Datadocument DIS Ronde 20 dataset. Versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datadocument DIS Ronde 20 dataset. Versie 1.1"

Transcriptie

1 Datadocument DIS Ronde 20 dataset Versie 1.1 Versie: 1.1 Status: Concept Door: Team A&M DBC Onderhoud Datum: 10 maart 2011

2 INLEIDING Voor de berekening van de zorgproductprofielen en de productprijzen is gebruikgemaakt van de DIS Ronde 20 dataset. Deze dataset is gebaseerd op DIS gegevens van afgesloten DBCtrajecten over de periode januari 2007 t/m oktober De Ronde 20 dataset bevat de DIS gegevens die zijn aangeleverd door 330 zorgaanbieders, verdeeld over 7 categoriën: 63 algemene ziekenhuizen, 9 academische ziekenhuizen, 31 topklinische ziekenhuizen, 2 epilepsiecentra, 25 revalidatiecentra, 16 audiologische centra en 6 radiotherapeutische centra. De overige instellingen (categorale instellingen en zelfstandige behandelcentra) worden niet meegenomen in de productprijsberekening. De ongeschoonde dataset bevat ruim 14,9 mio subtrajecten, die samen bijna 9,7 mrd euro vertegenwoordigen (zie kengetallen weergegeven in Appendix A). Op de ongeschonde Ronde 20 dataset vinden de volgende controles en databewerkingen plaats: Periodeselectie = selectie van een recente dataset (hoofdstuk 1.1). Schoning = verwijderen van DIS gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of significant afwijken van de benchmark (hoofdstuk 1.2). Calibratie = instellingsschoning teneinde een representatieve dataset te verkrijgen (hoofdstuk 1.3). Transformatie = omzetting van de historische DBC-typering naar de DBCproductstructuur 2011 (hoofdstuk 2). Simulatie registratieregels = bewerking van de dataset alsof deze volgens de nieuwe registratieregels is geregistreerd (hoofdstuk 3) Grouperrun = het afleiden van zorgproducten op basis van de RS08 productstructuur. Voor elk van de ziekenhuis AGB-codes worden na periodeselectie 10 kengetallen bepaald: totale ziekenhuiskosten (gebaseerd op de concept kostprijslijst 2009), totaal aantal zorgactiviteiten ZPK 1 t/m ZPK 8 en het totale aantal DBC-trajecten dat uitvalt vanwege hervalidatie. De 10 geselecteerde kengetallen zijn belangrijke indicatoren voor casemix (met de gemiddelde DBC-kostprijs als indicator voor de DBC-productiemix), voor profielen (met hervalidatie-uitval als indicator voor de juiste koppeling van zorgactiviteiten aan DBC s) en voor het aantal zorgactiviteiten (met het gemiddelde aantal ZPK verrichtingen per DBC als indicator voor de profielzwaarte). Op basis van deze 10 kengetallen vindt calibratie plaats, de instellingsschoning die tot doel heeft om landelijk representatieve profielen af te leiden. Na calibratie wordt een representativiteitstoets uitgevoerd (zie hoofdstuk 1.4). Van representativiteit is sprake indien de kengetallen van de geschoonde en gecalibreerde dataset niet significant verschillen met die voor de benchmark voor representativiteit, de ongeschoonde DIS dataset. Na schoning en calibratie bestaat de Ronde 20 dataset uit 10,6 mio DBC-subtrajecten met een kostenomzet van 7,0 mln euro. Pagina 2 van 15

3 1 SELECTIE DATASET 1.1 Periodeselectie Bij voorkeur dient voor de berekening van de profielen en de productprijzen een zo recent mogelijke dataset over een aaneengesloten periode van twaalf maanden te worden gebruikt zodat enerzijds aansluiting met jaarcijfers kan worden gemaakt en anderzijds potentiële seizoenseffecten geen invloed hebben. De keuze van een recente periode van een jaar is een beleidsmatige keuze, maar essentieel voor aansluiting bij jaarcijfers is dat de gegevensaanlevering volledig is en geen sterke daling vertoont aan het eind van de periode. Dit houdt in dat volledigheid en continuïteit van de gegevensaanlevering belangrijke randvoorwaarden vormen bij de periodeselectie. Teneinde te toetsen of de gegevensaanlevering binnen het geselecteerde tijdvak continu verloopt, zijn voor alle instellingen binnen de Ronde 20 dataset de aangeleverde maandaantallen DBC-trajecten vastgesteld. Van continue gegevensaanlevering is sprake indien het totale maandaantal DBC-trajecten per categorie niet teveel varieert. Een maat voor de variatie van de maandaantallen is de standaardafwijking van de totale maandaantallen per categorie. Uit de verhouding van standaardafwijking en gemiddeld maandaantal kan de zogenaamde CV-waarde (Coefficient of Variation) worden afgeleid. In Figuur 1 is de ontwikkeling van de CV-waarde van de totale maandaantallen weergegeven. Voor de categorieën academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, dialysecentra, radiotherapeutische centra en zelfstandige behandelcentra (ZBC) blijkt de CV-waarde kleiner dan 0,1 te zijn. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de DIS-gegevensaanlevering binnen het gekozen tijdvak continu verloopt. Pagina 3 van 15

4 0,60 cv-waarde van 12 maanden 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, maand einddatum traject Figuur 1 CV-waardes van totale maandaantallen, berekend over de afgelopen 12 maanden tot en met de maand aangegeven op de horizontale as Op grond van deze analyse heeft DBC-O besloten om de Ronde 20 dataset te baseren op alle in 2009 afgesloten DBC s. Voor 3 specialismen is echter een ander tijdvak geselecteerd: Radiotherapie Door verbeterde DBC-registratie is het gemiddeld aantal verrichtingen per DBC vanaf januari 2009 sterk toegenomen. Derhalve zijn voor dit specialisme de DBC s geselecteerd die geopend zijn in Revalidatie Het specialisme Revalidatie is in 2009 begonnen met het registreren van DBC s. In 2008 zijn wel revalidatie-dbc s aangeleverd, maar deze nagenoeg allen afgesloten op 31 december 2008 en heropend op 1 januari Deze piek in het aantal DBC s geopend in januari 2009 betreft vooral patiënten die jaren in behandeling blijven waaronder veel kinderen. Om dit effect te elimineren is op advies van experts uit het veld daarom besloten om de Ronde 20 dataset te baseren op alle geopende DBC s in 2009, maar alle trajecten te schonen die tussen 1 en 9 januari 2009 zijn geopend en die zijn gesloten vóór december Dit heeft tot gevolg dat alleen volledig gevulde DBC s zijn behouden in de dataset. Audiologie Aangezien bij Audiologie de aanlevering onvolledig zijn tot eind 2009 is besloten om de Ronde 20 dataset te baseren op DBC s die geopend zijn in Pagina 4 van 15

5 1.2 Schoning De Ronde 20 dataset is op een aantal (technische) kwaliteitscriteria beoordeeld: Stap 1. Controles trajecten en verrichtingen Op de Ronde 20 dataset zijn met behulp van een aantal flagging rules controles op trajectniveau en verrichtingenniveau uitgevoerd. Bij alle controles geldt dat oorspronkelijke data niet worden overschreven of verwijderd maar dat deze alleen wordt gemarkeerd door middel van indicatoren. Op grond van deze controles worden bijvoorbeeld correcties uitgevoerd bij DBC-trajecten waarin onterecht dubbele OK-verrichtingen voorkomen of waarin bij dezelfde patiënt in dezelfde zorginstelling meerdere polikliniekbezoeken op dezelfde dag voorkomen. Een andere belangrijke controle betreft de hervalidatie van DBC-trajecten. Bij de hervalidatie wordt een gehervalideerde behandelascode bepaald, en vergeleken met de afgeleide behandelas in de DIS-data. Trajecten die in de hervalidatie afleiden naar een afwijkende behandelas worden, evenals de bijbehorende uitgevoerde verrichtingen, gemarkeerd als geschoond. Het verschil in het aantal trajecten tussen de ongeschoonde dataset en de dataset na toepassing van deze controles wordt aangeduid als hervalidatie-uitval. Stap 2 Bepalen kengetallen per categorie Voor iedere instelling worden de volgende 10 kengetallen bepaald: totale DBC-kosten, totaal aantal zorgactiviteiten ZPK 1 t/m ZPK 8 en het totale aantal DBC-trajecten dat uitvalt door hervalidatie. De 10 geselecteerde kengetallen vormen voor elke categorie belangrijke indicatoren voor casemix (met de gemiddelde DBC-kostprijs als indicator voor de productiemix DBC s) als profielen (met hervalidatie-uitval als indicator voor de juiste koppeling van zorgactiviteiten aan DBC s en het aantal zorgactiviteiten per ZPK als indicator voor de profielzwaarte). De kengetallen vormen voor elke categorie kwaliteitsindicatoren voor zowel casemix als profielen. Stap 3 Bepalen van de afwijking van de kengetallen Voor elk van de 10 kengetallen wordt per ziekenhuis de afwijking bepaald ten opzichte van het gemiddelde kengetal van de categorie waartoe de betreffende instelling behoort (algemeen, academisch, topklinisch, audiologisch centra, revalidatie centra of radiotherapeutische centra). Het gemiddelde kengetal van de categorie en de standaarddeviatie worden berekend met behulp van lineaire regressie van de kengetallen met het aantal DBC-trajecten (zie Fig. 2). Pagina 5 van 15

6 Figuur 2 Voorbeeld van lineaire regressie voor ZPK 1, 2, 3 en 5 (algemene ziekenhuizen) Stap 4 Markeren van instellingen met de grootste totale afwijking Op basis van de afwijkingentabel, bepaald in stap 3, wordt per instelling de totale afwijking berekend. De totale afwijking per instelling is gedefinieerd als de kwadraatsom van de afwijkingen van de 10 kengetallen. Door de instellingen te beoordelen op basis van de totale afwijking worden de 10 kengetallen feitelijk simultaan getoetst. In Figuur 3 is voor alle algemene instellingen de totale afwijking weergegeven met op de horizontale as het instellingsnummer en op de verticale as de totale afwijking. Figuur 3 Totale afwijking voor de categorie algemene ziekenhuizen Pagina 6 van 15

7 1.3 Calibratie Nadat de instellingen op kwaliteit van aanlevering zijn beoordeeld, worden de instellingen per categorie op volgorde van toenemende totale afwijking ingedeeld (zie Figuur 4), waarbij de horizontale as het cumulatieve aantal DBC-trajecten (uitgedrukt als percentage van het totaal aantal DBC-trajecten binnen de categorie) is, en de verticale as de totale afwijking. Dit proces wordt aangeduid als calibratie. Het doel van calibratie is dat een dataset resteert waarin de categorieën ziekenhuizen die in de profielen worden opgenomen (algemeen, topklinisch, academisch) representatief zijn vertegenwoordigd, zodat casemix en profielen representatief zijn. Door nu de verticale zwarte lijn (de grenswaarde) in de grafiek te verschuiven, wordt ervoor gezorgd dat steeds een gelijk percentage van het oorspronkelijk aantal DBC-trajecten overblijft in alle categorieën. De instellingen rechts van de grenswaarde worden geschoond. In Appendix A is weergegeven hoeveel instellingen per categorie door de calibratie worden geschoond in de Ronde 20 dataset. Totale afwijking algemene ziekenhuizen academische ziekenhuizen topklinische ziekenhuizen revalidatiecentra audiologische centra grenswaarde 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage trajecten Figuur 4 Totale afwijking per categorie 1.4 Representativiteitstoets Van representativiteit is sprake indien de gemiddelde kengetallen per categorie na calibratie niet significant verschillen met de gemiddelde kengetallen per categorie van de benchmark. De benchmark voor representativiteit is de ongeschoonde DIS dataset. De statistische norm voor representativiteit is dat het verschil tussen de gemiddelde kengetallen na calibratie niet groter is dan 1,96 keer de standaarddeviatie (de factor 1,96 correspondeert met de statistische Pagina 7 van 15

8 overschrijdingskans van 5%). De resultaten van de representativiteitstoets zijn weergegeven in Appendix B (volgt nog). Pagina 8 van 15

9 2 TRANSFORMATIE DATASET 2.1 Inleiding Met de geselecteerde periode omvat de Ronde 20 dataset meerdere DBC-productstructuren. Voor een juiste vergelijking tussen de huidige DBC-productstructuur en de DOTproductstructuur is het noodzakelijk om de historische DBC-typering om te zetten (te transformeren) naar de huidige DBC-typering. De omzettingen zijn uitgevoerd volgens de door DBC-O samengestelde Transformatietabel. Na periodeselectie is de Ronde 20 dataset getransformeerd naar de DBC-productstructuur Pagina 9 van 15

10 3 SIMULATIE DATASET 3.1 Inleiding De nieuwe registratieregels voor openen en sluiten hebben tot gevolg dat subtrajecten op andere momenten worden geopend en gesloten dan volgens de huidige registratieregels. Dit betekent dat de verzameling aan activiteiten die wordt uitgevoerd binnen een subtraject, eveneens aan verandering onderhevig zal zijn. Aangezien de tariefberekening van de zorgproducten gebaseerd wordt op het gemiddelde profiel, is het nodig voor een goede tariefberekening om de (verwachte) profielvulling van de nieuwe zorgproducten te bepalen. Tevens hebben de nieuwe regels gevolgen voor de aantallen, doorlooptijden en homogeniteit van de verschillende zorgproducten. Deze grootheden spelen een rol bij het kunnen bepalen van de financiële impact en risico s die de invoering van DOT met zich mee zal brengen. Het doel van de simulatie van de registratieregels is om inzicht te krijgen in de gemiddelde profielvulling van de nieuwe zorgproducten, om zo adequate tarieven te kunnen berekenen. Aanvullende doelstellingen zijn om meer zicht te krijgen op de aantallen en doorlooptijden van de subtrajecten, en tevens op de homogeniteit van de (op basis van de subtrajecten afgeleide) DOT zorgproducten. 3.2 Werkwijze De simulatie van registratieregels is op detailniveau uitgevoerd. Globaal is de volgende werkwijze gehanteerd: Stap 1 Alle DBC s met dezelfde diagnose, behorende bij dezelfde patiënt, worden samengevoegd. Tevens worden eventuele. parallelle DBC s (bij hetzelfde specialisme) van deze patiënt toegevoegd indien de corresponderende diagnosen niet parallel mogen worden gedeclareerd. Zo ontstaat een sequentie ( tijdslijn ) van verrichtingen die zijn uitgevoerd bij deze patiënt. De openings- en sluitingsmomenten van de oude DBC s/subtrajecten spelen hierin geen rol meer. We noemen dit een supertraject (want het betreft dus een samenstel van een of meerdere subtrajecten). Stap 2 Vervolgens worden op elk supertraject de nieuwe registratieregels voor openen en sluiten toegepast. Zo ontstaan nieuwe subtrajecten die voldoen aan de nieuwe registratieregels. Stap 3 De subtrajecten die vallen onder een van de uitzonderingen, worden buiten deze simulatie Pagina 10 van 15

11 gehouden; dus deze subtrajecten worden niet aangepast. Stap 4 Elk van de resulterende subtrajecten, wordt met behulp van de grouper voorzien van een DOT zorgproductlabel. Dit betekent dus dat op basis van de individuele profielen van de subtrajecten het corresponderende DOT zorgproduct is bepaald. De bovengenoemde werkwijze kent enkele beperkingen: Het begrip zorgvraag is in het algemeen niet beschikbaar in de data. In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van sequentiële subtrajecten met identieke diagnosen, terwijl er sprake was van een verschillende zorgvraag (denk aan ingrepen aan dubbelzijdige organen). Dit is niet te onderscheiden in de data. Op basis van historie en niet veranderend registratiegedrag is de beschreven aanpak de meest zuivere. Het is aannemelijk dat de registratieregels, en met name de openings- en sluitingsregels veranderen, toch een zeker effect kan hebben op de wijze waarop zorg wordt geregistreerd, gepland en gedeclareerd. Dit gedragseffect is geen onderdeel van de simulatie. De potentiële (financiële) gevolgen van deze beperkingen moeten in ogenschouw genomen worden bij het interpreteren van de resultaten van de simulatie. Tevens zullen aanvullende mitigerende maatregelen moeten worden genomen om deze gevolgen, voorzover mogelijk, te minimaliseren. Pagina 11 van 15

12 APPENDIX A KENGETALLEN RONDE 20 DATASET Onderstaand overzicht toont de kengetallen voor de ongeschoonde Ronde 20 dataset. Ronde 20 dataset - Voor schoning Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Ronde 20 dataset - Na schoning Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Pagina 12 van 15

13 Ronde 20 dataset - Na schoning en calibratie Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Aantal ZPK Ronde 20 dataset Samenvatting Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Aantal instellingen Aantal DBC's DBC's geschoond door hervalidatie %DBC's geschoond door hervalidatie 6,1% 9,5% 5,3% 2,2% 0,0% 0,0% 6,1% instellingen na calibratie DBC's geschoond door calibratie %DBC's geschoond door calibratie* 23,2% 23,8% 22,6% 24,7% 30,9% 18,0% 23,0% Ronde 20 dataset - Na simulatie (Volgt nog) Aantal instellingen Aantal DBC's Ziekenhuiskosten Aantal ZPK1 Aantal ZPK2 Aantal ZPK3 Aantal ZPK4 Aantal ZPK5 Aantal ZPK6 Aantal ZPK7 Algemeen Academisch Topklinisch Revalidatiecentra Audiologiecentra Radiotherapie Totaal Pagina 13 van 15

14 Aantal ZPK8 Pagina 14 van 15

15 APPENDIX B REPRESENTATIVITEITSTOETS Volgt nog Pagina 15 van 15

Verantwoordingsdocument productstructuur en tarieven pakket 2012. Versie 1.3

Verantwoordingsdocument productstructuur en tarieven pakket 2012. Versie 1.3 Verantwoordingsdocument productstructuur en tarieven pakket 2012 Versie 1.3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Algemene werkwijze...4 2.1 Totstandkoming van de tarieven...4 2.2 DIS data...5 2.3 Kostprijzen...6

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversie Tabel Versie 20121120 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3

Nadere informatie

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0 Toelichting uitval bij honorariumberekening versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitval algemeen... 4 3 Honorariumberekening... 6 4 Waardering uitvalproducten... 8 5 Waardering uitvalproducten...

Nadere informatie

Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel. Versie

Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel. Versie Toelichting op de DBC-ZP Conversietabel Tabel Versie 20120927 27 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a Verantwoording tariefswijzigingen RZ15a Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Achtergrond RZ15a... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject

Inhoud Aantal actieve contracten. ZIC: Kengetallen DIS per 1 juli Aantallen in DIS per jaar, ingedeeld op de EINDDATUM van DBC/traject Samenvatting (11 juli 2016) Vanaf deze rapportagemaand is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 jan. 1 febr. GRZ Aantal actieve GGZ 2.908 2.925 Aantal actieve 743 732 192 Aantal actieve FZ 60 61 Aantal actieve GBG 1.098 1.134 Totaal 4.809

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Toelichting op de informatieproducten tariefberekening

Toelichting op de informatieproducten tariefberekening Toelichting op de informatieproducten tariefberekening Versie 20150701 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Inhoud document 3 1.2 Kanttekening voor toepassing / Disclaimer 3 1.3 Inlezen

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Rapport Beoordeling productstructuur DOT

Rapport Beoordeling productstructuur DOT Rapport Beoordeling productstructuur DOT Beoordeling van DOT als productstructuur voor de medisch specialistische zorg 2012 april 2011 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Aard van besluit 7 1.2 Relatie

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Advisering integratie POS in DBC systematiek Capgemini is gevraagd te adviseren

Nadere informatie

Achtergronddocument Impactanalyse verkorten doorlooptijd DBC-zorgproducten

Achtergronddocument Impactanalyse verkorten doorlooptijd DBC-zorgproducten Achtergronddocument Impactanalyse verkorten doorlooptijd DBC-zorgproducten In samenwerking met juni 2013 Inhoud 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Doelstelling, onderzoeksopzet en bronnen 7 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

White paper. Diagnose Behandel Combinatie: zelf doen of inkopen?

White paper. Diagnose Behandel Combinatie: zelf doen of inkopen? White paper Diagnose Behandel Combinatie: zelf doen of inkopen? Een white paper van UNIT4 Gezondheidszorg 2012 Diagnose Behandel Combinatie: zelf doen of inkopen? De overheid ontwikkelt continu plannen

Nadere informatie

beoordelingskader zorgvraagzwaarte

beoordelingskader zorgvraagzwaarte 1 beoordelingskader zorgvraagzwaarte In dit document geven we een beoordelingskader voor de beoordeling van de zorgvraagzwaarte-indicator. Dit beoordelingskader is gebaseerd op de resultaten van de besprekingen

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Experiment

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Advies. Verkorten doorlooptijden DBC-zorgproducten

Advies. Verkorten doorlooptijden DBC-zorgproducten Advies Verkorten doorlooptijden DBC-zorgproducten juni 2013 Inhoud Vooraf 5 1. Aanleiding 7 2. Onderzoeksvragen, impactanalyse en afbakening 9 2.1 Onderzoeksvragen 9 2.2 Impactanalyses 9 2.3 Afbakening

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1 Doel van het onderzoek 4 2.2 Aanpak onderzoek 4 2.3 Data onderzoek 5 2.4 Datakwaliteit 7 2.5 Bespreking

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Dit document licht toe hoe de aanspraak en machtigingen zijn verwerkt

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het document Toelichting Tarieven DOT RS05 V20100701.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het document Toelichting Tarieven DOT RS05 V20100701. Veel gestelde vragen ziekenhuiszorg Algemeen Registratie Afleiden/Valideren Declareren (voor zorgaanbieders) Algemeen Kostprijs DBC-zorgproduct Hoe wordt de kostprijs van een DBC-zorgproduct bepaald? De

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Introductie zorgproductenviewer DBC- Onderhoud

Introductie zorgproductenviewer DBC- Onderhoud Introductie zorgproductenviewer DBC- Onderhoud 30 januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Wat is de zorgproductenviewer (ZPV)... 4 1.2 Doelgroep ZPV... 4 1.3 Inhoud ZPV en functie

Nadere informatie

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Informatiedocument: LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Voor Medisch specialisten / Ziekenhuizen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Opzet onderzoek 6 3.1 Doel van het onderzoek 6 3.2 Aanpak onderzoek 6 3.3 Data van het onderzoek

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Scope... 3 2 Kostentarieven... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Achtergrond kostprijsaanpassingen

Nadere informatie

Effectonderzoek optimalisatie zorgpad chronisch hartfalen met telemonitoring

Effectonderzoek optimalisatie zorgpad chronisch hartfalen met telemonitoring Effectonderzoek optimalisatie zorgpad chronisch hartfalen met telemonitoring Kiwa Carity November 2014 Dit rapport is eigendom van Kiwa N.V.. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten

Nadere informatie

Tariefberekening ondersteunende specialismen. Versie 1.1

Tariefberekening ondersteunende specialismen. Versie 1.1 Tariefberekening ondersteunende specialismen Versie 1.1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Tariefberekening ondersteuners...4 2.1 Methode op hoofdlijnen...4 2.1.1 Het uurtarief...4 2.1.2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5084

BELEIDSREGEL BR/CU-5084 BELEIDSREGEL BR/CU-5084 Toetsingskader beoordeling productstructuur DBCsystematiek BR/CU-5084 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Introductie zorgproductenviewer DBC-Onderhoud. Versie: 8 augustus 2011

Introductie zorgproductenviewer DBC-Onderhoud. Versie: 8 augustus 2011 Introductie zorgproductenviewer DBC-Onderhoud Versie: 8 augustus 2011 V OORWOORD Dit document bespreekt de werking van de zorproductenviewer van DBC-Onderhoud in vogelvlucht. Het geeft een korte introductie

Nadere informatie

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging Je gaat het pas zien als je het door hebt Adviesbureau voor organisatie, informatisering en automatisering in de zorg Brinklaan 34 1404 EW Bussum t (035) 692

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Luluk van de Water- Astro. Sandra Dahmen

Luluk van de Water- Astro. Sandra Dahmen Luluk van de Water- Astro Sandra Dahmen 32 Roos van Veen De AO/IC in het DOT-tijdperk De afgelopen tijd hebben de ziekenhuizen DOT geïmplementeerd. Gelijktijdig heeft de NZa besloten dat DOT een voldoende

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Aanleverspecificaties DBC Speurder

Aanleverspecificaties DBC Speurder Aanleverspecificaties DBC Speurder 1. DBC-speurder In dit document treft u aan de aanleverspecificaties voor ziekenhuizen die een DBCspeurder willen ontvangen over het gehele jaar 2005. Onderdeel van deze

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Veen (PvdA) over artsen die 1 miljard Euro extra declareren (2011Z22427).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Veen (PvdA) over artsen die 1 miljard Euro extra declareren (2011Z22427). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Implementatie handleiding koppeling met Ysis

Implementatie handleiding koppeling met Ysis Implementatie handleiding koppeling met Ysis Introductie Dit document beschrijft stap voor stap de handelingen die benodigd zijn om een correcte inrichting in ONS te maken zodat Ysis data kan versturen

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Tariefberekening. DBC-implementatiecongres 2016

Tariefberekening. DBC-implementatiecongres 2016 Tariefberekening DBC-implementatiecongres 2016 Agenda 1. Uitgangspunten tariefberekening 2. Kostprijsaanlevering 3. Beoordeling op de kostprijzen 4. Conversieberekening 5. Tariefberekening 2016 6. Max-maximumtarieven

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Functioneel ontwerp zorgvraagindex

Functioneel ontwerp zorgvraagindex Functioneel ontwerp zorgvraagindex Auteurs: projectteam DBC s, Revalidatie Nederland Achtergrond Wijzigingen per 1 januari 2013 Reeds enige tijd is bekend dat per 1 januari 2013 een nieuw bekostigingssysteem

Nadere informatie

RZ15-profielen per grzzorgproduct

RZ15-profielen per grzzorgproduct RZ15-profielen per grzzorgproduct Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie 20140723 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Brongegevens...

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Kindergeneeskunde Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtrajecten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 3

Gebruikersdocument uitlevering deel 3 Gebruikersdocument uitlevering deel 3 ICT-eisen v20111115 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Voor u ligt deel 3 van het document Gebruikersdocument uitlevering, Wijzigingen DBC-pakket. Bij iedere

Nadere informatie

Algemene toelichting hash

Algemene toelichting hash Algemene toelichting hash Vanaf softwareversie 6.0 Versie 20131114 va 06 00 14 november 2014 Document historie Revisies Document Versie Vanaf softwareversie Publicatie Datum Wijzigingen v20110131 3.0 31-01-2011

Nadere informatie

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0

Toelichting Grouper-update. Versie 5.0.0 Toelichting Grouper-update Versie 5.0.0 27 september 2012 Voorwoord Voor u ligt het document Toelichting Grouper Update. Bij iedere software-update en/of tabeluitlevering van de grouper wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT DOT, ICD-10 en andere ontwikkelingen Beroepsbelangen Commissie Regelgeving Raad beroepsbelangen Federatie Bemiddeling geschillen DOT;

Nadere informatie

REGELING CU/NR-100.060. Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering

REGELING CU/NR-100.060. Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering REGELING CU/NR-100.060 Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37, 62 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Praktijkvariatie De methodiek. CZ 27 februari 2013, versie 1.0

Verantwoordingsdocument. Praktijkvariatie De methodiek. CZ 27 februari 2013, versie 1.0 Verantwoordingsdocument Praktijkvariatie De methodiek CZ 27 februari 2013, versie 1.0 1 Inhoud 1. Achtergrond... 3 1.1 Wat is praktijkvariatie... 3 1.2 Waarom doet CZ dit?... 3 2. Basis van de gegevens...

Nadere informatie

Verbanden tussen demografische kenmerken, gezondheidsindicatoren en gebruik van logopedie

Verbanden tussen demografische kenmerken, gezondheidsindicatoren en gebruik van logopedie Notitie De vraag naar logopedie datum 24 mei 2016 aan van Marliek Schulte (NVLF) Robert Scholte en Lucy Kok (SEO Economisch Onderzoek) Rapport-nummer 2015-15 Kunnen ontwikkelingen in de samenstelling en

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar 2 Medisch specialistische zorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 8111 BHAE/mveme/CI/09/33c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 8111 BHAE/mveme/CI/09/33c Aan de besturen van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) radiotherapeutische centra (090) revalidatiecentra

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Medisch 2017specialistische zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Medisch 2017specialistische zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid MSZ 2017 6 2.1 Inkoop via MultiZorg VRZ 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage -

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Zeist, juni 2009 Onderzoek in opdracht van Samenvatting: Achtergrond Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie

Nadere informatie

Proactieve Materiële Controle

Proactieve Materiële Controle Proactieve Materiële Controle Onderwerpen Aanleiding Voorbeeld Aanleiding PMC MSZ Controleplan Correct Declareren (NVZ NFU ZN) Uitgangspunt is zelfonderzoek Upcoding Onjuiste diagnose Voorgestelde uitvoering

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie