Datadocument DIS Ronde 20 dataset. Versie 1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datadocument DIS Ronde 20 dataset. Versie 1.1"

Transcriptie

1 Datadocument DIS Ronde 20 dataset Versie 1.1 Versie: 1.1 Status: Concept Door: Team A&M DBC Onderhoud Datum: 10 maart 2011

2 INLEIDING Voor de berekening van de zorgproductprofielen en de productprijzen is gebruikgemaakt van de DIS Ronde 20 dataset. Deze dataset is gebaseerd op DIS gegevens van afgesloten DBCtrajecten over de periode januari 2007 t/m oktober De Ronde 20 dataset bevat de DIS gegevens die zijn aangeleverd door 330 zorgaanbieders, verdeeld over 7 categoriën: 63 algemene ziekenhuizen, 9 academische ziekenhuizen, 31 topklinische ziekenhuizen, 2 epilepsiecentra, 25 revalidatiecentra, 16 audiologische centra en 6 radiotherapeutische centra. De overige instellingen (categorale instellingen en zelfstandige behandelcentra) worden niet meegenomen in de productprijsberekening. De ongeschoonde dataset bevat ruim 14,9 mio subtrajecten, die samen bijna 9,7 mrd euro vertegenwoordigen (zie kengetallen weergegeven in Appendix A). Op de ongeschonde Ronde 20 dataset vinden de volgende controles en databewerkingen plaats: Periodeselectie = selectie van een recente dataset (hoofdstuk 1.1). Schoning = verwijderen van DIS gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of significant afwijken van de benchmark (hoofdstuk 1.2). Calibratie = instellingsschoning teneinde een representatieve dataset te verkrijgen (hoofdstuk 1.3). Transformatie = omzetting van de historische DBC-typering naar de DBCproductstructuur 2011 (hoofdstuk 2). Simulatie registratieregels = bewerking van de dataset alsof deze volgens de nieuwe registratieregels is geregistreerd (hoofdstuk 3) Grouperrun = het afleiden van zorgproducten op basis van de RS08 productstructuur. Voor elk van de ziekenhuis AGB-codes worden na periodeselectie 10 kengetallen bepaald: totale ziekenhuiskosten (gebaseerd op de concept kostprijslijst 2009), totaal aantal zorgactiviteiten ZPK 1 t/m ZPK 8 en het totale aantal DBC-trajecten dat uitvalt vanwege hervalidatie. De 10 geselecteerde kengetallen zijn belangrijke indicatoren voor casemix (met de gemiddelde DBC-kostprijs als indicator voor de DBC-productiemix), voor profielen (met hervalidatie-uitval als indicator voor de juiste koppeling van zorgactiviteiten aan DBC s) en voor het aantal zorgactiviteiten (met het gemiddelde aantal ZPK verrichtingen per DBC als indicator voor de profielzwaarte). Op basis van deze 10 kengetallen vindt calibratie plaats, de instellingsschoning die tot doel heeft om landelijk representatieve profielen af te leiden. Na calibratie wordt een representativiteitstoets uitgevoerd (zie hoofdstuk 1.4). Van representativiteit is sprake indien de kengetallen van de geschoonde en gecalibreerde dataset niet significant verschillen met die voor de benchmark voor representativiteit, de ongeschoonde DIS dataset. Na schoning en calibratie bestaat de Ronde 20 dataset uit 10,6 mio DBC-subtrajecten met een kostenomzet van 7,0 mln euro. Pagina 2 van 15

3 1 SELECTIE DATASET 1.1 Periodeselectie Bij voorkeur dient voor de berekening van de profielen en de productprijzen een zo recent mogelijke dataset over een aaneengesloten periode van twaalf maanden te worden gebruikt zodat enerzijds aansluiting met jaarcijfers kan worden gemaakt en anderzijds potentiële seizoenseffecten geen invloed hebben. De keuze van een recente periode van een jaar is een beleidsmatige keuze, maar essentieel voor aansluiting bij jaarcijfers is dat de gegevensaanlevering volledig is en geen sterke daling vertoont aan het eind van de periode. Dit houdt in dat volledigheid en continuïteit van de gegevensaanlevering belangrijke randvoorwaarden vormen bij de periodeselectie. Teneinde te toetsen of de gegevensaanlevering binnen het geselecteerde tijdvak continu verloopt, zijn voor alle instellingen binnen de Ronde 20 dataset de aangeleverde maandaantallen DBC-trajecten vastgesteld. Van continue gegevensaanlevering is sprake indien het totale maandaantal DBC-trajecten per categorie niet teveel varieert. Een maat voor de variatie van de maandaantallen is de standaardafwijking van de totale maandaantallen per categorie. Uit de verhouding van standaardafwijking en gemiddeld maandaantal kan de zogenaamde CV-waarde (Coefficient of Variation) worden afgeleid. In Figuur 1 is de ontwikkeling van de CV-waarde van de totale maandaantallen weergegeven. Voor de categorieën academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, dialysecentra, radiotherapeutische centra en zelfstandige behandelcentra (ZBC) blijkt de CV-waarde kleiner dan 0,1 te zijn. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de DIS-gegevensaanlevering binnen het gekozen tijdvak continu verloopt. Pagina 3 van 15

4 0,60 cv-waarde van 12 maanden 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, maand einddatum traject Figuur 1 CV-waardes van totale maandaantallen, berekend over de afgelopen 12 maanden tot en met de maand aangegeven op de horizontale as Op grond van deze analyse heeft DBC-O besloten om de Ronde 20 dataset te baseren op alle in 2009 afgesloten DBC s. Voor 3 specialismen is echter een ander tijdvak geselecteerd: Radiotherapie Door verbeterde DBC-registratie is het gemiddeld aantal verrichtingen per DBC vanaf januari 2009 sterk toegenomen. Derhalve zijn voor dit specialisme de DBC s geselecteerd die geopend zijn in Revalidatie Het specialisme Revalidatie is in 2009 begonnen met het registreren van DBC s. In 2008 zijn wel revalidatie-dbc s aangeleverd, maar deze nagenoeg allen afgesloten op 31 december 2008 en heropend op 1 januari Deze piek in het aantal DBC s geopend in januari 2009 betreft vooral patiënten die jaren in behandeling blijven waaronder veel kinderen. Om dit effect te elimineren is op advies van experts uit het veld daarom besloten om de Ronde 20 dataset te baseren op alle geopende DBC s in 2009, maar alle trajecten te schonen die tussen 1 en 9 januari 2009 zijn geopend en die zijn gesloten vóór december Dit heeft tot gevolg dat alleen volledig gevulde DBC s zijn behouden in de dataset. Audiologie Aangezien bij Audiologie de aanlevering onvolledig zijn tot eind 2009 is besloten om de Ronde 20 dataset te baseren op DBC s die geopend zijn in Pagina 4 van 15

5 1.2 Schoning De Ronde 20 dataset is op een aantal (technische) kwaliteitscriteria beoordeeld: Stap 1. Controles trajecten en verrichtingen Op de Ronde 20 dataset zijn met behulp van een aantal flagging rules controles op trajectniveau en verrichtingenniveau uitgevoerd. Bij alle controles geldt dat oorspronkelijke data niet worden overschreven of verwijderd maar dat deze alleen wordt gemarkeerd door middel van indicatoren. Op grond van deze controles worden bijvoorbeeld correcties uitgevoerd bij DBC-trajecten waarin onterecht dubbele OK-verrichtingen voorkomen of waarin bij dezelfde patiënt in dezelfde zorginstelling meerdere polikliniekbezoeken op dezelfde dag voorkomen. Een andere belangrijke controle betreft de hervalidatie van DBC-trajecten. Bij de hervalidatie wordt een gehervalideerde behandelascode bepaald, en vergeleken met de afgeleide behandelas in de DIS-data. Trajecten die in de hervalidatie afleiden naar een afwijkende behandelas worden, evenals de bijbehorende uitgevoerde verrichtingen, gemarkeerd als geschoond. Het verschil in het aantal trajecten tussen de ongeschoonde dataset en de dataset na toepassing van deze controles wordt aangeduid als hervalidatie-uitval. Stap 2 Bepalen kengetallen per categorie Voor iedere instelling worden de volgende 10 kengetallen bepaald: totale DBC-kosten, totaal aantal zorgactiviteiten ZPK 1 t/m ZPK 8 en het totale aantal DBC-trajecten dat uitvalt door hervalidatie. De 10 geselecteerde kengetallen vormen voor elke categorie belangrijke indicatoren voor casemix (met de gemiddelde DBC-kostprijs als indicator voor de productiemix DBC s) als profielen (met hervalidatie-uitval als indicator voor de juiste koppeling van zorgactiviteiten aan DBC s en het aantal zorgactiviteiten per ZPK als indicator voor de profielzwaarte). De kengetallen vormen voor elke categorie kwaliteitsindicatoren voor zowel casemix als profielen. Stap 3 Bepalen van de afwijking van de kengetallen Voor elk van de 10 kengetallen wordt per ziekenhuis de afwijking bepaald ten opzichte van het gemiddelde kengetal van de categorie waartoe de betreffende instelling behoort (algemeen, academisch, topklinisch, audiologisch centra, revalidatie centra of radiotherapeutische centra). Het gemiddelde kengetal van de categorie en de standaarddeviatie worden berekend met behulp van lineaire regressie van de kengetallen met het aantal DBC-trajecten (zie Fig. 2). Pagina 5 van 15

6 Figuur 2 Voorbeeld van lineaire regressie voor ZPK 1, 2, 3 en 5 (algemene ziekenhuizen) Stap 4 Markeren van instellingen met de grootste totale afwijking Op basis van de afwijkingentabel, bepaald in stap 3, wordt per instelling de totale afwijking berekend. De totale afwijking per instelling is gedefinieerd als de kwadraatsom van de afwijkingen van de 10 kengetallen. Door de instellingen te beoordelen op basis van de totale afwijking worden de 10 kengetallen feitelijk simultaan getoetst. In Figuur 3 is voor alle algemene instellingen de totale afwijking weergegeven met op de horizontale as het instellingsnummer en op de verticale as de totale afwijking. Figuur 3 Totale afwijking voor de categorie algemene ziekenhuizen Pagina 6 van 15

7 1.3 Calibratie Nadat de instellingen op kwaliteit van aanlevering zijn beoordeeld, worden de instellingen per categorie op volgorde van toenemende totale afwijking ingedeeld (zie Figuur 4), waarbij de horizontale as het cumulatieve aantal DBC-trajecten (uitgedrukt als percentage van het totaal aantal DBC-trajecten binnen de categorie) is, en de verticale as de totale afwijking. Dit proces wordt aangeduid als calibratie. Het doel van calibratie is dat een dataset resteert waarin de categorieën ziekenhuizen die in de profielen worden opgenomen (algemeen, topklinisch, academisch) representatief zijn vertegenwoordigd, zodat casemix en profielen representatief zijn. Door nu de verticale zwarte lijn (de grenswaarde) in de grafiek te verschuiven, wordt ervoor gezorgd dat steeds een gelijk percentage van het oorspronkelijk aantal DBC-trajecten overblijft in alle categorieën. De instellingen rechts van de grenswaarde worden geschoond. In Appendix A is weergegeven hoeveel instellingen per categorie door de calibratie worden geschoond in de Ronde 20 dataset. Totale afwijking algemene ziekenhuizen academische ziekenhuizen topklinische ziekenhuizen revalidatiecentra audiologische centra grenswaarde 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage trajecten Figuur 4 Totale afwijking per categorie 1.4 Representativiteitstoets Van representativiteit is sprake indien de gemiddelde kengetallen per categorie na calibratie niet significant verschillen met de gemiddelde kengetallen per categorie van de benchmark. De benchmark voor representativiteit is de ongeschoonde DIS dataset. De statistische norm voor representativiteit is dat het verschil tussen de gemiddelde kengetallen na calibratie niet groter is dan 1,96 keer de standaarddeviatie (de factor 1,96 correspondeert met de statistische Pagina 7 van 15

8 overschrijdingskans van 5%). De resultaten van de representativiteitstoets zijn weergegeven in Appendix B (volgt nog). Pagina 8 van 15

9 2 TRANSFORMATIE DATASET 2.1 Inleiding Met de geselecteerde periode omvat de Ronde 20 dataset meerdere DBC-productstructuren. Voor een juiste vergelijking tussen de huidige DBC-productstructuur en de DOTproductstructuur is het noodzakelijk om de historische DBC-typering om te zetten (te transformeren) naar de huidige DBC-typering. De omzettingen zijn uitgevoerd volgens de door DBC-O samengestelde Transformatietabel. Na periodeselectie is de Ronde 20 dataset getransformeerd naar de DBC-productstructuur Pagina 9 van 15

10 3 SIMULATIE DATASET 3.1 Inleiding De nieuwe registratieregels voor openen en sluiten hebben tot gevolg dat subtrajecten op andere momenten worden geopend en gesloten dan volgens de huidige registratieregels. Dit betekent dat de verzameling aan activiteiten die wordt uitgevoerd binnen een subtraject, eveneens aan verandering onderhevig zal zijn. Aangezien de tariefberekening van de zorgproducten gebaseerd wordt op het gemiddelde profiel, is het nodig voor een goede tariefberekening om de (verwachte) profielvulling van de nieuwe zorgproducten te bepalen. Tevens hebben de nieuwe regels gevolgen voor de aantallen, doorlooptijden en homogeniteit van de verschillende zorgproducten. Deze grootheden spelen een rol bij het kunnen bepalen van de financiële impact en risico s die de invoering van DOT met zich mee zal brengen. Het doel van de simulatie van de registratieregels is om inzicht te krijgen in de gemiddelde profielvulling van de nieuwe zorgproducten, om zo adequate tarieven te kunnen berekenen. Aanvullende doelstellingen zijn om meer zicht te krijgen op de aantallen en doorlooptijden van de subtrajecten, en tevens op de homogeniteit van de (op basis van de subtrajecten afgeleide) DOT zorgproducten. 3.2 Werkwijze De simulatie van registratieregels is op detailniveau uitgevoerd. Globaal is de volgende werkwijze gehanteerd: Stap 1 Alle DBC s met dezelfde diagnose, behorende bij dezelfde patiënt, worden samengevoegd. Tevens worden eventuele. parallelle DBC s (bij hetzelfde specialisme) van deze patiënt toegevoegd indien de corresponderende diagnosen niet parallel mogen worden gedeclareerd. Zo ontstaat een sequentie ( tijdslijn ) van verrichtingen die zijn uitgevoerd bij deze patiënt. De openings- en sluitingsmomenten van de oude DBC s/subtrajecten spelen hierin geen rol meer. We noemen dit een supertraject (want het betreft dus een samenstel van een of meerdere subtrajecten). Stap 2 Vervolgens worden op elk supertraject de nieuwe registratieregels voor openen en sluiten toegepast. Zo ontstaan nieuwe subtrajecten die voldoen aan de nieuwe registratieregels. Stap 3 De subtrajecten die vallen onder een van de uitzonderingen, worden buiten deze simulatie Pagina 10 van 15

11 gehouden; dus deze subtrajecten worden niet aangepast. Stap 4 Elk van de resulterende subtrajecten, wordt met behulp van de grouper voorzien van een DOT zorgproductlabel. Dit betekent dus dat op basis van de individuele profielen van de subtrajecten het corresponderende DOT zorgproduct is bepaald. De bovengenoemde werkwijze kent enkele beperkingen: Het begrip zorgvraag is in het algemeen niet beschikbaar in de data. In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van sequentiële subtrajecten met identieke diagnosen, terwijl er sprake was van een verschillende zorgvraag (denk aan ingrepen aan dubbelzijdige organen). Dit is niet te onderscheiden in de data. Op basis van historie en niet veranderend registratiegedrag is de beschreven aanpak de meest zuivere. Het is aannemelijk dat de registratieregels, en met name de openings- en sluitingsregels veranderen, toch een zeker effect kan hebben op de wijze waarop zorg wordt geregistreerd, gepland en gedeclareerd. Dit gedragseffect is geen onderdeel van de simulatie. De potentiële (financiële) gevolgen van deze beperkingen moeten in ogenschouw genomen worden bij het interpreteren van de resultaten van de simulatie. Tevens zullen aanvullende mitigerende maatregelen moeten worden genomen om deze gevolgen, voorzover mogelijk, te minimaliseren. Pagina 11 van 15

12 APPENDIX A KENGETALLEN RONDE 20 DATASET Onderstaand overzicht toont de kengetallen voor de ongeschoonde Ronde 20 dataset. Ronde 20 dataset - Voor schoning Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Ronde 20 dataset - Na schoning Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Pagina 12 van 15

13 Ronde 20 dataset - Na schoning en calibratie Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Ronde 20 dataset Samenvatting Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's DBC's geschoond door hervalidatie %DBC's geschoond door hervalidatie 6,1% 9,5% 5,3% 2,2% 0,0% 0,0% 6,1% instellingen na calibratie DBC's geschoond door calibratie %DBC's geschoond door calibratie* 23,2% 23,8% 22,6% 24,7% 30,9% 18,0% 23,0% Ronde 20 dataset - Na simulatie (Volgt nog) Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK1 Aantal ZPK2 Aantal ZPK3 Aantal ZPK4 Aantal ZPK5 Aantal ZPK6 Aantal ZPK7 Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Pagina 13 van 15

14 Aantal ZPK8 Pagina 14 van 15

15 APPENDIX B REPRESENTATIVITEITSTOETS Volgt nog Pagina 15 van 15

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 0s08 08 Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 R.H.M. van der Stegen en J. Ploemacher Publicatiedatum CBS-website: 30 januari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Over Signaal, Sanctie en Incasso

Over Signaal, Sanctie en Incasso Over Signaal, Sanctie en Incasso Over signaal, sanctie en incasso Rapportage over het afwikkelen van fraudesignalen en de oplegging en de inning van boetes en terugvorderingen door gemeenten, UWV en de

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Marc Francke 2014-05 Augustus 2014 De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder 1 Johan Conijn

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie