. in geval griffierechten moeten worden betaald in het kader van een procedure, geldt dat deze tot een maximum bedrag van 1000,- per zaak worden vergoed door FNV Zelfstandigen. Indien een hoger griffierecht is verschuldigd dan 1000,- geldt dat u het meerdere voor aanvang van de procedure aan FNV Zelfstandigen betaalt. Indien de volledige griffierechten na beëindiging van de procedure op de wederpartij kunnen worden verhaald en worden terugbetaald aan FNV Zelfstandigen, geldt dat u het door u betaalde deel terugkrijgt. Bij schikkingen en/of regelingen moet u er rekening mee houden dat u de door u betaalde griffierechten niet altijd (volledig) terugkrijgt; e. alleen als er aanwijzingen zijn dat de wederpartij voldoende verhaalsmogelijkheden biedt kan, na toestemming van FNV Zelfstandigen, worden besloten een procedure te starten of een vonnis middels de gerechtsdeurwaarder te laten executeren; f. bedrijfsrechtshulp in hoger beroep en in cassatiezaken wordt pas verleend na afzonderlijke beslissing daarover van FNV Zelfstandigen en na overleg met de door haar aangezochte advocaat. Bij de beslissing door FNV Zelfstandigen worden meegewogen: de haalbaarheid van de zaak in hoger beroep/cassatie, het belang van het verzoek om bedrijfsrechtshulp en de met de procedure gemoeide kosten. 6.2 Indien (al of niet verplicht) gekozen wordt voor geschilbeslechting door middel van arbitrage, een geschillenregeling of mediation, dan geldt dat FNV Zelfstandigen geen (verdere) bedrijfsrechtsbijstand verleent, tenzij FNV Zelfstandigen anders beslist. Verzoeken om bedrijfsrechtshulp, die aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) kunnen worden voorgelegd, vallen niet onder deze beperking (zie tevens artikel 5 lid 1, onder v). Artikel 7 Aan welke voorwaarden moet u zich houden? 7.1 U dient uw verzoek om bedrijfsrechtsbijstand tijdig aan te melden bij FNV Zelfstandigen, zodat de behandelaar de vraag en/of het dossier zorgvuldig en goed kan behandelen. a. Onder tijdig wordt verstaan: in een zodanig stadium van het (aanstaande) geschil dat door bemiddeling of advisering een gerechtelijke procedure zo mogelijk nog kan worden voorkomen; b. Een verzoek om bedrijfsrechtsbijstand is niet tijdig gemeld indien de behandeling, door de late melding, extra inspanning en hogere kosten met zich meebrengt. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer mede door de late melding een gerechtelijke procedure niet kan worden voorkomen. 7.2 U dient bij het in behandeling geven van uw verzoek om bedrijfsrechtsbijstand alle van belang zijnde informatie en gegevens aan FNV Zelfstandigen te verstrekken, daarbij mag u geen onjuiste informatie verstrekken. 7.3 U dient zich te houden aan de door FNV Zelfstandigen gegeven instructies nadat uw verzoek tot bedrijfsrechtbijstand in behandeling is genomen. 7.4 FNV Zelfstandigen neemt een verzoek tot bedrijfsrechtsbijstand pas in behandeling wanneer u alle gegevens volledig, in chronologische volgorde en op de door FNV Zelfstandigen voorgeschreven wijze aanlevert (zie artikel 2, lid 5 en 6). 7.5 Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de behandelaar, is het u niet toegestaan om: a. de tegenpartij of diens gemachtigde rechtstreeks te benaderen over uw kwestie; b. een andere behandelaar, deskundige, mediator of expert in te schakelen; c. zelf een procedure over uw verzoek tot bedrijfsrechtsbijstand aanhangig te maken. 7.6 Uw handelwijze, administratie en bescheiden dienen te voldoen aan wat van een goed en ethisch handelend koopman en/of ondernemer mag worden verwacht. 7.7 Indien u gebruik maakt van algemene bepalingen, algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden dient u deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan uw contractspartij(en) ter hand te stellen alsmede te handelen naar de gemaakte afspraken. 7.8 Indien u niet hebt voldaan aan enige bepaling van dit reglement of de door FNV Zelfstandigen gegeven instructies niet heeft opgevolgd, vervalt het recht op bedrijfsrechtsbijstand (zie artikel 12)

8 Artikel 8 Hoe gaan wij om met een conflict tussen FNV leden? 8.1 Leden van FNV Zelfstandigen: a. indien zich een conflict voordoet tussen twee leden van FNV Zelfstandigen zal in eerste instantie worden getracht het conflict via bemiddeling of mediation te beslechten. Beide leden dienen in dat geval (schriftelijk) in te stemmen met de bemiddeling of mediation. Komt mediation tot stand dan is artikel 8, lid 3 van toepassing; b. indien een (tijdig) verzoek daartoe van één van de in het conflict betrokken lid/leden van FNV Zelfstandigen uitblijft zal het dossier worden uitbesteed aan een door FNV Zelfstandigen te kiezen externe behandelaar (zie artikel 3.2). In dit geval vergoedt FNV Zelfstandigen de kosten van een externe behandelaar tot een maximum bedrag van 5000,- excl. BTW per lid; c. indien een wél gestart mediation traject niet tot oplossing van het conflict leidt, zal het verzoek tot bedrijfsrechtsbijstand daarna worden uitbesteed aan een door FNV Zelfstandigen te kiezen externe behandelaar (zie artikel 3.2). In dit geval vergoedt FNV Zelfstandigen de kosten van een externe behandelaar tot een maximum bedrag van 5000,- excl. BTW per lid. De eventueel ten behoeve van mediation (reeds) gemaakte kosten worden op dit maximum in mindering gebracht. 8.2 Leden van verschillende FNV Bonden: a. Bij een geschil tussen twee of meerdere leden van verschillende FNV Bonden wordt door FNV Zelfstandigen eerst bemiddeling of mediation voorgesteld. Komt mediation tot stand, dan is artikel 8, lid 3 van toepassing; b. Indien in een geschil ook een lid of leden van andere aan FNV verbonden vakbonden of verenigingen zijn betrokken en er geen bemiddeling of mediation tot stand kan worden gebracht, wordt dit reglement bedrijfsrechtsbijstand onverkort toegepast. Dat houdt in dat (ook) indien bemiddeling en/of mediation niet tot een oplossing leidt, het bedrijfsrechtsbijstandsverzoek van het lid van FNV Zelfstandigen wordt uitbesteed aan een door FNV Zelfstandigen te kiezen externe behandelaar en dat daarvoor de gebruikelijke maximum vergoeding van ,- excl. BTW van toepassing is (zie artikel 9, lid 2). De eventueel ten behoeve van mediation (reeds) gemaakte kosten worden op dit maximum in mindering gebracht. 8.3 Mediation: a. Indien gekozen wordt voor mediation dient deze in alle gevallen door een NMI erkend mediator te worden uitgevoerd; b. FNV Zelfstandigen vergoedt bij mediation, door een NMI erkend mediator, maximaal 2500,- excl. BTW per lid van de gemaakte kosten; c. Betrokken partijen bepalen gezamenlijk de keuze van de in te zetten NMI erkend mediator. Artikel 9 De kosten voor bedrijfsrechtsbijstand 9.1 De volgende kosten van de verleende bedrijfsrechtsbijstand komen voor rekening van FNV Zelfstandigen: a. de kosten van een juridisch medewerker van FNV Zelfstandigen ( 140,- excl. BTW per uur); b. alle kosten van een door FNV Zelfstandigen aangewezen externe behandelaar zoals genoemd in artikel 3. Uitzondering hierop is het geval dat de behandeling wordt verricht door een door betrokken partijen gezamenlijk aangezochte NMI erkend mediator. In dat geval geldt dat FNV Zelfstandigen tot maximaal 50% van de (totale) kosten van de mediator met een maximum bedrag van 2500,- excl. BTW per lid vergoedt; c. het door de gerechten geheven griffierecht, met inachtneming van het in artikel 6, lid 1, onder d bepaalde maximum van 1000,-; d. de proceskosten van de tegenpartij voor zover verschuldigd krachtens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak. 9.2 De hierboven genoemde totale kosten van de bedrijfsrechtsbijstand worden door FNV Zelfstandigen vergoed tot een maximum van ,- excl. BTW per verzoek tot bedrijfsrechtshulp, met een maximum van ,- excl. BTW per jaar. a. Door FNV Zelfstandigen kan een hoger maximum bedrag worden bepaald, indien de directie van FNV Zelfstandigen besluit dat er sprake is van een 14 15

9 kwestie van principiële aard in het belang van andere lopende of toekomstige geschillen. 9.3 Voor rekening van u als lid komen de kosten: a. van een deskundige; b. voor vertalingen en/of tolken; c. de kosten van getuigen na toestemming van FNV Zelfstandigen en alleen indien zonder inschakeling van de getuige uw dossier niet behandeld kan worden; d. indien u zelf met de wederpartij een regeling treft over de vordering of een betaling accepteert, zonder aanspraak te maken op de (buiten-) gerechtelijke incassokosten. In dat geval geldt dat u de gemaakte incassokosten en/ of de kosten van door haar ingeschakelde derden aan FNV Zelfstandigen verschuldigd bent; e. van de behandeling van uw gehele verzoek om bedrijfsrechtshulp en de geleden schade als achteraf blijkt dat bedrijfsrechtsbijstand is verleend, terwijl er sprake was van een situatie die in strijd was met het reglement bedrijfsrechtsbijstand (zie onder andere artikel 12); f. van de behandeling van uw gehele kwestie en de geleden schade indien u onjuiste informatie of inlichtingen heeft verstrekt (zie artikel12); g. u bent verplicht de kosten van de door FNV Zelfstandigen of andere, door FNV Zelfstandigen ingeschakelde rechtshulpverleners, te vergoeden, indien u deze kosten kunt verhalen op de tegenpartij of een derde. 9.4 Door het indienen van uw verzoek om bedrijfsrechtshulp stemt u ermee in dat uw eventuele vorderingsrechten in verband met het verhalen van kosten op derden worden overgedragen aan FNV Zelfstandigen. Artikel 10 Vanaf welk moment heeft u recht op bedrijfsrechtsbijstand? 10.1 Volledige bedrijfsrechtsbijstand, inclusief procesrechtsbijstand, wordt alleen verleend bij geschillen die zijn ontstaan na een wachttijd van drie maanden na aanvang van het lidmaatschap a. Bij zaken die zijn ontstaan voor aanvang van het lidmaatschap wordt geen informatie en advies verstrekt en nemen wij uw verzoek om bedrijfsrechtshulp niet in behandeling. b. Een geschil wordt, indien het voortvloeit uit een overeenkomst die is gesloten voor aanvang van het lidmaatschap, geacht te zijn ontstaan op het moment waarop de overeenkomst is aangegaan Indien u voorafgaand aan het lidmaatschap van FNV Zelfstandigen lid bent geweest van een andere bij FNV aangesloten vakbond of vereniging, blijft de aanvangsdatum van het lidmaatschap van de andere vakbond of vereniging gelden en is er geen wachttijd als bedoeld in artikel 10, lid 1 mits u dit zelf heeft aangegeven bij aangaan/overschrijving van uw lidmaatschap Werknemerszaken, sociale verzekeringszaken of werknemersverzekeringszaken die ten tijde van het lidmaatschap bij andere FNV verenigingen zijn ontstaan, worden nimmer overgenomen door FNV Zelfstandigen. Artikel 11 Begrenzing bedrijfsrechtsbijstand: Nederland, Nederlands recht en Nederlandse taal 11.1 Bedrijfsrechtshulp wordt uitsluitend verleend aan leden, indien: a. zowel het lid als de wederpartij in Nederland gevestigd zijn; b. het Nederlands recht van toepassing is Alle door u aangebrachte verzoeken om bedrijfsrechtsbijstand worden uitsluitend behandeld in de Nederlandse taal. FNV Zelfstandigen behoudt zich het recht voor om niet-nederlandstalige documenten te weigeren. U kunt de keuze maken om zelf op eigen kosten van belang zijnde documenten te laten vertalen door een beëdigd vertaler/tolk met inachtneming van artikel 9, lid 3. Artikel 12 Opschorting of beëindiging van de bedrijfsrechtshulp 12.1 Indien tussentijds blijkt dat één van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 7 of enige andere uitsluitende of beperkende bepaling van dit reglement zich voordoet, heeft FNV Zelfstandigen het recht om (naar eigen keuze) de behandeling tussentijds op te schorten, danwel te staken. FNV Zelfstandigen kan hiervoor niet schadeplichtig gesteld worden en zal in dat geval het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van haar besluit in kennis stellen Indien u in strijd handelt met de bepalingen van artikel 7, artikel 9 of enige andere uitsluitende of beperkende bepaling van dit reglement 16 17

10 bedrijfsrechtshulp kan FNV Zelfstandigen besluiten om de behandeling van de zaak op te schorten, te beëindigen en naar keuze van FNV Zelfstandigen de reeds gemaakte kosten voor bedrijfsrechtsbijstand (zie artikel 9) als schadevergoeding op u te verhalen. Artikel 13 Hoe kunt u handelen bij klachten? 13.1 Indien er tussen u en de behandelaar een verschil van mening is ontstaan over de wijze van aanpak van uw verzoek om bedrijfsrechtshulp of het staken van de behandeling, waaronder geschillen over de haalbaarheid, vergoedingen van kosten, het belang van de zaak en de kwaliteit van de behandeling, heeft u de keuze uit de volgende (elkaar uitsluitende) mogelijkheden: a. FNV Zelfstandigen kan met uw instemming een second opinion aanvragen bij een derde waarbij geldt dat de uitkomst van de second opinion voor beide partijen bindend is voor de verdere wijze van behandeling of de keuze om de verdere behandeling te staken; Of b. Indien er geen second opinion wordt aangevraagd, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de directie van FNV Zelfstandigen. Indien u het niet eens bent met het gegeven oordeel van de directie kunt u uw klacht voorleggen aan een (onafhankelijke) externe klachtencommissie. De klachtenregeling is op verzoek verkrijgbaar bij FNV Zelfstandigen Als een second opinion is gevraagd (artikel 13, lid 1, onder a) en uitgebracht kan de klacht niet alsnog worden ingediend bij de externe klachtencommissie De hoogte van een eventuele schadevergoeding, te vergoeden door FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden, zal echter nooit meer bedragen dan ,- excl. BTW per zaak, tenzij FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden verzekerd zijn voor een hoger bedrag aan schadevergoeding per schadegeval. Leden doen nadrukkelijk afstand op het claimen van een hogere vergoeding van schade door FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden dan ,- excl. BTW, tenzij FNV Zelfstandigen of door haar ingeschakelde derden voor een hoger bedrag per schadegeval is verzekerd. Artikel 15 Overgangsregeling Dit reglement Bedrijfsrechtshulp treedt in werking met ingang van 7 juli 2012 en is uitsluitend van toepassing op zaken die aangemeld worden op of na 7 juli Voor zaken die aangemeld zijn voor of uiterlijk op 6 juli 2012 blijft de regeling d.d. 1 juli 2009 van kracht. Artikel 14 Wanneer is FNV Zelfstandigen wel en niet aansprakelijk? 14.1 Indien u of FNV Zelfstandigen of een door FNV Zelfstandigen ingeschakelde derde meent dat er mogelijk schade aan u is toegebracht ten gevolge van de belangenbehartiging door of namens FNV Zelfstandigen, zal de omvang van de schade worden vastgesteld door de (onafhankelijke) klachtencommissie zoals genoemd in artikel Leden gaan nadrukkelijk akkoord met deze wijze van afhandeling van eventuele schade door de externe klachtencommissie

11 20 Partner in gezond ondernemerschap

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Goedgekeurd door het Ledenparlement op 28 mei 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB2014) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ 09 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang, begin en einde van de verzekering Artikel

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer VvE-RB115 4256B-14-11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemeen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel omschrijven wij een aantal veel voorkomende begrippen. In de verdere tekst van deze Productvoorwaarden

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden GRB061 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Particulieren Artikel 2. Wie voert de rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

IAK Rechtsbijstandverzekering

IAK Rechtsbijstandverzekering IAK Rechtsbijstandverzekering Verzekeringsvoorwaarden RB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Rechtsbijstandverzekering RB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Rechtsbijstandverzekering Particulieren 4

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Belangenconflicten Artikel 3. Wie kunnen een beroep op deze rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FNV KIEM voor de individuele rechtsbijstand geldend vanaf 1 februari 2012

Algemene Voorwaarden FNV KIEM voor de individuele rechtsbijstand geldend vanaf 1 februari 2012 Algemene Voorwaarden FNV KIEM voor de individuele rechtsbijstand geldend vanaf 1 februari 2012 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Lidmaatschapsvoorwaarden 1. Leden zijn verplicht om: 1.1. Contributie te betalen

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG JuroFoonpolis Particulier Maart 2010

Voorwaarden ARAG JuroFoonpolis Particulier Maart 2010 Voorwaarden ARAG JuroFoonpolis Particulier Maart 2010 Inleiding Elke dag loopt u het risico betrokken te raken in een juridisch conflict. Veel geschillen kunnen in onderling overleg worden opgelost. Maar

Nadere informatie

Productvoorwaarden MKB

Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB, PVMKB104 Deze productvoorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van Ahrends Rechtsbijstand Algemeen, nummer AVA101 van

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie