IASP 3. Classificatie van contracten onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IASP 3. Classificatie van contracten onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS)"

Transcriptie

1 IASP 3 Classificatie van contracten onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) Deze vertaling is niet opgesteld door een beëdigd vertaler en kan onjuistheden bevatten. De vertaling dient uitsluitend ter gemak en als aanvulling op de originele Engelse tekst. De Engelse tekst zal derhalve altijd doorslaggevend zijn. Het Actuarieel Genootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Nederlandse vertaling Hoofdindeling: Aanwijzingen Categorie: Praktijkhandreiking Opgesteld door: AG werkgroep IASP Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering Datum: 17 november 2008

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Reikwijdte en achtergrond De praktijkrichtlijnen Classificatie van contracten de stappen Stap 1 Het verkrijgen van relevante informatie Stap 2 Het definiëren van een overeenkomst t.b.v. de financiële verantwoording Opsplitsing van een contract ten behoeve van de verslaglegging Samenvoeging van overeenkomsten ten behoeve van de verslaglegging Stap 3 Classificatie van losse servicecontracten Stap 4 Classificatie als (her-)verzekeringscontract Verzekerde gebeurtenis Nadeel door de verzekerde gebeurtenis Significant (her-)verzekeringsrisico Economische relevantie Basis voor besluitvorming Veranderingen in het niveau van (her-)verzekeringsrisico Stap 5 Classificatie van beleggingsovereenkomsten Stap 6 Discretionaire winstdeling Stap 7 Servicecomponenten Stap 8 Embedded Options Stap 9 Opsplitsing van een contract in deelcomponenten Afsplitsing van rentecomponenten Afsplitsing van (her-)verzekerings-componenten Afsplitsing van servicecomponenten Afsplitsing van embedded options Afsplitsing van garantiecomponenten met een discretionaire winstdeling Contracten met optionele componenten...10 IASP 3 Nederlands 17 november

3 2 Reikwijdte en achtergrond Het doel van deze richtlijn is een leidraad te geven aan actuarissen en andere actuariële uitvoerders indien deze vanuit hun werk in aanraking komen met de classificatie in het kader van de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) van verzekeringscontracten, investeringsovereenkomsten en servicecontracten. Deze richtlijn voor de actuariële praktijk behandelt de diensten verband houdend met de classificatie van verzekeringscontracten, investeringscontracten en servicecontracten of enig ander financieel instrument, zodanig dat deze classificatie tevens gebruikt kan worden in overeenstemming met de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS). De reikwijdte is beperkt tot die werkzaamheden welke verband houden met het classificeren van contracten, zodanig dat de juiste richtlijn onder IFRS op juiste wijze toegepast kan worden. Merk op dat deze AP-richtlijn geen uitspraak doet over documenten welke gerapporteerd dienen te worden onder IAS-39 financiële instruments: recognition & measurement. Het volgen van de in deze richtlijn beschreven informatie impliceert niet dat automatisch aan de IFRS-regels wordt voldaan en is daarom niet bedoeld als vervanging van deze IFRS-regels. Om aan deze regels te voldoen wordt verwezen naar de relevante IFRSregels. De IFRS-richtlijnen waarnaar wordt verwezen zijn de richtlijnen die effectief waren op 16 juni Als de IFRS regels zijn aangepast na deze datum, dan wordt verwezen naar deze aangepaste regels. 3 De praktijkrichtlijnen Het doel van IASP3, Classificatie van contracten onder IFRS, is richtlijnen te geven om te bepalen welke regels van de IFRS van toepassing zijn op de mogelijke contracten en onderdelen van contracten. De van toepassing zijnde regels worden verkregen door de contracten te classificeren. Voor het classificeren wordt uitgegaan van een aantal stappen. De in deze richtlijn beschreven stappen zijn niet volledig, wat inhoudt dat niet alle contracten en onderdelen daarvan worden geclassificeerd. De in dit document beschreven stappen zijn in de meeste praktijksituaties voldoende. Hieronder worden de stappen opgesomd, die verder in dit document worden toegelicht. 3.1 Classificatie van contracten de stappen 1. Verkrijgen relevante (contract)informatie. 2. Definiëren van de contracten - dienen er contracten te worden samengevoegd of gesplitst t.b.v. de verslaglegging. 3. Classificatie van losse servicecontracten. 4. Classificatie van (her-)verzekeringscontracten. 5. Classificatie van beleggingsovereenkomsten. 6. Classificatie van beleggingsovereenkomsten met discretionaire winstdeling. 7. Classificatie van contracten met een servicecomponent. 8. Classificatie van contracten met embedded derivatives. 9. Splitsing van contracten in componenten. In de rest van deze richtlijnen worden deze stappen verder uitgediept. IASP 3 Nederlands 17 november

4 3.2 Stap 1 Het verkrijgen van relevante informatie Met relevante informatie over de producten en diensten van de entiteit, welke rapporteert in overeenstemming met de IFRS richtlijnen, wordt onder andere bedoeld: - Productontwikkeling- en productomschrijvingsdocumentatie. - Kasstroommodellen en analyses. - Marketingplannen, productomschrijvingen van aanverwante producten. - Bepaling van de niet-gegarandeerde contractscomponenten. - Brochures van het product zoals deze gebruikt worden in het marketing- dan wel verkoopproces evenals; - Bepaling of er sprake is van gegarandeerde elementen in de overeenkomst. - Winstdelingsregelingen. 3.3 Stap 2 Het definiëren van een overeenkomst t.b.v. de financiële verantwoording IAS definieert een contract als een niet-vrijblijvende omdat het juridisch afdwingbaar is overeenkomst tussen tenminste twee partijen welke economische gevolgen heeft. Voor de IFRS regels geldt dat de economische gevolgen van het contract het primaire uitgangspunt zijn en niet de juridische samenstelling Opsplitsing van een contract ten behoeve van de verslaglegging Binnen een contract kunnen er delen zijn die volgens andere accountingregels worden behandeld. De actuaris dient dan een afweging te maken of delen van een dergelijk contract apart dienen te worden verantwoord in het licht van de verslaglegging. Aanwijzingen dat delen van een juridische overeenkomst gezien dienen te worden als aparte contracten zijn onder meer de volgende: 1. Delen worden gescheiden beheerd, voornamelijk gedreven door riskmanagement toepassingen. 2. De delen worden in aparte, risicogelijke, groepen ondergebracht. 3. De delen worden apart behandeld voor wat betreft winstdeling en premieaanpassingen. 4. de delen zijn overdraagbaar dan wel kunnen elk separaat opgezegd worden (IAS 39-10). 5. De delen hebben betrekking op andere tegenpartijen (IAS 39-10). 6. De delen zijn losstaand verkocht, ook al zijn zij in sommige gevallen gezamenlijk verkocht. Een juridische overeenkomst welke verantwoord dient te worden in overeenstemming met de bepalingen als in IFRS-4 hoeft niet te worden opgesplitst, zelfs niet als de delen bestaan uit onafhankelijke (deel-)overeenkomsten, anders dan wanneer dit vereist is door IFRS-4 of IAS Samenvoeging van overeenkomsten ten behoeve van de verslaglegging Twee of meer juridische overeenkomsten, betrekking hebbend op één en dezelfde economische relatie kunnen, t.b.v. de verslaglegging, worden samengevoegd (IFRS4, appendix B, onderdeel 25). De verzekeraar stelt hiertoe de significantie van het verzekeringsrisico vast per overeenkomst, in plaats van zich te baseren op de materialiteit volgend uit de financiële rapportages. Daarom vormen meerdere overeenkomsten met één tegenpartij een geheel. IASP 3 Nederlands 17 november

5 Aanwijzingen dat (juridische) overeenkomsten dienen te worden samengevoegd zijn: 1. Als kasstromen volledig negatief gecorreleerd zijn aan elkaar. 2. Als er een (officieel) verkoopplan is, gericht op de gezamenlijke verkoop van deze overeenkomsten, wat bijvoorbeeld blijkt uit brochures, flyers e.d. 3. Als interne procedures dit type (juridische) overeenkomsten consequent gezamenlijk beschouwen. 3.4 Stap 3 Classificatie van losse servicecontracten Als een contract de wederpartij recht geeft op diensten, zonder dat deze diensten balansmutaties tot gevolg hebben en waarbij ook geen sprake is van verzekeringsrisico, dan is er sprake van een servicecontract en geldt IAS-18. In IAS-18 wordt de volgende definitie gehanteerd voor het verlenen van diensten: Het verlenen van diensten van een onderneming houdt typisch verband met het plegen van een contractueel vastgelegde bezigheid over een zekere periode (IAS 18-4). 3.5 Stap 4 Classificatie als (her-)verzekeringscontract In deze paragraaf wordt bepaald onder welke voorwaarden een (her- )verzekeringscontract kwalificeert als verzekeringscontract. Verzekeringscontracten vallen onder de werking van IFRS4, waarbij er uitzonderingen zijn (zie IFRS 4.4). Een embedded derivative valt onder de werking van IAS39 en IAS32. Contracten of delen daarvan die classificeren als (her-) verzekeringscontract, vallen onder de werking van IFRS4. IFRS-4 definieert (her-)verzekeringsovereenkomsten als: een overeenkomst waarbij één partij ( de verzekeraar ) een significant verzekeringsrisico overneemt van een andere partij ( de polishouder ) door compensatie van genoemde polishouder als een vooraf gedefinieerde toekomstige onzekere gebeurtenis ( de verzekerde gebeurtenis ) deze polishouder treft (IFRS-4, appendix A). De polishouder is gedefinieerd als de partij die recht op compensatie heeft, indien een verzekerd voorval zich voordoet. Volgens deze definitie dient er dus door de actuaris beoordeeld te worden of er sprake is van een verzekerde gebeurtenis, dient er sprake te zijn van een significant risico en dient de verzekerde nadeel te ondervinden bij het voorvallen van de gebeurtenis. Aan deze voorwaarden dient te zijn voldaan om te kwalificeren als verzekeringscontract. In de volgende subparagrafen wordt ingegaan op deze voorwaarden Verzekerde gebeurtenis Om een overeenkomst als verzekeringsovereenkomst aan te merken dient deze tenminste één verzekerde gebeurtenis te vermelden, welke bepalend is voor het al dan niet optreden van een zekere vergoeding welke juridisch afdwingbaar is. Overigens kan er tevens sprake zijn van andere verzekerde gebeurtenissen, die voortkomen uit een gerede verwachting volgend uit de overeenkomst. Om te kwalificeren als verzekeringscontract dient de vergoeding afhankelijk te zijn van het al dan niet voordoen van de verzekerde gebeurtenis. Er is dus geen zekerheid met betrekking tot het optreden van de verzekerde gebeurtenis zelf, of de hoogte van het te betalen bedrag en het tijdstip waarop de verzekerde gebeurtenis plaats heeft. Teneinde te kwalificeren als (her-)verzekeringscontract dient elk contract separaat beoordeeld te worden op bovengenoemde onzekerheden. IASP 3 Nederlands 17 november

6 Verzekeringsrisico is gedefinieerd als de overdracht van een zeker risico; dit impliceert dat het risico al existent diende te zijn voordat de verzekeringsovereenkomst afgesloten werd, alsook dat dit risico onafhankelijk is van het bestaan van de betreffende overeenkomst. Enkel de risico s welke middels de verzekeringsovereenkomst getransfereerd worden van de polishouder naar de verzekeraar zijn relevant bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een (her-)verzekeringsrisico Nadeel door de verzekerde gebeurtenis IFRS-4 vereist dat de verzekerde gebeurtenis de polishouder nadelig treft en dat het optreden van de gebeurtenis de aanleiding is tot de in de overeenkomst vermelde vergoeding. Sommige overeenkomsten zijn zodanig opgesteld dat de polishouder niet hoeft aan te tonen dat deze negatief getroffen is teneinde de vergoeding te ontvangen, omdat onderzoek hiernaar als ongepast ervaren wordt of dat de aard van de verzekerde gebeurtenis het aannemelijk maakt dat er sprake is van nadeel. Hierbij valt te denken aan ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waar dit ongepast is, of bij levensverzekeringen waarbij de nabestaanden een nadeel ondervinden als de verzekerde is overleden. Voor overeenkomsten welke geen bewijs vereisen van de negatieve effecten gepaard gaande met het optreden van de verzekerde gebeurtenis, dient de actuaris in te schatten of er een redelijke grond bestaat dat een dergelijk effect kan optreden. Hierbij kunnen onder andere de volgende zaken een rol spelen: 1. De juridische en de culturele context in welke de overeenkomst was afgesloten 2. Gebruiken welke in de verzekeringsbranche als normaal gelden 3. Een gerede verwachting, volgend uit de overeenkomst (is een nodige maar niet voldoende voorwaarde) In sommige rechtsgebieden is het mogelijk het recht op vergoeding voortkomend uit een verzekeringsovereenkomst over te dragen aan derden. Dit recht heeft geen invloed op de classificatie van de overeenkomst onder de IFRS-regelgeving Significant (her-)verzekeringsrisico IFRS-4, appendix B, onderdeel B23 stelt dat het verzekeringsrisico alleen dan significant is als het optreden van een verzekerde gebeurtenis aanleiding (zou kunnen) zijn voor betaling van significante additionele vergoedingen van de verzekeraar in elk mogelijk scenario, met uitzondering van scenario s welke geen waarneembaar economisch effect hebben. Als significante (additionele) bedragen verschuldigd worden in scenario s welke voldoen aan de eis dat ze waarneembaar economisch effect hebben, dan is dit voor het voldoen aan de in de vorige alinea vermelde gelijkheid voldoende, ook als de verzekerde gebeurtenis zeer onwaarschijnlijk is of als het effect op de contante waarde van de kasstromen als gevolg van het voordoen van de verzekerde gebeurtenis slechts een klein deel uitmaakt van de verwachte betalingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De bepaling of het verzekeringsrisico al dan niet significant is gebeurt aan de hand van de feitelijke vergoedingen bij optreden van de verzekerde gebeurtenis, en niet op basis van verwachte waarde hiervan. Naast de vergoeding i.v.m. het plaatsvinden van de verzekerde gebeurtenis, kan er sprake zijn van additionele vergoedingen. Dit kunnen vergoedingen zijn die zowel verband houden met extra betalingen of met eventuele behandelingskosten welke in het leven geroepen worden door het optreden van de verzekerde gebeurtenis. IASP 3 Nederlands 17 november

7 Bij de bepaling van de eventuele additionele vergoedingen vereist IFRS-4 onderdeel B24 dat de volgende zaken uitgesloten worden: 1. Gederfde premie-inkomsten als gevolg van het zich voordoen van de verzekerde gebeurtenis; 2. De gederfde bedragen die worden gerekend bij afkoop en premievrijmaking bij overlijden. IFRS-4, onderdeel B24, lid c voorziet in een clausule die moet voorkomen dat de verslaggevingregels misbruikt worden door overeenkomsten die geen significant (her-)verzekeringsrisico overdragen, zijn aan te merken als (her)verzekeringsovereenkomsten. In deze clausule wordt gesteld dat overeenkomsten waarbij een of meerdere additionele betalingen welke afhankelijk zijn van enkel gebeurtenissen die niet tot een significant verlies leiden bij de polishouder zich niet kwalificeren als (her)verzekeringsovereenkomsten. Bij verzekeringsvormen waar vooraf vastgestelde bedragen gebruikelijk zijn, is het voldoende als de overeengekomen te verzekeren som zich binnen redelijke normen verhoudt tot de cumulatie van de mogelijke negatieve effecten Economische relevantie Een scenario heeft economische relevantie als het een aantoonbaar effect heeft op de rentabiliteit van deze transactie. Bij eerste toepassing van de verslaggevingregels, dienen in het verleden afgesloten contracten te worden beoordeeld of zij economische relevant zijn, waarbij rekening gehouden dient te worden met de omstandigheden zoals deze ten tijde van deze beoordeling bekend waren of zullen worden. In de loop van de tijd kunnen factoren relevant worden die dat niet waren op het moment van het ontstaan van de contracten. Contracten die uitgesloten worden wegens economische irrelevantie kunnen na verloop van tijd weer relevant worden Basis voor besluitvorming Significantie van risico dient bepaald te worden op contractsniveau. De gevolgen van pooling, groepskortingen of experience rating dient buiten beschouwing te blijven. Bij de beoordeling van de significantie kan gebruik worden gemaakt van een representatief modelcontract. Overigens dienen effecten van risicoreductie welke veroorzaakt worden door de portefeuilleomvang buiten beschouwing gelaten te worden Veranderingen in het niveau van (her-)verzekeringsrisico Als het (her-)verzekeringsrisico van een overeenkomst in eerste instantie niet afdoende was om als verzekeringsovereenkomst te kwalificeren, maar dat in een later stadium, om enige reden, wel significant blijkt te zijn, dan dient de overeenkomst alsnog aangemerkt te worden als een (her-)verzekeringsovereenkomst. In de beoordeling van de (her- )verzekeringsovereenkomst dient rekening te worden gehouden met alle situaties die het contract economisch relevant maken. Daarmee dient een eenmalige beoordeling voldoende te zijn. Het is de rapporterende entiteit toegestaan op periodieke basis de verzekeringsportefeuille te beoordelen. Bij het aangaan van een overeenkomst kan het verzekeringsrisico als significant aangemerkt worden - ook al is er op het beoordelingsmoment geen sprake van een significant risico - in het geval duidelijk is dat bijvoorbeeld door keuzes van de verzekerden/verzekeringsnemer dit wel significant kan worden. IASP 3 Nederlands 17 november

8 Daarnaast kan er een scenario zijn dat zich kan gaan voordoen, waarin er sprake is van significant risico, maar wat bij aanvang niet is ingetreden. IFRS-4, appendix B onderdeel B-30 stelt dat een overeenkomst welke kwalificeert als verzekeringsovereenkomst te boek dient te blijven staan als verzekeringsovereenkomst tot het moment waarop alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn vervallen. Zo dient een overlevingsrente ook na het overlijden van de verzekerde, in welk geval de toekomstige uitkeringen volledig vast zijn komen te liggen, gezien te blijven worden als een verzekeringsovereenkomst totdat de laatste betaling van de overlevingsrente is voldaan. Het recht om op een zeker toekomstig tijdstip een annuïteit aan te schaffen met de baten voortvloeiend uit een overeenkomst voegt niets toe aan het verzekeringsrisico van de overeenkomst welke deze baten voortbrengt, indien de voorwaarden van deze annuïteit onderhevig zijn aan onderhandelingen welke op dit toekomstige tijdstip te voeren zijn (IFRS-4 IG1.7). Daarom speelt het mogelijke langlevenrisico welke van toepassing zou zijn op genoemde annuïteit geen rol bij het bepalen van het totaal aan verzekeringsrisico van de overeenkomst (tweede zin van IFRS-4, appendix B onderdeel B29). 3.6 Stap 5 Classificatie van beleggingsovereenkomsten Een beleggingsovereenkomst is een niet nader gespecificeerde term welke door de gebruikshandleiding van IFRS-4: implementation guidance, gebruikt wordt om financiële instrumenten die geen verzekeringsovereenkomst zijn, aan te duiden. IAS definieert een financieel instrument als elk contract dat zowel leidt tot een financiële actiefpost bij een partij als een financiële passiefpost of aandelenmutatie bij een tweede partij. Een beleggingsovereenkomst, die door het ontbreken van een significant verzekeringsrisico, niet als verzekeringscontract kwalificeert, dient voor de verslaglegging te worden verantwoord in overeenstemming met IAS-32 en IAS-39. Indien er sprake is van een beleggingsovereenkomst met discretionaire winstdeling dan dient IAS-32 te worden toegepast in combinatie met IFRS 4. Sommige financiële servicecontracten hebben zowel betrekking op een overdracht van enig financieel instrument als op het verlenen van beheeractiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een langlopende spaarovereenkomst waarvan een deel van de periodieke dotaties aan het spaartegoed belegd worden in een aandelenfonds. De aanbieder van deze dienst dient onderscheid te maken tussen de kosten voortvloeiend uit het ontstaan van de overeenkomst, bijvoorbeeld afsluitprovisie, en de managementfees van het betrokken aandelenfonds. Winsten voortvloeiend uit het onderhoud van dergelijke contracten dienen verantwoord te worden in overeenstemming met de bepalingen in IAS- 18 waarbij voor de andere post IAS-39 toegepast dient te worden. Dit voorbeeld is in analogie met IFRS 4 onderdeel C9 lid (b)-(iii). 3.7 Stap 6 Discretionaire winstdeling IFRS 4.34(a) stelt met betrekking tot discretionaire winstdeling: voor de emittent van een dergelijke overeenkomst geldt dat deze de vrijheid heeft, echter niet verplicht is, de garantie apart van het onderhavige contract te verantwoorden wat kan leiden tot: 1. Het beschouwen van de discretionaire winstdeling als losstaande passiefpost. 2. Het beschouwen van de discretionaire winstdeling in samenhang met de garantie waarbij deze combinatie dan in zijn geheel gezien dient te worden als een verplichting. IASP 3 Nederlands 17 november

9 Het doel van het splitsen van een overeenkomst in een garantiedeel en het deel van de discretionaire winstdeling is er onder andere op gericht het geheel der verplichtingen voortkomend uit de verzekeringsovereenkomst juist te kunnen beoordelen, waarbij hier vooral gedoeld wordt op verplichtingen voortvloeiend uit de diverse garanties welke onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. Bij toepassing van IFRS 4.35(b) worden de garanties onderkend en kunnen als basis gebruikt worden voor de uiteindelijke verantwoording aan de hand van IAS-39. Voor nadere details betreffende de verantwoording van discretionaire winstdeling wordt verwezen naar een andere praktijkrichtlijn (IASP7). 3.8 Stap 7 Servicecomponenten Als een overeenkomst (of componenten hiervan) recht geeft op of de verplichting schept tot een zekere dienst, welke niet tot balansmutaties kan leiden en welke geen verzekeringsrisico overdraagt, dan dient deze overeenkomst of de component financieel verantwoord te worden conform IAS-18. In het vervolg wordt naar dergelijke contracten gerefereerd met de term servicecontracten. In IAS-18 staat de volgende omschrijving: Het verlenen van diensten van een onderneming welke typisch verband houdt met het plegen van een contractueel vastgelegde bezigheid over een zekere periode (IAS 18-4). Analoog aan verzekeringsovereenkomsten en de meeste financiële overeenkomsten verplichten serviceovereenkomsten de rapporterende eenheid tot het uitvoeren van zekere diensten. De financiële verantwoording voor dergelijke overeenkomsten kan bestaan uit erkenning van de met de overeenkomst verwante rechten en verplichtingen. Echter in tegenstelling tot verzekeringsovereenkomsten en de meeste financiële overeenkomsten, creëren servicecontracten geen verzekerings- of financiële verplichting door het overgaan van verzekerings- of financieel risico van de een op de andere partij indien dit immers wel het geval was geweest was er geen sprake geweest van een serviceovereenkomst maar verplichten serviceovereenkomsten de rapporterende eenheid tot het verlenen van diensten. Sommige serviceovereenkomsten voorzien in betalingen in natura. Dergelijke serviceovereenkomsten zijn echter verzekeringsovereenkomsten omdat deze verzekeringsrisico transfereren. Serviceovereenkomsten die onderdeel zijn van financieringsovereenkomsten dienen wel te worden afgesplitst (IAS-18, appendix paragraaf 14-b-iii). 3.9 Stap 8 Embedded Options Normaliter dienen embedded options verantwoord te worden onder IAS-39. Echter, zo leert IFRS-4.7 en IAS-39.2c, als de opties tevens voldoen aan de eisen van een verzekering dan dient deze optie verantwoord te worden volgens IFRS-4 welke aparte aandacht heeft voor het verantwoorden van opties met een verzekeringskarakter. IASP- 10 gaat in op de scheidingsproblematiek van embedded options van het verzekeringscontact. In IASP7 wordt nader ingegaan op de discretionaire winstdelingsoptie Stap 9 Opsplitsing van een contract in deelcomponenten Een deelcomponent van een overeenkomst is het kleinst mogelijke deel van een overeenkomst welke van de overeenkomst afgescheiden kan worden en waarbij zowel het deelcomponent zelf als het restant van de overeenkomst, na afsplitsing van de deelcomponent, zelfstandig beschouwd kunnen worden als volwaardige overeenkomsten. Het is mogelijk dat één overeenkomst meerdere deelcomponenten bevat. IASP 3 Nederlands 17 november

10 Er is onderscheid in het opsplitsen van een juridisch document in meerdere economische overeenkomsten teneinde te handelen overeenkomstig IAS en het opsplitsen van een contract in zijn deelovereenkomsten: in het eerste geval reflecteren de diverse onderdelen van de splitsing de economische realiteit en in het tweede geval wordt de splitsing gedaan teneinde te voldoen aan de vereisten zoals deze voorgeschreven zijn door de verslagleggingsregels, waarbij het tevens vereist is dat elke deelcomponent afzonderlijk verantwoord kan worden. Ten behoeve van de financiële verantwoording dient elke kasstroom van een overeenkomst, voortkomend uit de rechten of de verplichtingen van die overeenkomst, toegewezen te worden aan die deelcomponent die daar het meeste bij past. IAS-39.11, IFRS-4.10 en IAS-18, appendices 14(a)iii en 14(b)iii vereisen dat ieder kenmerk van een overeenkomst afgescheiden dient te worden van de overeenkomst zodra er een deelovereenkomst vastgesteld is welke het genoemde kenmerk impliceert. Een deelcomponent omvat zowel het kenmerk van de overeenkomst welke apart verantwoord dient te worden alsook alle elementen van de overeenkomst die niet economisch te scheiden zijn van dit kenmerk. De actuaris dient in zijn beschouwingen alle kosten, alle baten en alle opslagen welke in rekening gebracht zijn of zullen worden tijdens de acquisitie, de looptijd en de afhandeling van het kenmerk, in acht te nemen. De toewijzing van de prijzen van elk der deelcomponent(en) van een overeenkomst dient zodanig te gebeuren dat deze prijzen in verhouding zijn met de prijs of waarde van de kenmerken van deze deelcomponent(en) indien deze apart geprijsd waren geweest. Hiertoe is het niet noodzakelijk alle kenmerken individueel te prijzen zolang de prijzen van de deelcomponenten maar opsommen tot het geheel en daarmee voldaan is aan bovenstaande eis. Contractuele kenmerken welke betrekking hebben op de vergoeding van premies of delen hiervan en welke gebaseerd zijn op de daadwerkelijke door de verzekeraar gemaakte kosten teneinde deze overeenkomsten aan te bieden, te denken valt hierbij aan winstdelingen, worden veelal niet afgesplitst omdat deze kenmerken te veel verweven zijn met de prijs zelf. Als een verzekeraar melding maakt in de overeenkomst dat de premie voor een dienst, recht of kasstroom voortvloeiend uit genoemde overeenkomst of delen hiervan, dan is deze vermelding slechts dan relevant als deze premie of dit premiedeel ook daadwerkelijk geïnd zou worden als genoemde dienst, recht of kasstroom ook separaat aangeboden kan worden, waarbij de prijsbepaling van dit separate product op een analoge manier tot stand zou komen als in genoemde overeenkomst Afsplitsing van rentecomponenten In IFRS 4.10 staat vermeld dat voor sommige verzekeringsproducten afsplitsing van de rentecomponent van deze overeenkomst verplicht is, waar in andere gevallen de keuze om de rentecomponent al dan niet af te splitsen van vrijblijvender aard is. Indien de rentecomponent afgesplitst wordt, dient deze deelcomponent verantwoord te worden als in IAS-32 / IAS-39. De verzekeringsovereenkomst, met exclusie van de afgesplitste rentecomponent, blijft binnen het werkingsgebied van IFRS-4. Het afsplitsen is toegestaan als de waarde van de rentecomponent bepaald kan worden zonder beschouwing van enig ander deel van de overeenkomst. Merk op dat effecten welke gerekend worden tot de rentecomponent ook de rechten zijn op vervroegde aflossing, i.e. zogeheten embedded surrender -opties. IASP 3 Nederlands 17 november

11 Zo kan een universal-life product met een vaste uitkering bij overlijden gesplitst worden. Een dergelijke overeenkomst heeft namelijk een expliciete waarde, welke toeneemt door premiebetalingen dan wel rendementen en welke afneemt door periodieke onttrekkingen voortkomend uit de overlijdensrisicoverzekering en kostenonttrekkingen. Daarom kan het renterisico gemeten worden zonder de verzekeringsovereenkomst in aanmerking te nemen, waar de verzekeringsovereenkomst wel degelijk de renteovereenkomst in aanschouw dient te nemen omdat de uitkeringshoogte gelijk is aan het verschil tussen de uitkering en de poliswaarde. Het afsplitsen is verplicht gesteld als aan de volgende twee criteria wordt voldaan: De rentecomponent kan apart verantwoord. worden; Indien het niet afsplitsen het onmogelijk maakt dat enkele van de rechten of plichten van de rentecomponent buiten beschouwing zouden blijven in de financiële verantwoording Afsplitsing van (her-)verzekerings-componenten IFRS 4.10 impliceert dat een spaar- en (her-)verzekeringscomponent alleen in het geval van een (her-)verzekeringsovereenkomst gesplitst wordt. IFRS4 vereist dat, indien gesplitst, de (her-)verzekeringscomponent onder de werking van IFRS4 valt. De significant van het (her-)verzekeringsrisico dient alleen te worden bepaald aan de hand van deze component (IFRS4, Appendix B, B28) Afsplitsing van servicecomponenten Volgens IAS-18 appendix paragraaf 14a(iii) en 14b(iii) dienen servicecomponenten in beleggingsovereenkomsten, maar niet in verzekeringsovereenkomsten, afgesplitst te worden. De afgesplitste servicecomponenten dienen verantwoord te worden als in IAS- 18. Voor nadere details verwijzen we naar paragraaf Afsplitsing van embedded options Volgens IAS dienen embedded options in zowel financierings- als in verzekeringsovereenkomsten, afgesplitst te worden en verantwoord te worden als in IAS- 39, waar IFRS-4 voorziet in richtlijnen voor de financiële verantwoording van die embedded opties waarvoor het niet verplicht is deze af te splitsen. Voor nadere details verwijzen we naar de richtlijn IASP-7 die dit onderwerp nader behandelt Afsplitsing van garantiecomponenten met een discretionaire winstdeling Het garantiedeel van de overeenkomst welke betrekking heeft op discretionaire winstdeling hoeft geen (deel-)component van die overeenkomst te zijn omdat de winstdeling veelal niet als zelfstandige overeenkomst kwalificeert Contracten met optionele componenten Sommige contracten bieden een optie om te switchen tussen verschillende dekkingen en/of fondsen, waarmee het contract kan wisselen van verzekeringscontract naar investeringscontract of naar investeringscontract met discretionaire winstdeling. De optie wordt ook wel switchoptie genoemd. Afhankelijk van de keuze bij aanvang wordt bepaald hoe het contract wordt geclassificeerd: als verzekeringscontract, investeringscontract of als investeringscontract met discretionaire winstdeling. IASP 3 Nederlands 17 november

IASP 7. Hoofdindeling: Aanwijzingen

IASP 7. Hoofdindeling: Aanwijzingen IASP 7 Waardering en erkenning van overeenkomsten met een Discretionary Participating Feature (DPF) onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) Deze vertaling is niet opgesteld

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

IASP 5. Current estimates onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS)

IASP 5. Current estimates onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) IASP 5 Current estimates onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) Deze vertaling is niet opgesteld door een beëdigd vertaler en kan onjuistheden bevatten. De vertaling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen.

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_24 uw correspondent:

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

IASP 4. Waardering van service- en investeringsovereenkomsten onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS)

IASP 4. Waardering van service- en investeringsovereenkomsten onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) IASP 4 Waardering van service- en investeringsovereenkomsten onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) Deze vertaling is niet opgesteld door een beëdigd vertaler en kan

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

Richtlijnen voor rapportering door de certificerend actuaris van een verzekeringsinstelling

Richtlijnen voor rapportering door de certificerend actuaris van een verzekeringsinstelling Richtlijnen voor rapportering door de certificerend actuaris van een verzekeringsinstelling Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: AG werkgroep Actuariële Governance

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 NL BIJLAGE Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 1 "Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van

Nadere informatie

IASP 8. Veranderingen in het beleid betreffende de financiële verantwoording onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS)

IASP 8. Veranderingen in het beleid betreffende de financiële verantwoording onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) IASP 8 Veranderingen in het beleid betreffende de financiële verantwoording onder de internationale richtlijnen voor financiële verslaglegging (IFRS) Deze vertaling is niet opgesteld door een beëdigd vertaler

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017 DANIÈLE NOUY Voorzitter van de Raad van Toezicht ECB-OPENBAAR Aan: de leiding van belangrijke banken Frankfurt am Main, 28 juli 2017 Openbare leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-158 d.d. 9 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. B.F. Keulen, leden en mr. R.A.F. Coenraad als secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen

Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen In deze bijlage wordt een tweetal casussen uitgewerkt ter toelichting op de ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen: I latente winstdelingsverplichtingen

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten

Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten Analyse RB-klanten met door koopsompolissen vervangen overlijdensrisicoverzekeringen Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten Naarden, 1 juli 2011 1 Aanleiding Stelling dat bij het sluiten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 140 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Inleiding Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing.

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Allianz Plus 4 3. Allianz Rekening 4 4. Allianz

Nadere informatie

Premiereserve bij overlijdensrisicoverzekeringen. Pieter Leerink ACIS 7 februari 2014

Premiereserve bij overlijdensrisicoverzekeringen. Pieter Leerink ACIS 7 februari 2014 Premiereserve bij overlijdensrisicoverzekeringen Pieter Leerink ACIS 7 februari 2014 Geldgids Consumentenbond december 2012 Verzekeraars weigeren premiespaarpot terug te geven Geldgids Consumentenbond

Nadere informatie

Levensverzekering Schadeverzekering

Levensverzekering Schadeverzekering CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN (CENTRALE BANK) Richtlijn Liability Adequacy Test Levensverzekering Schadeverzekering WILLEMSTAD, September 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Toekomstige betalingsverplichtingen...

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-187 d.d. 17 juni 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, drs. W. Dullemond en prof.mr. M.M. Mendel, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en activa. Toezicht Financiële Verslaggeving

Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en activa. Toezicht Financiële Verslaggeving Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en activa Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Mangementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 6 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

: Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn verder te noemen Verzekeraar

: Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-324 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. R.J. Paris en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad, secretaris) Klacht ontvangen op

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 206 d.d. 13 december 2010 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, prof mr M.L. Hendrikse, mr B.F. Keulen, drs A.I.M. Kool en drs L.B. Lauwaars RA) Samenvatting

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De bank heeft een op 7 januari 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2011-07 d.d. 16 juni 2011 (mr. A. Rutten-Roos, voorzitter, mr. A. Bus, mr. C.A. Joustra, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Toelichting op belangen in ondernemingen. Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

Toelichting op belangen in ondernemingen. Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Toelichting op belangen in ondernemingen Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving Publicatiedatum: 29 oktober 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste veranderingen vermeld

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Veranderingen Kapitaalverzekeringen

Veranderingen Kapitaalverzekeringen Veranderingen Kapitaalverzekeringen Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste veranderingen vermeld die

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ACADIUM BASTION BV Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN

H HYPOPOINT HYPOTHE KEN & VE RZEKERINGEN DIENSTENWIJZER H HYPOPOINT Hypopoint Krollerhaven 10 2993 ED Barendrecht Telefoon: (0180) 390237 Fax: (0180) 390237 E-mailadres: info@hypo-point.nl Website: www.hypo-point.nl A. Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Een onderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Inhoud Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: Bureau

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Dienstenwijzer: A. Inleiding

Dienstenwijzer: A. Inleiding Dienstenwijzer: Michael Boon Verzekeringen Postbus 167 1860 AD Bergen N.H. T. 072-5092806 F. 072-5091255 E.info@michaelboonverzekeringen.nl I. www.michaelboonverzekerngen.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

Advies Wijzer. Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis.

Advies Wijzer. Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis. Advies Wijzer Stationsweg 31-37 te Zwijndrecht 3331 LM Postbus 328 (3330 AH) Tel: 078-6122800 Internet: www.bremavo.nl www.drechtstedenpolis.nl binnenwerk+omslag.indd 1 24-09-2007 11:49:00 binnenwerk+omslag.indd

Nadere informatie