Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag Vergaderzaal Galgenwaard uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur"

Transcriptie

1 Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag Vergaderzaal Galgenwaard uur Aanwezigen: Albert Bartelds (H2), Allard Jongsma (H1), Anna Gorter (D2), Anne Meijnders (D2), Arjaan Peree (H5), Bas Poppe (vertrouwenspersoon), Bram Ronnes (top/jeugd), Erwin Rintjema (H5), Ferdinand de Booij (H1), Folke Stuivenberg (vader, MC2), Frans Debie (H3), Gijs Ronnes (H1), Janine Pleizier (D1), Jeroen van Omme (H5), Jetske Gravensteijn (D1), Jos van Hout (jeugdcommissie), Jos Schreurs (H4), Jurgen Bakker (H3), Leonie Cramer (D5), Lisa Severein (D1), Loes Schrijvers (D2), Manon Burger (D4), Marijke Dorrestein (D1), Mark Oude Avenhuis (H1), Martin Lok (trainer D3), Mette van Kruisbergen (D1), Myron Tersteeg (D2), Rinke Oskam (D6), Tjarda Sijtsma (D5), Tom v/d Linde (H1), Wim Steenland (H4). Bestuursleden: Tom Claassen (voorzitter), Mieke Alebregtse (penningmeester), Jan Kroon (coördinator externe zaken) (later), Gitty Korsuize (recreantencoordinator), Rob van Hal (regio-coordinator), Jolien Witteveen (secretaris, notulist) Opening en vaststelling agenda. Tom opent om uur de vergadering. Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezigen. De bestuursleden Sam van Ling (jeugd) en Ernst Soethout (top) zijn afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Lustrum: Wim Steenland (H4) deelt namens de lustrumcommissie mee dat er komend jaar een aantal activiteiten zal worden georganiseerd, te beginnen met het Diner Rouler op 12 november met daar op aansluitend een borrel bij het café Central Park vanaf uur. Het mooie logo voor het lustrumjaar is ontworpen door Jos van Hout. Verder wordt erop gewezen de website in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van alle activiteiten. Beachvelden: Tom doet verslag van de ervaringen met de beachvelden naast Nieuwe Welgelegen afgelopen zomer. Dit was een tijdelijke gelegenheid. Er was enthousiasme over het idee en er is nu overleg over een permanente gelegenheid. VV Utrecht doet zijn best om een grote rol hierin te spelen. Vrijwilligers: vacatures en vergoedingen-beleid: Jolien deelt mee dat dit jaar opnieuw wordt gekeken naar de vergoedingen voor vrijwilligers (o.a. trainers). Mochten hier ideeën over zijn, deze graag doorgeven aan Jolien. Jolien deelt eveneens mee dat er volgend seizoen een vacature zal zijn voor de ledenadministratie, aangezien Carola van Diemel volgend seizoen hiermee zal stoppen. Gegadigden graag melden bij Carola en/of Jolien. 3. Notulen vorige ALV De notulen van de ALV van worden doorgenomen en met onderstaande opmerkingen en met dank aan de notulist, vastgesteld: - Er staat in de notulen dat de jeugdcontributie in deze ALV op de agenda zou staan, dat staat hij niet. Mieke antwoordt dat dit onderwerp terugkomt bij de begroting. - Sam van Ling (H1) wordt veranderd in: Sam van Ling (jeugdcoördinator). 4. Organisatieverandering en bestuurssamenstelling Er gaat e.e.a. veranderen als gevolg van het strategisch plan. Zo komt er een uitbreiding van het dagelijks bestuur met vier leden, te weten: - Ernst Soethout (H1): is vandaag afwezig, maar zal in het bestuur de rol van Coördinator Technische Zaken vervullen. Ernst blijft geen topsportcoördinator, hiervoor zal vervanging gezocht worden. - Jos Schreurs (H4): zal de rol van penningmeester langzamerhand overnemen van Mieke, die het bestuur aan het eind van dit seizoen zal verlaten.

2 - Rinke Oskam (D6): zal de rol van secretaris overnemen van Jolien. Jolien zal vervolgens zelf de rol van vrijwilligercoördinator op zich gaan nemen. - Tjarda Sijtsma (D5): wordt algemeen bestuurslid met in haar portefeuille facilitaire zaken. Zij zal o.a. de verantwoordelijkheid voor het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscoördinatie gaan dragen. Jolien licht nog toe dat de rollen al wel zijn vastgesteld, maar dat de precieze taakbeschrijvingen nog verder ingevuld gaan worden. De bedoeling is de beoogd leden in de ALV van mei 2011 te installeren. Hiermee zullen de huidige coördinatoren van de afdelingen (top, regio, recreanten en jeugd) uit het bestuur gedechargeerd worden. De formele positie verandert hiermee, maar hun rol binnen de vereniging blijft hetzelfde, o.l.v. Ernst. 5. Realisatie 2009/2010 Tom biedt namens het bestuur zijn excuses aan voor de late verzending van de financiële stukken en het feit dat de nieuwste versie ter plekke moest worden uitgedeeld. Een schriftelijke toelichting ontbreekt. Tom vraagt begrip voor de omstandigheden die hieraan ten grondslag liggen, namelijk het feit dat Mieke in weken voor de ALV ziek is geweest. a. Presentatie realisatie De realisatie van wordt toegelicht door Mieke. Er is voor gekozen om dit jaar een crediteuren-post van een aantal seizoenen geleden te laten vervallen, omdat er verwacht wordt dat de facturen niet meer aan ons verstuurd zullen worden. Er wordt door Jos van Hout gevraagd of dit niet een winst van eerdere jaren is. Mieke antwoordt dat het geen winst is maar een negatieve kostenpost, waarmee we de begroting hebben kunnen dichten. Er wordt door Jan Kroon gevraagd hoe kan het dat de opbrengst van de contributie tegenvalt terwijl er leden zijn bijgekomen. Mieke antwoordt dat er minder nieuwe leden zijn dan verwacht. Er is een aantal teams met minder leden dan begroot. Er wordt door Anne Meijnders en Erwin Rintjema gevraagd naar het begroten van de boetes. Het beleid is dat boetes altijd op 0,- begroot worden. Vorige ALV is een afspraak gemaakt over de boetes: de boetes zullen zoveel mogelijk worden doorberekend aan de betreffende teams. Bij de aanvoerdersbijeenkomst zijn tips gegeven om boetes makkelijker te voorkomen. Tot zover bekend zijn er nog geen boetes voor dit seizoen ontvangen. Zodra er boetes bekend zijn zal dit z.s.m. bericht worden aan de betreffende teams. Het boetebedrag van het seizoen van 600,- is een uitschieter. Er wordt door Bram Ronnes gevraagd wat er gebeurt met het deel van de kosten voor trainersopleidingen dat is teruggestort door de Nevobo aan de vereniging. Tom antwoordt dat in ieder geval een deel hiervan rechtstreeks terug gaat naar de jeugdopleiding, maar dat dit niet bij voorbaat alles hoeft te zijn. Het bestuur kijkt hiernaar. Er wordt door Arjaan Peree gevraagd naar het voordeel van de Grote Clubactie? Erwin: We moeten kritisch kijken naar de Clubactie, de vraag of het meer oplevert dan het kost moet beantwoord worden. Het bestuur kijkt hiernaar en komt hier in de mei-alv bij de begroting van volgend seizoen op terug. Er wordt door Jos van Hout gevraagd naar het potje PR: hier onder vallen bijvoorbeeld de ALV-borrels en andere extra s die betaald worden. Er wordt door Arjaan gevraagd waarom er onder het rijtje commissies geen jeugdcommissie staat. Deze staat verder op in de begroting apart vermeld. Volgend jaar zal hiervoor wellicht een andere indeling gemaakt worden. b. Verslag kascommissie Jeroen van Omme: Geeft aan weinig tijd te hebben gehad vanwege late verzending, maar heeft goede antwoorden gekregen op zijn vragen en geeft een positief advies aan de ALV over de realisatie. Mark Oude Avenhuis: heeft de stukken niet gezien en kan daarom ook geen advies uitbrengen. Hij vindt dit jammer, omdat ook hij in de kascommissie zit. Er wordt een vraag gesteld over de 1500,- voor de lustrumcommissie, waarop is dit bedrag gebaseerd? Dit is door het dagelijks bestuur voorgesteld en overlegd met de lustrumcommissie.

3 De vraag is of de realisatie ter stemming kan worden gebracht zonder twee adviezen van de kascommissie? Het voorstel van Folke Stuivenberg om vaststelling onder voorbehoud ter stemming te brengen wordt overgenomen. Stemming; voor: 37, tegen: 0, onthouden: 0. De realisatie is onder voorbehoud van tweede positief advies van de kascommissie aangenomen. c. Decharge kascommissie, installatie kascommissie 2010/2011 De decharge wordt, gezien bovenstaande, uitgesteld. Wanneer Mark een advies heeft gegeven over afrekening, zal hij worden gedechargeerd. Bas Poppe en Jeroen Van Omme zullen de nieuwe kascommissie zijn. d. Vaststelling Eigen Vermogen Het Eigen Vermogen wordt eveneens onder voorbehoud vastgesteld. Gijs Ronnes vraagt of de ALV niet meer inzicht moet/mag krijgen in de jeugdbegroting. Tom noemt dat we bij de volgende ALV wellicht meer inzicht kunnen geven in de jeugdrekening. Allard geeft aan dat de geldstromen bij de jeugd terug zouden moeten komen als budget-post op de begroting en afrekening. Het dagelijks bestuur gaat de geldstromen inzichtelijker maken voor de volgende ALV. Jos van Hout geeft aan dat hij persoonlijk veel voorschiet voor de jeugd, om op die manier niet alles via de penningmeester te laten lopen. Dit kost iedereen minder moeite en gaat sneller. Hij doet het voorstel om de afzonderlijke commissies meer autonomie te geven, en niet alles via penningmeester te laten verlopen. Hij zou graag zien dat iedere commissie een eigen rekening heeft en de penningmeester meer als manager fungeert. Allard geeft aan dat dit voorstel ook goed in de structuurveranderingen zou passen, in het kader van beleidsmanagement door het bestuur. Er moet dan voor de ALV inzicht zijn in de afzonderlijke budgetbegrotingen. 6. Beleid 2010/2011 a. Top, regio, recreanten, jeugd. Recreanten: Gitty vertelt dat er twee teams hebben meegedaan aan het NL kampioenschap. Helaas niet gewonnen, maar wel leuk. Het gaat goed met de recreanten. Veel nieuwe leden. Helaas moet aan veel mensen nee verkocht worden, omdat het beginnersteam inmiddels meerdere jaren draait en eigenlijk geen beginnersteam meer is, er is geen ruimte voor beginners. Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er geen nieuwe recreanten bij kunnen komen. Tom legt uit dat per seizoen bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn ivm zaalruimte en facilitaire zaken. Dit seizoen is gekozen voor de oprichting van een nieuw mastersteam bestaande speelsters die vorig jaar ook al lid waren van de vereniging. Verder nog gesproken over de mogelijkheden binnen VVU om een trainerscursus te doen. Janine geeft aan dat er ook nog plek is voor cursisten voor de VT2-training bij VSU. Regio: Rob vertelt dat er weinig wijzigingen in het regiobeleid te melden zijn. Omdat besloten is teams met max. 11 spelers te maken doet ook bij de regio zich voor dat nieuwe leden niet geplaatst kunnen worden op het gepaste niveau. Er zijn nog 3 nieuwe teamcoördinatoren vanuit de TZ nodig. Uitgangspunt is 1 coördinator per twee teams. Aanmelden kan bij Rob. Allard vraagt of er in kaart wordt gebracht hoeveel afwijzingen er zijn? Dit wordt bijgehouden, ook voor welk niveau dit geldt. De wachtlijsten zullen daarmee in kaart gebracht worden t..b.v. bijvoorbeeld gesprekken met VSU. Allard zal hiertoe contact opnemen met Gitty en Rob. Jeugd: Ferdinand deelt namens Sam mee dat de jeugd blijft groeien in aantal. Er zijn nu zeven teams; 170 jeugdleden, waarvan 40 mini s. Het gaat goed met de jeugd. Er zijn afspraken (gedragsregels) gemaakt met trainers, ouders en de jeugdcommissie. Alle trainers zijn inmiddels opgeleid. Het niveau van de trainers wordt op peil gehouden door de TC. Er is een aparte coördinator voor de mini s aangesteld, Mark Hakhof. Er staat een groot aantal mooie activiteiten op stapel: ouder-kindtoernooi, Sinterklaas, oliebollentoernooi etc. Top: Janine doet verslag namens de commissie. Er zijn nieuwe trainers voor de dameslijn. De herenlijn heeft dezelfde trainers behouden. D1 heeft dit jaar een zgn. bouwjaar en moet volgend seizoen voor promotie gaan spelen, doelstelling voor D2 en 3 is handhaven + doorstroming naar D1. Heren 1 moet zsm promoveren, Heren 2

4 en 3 hebben als doel handhaven en doorstroming naar H1. De topcie. is blij met de sponsoring van ARP. Ook wordt nog gemeld dat er een talententraining voor de dameslijn is opgezet. Jurgen vraagt naar de 2 e training van dames 3. Het bestuur antwoordt dat het beleid is investeren in kwaliteit. Destijds afgesproken dat het 1 e en 2 e team van de dames- en herenlijn sowieso top is en dat divisieteams ook top zijn. Dames 3 wordt dus als top beschouwd en dus krijgen zij een 2 e training. Er wordt opgemerkt dat dit niet in het Huishoudelijk Reglement staat. Tom antwoordt dat dit sowieso al geactualiseerd dient te worden. Er wordt door Frans gevraagd naar de communicatie met de regio. Janine antwoordt dat deze nog niet voldoende is, maar dat er hard aan gewerkt wordt om deze te verbeteren, i.c.m. met de nieuwe structuur van de TZ. b. Verenigingsmanager Allard vertelt dat vanwege de bezuinigingen de subsidie vanuit de gemeente stop zal worden gezet. Allard heeft elke twee maanden een gesprek met de VSU hierover. De verenigingsmanager van het Marco van Bastensportpark heeft de taak gekregen om de gelden binnen Nederland hiertoe in de gaten te houden. Jos van Hout vraagt aandacht voor het feit dat Allard er voor gezorgd heeft dat volleybal een van de tien kernsporten van Utrecht is geworden. Dit levert meer geld op (en een applaus voor Allard). Allard zal dit verder coördineren i.s.m. de VSU. c. Sponsorcommissie Allard: de vernieuwde sponsorcommissie is een paar keer bij elkaar geweest. Er waren al een aantal initiatieven, o.a. vanuit Erwin, maar er moest weer een slinger aangegeven worden. De commissie richt zich op drie zaken: de thuisdagen, teams en activiteiten. Voor de thuisdagen word o.a. gekeken naar een samenwerking met de Heksenketel en de beheerders. Er is enthousiasme om mee te werken. Voor teams geldt dat er al een paar teams zijn met een eigen sponsor, dit kan worden uitgebreid. Omdat er al veel activiteiten georganiseerd worden is het idee om hier bij aan te sluiten en te zorgen dat bij de bestaande activiteiten meer geld gegenereerd wordt (niet iets nieuws op te zetten.) Er zijn veel (nieuwe) plannen, bijvoorbeeld menukaarten voor het werven van sponsoren, thuisdagen groter maken i.s.m. de Heksenketel (bijvoorbeeld het VVmenU), welkomstbord met informatie, club van 50, bedrijventoernooi uitbreiden. Tot en met december wordt de tijd gebruikt om te inventariseren. Geïnteresseerden om mee te denken over sponsoring worden gevraagd zich aan te melden bij de secretaris. Complimenten worden gegeven aan de sponsorcommissie. Gijs vraagt zich af of er niet in de ALV besloten moet worden over beleid hieromtrent. Er wordt afgesproken dat wanneer het om de besteding van grote (sponsor)bedragen zal gaan, het bestuur dit in de ALV terug laat komen. d. Technische zaken Tom geeft aan dat de eerder aangekondigde structuurverandering in het technisch beleid dit seizoen doorgevoerd zal worden. De verschillende afdelingen zullen qua technisch beleid samengevoegd worden tot één Technische commissie o.l.v. Ernst. Ernst gaat de komende maanden met de huidige technische commissies in gesprek en zal i.s.m. de andere bestuursleden een plan uitvouwen voor het samenvoegen van de TC s. 7. Begroting 2010/2011 Mieke geeft een toelichting op de begroting. Janine vraagt waarom de begrote uitgaven voor de trainers topsport naar beneden gaan, terwijl we de huidige trainer van D2 veel minder geld kunnen bieden dan waarvoor hij normaliter aan de slag gaat. Het bestuur licht toe dat er vanuit de basisfaciliteiten maar geringe mogelijkheden zijn voor het bekostigen van de dure/kwalitatief goede trainers. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten afgenomen ten opzichte van vorig seizoen. Daarom is er met verschillende teams afgesproken dat de teams zelf sponsors moeten zoeken c.q. garant moeten staan voor de een gedeelte van de kosten. Folke vraagt zich af of de boetes toch niet realistisch begroot moeten worden? Tom geeft aan dat ons beleid er op gericht is de boetes sterk te verminderen en daarom op 0,- begroot staan. Dit jaar was de 600,- aan boetes een forse uitschieter.

5 Arjaan wil graag dat de kosten en opbrengsten van de feestcommissie inzichtelijk worden gemaakt. Mieke geeft aan dat de feesten winstgevend zijn maar dat dit niet op de begroting terug te vinden is, omdat ze de winst weer in een volgend feest kunnen stoppen. Afgesproken wordt dat kosten/opbrengsten van de feestcommissie, net als die van bijvoorbeeld jeugdcommissie, inzichtelijk gemaakt worden voor de ALV. De jeugdcommissie geeft aan dat er in de vorige ALV een toezegging is gedaan over het kijken naar de jeugdcontributie. Er werd en wordt gevraagd om meer inzicht in de opbouw van de jeugdcontributie. Er wordt door het bestuur gewezen op de bijlage waarin de opbouw van de contributie genoemd staat in een taartdiagram. Jos van Hout vraagt zich af of er met de 41 euro die de jeugd bijdraagt aan de top. Uitgelegd wordt dat hiermee de jeugdtop bedoeld wordt: alle jeugdleden dragen bij aan de hoogste teams van de jeugd, net zoals alle seniorenleden bijdragen aan de topteams van de senioren. De jeugdcommissie is niet tevreden met het inzicht wat zij krijgt in de cijfers en opbouw van de jeugdcontributie. Jos van hout merkt op dat door de jeugdcommissie een andere berekening is gehanteerd met daaruit rollend een andere, lagere jeugdcontributie. Dit is aan het bestuur kenbaar gemaakt, maar nooit op gereageerd. De voorzitter licht toe dat hetzelfde rekenmodel is gebruikt dat al jaren met succes is gehanteerd om te komen tot een kostendekkende contributie. Mieke geeft aan dat Jurgen de opmerkingen van de jeugdcommissie in het verleden al heeft besproken met Sam, de jeugdcoördinator. Tevens zijn door Mieke nog een aantal opmerkingen verwerkt in de huidige begroting. De communicatie hierover is onvoldoende geweest. Er wordt door een aantal leden aangegeven dat de jeugdcommissie meer vertrouwen moet hebben in het bestuur. Er is bij de jeugdcommissie (meer) behoefte om de cijfers te zien en met bestuur in gesprek te gaan over de in hun ogen te hoge jeugdcontributie. Bas stelt voor om een gesprek te faciliteren tussen de jeugdcommissie en de penningmeester (en aanstaande penningmeester) om hier verder op in te gaan. Dit wordt positief opgenomen en zal worden afgesproken door betrokkenen. Tom geeft aan dat het bestuur graag de huidige begroting ter stemming wil brengen, met de toezegging dat er voor volgend seizoen opnieuw (samen met de jeugdcommissie) gekeken zal worden naar de jeugdcontributie. Allard geeft aan dat er in het gesprek dat door Bas is geïnitieerd ook aandacht moet zijn voor de budgetbegroting van de jeugd, geïntegreerd in de algehele begroting. Bram vraagt of de begroting ook onder voorbehoud ter stemming gebracht kan worden. Tom geeft aan dat dit niet wenselijk is, de begroting zal integraal ter stemming voorgelegd worden. Stemming; voor: 19, tegen:2, onthouden: 16. De begroting is aangenomen. 8. Rondvraag en sluiting - Jan wil graag formeel gedechargeerd worden. Hij geeft aan de laatste maanden nauwelijks meer iets gedaan te hebben i.v.m. verblijf in het buitenland en drukte. Jan wordt gedechargeerd en wordt door Tom hartelijk bedankt voor zijn inzet. - Tjarda: Diner Rouler 12 november: inschrijven kan nog tot 1 november. - Bas: Wil graag alle positieve energie in de vereniging benadrukken. - Myron: vraagt naar de nieuwe type ballen die de jeugd wel heeft maar dames 1 / 2 niet, terwijl tegenstanders wel met het nieuwe type spelen. Tom antwoordt dat momenteel een inventarisatie plaatsvindt van het aanwezige materiaal, inclusief ballen, op basis daarvan kunnen evt. nieuwe type ballen besteld worden. - Anne: geeft aan zich een beetje benadeeld te voelen omdat er gezegd werd dat de vrijwilligers nu geen vergoeding krijgen en trainers wel. Maar ik ben als trainer ook vrijwilliger. Jolien benadrukt dat dat zo is en dat we daar ook erg blij mee zijn. We willen het komende jaar wel goed gaan kijken naar de verschillende vergoedingen tussen de trainers en de andere vrijwilligers. - Ferdinand: complimenteert de lustrumcommissie en vraagt hen de jeugd niet te vergeten in hun activiteiten. Wim geeft aan dat Petra als moeder van een aantal jeugdleden in de lustrumcommissie zit. - Bram: biedt aan een cursus train-de-trainer te geven aan recreanten- en regiotrainers. Gitty neemt contact op met Bram en Rob. De voorzitter sluit de vergadering om uur en nodigt een ieder uit voor een borrel in de heksenketel.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013 Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen

Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013 Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013 Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen Aanwezig: 49 leden volgens presentielijst. Afwezig: Vooraf afgemeld: 12 leden. 1. Opening (Berny Voortman):

Nadere informatie

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014

TORNAX. Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 TORNAX Volleybalvereniging te Ruurlo opgericht 24 maart 1970 JAARVERSLAG PR EN ACTIVITEITEN 2014 Het bestuurslid PR en Activiteiten is in grote lijn verantwoordelijk voor de interne- en externe presentatie

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: Coen de Vos, Ingrid Stant, Ingrid Schoots, Sander Kaspers, Marjolein Kuiper en Marcel Bakker.

Met kennisgeving afwezig: Coen de Vos, Ingrid Stant, Ingrid Schoots, Sander Kaspers, Marjolein Kuiper en Marcel Bakker. Aanwezig: Yvonne van Silfhout (voorzitter), Diederik Weve, Luuk Somers, Annet van de Ven, Elly Bom, Remco Stevens, Kees Roos, Jet Mol, Frans Hamelink, Rob van Ooijen (later tijdens de vergadering), Jeroen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom. V E R S L A G Vergadering : Algemene Ledenvergadering Hockeyvereniging Westland Datum : 23 juni 20015 Tijd : 20.15 uur Locatie : Clubhuis Hockeyvereniging Westland Aanwezig : 45 aanwezigen waarvan 34 stemgerechtigde

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen.

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Versie: Definitief 1.1 Datum: 28 oktober 2013 1. Verenigingsnaam De naam van de volleybalvereniging is ISALA 77. De vereniging

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Stichting Volleybal Utrecht bestaat uit:

Stichting Volleybal Utrecht bestaat uit: Vacatures Stichting Volleybal Utrecht Stichting Volleybal Utrecht is in 2007 opgericht met als doelstelling volgens de statuten: het promoten van de volleybalsport in het algemeen en het organiseren van

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Verslag ALV vergadering 06 november 2014

Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Aanwezig: 19 personen en 5 bestuursleden. Afwezig met kennisgeving: Miquel, Anja(moeder van Eline), Liesbeth, Peter(vader van Linde), Leon, Rina, Nadia, Willy 1.

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING Vrijdag 17 september 2010 15.00 uur Gebouw Nationale Reisopera, Perikweg 97, Enschede

VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING Vrijdag 17 september 2010 15.00 uur Gebouw Nationale Reisopera, Perikweg 97, Enschede VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING Vrijdag 17 september 2010 15.00 uur Gebouw Nationale Reisopera, Perikweg 97, Enschede Opening De heer Dennis Bouwman opent, als waarnemend voorzitter, de vergadering

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering High Five 31-3- 2015

Notulen algemene ledenvergadering High Five 31-3- 2015 Notulen algemene ledenvergadering High Five 31-3- 2015 Aanwezig: Natasje van de Sande(ju-16-2), Onno Tool (H2),Dolf v.d. Hout(H2), Peter Smits (H1, JU14-1), Tim Veldhuis (H2), Wouter de Regt (U10, U12-1)

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Volleybalvereniging Boni Utrecht

Volleybalvereniging Boni Utrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Utrecht Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 14 mei 1983 te Utrecht. Gewijzigd vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 6 juni 1986,

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 2011

JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 2011 JAARVERSLAG VOLLEYBAL VERENIGING HARDERWIJK SEIZOEN 2010 2011 1. Hoofdbestuur Het hoofdbestuur van VVH bestond in het seizoen 2010-2011 uit: Bert Veldhorst: voorzitter Vacant: vice-voorzitter Aad Pors:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Voetbal vereniging TVC-BREDA Sportpark "Kwakkelhut " Kwakkelhutstraat 102-104 4814 KR Breda Tel : 076-5148000 www.tvcbreda.nl Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Inleiding: Er is besloten door het

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum: Dinsdag 29 september 2015 Plaats: De Veste Afwezig m.k.: Paul Elfrink, Ineke & Wolter van Tarel, Gerrit Tuesink, Ans Buyvoets, Joke en Herman Geerlings Resi

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering V.C. Bladel d.d. 08 november 2012 in de Ambiani.

Verslag Algemene Ledenvergadering V.C. Bladel d.d. 08 november 2012 in de Ambiani. Verslag Algemene Ledenvergadering V.C. Bladel d.d. 08 november 2012 in de Ambiani. 1. Opening De voorzitter Ruud van Beek opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 42 aanwezige VC Bladel leden welkom.

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem

Notulen Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Notulen Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Datum: 17 december 2014 Locatie: sporthal de Bongerd te Doetinchem Tijd: 19.30 uur Aanwezig: Iris Meulendijks, Floor Ketelaar, Rudie van Schelt, Ben

Nadere informatie

Volleybalvereniging Kidang - Bemmel w. www.kidang.nl e. info@kidang.nl

Volleybalvereniging Kidang - Bemmel w. www.kidang.nl e. info@kidang.nl Volleybalvereniging Kidang - Bemmel w. www.kidang.nl e. info@kidang.nl Nieuwsbrief Kidang - November De nieuwsbrief met alle informatie over de vereniging. In deze nieuwsbrief komen veel verschillende

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal.

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Afwezig met kennisgeving: Gea de Jonge; Carolien Visser; Jaap Wubs; Karel Moorman.

Nadere informatie

Afwezig m.k.: Jeannette Schoenmakers, Erwin van den Bos, familie van der Griendt, Jos Koster, familie Cramer, Paul Hoeksema

Afwezig m.k.: Jeannette Schoenmakers, Erwin van den Bos, familie van der Griendt, Jos Koster, familie Cramer, Paul Hoeksema Flevo Musketiers Verslag ALV 22 november 2013 Aanwezig: Sylvia Eissens (voorzitter deze vergadering), Anja Jongejan (penningmeester, notulist), Marc Laan (wedstrijdsecretaris), Jeroen Kuit (algemeen bestuurslid),

Nadere informatie

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Notulen ALV 15-09-15 Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Kandidaatsbestuur (5): Sara Corbey Merel de Beer Steven Lindelauff Stijn Voet Ali Yurtseven Leden: Melle Koletzki

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD Datum : 30 OKTOBER 2014 Plaats: Chinees Restaurant Fu Hing, Varsseveld Aanvang: 20.00 uur 1. Opening Aanwezig: 30 leden en het bestuur.

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Dinsdag 12 februari 2013 1. Opening en mededelingen Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom maar maakt duidelijk dat deze vergadering alleen

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie