Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:"

Transcriptie

1 Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1

2 2

3 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio dat je vult voordat je toegelaten wordt tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG. Dit is het laatste deel van je opleiding waar je aan gaat werken en wat je afrond met een de Proeve van bekwaamheid MBO-Verzorgende-IG (PvB). Om toegelaten te worden tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG moet je eerst laten zien dat je al voldoende kennis en vaardigheden hebt opgedaan om zorgvragers deskundig te kunnen verplegen. Ook wordt er van je verwacht dat je een goede (beroeps)houding kan laten zien. Deze ontwikkeling toon je aan met behulp van bewijsstukken, zoals: - uitgewerkte integrale opdrachten - theorie- en praktijktoetsen - ingevulde functioneringsformulieren (zie bijlage 1) Het is de bedoeling dat je alle bewijsstukken, zoals genoemd in het overzicht PvB Verzorgende_IG (zie onder kopje 2), in dit portfolio verzamelt Het is belangrijk dat je iedereen die betrokken is bij jouw leerproces ( zowel op school als in de BPV) regelmatig in je portfolio laat kijken. Op deze wijze weet iedereen hoe je vordert met je leerproces en kan de begeleiding daar op afgestemd worden. De schoolbewijzen worden door de vakdocent of je loopbaanbegeleider beoordeeld, de BPV opdrachten door de begeleiders in de praktijk. De functioneringsformulieren worden zowel door jou, de praktijk als de school ingevuld. Dit moet minimaal eenmaal per semester. Vaak zal geadviseerd worden om dit tweemaal per semester te doen. Jij houdt in de gaten dat alle toetsen, functioneringsformulieren, school-, praktijk- en integrale opdrachten afgerond en met een voldoende of voldaan beoordeeld zijn. In gesprekken met je loopbaanbegeleider heb je bijgehouden hoever je bent met het vullen van deze map met bewijzen. Je loopbaanbegeleider bepaalt met behulp van het toelatingsformulier (bijlage 2) of je toegelaten wordt tot de Proeve van Bekwaamheid. Deze PvB leg je af ter afronding van je beroepsdeel van de opleiding Verzorgende-IG. In je opleiding moet je voor het beroepsdeel in totaal 4 portfolio s vullen: drie voor toelating tot de CE proeven en één voor de eindproeve. Er is een vaste volgorde van behalen: 1. CE 1 Ondersteunen bij huishouden en wonen, voor toelating tot CE proeve 2. CE 2 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging, voor toelating tot CE proeve 3. CE 3 Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen, voor toelating tot CE proeve 4. Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG Let op: Loopbaan & Burgerschap en de AVO vakken worden apart afgerond. 3

4 1 Werkprocessen Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG De proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG bestaat uit de veertien werkprocessen (WP) die hieronder worden genoemd. Onder kopje 4 vanaf bladzijde 7 worden de werkprocessen verder uitgewerkt. Hierin staat beschreven wat er van je verwacht wordt en waaraan je bewijsstukken moeten voldoen. W.P 1.1 W.P 1.3 W.P 1.4 W.P 1.5 W.P 1.6 W.P 1.8 W.P 1.9 W.P 1.10 W.P 1.11 W.P 2.1 W.P 2.2 W.P 2.3 stelt (mede) het zorgplan op voert verpleegtechnische handelingen uit voert partusassistentie ( geldt alleen voor kraamzorg) begeleidt een zorgvrager begeleidt een groep zorgvragers geeft voorlichting, advies en instructie hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties stemt de zorgverlening af evalueert de zorgverlening werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg geeft werkbegeleiding 4

5 2 Bewijsstukken voor toelating tot Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG Hieronder zie je een overzicht van alle bewijzen die je verzamelt voordat je toegelaten wordt tot de Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG Alle resultaten behoren minimaal voldoende/ voldaan te zijn. Pas dan krijg je een go voor het gaan uitvoeren van de PvB Project Toets Toetsvorm Werkproces BOL BBL Resultaat Herk 1 Project psychosociale problematiek Toets VGZ Toets psycho-geriatrie Schriftelijk Schriftelijk Toets GGZ Schriftelijk Levensboek (observatieverslag) Schriftelijk Schoolopdracht folder VGZ (artikel) Schriftelijk 1.5 Keuzeopdracht zorgaanbod en wetgeving Psychiatrie (hiervan moet 1 gedaan zijn) BPV opdracht Activiteit VGZ Schriftelijk Integrale opdrachten leerjaar 3-periode 1 MDO Leerjaar 3-periode 1 Palliatieve zorg Leerjaar 3-periode 2 Probleemgedrag Leerjaar 3-periode 3 Twee opdrachten kiezen uit: a. Hospitalisatie b. Ouderenmishandeling c. Begeleiden van studenten d. Mensen die van ver komen Opdr 1 Opdr 2 Opdr 1 Opdr 2 leerjaar 3-periode 1 Integrale Integrale toetsen Leerjaar 3-periode 2 toets Integrale toets Leerjaar 3-periode 3 Integrale toets Functioneringsformulier Minimaal 13 V Naam LBB: Handtekening LBB: 5

6 3 Afspraken waaraan bewijsstukken moeten voldoen Om toegelaten te worden tot de proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG zijn een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn een aanvulling op de regels uit de opleidingsgids. - Elke schriftelijke toets en opdracht behorend bij dit portfolio moet met een 5,5 of een voldoende/voldaan zijn afgesloten. Toetsen binnen een vak mogen met minimaal een 4,5 worden beoordeeld, als het gemiddelde van die toetsen een 5,5 is. Een voldoende staat voor een 5,5; - Alle BPV-opdrachten moeten voldoende of voldaan zijn; - Ieder semester dat de student aan dit portfolio werkt wordt minimaal een functioneringsformulier ingevuld door zowel de student, BPV als school (op basis van individuele afspraken kan het aantal verhoogd worden) (bijlage 2); - De loopbaanbegeleider geeft een go (bijlage 3); - Zie verder ook afspraken in de opleidingsgids. 6

7 4 Uitwerking van de werkprocessen Verzorgende IG WP 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op schrijft een zorgplan waarin de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de zorgvrager en zijn naasten in kaart gebracht zijn voert aan de hand van een standaardlijst een anamnesegesprek formuleert aan de hand van verzamelde gegevens zorg- en ondersteuningsdoelen en passende activiteiten bespreekt het zorgplan met de zorgvrager en betrokkenen Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten luister actief doet moeite om gevoelens zorgvrager en betrokkenen te begrijpen Analyseren analyseert de verzamelde gegevens brengt de zorgbehoefte aan de hand van de verzamelde gegevens in kaart stelt de zorgbehoefte en de daarbij horende zorg- en begeleidingsdoelen op kiest de geschikte activiteiten Formuleren en rapporteren doelen en activiteiten zijn correct en kernachtig geformuleerd Overtuigen en beïnvloeden heeft een anamnesegesprek geleid aan de hand van een standaard vragenlijst, waarbij gestreefd wordt dat het uiteindelijke zorgplan instemming heeft van alle betrokkenen Vakdeskundigheid toepassen gebruikt de kennis om verantwoord doelen te stellen in het zorgplan WP 1.3 Voert verpleegtechnische vaardigheden uit - voert verpleegtechnische handelingen uit in opdracht van de behandelaar - houd bij de uitvoering van verpleegtechnische handelingen rekening met afgesproken procedures, wet- en regelgeving en protocollen - zorgt bij de uitvoering van de verpleegtechnische handelingen voor de veiligheid van de zorgvrager en zorgverlener - werkt bij de uitvoering van de verpleegtechnische handelingen hygiënisch Vakdeskundigheid toepassen is in staat snel te rekenen is in staat precies en bekwaam de verpleegtechnische handeling uit te voeren Materialen en middelen inzetten kiest de juiste materialen en middelen houdt rekening met de gebruiksmogelijkheid Instructies en procedures opvolgen houdt zich bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen aan voorgeschreven (werk) procedures volgt veiligheidsregels en voorschriften op kent de wettelijke richtlijnen 7

8 WP 1.4 Voert partusassistentie uit (geldt alleen voor uitstroom Kraamzorg) - biedt continue begeleiding bij de bevalling - zij begeleidt de barende en haar partner vanaf het begin van de bevalling -zij assisteert de verloskundige of arts tijdens de bevalling (bijv door middel van het organiseren en aanreiken van middelen en materialen) Vakdeskundigheid toepassen is in staat snel te rekenen is in staat precies en bekwaam de verpleegtechnische handeling uit te voeren Materialen en middelen inzetten kiest de juiste materialen en middelen houdt rekening met de gebruiksmogelijkheid Instructies en procedures opvolgen werkt conform voorgeschreven (werk) procedures volgt veiligheidsregels en voorschriften op kent de wettelijke richtlijnen volgt instructies op WP 1.5 begeleidt een zorgvrager begeleidt de zorgvrager bij het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van handelingen zodat hij zoveel mogelijk de regie kan houden over zijn eigen leven Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten laat zien aandacht te hebben voor het fysieke en mentale welzijn van de mantelzorger/ naasten behandelt tijdens de begeleiding de zorgvrager met geduld en respect Begeleiden motiveert en stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren. geeft mantelzorger/ naasten adviezen over hoe ze hun draagkracht kunnen versterken Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten klant-tevredenheid in de gaten houden 8

9 WP 1.6 begeleidt een groep zorgvragers (geldt alleen voor VGZ, GGZ en VVT) begeleidt de zorgvrager bij het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van handelingen zodat hij zoveel mogelijk de regie kan houden over zijn eigen leven Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten laat zien aandacht te hebben voor het fysieke en mentale welzijn van de mantelzorger/ naasten behandelt tijdens de begeleiding de zorgvrager met geduld en respect Begeleiden motiveert en stimuleert de zorgvrager om handelingen en activiteiten zoveel mogelijk zelf uit te voeren. geeft mantelzorger/ naasten adviezen over hoe ze hun draagkracht kunnen versterken Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten klant-tevredenheid in de gaten houden WP 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie - geeft voorlichting, advies en instructie om de zelfstandigheid van de zorgvrager te behouden of te vergroten - richt voorlichting, advies en instructie op mogelijkheden om met beperkingen om te gaan Presenteren straalt betrouwbaarheid en deskundigheid uit gebruikt heldere taal en heeft een goed spreektempo Materialen en middelen inzetten is in staat juiste voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen uit te kiezen en te gebruiken 9

10 WP 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties -signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard of door grensoverschrijdend gedrag -signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van problemen van somatische aard -grijpt in en past middelen en maatregelen toe volgens afspraken in zorgplan, richtlijnen van de organisatie en wet-en regelgeving -roept hulp in van collega s en deskundigen Beslissen en activiteiten initiëren neemt in onvoorziene situaties weloverwogen beslissingen voorkomt escalatie Instructies en procedures opvolgen houdt zich aan voorgeschreven procedures kent wettelijke richtlijnen en past die toe Met druk en tegenslag omgaan blijft in stressvolle situaties gericht op werk en zaken die gedaan moeten worden hanteert eigen grenzen en kent eigen gevoelens handelt effectief en professioneel WP 1.10 Stemt de zorgverlening af stemt de uit te voeren zorg af met alle betrokkenen biedt de zorgvrager de zorg als een samenhangend geheel aan garandeert de continuïteit van de zorg geeft nieuwe collega s en stagiaires aanwijzingen, gericht op een goede afstemming van de zorgverlening ( niet verplicht in jaar 1) Aansturen begeleidt nieuwe collega s, studenten en stagiaires en geeft aanwijzingen om de zorg goed afgestemd te laten verlopen ( wordt niet beoordeeld in jaar 1) organiseert relevante overlegvormen en collegiale consultaties kan in overlegsituaties feedback ontvangen en geven Omgaan met verandering en aanpassen laat zien in staat te zijn het gedrag en/ of aanpak aan te passen als blijkt dat dit noodzakelijk is bij nieuwe, veranderende eisen van bv. de eigen organisatie Plannen en organiseren laat zien in staat te zijn activiteiten goed op elkaar af te stemmen maakt een realistische tijdsplanning Samenwerken en overleggen overlegt tijdig en regelmatig met alle betrokkenen 10

11 WP 1.11 Evalueert de zorgverlening evalueert regelmatig en zorgvuldig een zorgplan waarin de zorgverlening is geëvalueerd en stelt zo nodig bij regelt het ontslag of de overdracht van zorgvrager naar een andere zorgsetting Aandacht en begrip tonen toont interesse in de gezondheidssituatie en leefomstandigheden van zorgvrager en mantelzorger/naasten luistert actief doet moeite om gevoelens zorgvrager en betrokkenen te begrijpen Analyseren analyseert de verzamelde gegevens brengt de zorgbehoefte aan de hand van de verzamelde gegevens in kaart stelt de zorgbehoefte en de daarbij horende zorg- en begeleidingsdoelen op verbetert de zorgverlening dan wel sluit de zorgverlening naar tevredenheid af Formuleren en rapporteren formuleert correct en kernachtig doelen en activiteiten WP 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep -werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep -leest vakliteratuur, volgt bijscholingen -voert werkzaamheden uit volgens de in bijscholingen geleerde kennis en vaardigheden -vraagt feedback op eigen functioneren en geeft feedback aan anderen -stelt een POP op en voert dit uit -neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega s en anderen over beroep -levert een bijdrage aan visieontwikkeling van het beroep en de beroepshouding -draagt deze visie uit aan anderen Vakdeskundigheid toepassen draagt kennis en expertise op begrijpelijke wijze over aan collega s en andere deskundigen neemt deel aan inhoudelijke, beroepsmatige discussies levert een bijdrage aan de professionalisering van het beroep verzorgende -IG Leren houdt vakkennis en vaardigheden bij gebruikt feedback om van te leren om zodoende eigen functioneren binnen de organisatie te verbeteren stelt concrete doelen voor persoonlijke ontwikkeling op ontwikkelt deskundigheid op actieve manier 11

12 WP 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg -werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg door deel te nemen aan ontwikkel- of intervisiegroepen -zet kennis van het vakgebied in bij verbetertrajecten -neemt deel aan onderzoeken binnen de BPV-instelling -gebruikt waar mogelijk informatie uit ( wetenschappelijk) onderzoek -werkt mee aan standaard- en/ of protocolontwikkeling -werkt met kwaliteitszorgsystemen -ziet toe op naleving van protocollen en richtlijnen van de instelling Kwaliteit leveren bewaakt de kwaliteit van werkzaamheden systematische wijze zorgt dat werkzaamheden voldoen aan kwaliteitseisen die de organisatie stelt zet deskundigheid in om kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren Instructies en procedures opvolgen handelt volgens voorgeschreven procedures rondom kwaliteitsverbetering levert effectieve bijdrage aan geldende kwaliteitszorgsysteem WP 2.3 Geeft werkbegeleiding - Werkt nieuwe collega s in en begeleidt stagiaires en/ of studenten - zij kiest een geschikt overleg en geschikte wijze van begeleiden - zij geeft feedback op hun leeractiviteiten en beroepsmatig handelen - zij begeleidt hen bij het ontwikkelen van een beroepshouding - Zij instrueert, geeft adviezen en coacht hen - zij participeert in begeleidings- en beoordelingsgesprekken Begeleiden anderen ontwikkelen 12

13 2. Bewijzen tot toelating tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende -IG Hierachter alle verzamelde bewijzen toevoegen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de Proeve van bekwaamheid VZ-IG. Onder kopje 4 zijn de werkprocessen uitgewerkt. Hierin staat beschreven wat er van je verwacht wordt en waaraan je bewijsstukken moeten voldoen 13

14 Bijlage 1 Functioneringsformulier opleiding Verzorgende-IG (kopieerbladen) Naam student: Leerjaar: Semester: student BPV school Gedrag 1 Houden aan afspraken O* V* G* O* V* G* O* V* G* - houdt zich aan tijdafspraken (aanwezigheid/ te laat komen) - houdt zich aan werkafspraken (werkuitvoering volgens afspraak) 2 Feedback ontvangen - luistert zonder direct te oordelen naar de feedback van anderen - staat open voor feedback en vraagt door - gebruikt de feedback om eigen handelen te verbeteren - maakt onderscheid tussen de zaak en de persoon 3 Besluiten nemen -houdt bij het nemen van besluiten rekening met voorstellen en suggesties van anderen -kijkt welk besluit het beste past bij het doel dat men wil bereiken -past zich aan bij genomen besluiten 4 Reflecteren -is zich bewust van zijn/ haar sterke en zwakke punten -kijkt kritisch naar eigen werkwijze en beroepshouding -bewaakt eigen leerproces 5 flexibiliteit -past (indien nodig) eigen werkwijze en houding aan -anticipeert op een correcte wijze bij plotselinge veranderingen 6 Samenwerken -stelt zich actief op -betrekt anderen bij het werk -staat open voor anderen/ luistert naar anderen -maakt gebruik van de bijdragen/ kwaliteit van anderen -levert een zinvolle bijdrage met betrekking tot het proces en product 7 Verantwoordelijkheid -voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar taken -is aanspreekbaar op zijn/haar verantwoordelijkheden -bewaakt de voortgang van de taken - werkt aan een taak tot deze af is of draagt de taak over -stelt eisen aan het resultaat - geeft grenzen aan, ook ten aanzien van eigen mogelijkheden -koppelt op tijd terug/ schakelt op tijd hulp in 8 Assertiviteit 14

15 -brengt eigen mening, gevoelens en wensen naar voren -geeft eigen grenzen aan -Komt op de juiste manier voor zichzelf op 9 Probleemoplossend vermogen -houdt het overzicht bij problemen -zoekt bij tegenslag naar een alternatief -draagt een eigen oplossing aan -weet wie er verantwoordelijk is -zet de juiste middelen in -benadert op het juiste moment de juiste mensen 10 Clientgerichtheid (tijdens BPV) -luistert naar de wensen van de cliënt -komt de cliënt (binnen de context) in zijn wensen tegemoet -licht werk/werkwijze toe aan de cliënt -bewaakt de grenzen van de dienstverlening 11 Inlevingsvermogen -begrijpt de situatie/ context waar een ander zich in bevindt -houdt rekening met de gevoelens van de ander in zijn/haar omgeving 12 Zorgvuldigheid -handelt zorgvuldig ten aanzien van ethische kwesties / emotionele zaken -gaat zorgvuldig om met privacy (beroepsgeheim) -toont oprechte interesse in de situatie/ context van de cliënt maar bewaart de vereiste afstand 13 Lerend vermogen -staat open voor veranderingsprocessen/vernieuwingen -leert om te gaan met veranderingsprocessen/vernieuwingen -stelt vragen om zijn/ haar deskundigheid te bevorderen -leert van zijn/ haar fouten -verlegt zijn/ haar grenzen 14 Initiatief nemen -zet zelf de eerste stap -draagt ideeën aan -zoekt zelf naar informatie/ antwoorden/oplossingen 15 Motivatie -pakt het werk enthousiast aan -motiveert zichzelf/anderen -zet door, ook als het tegenzit 16 analyserend vermogen -ziet wat er moet gebeuren -ziet welke stappen er zijn/wat de volgende stap is -Signaleert zelfstandig een probleem -kan hoofd- en bijzaken onderscheiden *Omcirkelen wat van toepassing is Totaal Aantal O= Aantal V= Aantal G= Aantal O= Aantal V= Aantal G= Aantal O= Aantal V= Aantal G= 15

16 Student geeft aan op welke gedragingen hij/ zij feedback wil ontvangen: Datum: Handtekening student: Feedback van BPV-begeleider: Gemaakte afspraken: Datum: Naam: Functie: Handtekening: 16

17 Feedback van projectbegeleider / loopbaanbegeleider school: Gemaakte afspraken: Datum: Naam: Functie: Handtekening: Resultaat Onvoldoende* Voldoende* Goed*: ( als in één kolom minder dan 13 Voldoendes omcirkeld zijn) (als in iedere kolom in totaal minimaal 13 Voldoendes omcirkeld zijn) ( als in ieder kolom in totaal minimaal 13 Goed omcirkeld zijn) *Omcirkel wat van toepassing is 17

18 Bijlage 2 Toelatingsformulier Toelatingsformulier verzorgende portfolio Proeve van bekwaamheid VZ-IG In dit gesprek wordt bepaald of de student toegelaten kan worden tot de proeve van bekwaamheid VZ-IG naam student:.. naam loopbaanbegeleider :... datum: Werkprocessen horende bij Proeve van bekwaamheid VZ-IG о stelt (mede) het zorgplan op. (1.1) о voert verpleegtechnische handelingen uit (1.3) о voert partusassistentie uit (geldt alleen voor kraamzorg) (1.4) о begeleidt een zorgvrager. (1.5) о Begeleidt een groep zorgvragers (1.6) о Geeft voorlichting, advies en instructie (1.8) о Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties (1.9) о stemt de zorgverlening af (1.10) о evalueert de zorgverlening (1.11) о Werkt aan deskundigheidsbevordering en Professionalisering van het beroep (2.1) о Werkt aan het bevorderen en bewaken van Kwaliteitszorg (2.2) о Geeft werkbegeleiding (2.3) Competenties bijpvb. De student: о toont respect. о stuurt aan о begeleidt о toont aandacht en begrip о werkt samen en overlegt о handelt ethisch en integer о overtuigt en beïnvloedt о formuleert en rapporteert о past vakdeskundigheid toe о materialen en middelen inzetten о volgt instructies en procedures op о analyseert о plant en organiseert о richt zich op de behoeften en verwachtingen van de klant о gaat om met veranderingen en past zich aan о geeft en ontvangt feedback. Leergedrag. De student: o neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leren. o stuurt op actieve wijze het eigen leerproces. o reflecteert op de eigen persoonlijke beroepsontwikkeling in relatie tot ontwikkelingen in de zorgvraag. o maakt aan de hand van de werkprocessen en de competenties, het portfolio en persoonlijke interesse een planning voor de persoonlijke beroepsontwikkeling op school en in de stage o voert deze planning uit. о geeft en ontvangt feedback Handtekening student voor akkoord: Handtekening loopbaanbegeleider voor akkoord: Reflectie van de student op zijn/haar eigen kennis, vaardigheden en beroepshouding met betrekking tot de PvB VZ-IG 18

19 Feedback van loopbaanbegeleider op de kennis, vaardigheden en beroepshouding van de student Eventueel gemaakte afspraken Student gaat op voor proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG GO/ NO GO 19

20 20

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Kwaliteitszorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Kwaliteitszorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces MMZ 3.1/VZ-IG 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Gebruikte literatuur: Specifieke doelgroepen, Uitgeverij Angerenstein. Je levert de uitgewerkte praktijkopdrachten digitaal in. Werkproces MMZ 3.1

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT kwalificatiedossier IN HET KORT APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT HET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK DOEL VAN KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie