S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E"

Transcriptie

1 S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Arbeiders - Bedienden: Het water is veel te diep? 50 - TOEGELICHT Het taalgebruik in de onderneming 56 - DE KRITISCHE KIJK VAN Koen Magerman 59 - VRAAG & ANTWOORD Overgang van arbeider naar bediende

2 Thema Arbeiders - bedienden Het water is veel te diep? In veel ondernemingen zijn arbeiders en bedienden twee duidelijk verschillende groepen met eigen gebruiken, gewoontes, sociale omgang. Dit onderscheid vertaalt zich ook op het juridische vlak. De verschillende behandeling van arbeiders en bedienden is een oud zeer in het arbeidsrecht. Men weet goed wat er schort, maar het blijkt moeilijk om het dossier te ontwarren. De voorbije maanden lanceerde een groep academici een aantal voorstellen. De sociale partners richtten een werkgroep op die voor eind 2005 tot conclusies moet komen. Hoe diep het water precies is zal nog moeten blijken. Tijd voor een stand van zaken. JAN VANTHOURNOUT, TAX AND LEGAL Waarom naar een eenheidsstatuut? Er zijn een aantal goede redenen om het juridische onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Op de eerste plaats is het onderscheid discriminerend. Het Arbitragehof oordeelde dat de verschillende behandeling historisch te verklaren is, en dat het destijds wel geoorloofd was, maar dat men op termijn toch de verschillen moet wegwerken. Het Hof heeft hier wel geen timing op geplakt. Bovendien is het zo afgesproken tussen vakbonden en werkgevers. In het Interprofessioneel akkoord spraken de sociale partners af dat zij de verschillen tussen beide statuten gingen bestuderen en voor eind 2001 conclusies zouden neerleggen. Het plan was dat men daarna een duurzame oplossing zou uitwerken, die daarna op een periode van zes jaar zou worden geprogrammeerd. De programmatie zou alleszins starten in het jaar van de ondertekening van een eventueel akkoord. In het Interprofessioneel akkoord was men wat minder ambitieus. De sociale partners beklemtonen vooral dat zij de problematiek van de toenadering van de statuten arbeiders - bedienden verder in eigen beheer wensen te behandelen. Zij roepen de sectoren op om, op hun niveau tijdens deze onderhandelingsronde, een onderhandeling te voeren over het afschaffen van de eerste twee carensdagen, en voor de arbeiders met een ancienniteit van meer dan 15 jaar ook de derde carensdag. De regering wordt verzocht tot eind 2004 geen initiatieven te nemen. In het Interprofessioneel akkoord , dat door het ABVV verworpen werd, stelden de sociale parrtners dat het arbeiders- en bediendenstatuut op termijn uitmonden in een nieuw gemeenschappelijk statuut, dat globaal evenwichtig is en dat gericht is op toekomstige werknemers. Om bij te dragen tot een sereen debat, zal een paritair samengestelde commissie opgericht worden die tegen eind 2005 een verslag zal uitwerken met betrekking tot een nieuw statuut. Dit betekent ook dat de arbeiders-bedienden-problematiek geen onderhandelingsthema vormt voor de komende sector- en bedrijfsonderhandelingen. Verder is het onderscheid ook niet functioneel. De notie arbeider heeft vaak nog een negatieve bijklank. Ouders laten hun kinderen liever een algemene opleiding volgen, eerder dan een technische opleiding. Nochtans schreeuwen ondernemingen om goeie stielmannen en -vrouwen. Heel wat arbeidersberoepen zijn knelpuntberoepen. Op deze manier draagt het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bij tot een niet-optimale werking van de arbeidsmarkt. Tenslotte schept het onderscheid een stuk rechtsonzekerheid. Het verschil tussen een arbeider en een bediende is niet altijd eenvoudig te maken. Veel handenarbeid vergt een hoge graad van vakkennis en specialisatie, terwijl heel wat hoofdarbeid eigenlijk weinig intellectuele inspanning vergt. Er is dus een grijze zone.

3 2. De verschillen tussen arbeiders en bedienden Het doorslaggevende criterium om te bepalen of een werknemer het statuut van arbeider of bediende heeft, is niet de kwalificatie door de partijen maar wel de aard van het gepresteerde werk. De wet op de arbeidsovereenkomsten definieert de twee werknemerscategorieeën als volgt: - Een arbeidsovereenkomst voor werklieden is een overeenkomst waarbij de werknemer zich er toe verbindt tegen loon en onder gezag van de werkgever in hoofdzaak handarbeid te verrichten. - Een arbeidsovereenkomst voor bedienden is een overeenkomst waarbij de werknemer zich er toe verbindt tegen loon en onder gezag van de werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten. De omschrijving in de wet is zeer vaag en algemeen gesteld. Dit betekent niet dat de werkgever de keuze heeft om te bepalen of een werknemer een bedienden- of arbeidersstatuut heeft. Het is steeds de feitelijke situatie (wat de werknemer effectief en hoofdzakelijk doet) die van doorslaggevende aard is. Het onderscheid tussen de twee statuten was bij zijn invoering verantwoord door de duidelijk te onderscheiden taakafbakening en in de duidelijk verschillende economische en sociale situatie van arbeiders en bedienden. De laatste decennia is dat onderscheid echter hoe langer hoe meer vervaagd. De grote verschilpunten tussen een arbeider en een bediende situeren zich essentieel in bepalingen inzake de proefperiode, het gewaarborgd loon bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, het vakantiegeld, de opzeggingstermijn en de patronale bijdragen. Hierna overlopen we kort de belangrijkste punten. Het is niet mogelijk om iedere rubriek van naaldje tot draadje uit te spinnen. We focussen ons op de verschilpunten. De verschillen tussen de arbeiders en de bedienden kunnen soms aanzienlijk zijn. Een verschil hoeft evenwel niet noodzakelijk een nadeel voor de ene of de andere categorie te betekenen. Bepaalde verschillen kunnen zowel voor- als nadelen inhouden. Bovendien kunnen sommige verschillen niet of nauwelijks gevat worden in termen van loonkost Proeftijd Voor arbeiders De proeftijd bedraagt minimum 7 dagen en maximaal 14 dagen; de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verlengt de proeftijd met maximum 7 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen mag de arbeidsovereenkomst enkel beëindigd worden om dringende reden; daarna kan het zonder opzegtermijn. Die eerste 7 dagen kunnen tot 14 dagen verlengd worden indien er zich in die periode een schorsing van de arbeidsovereenkomst voordoet. Voor bedienden De proeftijd bedraagt minimum 1 maand. Voor bedienden met een jaarloon niet hoger dan EUR duurt de proeftijd maximaal 6 maanden; indien het jaarloon hoger ligt 12 maanden. Is de arbeidsovereenkomst in haar uitvoering geschorst tijdens de proeftijd, dan wordt de proeftijd verlengd zonder begrenzing. Tijdens de proeftijd geldt een minimumopzeg- DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR

4 gingstermijn van 7 dagen, behalve bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van meer dan 7 dagen. De eerste maand kan de arbeidsovereenkomst enkel beëindigd worden om dringende reden; een eventuele opzegging tijdens de eerste maand van de proeftijd heeft pas uitwerking op de laatste dag van de 1ste maand. Duurt de arbeidsongeschiktheid 6 maanden of langer, dan mag van die verbrekingsvergoeding het gewaarborgd loon dat betaald is afgetrokken worden. Tijdens de proeftijd of bij een tijdelijk contract van minder dan 3 maanden, mag de werkgever ontslaan zonder verbrekingsvergoeding indien de ziekte meer dan 7 dagen duurt Arbeidsongeschiktheid Carensdag Voor arbeiders wordt de eerst dag van een arbeidsongeschiktheid die geen 14 dagen duurt niet betaald. Dit is ook zo voor bedienden in proef of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van maximum 3 maanden. In heel wat sectoren werd aan de carensdag voor de arbeiders geknabbeld. In theorie zou men ook bij K.B. de carensdag kunnen uitbreiden tot bedienden 2.3. Schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens gebrek aan werk, slecht weer of technische stoornis Dit is alleen maar mogelijk voor arbeiders. Bedienden kunnen niét op tijdelijke werkloosheid gestuurd worden op grond van gebrek aan werk, slecht weer of technische stoornis. Wat wél eventueel kan voor allebei de categorieën, is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 46 Anciënniteitsvoorwaarde voor gewaarborgd loon Op recht te hebben op gewaarborgd loon, moet een arbeider tenminste 1 maand anciënniteit hebben. Dit geldt ook voor bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van minder dan 3 maanden of tijdens hun proeftijd. In alle andere gevallen is er voor bedienden echter géén anciënniteitsvoorwaarde. Gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval Zowel arbeiders als bedienden hebben recht op gewaarborgd netto-inkomen gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, maar de manier waarop dit gebeurt is totaal verschillend. Bedienden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur buiten hun proef of een tijdelijke overeenkomst van minimaal drie maanden, hebben recht op 30 dagen loon ten laste van de werkgever. Voor alle anderen (arbeiders en de bedienden met een contract van minder dan 3 maanden of op proef) is er slechts 7 dagen recht op gewaarborgd loon. Daarna treedt een regeling in werking waarbij de werkgever eerst nog op basis van nationale CAO s een zeker gewaarborgd loon moet betalen (7 dagen lang). Daarna past de werkgever 16 dagen lang bij bovenop de RIZIV-uitkering. Ontslag tijdens de arbeidsongeschiktheid Een bediende met een arbeidsovereenkomst van minstens 3 maanden of onbepaalde duur, mag enkel met een opzeggingsvergoeding ontslagen worden. Jaarloon van de bediende 2.4. Aanvang van de opzeggingstermijn Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een opzeggingstermijn, begint die termijn te lopen de maandag die volgt op de betekening ; voor een bediende is dit pas op de eerste dag van de volgende maand Duur van de opzeggingstermijn Dit is allicht het meest in het oog springende verschil tussen arbeiders en bedienden. Voor bedienden kunnen we de situatie als volgt samenvatten: Bepaling van de opzeggingstermijn bij opzegging door de werkgever < * 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit. > en < Bij overeenkomst te bepalen ten vroegste bij de opzegging, of door de rechter. Mag niet lager zijn dan wettelijk minimum. > Kan eventueel ook bepaald worden bij overeenkomst ten laatste gesloten op het ogenblik van indiensttreding, indien deze indiensttreding na 1 april 1994 was. Mag niet lager zijn dan wettelijk minimum. Bepaling van de opzeggingstermijn bij opzegging door de werknemer De helft daarvan. Bij overeenkomst te bepalen ten vroegste bij de opzegging, of door de rechter. Mag niet langer zijn dan 4,5 maanden. Bij overeenkomst te bepalen ten vroegste bij de opzegging, of door de rechter. Mag niet langer zijn dan 6 maanden. * bedragen op 1 januari 2005

5 Voor arbeiders is de situatie wat moeilijker. In de Arbeidsovereenkomsten staan nog de (korte) wettelijke opzeggingstermijnen. In heel wat sectoren werden echter collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten of Koninklijke Besluiten uitgevaardigd die deze opzeggingstermijnen gevoelig optrokken. Wanneer er géén sectorale opzeggingstermijnen zijn, en er zijn ook geen sectorale regels die te beschouwen zijn als een verhoging van de werkzekerheid of verbetering van de bestaanszekerheid of een andere equivalente regeling, dan gelden de opzegtermijnen uit CAO nr. 75. Ancienniteit Werkgever Werknemer 6 maanden (*) 28 kalenderdagen (wet) 6 maanden tot < 5 jaar 5 jaar tot < 10 jaar 10 jaar tot < 15 jaar 15 jaar tot < 20 jaar (*) Let wel: 1. Verkorte opzeggingstermijnen voor arbeiders < 6 maanden ancienniteit. De arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een C.A.O. kan een verkorte opzeggingstermijn voorzien voor arbeiders (voor de werkgever: min. 7 kalenderdagen; voor d e arbeider: max. de helft van de termijn die de werkgeverdient te respecteren). 2. Specifieke regeling voor arbeiders wiens arbeidsovereenkomst tijdens de proef beeindigd wordt (art. 48 AOW) Verkorte opzeg bij pensioen of brugpensioen Bij het bereiken of overschrijden van de leeftijd van 65 jaar, gelden voor bedienden verkorte opzeggingstermijnen: Voor arbeiders bestaat geen uitzondering en gelden steeds de normale regels Sollicatieverlof Tijdens de opzegtermijn heeft de werknemer recht om met behoud van loon afwezig te zijn om ander werk te zoeken (het zogenaamde sollicitatieverlof). Voor arbeiders: maximum 1 arbeidsdag per week, in één of twee keer te nemen. Voor bedienden met een jaarloon < : idem. Voor bedienden met een hoger jaarloon bestaat dit recht maar in de laatste 6 maand van de opzegtermijn. Daarvoor is het maximum ½ dag per week. 14 kalenderdagen (wettelijke opzegtermijn) 35 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wettelijke opzegtermijn) 42 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wettelijke opzegtermijn) 56 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wettelijke opzegtermijn) 84 kalenderdagen 14 kalenderdagen (wettelijke opzegtermijn) vanaf 20 jaar 112 kalenderdagen 28 kalenderdagen (wettelijke opzegtermijn) Ancienniteit Bepaling van de opzeggingstermijn bij opzegging door de werkgever Bepaling van de opzeggingstermijn bij opzegging door de werknemer < 5 jaar 3 maand 1,5 maand 5 jaar 6 maand 3 maand 2.8. Tegenopzeg Voor bedienden bestaat een bijzondere regel indien de bediende na door de werkgever opgezegd te zijn geweest, zelf een tegenopzegging geeft. - Voor bedienden met een jaarloon < : 1 maand. - Voor bedienden met een jaar loon vanaf maar < : 2 maand. - Voor bedienden met een jaarloon vanaf : overeen te komen ten vroegste bij de tegenopzegging, met een maximum van 4 maand. Arbeiders moeten steeds de normale wettelijke opzegtermijn respecteren, ook bij tegenopzegging: 14 dagen bij anciënniteit < 20 jaar; 28 dagen vanaf 20 jaar dienst Willekeurig ontslag of rechtsmisbruik Wanneer de werkgever een arbeider met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur ontslaat, moet hij het bewijs leveren van het feit dat hij een reden heeft die verband houdt met de geschiktheid van de arbeider, zijn gedrag, of de noodwendigheden van de onderneming. Slaagt de werkgever niet in die bewijslast, dan is een schadevergoeding van 6 maanden loon verschuldigd. Indien een bediende daarentegen een ongeoorloofd ontslagmotief wil aanvechten, dan draagt hijzelf daar de volledige bewijslast voor; als hij een schadevergoeding wil ontvangen zal hij bovendien ook schade moeten kunnen aantonen. In de praktijk zijn beide systemen zo met elkaar verweven dat het onderscheid nog nauwelijks te maken valt, behalve dan op het vlak van de begroting van de schadevergoeding. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR

6 2.10. Uitbetaling van het loon Bedienden krijgen doorgaans een maandloon, arbeiders een uurloon. De Loonbeschermingswet maakt dit onderscheid echter niet in deze vorm. Voor arbeiders is bepaald dat zij hun loon minstens 2 keer per maand moeten ontvangen, met daartussen maximaal 16 dagen. Bedienden krijgen hun loon minstens 1 keer per maand, zonder verplichte tussentijdse bepaling Jaarlijkse vakantie Voor arbeiders wordt het vakantiegeld betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of de vakantiekas waarbij de werkgever is aangesloten. Het vakantiegeld is gelijk aan 15,28% van het jaarloon in het vakantiedienstjaar (enkel + dubbel). Het aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar. Een bediende krijgt zijn vakantiegeld van zijn werkgever; hij krijgt tijdens zijn vakantie zijn loon doorbetaald. Het dubbelvakantiegeld is gelijk aan 92 % van een brutomaandloon. Het aantal dagen wordt berekend à rato van 2 vakantiedagen per volle maand gewerkt of gelijkgesteld in het vakantiedienstjaar Economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad De gegevens met betrekking tot de vergoedingen aan het personeel die aan de ondernermingsraad verstrekt moeten worden, moeten worden uitgesplitst voor arbeiders, bedienden en directie Arbeidsrechtbanken Geschillen worden in andere kamers behandeld naargelang het individuele geschil een arbeider of een bediende betreft. De arbeidsgerechten zijn niet alleen samengesteld uit professionele magistraten, maar ook uit lekenrechters die voorgedragen worden door de vakbonden en werkgevers. Die rechters en raadsheren in sociale zaken die zetelen als vertegenwoordigers van de werknemers worden afzonderlijk voorgedragen en zetelen namens de arbeiders of namens de bedienden. 3. Obstakels De weg naar het eenheidsstatuut ligt bezaaid met obstakels. Een eerste en belangrijkste hindernis is de aard van het dossier zelf: we hebben hier immers te doen met een harmonisering Paritaire comité s Arbeiders en bedienden ressorteren meestal onder verschillende paritaire comité s. Dit heeft meteen tot gevolg dat er andere collectieve arbeidsovereenkomsten op hen van toepassing zijn, en dat zij hun eigen vakbondsafvaardiging hebben. Enkel in de ondernemingen die vallen onder een gemengd paritair comité (voor arbeiders én bedienden) is er één gezamenlijke vakbondsafvaardiging. De praktijk wijst echter uit dat in die sectoren voor het overige de CAO s voor arbeiders en bedienden sterk verschillen Sociale verkiezingen Arbeiders en bedienden staan op afzonderlijke kieslijsten en kiezen elk hun eigen vertegenwoordigers in ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk. Alleen jongeren vormen samen één kiescollege, ongeacht of zij nu arbeider of bediende zijn. Wie ooit onderhandelingen voerde om van twee groepen de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren, weet dat dit een bijzonder moeilijke opgave is. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt de bluts met de buil. Doorgaans ligt het zeer moeilijk om een groep iets te doen inleveren, zelfs al wordt een andere groep daar beter van. Zonder enige twijfel ligt hier het grootste obstakels. Best of both worlds is niet haalbaar, maar wie en waar zal er dan op achteruit gaan? Een niet te onderschatten element is ook dat het onderscheid diepe historische wortels heeft. Ook de vakbonden zijn ernaar georganiseerd. Arbeiders en bedienden zijn binnen het A.C.V. en A.B.V.V. georganiseerd in afzonderlijke centrales. Bedienden zijn lid van LBC/NVK of BBTK, arbeiders van een sectorale centrale (bijvoorbeeld ACV Voeding & Diensten of ABVV Metaal). Wanneer het onderscheid tussen arbeiders en bedienden zou komen te vervallen, moet men ook op zoek naar nieuwe syndicale structuren. Structuren hebben ook te maken met mensen, middelen, zeggenschap, lidgelden, financieën, Het zal zeker niet eenvoudig zijn om daar verandering in te brengen. Structuurwijzigingen waarin dergelijke belangen op het spel staan zullen

7 ongetwijfeld binnenskamers op weerstand botsen. Het is een menselijke reflex dat iedere vakbondscentrale zijn eigen winkel zal verdedigen. Onderhuids speelt bij sommigen ook de al dan niet terechte vrees dat één en ander zou kunnen leiden tot een ontmanteling van de strijdbare arbeiderscentrales. Het ACV staat het verst in deze discussie. In een aantal gevallen werden reeds afspraken gemaakt tussen LBC en een arbeidscentrale, die in sommige gevallen zelfs met een transfer van leden gepaard ging. De ACLVB kent, omwille van haar structuur, dit probleem niet. Zowel arbeiders als bedienden zijn gewoon lid van ACLVB. Ook het sectorale overleg, met daarbij de financiële stromen binnen de Fondsen voor Bestaanszekerheid, zijn georganiseerd volgens het onderscheid arbeider - bediende. De creatie van een juridisch eenheidsstatuut kan ook gevolgen hebben voor de organisatie van het sociaal overleg in de onderneming. Zo voorzie ik toch problemen wanneer arbeiders, bedienden en kaderleden tot één uniforme eisenbundel zouden moeten komen. Allicht zal dit in de praktijk vaak niet haalbaar zijn, waardoor de versplintering van het syndicale landschap langs deze manier opnieuw het sociaal overleg binnensluipt. Naar mijn ervaring zullen de verschillende groepen, zelfs al hebben ze dan één juridisch statuut, nog steeds met andere verwachtingen naar de onderhandelingstafel komen. 4. Made in Gemany Er wordt in deze discussie vaak verwezen naar Duitsland. Het Duitse Grondwettelijk Hof oordeelde in 1990 dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden discrimerend was. Ook in Duitsland waren er verschillen, ondermeer op het vlak van opzeggingstermijnen, gewaarborgd loon en nachtarbeid. Anders dan het Belgische Arbitragehof, legde het Duitse Hof aan regering en sociale partners wél een deadline op. Men kreeg tot 1993 de tijd om de zaak op te lossen. In 1993 werden de verschillen tussen arbeiders en bedienden in het Duitse arbeidsrecht dan ook zo goed als volledig weggewerkt. Dit leidde tot een verlenging van de opzeggingstermijnen voor arbeiders en een verkorting van die voor bedienden. Opmerkelijk is dat een aantal overblijfselen zijn blijven verderleven. Zo zijn er in Duitsland nog afzonderlijke kassen voor bepaalde sociale verzekeringen. De rechten die de werknemer er kan uitoefenen zijn echter steeds dezelfde. Men koos ervoor om de structuren (organisatie, instanties, instellingen) ongemoeid te laten. We moeten de Duitse Gründligkeit waarmee het probleem werd aangepakt ook wel wat relativeren. Reeds in de jaren 1970 had men in sectorale akkoorden aan het onderscheid gesleuteld. Zo kende men in veel sectoren al eenheidscao s. De kloof was dus niet zo groot als in België. 5. Besluit Het water is veel te diep, zo zingt een Vlaamse bard. Het is echter niet zozeer de vraag óf er ooit een eenheidsstatuut komt, maar eerder wannéér het er komt. De klok tikt. Het probleem is niet accuut, maar er moeten wel maatregelen genomen worden. Juridisch gezien, is er nog wat respijt. Het Arbitragehof oordeelde dat men geleidelijk het verschil moet wegwerken. Het is echter niet ondenkbeeldig dat in de toekomst (morgen, volgend jaar, binnen 10 jaar) het Arbitrage- hof of een arbeidsrechter oordelen dat het juridische onderscheid op dat ogenblik niet langer door de non-discriminatie- beugel kan. Dit zou een golf van levelling-up rechtspraak met zich mee kunnen brengen, waarbij benadeelde werknemers zich de rechten best of both worlds kunnen toeëigenen. Dit dossier is nog maar eens een test voor de slagkracht van het sociaal overlegmodel. Iedere oplossing zal veel moed vergen van alle betrokken partijen: werkgevers, vakbonden, regering. x DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR

8 toegelicht Het taalgebruik in de onderneming Officieel worden er in België drie talen gesproken: Nederlands, Frans en Duits. Drie talen in een klein land als België, een complexe aangelegenheid. ELS SEGERS, JURIDISCH ADVIES DIVISIE GROTE ONDERNEMINGEN 50 Ook het Engels heeft de laatste decennia meer en meer zijn intrede gedaan in ons dagelijks taalgebruik. In de ondernemingen doet die trend zich eveneens voor: Engelse personeelsadvertenties, Engelse functiebenamingen, Engels als voertaal op de werkvloer, Het is allang geen uitzondering meer. De internationalisering van het bedrijfsleven speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. Buitenlandse bedrijven vestigen zich in België. Buitenlandse werknemers zijn voor kortere of langere duur op ons grondgebied tewerkgesteld. Werkgevers zenden hun personeel over de grenzen heen Telkens wordt er gecommuniceerd in verschillende talen. Nochtans staat het de werkgever niet vrij om gelijk welke taal te gebruiken. Het taalgebruik in de onderneming is strikt gereglementeerd. Hierna volgt een bespreking van de reglementering van toepassing op de privé-sector. Het niet naleven van deze reglementering kan voor de werkgever zware gevolgen hebben. 1. Wettelijke bepalingen De grondwet bepaalt dat de Gemeenschapsraden, bij uitsluiting van de federale wetgever, bij decreet het gebruik van de talen regelen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel. Zij regelen eveneens het taalgebruik voor de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Deze decreten hebben kracht van wet in het Nederlandse, respectievelijk Franse taalgebied. Een uitzondering betreft onder andere de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat. Het gaat om de zogenaamde faciliteitengemeenten. Voor de faciliteitengemeenten, het tweetalige gebied van Brussel-hoofdstad en het Duitse taalgebied geldt de nationale wet. Dit heeft tot gevolg dat de taalvoorschriften betreffende de arbeidsverhoudingen in België vastgelegd zijn in: 1. het Nederlandse taaldecreet, in principe toepasbaar in het Nederlandse taalgebied; 2. het Franse taaldecreet, in principe toepasbaar in het Franse taalgebied; 3. de Gecoördineerde Wetten, toepasbaar in de faciliteitengemeenten, de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied. De ligging van de exploitatiezetel waaraan de werknemer is verbonden, bepaalt welke van deze normen van toepassing is. Het Arbitragehof gaf volgende definitie van het begrip exploitatiezetel : Iedere vestiging of centrum van activiteit met enige standvastigheid waaraan het personeel gehecht is en waar de sociale contacten tussen de werkgever en de werknemer in principe plaats hebben. Dit wil zeggen daar waar doorgaans de opdrachten en instructies aan de werknemer worden gegeven, daar waar hem doorgaans alle mededelingen worden gedaan, daar waar de werknemer zich wendt tot zijn werkgever. De exploitatiezetel van een firma zal vaak samenvallen met de maatschappelijke zetel. Dit is bijvoorbeeld het geval in de onderneming waar de productieafdeling, verkoopsafdeling, administratieve dienst, allemaal op hetzelfde adres gevestigd zijn als de maatschappelijke zetel.

9 Een bedrijf kan ook één of meer exploitatiezetels hebben op een andere plaats dan de maatschappelijke zetel. Bijvoorbeeld een onderneming met een maatschappelijke zetel in Brussel, maar met een productieafdeling en een winkel in Antwerpen. In dat geval kan de maatschappelijk zetel zelf ook een exploitatiezetel zijn, bijvoorbeeld wanneer er een administratieve dienst gevestigd is waar een aantal personeelsleden tewerkgesteld worden. 2. Exploitatiezetel in het eentalig nederlandse taalgebied Het Nederlandse taaldecreet is van toepassing op werkgevers met een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied, met uitzondering van onder andere de taalgrensgemeenten en de randgemeenten. Het Nederlandse taalgebied omvat: - de provincie Antwerpen; - de provincie Limburg, met uitzondering van de gemeenten Herstappe, Moelingen, Remersdaal, s Gravenvoeren, Sint- Martens-Voeren, Sint-Pietersvoeren en Teuven; - de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van de gemeente Ronse; - de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van de gemeenten Spiere-Helkijn en Mesen; - het arrondissement Halle-Vilvoorde, met uitzondering van de gemeente Bever en de 6 randgemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem; - het arrondissement Leuven. De te gebruiken taal is hier het Nederlands. Dit geldt voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, en voor de wettelijk voorgeschreven akten en documenten van de ondernemingen. De sociale betrekkingen omvatten zowel de mondelinge als schriftelijke individuele en collectieve contacten tussen de werkgevers en de werknemers, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling. en bescherming op het werk of tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging; - alle betrekkingen tussen werkgevers en de sollicitanten, voorafgaand aan het arbeidscontract en de eigenlijke tewerkstelling, ongeacht het feit of er al dan niet een arbeidscontract tot stand komt. De werkgever kan wel de meertaligheid eisen van de sollicitant en de kennis van andere talen bij sollicitanten toetsen tijdens de selectieperiode. Werkaanbiedingen vallen niet onder de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer. Wanneer een bepaalde persoon een aanbod van werk doet aan een onbepaald aantal personen, is er immers nog geen sprake van een arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer. Dit betekent dat de in het Nederlandse taalgebied gevestigde ondernemingen niet verplicht kunnen worden om in hun personeelsadvertenties het Nederlands te hanteren. Vacatures kunnen dus in het Engels, Frans of een andere taal dan het Nederlands opgesteld worden. Van het sollicitatiegesprek tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever zich strikt aan de Nederlandse taal houden. Dit geldt zowel voor de mondelinge als voor de schriftelijke contacten. Moeten dus in het Nederlands opgesteld worden: de arbeidsovereenkomst, de loonberekening, de opzeggingsbrief, de kennisgeving van de dringende reden, de fiscale fiche, het arbeidsreglement, werkopdrachten, de aanduiding van nooduitgangen, het verslag van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, Voorbeeld Een werkgever met een exploitatiezetel in Gent zegt een handelsvertegenwoordiger op die in Wallonië zijn activiteiten uitoefent. De opzeggingsbrief moet in het Nederlands worden opgemaakt. Dit geldt ook wanneer de werknemer het Nederlands onkundig is. Het feit dat de werknemer het gebruik van een andere taal voorstelt of akkoord gaat met het gebruik van de verkeerde taal, is van geen belang. DRIEMA ANDELIJK S TIJDSCHRIF T - JA ARGANG 3 - NR. 11 Het gaat onder meer om: - alle betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, die op het vlak van de onderneming plaatsvinden in de vorm van bevelen, mededelingen, publicaties, dienstvergaderingen of personeelsvergaderingen, sociale dienst, arbeidsgeneeskundige dienst, maatschappelijke werken, vervolmakingscyclussen, disciplinaire procedure, onthaal en andere; - de betrekkingen die op het vlak van de onderneming plaatsvinden in de ondernemingsraad, het comité voor preventie Is de werknemer ook gebonden door de verplichtingen van het Nederlandse taaldecreet? Het Arbeidshof van Luik en Brussel heeft op deze vraag een negatief antwoord gegeven. Uit de tekst van het decreet kan inderdaad afgeleid worden dat de opgelegde verplichtingen inzake taalgebruik niet van toepassing zijn op de werknemer. De wettelijke voorgeschreven akten en documenten van de werkgevers, al dan niet bestemd voor het personeel, vallen ook onder het toepassingsgebied van het Nederlandse taaldecreet. 51

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

van de werkgever Dossier Actualiteit Het gebruik van talen in de sociale relaties...03

van de werkgever Dossier Actualiteit Het gebruik van talen in de sociale relaties...03 van de werkgever 5 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena I Mei 2014 Dossier Het gebruik van talen in de sociale relaties....03 Actualiteit Loonbeslag of -overdracht:

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 46 - THEMA Vorming en opleiding: recht of plicht? 52 - NADER BEKEKEN Brugpensioen 58 - TOEGELICHT Valorisering van verworven competenties 60 - DE

Nadere informatie

De taalwetwijzer. Welke taal wanneer?

De taalwetwijzer. Welke taal wanneer? De taalwetwijzer Welke taal wanneer? DE TAALWETWIJZER Welke taal wanneer? Inhoud 1. Een gids door de taaljungle /3 2. De afgelegde weg /4 3 Het taalgebruik in bestuurszaken /7 3.1 Basisregel /9 3.2 Het

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014

De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 De nieuwe ontslagregels vanaf 2014 N E W S L E T T E R, 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 I N H O U D : Wat met de arbeidsovereenkomst die ingaat op of na 1 januari 2014? voor Wat met de opzeggingstermijn arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Payroll Intermediair België BVBA

Payroll Intermediair België BVBA ARBEIDSREGELEMENT Payroll Intermediair België BVBA 1 TOEPASSINGSGEBIED. Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van : Payroll Intermediair België BVBA met sociale zetel te : RINGWEG

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie