bestemmingsplan Heidedreef 6, Mariahout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestemmingsplan Heidedreef 6, Mariahout"

Transcriptie

1 bestemmingsplan Heidedreef 6, Mariahout BIJLAGEN BIJ DE REGELS Gemeente Laarbeek IMRO idn: Status: Datum: NL.IMRO.1659.BPBGHeidedreef6-VG01 vastgesteld _Vonderweg 14, 5616 RM Eindhoven T _W im Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht T _E tonnaer.nl I Kvk Limburg Dossier IBAN NL95 RABO BTW NL

2

3 Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 5 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 6 Bijlage 2 Landschappelijke inpassing 38 Heidedreef 6, Mariahout 3

4 4 bestemmingsplan (vastgesteld)

5 Bijlagen bij de regels Heidedreef 6, Mariahout 5

6 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 6 bestemmingsplan (vastgesteld)

7 Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten

8 2

9 Toelichting bij de bedrijvenlijsten voor bestemmingsplannen 1 Algemeen De tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het toelatingsbeleid van bedrijven en andersoortige inrichtingen op bepaalde (bedrijven)terreinen en percelen, en bij de concretisering van dit beleid in de vorm van bestemmingsplannen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de omgeving. 2 Hoofdindeling De bedrijvenlijst omvat de bedrijfstypen met de desbetreffende SBI-codes conform de uitgave Bedrijven en Milieuzonering van het VNG. Voor elk bedrijfstype zijn kenmerken zoals afstanden tot woningen weergegeven. De weergegeven kenmerken zijn van toepassing op 'gemiddelde', moderne bedrijven binnen een bedrijfstype. Hierbij is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en installaties. Het komt echter ook voor dat bedrijven opslagen of installaties hebben, die anders dan 'normaal' zijn voor die bedrijven. Voor die gevallen is de lijst Opslagen en Installaties opgesteld. De lijst Opslagen en installaties omvat algemene opslagen en installaties, ook met kenmerken zoals afstanden tot aan woonbebouwing. Deze informatie kan zinvol zijn als bedrijven sterk afwijken van een 'gemiddelde', bijvoorbeeld door nevenactiviteiten, bijzondere opslagen of bijzondere installaties. Vaak is het zinvol om de planologische consequenties hiervan apart zichtbaar te maken. De systematiek van deze lijst is gelijk aan die voor de bedrijvenlijst behalve dat er geen SBI-codes en geen categorie zijn ingevuld. Bovendien zijn de kenmerken alleen ingevuld voorzover ze in directe relatie tot alleen die opslagen of installaties staan. Hieronder wordt ingegaan op de systematiek van beide lijsten, met de kanttekening dat deze systematiek voor de lijst opslagen en installaties niet in alle onderdelen van toepassing is. 3 Toelichting op de indeling van de bedrijvenlijsten De bedrijvenlijst in de VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering is opgesteld vanuit de bron en gericht op woonbebouwing. In beginsel kan milieuzonering worden gehanteerd voor de bescherming van alle denkbare gevoelige en minder gevoelige gebieden. Hoe gevoelig een gebied is voor bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van de omgeving. De gevoeligheid van een gebied kan daarom aanleiding zijn om af te wijken van de afstanden in de bedrijvenlijst genoemd in Bedrijven en milieuzonering. De thans gehanteerde systematiek gaat uit van de afstand van het bedrijf tot woningen waarbij de bedrijven in hun omgeving worden bezien. Afhankelijk van de afstand tot woningen zijn de categorieën ingedeeld in a, b of c. 3

10 4 Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 4.1 Algemeen Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. De afstanden gelden in principe tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. 4.2 Grootste afstand In een aparte kolom is de grootste afstand voor geur, stof, geluid en gevaar in de tabel opgenomen. Van deze grootste afstand is de zogenaamde categorie afgeleid. 5 Indicaties voor verkeer en visuele hinder De aspecten verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn kwalitatief beoordeeld en weergegeven met een index. De index loopt uiteen van 1 tot en met 3, met de volgende betekenis.- 1: potentieel geen of geringe emissie of hinder; 2: potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 3: potentieel zeer ernstige emissie of hinder. 6 Categorie De zogenaamde categorie kan uiteenlopen van 1 tot en met 5 en is direct afgeleid van de grootste afstand: - categorie 1: grootste afstand 0 of 10 m; - categorie 2: grootste afstand 30 m; - categorie 3: - a grootste afstand 50 m, of; - b grootste afstand 100 m; - categorie 4: - a grootste afstand 200 m, of; - b grootste afstand 300 m; - categorie 5: - a grootste afstand 500 m, of; - b grootste afstand 700 m, of; - c grootste afstand m. 7 Indicaties voor de bodem, divers en lucht In de kolommen komen de letters B van 'bodemverontreiniging', D van 'divers' en L van 'luchtverontreiniging' voor. B van 'bodemverontreiniging' De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van toelaatbare inrichtingen op gevoelige gronden, zoals bodembeschermingsgebieden. Vooral in het provinciale beleid met betrekking tot de bodembescherming speelt dit aspect een rol en is dit geconcretiseerd in de provinciale milieuverordeningen. Los van de formele gemeentelijke bevoegdheden en verplichtingen voor het bodembeleid is het in principe zinvol om met het provinciale beleid rekening te houden bij het concipiëren dan wel herzien van (gemeentelijke) bestemmingsplannen. In de kolom is de letter B opgenomen indien een gemiddeld bedrijf binnen het genoemde bedrijfstype een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft. 4

11 D van 'divers:' Bij de bepaling van de afstanden voor de onderscheiden bedrijfstypen is telkens uitgegaan van een 'gemiddeld' modern bedrijf met gebruikelijke voorzieningen. De bedrijven binnen een gedefinieerd bedrijfstype zijn echter zelden gelijk wat de diverse emissies betreft, die in planologisch opzicht relevant zijn. Er zijn meestal verschillen in: Bedrijfsgrootte (in termen van productiecapaciteit opgesteld vermogen, aantal medewerkers, productieoppervlak etc.). Productiewijze (processen, voorzieningen, milieuzorg). Hierbij wordt opgemerkt dat de tabel voor nieuwe bedrijven geldt. L van 'luchtverontreiniging' De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is vaak niet te vertalen in een standaardafstand die tot mensen of woningen (of andere gevoelige locaties) in acht genomen zou moeten worden. Toch kan uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht in planologisch opzicht relevant zijn, vooral als het de neerslag van geëmitteerde schadelijke stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora betreft, zoals zware metalen op groentes en verzurende stoffen op natuurgebieden. Indien dit aspect relevant kan zijn in relatie tot de in de tabel genoemde grootste afstand, is de letter L vermeld. 8 Gebruikte afkortingen De volgende afkortingen worden in de kopregel van de tabel gebruikt: V - Volgnummer C - Continu Z - Zonering (zware lawaaimakers) GA - Grootste Afstand Cat - Categorie B - Bodem D - Divers L - Lucht De volgende afkortingen worden in de tabel gebruikt: - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan >= groter dan of gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke kl. klasse n.c.g. niet elders genoemd o.c. opslagcapaciteit p.c. productiecapaciteit p.o. productieoppervlak v.c. verwerkingscapaciteit u uur d dag w week i jaar B bodemverontreiniging C continu D divers IS incidenteel, specifiek voor specifieke bedrijfssoorten; meubel, auto etc. L luchtverontreiniging WB wegen zoals zodanig aangegeven op bijlage 1 (benzineverkoop/autowasserij) Z zonering 5

12 1

13 2

14 3

15 4

16 5

17 6

18 7

19 8

20 9

21 10

22 11

23 12

24 13

25 14

26 15

27 16

28 17

29 18

30 19

31 20

32 21

33 22

34 23

35 24

36 25

37 26

38 Bijlage 2 Landschappelijke inpassing 38 bestemmingsplan (vastgesteld)

39 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen ten noordwesten van de kern Mariahout. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

40 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) HISTORIE / 1932 in 1916 en 1932 werden het het plangebied en de ten noordwesten gelegen context als heide gekarteerd Tijdens de kartering van 1916 werden het plangebied en zijn gehele context nog als heide gekarteerd. Tijdens de kartering van 1932 werden ten zuidoosten en zuidwesten gelegen percelen als bouwland gekarteerd. Zie de uitsnedes van de historische topkaarten hieronder en de projectie in de luchtfoto rechts. uitsnede topkaart 1916 uitsnede topkaart 1932 In 1932 werden de zuidwesten en zuidoosten gelegen percelen als bouwland gekarteerd Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

41 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) RECENTERE HISTORIE In de periode na de 2e wereldoorlog werden het plangebied en zijn context in gebruik genomen; tijdens de kartering van 1953 werd het plangebied als bouwland gekarteerd. In 1991 werd de eerste bebouwing in het plangebied, bestaande uit twee varkensstallen, in het plangebied aangetroffen. Zie de uitsnedes van de topografische kaarten uit 1953 en 1991 hieronder. topkaart 1953 topkaart 1991 in 1991 werden bebouwing bestaande uit twee stallen in het plangebied gekarteerd Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

42 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) RUIMTELIJK KADER 2016 Het ruimtelijk kader wordt anno 2016 gevormd door; a de bomenrijen langs de Rooijseweg en de Heidedreef zelf, b de bebouwing en beplanting van de omliggende buurerven, c het ten zuiden en oosten gelegen bos, d de groenstroken rond het ten noordoosten gelegen voetbaldveld. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. a bomenrijen langs de Rooijseweg en Heidedreef b bebouwing en beplanting op omliggende buurerven c ten zuiden oosten gelegen bos Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M d groenstroken rond het voetbalveld 4

43 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) 3D-BELEVING - VAN VER Het plangebied wordt in essentie waargenomen vanaf de aangrenzend gelegen wegen, de Rooyseweg en de Heidedreef zelf; zie de foto's op de navolgende pagina. van veraf Vanaf de ten noorden gelegen Veghelsedijk en de Vossenberg zijn doorzichten op de noordwestkant van het plangebied mogelijk, de afstand is dan echter erg groot. Het ten zuiden en zuidoosten gelegen bos vormt daarbij een fraai decor. Zie de foto s rechts en de markeringen in de luchtfoto hieronder. doorkijk vanaf de Veghelsedijk; de bossen vormen een fraai decor, de afstand tot het plangebied is groot doorkijk vanaf de Vossenberg ten noordwesten van het plangebied standplaats fotograaf doorkijk vanaf de Vossenberg ten westen van het plangebied Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

44 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) 3D-BELEVING - VAN NABIJ Vanaf de nabij en aangrenzend gelegen wegen, de Rooijseweg en de Veghelsedijk is de beleving als volgt te kenschetsen: - Vanaf de Rooijseweg komend uit het zuidoosten wordt het plangebied lange tijd afgeschermd door de bebouwing en beplanting op het ten zuidoosten gelegen erf; daarna toont zich de zuidoostkant en zuidwestkant van het plangebied enige tijd aan het verkeer. - Vanaf de Rooijseweg komend uit het noordwesten wordt het plangebied lange tijd afgeschermd door de bebouwing en beplanting van de ten noordwesten gelegen erven; daarna toont zich de zuidwestkant van het plangebied kort aan het verkeer. - Vanaf de Heidedreef komend uit het noordoosten toont zich de noordoostkant van het plangebied kort aan het verkeer, vanaf de Heidedreef komend uit het zuidwesten en ter hoogte van het plangebied toont zich de zuidoostkant van het plangebied aan het verkeer. Zie de foto s rechts en de markeringen in de luchtfoto hieronder. vanaf de Rooijseweg komend uit het oosten; de zuidoostkant toont zich aan het verkeer vanaf de Rooijseweg komend uit het noordwesten; de zuidwestkant toont zich kort aan het verkeer standplaats fotograaf vanaf de Heidedreef zelf komend uit het noordoosten Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

45 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) SITUATIE - KADASTRAAL 1:1000 Het plangebied omvat perceel 781 en 782 gelegen in sectie A van de kadastrale gemeente Lieshout. Zie de aanduiding in de luchtfoto rechts. kadastraal overzicht plangebied Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

46 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) SITUATIE - BEBOUWING De bebouwing in het plangebied bestaat uit; - een loods voor het stallen van materiaal en materieel en de werkplaats aan de noordoostkant, - een recenter gerealiseerde loods aan de noordwestkant van het plangebied, - de bedrijfswoning en een garage aan de zuidoostkant van het plangebied. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. recenter gerealiseerde loods oudere loods woning en garage Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

47 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) GESLOOPT gesloopte varkenstallen Ter hoogte van de recenter gerealiseerde loods bevonden zich twee varkensstallen; deze werden ten behoeve van de realisatie van de loods gesloopt. Zie de uit 2013/2014 daterende luchtfoto hieronder. gesloopte varkensstallen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

48 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) ONTSLUITING EN ZONERING verharding en inritten bedrijf De ruimte ten zuidoosten en zuidwesten van de loodsen is verhard en wordt ontsloten via twee inritten aan de Heidedreef. De woning en de garage worden ontsloten via een separate inrit. tuin en akker De ruimte rond de bedrijfswoning is ingericht als tuin. De resterende ruimte aan de zuidwestkant wordt benut als akker. infiltratie Het van daken en verhardingen afkomstige hemelwater wordt opgevangen in de rond het perceel gelegen sloten. akker en tuin oprit van de woning Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

49 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) AANWEZIGE BEPLANTING Beukenhagen rond de tuin De aanwezige beplanting bestaat uit de navolgende elementen; - siersortiment in de tuin; enkele (kleinere) bomen die als siersortiment te rangschikken zijn, - Beukenhagen rond de tuin, - enkele bomen die als landschappelijk sortiment te rangschikken zijn: een Plataan, twee Beuken, twee Peren, twee Rode Beuken en een Haagbeuk. Conditie De aanwezige beplanting sluit goed aan bij de landschappelijke context en wordt correct beheerd. Plataan, groene Beuken, Peren, Rode Beuken, Haagbeuk Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

50 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) UITBREIDING uitbreiding verharding Recenter is de ruimte ten zuidwesten van de nieuwe loods verhard en aan de noordwestkant voorzien van een muur bestaande uit betonblokken. Om de ruimte efficient te benutten is de muur dicht bij de perceelsgrens gerealiseerd. Zie de foto hieronder. Het terrein wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van substraten of materialen. De contouren van de bouwkavel zijn in dit verband aan te passen. Zie het door Geling Advies opgestelde overzicht hieronder. overzicht Geling Advies muur van stapelblokken Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

51 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) INPASSING stapelmuur inplanten met Klimop In het voorafgaande kwam het navolgende naar voren: - De landschappelijke context is te kenschetsen als een jongere heideontginning. - het plangebied wordt in essentie beleefd van de aangrenzend gelegen wegen; de Rooijseweg en de Heidedreef. Met name de zuidwestkant en de zuidoostkant tonen zich gedurende enige tijd en over kortere afstand aan het verkeer. - recent is verharding en een stapelmuur gerealiseerd; de muur is dicht bij de erfscheiding gesitueerd. - De aanwezige beplanting sluit goed aan bij de kenmerken van de landschappelijke context. Concept Op grond van het bovenstaande wordt voorgesteld; a) de stapelmuur gezien de beperkte ruimte (voor aanplant en beheer) in te planten met Klimop. b) de gerealiseerde verharding te omzomen met een strook inheems struikgewas met een relatief hoog aandeel bladhoudende of semi bladhoudende soorten; Hulst en Liguster. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. strook met inheems struweel Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

52 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) KWALITEITSBIJDRAGE 1 Op grond van de aanpassing van de contouren van de bouwkavel is te voorzien in een investering in landschappelijke kwaliteit. In totaal is een bedrag van 6880 euro te investeren. Akker wordt boomgaard Als primaire kwaliteitsbijdrage zal het akkerland aan de zuidwestkant uit productie worden genomen en zal een door hagen omzoomde hoogstamboomgaard met een onderliggend bloemrijk grasland worden gerealiseerd. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts. omvang De omvang van deze investering wordt door de gemeente geraamd op een bedrag van 3400 euro. bloemrijk grasland en een door hagen omzoomde boomgaard Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

53 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) BEPLANTINGSPLAN Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande de aanplant van; K1 klimop, S1 struweel, H1 beukenhagen, B1 hoogstamfruitbomen, G1 bloemrijk grasland. Soortenkeuze De soortenkeuze sluit aan bij de aangetroffen groeiplaatsfactoren en de beeldmatige doelstelling van de beplanting. Zo is o.a. gekozen voor de toepassing van; - Klimop als "muurbegroener" op grond van het wintergroen effect en de moeilijk te beheren groeiplaats, - de wintergroene Hulst en de (in de meeste winters) bladhoudende Liguster in de strook struweel, - de schaduw van bomen langs de weg tolererende Kersen in de boomgaard. Inpassing: K1 Klimop op de muur S1 struweel kwaliteitsbijdrage: H1 Beukenhagen B1 Hoogstamfruitbomen G1 Bloemrijk grasland Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

54 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) SECUNDAIRE KWALITEITSBIJDRAGE Heidedreef 6 Als secundaire kwaliteitsbijdrage zal een strook struweel aan de bosrand op het ten zuidoosten van het plangebied gelegen perceel 345 worden gerealiseerd. mantel+zoom toevoegen De overgang van het bos naar het akkerland wint hierdoor met name in ecologisch opzicht aan kwaliteit. Voorgesteld wordt een strook van 120 meter lang en 5 meter breed om te vormen tot een struweel met bloesem- en vruchtendragende bosrandsoorten. In de strook zullen 3 rijen bosplantsoen in een plantverband van 150x150 cm in een omvang van 80/100 cm worden aangeplant. Zie de plantlijst, onderdeel S2. omvang In totaal zullen 600 m2 struweel worden gerealiseerd. Uitgaande van een waardedaling van 5 euro per m2 en aanlegkosten van 1 euro per m2 resulteert dit in een bijdrage van 3600 euro. S2 struweel, mantel- en zoomvegetatie aan de bosrand toevoegen Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

55 Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Leenders Mariahout' Heidedreef 6, 5738 RM Mariahout - PNR 5738RM / (print op A3) PLANTLIJST Aan te planten soorten en aantallen, de omvang bij aanplant en plantverbanden zijn vastgelegd in de lijst rechts. Zie de sublijst hieronder voor een indicatie van de aan te planten Kersensoorten. instandhouding Onderdeel van het plan is dat de beschreven hagen en bomen rond en in de tuin in stand worden gehouden. beheer Betreffende het beheer is het navolgende vast te leggen: - De Klimop mag 1x per 3 jaar worden teruggesnoeid. - De strook met struikgewas S1 en het struweel S2 mogen 1x per 5-7 jaar voor 50% (in de lengte te verdelen) worden afgezet. - De hagen H1 zijn in stand te houden op een hoogte van cm. - De hoogstamfruitbomen B1 zijn jaarlijks conform goed gebruik te snoeien. - Het grasland mag na 1 juli worden gemaaid; het maaisel moet worden afgevoerd. Sublijst B1 HOOGSTAMKERSEN Bigareau Napoleon 2 Early rivers 2 Koningskers 3 Merton premier 3 Puther dikke 3 Hedelfinger 3 Totaal 16 Code S1 K1 H1 B1 S2 Omvang bij aanplant 80/ /180 80/100 16/18 80/100 Plantverband 100x100, 4 rijen 3 p/m 4 p/m st 150x150 3 rijen Omvang van het element 325 m2 50 m1 130 m 16 st 600 m2 Acer campestre veldesdoorn Acer pseudoplatanus esdoorn Aesculus hippocastanum paardekastanje Alnus glutinosa zwarte els Alnus incana witte els Amelanchier lamarckii krenteboompje Betula pendula ruwe berk Betula pubescens zachte berk Carpinus betulus haagbeuk 25 Castanea sativa tamme kastanje Cornus mas kornoelje, gele Cornus sanguinea kornoelje, rode Corylus avellana hazelaar Crateagus monogyna meidoorn Euonymus europaeus kardinaalsmuts Fagus sylvatica gewone beuk 520 Fraxinus excelsior es Ilex aquifolium hulst Juglans regia okkernoot Ligustrum vulgare liguster Hedera Helix klimop 150 Platanus x acerifolius plataan Populus alba witte populier Populus canescens grauwe populier Populus tremula ratelpopulier Populus trichocarpa balsempopulier Prunus avium 'cultuursoorten' zoete kers 16 Prunus padus vogelkers Prunus spinosa sleedoorn Quercus petraea wintereik Quercus robur zomereik Rhamnus catharticus wegedoorn Rhamnus frangula vuilboom 25 Robinia pseudoacacia acacia Rosa canina hondsroos Rosa rubiginosa egelantier roos Salix alba schietwilg Salix aurita geoorde wilg Salix caprea boswilg Salix cinerea grauwe wilg Salix fragilis kraakwilg Sorbus aucuparia lijsterbes Tilia cordata winterlinde Tilia platyphyllos zomerlinde Viburnum opulus gelderse roos Totaal Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt St. Annadijk 2A, 6107 RA Stevensweert - Haarenerstrasse 38, Waldfeucht Duitsland T M

56