Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 29 mei 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 29 mei 2018"

Transcriptie

1 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 29 mei 2018 Brieven regering: Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een stand van zaken met betrekking tot de staat van de Marine Kazerne Erfprins Z08034 staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 26 april 2018 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei te Sofia minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 mei 2018 Geannoteerde Agenda Energieraad 11 juni minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 24 mei 2018 EU-consultatie inzake het Europees Erfgoed Label Beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 mei 2018 Fiche: wijziging Statuut Hof van Justitie minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2018 Fiche: Mededeling Actieplan Militaire Mobiliteit minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 mei 2018 Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2018, over het buitensporige geweld in Gaza en de mogelijke reactie van de Europese Unie hierop Jaarplan Toezicht 2018 van Agentschap Telecom staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 mei 2018 Brede schuldenaanpak staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 22 mei 2018 Reactie op het onderzoek Praktijkbeeld van de omgang met arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico s staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 24 mei 2018

2 Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2018, over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 24 mei 2018 Pachtnormen minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 mei 2018 Advieswaarde GenX in oppervlaktewater minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2018 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 7 en 8 juni 2018 te Brussel minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 24 mei 2018 Beleidsreactie op het rapport "Wat werkt tegen pesten. Effectiviteit van kansrijke programma s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 mei 2018 Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 mei 2018 Afschrift van de reactie op de strategische agenda van NWO Instructie Internationale Arbeidsconferentie Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie JenV "Inrichting repressieve brandweerzorg" minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 mei 2018 Jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de uitvoering van het Wmo-toezicht in minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 mei 2018 Wijziging Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met betrekking tot pensioenverrekening met WW-uitkering Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 april 2018, over mediaberichtgeving over informatiedeling m.b.t. buitenlandse financiering minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 april 2018 Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 april 2018, over het bericht Arabische inmenging in moskee Rotterdam

3 Openstelling bestaande windparken minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2018 Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 24 mei 2018 Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2018, over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 mei 2018 Toezegging over aanbestedingen Rijkswaterstaat minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 mei 2018 Jaaroverzicht 2017 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 mei 2018 Bodemstrategie en uitvoering van de motie van de leden Agnes Mulder en Remco Dijkstra over onderzoek naar opslag van CO2 in de bovenste bodemlaag minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 mei 2018 Reactie op het rapport De zin van promoveren van het Rathenau Instituut Stand van zaken regelgeving Franchise staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 mei 2018 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 mei 2018 Keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 mei 2018 Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 4 en 5 juni 2018 te Luxemburg minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 mei 2018 Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2018, over terugkoppeling van de Future of Syria and the Region-conferentie (Brussel II-conferentie) minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 mei 2018 Stand van zaken landelijk mediabeleid en onderzoeksrapport 'must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting' minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 mei

4 Nationale woonagenda minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2018 Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 mei 2018 Voortgang rondom de geconstateerde onregelmatigheden bij de registratie van runderen en kalveren in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 mei 2018 JIT-presentatie over de recente ontwikkelingen in het MH17-onderzoek minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 mei 2018 Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; s Gravenhage, 1 augustus Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) Verslagen financieel toezicht B-15 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 mei 2018 Beantwoording nadere vragen commissie over transparantie rond de eindejaarsmarges, het uitkeren van middelen op de aanvullende post naar de begrotingen en onderuitputting (Kamerstuk IX-23) IX-25 minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 mei 2018 Libië V-80 Jaarverslag Erfgoedinspectie VIII-135 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 mei 2018 Huisvesting Regionale Historische Centra VIII-136 minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 25 mei 2018 Openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom x-120 staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 18 mei 2018 Stand van zaken inzake de uitvoering van het Europees Landschapsverdrag minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 mei

5 De volgende brief: Afschrift van de reactie op de brief van de gemeenten Aalsmeer, Almstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel over onwerkbare situaties aangaande regelen van zorg voor inwoners Z09353 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 mei 2018 Doorzenden aan de betrokken commissie(s). Verdrag: Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea houdende een Verdrag tot wijziging van de op 24 juni 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Korea tot stand gekomen Overeenkomst inzake luchtvervoer en haar Bijlage; s-gravenhage, 5 oktober Brief Kamer: Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 mei 2018 Overig: Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 18 april 2018, over governancestructuur luchtvaart voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 24 mei