Versie schooljaar Venusstraat Oelegem tel.: 03/ fax: 03/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie schooljaar Venusstraat Oelegem tel.: 03/ fax: 03/"

Transcriptie

1 Versie schooljaar

2 2 DEEL I: INFORMATIE 1. Contact met de school 4 2. Organisatie van de school 6 3. Samenwerking 11 DEEL II: Pedagogisch project Pedagogisch project 13 DEEL III: Het reglement 1. Engagementsverklaring Inschrijven van leerlingen Ouderlijk gezag Organisatie van de leerlingengroepen Afwezigheden Onderwijs aan huis Eén of meerdaagse schooluitstappen Getuigschrift basisonderwijs Orde- en tuchtmaatregelen Bijdrageregeling Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Vrijwilligers Welzijnsbeleid Leefregels Revalidatie Privacy Participatie Klachtenregeling Infobrochure onderwijsregelgeving 41

3 3 SCHOOLREGLEMENT, naar een MODEL van het VVKBaO (=het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs), van de G.V.B. St.- LUCIA, Venusstraat 3, 2520 Oelegem Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom wordt het hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project of opvoedingsproject. Wij kozen ervoor om dit als een aparte brochure toe te voegen en dus wordt er naar verwezen. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

4 4 DEEL I: INFORMATIE Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 1 CONTACT MET DE SCHOOL We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. Directeur Naam: Kevin Francken Telefoon: 03/ Secretariaat Naam: Linda Mans Telefoon: 03/ Zorgcoördinator Naam: Nadine Denckens Telefoon: 03/ Leerkrachtenteam Zie schoolsite: Bij werking vindt u het schoolteam. Schoolstructuur Onze school is een basisschool met een kleuterschool en een lagere school.

5 5 Scholengemeenschap De scholengemeenschap is samengesteld uit vijf vrije scholen: het Annuncia instituut te Ranst, GVB St.- Lucia te Oelegem, Het Kinderpad te Bevel, De Ceder te Kessel en de St.- Jozefschool te Emblem. Contactadres van de scholengemeenschap: Vrije Basisschool Sint-Lucia, Venusstraat 3, 2520 Oelegem, Kevin Francken, bereikbaar tijdens de schooluren op het telefoonnummer van de school: ( 03/ ) of via mail Schoolbestuur VZW KOBA de Nete, Noorderlaan Antwerpen Telefoon: 03/ Fax.: 03/ w website: Website van de school Interne / diocesane beroepscommissie in geval van tucht Voorzitter: dhr. Dirk Dillen Adres: Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

6 6 2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL Hier vind je praktische informatie over onze school. Schooluren De school is open vanaf 8.25u tot 11.50u en s middags vanaf 13.05u tot 15.25u. De lessen beginnen stipt om 8.40u ( s middags om 13.05u) en eindigen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.25u. Op woensdag eindigen de lessen om 12.15u. Opvang - Voor- en naschoolse opvang Uren: Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang volgens de afspraken met de gemeente Ranst (zie website). Voorschools: 7.25u 8.25u Naschools: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:15.40u u (voor deze vier dagen is er mogelijkheid voor naschoolse opvang tot 19.00, mits vooraf de school in te lichten) woensdag : 12.30u u Plaats: In de refter of op de speelplaats, grasweide van de school. Vergoeding: De ouders van de kinderen die gebruik maken van de vooren naschoolse opvang betalen hiervoor een bijdrage. Het bedrag van deze bijdrage wordt als volgt vastgesteld: voor het ochtendtoezicht: 0,5/kwartier voor het avondtoezicht en de nabewaking op woensdagmiddag: 1/begonnen halfuur Het ochtendtoezicht wordt aangerekend tot een half uur voor de aanvang van de lessen. (dus betalend tot 8.10u) Het remgeld voor het avondtoezicht en de nabewaking op woensdagmiddag wordt aangerekend vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen. Verantwoordelijke(n): zie website bij werking, schoolteam

7 7 - Middagopvang Uren: Tussen 11.55u en 12.50u. Kleuters van de tweede, derde kleuterklas en eerste leerjaar kunnen blijven eten in de refter van de lagere school. De peuters en kleuters van de eerste kleuterklas eten in de kleuterzaal, van 11.55u 12.20u, daarna spelen ze tot 13.05u. Er is steeds toezicht. Leerlingen (L2-L6) kunnen blijven eten in de refter van de lagere school, van 12.15u 12.40u. Wanneer het weer het toelaat eten zij buiten, van 11.55u 12.20u. Er is steeds toezicht. Plaats: In de refter, kleuterzaal, op de speelplaats van de school. Vergoeding: Kost drankje dat ze nuttigen (niet verplicht en enkel voor de lagere school) Verantwoordelijke(n): zie website bij werking, schoolteam (eventueel bijgestaan door een vrijwilligster) Vakanties: Hiervoor verwijs ik naar de digitale kalender op onze schoolsite: Vrije dagen en pedagogische studiedagen: Deze worden meegedeeld via de nieuwsbrief bij het einde van voorgaande schooljaar en worden opgenomen in de infobrochure die u ontvangt bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Daarna kan u ze steeds terugvinden op de digitale kalender van de school die u via de schoolwebsite kan bekijken. Huiswerk Visie: - transparantie naar de ouders toe - zelfstandig inoefenen van de leerstof. (ouders zijn tijdbewakers) Afspraken: Onderbouw (eerste t.e.m. derde leerjaar): - geen huiswerk op woensdag en vrijdag - beperkt zich op maandag, dinsdag en donderdag tot het automatiseren bij rekenen (splitsingen en tafels, nadruk op verwoorden van denkprocessen en handelen), lezen en spelling. - ook een muzische taak kan gegeven worden - ruimte maken voor differentiatie - 1 ste en 2 de lj. krijgen op vrijdag de werkboeken mee naar huis van rekenen, taal en schrift - duur van het huiswerk: 1 ste 10 min., 2 de 15 min., 3 de 20 min.

8 8 Bovenbouw (vierde t.e.m. zesde leerjaar) : - op woensdag en vrijdag wordt het huiswerk beperkt - herhalen van de leerstof met zowel taken als lessen, eventueel een voortaak - ook een muzische taak kan gegeven worden - leren om zelf te plannen via agenda door taken op lange termijn - er wordt ruimte gemaakt voor differentiatie binnen het huiswerk - leerlingen maken gebruik van een huiswerkschrift (oefenschrift) - duur van het huiswerk : 4 de 30 min., 5 de 35 min., 6 de 45 min. Agenda van uw kind Afspraken: Dagelijks wordt de klasagenda geleid ingevuld. Hiermee beogen wij drie doelen: 1. Hulp bij het leren - leren : Het ordelijk neerschrijven van taken en lessen in de klasagenda biedt de leerlingen overzicht op wat zij moeten doen. Zij organiseren zelfstandig hun leren. 2. Informeren: Wij willen de ouders inzage geven bij wat de leerlingen verwerken in de klas, hoe zij dat doen en hoe hun leerproces verloopt. 3. Communicatiemogelijkheden: Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen in de klasagenda informatie neerschrijven. Zowel de ouders als de klasleerkracht ondertekenen minstens éénmaal per week de klasagenda. Rapporteren over uw kind Hoe rapporteren we?: Het rapport geeft zicht op de leervorderingen en op de leefhouding van de kinderen in de school. De toetsresultaten en de beoordeling van de leefhouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en evenwaardig. Ze geven een aanduiding over het verloop en de beïnvloeding van het leerproces. Het rapport wordt enkel meegegeven aan de leerlingen van het lager onderwijs. Op de laatste schooldag van oktober, december, februari, april en op het einde van het schooljaar, krijgen de leerlingen een rapport. Samen met elk rapport krijgen zij hun tas mee om ouders te rapporteren over de vorderingen binnen de muzische domeinen. Bij het laatste rapport wordt een syntheserapport toegevoegd wat de leerprestaties weergeeft van het volledige schooljaar. Zij bieden het thuis ter ondertekening aan en geven het na het weekend terug af in de klas. Alle rapporten blijven steeds in het voorziene kaftje steken en worden jaar na jaar aangevuld. Indien nodig wordt er meer tijd gegeven om het rapport terug in te leveren. (tot het tweede weekend nadat ze werden verdeeld)

9 9 1. Lagere school: We willen geen resultaten van leerlingen vergelijken. Om die reden worden er geen percenten gegeven. De mediaan van een vak wordt wel gegeven. Zo krijgt u zicht op de punten van uw kind, binnen de klasgroep en voor dat vak. De mediaan geeft de score van de middelste leerling, op één vak. Om de mediaan te bepalen, staan voor een vak de leerlingen geordend volgens hun punten, van laag naar hoog (of omgekeerd). De mediaan is slechts één ijkpunt in de beoordeling van het door de individuele leerling behaalde cijfer. Zijn inzet is de tweede peiler en die linken we aan zijn mogelijkheden. We maken een verschil tussen een toevallig slecht/laag cijfer (éénmalig) en blijvend lage cijfers voor een vak. Om het rapport goed te lezen en om de prestatie van uw kind naar waarde te schatten, moet u op de hoogte zijn van de mogelijkheden van uw kind en van de wijze van invulling. 1.1 Rapportbespreking: Voor de kerstvakantie en met het aprilrapport is er de gelegenheid tot bespreking van het rapport, tijdens een individueel oudercontact. In het eerste leerjaar geeft het eerste rapport (eind oktober) aanleiding tot een individueel oudercontact. In het zesde leerjaar is er op het einde van het tweede trimester, wegens schoolkeuze/-bezoek secundair onderwijs, een individueel oudercontact. In de loop van het schooljaar neemt de school contact met de ouders als daar nood aan is. De ouders zijn vrij om een onderhoud aan te vragen als zij daar nood aan hebben Functie: Het rapport is de neerslag van de leerevolutie van één periode. De klassenraad neemt het als leidraad om de resultaten te evalueren.

10 Vormelijk: Punten: De punten verwijzen naar het resultaat van uw kind op de toetsing van een afgewerkte leerstofeenheid Gezichtjes: De gezichtjes waarderen de leefhouding, de bewegingsopvoeding en de muzische vorming van uw kind: lachend en met gouden kroon = heel goed, lachend = goed, neutraal = voldoende en treurend = onvoldoende LOVS: Het LOVS is een LeesOnderwijsVolgSysteem. Hiermee peilen we naar de leesvaardigheid januari en juni) van onze leerlingen. Het resultaat hiervan rapporteren we op rapport 3 en rapport 5 in de vorm van de nieuwe AVI-scores Commentaar leerkracht: Woorden zeggen vaak meer dan punten. Daarom maken onze leerkrachten er werk van om bij elk rapport de evolutie, vorderingen en aandachtspunten te formuleren. 2. Kleuterschool: In de kleuterschool zetten we de focus zeker nog niet op het rapporteren. Wel wordt de evolutie van de kleuters goed opgevolgd door de kleuterleidsters a.d.h.v. een kindvolgsysteem. U zal, als ouders, regelmatig feedback krijgen aan de klasdeur. Ouders kunnen de juffen dan ook steeds aanspreken met vragen. Werkjes van de kleuters worden op geregelde tijdstippen meegegeven naar huis zodat u een zicht krijgt op de werkjes die uw kleuter doet in de klas. Ook via de klasblog bieden we een kijk op de klaspraktijk. Tijdens het jaarlijkse oudercontact in maart worden de schoolse vorderingen met u besproken.

11 11 3 Met de ouders SAMENWERKING School maken we samen! Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. Contact Contactpersoon voor een afspraak: Directeur Kevin Francken Wijze waarop de school contact opneemt: of 03/ Schoolraad Contactpersonen: Met de leerlingen Kinderparlement KiParle Peggy Kerkhofs en Sandra Baetens Samenstelling: Met het kinderparlement beogen we de kinderen, vanaf het lager onderwijs, deel te laten hebben aan de schoolopbouw. Tijdens deze vorm van samenspraak leren zij tot democratische besluitvorming komen. De klasafgevaardigden vormen de schakel tussen de klasgroep en het kinderparlement. In de klas wordt de vergadering via een klasblad voorbereid en opgevolgd. De vertegenwoordigers uit het zesde leerjaar zitten de vergadering voor. De directeur, geassisteerd door één leerkracht, vormen de vertegenwoordiging vanuit het schoolteam. Eén leerling uit het zesde leerjaar maakt het verslag. Op de personeelsvergadering is dat verslag een agendapunt. Via de nieuwsbrief en de website worden de ouders op de hoogte gehouden. Verantwoordelijke: directeur

12 12 Maandopening Elke maand starten we met een gezamenlijk moment met alle kinderen van de school. Hiermee willen we de verbondenheid en betrokkenheid vergroten. We overlopen de activiteiten van de maand en staan stil bij een aandachtspunt voor de maand. Daarnaast zingen we voor alle jarige kinderen van de voorbije maand en sluiten we af met ons schoollied. Met externen Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) Zie jaarlijkse infobrochure vanuit de school die u in september ontvangt. Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. Nuttige adressen - Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Lieven Carron Adres: Schildesteenweg, 2520 Oelegem - Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Commissie inzake Leerlingenrechten - Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 02/ Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M Brussel 02/ Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke, Adviseur, Kamer 1C 24, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 02/

13 13 DEEL II: Pedagogisch project PEDAGOGISCH PROJECT Hiervoor verwijs ik naar de aparte brochure met de titel Opvoedingsproject.

14 14 DEEL III: Het reglement 1. ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. Jullie als ouders en wij als school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij de start van elk schooljaar (september) een ouderavond waarop we u op de hoogte brengen van eventuele veranderingen in onze school. Daarnaast krijgt u ook de kans om in de klas te gaan kijken, kennis te maken met de manier van werken en de leerkracht. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport in de lagere school. In de kleuterschool is er voldoende kans tot informeel contact. We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten aanwezig kan zijn. Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind of met de zorgcoördinator. Dat doe je door hen aan te spreken of via mail contact met hen te nemen. Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

15 15 Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan je lezen op de website Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Te laat komen kan niet! De school begint om 8.40u en eindigt om 15.25u (op woensdag om 12.15u). Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de klas. Bij afwezigheid van uw kind, omwille van een gewettigde reden, verwachten wij dat u de school op de hoogte brengt voor 10.00u. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS) en een Leesonderwijs volgsysteem (LOVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg of een individueel traject. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zullen in overleg met u, als ouder, vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd wordt. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jullie, als ouders, verwachten. Daarbij zullen we de redelijkheid en de haalbaarheid van de aanpassingen steeds voor ogen houden. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

16 16 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door: - Zelf Nederlandse lessen te volgen. - Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. - Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. - Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, ) - Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en er samen met hem over te praten. - Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma s te laten luisteren. - Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. - Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen. - Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders - Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

17 17 2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 3) Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze schoolwebsite. Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook punt 2.2). Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. 2.1 Aanmelden en inschrijven Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit (broer/zus), kinderen van personeel. Vanaf de eerste schooldag van de maand maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kunnen de leerlingen worden inschrijven die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in onze schoolbrochure en op onze website. De capaciteit voor onze school is als volgt bepaald: Een maximum van 25 leerlingen per klas zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Uitzonderingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen. 2.2 Weigeren/ontbinden van de inschrijving Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je hierboven terug. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30ste juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

18 18 Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit. Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk. Niet doorlopen van inschrijving Aangezien in onze school de capaciteit van het kleuteronderwijs groter is dan die van het lager onderwijs, is een nieuwe inschrijving van de leerling nodig bij de overgang naar het eerste leerjaar. We brengen je tijdig op de hoogte wanneer de inschrijvingen voor het eerste leerjaar van start gaan en je vindt ze ook terug op onze schoolwebsite. 2.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.) Deze infobrochure vindt u terug op onze schoolwebsite. 2.4 Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

19 19 3. OUDERLIJK GEZAG 3.1 Zorg en aandacht voor het kind Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 3.2 Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. - Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, schoolrekening, : Alle brieven worden zoveel mogelijk per mail verspreid, maar kunnen op papier verkregen worden. Na het verdelen zijn ze binnen de twee dagen raadpleegbaar op de website. Maandelijks wordt er een digitale nieuwsbrief verspreid. Hierop kan iedereen inschrijven via de website van de school. Schoolrekeningen worden maandelijks opgemaakt en bezorgd aan één van de ouders. Enkel door het voorleggen van een vonnis van de rechtbank kan hierop een uitzondering gemaakt worden. - Afspraken in verband met oudercontact: We beogen dat gescheiden ouders samen naar het oudercontact voor hun kind komen. 3.4 Co-schoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

20 20 4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). Op basis van de leerlingaantallen in de kleuterschool wordt er steeds gezocht naar een gepaste organisatie. Daarbij zullen de klasgroepen, bij de overgang naar een nieuw schooljaar, vaak gemengd worden. Dit gebeurt weloverwogen en volgens enkele vooropgestelde criteria.

21 21 5. AFWEZIGHEDEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 4) 5.1 Wegens ziekte - Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. - Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. - Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. - Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 5.2 Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloeden aanverwant tot en met de tweede graad; - het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; - de deelname aan time-out-projecten; - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 5.3 Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

22 22 6. ONDERWIJS AAN HUIS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 5) Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

23 23 7. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) - Doel: 7.1 Eéndaagse uitstappen Door middel van uitstappen trachten we de theorie te koppelen aan de praktijk. We geloven erin dat de ervaringen die ze opdoen tijdens een uitstap bijdragen tot een beter verankering van de leerstof. Daarnaast geven we de socio-emotionele factoren hierbij zeker een plaats. - Aanbod: Voor de korte uitstappen bekijken we vooral wat de omgeving van de school te bieden heeft om op deze manier ook de kostprijs te drukken. Op die manier zoeken we naar een evenwichtig aanbod voor sport, cultuur, natuur, Voor het organiseren van praktijklessen kunnen er uitstapjes gepland worden. Om u een volledig zicht te geven op ons aanbod verwijs ik naar de digitale kalender op de website. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. - Doel: 7.2 Meerdaagse uitstappen De kinderen buiten hun vertrouwde milieu brengen, om op die momenten het onderling contact te stimuleren. Zelfstandigheid verhogen en grenzen verleggen door enkele nachten buitenshuis te slapen. Op een andere wijze, leren mogelijk maken. - Aanbod: Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan elk jaar op driedaagse. Het ene jaar zeeklassen, het andere jaar ruimteklassen. Dit steeds gedurende de drie schooldagen voorafgaand aan Hemelvaart. Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

24 24 8. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 7) De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. 8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Let op: 8.2 Beroepsprocedure - wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). - wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. 4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

25 25 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dhr. Vic De Schepper Vzw OCBA Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 7. De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. 8. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door het schoolbestuur aan de ouders ter kennis gebracht.

26 26 9. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 6) Elke leerling heeft de plicht om zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterij of ongewenst seksueel gedrag. Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen gedragsregels op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. In samenspraak met het schoolteam en het CLB werden de volgende orde- en tuchtmaatregelen uitgewerkt voor onze school. Met het ondertekenen van dit schoolreglement verbinden de ouders en de leerlingen zich ertoe dat ze zich aan de regels zullen houden die de school op legt. In geval van het niet-naleven van de schoolregels kunnen de orde- en tuchtmaatregelen, zoals omschreven in het onderstaand orde- en tuchtreglement, worden toegepast. De ouders zullen hiervan steeds op de hoogte gebracht worden. 9.1 Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging in de agenda; - een strafwerk; - een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Tegen een ordemaatregel kan er geen beroep worden aangetekend. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 9.2 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen; - een definitieve uitsluiting Preventieve schorsing als bewarende maatregel In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

27 27 De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de leerling en de ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief. 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

28 28 In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 9.3 Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. t.a.v. de afgevaardigd bestuurder KOBA de Nete Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 3. De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

29 29 5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

30 BIJDRAGEREGELING (ZIE INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING PUNT 8) Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Nietverplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. Verplichte activiteiten per klas Prijs In de lagere school: Zwemmen (+/- 15 beurten) 15 x 2,50= 37,50 Totaal voor het schooljaar Kleuteronderwijs: Elke leeftijd: max. 40 Lager onderwijs: Elk leerjaar: max. 80 Niet verplicht aanbod per klas Actuele prijzen voor middagtoezicht, drank, tijdschriften en andere abonnementen worden jaarlijks meegedeeld in de infobrochure die u ontvangt bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Prijs / Meerdaagse uitstappen Prijs Max. 420 per kind voor volledige duur lager onderwijs Zee- of ruimteklassen: 5de leerjaar, 6de leerjaar +/- 180

31 Wijze van betaling Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur van de school. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. - Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.