Productontwerp Challenge Docentenhandleiding. 4 juni 2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Vanessa Martis, Brenda Luciano, Marliènne Lyder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productontwerp Challenge Docentenhandleiding. 4 juni 2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Vanessa Martis, Brenda Luciano, Marliènne Lyder"

Transcriptie

1 Productontwerp Challenge Docentenhandleiding 4 juni Christelijke Hogeschool Windesheim Vanessa Martis, Brenda Luciano, Marliènne Lyder

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting van de lessenserie... 3 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 1: Didactische Kader Leertheorie Constructivisme Zelfsturend leren Taxonomie van Romiszowski Mindmappen Plan van aanpak Reflectiemomenten Leerdoelen Doelgroep Doelstellingen Lesdoelstellingen Algemene leerdoelen voor de lessenserie Uw rol als docent Toelichting schema... 9 Hoofdstuk 2: Beschrijving Lesmaterialen Website Film Docentenhandleiding Opdrachtenboekje Benodigdheden Hoofdstuk 3: Lesopzet Introductie Les Lesplanformulier Introductie les Uitwerking Introductie les Materialen Beginsituatie Leerdoelen... 16

3 3.2.4 Voorbereiding Lesverloop Hoofdstuk 4: Lesopzet Praktijk Onderdeel Lesplanformulier Uitwerking Praktijk Onderdeel Beginsituatie Lesdoelen Materiaal en voorbereiding Lesverloop Hoofdstuk 5: Lesopzet Eindpresentatie Lesplanformulier Uitwerking Eindpresentatie Materialen Beginsituatie Lesdoelen Voorbereiding Lesverloop Bijlagen Opdrachtenboekje Handleiding Moviemaker... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Handleiding Publisher... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Beoordelingsformulier presentatie... 62

4 INLEIDING Voor u ligt de docenten handleiding bij het project Techniekroute. Dit project is uitgevoerd met de bedoeling om leerlingen van de onderbouw te enthousiasmeren voor de techniekroute met als uitganspunt de Bètamentality model. In deze docentenhandleiding worden de opdrachten beschreven die ontwikkeld zijn voor een driedelige lessenserie met een uitgewerkte lesopzet. Daarnaast vindt u informatie over het bijbehorende lesmateriaal dat in de lessenserie en op de website te vinden zijn. SAMENVATTING VAN DE LESSENSERIE In de eerste les gaan de leerlingen een Bètamentality test doen, waarbij ze erachter zullen komen wat voor type leerling ze zijn volgens het Bètamentality model. Aan de hand van deze test worden de leerlingen in de volgende vier groepen verdeeld: Non-Bèta's, Mensgericht Bèta's, Carrière Bèta s en Concrete Bèta's. Vervolgens gaan de leerlingen kennis maken met de techniekwereld en met het bedrijf Arla. Hierna zullen ze gaan brainstormen over hoe ze hun onderdeel van de opdracht zullen aanpakken. Verder is de tweede les van de lessenseries het praktijk gedeelte. De leerlingen hebben als opdracht gekregen om een nieuw melkproduct te ontwerpen voor Arla en moeten ook alles uitvoeren wat hierbij hoort. Elke groep bèta s vertegenwoordigt een aparte afdeling en gaan ook in een groep samen werken aan een onderdeel van het eindproduct. De laatste les is bedoeld om de leerlingen te laten genieten van hun product. Dus de leerlingen gaan een eindpresentatie houden waar ze het eindproduct presenteren en over het proces reflecteren. Deze lessenseries is verdeeld in drie onderdelen en is niet uit te voeren in 3 lessen van 45 minuten. Vandaar dat de introductie les een omvang heeft van 90 minuten, het praktijkgedeelte (les 2) heeft een duur van 150 minuten en de eindpresentatie kan gegeven worden in een les van 45 minuten. LEESWIJZER Deze docentenhandleiding bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 treft u de didactische kader. Vervolgens komt de beschrijving van de lesmaterialen in hoofdstuk 2 aanbod. Verder in hoofdstuk 3, 4 en 5 wordt de lesopzet en de uitwerking van de lessen besproken.

5 HOOFDSTUK 1: DIDACTISCHE KADER In dit gedeelte van de handleiding wordt kort aangegeven welke leertheorie centraal staat in de lessenserie. Daarnaast wordt er gekeken naar de didactische model zelfsturend leren, die als basis heeft gediend om de lessen samen te stellen. Verder komen de verschillende leerdoelen en de bijbehorende taxonomie niveau aan de orde. De werkvormen zoals mindmap, plan van aanpak en reflectie worden ook toegelicht. Als laatste krijg je te lezen welke rol de docent heeft. 1.1 LEERTHEORIE CONSTRUCTIVISME Voor deze lessenserie is uitgegaan van de leertheorie constructivisme. Volgens deze leertheorie wordt er gesteld, dat leerlingen zoveel mogelijk hun eigen leren moeten vormgeven. Het verwerven van kennis en vaardigheden is het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf en niet zo zeer een gevolg van een directe overdracht van kennis door de docent (Ebbens, 2009). De belangrijkste principes uit deze leertheorie die aansluiten op de lessenserie zijn: Leren door het construeren van betekenis uit ervaringen, kennis ontwikkelen door de interactie tussen de lerende en zijn omgeving en verder wordt het leren geïnitieerd in de praktijken van een community (Firssova, 2012). Om deze leertheorie te ondersteunen is er voor gekozen om de didactische model zelfsturend leren toe te passen aangezien dit beter past bij het project. 1.2 ZELFSTUREND LEREN Zelfsturend leren wordt gedefinieerd als een proces waarin de persoon zelf de verantwoordelijkheid opneemt of het initiatief neemt voor het plannen, uitvoeren en het evalueren van zijn leerprocessen. Meer concreet betekent dit dat individuen, met of zonder hulp van anderen, het initiatief nemen in het bepalen van hun leerbehoeften, in het formuleren van leerdoelen en in het evalueren van de leerresultaten (Knowles, 1975). Dit sluit precies aan op de lessen. De leerlingen dienen aan het begin van de eerste les al een plan van aanpak in te leveren met daarin hoe zij de opdracht gaan aanpakken. Daarnaast zijn er verschillende momenten waar de leerlingen moeten gaan reflecteren op hun eigen leerproces.

6 1.3 TAXONOMIE VAN ROMISZOWSKI Romiszowski maakt een duidelijke onderscheiding tussen kennis en vaardigheden. In de lessenserie is de focus gelegd op de vaardigheden die leerlingen kunnen ontwikkelen gedurende de lessen. De leerdoelen van de lessenserie zijn gekoppeld aan de productieve vaardigheidsniveaus van de taxonomie van Romiszowski. Bij de productieve vaardigheden wordt er een beroep gedaan op de creativiteit, planningsvaardigheden en op de (complexe) beslissingsvorming op bewust (of onderbewust) niveau. Verder verdeeld Romiszowski de productieve vaardigheden in vier andere niveaus namelijk; cognitief (analyseren van iets complex/ beoordelen/diagnosticeren/organiseren), psychomotorisch (demonstreren van een complexe vaardigheid/handeling), reactief (tonen van een beroepshouding in onbekende situaties ) en als laatste interactief (tonen van een interpersoonlijke vaardigheid in onbekende situaties). Deze vier niveaus zijn weer te geven in de leerdoelen. 1.4 MINDMAPPEN Voordat de leerlingen aan de slag gaan met hun deelopdrachten, gaan ze over hun deelopdracht brainstormen, ook wel brainstormreflectie genoemd, waarbij de leerlingen op een gestructureerde manier met elkaar mee denken over de opdracht (Benammer, 2006). Het brainstormreflectie gebeurt aan de hand van een mindmap. Eerst gebeurt dit individueel, daarna in de groep samenstelling. (Cliteur, 2012) geeft aan dat mindmappen een techniek is om slimme aantekeningen te maken, waarbij je totaaloverzicht houdt en verbanden duidelijk maakt. Je gebruikt kleur, afbeeldingen en symbolen. Hierdoor worden de verbanden duidelijk, hoofdzaken worden gescheiden van bijzaken en je krijgt een goed totaaloverzicht. Daarnaast stimuleert het geheugen, waardoor informatie beter wordt onthouden. Een andere reden waardoor er voor deze aanpak is gekozen is, omdat mindmappen volgens (Buzan, 2010) alle gedachten met elkaar verbinden, waardoor de hersenen in staat zijn om grote sprongen in gedachtegangen en verbeelding te maken aan de hand van associatie. Met mindmappen kun je keuzes maken, je eigen ideeën en die van anderen ordenen, analyses maken, problemen definiëren en oplossen. De keuze om eerst de leerlingen individueel te laten brainstormen komt, omdat de literatuur zegt dat brainstormen hoeft niet alleen in een groep plaats te vinden om nieuwe ideeën op te leveren. Soms kan deze manier van werken juist de creativiteit verstikken. Daarom worden de leerlingen eerst aangemoedigd om voorafgaand aan een groepssessie zelf te brainstormen en hun eigen mindmap te maken (Buzan, 2010).

7 1.5 PLAN VAN AANPAK Na het maken van een mindmap moeten de leerlingen in hun groep een plan van aanpak maken. Volgens de literatuur (Fromat plan van aanpak, ) is het plan van aanpak een middel om de consequenties, die aan de gezamenlijke interpretatie worden verbonden uit te werken in een operationeel plan. Dit operationele plan beschrijft de verschillende acties die het team gaat uitvoeren, wanneer dat gaat gebeuren en wie precies wat doet. Ook geeft het plan aan hoe de voorgenomen acties zullen worden geëvalueerd, wanneer, en door wie. Een plan van aanpak is een middel waarmee het team zichzelf kan sturen in de fase van acties uitvoeren en product en proces evalueren. De leerlingen moeten stil staan bij de stap hoe gaan ze samenwerken om aan hun deelopdracht te werken. Dat gaan ze doen door middel van het plan van aanpak. 1.6 REFLECTIEMOMENTEN Reflectie heeft een direct positief effect op het leerproces en de cognitieve prestaties van leerlingen. Bij leerlingen die reflectie-activiteiten uitvoeren, neemt ook het metacognitief bewustzijn toe. Dit houdt onder andere in dat de leerling zelfkennis heeft en zich bewust is van zijn leerstrategie (Schalkers, ). Om optimaal gebruik te maken van de leermomenten, worden er reflectiemomenten ingebouwd tussen de verschillende proces fasen. Deze momenten zijn zeer belangrijk om de deelopdracht bij te sturen en het leerproces in goede banen te leiden met steeds een duidelijk einddoel voor ogen. De reflecties moeten iets concreets opleveren, dus is gekozen voor verschillende concrete reflectievormen onder andere brainstormreflectie, reflectie collage en succesreflectie. Door deze activerende reflectievormen te gebruiken kunnen de leerlingen worden uitgenodigd tot meer reflectie en dus tot meer leren. 1.7 LEERDOELEN Voordat de docent met de les begint moet ze weten welke doelen ze wilt bereiken. Dit biedt grote voordelen wanneer de docent en de leerling over een lijst van leerdoelen beschikken. De docent kan de leerling hierdoor duidelijk de bedoeling van de les aangeven en een krachtige leeromgeving ontwerpen waarbij geschikte leer en oefenmateriaal gehanteerd kan worden (Standaert, 2012). De lessenserie bestaat uit de lesdoelstellingen, de algemene leerdoelen en de leerdoelen per les. Alle leerdoelen zijn gebaseerd op het proces.

8 1.8 DOELGROEP Deze lessenserie is ontwikkeld voor de onderbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs. Bij de opbouw van de lessenserie is er rekening gehouden met praktijkopdrachten die op een interactieve en creatieve manier leerlingen kennis laten maken met de wereld van techniek. De opdrachten zijn zo samengesteld dat ze aansluiten aan de belevingswereld van de leerlingen. 1.9 DOELSTELLINGEN Het doel van de lessenserie: De leerlingen inzicht te laten krijgen in de techniekwereld door hun kennis te laten maken met het bedrijf Arla en een product te ontwerpen met gebruikmaking van ICT middelen LESDOELSTELLINGEN de leerlingen kunnen de leerteksten koppelen naar de opdrachten de leerlingen kunnen zelfstandig werken de leerlingen kunnen actief samenwerken de leerlingen ontwikkelen creatief vermogen de leerlingen ontwikkelen probleemoplossend denken de leerlingen kunnen initiatief nemen ALGEMENE LEERDOELEN VOOR DE LESSENSERIE Aan het einde van de lessenserie kunnen de leerlingen: probleemoplossend denken door het toepassen van strategieën als analyserend denken. de volgorde van de leeractiviteiten plannen door middel van een plan van aanpak. zich in te leven in anderen om zodoende te kunnen communiceren en reflecteren op het eigen product en proces. zelfstandig leren ontwikkelen en inzicht krijgen in het productproces, om zodoende een origineel, eigen werk te produceren en presenteren.

9 1.9.3 UW ROL ALS DOCENT In deze lessenserie ontwikkelen de leerlingen de vaardigheid om zelfstandig te leren. Ze maken keuzes met betrekking tot het opstellen van zelfstandig werkplannen, voeren deze uit en bewaken het proces. Daarnaast verwerken ze feedback op hun plannen en op hun deelproduct. Vervolgens delen ze zelf hun tijd in en zijn betrokken bij de evaluatie van hun leerresultaten en hun leerproces. Het leerlingenmateriaal is zo opgesteld dat het de leerlingen de bovengenoemde mogelijkheden aanbiedt. U heeft als docent een begleidende rol. Dat wil zeggen dat u de leerlingen de vrijheid biedt om hun eigen beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Uw taak is om hen te helpen met vragen of problemen die zij aan u voorleggen; ook dan probeert u hen in de eerste plaats zelf antwoorden en oplossingen te laten zoeken. Ten slotte wordt u gevraagd om per les voor de nodige materialen te zorgen.

10 1.9.4 TOELICHTING SCHEMA In het onderstaande schema treft u aan de algemene doelstelling en de leerdoelen per les. Deze zijn gekoppeld aan een bepaald vaardigheidsniveau volgens de taxonomie van Romiszowski. Daarnaast is ook aangegeven wanneer er aan de leerdoelen worden gewerkt. Leerdoel lessenserie Doelstellingen per Les Vaardigheidsniveau indeling a.d.h.v. Romiszowski taxonomie De leerlingen inzicht te laten krijgen in de techniekwereld door kennis te laten maken met het bedrijf Arla en een product te ontwerpen met gebruikmaking van ICT middelen. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen: Les 1 1) hun ideeën delen en bespreken door middel van brainstormreflectie productief - cognitief Wanneer en hoe wordt het getoetst in de les Bij opdracht 1. De leerlingen kunnen eerst individueel en dan met hun groep brainstormen over de opdracht met behulp van een mindmap. 2) een activiteitenlijst samen stellen door middel van een plan van aanpak. Les2 1) eigen plan van aanpak uitvoeren 2) zelf eigen voortgang van het plan van aanpak bewaken productief - cognitief + reactief productief - psychomotorisch productief - cognitief + reactief Bij opdracht 2. De leerlingen gaan in hun groep bespreken hoe ze de opdracht uitvoeren door een plan van aanpak te maken. Gedurende de opdrachten 4, 5 en 6 Gedurende reflectie momenten binnen eigen werkgroep.

11 Les 3 3) zelf hun plan van aanpak bijstellen indien nodig 4) reflecteren op de voortgang van de deelopdracht 5) reflecteren op hun opgedane ervaringen 1) een plan van aanpak beoordelen op basis van de behaalde resultaten 2) reflecteren op hun eigen leerproces 3) zelf verbeterpunten formuleren productief - cognitief + reactief productief reactief productief reactief productief - cognitief productief - cognitief productief - cognitief Reflectie moment binnen hun eigen werkgroep. Bij opdracht 3. De leerlingen moeten de activiteiten van de plan van aanpak verantwoorden in de vorm van een reflectie collage. Bij opdracht 7. De leerlingen moeten bij een andere groep zitten om hun succeservaringen met elkaar te delen en te bespreken. Bij de eindpresentatie. De leerlingen vertellen of ze aan hun plan van aanpak hebben gehouden of afgeweken. Bij de eindpresentatie. De leerlingen vertellen wat ze van het project geleerd hebben. Bij de eindpresentatie. De leerlingen vertellen wat ze het volgende keer anders zouden doen.

12 HOOFDSTUK 2: BESCHRIJVING LESMATERIALEN Het lespakket bestaat uit de volgende materialen: 2.1 WEBSITE De website biedt een uitgebreid educatief programma aan over techniekroute binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen ontdekken wat techniek aan hun te bieden heeft vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van diverse opdrachten. Ze maken kennis met de verschillende bèta groepen en werken gericht aan opdrachten van hun eigen interesses. Daarnaast is de website zo ontworpen dat de leerlingen met een algemeen gedeelte beginnen. Hier gaan ze kennis maken met de techniek wereld en met het bedrijf Arla. Dit bedrijf produceert melkproducten door gebruik te maken van verschillende technische toepassingen. Vervolgens kunnen de leerlingen een Bèta-test invullen die hun uiteindelijk leiden tot hun eigen bètagroep. Alle opdrachten van de lessenserie zijn op de website te vinden en de uitwerking hiervan dienen op de website ingeleverd te worden. De website sluit aan op de doelgroep en heeft een logische opbouw, waardoor het gebruiksvriendelijk is voor de leerlingen en docenten. Verder heeft de website een leerlingen inlogpagina en een docenten pagina. U heeft als docent meerdere rechten op de website, waardoor u gemakkelijk opdrachten kunt aanpassen indien nodig. Verder bent u is de docent instaat om het werkproces te monitoren achter de schermen. 2.2 FILM De website heeft ook een film onderdeel dat als introductie dient voor het project. De film is verdeeld in twee onderdelen. In het eerste onderdeel krijgen de leerlingen algemene informatie over de techniekwereld en in het tweede onderdeel maken ze kennis met het bedrijf Arla. Dit gedeelte bestaat uit drie korte films. Als opdracht hierbij moeten de leerlingen bij elke film een aantal vragen beantwoorden. Deze dient u in een latere stadium met hun te bespreken 2.3 DOCENTENHANDLEIDING In deze docentenhandleiding vindt u informatie over de doelstellingen van het lespakket, de wijze waarop u de lessen kunt aanbieden en de manier waarop u de materialen kunt gebruiken. De docentenhandleiding dient als een houvast voor u om de lessen zo optimaal mogelijk te verzorgen. Verder vindt u in de handleiding de lesplanformulieren die u kunt gebruiken ter ondersteuning bij het verzorgen van de lessen.

13 2.4 OPDRACHTENBOEKJE In het opdrachtenboekje vindt u alle opdrachten die de leerlingen dienen te maken gedurende deze lessenserie. De opdrachten zijn verdeeld in de verschillende bètagroepen. Elke bèta groep heeft een aantal opdrachten die ontwikkeld zijn aan de hand van hun interesses. De opdrachten zijn praktijkgericht en geven voldoende diversiteit om de leerlingen gemotiveerd te houden. Overigens geven de opdrachten niet alleen aandacht aan het proces, maar zijn zodanig ontwikkeld dat de leerlingen hun reflecterende vermogen ontplooien. 2.5 BENODIGDHEDEN In de onderstaande tabel treft u een lijst met alle benodigdheden per les en per activiteit of opdracht. Dit dient als houvast bij het voorbereiden van de lessen. Les/ Activiteit Artikel Aantal Les 1 Algemene opdracht film Computer met internetverbinding +/- 25 PC (hangt af van de aantal leerlingen) Invullen vragenlijst Computer met internetverbinding +/- 25 PC (hangt af van de aantal leerlingen) Les 2 Non Bèta s Opdracht 1 A3 Papier en gekleurde stiften +/- 5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) Opdracht 2 Computer met internetverbinding +/- 25 PC (hangt af van de aantal leerlingen) Opdracht 3 Fototoestel 1 per groep Opdracht 4 10 verschillende ingrediënten (dit kan afwijken van de ingrediënten genoemd in het opdrachtenboekje) 3 maatbekers in ml 5 spatels 3 blenders 5 schorten 5 kommen 3 halfvolle melk 1 liter Opdracht 5 A4 papier voor score kaart Bekers 2 vellen 1 pak van 50 bekers Opdracht 6 Computer met internetverbinding +/- 5 per groep (hangt af

14 van aantal deelnemers per groep) Opdracht 7 N.v.t N.v.t. Les 2 Mensgericht bèta s Opdracht 1 A3 Papier en gekleurde stiften +/- 5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) Opdracht 2 Computer met internetverbinding +/- 25 Pc ( hangt af van de aantal leerlingen) Opdracht 3 Fototoestel 1 per groep Opdracht 4 Karton vellen Schaar Lijm Potlood Liniaal in cm 3 per groep 3 per groep 2 per groep 2 per groep 2 per groep Opdracht 5 Computer met internetverbinding +/- 5 per groep( hangt af van aantal deelnemers per groep) Opdracht 6 Computer met internetverbinding +/- 5 per groep (hangt af van aantal deelnemers per groep ) 3 per groep 3 per groep 3 per groep Karton vellen Schaar Lijm Andere benodigdheden van uw voorkeur Opdracht 7 N.v.t N.v.t. Les 2 Concrete Bèta s Opdracht 1 A3 Papier en gekleurde stiften +/- 5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) Opdracht 2 Computer met internetverbinding +/- 25 PC (hangt af van de aantal leerlingen) Opdracht 3 Fototoestel 1 per groep Opdracht 4 Computer met internetverbinding Kleur printer A4 papier voor printer Fototoestel +/- 5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) 1 per groep/ klas 3 per groep 1 per groep Opdracht 5 Computer met internetverbinding +/-5 per groep (hangt af van de aantal

15 Fototoestel en/of videocamera deelnemers per groep) 1 per groep Opdracht 6 Computer met internetverbinding +/-5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) Opdracht 7 N.v.t. N.v.t. Les 2 Carrière Bèta s Opdracht 1 A3 Papier en gekleurde stiften +/-5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) Opdracht 2 Computer met internetverbinding +/- 25 PC (hangt af van de aantal leerlingen) Opdracht 3 Fototoestel 1 per groep Opdracht 4 Computer met internetverbinding +/-5 per groep (hangt af van de aantal Opdracht 5 Computer met internetverbinding Kleurenprinter A4 papier voor printer Opdracht 6 6 schooltafels 4 tafelkleden (verschillende kleuren) 4 kunstplanten 3 houtenkratten 2 melkkannen 10 verschillende kunst fruiten 2 rieten manden 5 sieraden 5 boeken 2 pakjes snoep 3 vazen deelnemers per groep) +/-5 per groep (hangt af van de aantal deelnemers per groep) 1 per groep/ klas 3 per groep Aantal staat voor het artikel! Opdracht 7 N.v.t. N.v.t. Les 3 Eindpresentatie Opdracht Computer met internetverbinding +/-5 per groep (hangt af Presentatie van de aantal deelnemers per groep Beamer met computer aansluiting 1 per groep/ klas)

16 HOOFDSTUK 3: LESOPZET INTRODUCTIE LES 3.1 LESPLANFORMULIER INTRODUCTIE LES Duur Lesonderdeel Doel Inhoud/Werkvorm Middel Voorbereiding Handleiding lezen (Dag daarvoor) Voorbereiding (30 min voordat de les begint) 20 min Inleiding Kennis activeren 10 min Bèta test Inzicht in eigen interesse Opdrachten boekje doornemen Lokaal Indeling Film bekijken en vragen beantwoorden Bèta test Lokaal reserveren Benodigdheden verzamelen Website Website Groepjes vormen Groepen van 4 of 5 maken Tafel van vijf ingedeeld per 5 min bèta kleur 20 min Opdracht 1 Reflectie Mindmappen Pen en papier 15 min Opdracht 2 Reflectie/ Voorbereiding Plan van Aanpak Website Klassikaal 5 min Les afsluiten Feedback moment

17 3.2 UITWERKING INTRODUCTIE LES MATERIALEN Website A3 papier Verschillende kleuren pennen/ stiften BEGINSITUATIE Aan het begin van deze les beschikken de leerlingen over geen of weinig kennis van de techniekwereld en de Betamentality model. Deze is voor de les ook geen vereiste. De leerlingen moeten voldoende kennis hebben over computertoepassingen zoals het kunnen registreren op een website en hun producten op de website uploaden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerlingen beschikken over de metacognitieve vaardigheid, begrijpend lezen. Hierdoor zullen ze instaat zijn om de opdrachten van deze les te begrijpen en correct uit te voeren. Tevens moeten de leerlingen over een proactieve en ondernemende houding beschikken, omdat ze in groepsverband gaan werken LEERDOELEN Aan het einde van de les zijn kunnen de leerlingen: hun ideeën delen en bespreken door middel van brainstormreflectie een activiteitenlijst samen stellen door middel van een plan van aanpak VOORBEREIDING Computers met internet beschikking Indien nodig, reserveer een lokaal met genoeg computers met internet beschikking voor elk leerling gedurende de lessenserie. Klassen indeling Voor het maken van de opdrachten hebben de leerlingen zowel computers nodig als een plek waar ze hun praktijkopdrachten kunnen uitvoeren. Om het proces van de groepsverdeling soepeler te laten lopen is het verstandig om gekleurd papier/ karton op de tafels neer te zetten, zodat leerlingen meteen weten waar hun groep behoort te werken. Zie figuur 1 voor een voorbeeld van hoe de klasinrichting eruit moet zien.

18 Figuur LESVERLOOP Deze les is het eerste onderdeel van de driedelige lessenserie. Het is de introductie van de lessenserie en dient als voorbereiding voor de praktijkopdrachten die de leerlingen in de tweede gedeelte moeten doen. Ten eerste moeten de leerlingen enkele minuten nemen om zichzelf op de website aan te melden. Hierna worden ze automatisch doorverwezen naar de bèta test. Aan de hand van de bèta test resultaten worden de leerlingen in de desbetreffende bèta groep ingedeeld. Indien de groepsverhouding van grote verschilt, heeft u de mogelijkheid om de samenstelling op de beheerpagina van de website aan te passen. De leerlingen die dichtbij hun tweede interesse gebied liggen moeten dan in die Bèta groep worden geplaatst. Dit kunt u doen terwijl de leerlingen bezig zijn met het volgende onderdeel. Nadat de leerlingen klaar zijn met de bèta test worden ze doorverwezen naar de film pagina, waarbij ze enkele vragen moeten beantwoorden omtrent de techniekwereld en het bedrijf Arla.

19 Wanneer de leerlingen ingedeeld zijn in hun desbetreffende groep en klaar zijn met de filmopdracht, gaan ze aan de slag met de eerste twee opdrachten van het opdrachtenboek. Deze twee opdrachten zijn voor alle groepen dezelfde. Bij opdracht 1 gaan de leerlingen brainstormen over hun aandeel in het project en hoe ze dit gaan aanpakken. De werkvorm die ze hiervoor gebruiken is mindmappen. Elke leerling moet een individuele mindmap maken en aan het einde gaan ze hun ideeën met elkaar delen en gezamenlijk tot één eindmindmap per groep komen. Als de leerlingen deze opdracht klaar hebben gaan ze een plan van aanpak maken. Belangrijke onderdelen in dit plan van aanpak is wat ga je doen, wie gaat het uitvoeren en hoeveel tijd heb je hiervoor nodig. De leerlingen moeten een bestand maken, waarbij ze deze informatie verwerken. De totale lesomvang voor dit eerste gedeelte van de lessenserie kan per groep verschillend zijn. Als indicatie voor de totale lesomvang wordt 70 minuten aangegeven. Om het voortgang van de leerlingen te bewaken, kan de docent op de website inloggen en op de voortgang pagina bekijken welke onderdelen de leerlingen al hebben afgerond of niet. Wanneer een opdracht klaar is, komt er een groene vinkje te staan, dat aangeeft dat het onderdeel afgerond is. Bij opdracht 1 is dit een foto van hun mindmap uploaden en bij opdracht 2 een bestand maken met hun plan van aanpak.

20 HOOFDSTUK 4: LESOPZET PRAKTIJK ONDERDEEL 4.1 LESPLANFORMULIER Duur Lesonderdeel Doel Inhoud/Werkvorm Middel Voorbereiding (Dag daarvoor) Voorbereiding (30 min voordat de les begint) Handleiding lezen Opdrachten boekje Doornemen Lokaal indeling Lokaal reserveren Benodigdheden verzamelen 5 min Inleiding Kennis activeren Klassikale instructie Eigen plan van aanpak uitvoeren Zelf eigen voortgang van het plan van aanpak bewaken PowerPoint presentatie Laptop en beamer 120 min Groepsopdrachten Zelf hun plan van aanpak bij stellen indien nodig Reflecteren op de voortgang van de deelopdracht In groepjes van +/- 5 aan hun opdrachten werken. Benodigdheden per opdracht (zie 2.1) Reflecteren op hun opgedane ervaringen 20 min Reflecteren om het proces en Groepsoverleg Schema: groep de welke eerste

21 delen van ervaringen ronde met elkaar bespreken en welke groep de tweede ronde 5min Les Afsluiten Klassikaal reflecteren op het werkproces Leerlingen complimenteren Klassikaal 4.2 UITWERKING PRAKTIJK ONDERDEEL BEGINSITUATIE Aan het begin van deze les beschikken de leerlingen over kennis die ze hebben opgedaan over de techniekwereld en het bedrijf Arla gedurende de vorige les. Deze informatie zullen de leerlingen helpen bij het uitvoeren van de opdrachten. Verder moeten de leerlingen ook gedurende les 2 een proactieve houding tonen, omdat ze weer in de verschillende bètagroepen gaan werken. Tevens moeten de leerlingen de vaardigheid hebben om de geplande activiteiten gedurende les 1 te organiseren en bij te houden. De leerlingen moeten beschikken over computervaardigheden zoals: het kunnen werken met word bestanden, het kunnen zoeken op de internet naar relevante en betrouwbare informatie en het kunnen werken met programma s zoals Windows Moviemaker en Publisher LESDOELEN Aan het einde van de les kunnen de leerlingen: eigen plan van aanpak uitvoeren zelf eigen voortgang van het plan van aanpak bewaken zelf hun plan van aanpak bijstellen indien nodig reflecteren op de voortgang van de deelopdracht reflecteren op hun opgedane ervaringen

22 4.2.3 MATERIAAL EN VOORBEREIDING NON-BÈTA'S MATERIALEN A3 papier Gekleurde stiften/ pennen Fototoestel 10 verschillende ingrediënten voor nieuw recept 3 maatbekers (ml) 5 spatels 3 blenders 5 schorten 5 kommen 3 halfvolle melk van 1 liter A4 papier voor score kaart Bekers Computer met internetverbinding VOORBEREIDING Ingrediënten Een belangrijk onderdeel voor deze bèta groep is het maken van de nieuwe recepten. Hiervoor is het van belang dat de docent voor alle benodigde ingrediënten zorgt. In het opdrachtenboek zijn er 10 verschillende ingrediënten aangegeven, maar deze kunnen ook veranderd worden met andere ingrediënten van uw voorkeur. Werkplek De leerlingen hebben een werkplek nodig met alle benodigdheden zoals in 2.5 wordt genoemd. Deze werkplek moet genoeg ruimte bevatten en het moet ook hygiënisch zijn. In verband met tijd efficiëntie is belangrijk dat deze werkplek van tevoren klaar staat. Werkplek voor smaak proef Naast de gewone werkplek hebben de leerlingen van de Non-Bèta groep ook een werkplek nodig waarbij ze het smaakproef kunnen uitvoeren. Er moet genoeg ruimte zijn om de monsters uit te delen. Ook moet er genoeg ruimte zijn zodat de andere leerlingen van de klas op een geordend manier de verschillende monseters kunnen proeven en hun stem kunnen uitbrengen.

23 MENSGERICHT BÈTA'S MATERIALEN A3 Papier en gekleurde stiften Computer met internetverbinding Fototoestel Karton vellen Schaar Lijm Potlood Liniaal in cm Computer met internetverbinding Karton vellen VOORBEREIDING Werkplek Aangezien deze les een praktijkles is, is het belangrijk dat de leerlingen een werkplek hebben met genoeg ruimte.

24 CONCRETE BÈTA'S MATERIALEN A3 Papier en gekleurde stiften Computer met internetverbinding Fototoestel Kleur printer A4 papier voor printer Videocamera VOORBEREIDING Handleidingen Voor deze opdrachten dient u de handleidingen Publisher en Movie maker door te nemen om de leerlingen hierbij te kunnen ondersteunen. Website Het is aan te raden om de website te bezoeken om te kijken hoe u een QR-code aan een YouTube film kunt linken.

25 CARRIÈRE BÈTA'S MATERIALEN A3 Papier en gekleurde stiften Computer met internetverbinding Fototoestel Kleur printer A4 papier voor printer Videocamera 6 schooltafels 4 tafelkleden (verschillende kleuren) 4 kunstplanten 3 houtenkratten 2 melkkannen 10 verschillende kunst fruiten 2 rieten manden 5 sieraden 5 boeken 2 pakjes snoep 3 vazen VOORBEREIDING Artikelen voor etaleren De lijst van de artikelen van etaleren kunt u terug vinden in het schema op 2.1. Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg artikelen hebben om te kunnen etaleren en de tafels te decoreren.

26 4.2.4 LESVERLOOP De leerlingen zijn allemaal in hun eigen groep verdeeld en werken samen aan verschillende opdrachten. Hoe ze dit organiseren hebben ze gedurende les 1 vastgelegd in een plan van aanpak. De docent heeft in deze les een begeleidende rol. De inhoud van de opdrachten zijn per groep verschillend en alle groepen zijn tegelijkertijd bezig met het uitvoeren van de opdrachten. Hieronder volgt per bètagroep een kleine samenvatting van het lesverloop binnen de groepen. NON- BÈTA'S Als eerste gaan de non-bèta's de vijf verschillende recepten die ze hebben voorbereid maken en uittesten. De rest van de klas heeft de rol om de verschillende smaken te proeven. Door middel van stemmen wordt één recept uitgekozen. Gedurende de les nemen de leerlingen foto s van het product-/groepsproces. En als bewijs dienen ze dit op de website te uploaden. Aan het einde van de les wordt er een presentatie gehouden waar de leerlingen met de andere groepen gaan delen hoe ze hun deelopdracht hebben aangepakt, welke problemen ze tegenkwamen en wat ze van de opdrachten hebben geleerd. MENSGERICHTE- BÈTA'S Bij de eerste opdracht dienen de leerlingen een verpakking voor een melkproduct te ontwerpen en deze ook te testen door de melkproduct daadwerkelijk erin te schenken. Verder moeten ze een sjabloon erbij tekenen met de juiste afmetingen. Bij de tweede opdracht gaan de leerlingen kijken naar verschillende keurmerken die ze bij hun product zouden kunnen gebruiken. Tevens moeten de leerlingen een folder maken, waarbij ze recycling moeten promoten. Hierbij dienen ze creatief te zijn om iets te maken met de lege verpakking van het product. De leerlingen moeten een foto nemen van hun creatie en deze plaatsen in hun eigen gemaakte folder. Gedurende de les nemen de leerlingen foto s van het product-/groepsproces. En als bewijs dienen ze dit op de website te uploaden. Aan het einde van de les wordt er een presentatie gehouden waar de leerlingen met de andere groepen gaan delen hoe ze hun deelopdracht hebben aangepakt, welke problemen ze tegenkwamen en wat ze van de opdrachten hebben geleerd.

27 CONCRETE BÈTA'S Deze groep is verantwoordelijk voor een passend en aansprekend etiket. De leerlingen dienen een aantrekkelijk etiket te maken, waarbij ze rekening houden met het kleurgebruik en het logo die ze voor dit product ontwerpen. Daarnaast hebben ze ook de taak om reclame te maken voor het product. De leerlingen kunnen kiezen tussen het ontwerpen van een reclame film met alleen maar foto s of het maken van een videoreclame waarbij ze zelf acteren. De reclamefilm moeten ze op YouTube uploaden en een QR-code hieraan koppelen. Gedurende de les nemen de leerlingen foto s van het product-/groepsproces. En als bewijs dienen ze dit op de website te uploaden. Aan het einde van de les wordt er een presentatie gehouden waar de leerlingen met de andere groepen gaan delen hoe ze hun deelopdracht hebben aangepakt, welke problemen ze tegenkwamen en wat ze van de opdrachten hebben geleerd. CARRIÈRE BÈTA'S De opdracht aan deze groep is dat ze een passend naam voor het product moeten bedenken. Daarnaast moeten ze een pakkend slagzin maken. Alle keuzes die de leerlingen nemen, moeten verantwoord worden. Verder moeten de leerlingen een flyer maken om hun product te verkopen. De flyer moet voldoen aan een aantal criteria die in de opdracht is benoemd. Vervolgens moeten de leerlingen ervoor zorgen dat één tafel of meer gedecoreerd worden voor de presentatie van het eindproduct. Ze krijgen een mand met artikelen die ze moeten gebruiken voor het decoreren. Ze zijn vrij hoe ze dit vorm geven. Gedurende de les nemen de leerlingen foto s van het product-/groepsproces. En als bewijs dienen ze dit op de website te uploaden. Aan het einde van de les wordt er een presentatie gehouden waar de leerlingen met de andere groepen gaan delen hoe ze hun deelopdracht hebben aangepakt, welke problemen ze tegenkwamen en wat ze van de opdrachten hebben geleerd.

28 HOOFDSTUK 5: LESOPZET EINDPRESENTATIE 5.1 LESPLANFORMULIER Duur Lesonderdeel Doel Inhoud/Werkvorm Middel Voorbereiding Lokaal reserveren (Dag daarvoor) 5 min Inleiding Het lesprogramma benoemen De presentatie volgorde aangeven Beoordelingscriteria van de presentatie doornemen Klassikale instructie Benodigdheden verzamelen 35 min Presentatie Een plan van aanpak kunnen beoordelen op basis van de behaalde resultaten Reflecteren op hun eigen leerproces Zelf verbeterpunten kunnen formuleren Elke groep presenteert voor de klas PowerPoint presentatie Laptop en beamer Beoordelingsformulier presentatie 5 min Les afsluiten Docent geeft aan de groepen feedback en rond het project af Klassikaal

29 5.2 UITWERKING EINDPRESENTATIE MATERIALEN Computer met internetverbinding Beamer Beoordelingsformulier presentatie 5.2.2BEGINSITUATIE Aan het begin van deze les beschikken de leerlingen over kennis die ze hebben opgedaan over de techniekwereld gedurende les 1. Verder hebben de leerlingen ervaringen opgedaan bij het uitvoeren van de opdrachten bij les 2. Voor de eindpresentatie moeten de leerlingen beschikken over presentatievaardigheden zoals helder stemgebruik, publiek aankijken, lichaamshouding et cetera LESDOELEN Aan het einde van de les kunnen de leerlingen: een plan van aanpak kunnen beoordelen op basis van de behaalde resultaten reflecteren op hun eigen leerproces zelf verbeterpunten kunnen formuleren 5.2.4VOORBEREIDING Beamer U moet ervoor zorgen dat de beamer aangesloten staat op de laptop/computer voor direct gebruik. Beoordelingsformulier presentatie Het is belangrijk om de presentatie criteria van te voren door te nemen om na de presentatie inhoudelijke feedback aan de groepen te geven.

30 5.2.5LESVERLOOP Dit is het laatste onderdeel van de driedelig lessenserie. Aan het einde van het project komen de groepen bij elkaar om alle deelproducten samen te voegen tot het eindproduct. Tijdens deze les moeten de groepen hun deelopdrachten presenteren. Elke groep krijgt 10 minuten de tijd om een presentatie te houden. Ze moeten vertellen wat hun bijdrage was om tot het eindproduct te komen. Daarnaast vertellen ze ook over hun ervaringen, of ze aan hun plan van aanpak hebben gehouden en of ze van het plan hebben afgeweken. Verder presenteren ze per groep één foto van het reflectie collage die hun het meest aanspreken en deze toelichten. Als laatste moeten ze vertellen wat ze geleerd hebben en wat ze het volgende keer anders zouden doen. Aan het einde van de les geeft u feedback aan de groepen en rondt u het project af. Na een week is aan te raden de beoordeling van de leerlingen bekend te maken.

31 BIJLAGEN

32 OPDRACHTENBOEKJE Opdrachten Productontwerp Challenge

33 Nijkerk, juli Beste Leerling, Wij van het bedrijf Arla zijn opzoek naar enthousiaste en creatieve leerlingen die een uitdaging durven aan te gaan. Ons bedrijf produceert zuivelproducten die in heel Europa worden verkocht. Wij willen graag een nieuwe, unieke en verfrissende smaak melkproduct op de markt brengen. Hiervoor wil het management team graag leerlingen van het voortgezet onderwijs inschakelen om ons bedrijf te helpen. De opdracht aan jullie is om het nieuw melkproduct zelf te gaan ontwerpen. Jullie klas zal verdeeld worden volgens de vier bètamentality groepen (zie figuur 1). Dit houd in dat jullie in een groep gaan zitten van jullie interesse gebied. Elk groep heeft een eigen kleur, dus kijk aan de zijkant bij welke groep je hoort. Iedere groep is verantwoordelijk voor een onderdeel van het nieuw product. Jullie moeten dus als klas samenwerken om samen tot één nieuw product te komen. Aan het einde van het proces komen jullie bij elkaar om alle deelproducten samen te voegen tot het eindproduct. Dit product wordt gepresenteerd aan de klas en andere docenten en natuurlijk aan ons van het management team. Wij zijn blij dat jullie deze uitdaging durven aan te gaan en kijken uit naar jullie eindproduct. Met vriendelijke groeten, Management team Arla

34 Non-Bèta's (Blauw): Jullie zijn verantwoordelijk voor het maken van een nieuw recept voor het product. Jullie gaan verschillende recepten uitproberen en deze in de klas laten testen. Carrière Bèta's (Groen): Jullie zijn verantwoordelijk voor de marketing van het product. Jullie gaan een naam en een slagzin maken (een pakkende zin) voor het product. Daarnaast gaan jullie ook een flyer ontwerpen om het product bekend te maken. Concrete Bèta's (Oranje): Jullie zijn verantwoordelijk voor het technisch gedeelte van het product. Jullie gaan een logo en etiket ontwerpen, een film-reclame maken en het aan een QR-code koppelen. Mensgerichte Bèta's (Paars): Jullie zijn verantwoordelijk voor de verpakking van het product. Hierbij moet je rekening houden met het materiaal, vorm en recyclingmogelijkheden. FIGUUR 1

35 Non-Bèta s Het bedrijf Arla is opzoek naar een nieuw melkproduct die ze tijdelijk in het assortiment willen plaatsen. De ontwerpafdeling ontbreekt aan nieuwe ideeën en heeft daarom jullie hulp nodig om een nieuw melkproduct met een uitzonderlijke smaak op de markt te brengen. Opdracht 1 Je zit nu in de Betamentality groep van jouw interesse. Om een start te maken aan het project ga je de eerste opdracht doornemen. Daarna ga je individueel brainstormen over de opdracht met behulp van een mindmap. Als je klaar bent, bespreek je je ideeën met je groep. Vervolgens gaan jullie op een A3 velpapier de ideeën opschrijven in de vorm van een mindmap volgens de juiste richtlijnen. Je zou je afvragen, waarom een mindmap maken? Mindmappen help je slimme aantekeningen te maken. Het maken van een mindmap ga je volgens de volgende stappen doen: 1. Leg het velpapier overdwars (met de lange zijde horizontaal) neer en laat het ook zo liggen tijdens het mindmappen. 2. Teken het centrale onderwerp in het midden van het vel. Dit kan zowel een woord zijn als een afbeelding. 3. Schrijf alle informatie op hoofdtakken en subtakken. Blijf vertakken totdat het onderwerp af is. (zie onderstaande voorbeeld) 4. Elke tak met zijn vertakkingen krijgt een kleur. Gebruik per tak één sleutelwoord. 5. Gebruik kleuren, symbolen en afbeeldingen.

36 Opdracht 2 Nadat je in je groep hebt gebrainstormd, gaan jullie met elkaar bespreken hoe jullie de opdracht gaan aanpakken. In het plan van aanpak ga je beschrijven wat van belang is voor het uitvoeren van je deelopdracht. Hierbij moet je denken aan de planning. De volgende punten moeten in het plan van aanpak aanbod komen: 1. Benoem de leden van de projectgroep 2. Maak een activiteitenlijst waarop je per taak aangeeft wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, wanneer er met de taak gestart kan worden en wanneer het klaar moet zijn en het aantal uren die ervoor zijn gereserveerd. 3. Benoem de valkuilen en geef aan wat je zou doen 4. Geef aan op welke manier jullie met elkaar gaan communiceren Plan van aanpak In een plan van aanpak zet je overzichtelijk onder elkaar wie wat doet. Hoe concreter je de taken vertaalt in acties en stappen, hoe groter de kans dat alles ook echt gebeurt. Gebruik de onderstaande tabel om je afspraken vast te leggen: Stappen / acties Wie? Uitvoering / verantwoordelijk Tijd Start Klaar Overleggen smaken combinatie Jan en Peter (verantwoordelijk) 10 min

37 Opdracht 3 Tijdens deze les zijn jullie druk bezig met het uitvoeren van jullie plan van aanpak. Aan jullie de opdracht om de activiteiten van de plan van aanpak te gaan verantwoorden in de vorm van een reflectie collage. Bij elke activiteit die jullie gaan doen, moeten jullie foto s maken. ook moeten jullie foto s nemen van de groepssamenwerking. Bij elke foto moeten jullie aangeven wat jullie hebben gedaan en wat betekent dit voor jullie deelopdracht. Houd de volgende vragen in gedachte bij jullie uitleg: Welke actie hebben we ondernomen? Op welke manier geven we samenwerking vorm? Welke van onze sterke kanten komen naar voren? Wat motiveert ons? Opdracht 4 Het bedrijf Arla heeft gekozen om te gaan experimenteren met 10 verschillende nieuwe smaak ingrediënten. Hierbij mag de nieuwe smaak uit maximaal 4 ingrediënten bestaan. Maak binnen je groep 5 monsters (proefproducten) met verschillende smaak combinaties. Denk eraan, jullie moeten genoeg maken zodat de hele klas kan proeven (500ml per proefproduct). Op de voortgangspagina moeten jullie een bestand maken waarin je een tabel invoegt met de ingrediënten en de hoeveelheden hiervan die jullie hebben gebruikt. Hieronder vinden jullie het ingrediëntenlijst en een voorbeeld van hoe het tabel eruit moet zien. De 10 ingrediënten Aardbei Banaan Witte chocola Vanille ijs Mango Karamel Kersen Perzik Rozijnen Noten HIËGIENE REGELS VAN DE KEUKEN - Haren in een staart - Sieraden af - Schort voor - Handen wassen

38 Formulier Product 1 Smaken 1) 2) 3) 4) Hoeveelheid Product 2 Smaken 1) 2) 3) 4) Hoeveelheid Product 3 Smaken 1) 2) 3) 4) Hoeveelheid Product 4 Smaken 1) 2) 3) 4) Hoeveelheid Product 5 Smaken 1) 2) 3) 4) Hoeveelheid

39 Opdracht 5 Jullie hebben samen 5 verschillende proefproducten gemaakt met verschillende lekkere smaken. Er komt zo meteen een aantal klasgenoten langs om jullie producten te proeven en zo het nieuwe product uit te kiezen. Zorg ervoor dat jullie dit goed organiseert. Maak een score kaart waar jullie alle punten bijhouden. Denk eraan jullie klasgenoten mogen één product uitkiezen. Dus hou rekening met de volgende punten: Zorg dat jullie genoeg hebben gemaakt voor de hele klas Iedereen moet één product uitkiezen Maak een score kaart waar jullie de punten kunt opschrijven Denk aan de hygiëne regels. Iedereen krijgt zijn eigen bekertje om te proeven Opdracht 6 Het bedrijf Arla wil meteen beginnen met de productie van het nieuw product. Voor hun is het belangrijk dat ook het recept aanwezig is en zo gedetailleerd mogelijk. Aan jullie de taak om een recept voor het gemaakte product te schrijven. De basis ingrediënten zijn half volle melk en suiker, vergeet niet om het gebruikte hoeveelheden te noteren. Op de voortgangspagina moeten jullie een bestand maken waarin het recept van het gekozen product toegevoegd. Hieronder vinden jullie een voorbeeld. De volgende punten worden: moeten in de opdracht verwerkt Zorg dat alle gebruikte ingrediënten in het recept naar voren komen Denk er ook om de hoeveelheden op te schrijven die jullie hebben gebruikt Maak een foto van het product en voeg het toe aan jullie recept (denk eraan maak het zo aantrekkelijk mogelijk )

40 Voorbeeld Recept milkshake Ingrediënten 250 gram verse aardbeien 2 Bolletjes vanille ijs 2 eetlepels aardbeienjam 1 eetlepel suiker 200 ml melk Bereiding Wanneer je de milkshake aardbei gaat maken, is het belangrijk om in ieder geval een blender te hebben. Voeg alle ingrediënten toe in de blender en mix het geheel goed door totdat dit een vloeibare, schuimige massa wordt. Dit is alles!

41 Opdracht 7 De les is bijna voorbij. Voor de volgende oefening krijgen jullie 10 minuten de tijd. Jullie gaan nu bij een andere Bètagroep zitten om het verloop van jullie deelopdracht met elkaar te bespreken. Tijdens het gesprek gaan jullie vertellen over jullie succeservaringen, over de problemen die jullie zijn tegengekomen en hoe jullie deze hebben opgelost. Iedereen moet aan het woord komen.

42 Mensgericht bèta s Zoals jullie inmiddels al weten is het bedrijf Arla opzoek naar een nieuwe melkproduct met een uitzonderlijke smaak. Natuurlijk hoort er daarbij een passende verpakking die aansluit bij het product. Aan jullie de taak om een verpakking te maken die het beste past bij dit product. Opdracht 1 Je zit nu in de Betamentality groep van jouw interesse. Om een start te maken aan het project ga je de eerste opdracht doornemen. Daarna ga je individueel brainstormen over de opdracht met behulp van een mindmap. Als je klaar bent, bespreek je je ideeën met je groep. Vervolgens gaan jullie op een A3 velpapier de ideeën opschrijven in de vorm van een mindmap volgens de juiste richtlijnen. Je zou je afvragen, waarom een mindmap maken? Mindmappen help je slimme aantekeningen te maken. Het maken van een mindmap ga je volgens de volgende stappen doen: 1. Leg het velpapier overdwars (met de lange zijde horizontaal) neer en laat het ook zo liggen tijdens het mindmappen. 2. Teken het centrale onderwerp in het midden van het vel. Dit kan zowel een woord zijn als een afbeelding. 3. Schrijf alle informatie op hoofdtakken en subtakken. Blijf vertakken totdat het onderwerp af is. (zie onderstaande voorbeeld) 4. Elke tak met zijn vertakkingen krijgt een kleur. Gebruik per tak één sleutelwoord. 5. Gebruik kleuren, symbolen en afbeeldingen.

43 Opdracht 2 Nadat je in je groep hebt gebrainstormd, gaan jullie met elkaar bespreken hoe jullie de opdracht gaan aanpakken. In het plan van aanpak ga je beschrijven wat van belang is voor het uitvoeren van je deelopdracht. Hierbij moet je denken aan de planning. De volgende punten moeten in het plan van aanpak aanbod komen: 1. Benoem de leden van de projectgroep 2. Maak een activiteitenlijst waarop je per taak aangeeft wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, wanneer er met de taak gestart kan worden en wanneer het klaar moet zijn en het aantal uren die ervoor zijn gereserveerd. 3. Benoem de valkuilen en geef aan wat je zou doen 4. Geef aan op welke manier jullie met elkaar gaan communiceren Plan van aanpak In een plan van aanpak zet je overzichtelijk onder elkaar wie wat doet. Hoe concreter je de taken vertaalt in acties en stappen, hoe groter de kans dat alles ook echt gebeurt. Gebruik de onderstaande tabel om je afspraken vast te leggen: Stappen / acties Wie? Uitvoering / verantwoordelijk Tijd Start Klaar Overleggen productverpakking s vorm Els en Piet (verantwoordelijk) 10 min

44 Opdracht 3 Tijdens deze les zijn jullie druk bezig met het uitvoeren van jullie plan van aanpak. Aan jullie de opdracht om de activiteiten van de plan van aanpak te gaan verantwoorden in de vorm van een reflectie collage. Bij elke activiteit die jullie gaan doen, moeten jullie foto s maken. ook moeten jullie foto s nemen van de groepssamenwerking. Bij elke foto moeten jullie aangeven wat jullie hebben gedaan en wat betekent dit voor jullie deelopdracht. Houd de volgende vragen in gedachte bij jullie uitleg: Welke actie hebben we ondernomen? Op welke manier geven we samenwerking vorm? Welke van onze sterke kanten komen naar voren? Wat motiveert ons? Opdracht 4 Welke functie heeft een verpakking eigenlijk? Jullie moeten de drank in de verpakking kunnen bewaren en het moet de drank beschermen. Daarnaast moet de verpakking gemakkelijk te gebruiken zijn. Als laatste moet de verpakking aantrekkelijk eruit zien. Dus aan jullie de opdracht om een geschikte verpakking te maken voor het product. Jullie moeten rekening houden met het volgende: Zorg ervoor dat er 500 ml van het gemaakte product in de verpakking past. Zorg dat de verpakking makkelijk te gebruiken is (dus test het zelf even uit) Maak een technische tekening van de verpakking met afmetingen in cm (zie voorbeeld ) Knip het model uit en zet het in elkaar zodat jullie een kant en klare verpakking hebben Zorg ervoor dat de technische tekening 2 keer gemaakt wordt; de ene om in elkaar te zetten en de andere om aan het bedrijf Arla te geven, zodat zij deze kunnen afdrukken.

45 Voorbeeld technische tekening (sjabloon) Omtreklijn: snijden Vouwlijn: ritsen - voorkant Vouwlijn: ritsen achterkant

46 Opdracht 5 In Nederland kennen we heel veel keurmerken. Een keurmerk is bedoeld om aan te geven dat het product of de dienst aan een bepaalde kwaliteit voldoet. Omdat er zoveel keurmerken zijn is het goed om Arla een handje hierbij te geven. Ga opzoek naar de onderstaande 4 keurmerken. Welke past het beste bij het product? Hou er rekening mee dat meerdere keurmerken gebruikt kunnen worden. Aan jullie de taak om uit te leggen welke keurmerk jullie op het product gaan plaatsen. Hiervoor hebben jullie woorden. Gebruik de volgende websites om informatie te zoeken over de keurmerken. Denk eraan jullie moeten verantwoorden waarom jullie uitgekozen keurmerk op de verpakking moet komen

47 Opdracht 6 Zoals jullie al weten is Arla een bedrijf die duurzaam produceert. Het bedrijf vindt het belangrijk dat de consumenten ook rekening houden met het milieu. Aan jullie de taak om een folder te maken om mensen bewust te maken over recycling van de karton verpakking. In jullie folder moeten de antwoorden van de volgende vragen te terugkomen: Wat betekent recyclen? Waarom is het belangrijk dat je recyclet? Maak van jullie gemaakte verpakking iets leuks dat mensen ook thuis zelf kunnen maken in plaats van de verpakking weg te gooien. Zie een aantal voorbeelden hier onder. Wees creatief!

48 Opdracht 7 De les is bijna voorbij. Voor de volgende oefening krijgen jullie 10 minuten de tijd. Jullie gaan nu bij een andere Bètagroep zitten om het verloop van jullie deelopdracht met elkaar te bespreken. Tijdens het gesprek gaan jullie vertellen over jullie succeservaringen, en over de problemen die jullie zijn tegengekomen en hoe jullie deze hebben opgelost. Iedereen moet aan het woord komen.

49 Concrete Bèta's Na het ontwikkelen van nieuwe producten is het van belang dat deze ook verkocht worden. Dit is een belangrijke taak binnen het bedrijf Arla. Hiervoor hebben ze een krachtige team nodig die dit product gaat promoten. Opdracht 1 Je zit nu in de Betamentality groep van jouw interesse. Om een start te maken aan het project ga je de eerste opdracht doornemen. Daarna ga je individueel brainstormen over de opdracht met behulp van een mindmap. Als je klaar bent, bespreek je je ideeën met je groep. Vervolgens gaan jullie op een A3 velpapier de ideeën opschrijven in de vorm van een mindmap volgens de juiste richtlijnen. Je zou je afvragen, waarom een mindmap maken? Mindmappen help je slimme aantekeningen te maken. Het maken van een mindmap ga je volgens de volgende stappen doen: 1. Leg het velpapier overdwars (met de lange zijde horizontaal) neer en laat het ook zo liggen tijdens het mindmappen. 2. Teken het centrale onderwerp in het midden van het vel. Dit kan zowel een woord zijn als een afbeelding. 3. Schrijf alle informatie op hoofdtakken en subtakken. Blijf vertakken totdat het onderwerp af is. (zie onderstaande voorbeeld) 4. Elke tak met zijn vertakkingen krijgt een kleur. Gebruik per tak één sleutelwoord. 5. Gebruik kleuren, symbolen en afbeeldingen.

50 Opdracht 2 Nadat je in je groep hebt gebrainstormd, gaan jullie met elkaar bespreken hoe jullie de opdracht gaan aanpakken. In het plan van aanpak ga je beschrijven wat van belang is voor het uitvoeren van je deelopdracht. Hierbij moet je denken aan de planning. De volgende punten moeten in het plan van aanpak aanbod komen: 1. Benoem de leden van de projectgroep 2. Maak een activiteitenlijst waarop je per taak aangeeft wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, wanneer er met de taak gestart kan worden en wanneer het klaar moet zijn en het aantal uren die ervoor zijn gereserveerd. 3. Benoem de valkuilen en geef aan wat je zou doen 4. Geef aan op welke manier jullie met elkaar gaan communiceren Plan van aanpak In een plan van aanpak zet je overzichtelijk onder elkaar wie wat doet. Hoe concreter je de taken vertaalt in acties en stappen, hoe groter de kans dat alles ook echt gebeurt. Gebruik de onderstaande tabel om je afspraken vast te leggen: Stappen / acties Wie? Uitvoering / verantwoordelijk Tijd Start Klaar Overleggen logo ontwerp Emma en Ria (verantwoordelijk) 10 min

51 Opdracht 3 Tijdens deze les zijn jullie druk bezig met het uitvoeren van jullie plan van aanpak. Aan jullie de opdracht om de activiteiten van de plan van aanpak te gaan verantwoorden in de vorm van een reflectie collage. Bij elke activiteit die jullie gaan doen, moeten jullie foto s maken. ook moeten jullie foto s nemen van de groepssamenwerking. Bij elke foto moeten jullie aangeven wat jullie hebben gedaan en wat betekent dit voor jullie deelopdracht. Houd de volgende vragen in gedachte bij jullie uitleg: Welke actie hebben we ondernomen? Op welke manier geven we samenwerking vorm? Welke van onze sterke kanten komen naar voren? Wat motiveert ons? Opdracht 4 Samen hebben jullie een nieuw product ontworpen. Bij een nieuw product hoort een nieuw etiket. Het etiket is het visitekaartje van jullie nieuw product. Het lekkerst product met een slecht etiket wordt minder verkocht dan een slecht product met een verkopend etiket. Je product voorzien van een goed en mooi etiket is dus heel belangrijk. Aan jullie de taak om een nieuw etiket te ontwerpen. Hierbij moeten jullie rekening houden met het volgende: Naam & slagzin (pakkende zin) voor jullie product (Te krijgen van de Carrière Bèta's) Logo De vorm (horizontaal, vierkant, rond etc.) die jullie willen gebruiken Kleur Achtergrond afbeelding Lettertype & Lettergrote Jullie moeten uitleggen waarom jullie deze keuzes hebben gemaakt. Voorbeelden:

52 Opdracht 5 Om ervoor te zorgen dat jullie product verkocht worden, gaan jullie een film reclame maken. De reclame moet de klanten overtuigen om hun geld uit te geven aan jullie product. Zonder reclame zouden producten en merken niet bekend zijn bij de consument, en zouden ze dus niet gekocht worden. Bij het maken van de reclame moeten jullie aan de volgende eisen voldoen: Het medium is YouTube De film mag maximaal 4 minuten zijn. Wat is jullie boodschap? Voor wie is de reclame bedoeld? (Wees specifiek: kinderen/ jongeren/ volwassenen etc.) Maak gebruik van zelfgemaakte foto's of films van het productproces Optioneel: muziek toevoegen, acteren, film bewerken met behulp van Windows Moviemaker (zie handleiding: werken met Windows Moviemaker) Jullie moeten uitleggen waarom jullie deze keuzes hebben gemaakt.

53 Opdracht 6 De afgelopen tijd zijn QR-codes overal te zien, op e-tickets van de NS, op posters en op tijdschriften. QR-codes zijn te gebruiken voor aanbiedingen, maar ook voor een URL (een adres wat verwijst naar een pagina op het internet). De code kan door een QR-lezer op je mobiele telefoon omgezet worden in een URL. Door middel van deze URL wordt de website in de webbrowser van je mobiel getoond. Jullie gaan een QR-code voor jullie product ontwerpen. Deze QR-code moet gekoppeld worden aan jullie YouTube filmpje. Dit gaan jullie doen met behulp van de website: De eisen voor het QR-code zijn: Er moet een afbeelding gebruikt worden als onderdeel van de QR-code. Gebruik hiervoor de door jullie ontworpen logo/etiket. De QR-code wordt gelinkt aan jullie YouTube film.

54 Opdracht 7 De les is bijna voorbij. Voor de volgende oefening krijgen jullie 10 minuten de tijd. Jullie gaan nu in een andere Bètagroep zitten om het verloop van jullie deelopdracht met elkaar te bespreken. Tijdens het gesprek gaan jullie vertellen over jullie succeservaringen, en over de problemen die jullie zijn tegengekomen en hoe jullie deze hebben opgelost. Iedereen moet aan het woord komen.

55 Carrière Bèta's Naast een leuk product is er een passend etiket en een aantrekkelijke slogan van belang om het product te kunnen verkopen. Aan jullie de taak om een leuk etiket en een slogan te bedenken voor het nieuw product. Opdracht 1 Je zit nu in de Betamentality groep van jouw interesse. Om een start te maken aan het project ga je de eerste opdracht doornemen. Daarna ga je individueel brainstormen over de opdracht met behulp van een mindmap. Als je klaar bent, bespreek je je ideeën met je groep. Vervolgens gaan jullie op een A3 velpapier de ideeën opschrijven in de vorm van een mindmap volgens de juiste richtlijnen. Je zou je afvragen, waarom een mindmap maken? Mindmappen help je slimme aantekeningen te maken. Het maken van een mindmap ga je volgens de volgende stappen doen: 1. Leg het velpapier overdwars (met de lange zijde horizontaal) neer en laat het ook zo liggen tijdens het mindmappen. 2. Teken het centrale onderwerp in het midden van het vel. Dit kan zowel een woord zijn als een afbeelding. 3. Schrijf alle informatie op hoofdtakken en subtakken. Blijf vertakken totdat het onderwerp af is. (zie onderstaande voorbeeld) 4. Elke tak met zijn vertakkingen krijgt een kleur. Gebruik per tak één sleutelwoord. 5. Gebruik kleuren, symbolen en afbeeldingen.

56 Opdracht 2 Nadat je in je groep hebt gebrainstormd, gaan jullie met elkaar bespreken hoe jullie de opdracht gaan aanpakken. In het plan van aanpak ga je beschrijven wat van belang is voor het uitvoeren van je deelopdracht. Hierbij moet je denken aan de planning. De volgende punten moeten in het plan van aanpak aanbod komen: 1. Benoem de leden van de projectgroep 2. Maak een activiteitenlijst waarop je per taak aangeeft wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, wanneer er met de taak gestart kan worden en wanneer het klaar moet zijn en het aantal uren die ervoor zijn gereserveerd. 3. Benoem de valkuilen en geef aan wat je zou doen 4. Geef aan op welke manier jullie met elkaar gaan communiceren Plan van aanpak In een plan van aanpak zet je overzichtelijk onder elkaar wie wat doet. Hoe concreter je de taken vertaalt in acties en stappen, hoe groter de kans dat alles ook echt gebeurt. Gebruik de onderstaande tabel om je afspraken vast te leggen: Stappen / acties Wie? Uitvoering / verantwoordelijk Tijd Start Klaar Overleggen naam product Bart en Lisa (verantwoordelijk) 10 min

57 Opdracht3 Tijdens deze les zijn jullie druk bezig met het uitvoeren van jullie plan van aanpak. Aan jullie de opdracht om de activiteiten van de plan van aanpak te gaan verantwoorden in de vorm van een reflectie collage. Bij elke activiteit die jullie gaan doen, moeten jullie foto s maken. ook moeten jullie foto s nemen van de groepssamenwerking. Bij elke foto moeten jullie aangeven wat jullie hebben gedaan en wat betekent dit voor jullie deelopdracht. Houd de volgende vragen in gedachte bij jullie uitleg: Welke actie hebben we ondernomen? Op welke manier geven we samenwerking vorm? Welke van onze sterke kanten komen naar voren? Wat motiveert ons? Opdracht 4 Als klas hebben jullie een nieuw product ontworpen. Als eerste moeten jullie een passend naam voor jullie product verzinnen. Hiernaast moeten jullie ook ervoor zorgen dat jullie product verkocht worden. Er zijn verschillende middelen om dit te doen. Een heel simpel en bekend manier om dit te doen is door middel van een slagzin of ook wel slogan genoemd. Een slagzin is een korte zin waarmee je reclame maakt voor je merk of product. De zinnen moeten opvallen en in een paar woorden vertellen wat jullie aanbieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: "Verrassend volledig, Verbazend voordelig" (Action) "Slim bezig. C1000" (C1000) "Elke dag anders" (IKEA) "Hallo Jumbo" (Jumbo) "Steeds verrassend. Altijd voordelig" (Kruidvat) Aan jullie de opdracht om samen een slagzin te creëren voor jullie product.

58 Tips voor een effectieve slagzin: Maak een kort, sterk statement Een grappig slagzin, is niet per se effectief Noem de naam van het merk Mensen moeten niet alleen je slagzin kennen, maar ook je merk Maak het duidelijk en uniek Maak de slagzin gemakkelijk te onthouden Vaak helpt rijmen hierbij Jullie opdracht bestaat dus uit 2 delen: A. Verzin een naam voor jullie product B. Maak een effectief en pakkend slagzin. Deze mag niet langer zijn dan 5 woorden. Jullie moeten uitleggen waarom jullie deze keuzes hebben gemaakt.

59 Opdracht 5 Een ander middel die ook vaak gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat een product verkocht wordt is een flyer. Er zijn veel verschillende en vergelijkbare producten als die van jullie te koop. Het is dus belangrijk dat jullie duidelijk maken wat jullie product uniek of beter maakt. Jullie moeten de klanten overtuigen om geld uit te geven aan jullie product. Een middel om dit te doen is via een flyer. Hierbij moeten jullie met de volgende punten rekening houden: Gebruik een 1/2 A4 Gebruik jullie naam en slagzin (pakkende zin) Gebruik het logo/ etiket (Te krijgen van de concrete bèta's) Gebruik het QR-code (Te krijgen van de concrete bèta's) Maak duidelijk waarom consumenten jullie producten moeten kopen en niet een concurrerende product. Vergeet praktische informatie niet zoals waar jullie product te koop is en de prijs Het flyer moet op de voortgangspagina upgeload worden. Jullie kunnen hiervoor Paint, Microsoft Word of Microsoft Publisher gebruiken. (zie handleiding Microsoft Publisher werken) Jullie moeten uitleggen waarom jullie deze keuzes hebben gemaakt.

60 Opdracht 6 Er zijn verschillende manieren om je product te presenteren. Een van deze vormen is etaleren. Etaleren is het presenteren van je product op een creatief en aantrekkelijk manier. Aan jullie de opdracht om de presentatie tafel te gaan decoreren. Hiervoor krijgen jullie een mand met 10 artikelen waarvan jullie gebruik kunnen maken. Denk aan de volgende punten: Het product moet duidelijk zichtbaar zijn Houd rekening met je doelgroep (voor wie jullie het presenteert) Welke thema gebruiken jullie? bv zomer, feestelijk, Hollands Hierbij de lijst van producten die in de mand te vinden zijn: Tafelkleed (verschillende kleuren) Kunstplant Houtenkrat Melkkan Kunstfruit Rietenmand Sieraden Boeken Snoep Vaas Nu kan je aan de slag met de opdracht. Veel succes en gebruik je creativiteit!

61 Opdracht 7 De les is bijna voorbij. Voor de volgende oefening krijgen jullie 10 minuten de tijd. Jullie gaan nu bij een andere Bètagroep zitten om het verloop van jullie deelopdracht met elkaar te bespreken. Tijdens het gesprek gaan jullie vertellen over jullie succeservaringen, en over de problemen die jullie zijn tegengekomen en hoe jullie deze hebben opgelost. Iedereen moet aan het woord komen.

62 Nijkerk, juli Beste Leerlingen, Bedankt voor jullie bijdrage. Wij van Arla zijn blij dat jullie een geweldig product hebben ontworpen. Wij willen graag jullie eindproduct zien. Daarnaast willen wij weten welke bijdrage elke groep heeft bij het ontwerpen van het product geleverd. Elke groep heeft voor deze presentatie maximaal 10 minuten. Ook willen wij in deze presentatie het volgende zien: Jullie ervaringen, of jullie aan de plan van aanpak hebben gehouden of als jullie hiervan hebben afgeweken. Eén foto per groep van jullie reflectie collage (zie opdracht 3) die jullie het meeste aanspreken en een uitleg hiervan. Wat jullie hebben geleerd en wat jullie het volgende keer anders zouden doen. Met vriendelijke groeten, Management team Arla