Uw pensioen in nummer 29 februari Nieuws van de deelnemersraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen in 2012. nummer 29 februari 2012. Nieuws van de deelnemersraad"

Transcriptie

1 nummer 29 februari 2012 Uw pensioen in 2012 Waarschijnlijk heeft u er veel over gehoord en gelezen in de media. Door de economische crisis zitten veel pensioenfondsen in zwaar weer. Dit geldt ook voor SPW. Wat betekent dit voor uw pensioen? SPW heeft meer vermogen dan ooit. Toch is dit niet genoeg. Omdat wij met elkaar steeds ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld opzij zetten. De pensioenen moeten namelijk langer worden uitgekeerd. Bovendien heeft de lage rentestand grote invloed. Al het geld dat wij nodig hebben om in de toekomst pensioen uit te keren hoeven wij nu nog niet te hebben. Wij behalen namelijk nog rendement op het geld dat wij nu hebben. De regelgeving bepaalt echter dat het rendement waar wij vanuit mogen gaan bij onze berekeningen, gelijk moet zijn aan de actuele rente. De rente is nu laag, dat betekent dat wij moeten rekenen met minder rendement. Hierdoor moeten wij nu meer geld hebben om de toekomstige pensioenen te betalen. Als de rente stijgt, dan heeft dit een positief effect op de dekkingsgraad. Het effect is bij SPW beperkt. Dit komt omdat wij om de risico s te beperken een gedeelte (58 procent) van de invloed van de rente afdekken. Hierdoor heeft een daling of stijging van de rente nauwelijks effect op dit gedeelte. Als de rente daalt, zal de dekkingsgraad hierdoor minder dalen dan een pensioenfonds dat de rente niet, of minder afdekt. Keerzijde hiervan is dat als de rente stijgt, deze pensioenfondsen hier meer voordeel van hebben dan SPW.» Nieuws van de deelnemersraad Beleggen van pensioenpremies pagina 3 Nieuws van de deelnemersraad pagina 6 Loonheffingskorting voor gepensioneerden pagina 10

2 Voorwoord Beste lezer, Uw pensioen is volop in het nieuws. De financiële positie van pensioenfondsen is door de economische crisis verslechterd. Een aantal fondsen moet daarom maatregelen nemen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over uw pensioen bij SPW. In het voorpagina-artikel vertellen wij wat dit betekent voor uw pensioen. Verlagen van pensioenen is op dit moment niet aan de orde bij SPW. Het bestuur van SPW heeft wel moeten besluiten om geen toeslag te verlenen per 1 januari De financiële positie van SPW is op dit moment namelijk onvoldoende om toeslag te verlenen. Eind december 2011 was de dekkingsgraad van SPW 101 procent. Op onze website kunt u lezen hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld over het afgelopen jaar. U leest ook in de i-krant dat de waardeoverdrachten nog niet worden hervat. Het hervatten van de waardeoverdracht maken wij bekend op Wij stellen Cor van der Sluis, nieuw bestuurslid van SPW, aan u voor. Wij hebben hem een aantal vragen voorgelegd over het beleggen van pensioenpremies. Ook besteden wij aandacht aan de wijziging in 2012 van de eerste uitkeringsdatum van de AOW. De rubriek Wat als gaat deze keer over de gevolgen voor uw pensioen bij overlijden. Geen prettig idee om mee bezig te zijn, maar een goed inkomen voor uw nabestaanden als u komt te overlijden is niet altijd vanzelfsprekend. Op de puzzelpagina maakt u weer kans op een mooie prijs. U moet daarvoor eerst de Zweedse puzzel oplossen en het goede antwoord insturen. Ik wens u veel succes! Namens het bestuur van SPW wens ik u veel leesplezier! Miranda Blomberg Bestuursvoorzitter SPW» Vervolg van voorpagina Verlagen van pensioenen nu niet aan de orde Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen. Eén van die maatregelen is het verlagen van de pensioenen. Pensioenfondsen kunnen de pensioenen niet direct verlagen. Dit kan op zijn vroegst in Op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2011 is verlaging van pensioenen bij SPW in 2013 niet aan de orde. Mogelijk moet SPW wel andere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de premie. Het bestuur zal zich hier de komende tijd over buigen. Uw pensioen wordt niet verhoogd Jaarlijks neemt het bestuur een beslissing of het pensioen wordt verhoogd. Dat heet toeslagverlening. Het pensioenfonds meet zijn financiële situatie aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de het geld dat we nu en in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren (de verplichtingen). Bij een dekkingsgraad boven de 100 procent betekent dit dat we meer geld hebben dan we hoeven uit te keren. Het bestuur heeft beleid vastgesteld dat als de dekkingsgraad boven de 105 procent is, er verhogingen kunnen plaatsvinden. Eind 2011 bedroeg de geschatte dekkingsgraad 101 procent. Het bestuur heeft daarom besloten om de pensioenen niet te verhogen. De actuele stand van de dekkingsgraad wordt maandelijks gepubliceerd op de website van SPW In de grafiek ziet u de ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen. Tevens ziet u het verloop van de dekkingsgraad. In de grafiek ziet u de dekkingsgraad in het laatste kwartaal stijgen naar 101 procent. De Nederlandsche Bank heeft namelijk bepaald om, wegens buitengewone marktomstandigheden, een andere rentestand te hanteren voor het berekenen van de dekkingsgraad. Wij mogen rekenen met de gemiddelde rentestand van de laatste drie maanden van 2011 in plaats van de rentestand per 31 december Dit heeft een positief effect gehad. Waarschijnlijk mag dit in 2012 niet meer, waardoor de dekkingsgraad negatief kan worden beïnvloed. In de grafiek ziet u ook de dekkingsgraad zonder middeling van de rentestand. Herstelplan SPW heeft een herstelplan. Het herstelplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Op de website zullen wij u rond 20 februari informeren over deze evaluatie. Al het financiële nieuws kunt u ook op de website vinden. 2

3 SPW: ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad $ 8 140% $ 7 130% Miljard $ 6 $ 5 120% 110% 100% $ 4 90% $ 3 SPW: ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad Q Q Q Q Q Q Q Q Q Vermogen Verplichtingen Dekkingsgraad Minimaal vereist eigen vermogen Dekkingsgraad eind 2011 zonder middeling 140% Q Q Q Q Q Q % 130% Beleggen van pensioenpremies 120% 20% Premie 43% Rendement 110% opbouwfase 37% *Het diagram is een voorbeeld. De uitkomsten zijn afhankelijk van de uitgangspunten die worden gekozen. Rendement uitkeringfase Waarom is beleggen nodig? De ingelegde pensioenpremies vormen ondermeer het vermogen van SPW legt Cor uit. Het vermogen wordt belegd. Beleggen is immers noodzakelijk om rendement te maken. De premie alleen is onvoldoende om een goed pensioen op te bouwen. Het geld op de bank zetten geeft namelijk minder rendement dan beleggen. Met het rendement streven wij ernaar om de pensioenopbouw en uitkeringen aan te passen aan de ontwik Om uw pensioengeld te beheren, maakt SPW kosten voor de uitvoering van de pensioen regeling en voor het beleggen van de pen sioengelden. In de media is veel aandacht geweest voor beleggingskosten en kosten van vermogensbeheer. Wij hebben Cor van der Sluis, sinds 2011 bestuurslid van SPW, een aantal vragen over het beleggen van de pensioenpremies keling van de prijzen of met de loonontwikkeling. Hierdoor behoudt het pensioen in de toekomst zijn waarde. Deze toeslag verlening is echter voorwaardelijk en gebeurt alleen als de financiële positie voldoende is. Het bestuur van SPW beslist hier jaarlijks over. In de grafiek hieronder is de opbouw van het pensioen weergegeven. Gemiddeld Waarin belegt SPW het pensioengeld? 100% Cor vertelt dat SPW belegt in verschillende soorten beleggingsvormen, zoals 90% aandelen, obligaties en onroerend goed. SPW zoekt naar een grote spreiding in beleggingsvormen om de risico s zo 80% goed mogelijk te verdelen. Wij zoeken naar een balans tussen het risico en het rendement. Het risico wordt bepaald voorgelegd. Verplichtingen Op pagina 5 in Dekkingsgraad de wordt Minimaal 20 procent vereist van eigen een pensioen vermogen Dekkingsgraad door de rendementsdoelstellingen eind 2011 zonder middeling die Vermogen i-krant stellen wij hem aan u voor. betaald door de premies. De rest wordt wij ons gesteld hebben. opgebracht door het behalen van rendement. 008 Q Q Q Q Q Q Q % Q % 37% Q Q Premie Q Rendement opbouwfase Rendement uitkeringfase Q Q Q Worden er risico s genomen met beleggingen? Je kunt stellen dat er geen rendement is zonder risico s. Wij gaan niet voor maximaal rendement omdat we niet meer risico willen lopen dan nodig is. De risico s zijn gespreid door de verschillende beleggingsvormen waarin we beleggen. Een laag risico geeft over het algemeen een laag rendement. Er zijn geen beleggingen waarbij je geen risico s loopt. En geld in een oude sok levert niets op aldus Cor. 3

4 Welke andere eisen worden gesteld aan beleggingen naast het opleveren van rendement? SPW heeft een aantal basisvoorwaarden vastgelegd in het beleggingsbeleid zoals: De beleggingen moeten maatschappelijk verantwoord zijn; De risico s moeten gespreid worden; De beleggingsproducten waarin SPW belegt, moeten begrijpelijk en controleerbaar zijn. Verder kijken wij naar een spreiding tussen de korte en lange termijnbeleggingen. Infrastructuurbeleggingen bijvoorbeeld zijn voor de lange termijn. Daarnaast hanteert SPW harde voorwaarden voor uitsluiting zoals onder andere de wapenindustrie. Wat is een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid? Heeft SPW dit? SPW heeft al geruime tijd een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Sinds kort is dit beleid door SPW opgeschreven in een goed leesbaar en begrijpelijk beleidsdocument. Hierin staat onder meer dat SPW alleen in die ondernemingen wil beleggen die voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op het maatschappelijke gedrag van een onderneming. Daarbij kun je denken aan milieubewustzijn, de sociale rechten van medewerkers en transparantie. Het volledige overzicht van de voorwaarden en de uitgesloten bedrijven staat in het verantwoord beleggingsbeleid van SPW. Dit zal in februari op worden geplaatst. In 2012 brengt SPW voor het eerst een jaarverslag verantwoord beleggen uit over Hoe weten we of een bedrijf in de portefeuille van SPW een maat schappelijk verantwoord beleid voert? Onze vermogensbeheerder, APG Investment Services, doet daar onderzoek naar bij de selectie. Wereldwijd is er een aantal organisaties dat onderzoek doet naar het maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven. SPW maakt gebruik van deze onderzoeksresultaten. De dekkingsgraad van SPW daalt niet zo snel maar stijgt ook niet zo hard als bij andere fondsen. Hoe komt dat? SPW heeft het risico van een rentedaling voor een deel afgedekt. Over het algemeen kun je stellen dat bij fondsen waarvan de dekkingsgraad minder snel stijgt of daalt het renterisico en/of het aandelenrisico voor een groter deel is afgedekt legt Cor uit. Hierdoor beweegt de dekkingsgraad niet zo snel mee. Hoe gaat het bestuur om met de economische onzekerheden zoals de positie van de euro? Is over mogelijke scenario s nagedacht? Het beleggingsplan voor 2012 is door het bestuur vastgesteld. Cor vertelt dat het bestuur heeft gekozen uit een aantal economische scenario s. Daaruit maken we een inschatting voor het meest waarschijnlijke scenario. Hoe groot de kans is dat een scenario zich wel of niet gaat voordoen. In een redelijk stabiele omgeving is dat makkelijker in te schatten. In de huidige economische situatie moeten wij ons er permanent van bewust zijn dat het gekozen scenario wellicht niet uitkomt. Binnen een bepaalde bandbreedte houden we vast aan het gekozen scenario. Het bestuur is bedacht op onzekerheden en voert een scenario risicoanalyse uit. Daarin bekijken we wat ons te doen staat als zich enorme schokken voordoen. Wij bereiden ons daarop voor. Naast de standaardprocedure hebben we ook een noodprocedure om bij heel snel stijgen of dalen van de beurs extra maatregelen te nemen. Bijzonder is nu de eurocrisis. Wij spelen in op de ontwikkelingen maar handelen volgens het beleid en niet op emotie. Zekerheden bestaan namelijk niet!. Waarom verschillen de kosten van vermogensbeheer van pensioenfondsen? Vanuit de politiek komen steeds meer vragen over kosten van beleggingen. Cor legt uit dat SPW kosten maakt voor het beleggen van het pensioengeld en het uitvoeren van de pensioenregeling. Een opgave van de kosten staat in het jaarverslag. De kosten rappor teren we als percentage. Wij drukken de kosten van het vermogensbeheer niet uit in de kosten per deelnemer. Niet alle deelnemers zijn namelijk hetzelfde. U leest hier meer over op (Beleggingsbeleid/Kosten vermogensbeheer). De Pensioenfederatie is bezig de rapportage van de vermogensbeheerkosten gelijk te trekken voor alle pensioenfondsen in Nederland. Het vergelijken van de kosten is nu lastig door de verschillen in het beleggingsbeleid en de regelingen van fondsen. Cor vindt het een goede ontwikkeling dat er meer transparantie komt over de vermogensbeheer kosten en er niet alleen gekeken wordt naar het rendement. 4

5 Nieuw bestuurslid SPW Cor van der Sluis is per 29 maart 2011, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie Aedes, toegetreden tot het bestuur van SPW. Cor is Hendrien Witte opgevolgd in het bestuur. Hij heeft accountancy gestudeerd en een groot aantal jaren als accountant gewerkt. In die periode heeft hij ervaring opgedaan in verschillende financiële functies. De laatste acht jaar voor zijn pre-pensionering was Cor directeur van het bestuursbureau van het pensioenfonds UWV. Cor is ook actief als bestuurslid van Pensioenfonds SABIC en het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Daarnaast zit hij in verschillende Raden van Toezicht en is hij voorzitter van diverse visitatiecommissies. In de i-krant van augustus 2010 zijn de overige leden van het bestuur van SPW in beeld gebracht. Cor is de eerste externe professionele bestuurder bij SPW. Het bestuur komt hiermee tegemoet aan de vraag naar verdere versterking van de inhoudelijke vakkennis over bijvoorbeeld beleggingen binnen besturen van pensioenfondsen. Per 1 januari 2012 is Cor vicevoorzitter en lid van het dagelijks bestuur van SPW. Daarnaast heeft hij zitting in de uitbestedingscommissie en is toehoorder bij de beleggingsadviescommissie. Samenstelling Bestuur SPW per 1 januari 2012 Vertegenwoordiging werkgevers Organisatie Benoemd per P. Boerenfijn Aedes G.B. van Dijk (plv. secretaris) Aedes C.C. van der Sluis (plv. voorzitter) Aedes Vertegenwoordiging werknemers A. van den Brink (secretaris) CNV Vakmensen M. Raaijmakers De Unie M. Blomberg (voorzitter) FNV Bouw

6 Nieuws van de deelnemersraad Een druk halfjaar In het laatste nieuws van de deelnemersraad heeft u gelezen dat de vakbonden verkiezingen zouden houden voor nieuwe leden van de deelnemersraad. Dit is inmiddels gebeurd. U leest hierover in het artikel over de wijzigingen in de deelnemersraad. Ook stellen de nieuwe leden zich voor. Toeslagverlening De deelnemersraad heeft in hetzelfde nieuws moeten berichten over het feit dat er voor 2011 geen toeslag verleend zou worden. In de vergadering van afgelopen december heeft de deelnemersraad weer advies gegeven over de toeslagverlening. Het bleek dat de financiële positie van het pensioenfonds niet wezenlijk verbeterd is. In de vergadering is toch uitgebreid gesproken over de toeslagverlening. De deelnemersraad begrijpt dat wegens de financiële positie van het fonds er wederom geen toeslag verleend kan worden. Wel is aan het bestuur gevraagd om indien er ook maar enige mogelijkheid is, toch toeslag te verlenen. Hoe klein deze toeslag ook is. Pensioen wordt niet minder Afgelopen tijd is veelvuldig in de media gesproken over het verlagen van de pensioenen. Dit zou betekenen dat gepensioneerden minder pensioen krijgen dan zij gewend waren en de aanspraken van de deelnemers verlaagd zouden worden. Gelukkig geldt dit niet voor ons pensioenfonds. Beleggingsplan 2012 Het pensioenfonds stelt elk jaar een beleggingsplan op. In dit plan wordt beschreven hoe het fonds komend jaar het vermogen wil beleggen. Elk jaar geeft de deelnemersraad daar advies over. Dit plan is vooraf besproken in de financiële commissie van de deelnemersraad. Deze commissie heeft het advies van de deelnemersraad voorbereid. Doordat het plan helder en duidelijk is, waren er weinig vragen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord door het bestuur. De deelnemersraad is tevreden over deze samenwerking. De deelnemersraad heeft het bestuur onder andere gevraagd of er mogelijkheden zijn om leningen te verstrekken aan woningcorporaties. Het bestuur heeft aangegeven dat het beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het bestuur, maar dat het niet actief zelf belegt. Dit doet de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder heeft verschillende beleggingsfondsen, waarin het pensioenfonds participeert. Onder andere zijn er fondsen die dit soort leningen verstrekken. Het bestuur wil niet zelfstandig leningen verstrekken aan woningcorporaties om eventuele belangenverstrengelingen te voor komen. Alhoewel de deelnemersraad wel enkele opmerkingen heeft over het plan, heeft het een positief advies gegeven. Overleg Buiten het overleg met het bestuur heeft de deelnemersraad overleg gehad met de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Deze organen hebben verschillende verantwoordelijkheden. De Raad van Toezicht houdt toezicht, het Verantwoordingsorgaan geeft achteraf een oordeel over het handelen van het bestuur en de deelnemersraad geeft vooraf adviezen. Ondanks deze verschillende verantwoordelijkheden vindt de deelnemersraad dit overleg erg belangrijk. Ook volgend jaar zal er weer een overleg plaatsvinden met deze organen Het nieuwe jaar zal in het teken staan van de financiële en economische ontwikkelingen. De deelnemersraad zal de belangen van de gepensioneerden, deelnemers en gewezen deelnemers in 2012 wederom op een zo goed mogelijke manier behartigen. Belangrijke onderwerpen voor 2012 zijn de wijzigingen van het pensioenstelsel en de herbeoordeling van de regeling. Het kan zijn dat ook het pensioenreglement wordt gewijzigd. De deelnemersraad heeft dan een adviesrecht en zal hier actief gebruik van maken. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een naar de deelnemersraad 6 Colofon Redactie Mark Somers Informatie over de deelnemersraad Informatie over de deelnemersraad vindt u op (Algemeen/ Organisatie SPW). Uw vragen of reacties kunt u mailen naar Volkshuisvesterspensioen neemt zetel over van CSO De zetel van het CSO is overgegaan naar de pensioenvereniging Volkshuisvesterspensioen. Eind 2011 was de eerste zittingsperiode van Dick de Jong (vertegenwoordiging namens CSO) voorbij. In 2008 is op initiatief van Dick de Jong de pensioenvereniging Volkshuisvesterspensioen opgericht. Inmiddels zijn er meer dan 300 leden en als gevolg daarvan is er recht op een zetel in de Deelnemersraad. CSO heeft aangegeven bereid te zijn haar zetel af te staan ten gunste van de pensioenvereniging. Het bestuur van Volkshuisvesterspensioen heeft daarop aan het bestuur van SPW voorgesteld om Dick te benoemen als vertegenwoordiger van de vereniging in de deelnemersraad om specifiek de belangen van de gepensioneerden te behartigen.

7 Samenstelling deelnemersraad gewijzigd De leden van de deelnemersraad worden benoemd voor een periode van zes jaar. Na afloop hiervan kan een lid nog één keer worden herbenoemd. Een lid van de deelnemersraad kan dus maximaal twaalf jaar deelnemen aan de deelnemersraad. Elke drie jaar treedt de helft van de leden af. Daardoor ontstonden eind 2011 in totaal zes vacatures. Deze zijn als volgt ingevuld: Drie leden zijn herbenoemd. Het zijn Dick de Jong (pensioenvereniging Volkshuisvesterspensioen namens de gepensioneerden), Bert Maatman (FNV namens de actieve deelnemers) en Klaas Boogaard (Unie namens de actieve deelnemers). De pensioenvereniging Volkshuisvesterspensioen neemt de zetel over van het CSO. U leest hierover in een apart artikel. nemersraad daardoor ook twee vrouwen in zijn geledingen heeft. Momenteel heeft de FNV nog een vacature voor de gepensioneerden. De bond heeft nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden. In de volgende i krant hopen wij het nieuwe lid aan u voor te kunnen stellen. De deelnemersraad heeft afscheid genomen van Sake van de Bergh, Koos Baale en Jan de Landmeter. Alle drie hebben de afgelopen tien tot twaalf jaar veel werk verzet voor de deelnemersraad. De Raad dankt hen voor hun inzet en betrokkenheid. De nieuwe leden stellen zich voor Ledenlijst per 1 januari 2012 Sonja Gilissen Sonja is 50 jaar, is 29 jaar getrouwd en heeft 2 volwassen dochters. Ze woont in Zuid Limburg, heeft een praktijk als natuurgeneeskundig therapeut en werkt daarnaast parttime bij Servatius Wonen en Vastgoed in Maastricht. Sonja is momenteel medewerker huurincasso bij Servatius en was tot 1 juli jl. voorzitter van de OR. Mijn reden om me beschikbaar te stellen voor de deelnemersraad is het gegeven dat er nog steeds veel te weinig mensen inzicht hebben in hun oudedagsvoorziening. Mijn doel is dan ook om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de informatievoorziening en de communicatie. Françoise Wilten Françoise is het tweede vrouwelijke lid van de deelnemersraad. Zij is 43 jaar en woont in Apeldoorn. Al 20 jaar werkt zij vol passie in de woningcorporatie Voor de overige drie vacatures hebben de bonden geworven bij hun leden. Dat heeft geleid tot twee nieuwe deel nemers. Dat zijn Sonja Gilissen van het FNV en Françoise Wilten van het CNV. Beiden vertegenwoordigen de actieve deelnemers. Zij stellen zich in een apart artikel voor aan de deelnemers. De deelnemersraad is blij met hun benoemingen. Beide kandidaten zijn gekozen op hun kwaliteiten. Bijkomend voordeel is dat de deelsector waarvan de laatste zes jaar bij Stichting Portaal, een corporatie met ruim woningen. Over haar lidmaatschap van de deelnemersraad zegt Françoise: toen ik de oproep voor deze functie van CNV Vakmensen las, was ik meteen enthousiast. Pensioenen is een boeiend onderwerp en volop in ontwikkeling. Haar financiële achtergrond biedt een goede basis en sinds ze vorig jaar haar Master Bedrijfskunde heeft afgerond heeft Françoise er ook voldoende tijd voor. Ik realiseerde me dat het zeker een jaar kost om goed mee te kunnen draaien. Stapels vergaderstukken moet ik lezen en ik heb nog veel te leren over het onderwerp. De combinatie van haar lidmaatschap bij CNV Vakmensen en het onderwerp pensioen, maakte de beslissing makkelijk. Ik kies er bewust voor en haal er ontzettend veel energie uit! Namens CNV Vakmensen Mw. F.C. Wilten Aring...Actief Dhr. M.W.C. Somers...Actief Dhr. J.C.P. den Boer... Vroegpensioen Namens FNV Bouw Dhr. H.J.M. Notermans (voorzitter)...actief Mw. S. Gilissen...Actief Vacature... Vroegpensioen Dhr. R.P. Vonk... Vroegpensioen Dhr. B. Maatman...Actief Dhr. H. Eimers...Actief Dhr. J.J. Rebelo Oliveira dos Santos...Actief Namens De Unie Dhr. K. Boogaard...Actief Namens de Vereniging volkshuisvesters Pensioen Dhr. D.J. de Jong...Gepensioneerd 7

8 Weetjes Per 1 april 2012 wijzigt de ingangsdatum van de AOW. Lees hierover in het artikel in deze i krant. Kijk voor een totaaloverzicht van uw pensioen en AOW op U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. Kent u de voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds? Kijk op Update Pensioenakkoord In de vorige editie van de i krant hebben we u geïnformeerd over de inhoud van het Pensioenakkoord. Eind september 2011 is dit akkoord definitief geworden. Vervolgens moet het Pensioenakkoord verder uitgewerkt worden zodat het ingevoerd kan worden. Op het moment blijft het redelijk stil rondom het Pensioen akkoord. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in september 2011 aangegeven dat er naar gestreefd wordt om in februari 2012 onderzoeken af te ronden die gaan over de invulling van het pensioenakkoord. In het voorjaar van 2012 zullen de uitkomsten hiervan naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Zij ontvangen dan een plan van aanpak over de pensioencommunicatie en een notitie over de invulling van het Financieel Toetsings kader. Het Financieel Toetsingskader is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioen fondsen zijn vastgelegd. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe de al opgebouwde pensioenrechten van gepensioneerden en werkenden onderdeel gemaakt worden van de nieuwe regeling. Dat wordt het invaren van pensioenrechten genoemd. Een concreet wetsvoorstel zal naar verwachting in de loop van 2012 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het streven is dan ook om deze wet geving per 1 januari 2013 in werking te laten treden. Zodra er een wettelijk kader is, kunnen caopartijen nadere invulling geven aan de pensioenovereenkomst. Het bestuur van SPW zal vervolgens de pensioenregeling aanpassen. Heeft u zich al ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief van SPW? Hiermee zijn wij in staat om u naast de i krant, die u twee keer per jaar ontvangt, te informeren over actuele ontwikkelingen over uw pensioen of ontwikkeling op het gebied van pensioenen. Voor het inschrijven op de digitale nieuwsbrief gaat u naar mijn.spw.nl en klikt u op Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Let op: Bij het aanmelden heeft u uw inloggegevens nodig. Zorg ervoor dat u uw Burgerservicenummer, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord bij de hand hebt. Uw gebruikersnaam is uw registratienummer. Het registratienummer hebt u samen met uw wachtwoord ontvangen in uw wachtwoordbrief. Uw registratienummer staat ook vermeld op corres pondentie die u van SPW ontvangt. U ontvangt uw wachtwoord binnen een paar dagen per post. 8

9 Wat als Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen later. In deze rubriek zetten wij de gevolgen voor u op een rijtje. Deze editie gaat over Wat als ik overlijd? Wat als ik overlijd? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het is dan ook verstandig u af te vragen wat er financieel gezien gebeurt als u overlijdt. Geen prettig idee om mee bezig te zijn, maar een goed inkomen voor uw partner als u komt te overlijden is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer u overlijdt, komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen Uw partner heeft recht op een partnerpensioen van SPW als u gehuwd bent of bij een geregistreerd partnerschap. Ook als u ongehuwd samenwoont komt uw partner hiervoor in aanmerking, als: - Vóór het overlijden van de partner een kopie van de notariële samenlevingsovereenkomst naar SPW is gestuurd. Dit geldt als aanmelding van de partner; - Ook moet uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) blijken dat u beiden op één adres woonde. De hoogte van het nabestaandenpensioen Standaard bedraagt het partnerpensioen 70 procent van uw te bereiken (flex) ouderdomspensioen. Het wezenpensioen voor nabestaande kinderen bedraagt 14 procent van uw te bereiken (flex) ouderdomspensioen. In de jaarlijkse pensioenopgave (UPO) kunt u nalezen wat, op basis van uw pensioengegevens, de hoogte van het partner- en wezenpensioen is. Houdt rekening met partnerpensioen voor een ex-partner Bent u in het verleden gescheiden? Dan kan het zijn dat een deel van het partnerpensioen aan uw ex-partner uitgekeerd wordt wanneer u overlijdt. In enkele gevallen krijgt uw partner ook nog een uitkering van de overheid Het recht op die uitkering wordt verkregen op basis van de Algemene Nabestaandenwet, de Anw. De Anw voorziet -onder strikte voorwaarden- in een nabestaandenuitkering voor mensen van wie de partner is overleden. Een nabestaandenuitkering is een partneruitkering plus een wezenuitkering. Minderjarige kinderen kunnen dus ook recht hebben op een (half)wezenuitkering van de Anw. Is het partnerpensioen voldoende? Lang niet iedereen heeft recht heeft op een Anw-uitkering. Daarnaast kan de hoogte van deze uitkering sterk variëren. Daarom biedt SPW zijn deelnemers een Anw-hiaatpensioenverzekering aan. Met deze verzekering kunt u voorkomen dat uw partner en eventuele kinderen door uw overlijden in financiële moeilijkheden komen. Ook als (een deel van) het partnerpensioen aan uw ex-partner uitgekeerd gaat worden kunt u voor uw huidige partner deze aanvullende verzekering afsluiten. Gaat u samenwonen? Vergeet dan niet uw partner aan te melden! Als u samenwoont moet SPW in het bezit zijn van een kopie van het samenlevingscontract. Vergeet dus niet uw partner bij ons aan te melden wanneer u (ongehuwd) gaat samenwonen. Als u geen partner heeft, kunt u het partnerpensioen uitruilen Bij de aanvraag van uw (Flex)ouderdomspensioen krijgt u de keuze om het partnerpensioen uit te ruilen. De waarde van het opgebouwde partnerpensioen wordt dan gebruikt om extra pensioen voor u zelf in te kopen. Wilt u meer weten over nabestaandenpensioen of over de Anw-hiaatverzekering? Kijk dan op (Werknemer/ Ziekte en Overlijden) 9

10 Loonheffingskorting voor pensioengerechtigden hoogste bruto bedrag ontvangt. Daardoor sluit de verleende korting het beste aan bij waar u recht op heeft. Bij het uitkeren van uw maandelijkse (pensioen)uitkering of salaris kan rekening worden gehouden met deze korting. U ontvangt dan een hoger netto bedrag op de rekening. Op basis van uw belastingaangifte beoordeelt de belastingdienst hoeveel loonbelasting u verschuldigd bent en verrekent een eventueel verschil met u. Meerdere inkomens, één heffingskorting Als u (gedeeltelijk) gepensioneerd bent is het mogelijk dat u van meerdere instanties een inkomen ontvangt: SPW keert maandelijks uw pensioen uit; De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert maandelijks uw AOW uit (vanaf uw 65e)*; U werkt mogelijk nog parttime. * Zie artikel op de achterpagina van deze i-krant over de wijziging van de ingangsdatum van de AOW. De uitkerende instanties en/of werkgever dragen over deze inkomsten loonbelasting voor u af. Iedere belastingbetaler in Nederland heeft recht op een zogenoemde loonheffingskorting. Laat de korting toepassen op het hoogste bruto bedrag De hoogte van de korting waar u recht op hebt, is afhankelijk van de hoogte van uw totale inkomen. Het is aan te raden om deze korting te laten toepassen door de instantie of werkgever van wie u het Let op: voorkom dubbele toepassing van de heffingskorting Het is daarom van belang om deze maar door één instantie te laten toepassen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De SVB past standaard de heffingskorting toe op uw AOW uitkering. Laat u de korting door SPW of een andere instantie toepassen? Geef dit dan door aan de SVB! Op de uitkeringsspecificatie staat of de heffingskorting word toegepast Ontvangt u al pensioen van SPW? Dan kunt u op uw uitkeringsspecificatie zien of wij de heffingskorting toepassen. Puzzel mee en win het reisboek Kidsproof Dagje uit Kidsproof Dagje uit De meeste kinderen zijn gek op pretparken en overdekte speeltuinen. Als ouder wil je ook wel eens iets anders. In deze gids staan ruim 100 tips waar ouders niet alleen hun kinderen, maar ook zichzelf een groot plezier mee doen. Van ouderwetse speeltuinen tot knuffelen met schapen, van geitjes voeren en fruit plukken bij de boer tot een dagje strandjutten aan zee. Maar ook kookworkshops, festivals en stoere uitjes voor jongens. Allemaal geschikt voor een gezellig én betaalbaar dagje uit. De uitjes zijn onderverdeeld in vijf hoofdstukken: aan het water, in het bos, bij de boer, in de stad en lekker Hollands als het regent. Ook handig: per uitje wordt aangegeven wanneer de locatie geopend is, hoeveel het kost en welke leeftijd het geschikt is. Allemaal kidsproof! 10

11 Prijswinnaars i-krant augustus 2011 E.J. Plenk Eerbeek W. de Waard Middelburg F. Willemse Ridderkerk H.W. van Ballegooijen Bruchem M. Kok Bleskensgraaf M. van Ringen Amstelveen A.M.A van den Bogaert Nuenen M. Jarigsma Winterswijk T. Tervoort Heiloo M. Deserno Kerkrade De juiste oplossing van de puzzel van augustus 2011 was Pensioenakkoord. De winnaars hebben het reisboek van Floortje Dessing 365 dagen onderweg reeds ontvangen. staat in de VS plezier smalle weg radio gravure salvo titulo a.u.b. rang telwoord staat in de VS plezier in plaats van aansteller smalle weg radio gravure salvo titulo a.u.b. rang telwoord rekening vrouwel. god in plaats van aansteller Persbelangen R0215 Persbelangen Los de Zweedse puzzel op en win! Stuur uw oplossing vóór 31 maart 2012, met uw naam, adres en geboortedatum naar: Communicatieteam SPW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam stof rekening vrouwel. god ZWEEDS RAADSEL ZWEEDS RAADSEL trede trend schil schil 13 afstammeling gierigaard 13 uitgeput rustpoos vrek bijwoord afstammeling vrek bijwoord tegen gierigaard eigendunk uitgeput eigendunk 10 bij voortduring corrosie 10 bij voortduring rustpoos tijdperiode worstsoort reptiel beschadiging pictogram elpee voegwoord lichaamsdeel opvrolijkend voorwerp plug kloosterlinge tijdperiode worstsoort reptiel beschadiging sessie 8 de jongere of uw oplossing naar: Onder de goede inzenders verloten wij 10 exem plaren van Kidsproof Dagje uit. De prijs winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Deelname is uitsluitend bedoeld voor deelnemers en uitkerings gerechtigden (gepensioneerden) van SPW. studie zoogdier flacon oosterlengte oorontsteking schaakterm rookartikel 4 tegen internetlocatie lof hersteld lerares stek trede 11 brandgang trend kwaal 11 brandgang voorwerp kwaal internetlocatie 5 zoogdier boom uitloper federatie 2 7 boom uitloper federatie Persbelangen R plug tuinhuisje studie flacon onbehouwen pictogram elpee voegwoord lichaamsdeel opvrolijkend stof oosterlengte oorontsteking schaakterm rookartikel lof 4 hersteld lerares stek kloosterlinge 5 6 slok 7 plaats slok in Gelderland mormel plaats in Gelderland objectief corrosie tuinhuisje heibel objectief bovenste heibel onbehouwen deel van iets bovenste deel Anno van soort iets Domini spijker Anno soort 12 wegen Domini belasting spijker kansspel 12 wegen belasting traditie kansspel onecht traditie zoon van Poseidon onecht sessie rubidium zoon van Poseidon 8 de rubidium jongere 2 tiental tiental 9 mormel

12 AOW vanaf verjaardag Begin december is het wetsvoorstel om de AOW in te laten gaan vanaf de verjaardag, aangenomen door de Eerste Kamer. Dit is afgesproken in het regeerakkoord om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Dit is dus een bezuiniging. Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt, maar op de verjaardag zelf. Dit betekent voor de meeste mensen dat zij de eerste maand minder AOW ontvangen dan voorheen. Afhankelijk van wanneer een persoon jarig is heeft dit grotere of minder grote gevolgen. Hoe later iemand in een maand jarig is, hoe minder AOW diegene krijgt. Stel dat u op 16 april jarig bent. Dan ontvangt u de eerste maand de helft van de maandelijkse AOW-uitkering. Vooralsnog gaat het ouderdomspensioen van SPW wel in op de eerste dag van de maand waarin iemand jarig is. Waardeoverdrachten Sinds 1 oktober 2011 zijn de inkomende- en uitgaande waardeoverdrachten bij SPW tijdelijk stopgezet. De dekkingsgraad (de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen) is onder de 100 procent. Zolang dit het geval is mag een pensioenfonds niet meewerken aan waardeoverdracht. Dit heeft de nodige gevolgen voor uw inkomende- of uitgaande waardeoverdracht. Waardeoverdrachten (inkomend en uitgaand) waarvan de akkoordverklaring getekend is voor 1 oktober 2011 worden nog in behandeling genomen en afgehandeld. Nieuwe aanvragen voor waarde overdracht worden pas in behandeling genomen wanneer de dekkingsgraad weer stabiel boven de 100 procent is gekomen. De waardeoverdrachten die tijdens het dekkingstekort verstuurd zijn worden automatisch weer in behandeling genomen. Het is dus niet nodig om uw aanvraag opnieuw in te dienen. Als u een waardeoverdracht bij SPW wilt aanvragen, dan is dat nog steeds mogelijk. U kunt uw waardeoverdracht indienen bij SPW en uw verzoek wordt in behandeling genomen. Uw gegevens worden dan bij SPW geregistreerd en u ontvangt een bericht zodra de behandeling weer wordt hervat. Let op: het aanvragen van waardeoverdrachten moet u nog steeds binnen zes maanden na indiensttreding doen. De i-krant met de nieuwsbrief van de deelnemersraad zijn een informatiebulletin van SPW en SVW. Verschijning Twee keer per jaar Uitgever SPW Adres Basisweg 10, Amsterdam Correspondentieadres Postbus EE Amsterdam Fax: Voor vragen kunt u bellen met: De helpdesk van SPW op telefoonnummer Vormgeving, realisatie en drukwerk TenL Premedia & Productions Ideeën/opmerkingen Bel, fax of mail! SPW streeft ernaar om zo goed mogelijke service te bieden. Daarom zijn uw suggesties, tips en eventuele kritische opmerkingen van harte welkom. 12

Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg?

Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? nummer 30 september 2012 Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? U werkt bij een woningcorporatie en bent deelnemer van SPW. U en uw werkgever betalen elke maand een behoorlijk bedrag voor

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Jaarverslag. De deelnemer dichtbij - -

Jaarverslag. De deelnemer dichtbij - - 2013 Jaarverslag De deelnemer dichtbij - - - Verslag van het bestuur 2 BPF Schoonmaak Jaarverslag 2013 3 Verslag van het bestuur 4 BPF Schoonmaak Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak-

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie