3E SÏ>HEC*EI2. OFFICIEEL ORGAAN VAN HET DELFtStti STLDENTENCOERS EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR STUHEBELANGEN MEMORIAM G. WALLER DR. IR. F.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3E SÏ>HEC*EI2. OFFICIEEL ORGAAN VAN HET DELFtStti STLDENTENCOERS EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR STUHEBELANGEN MEMORIAM G. WALLER DR. IR. F."

Transcriptie

1 HIPPOLYTUSBUURT 3E SÏ>HEC*EI2 OFFICIEEL ORGAAN VAN HET DELFtStti STLDENTENCOERS EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR STUHEBELANGEN HOOFDREDACTEUR: R. R. M. ROSEN JACOBSON. GRIFFIER: E. F. BOON. REDACTEUREN: R. VERLOREN VAN THEMAAT, G. W. KOOPMAN, T. KOMOR, H. R. S. TIJSSENS, W. VAN DER HAM. VERSCHIJNT WEKELIJKS, BEHALVE IN DE VACANTIËN. DE JAARGANG LOOPT VAN SEPTEMBER TOT SEPTEMBER. ABONNEMENT VOOR NIETLEDEN V/H D.S.C.ƒ.50 PER JAAR. LOSSE NUMMERSƒ 0.25 = ADVERTENTIËN PER GALJARDREGEL 12% CENT. = UITGAVE EN ADMINISTRATIE: NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D. MEINEMA 6 11e JAARGANG VRIJDAG 17 MEI BLZ. No. 30 IN MEMORIAM DR. IR. F. G. WALLER

2 2 IN MEMORIAM DR. IR. F. G. WALLER. Het is de Redactie e dringde behoefte te getuig van haar medelev bij het overlijd van Dr. Ir. F. G. Waller, inlev Directeur van de Nederlandsche Gist Spiritusfabriek. Met hem ging voor ons he e oudlid van het üitt E.GDDE MMEKffi Delftsch Studt Corps, e vooraanstaand burger van de stad der Technische Hoogeschool, waarvan hij Curator was, één der grootst onder h, die de chemische industrie De Saat maakt bekd dat het Corps d rouw heeft aangom voor d tijd vane week, ingaande Zaterdag 11 van Nederland vooruit bracht. Mei, in verband met het overlijd van d Heer Dr. Ir. Meermal is geblek, welk e warm hart hij het Corps nog F. G. Waller, inlev Curator der Technische Hoogeschool. toedroeg; als curator van de Technische Hoogeschool behield hij ook het directe contact met de studtwereld. Zijn krachtige persoonlijkheid zal in Delft in al deze kring waar VARSITY. hij werkzaam was, zeer gemist word. Evals het vorige jaar, zal er ook dit jaar tijds de Varsity Reeds vroeg legde Dr. Ir. F. G. Waller zich toe op de studie van de scheikunde. In zijn H.8.5.tijd verkreeg hij al volledige vrijstelling van de cursus inde chemie, moest de vrijgekom tijd doorbrg met chemische analyses, waardoor hij de grondslag voor verdere studie legde. In 1878 werd hij ingeschrev bij de Polytechnische school, geïnaugureerd als Corpslid, maar was tegelijkertijd al werkzaam aan de Nederlandsche Gist Spiritusfabriek als op 30 Mei a.s. voor Studtvaartuig gelegheid bestaan om ligplaats te nem ine strook vlak bij de finish, tegover het feestterrein; echter op voorwaarde, dat de vaartuig in kwestie uiterlijk 12 uur op deze plaats aanwezig zull zijn dat aan d Havmeester van het Noordzeekanaal opgave verstrekt wordt van d naam van het vaartuig d Leider, die daarop aanwezig zal zijn. Belangstelld word daarom verzocht zoo spoedig mogelijk werk te mak vane vaartuig de naam ervan, evals adjunctscheikundige. Toch studeerde hij in 1882 reeds af, die van d Leider, op te schrijv op de lijst op de lessaar inde voorzaal van de Sociëteit. werd in hetzelfde jaar nog chef der afdeeling Fabricatie aan de fabriek. Wij will daar de snelle opklimmde reeks van zijn functies Op tijdigheid wordt speciaal aangedrong daar anders nam niet meer aan d Havmeester kunn word doorgegev. de niet volg; ook niet de rij van eervolle boeming decoraties die hem elders t deel viel. Nams d Saat: C. W. G. VAN DE VELDE, Secretaris. De Nederlandsche Gist Spiritusfabriek was het levswerk van Ir. Waller, die hij als presidtdirecteur presidtcommissaris van bestuurde. Daarnaast was hij Commissaris in vele andere vooraanstaande industrieën onderneming, noem wijde Nederlandsche Bank, zijn presidtcommissarisschap van Philips. Hij is lid geweest van vele regeeringscommissies, zooals die voor de statistiek, voorzitter van de Werktuigkundige afdeeling van het Koninklijk Instituut van Ingieurs, lid van vele Rad, waar zijn organisatorisch talt scherp inzicht vereischt werd. Wijd zijd verspreid ligg de vele organisaties, die ontzaggelijk veel aan hem te dank hebb. II)ACraiN,,(iIt)KMN Zoo betreur wij het hegaan van de stuwde kracht van Hotel De Zalm Gouda, 1 Mei e groot complex inde industrie, die de Ned. Gist Spititusfabriek e wereldreputatie bezorgde, e goed vrid voor zijn vrid, e man met e sterk karakter. NIEUWE MOOIE GEDACHTEN. DE REDACTIE. 1. Wie dkt het raadsel des levs te kunn oploss is e kind; hij die het zoek opgaf, e grijsaard; die het vond, overled Leeft naar het hart niet naar het oor! 3. M moet wat m moet, maar wie, die het doet?. Zou het toeval zijn, dat wij bij d aanvang het einde van ons lev omhoog ligg te star....? 5. Hij, die ge ne kan zegg, is het jawoord niet waard. (2 oplossing). 6. De Msch is au fond e Christ. 7. Potsierlijkheid is de bananschil der politiek. 8. Groote Mann werd groot, omdat zij wist wie zij klein moest houd. 9. De eierprijz op de Sociëteit Phoix zijn te hoog. S. C. V. TE DELFT. Van de L. S. C. V. vernem wij het volgde; De Leidsche Studt Caroussel Vereiging stelt zich voor om tijds de Lustrumfeest van het Leidsche Studt Corps e Concours Hippique te organiseer, waarin één der Hoofdnummers e StudtSpringconcours zal zijn. Dit Concours zal plaats vind op Zondag 30 Juni. Het Bestuur der L. S. C. V. zou het op hoog prijs stell, indi e zoo groot mogelijk aantal onzer led hieraan zou will deelnem. Voorprogramma's met e beschrijving van het parcours inschrijfformulier zull U zoo spoedig mogelijk word 10. Waar hout is, kan m zag. 11. Het woord vuil is e verzamelnaam. 12. Beter één spin ind nek, dan ti inde broekzak. 13. Prestige oblige. 1. De hudig de niet, legg inde Meimaand niet. 15. Ge verstandig man zal ooit tracht zijn linkerhand in de rechter broekzak te stek. 16. De schutting om onze ziel is beplakt met platgeslag grapjes. 17. Wie ijzer smeedt als het heet is, brandt zijn vingers. 18. De norm der oirbaarheid zijn losgeslag boei; op ieder momt kunn zij ergs anders drijv; bij voldod sterke aanvaring wijk zij. toegezond. Nams de S. C. V. te Delft; J. A. VISSER, Secretaris. 19. Ook de tram van het Lev heeft zijn vaste halt; als m ze niet kt, rijdt m te ver door rijd er niet.... e fiets heeft m niet. taxi betal kan m niet trams terug... e

3 3 IN EZ NDEH stand, n.l. 1 over de woning voor geringe inkoms 2 de Rationeel ingerichte woonwijk, De ttoonstelling van de Rationeel ingerichte Woonwijk, die in 1932 te Amsterdam gehoud werd, zull vel zich ongetwijfeld nog herinner. Deze studies trokk de aandacht van verschillde deskundig hier te lande, van wie bij de voorbereiding in vele opzicht medewerking werd herkreg. Intussch heeft zich e Comité van Aanbeveling voor deze ttoonstelling gevormd, bestaande uit de heer: Amsterdam: Ir, W. A. de Graaf, Directeur van d Dist WONEN, WERKEN, ONTSPANNING EN VERKEER IN DE HEDENDAAGSCHE STAD. der Publieke Werk der Gemete Amsterdam; Ir. A. Keppler, Directeur de van Woningdist der Gemete Amsterdam; Ir. J. de Bie LeuvelingTjek, Voorzitter van de Bond van Nederlandsche Architect (8.N.A.); Ir. L. S. P. De Architectgroep De 8 organiseert gedurde de maand Scheffer, Hoofd der afdeeling Stadsontwikkeling van de Juni e architectuur stedebouwttoonstelling der Internationale Congress voor het Nieuwe Bouw (C.LA.M.) welke gehoud zal word in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Deze ttoonstelling zal in hoofdzaak bestaan uit kaartmateriaal van 30 sted, uit geheel Europa, de Vereigde Dist der Publieke Werk der Gemete Amsterdam; Ir. M. E. H. Tjad, Directeur van het Gemetelijk Bouw Woningtoezicht der Gemete Amsterdam; Dr. F. M. Wibaut, Lid der Eerste Kamer der SatGeraal, Oud Wethouder van Amsterdam. Voorzitter van het Internationaal Congres voor Woningwez. Stat van NoordAmerika, van eige koloniale sted van D Haag: Ir. P. Bakker Schut, Directeur van de Dist der van de Nederlandsche sted Amsterdam, Rotterdam, d Haag Utrecht. De kaart zull word verduidelijkt door foto's andere verklarde documt. Bovdi zal d. serie m. v. e evoudige illustratieve tableaux de problem word behandeld, welke voor de Stadsontwikkeling Volkshuisvesting der Gemete sgra vhage; Mr. L. LietaertPeerbolte, DirecteurGeraal der Volksgezondheid, 'sgravhage; Ir, H. van der Kaa, Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, 'sgravhage; G. A. Meijer, Directeur van het Gemetelijk Bouw Woningtoezicht der Gemete 'sgravhage. heddaagsche stedebouw het belangrijkst zijn. Rotterdam: Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellemeet, Directeur De kaart gev e analyse inzake het won, de ontspanning, de werkgebeid het verkeerder behandelde sted het betreffde gewest. Alle kaart zijn op dezelfde schaal gebracht, zoodat het mogelijk zal zijn de sted onderling te vergelijk. Zoo zal het mogelijk zijn het verkeerssysteem van Parijs te vergelijk van de Dist der Volkshuisvesting Bouwpolitie der Gemete Rotterdam; Voorzitter van het Ned. Inst. voor Volkshuisvesting Stedebouw; Ir. A. Plate, Alg. Voorzitter van de Scheepvaartvereiging Zuid ; Ir, W. G. Witteve, Stadsarchitect Directeur van de Dist der Stadsontwikkeling der Gemete Rotterdam. met dat van Berlijn of van Los Angeles. Ook de uitgebreidheid het systeem van aanleg der verschillde sted zal zijn te Utrecht: Ir. L. N. Holsboer, Directeur van Gemetewerk der Gemete Utrecht. de Dist van vergelijk. Daartoe is het materiaal ingedeeld inde hoofdgroep: Wereldsted, Havsted, Fabriekssted, Residties z. Voor het eerst is het op grond van vergelijkbaar kaartmateriaal mogelijk om de misstand na te die gaan, zich bij de snelle groei der groote sted hebb ontwikkeld. Het is de bedoeling om door deze expositie de aandacht te vestig op de vraagstukk der moderne stedbouw architectuur teinde hiervoor in wijdere kring belangstelling te wekk de ontwikkeling van d stedbouw in Nederland te di. Daartoe wordt voor deze ttoonstelling de belangstelling gevraagd niet alle van ieder die op directe of indirecte wijze betrokk is bij de opbouw de aanleg van onze sted, waaronder gerekd word: stedebouwkundig, architect, hoofd van staats gemetelijke mog dist, maar ook van hygiënist, medici, historici z. De Stedebouwkundige Raad van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting Stedebouw zal voorts aan deze ttoonstelling e vergadering wijd. Te Amsterdam wordt dit materiaal voor het eerst getoond. Daarna gaat het naar het buitland, alwaar het geëxposeerd wordt inde land die hun medewerking verled bij de samstelling van het materiaal. Aan de ttoonstelling zal bovdi e evoudige eerettoonstelling verbond zijn van het werk van wijl architect Ir. Jan Duiker, oud voorzitter van de Architectgroep De 8 e actief lid der Internationale Congress voor het Nieuwe Bouw. Zooals m zich zal herinner, Het materiaal is beschikbaar gesteld door de Internationale overleed Ir. J. Duiker kort na de beëindiging van zijn laatste Congress voor het Nieuwe Bouw. Het is ontstaan door e geheel belangelooze opofferde arbeid der led van de Congress inde betreffde sted, architect stedebouwkundig, die de noodzaak voeld om in wederkeerige uitwisseling van ervaring knis hun inzicht in deze materie te verdiep. Zoo kwam reeds in voorgaande jar twee studies tot oeuvre, het bouwwerk van de journaalbioscoop De Cineac te Amsterdam. Met de verzameling van de belangrijkste zijner werk op deze internationale stedebouwkundige ttoonstelling zal uiting word gegev aan de beteekis van Ir. J. Duiker als architect stedebouwer de voor ontwikkeling van het bouw de stedebouw, zoowel in Nederland als daarbuit. STEUNT UW ADVERTEERDERS

4 M HARMONISCHE BEWEGINGEN Zi i n sc^oon ' no 9 schooner is e harmonisch lev. ~ fvjl Voor e harmonisch lev behoor sam te gaan: goede sport, goed werk goede economie..... Goede economie wil zegg: OLVEHPOLIS! mêmaémiwê Onderlinge Levsverzekering van Eig Hulp Kortaerkade, d Haag. y. ANNO 1912 _ VLEESCHHOUWERIJ I ROIfERDAHSQHE I A WVEELENTURF BB l* FmII. frvrifl PEPERSTRAAT 17 h. Koornmarkt ANNA PAULOWNASTR. 19 WÊ H Gevestigd te ROTTERDAM, Boompjes 8c Telefoon 38 Postgiro DEN HAAG I UÊ Telefoon 2123 (3 lijn) DE MODERNSTE SLA GERIJ HIER TER STEDE ONTVANGEN: BH ONGEVALLEN & MET DE NIEUWSTE KOELINRICHTINGEN NIEUWE STOFFEN BB I speciaal adres voor = Delftsche Roomboter ALLES voor Uw koffietafel J. FRANSEN ACHTEROM 102 N.V. CEMSTO Vrijbanschelaan 222 TELEFOON 1020 Het schoonmaak Glazwasschersbedr ij f voor Delft J.G.v.VELZENöZn, VERWERSDIJK 32 TEL DELFT Overalls voor practisch werk Dames japonn VERZEKERING heer studt EN MODELLEN VOOR FIJNE VLEESCH I Vraagt inlichting tariev aan het H WAREN VOOR ONTBIJT I hoofdkantoor of de vertegwoordigers. H EN KOFFIETAFEL. stoff Heermodeartikel TELEFOON 35 AMSTERDAM HAARLEM HILVERSUM VELSEN ALLES KAN NAAR MAAT VERVAARDIGD WORDEN LEIDEN DEN HAAG DELFT R DAM UTRECHT HHHHM Reist U per fiets, auto of trein? Het beste adres voor koffietafel is bij Voor gevulde kano s moet f n W. G. V. d. Ham U bij U N G E R zijn. Wij lever U: Sardines vanaf 3 bl. a 25 ct. OTltffet* ttlofel Zalm vanaf 13 ct. per blik. Roomkaasjes volvet 26 ct. Chaletkaas 3537 ct.p. doos Onze fijne vlceschwarcn (spc^icdfultung zijn onovertroff. Bestelling word aan huis bezorgd OOSTEINDE 165, TELEF. 885 N.V. HOOGEWERFFCHABOT&VISSER'S WIJNHANDEL DEN HAAG ROTTERDAM ARNHEM FREDERIK HENDRIKSTR. 9 OUDE DELFT 111». TEL. 157

5 5 DE SPIEGEL 11e JAARGANG VRIJDAG 17 MEI 1935 TWEEDE BLAD No. 30 TtCHN»MD<jIS(MI)L mveceenioinoen De ondergeteekde maakt bekd, dat op Wosdag 15 Mei de Technische a.s. Hoogeschool, t teek van rouw op d dag der begrafis van d buitgewoon hoogleeraar Dr. J. G. C. Volmer, is geslot. De promotie, exams ttams zull evwel voortgang kunn hebb, tzij door Heer examinator hieromtrt anders mocht word beslist. De Rector Magnificus, Leeghwater. Het Bestuur deelt mede dat de led van het Gezelschap Leeghwater inde gelegheid word gesteld, deel te nem aan de Excursie met het s.s. Johan de Witt ter bezichtiging van het grootste stoomschip ter wereld de s.s. Normandië op 13, 1 15 Juni a.s. Deze excursie wordt georganiseerd door het Kon. Instituut van Ingieurs. Beschikbaar zijn; W. REINDERS. 25 plaats inde e klas accomodatie h f 19. plaats in driepersoons hutt a ƒ 39. p.p. p.p. plaats a ƒ 29, p.p. Private Promotie. Ter verkrijging van d graad van doctor inde technische wetschap zal de heer Hdrik Koopmans, Scheikundig Ingieur, op Wosdag d 22st Mei, des namiddags van vier tot vijf uur, inde vergaderzaal van d Saat, Oude Delft No. 118, tegover ee commissie uit d Saat der Technische Hoogeschool, e proefschrift stelling verdedig, beide goedgekeurd door d Promotor Prof. Ir. G. A. Brder a Brandis. De titel van het proefschrift is: Bijdrage tot de knis van het cokesvormingsproces. De Rector Magnificus, W. REINDERS. Nadere bijzonderhed omtrt uur plaats van vertrek z. zijn te verkrijg bij van de Vaart. De inschrijving moet geschied op daarvoor bestemde formulier, eves verkrijgbaar, ook in te lever bij van de Vaart. Sluiting Dinsdag 21 Mei te uur namiddags. Het Bestuur stelt de volgde candidat: P. M. GUNST, Voorzitter. C. M. J. WILLEUMIER, Secretaris. H. G. VAN DEN BERG, Pningmeester. F. J. BOK, Excursieleider. T. H. HUIZINGA, Archivaris. Nams het Bestuur, J. HELLEMANS, Ingieursexam Juni De Afdeeling der Electrotechniek van de Technische Hoogeschool maakt bekd, dat zij, die wsch deel te nem aan het Ingieursexam voor Electrotechnisch Ingieur, Secretaris. REDACTIONEEL dat zal word afgom in Juni, zich hiertoe vóór 18 Mei tot d betrokk hoogleeraar di te wd, voor zoover zulks nog niet is geschied. De Secretaris der Afd. der Electrotechniek, H. S. HALLO. Op het Redactiebureau zijn de volgde ingekom; werk ter recsie Dr. D. Lo Ms Maatschappij in Plato s republiek. O. Kruisink Heddaags Studtlev. De Afdeeling der Mijnbouwkunde van de Technische Hoogeschool te Delft maakt bekd, dat zij die wsch deel te nem aan het Ingieursexam voor Mijningieur Ie of He deel, dat zal word afgom Dinsdag 11 Juni a.s., zich daarvoor schriftelijk hebb aan te meld vóór Dinsdag Algeme Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte Psychologie April De Opbouw Mrt. Apr. Mei Juni. Aan h, die belang mocht stell ine van deze werk stelt de Redactie deze gaarne voor eige tijd ter beschikking. 28 Mei bij d Secretaris van de goemde Afdeeling, Gebouw voor Mijnbouwkunde. REPETITOREN ADMINISTRATIEFEN STAATS WISKUNDE, NATUURKUNDE, RECHT, EN WATERSTAATS RECHT bij Mr. H. P. Bnewitz, Houttuin 1, Delft, Tel MECHANICA, KLVIERKANTEN bij Dr. Ir. E. H. M. Beekman, Maart Trompstraat 25. BOUWKUNDE, CONSTRUCTIE VE ONDERDEELEN VAN GE BOUWEN bij Nic. v.d. Drift, architect (oudassistt T.H.S.), Stevinstr. 173, Scheving, desgewscht ook in Delft. ELECTROTECHNIEK WIS WISKUNDE, ook BESCHRIJVEN DE MEETKUNDE THEORETI SCHE MECHANICA bij Ir. W. ]. Vollews, c.i., (oudassistt T. H.) Hoornbruglaan 8 te Rijswijk (Z.H.), Tel. D Haag KUNDE bij Ir. M. van der Ve, NAAR IJSLAND. Het Ned. Stud. Werkkamp verzoekt ons het volgde op te nem: Reeds eerder meldd wij dat ook dit jaar door het werkkamp e tocht naar Ijsland wordt georganiseerd, waar de studt bij de boer gaan hooi. Daar nog eige jongs meisjesstudt aan de tocht kunn deelnem, verzoekt het werkkamp h, zich zoo spoedig mogelijk in verbinding te stell met J. van Spoelstra, Tuyll van Serooskerkplein , Amsterdam Zuid. De tocht zal Kost ± ƒ op 6 Juli beginn eind Augustus eindig. assistt T. H., Cornelis Trompstraat 60, Delft. ELECTROTECHNIEK (STERK STROOM beh. El. Voorz.; ZWAK STROOM) bij Ir. D. Goedhart, assistt T. H., Hugo de Grootstraat 85, Delft. ELECTR. LEER (Maxwell): NAT. ELECTR. (alg. curs.); THERMO DYN.; MECH. (P 2); WISSELSTR. THEORIE: TRILL. LEER bij Dr. Ir. U. Ph. Lely (oudassist. T.H.) zoowel te Delft als te D Haag. Adres: Van Blankburgstr. 17, D Haag. Tel WISKUNDELESSEN P x bij Ir. B. von Faber, Julianastraat 2, Rijswijk (Z.H.) WISKUNDE, ook VECTORANA LYSE, MECHANICA, NATUUR KUNDE, WISSELSTROOMTHE ORIE bij Dr. Ir. P. M. Verhoeckx, Adriaan Pauwstraat 17, D Haag, telef (Van station H.IJ.S.Mte bereik met lijn 10 of 11). Voor deelname aan deze rubriek (25 plaatsing voor f 25. ) wde m zich tot de Admin. van De Spiegel'', Hippolytusbuurt, Tel 160.

6 DEN _ 6 Kleine adverttiën lüüßmi I 6 regels 75 ct, elke regel meer 12 1 / 2 ct bij vooruitbetaling NEDERLANDSCHE PBNA.at, ihem TECHNICUM I l&mmt kan ü van dist zijn met modern studie TE HUUR De less zijn uitgebreider ^33 ' 3" e Pr3CtiS he V3kke "' PATISSIER CUISINIER 2 Gemeubileerde etages, elk be dan dictat behandel ~. de moderne practijk. Polders _ P*M. V.DISSELDORP vattde 3 kamers, stroom d water, douche. BINNENWATERSLOOT 23. XJ. Ê W e a techniek Automob. f Verw. Koeltechn. Tprhnïpk Thllid Verbrand, motor btoom werkt, kunde Ea. GUSSENHOVEN BI NN ENWATERSLOOT 30 lllllllillllllllllllllllllllllllüllllllllllllllillilllllli AANGEBODFN AHiYGIiDUUIiIN door particulier; Oud model t.., «Fiatcoupe met groote dtekey seat Nat. bewijs. Absoluut in orde. Prijs f 75.. Vraag inlichting Alg. bouwkunde Vliegtuigbouw Architectuur Pom p nru l «Bouwontwerp ' J ' PRNA 1 1 Ele ct r, tra ctie Houtconstructies Electrotechniek bte con structies blec t r. meters tq Staalconstructies Gelijk wisselstr. Arnhem /ö i R ee ring machines Vaste brugg Hoogspann. mat Grote Sortering gebakjes IJspSrL. f 1.50 ClODUßtt Salades uroqu oaiaues Uit de Automaat Beweegb. brugg Leiding berek. Rotterdam, MERULAWEG 3, S I u i ze n Radiotechniek TEL. 18 lllillilllliilllllllillillllllllilllllll TEL 18 Telef J Firma A. KRÜSE VOLDERSGRACHT 19 TELEF. 71 Ook voor fijne vleeschwar.t _, Speciaal Tieleman & Dros A Kil lil BW' 'llklil ' É OZOM ' 1 specialiteit: ", \ VOORBURG w»» EconTarief ér Jf ook voor Heerwasch. HET VOORDEELIGST! \ \wpk< Vraagt inlichting: rkb tel. : haag zzsoh. Chique costuums aar maat met 2 maal pass I ZO. Firma C. MEEUWIS DE AANGEWEZEN HEERENKAPPER VOOR DELFT.. HIPPOLYTUSBUURT 37 TELEF t. wcahonberg Tartpfvorlantnn Haarknipp... 0 ct ALLEEN: idilclvcildymy Schercn 20 ct WITTE DE WITHSTRAAT 8 A HAAG Bij abonnemt: 10% tot 20% reductie Piet van der Vange HIPPOLYTUSBUURT 27 DELFT ONDERWIJS IN: PIANO. ORGEL. THEORIE. I N.V.BROUWERIJ D ORANJEBOOM ROTTERDAM F* M* D + v* d* Gaag zorgt voor Uw meubel verhuizing Dipl. KON. CONSERVATORIUM. A Lid v. d. NED. TOONKUNSTE NAARS VER. ARTISTIEK LEIDER DER MU ZIEK bij de N.V. VER. ROTT. HOFSTAD TOONEEL. (Dir. COR v.d. LUGT MELSERT). VRAAGT HET PROSPECTUS SPEC. VOOR SOLOSPEL. Bestelt voor gebruik THUIS inde BROUWERIJ GEBOTTELD flesschbier Houdbaar heerlijk van smaak Hoofdagt: J. T. POST Vrouwjuttland 1, Tel. 92, Delft D V. d. HEIMSTR. 83 Leverancier Sociëteit Phoix K P TEL E s GIRO 1827 Corpsleverancier V ATATaTATaTATA 1 ijfl ACADEMIA Boekhandel Antiquariaat OUDE DELFT 101/103 naast Hoofdgebouw T. H. k Naamloozc Vnootschap W. D. M EINEMA { Spekslagerij Zoo juist versch: Verkrijgbaar: i de tweede, geheel Oude Kerkstraat 9 Prospectus Nieuwe boek. omgewerkte ver Telefoon 178 Specialiteit in fijne VLEESCHWAREN II # M vrage gratis toezding = H meerderde druk van Nieuwe Method < J < voor Elemtair> < analyse OPGERICHT 1863 TREEDT i Prof. H. TER MEULEN FIJNSTE ZAAK HIER TER STEDE Aanbeveld, A. M. STEIJGER. II ALVORENS UW DISSERTATIE IN DRUK TE GEVEN, EERST IN ONDERHANDELING MET Naamlooze Vnootschap W. D. MONOTYPEDRUKKERIJ MEINEMA HIPROLVTUSB. 6 DELFT TELEFOON 160 II Dr. J. HESLINGA V 72 bladz., met 9 photo s 25 teeking. Prijs ingaaid f 2.0