JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014"

Transcriptie

1 Programma CONFERENTIE JEUGDZORG INZICHT 5 JUNI 2014 Welkom bij de conferentie Jeugdzorg InZicht. Namens Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provincie Utrecht heten wij u van harte welkom. Een half jaar voor de transitie van jeugdzorg naar gemeenten staat deze dag in het teken van integraal werken. We gaan vandaag met elkaar in gesprek en aan de slag met de vraag hoe we de zorg voor de jeugd zo goed en zo efficiënt mogelijk kunnen regelen. Het is de laatste keer dat Jeugdzorg InZicht door ons samen wordt georganiseerd. Met ruim een half jaar voor de boeg tot aan 2015 is de tijd van experimenteren voorbij; Het gaat nu om implementeren. Vanuit de praktijk zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld en breedgedragen afspraken gemaakt. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de transitie de goede kant op gaat. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat we er nog niet zijn. Daarom staan vandaag praktijkvoorbeelden centraal rond de thema s toeleiding, organisatie lokale zorg, inkoop, fi nanciering, sturing, cliëntparticipatie en ICT. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet er nog gebeuren om op 1 januari 2015 gemeentelijke zorg voor de jeugd te realiseren? Het belooft weer een zeer inspirerende en informatieve dag te worden. Laat Jeugdzorg InZicht de aftrap zijn voor het laatste half jaar waarin wij samen werken aan een succesvolle transitie. Hartelijke groeten, Jan-Dirk Sprokkereef Bestuurder Bureau Jeugdzorg Utrecht Mariëtte Pennarts Gedeputeerde Jeugdzorg

2 OVERZICHT WORKSHOPS 1 Buurtteams/ Jeugdteams effectief? We nemen u mee in de wereld van de buurtteams jeugd en gezin. Naast good practices komen ook landelijke voorbeelden en modellen van wijkteams aan bod. Hoe verhouden generalisten zich tot specialisten? En wat zijn werkzame factoren? Afwegingskader toegang specialistische zorg In deze workshop worden drie ordeningsmodellen voor zorg gepresenteerd. Deze ordeningsmodellen zijn behulpzaam bij afweging over de inzet van zorg op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Strategisch om na te denken over doelgroepen: waar willen we ons als gemeente op richten? Uitvoerend als basis voor een afwegingskader voor de toegang tot zorg. Integrale zorg, kansrijke verandering? Ervaar het zelf... Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag in een buurtteam en ondervind je hoe het is om integraal te werken. Je zet je tanden in een echte casus en ervaart wat er mogelijk is, waar knelpunten zitten en inventariseert gezamenlijk wat er nog nodig is. Maak mee hoe jouw werk er mogelijk in 2015 uit kan zien! Jeugdhulp primair en voortgezet onderwijs Slimme verbinding In de workshop gaan we in op deze slimme verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Ieder kind heeft het om in een veilige omgeving op te groeien én recht op onderwijs. In deze workshop staan we stil bij een geïntegreerd onderwijs-zorgaanbod dat voldoet aan de onderwijsbehoefte van het jonge kind en de ondersteuningsbehoefte van het gezin. Daarnaast komt ook het voortgezet onderwijs aan bod. Elk jaar lopen jongeren vast in het voortgezet onderwijs. Vaak door een opeenstapeling van complexe gedragsproblemen of problemen thuis. Met als gevolg spijbelen en schooluitval. Om dit te voorkomen zijn effectieve onderwijs-zorgprogramma s ontwikkeld voor jongeren SAVE en lokale teams: Hoe maken we de omslag naar een nieuwe samenwerking? De SAVE-organisaties staan samen met de lokale zorg voor jeugd voor de taak om de transitie waar te maken. We gaan op een andere wijze samen invulling geven aan de publieke verantwoordelijkheid voor veiligheid van jeugdigen en het keren van criminele carrières. Hoe kom je tot die omslag? Hoe voorkomen we dat het onveilig wordt voor jeugdigen tijdens de reorganisatie van de jeugdzorg? Dat hebben we in pilots uitgeprobeerd. In de workshop willen we daarover in gesprek gaan. En natuurlijk ook over wat je zelf al over dit thema hebt ontdekt. Hoe denk jij dat we de omslag naar 2015 kunnen maken? AMHK in wording In de huidige situatie bestaat er een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en zijn er twee Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). De bedoeling is dat er een AMHK gevormd gaat worden. Een ongedeelde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De totstandkoming van het AMHK is zeer actueel en in volle ontwikkeling. Graag nemen wij je mee in het denken hierover en willen wij in gesprek om vanuit de verschillende achtergronden input te krijgen. Crisisdienst buiten kantoortijden Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van de huidige werkwijze van de Crisisdienst Buiten Kantoortijden, zowel inhoudelijk als qua organisatie. In deze informatieve bijeenkomst gaan we in gesprek over de manier waarop de dienst in de toekomst kan aansluiten op de nieuwe organisatie van de jeugdzorg. GGZ niet te vroeg en niet te laat, niet teveel en niet te weinig. Aan de hand van casuïstiek presenteren wij de eerste resultaten van een nieuwe aanpak om uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. Verbinding tussen experts en eigen netwerk is het sleutelwoord. Graag krijgen wij feedback over losse eindjes die wij wellicht over het hoofd zien. 5 Diversiteit; Hoe ga je om met culturele verschillen? In deze workshop nemen we je mee naar de wereld van multi-probleemgezinnen met een migratieachtergrond. Hoe leven ze, wat denken ze, waar zijn ze de hele dag mee bezig, hoe kijken ze naar de hulpverlening? Wat gaat er in hen om als ze te horen krijgen dat ze verplicht hulp moeten accepteren? Hoe komt het dat ze zo weinig in de vrijwillige hulpverlening terecht komen? Aan de hand van een casus bespreken we vanuit welke invalshoeken het bewustzijn van deze gezinnen vergroot kan worden en welke rol de hulpverlener daarbij heeft.. 10 LVB/ Werk, de beste zorg! Wij gaan in gesprek over ondernemen, betekenisvol werk, ertoe doen, een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. We richten ons nu speciaal op jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen een beroep op hun mogelijkheden en ondersteunen hen bij het omgaan met hun beperking.

3 PROGRAMMA JEUGDZORG INZICHT Statenzaal Commissiekamer Vergaderzaal 2 Vergaderzaal 3 Vergaderzaal 4 Vergaderzaal 5 Vergaderzaal 6 Vergaderzaal 14 Vergaderzaal Ontvangst in de foyer 9.30 Opening Staatssecretaris en dilemmaquiz Breed wethoudersoverleg (besloten) Workshop 23: Wachtlijsten onder (transitie)druk? Workshop 5: Diversiteit, hoe ga je om met culturele verschillen? Workshop 6: SAVE en lokale teams: Hoe maken we de omslag naar een nieuwe samenwerking? Workshop 12: Netwerkpleegzorg, zorg voor een netwerk Workshop 14: De praktijk van jeugdzorg 3.0: Zelfredzamer, slimmer en effi ciënter Workshop 10: LVB / werk, de beste zorg! Workshop 16: Inkoopstrategie voorbeeld stadsregio Amsterdam : Slimmer samenwerken: Lunchlezing Erik Gerritsen Lunch in de foyer Workshop 1: Buurtteams / jeugdteams effectief? Workshop 4: Jeugdhulp en primair en voortgezet onderwijs - slimme verbinding Situationroom voor bestuurders (besloten) Workshop 11: Jeugdzorg plus; Een nieuwe kans Workshop 13: Hoe zet je een informeel netwerk in om specialistische zorg te verlenen? Workshop 2: Afwegingskader toegang specialistische zorg Workshop 22: Samen zicht op veiligheid Workshop 8: Crisisdienst buiten kantoortijden Workshop 15: Kosten en risicoverevening in de jeugdzorg Workhop 3: Integrale zorg, kansrijke verandering? Ervaar het zelf Workshop 19: Cliëntparticipatie in de praktijk Workshop 20: Privacy in de jeugdzorg Workshop 21: Calamiteiten en incidenten in de jeugdzorg - omgaan met de media Workshop 7: AMHK in wording Workshop 17: Hoe sturen we op kwaliteit van de zorg? Workshop 9: GGZ niet te vroeg en niet te laat, niet te veel en niet te weinig Afsluiting en Keynote: Derk Loorbach Borrel in de foyer Borrel in de foyer Legenda Plenair Voor genodigden Organisatie Lokale zorg Toeleiding (naar) Cliëntparticipatie Financiering ICT/privacy Calamiteiten Sturing Inkoop specialistische zorg

4 11 Jeugdzorg Plus; Een nieuwe kans In deze interactieve workshop gaan we in op de vraag welke zorg Jeugdzorg Plus biedt, voor welke doelgroep en wat de rol is van Jeugdzorg Plus binnen trajectzorg. Ondanks de heftige maatregel, biedt Jeugdzorg Plus kansen voor de toekomst van jongeren met ernstige gedragsproblemen en veiligheidsrisico s voor zichzelf en anderen. We gaan in gesprek over de vraag hoe wij jongeren deze kansen bieden en wat de mogelijkheden zijn binnen de transitie Netwerkpleegzorg, zorg voor een netwerk! In deze workshop gaan we in op de vraag hoe eeuwenoude principes als gemeenschapsgevoel en naastenliefde in een modern jasje, een oplossing bieden voor een hedendaags probleem. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen het netwerk van het gezin, maar ook het netwerk daaromheen zich betrokken voelt bij de zorg van het pleegkind? Hoe zet je een informeel netwerk in om specialistische zorg te verlenen? De participatiesamenleving is mooi, maar werkt dit ook voor hulpvragers die specialistische zorg nodig hebben en/of gezinnen die geen sterk netwerk hebben? Jazeker! In deze inspirerende workshop laten we zien hoe je formele zorg door professionals en informele zorg door vrijwilligers kunt verbinden. Met mooie ervaringsverhalen van cliënten en vrijwilligers. De praktijk van jeugdzorg 3.0: Zelfredzamer, slimmer en efficiënter Wat gebeurt er als je de gedachte van de transformatie ver doortrekt en de cliënt écht de lead is? In deze workshop word je meegenomen in de toekomst en laten we zien waar winst te halen is door eigen kracht op een innovatieve manier in te zetten. Kosten- en risicoverevening in de jeugdzorg Veel regio s buigen zich op dit moment over onderwerpen als sturing op zorg (fi nancieel en kwalitatief), inkoop en bekostiging. Deze interactieve workshop geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichten in fi nanciële kansen- en risico s rond regionale samenwerking jeugd. Aan de hand van inkoopmodellen, bekostiging en met name risicoverevening. In deze workshop formuleert iedereen één of meerdere vervolgstappen om tot benodigde afspraken te komen binnen de jeugdzorgregio of bovenregionaal Inkoopstrategie Voorbeeld Stadsregio Amsterdam Het nieuwe jeugdstelsel legt de regie en de financiering van alle zorg voor de jeugd bij de gemeente. Dat biedt nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van de inkoop van jeugdzorg. Hoe koop je kwalitatief goede jeugdzorg in? Hoe bepaal en evalueer je kwaliteit? Wie betrek je bij de keuze en besluitvorming? Deze bijeenkomst geeft antwoord op deze vragen en biedt praktische voorbeelden uit de stadsregio Amsterdam, waar men al keuzes heeft gemaakt over inkoop. Hoe sturen we op kwaliteit van de zorg? Hoe stuur je op outcome/kwaliteit en hoe gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars hiermee om? Gemeenten/zorgverzekeraars en zorgaanbieders, partners of opponenten?! Hoe stuurt een gemeente straks op de kwaliteit van zorg en wat vraagt dit van een zorgaanbieder? In deze workshop wordt stilgestaan bij praktijkervaringen uit de zakelijke markt en de inkoop van kwaliteit. Slimmer samenwerken: Lunchlezing Erik Gerritsen Onlangs verscheen het boek Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg?: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap. Tijdens deze lunchlezing gaat Erik Gerritsen in op het onderwerp samenwerking. Welke rariteiten is hij zoal tegengekomen? En hoe kunnen we deze met de transitie uitbannen? Cliëntparticipatie in de praktijk Heb je vragen rondom de ontwikkeling van de transitie/transformatieplannen en wil je daar graag over in gesprek met cliënten? Dan is dit je kans. Je gaat in gesprek met (oud) cliënten, ouders en professionals. Zij helpen jou verder op weg met hun input. Aan het eind van de bijeenkomst ga je de deur uit met bruikbare tips én heb je ervaren hoe nuttig én bijzonder het is om cliëntparticipatie in de praktijk te brengen. Privacy in de jeugdzorg De decentralisatie van de jeugdzorg, in combinatie met de overige decentralisaties, brengt nieuwe privacy-vraagstukken met zich mee. Deze workshop geeft inzicht in de privacyaspecten die spelen in de jeugdzorg. Specifi ek wordt aandacht besteed aan de decentralisatie en de zorgvuldige gegevensuitwisseling die daarmee gepaard zal gaan. In deze workshop geven we praktijkvoorbeelden maar gaan we ook in op de theorie achter privacybescherming. De opzet heeft een interactief karakter; We verwachten van iedereen een actieve bijdrage.

5 Calamiteiten en incidenten in de jeugdzorg Omgaan met de media Na een incident komt het regelmatig voor dat de media hier aandacht aan willen besteden. Onder het mom van maatschappelijke onrust weten verschillende media hun weg snel te vinden naar alle betrokken organisaties. De vraag Is dit gezin bekend bij jeugdzorg? wordt veelvuldig gesteld. Na de gebeurtenis is het zaak alle betrokken partijen zo snel mogelijk te vinden. Een calamiteitenprotocol biedt hiertoe uitkomst. Tijdens deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gekeken hoe dit mogelijk het beste kan worden vormgegeven. Samen zicht op veiligheid Met de transitie worden de gemeenten verantwoordelijk voor het vormgeven en oppakken van zorgmeldingen. Een taak die nu nog bij de Bureaus Jeugdzorg ligt. Tijdens de workshop gaan we in op de vraag wat een zorgmelding is en waar je rekening mee moet houden bij het oppakken van zorgmeldingen. Hoe kun je zicht krijgen op veiligheid en hoe kun je gebruik maken van elkaars expertise? Wachtlijsten onder (transitie)druk? In gesprek met kwartiermakers jeugdzorg. Wat zijn de ingrediënten voor het resultaat van het project Wachtlijsten Weg? Hoe slaan alle ketenpartners de handen ineen: visie, werkwijzen, informatievoorziening? Allemaal met als doel: zo snel mogelijk hulp beschikbaar waar nodig. Keynote: Prof. Dr. Derk Loorbach De transitie in de jeugdzorg komt niet uit de lucht vallen, maar is onderdeel van een fundamentele systeemverandering die veel verder gaat dan decentralisatie, bezuiniging of reorganisatie. Het gaat in de kern over het ontwikkelen en activeren van maatschappelijke netwerken die vroegtijdig, preventief en effectief problemen in opvoeden en opgroeien helpen oplossen. Ondanks dat deze nogal voor de hand liggende ambitie al jarenlang het streven is en ondanks alle goede wil en bedoelingen vanuit professionals, lijkt de praktijk eerder de andere kant op te gaan: oplopende kosten, steeds terugkerende crises en een groot gevoel van ontevredenheid aan alle kanten. De echte transitie gaat dan ook over cultuur- en gedragsverandering en uiteindelijk over persoonlijke transities.

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Ik begin met een citaat uit Kees Opmeer zijn boek Voetstappen op de trap, waarin hij verhalen optekende van kinderen in jeugdhulp:

Ik begin met een citaat uit Kees Opmeer zijn boek Voetstappen op de trap, waarin hij verhalen optekende van kinderen in jeugdhulp: 33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Officiële opening met verhalen uit de praktijk Op 5 februari 2013 vond in het Rotterdamse World Trade Center het Landelijk

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente

Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente Advies positionering regionale jeugdzorgtaken in Twente Inleiding In 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet ingevoerd 1. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Op dit

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie