Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag Vergaderzaal Galgenwaard uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur"

Transcriptie

1 Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag Vergaderzaal Galgenwaard uur Aanwezigen: Albert Bartelds (H2), Allard Jongsma (H1), Anna Gorter (D2), Anne Meijnders (D2), Arjaan Peree (H5), Bas Poppe (vertrouwenspersoon), Bram Ronnes (top/jeugd), Erwin Rintjema (H5), Ferdinand de Booij (H1), Folke Stuivenberg (vader, MC2), Frans Debie (H3), Gijs Ronnes (H1), Janine Pleizier (D1), Jeroen van Omme (H5), Jetske Gravensteijn (D1), Jos van Hout (jeugdcommissie), Jos Schreurs (H4), Jurgen Bakker (H3), Leonie Cramer (D5), Lisa Severein (D1), Loes Schrijvers (D2), Manon Burger (D4), Marijke Dorrestein (D1), Mark Oude Avenhuis (H1), Martin Lok (trainer D3), Mette van Kruisbergen (D1), Myron Tersteeg (D2), Rinke Oskam (D6), Tjarda Sijtsma (D5), Tom v/d Linde (H1), Wim Steenland (H4). Bestuursleden: Tom Claassen (voorzitter), Mieke Alebregtse (penningmeester), Jan Kroon (coördinator externe zaken) (later), Gitty Korsuize (recreantencoordinator), Rob van Hal (regio-coordinator), Jolien Witteveen (secretaris, notulist) Opening en vaststelling agenda. Tom opent om uur de vergadering. Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezigen. De bestuursleden Sam van Ling (jeugd) en Ernst Soethout (top) zijn afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Lustrum: Wim Steenland (H4) deelt namens de lustrumcommissie mee dat er komend jaar een aantal activiteiten zal worden georganiseerd, te beginnen met het Diner Rouler op 12 november met daar op aansluitend een borrel bij het café Central Park vanaf uur. Het mooie logo voor het lustrumjaar is ontworpen door Jos van Hout. Verder wordt erop gewezen de website in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van alle activiteiten. Beachvelden: Tom doet verslag van de ervaringen met de beachvelden naast Nieuwe Welgelegen afgelopen zomer. Dit was een tijdelijke gelegenheid. Er was enthousiasme over het idee en er is nu overleg over een permanente gelegenheid. VV Utrecht doet zijn best om een grote rol hierin te spelen. Vrijwilligers: vacatures en vergoedingen-beleid: Jolien deelt mee dat dit jaar opnieuw wordt gekeken naar de vergoedingen voor vrijwilligers (o.a. trainers). Mochten hier ideeën over zijn, deze graag doorgeven aan Jolien. Jolien deelt eveneens mee dat er volgend seizoen een vacature zal zijn voor de ledenadministratie, aangezien Carola van Diemel volgend seizoen hiermee zal stoppen. Gegadigden graag melden bij Carola en/of Jolien. 3. Notulen vorige ALV De notulen van de ALV van worden doorgenomen en met onderstaande opmerkingen en met dank aan de notulist, vastgesteld: - Er staat in de notulen dat de jeugdcontributie in deze ALV op de agenda zou staan, dat staat hij niet. Mieke antwoordt dat dit onderwerp terugkomt bij de begroting. - Sam van Ling (H1) wordt veranderd in: Sam van Ling (jeugdcoördinator). 4. Organisatieverandering en bestuurssamenstelling Er gaat e.e.a. veranderen als gevolg van het strategisch plan. Zo komt er een uitbreiding van het dagelijks bestuur met vier leden, te weten: - Ernst Soethout (H1): is vandaag afwezig, maar zal in het bestuur de rol van Coördinator Technische Zaken vervullen. Ernst blijft geen topsportcoördinator, hiervoor zal vervanging gezocht worden. - Jos Schreurs (H4): zal de rol van penningmeester langzamerhand overnemen van Mieke, die het bestuur aan het eind van dit seizoen zal verlaten.

2 - Rinke Oskam (D6): zal de rol van secretaris overnemen van Jolien. Jolien zal vervolgens zelf de rol van vrijwilligercoördinator op zich gaan nemen. - Tjarda Sijtsma (D5): wordt algemeen bestuurslid met in haar portefeuille facilitaire zaken. Zij zal o.a. de verantwoordelijkheid voor het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscoördinatie gaan dragen. Jolien licht nog toe dat de rollen al wel zijn vastgesteld, maar dat de precieze taakbeschrijvingen nog verder ingevuld gaan worden. De bedoeling is de beoogd leden in de ALV van mei 2011 te installeren. Hiermee zullen de huidige coördinatoren van de afdelingen (top, regio, recreanten en jeugd) uit het bestuur gedechargeerd worden. De formele positie verandert hiermee, maar hun rol binnen de vereniging blijft hetzelfde, o.l.v. Ernst. 5. Realisatie 2009/2010 Tom biedt namens het bestuur zijn excuses aan voor de late verzending van de financiële stukken en het feit dat de nieuwste versie ter plekke moest worden uitgedeeld. Een schriftelijke toelichting ontbreekt. Tom vraagt begrip voor de omstandigheden die hieraan ten grondslag liggen, namelijk het feit dat Mieke in weken voor de ALV ziek is geweest. a. Presentatie realisatie De realisatie van wordt toegelicht door Mieke. Er is voor gekozen om dit jaar een crediteuren-post van een aantal seizoenen geleden te laten vervallen, omdat er verwacht wordt dat de facturen niet meer aan ons verstuurd zullen worden. Er wordt door Jos van Hout gevraagd of dit niet een winst van eerdere jaren is. Mieke antwoordt dat het geen winst is maar een negatieve kostenpost, waarmee we de begroting hebben kunnen dichten. Er wordt door Jan Kroon gevraagd hoe kan het dat de opbrengst van de contributie tegenvalt terwijl er leden zijn bijgekomen. Mieke antwoordt dat er minder nieuwe leden zijn dan verwacht. Er is een aantal teams met minder leden dan begroot. Er wordt door Anne Meijnders en Erwin Rintjema gevraagd naar het begroten van de boetes. Het beleid is dat boetes altijd op 0,- begroot worden. Vorige ALV is een afspraak gemaakt over de boetes: de boetes zullen zoveel mogelijk worden doorberekend aan de betreffende teams. Bij de aanvoerdersbijeenkomst zijn tips gegeven om boetes makkelijker te voorkomen. Tot zover bekend zijn er nog geen boetes voor dit seizoen ontvangen. Zodra er boetes bekend zijn zal dit z.s.m. bericht worden aan de betreffende teams. Het boetebedrag van het seizoen van 600,- is een uitschieter. Er wordt door Bram Ronnes gevraagd wat er gebeurt met het deel van de kosten voor trainersopleidingen dat is teruggestort door de Nevobo aan de vereniging. Tom antwoordt dat in ieder geval een deel hiervan rechtstreeks terug gaat naar de jeugdopleiding, maar dat dit niet bij voorbaat alles hoeft te zijn. Het bestuur kijkt hiernaar. Er wordt door Arjaan Peree gevraagd naar het voordeel van de Grote Clubactie? Erwin: We moeten kritisch kijken naar de Clubactie, de vraag of het meer oplevert dan het kost moet beantwoord worden. Het bestuur kijkt hiernaar en komt hier in de mei-alv bij de begroting van volgend seizoen op terug. Er wordt door Jos van Hout gevraagd naar het potje PR: hier onder vallen bijvoorbeeld de ALV-borrels en andere extra s die betaald worden. Er wordt door Arjaan gevraagd waarom er onder het rijtje commissies geen jeugdcommissie staat. Deze staat verder op in de begroting apart vermeld. Volgend jaar zal hiervoor wellicht een andere indeling gemaakt worden. b. Verslag kascommissie Jeroen van Omme: Geeft aan weinig tijd te hebben gehad vanwege late verzending, maar heeft goede antwoorden gekregen op zijn vragen en geeft een positief advies aan de ALV over de realisatie. Mark Oude Avenhuis: heeft de stukken niet gezien en kan daarom ook geen advies uitbrengen. Hij vindt dit jammer, omdat ook hij in de kascommissie zit. Er wordt een vraag gesteld over de 1500,- voor de lustrumcommissie, waarop is dit bedrag gebaseerd? Dit is door het dagelijks bestuur voorgesteld en overlegd met de lustrumcommissie.

3 De vraag is of de realisatie ter stemming kan worden gebracht zonder twee adviezen van de kascommissie? Het voorstel van Folke Stuivenberg om vaststelling onder voorbehoud ter stemming te brengen wordt overgenomen. Stemming; voor: 37, tegen: 0, onthouden: 0. De realisatie is onder voorbehoud van tweede positief advies van de kascommissie aangenomen. c. Decharge kascommissie, installatie kascommissie 2010/2011 De decharge wordt, gezien bovenstaande, uitgesteld. Wanneer Mark een advies heeft gegeven over afrekening, zal hij worden gedechargeerd. Bas Poppe en Jeroen Van Omme zullen de nieuwe kascommissie zijn. d. Vaststelling Eigen Vermogen Het Eigen Vermogen wordt eveneens onder voorbehoud vastgesteld. Gijs Ronnes vraagt of de ALV niet meer inzicht moet/mag krijgen in de jeugdbegroting. Tom noemt dat we bij de volgende ALV wellicht meer inzicht kunnen geven in de jeugdrekening. Allard geeft aan dat de geldstromen bij de jeugd terug zouden moeten komen als budget-post op de begroting en afrekening. Het dagelijks bestuur gaat de geldstromen inzichtelijker maken voor de volgende ALV. Jos van Hout geeft aan dat hij persoonlijk veel voorschiet voor de jeugd, om op die manier niet alles via de penningmeester te laten lopen. Dit kost iedereen minder moeite en gaat sneller. Hij doet het voorstel om de afzonderlijke commissies meer autonomie te geven, en niet alles via penningmeester te laten verlopen. Hij zou graag zien dat iedere commissie een eigen rekening heeft en de penningmeester meer als manager fungeert. Allard geeft aan dat dit voorstel ook goed in de structuurveranderingen zou passen, in het kader van beleidsmanagement door het bestuur. Er moet dan voor de ALV inzicht zijn in de afzonderlijke budgetbegrotingen. 6. Beleid 2010/2011 a. Top, regio, recreanten, jeugd. Recreanten: Gitty vertelt dat er twee teams hebben meegedaan aan het NL kampioenschap. Helaas niet gewonnen, maar wel leuk. Het gaat goed met de recreanten. Veel nieuwe leden. Helaas moet aan veel mensen nee verkocht worden, omdat het beginnersteam inmiddels meerdere jaren draait en eigenlijk geen beginnersteam meer is, er is geen ruimte voor beginners. Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er geen nieuwe recreanten bij kunnen komen. Tom legt uit dat per seizoen bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn ivm zaalruimte en facilitaire zaken. Dit seizoen is gekozen voor de oprichting van een nieuw mastersteam bestaande speelsters die vorig jaar ook al lid waren van de vereniging. Verder nog gesproken over de mogelijkheden binnen VVU om een trainerscursus te doen. Janine geeft aan dat er ook nog plek is voor cursisten voor de VT2-training bij VSU. Regio: Rob vertelt dat er weinig wijzigingen in het regiobeleid te melden zijn. Omdat besloten is teams met max. 11 spelers te maken doet ook bij de regio zich voor dat nieuwe leden niet geplaatst kunnen worden op het gepaste niveau. Er zijn nog 3 nieuwe teamcoördinatoren vanuit de TZ nodig. Uitgangspunt is 1 coördinator per twee teams. Aanmelden kan bij Rob. Allard vraagt of er in kaart wordt gebracht hoeveel afwijzingen er zijn? Dit wordt bijgehouden, ook voor welk niveau dit geldt. De wachtlijsten zullen daarmee in kaart gebracht worden t..b.v. bijvoorbeeld gesprekken met VSU. Allard zal hiertoe contact opnemen met Gitty en Rob. Jeugd: Ferdinand deelt namens Sam mee dat de jeugd blijft groeien in aantal. Er zijn nu zeven teams; 170 jeugdleden, waarvan 40 mini s. Het gaat goed met de jeugd. Er zijn afspraken (gedragsregels) gemaakt met trainers, ouders en de jeugdcommissie. Alle trainers zijn inmiddels opgeleid. Het niveau van de trainers wordt op peil gehouden door de TC. Er is een aparte coördinator voor de mini s aangesteld, Mark Hakhof. Er staat een groot aantal mooie activiteiten op stapel: ouder-kindtoernooi, Sinterklaas, oliebollentoernooi etc. Top: Janine doet verslag namens de commissie. Er zijn nieuwe trainers voor de dameslijn. De herenlijn heeft dezelfde trainers behouden. D1 heeft dit jaar een zgn. bouwjaar en moet volgend seizoen voor promotie gaan spelen, doelstelling voor D2 en 3 is handhaven + doorstroming naar D1. Heren 1 moet zsm promoveren, Heren 2

4 en 3 hebben als doel handhaven en doorstroming naar H1. De topcie. is blij met de sponsoring van ARP. Ook wordt nog gemeld dat er een talententraining voor de dameslijn is opgezet. Jurgen vraagt naar de 2 e training van dames 3. Het bestuur antwoordt dat het beleid is investeren in kwaliteit. Destijds afgesproken dat het 1 e en 2 e team van de dames- en herenlijn sowieso top is en dat divisieteams ook top zijn. Dames 3 wordt dus als top beschouwd en dus krijgen zij een 2 e training. Er wordt opgemerkt dat dit niet in het Huishoudelijk Reglement staat. Tom antwoordt dat dit sowieso al geactualiseerd dient te worden. Er wordt door Frans gevraagd naar de communicatie met de regio. Janine antwoordt dat deze nog niet voldoende is, maar dat er hard aan gewerkt wordt om deze te verbeteren, i.c.m. met de nieuwe structuur van de TZ. b. Verenigingsmanager Allard vertelt dat vanwege de bezuinigingen de subsidie vanuit de gemeente stop zal worden gezet. Allard heeft elke twee maanden een gesprek met de VSU hierover. De verenigingsmanager van het Marco van Bastensportpark heeft de taak gekregen om de gelden binnen Nederland hiertoe in de gaten te houden. Jos van Hout vraagt aandacht voor het feit dat Allard er voor gezorgd heeft dat volleybal een van de tien kernsporten van Utrecht is geworden. Dit levert meer geld op (en een applaus voor Allard). Allard zal dit verder coördineren i.s.m. de VSU. c. Sponsorcommissie Allard: de vernieuwde sponsorcommissie is een paar keer bij elkaar geweest. Er waren al een aantal initiatieven, o.a. vanuit Erwin, maar er moest weer een slinger aangegeven worden. De commissie richt zich op drie zaken: de thuisdagen, teams en activiteiten. Voor de thuisdagen word o.a. gekeken naar een samenwerking met de Heksenketel en de beheerders. Er is enthousiasme om mee te werken. Voor teams geldt dat er al een paar teams zijn met een eigen sponsor, dit kan worden uitgebreid. Omdat er al veel activiteiten georganiseerd worden is het idee om hier bij aan te sluiten en te zorgen dat bij de bestaande activiteiten meer geld gegenereerd wordt (niet iets nieuws op te zetten.) Er zijn veel (nieuwe) plannen, bijvoorbeeld menukaarten voor het werven van sponsoren, thuisdagen groter maken i.s.m. de Heksenketel (bijvoorbeeld het VVmenU), welkomstbord met informatie, club van 50, bedrijventoernooi uitbreiden. Tot en met december wordt de tijd gebruikt om te inventariseren. Geïnteresseerden om mee te denken over sponsoring worden gevraagd zich aan te melden bij de secretaris. Complimenten worden gegeven aan de sponsorcommissie. Gijs vraagt zich af of er niet in de ALV besloten moet worden over beleid hieromtrent. Er wordt afgesproken dat wanneer het om de besteding van grote (sponsor)bedragen zal gaan, het bestuur dit in de ALV terug laat komen. d. Technische zaken Tom geeft aan dat de eerder aangekondigde structuurverandering in het technisch beleid dit seizoen doorgevoerd zal worden. De verschillende afdelingen zullen qua technisch beleid samengevoegd worden tot één Technische commissie o.l.v. Ernst. Ernst gaat de komende maanden met de huidige technische commissies in gesprek en zal i.s.m. de andere bestuursleden een plan uitvouwen voor het samenvoegen van de TC s. 7. Begroting 2010/2011 Mieke geeft een toelichting op de begroting. Janine vraagt waarom de begrote uitgaven voor de trainers topsport naar beneden gaan, terwijl we de huidige trainer van D2 veel minder geld kunnen bieden dan waarvoor hij normaliter aan de slag gaat. Het bestuur licht toe dat er vanuit de basisfaciliteiten maar geringe mogelijkheden zijn voor het bekostigen van de dure/kwalitatief goede trainers. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten afgenomen ten opzichte van vorig seizoen. Daarom is er met verschillende teams afgesproken dat de teams zelf sponsors moeten zoeken c.q. garant moeten staan voor de een gedeelte van de kosten. Folke vraagt zich af of de boetes toch niet realistisch begroot moeten worden? Tom geeft aan dat ons beleid er op gericht is de boetes sterk te verminderen en daarom op 0,- begroot staan. Dit jaar was de 600,- aan boetes een forse uitschieter.

5 Arjaan wil graag dat de kosten en opbrengsten van de feestcommissie inzichtelijk worden gemaakt. Mieke geeft aan dat de feesten winstgevend zijn maar dat dit niet op de begroting terug te vinden is, omdat ze de winst weer in een volgend feest kunnen stoppen. Afgesproken wordt dat kosten/opbrengsten van de feestcommissie, net als die van bijvoorbeeld jeugdcommissie, inzichtelijk gemaakt worden voor de ALV. De jeugdcommissie geeft aan dat er in de vorige ALV een toezegging is gedaan over het kijken naar de jeugdcontributie. Er werd en wordt gevraagd om meer inzicht in de opbouw van de jeugdcontributie. Er wordt door het bestuur gewezen op de bijlage waarin de opbouw van de contributie genoemd staat in een taartdiagram. Jos van Hout vraagt zich af of er met de 41 euro die de jeugd bijdraagt aan de top. Uitgelegd wordt dat hiermee de jeugdtop bedoeld wordt: alle jeugdleden dragen bij aan de hoogste teams van de jeugd, net zoals alle seniorenleden bijdragen aan de topteams van de senioren. De jeugdcommissie is niet tevreden met het inzicht wat zij krijgt in de cijfers en opbouw van de jeugdcontributie. Jos van hout merkt op dat door de jeugdcommissie een andere berekening is gehanteerd met daaruit rollend een andere, lagere jeugdcontributie. Dit is aan het bestuur kenbaar gemaakt, maar nooit op gereageerd. De voorzitter licht toe dat hetzelfde rekenmodel is gebruikt dat al jaren met succes is gehanteerd om te komen tot een kostendekkende contributie. Mieke geeft aan dat Jurgen de opmerkingen van de jeugdcommissie in het verleden al heeft besproken met Sam, de jeugdcoördinator. Tevens zijn door Mieke nog een aantal opmerkingen verwerkt in de huidige begroting. De communicatie hierover is onvoldoende geweest. Er wordt door een aantal leden aangegeven dat de jeugdcommissie meer vertrouwen moet hebben in het bestuur. Er is bij de jeugdcommissie (meer) behoefte om de cijfers te zien en met bestuur in gesprek te gaan over de in hun ogen te hoge jeugdcontributie. Bas stelt voor om een gesprek te faciliteren tussen de jeugdcommissie en de penningmeester (en aanstaande penningmeester) om hier verder op in te gaan. Dit wordt positief opgenomen en zal worden afgesproken door betrokkenen. Tom geeft aan dat het bestuur graag de huidige begroting ter stemming wil brengen, met de toezegging dat er voor volgend seizoen opnieuw (samen met de jeugdcommissie) gekeken zal worden naar de jeugdcontributie. Allard geeft aan dat er in het gesprek dat door Bas is geïnitieerd ook aandacht moet zijn voor de budgetbegroting van de jeugd, geïntegreerd in de algehele begroting. Bram vraagt of de begroting ook onder voorbehoud ter stemming gebracht kan worden. Tom geeft aan dat dit niet wenselijk is, de begroting zal integraal ter stemming voorgelegd worden. Stemming; voor: 19, tegen:2, onthouden: 16. De begroting is aangenomen. 8. Rondvraag en sluiting - Jan wil graag formeel gedechargeerd worden. Hij geeft aan de laatste maanden nauwelijks meer iets gedaan te hebben i.v.m. verblijf in het buitenland en drukte. Jan wordt gedechargeerd en wordt door Tom hartelijk bedankt voor zijn inzet. - Tjarda: Diner Rouler 12 november: inschrijven kan nog tot 1 november. - Bas: Wil graag alle positieve energie in de vereniging benadrukken. - Myron: vraagt naar de nieuwe type ballen die de jeugd wel heeft maar dames 1 / 2 niet, terwijl tegenstanders wel met het nieuwe type spelen. Tom antwoordt dat momenteel een inventarisatie plaatsvindt van het aanwezige materiaal, inclusief ballen, op basis daarvan kunnen evt. nieuwe type ballen besteld worden. - Anne: geeft aan zich een beetje benadeeld te voelen omdat er gezegd werd dat de vrijwilligers nu geen vergoeding krijgen en trainers wel. Maar ik ben als trainer ook vrijwilliger. Jolien benadrukt dat dat zo is en dat we daar ook erg blij mee zijn. We willen het komende jaar wel goed gaan kijken naar de verschillende vergoedingen tussen de trainers en de andere vrijwilligers. - Ferdinand: complimenteert de lustrumcommissie en vraagt hen de jeugd niet te vergeten in hun activiteiten. Wim geeft aan dat Petra als moeder van een aantal jeugdleden in de lustrumcommissie zit. - Bram: biedt aan een cursus train-de-trainer te geven aan recreanten- en regiotrainers. Gitty neemt contact op met Bram en Rob. De voorzitter sluit de vergadering om uur en nodigt een ieder uit voor een borrel in de heksenketel.

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering.

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering. Algemene ledenvergadering NOVO Datum: Dinsdag 19 april 2015, 20.00uur Lokatie: Sportkantine Duinwetering Aanwezig: Leen de Koning, Sander van Grinsven, Marina van Kampen, Madelief Klinkenberg, Manon Vergunst,

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering Volleybalvereniging Kalinko 10 september 2016 Locatie: Houtrust

Notulen Algemene Leden Vergadering Volleybalvereniging Kalinko 10 september 2016 Locatie: Houtrust Notulen Algemene Leden Vergadering Volleybalvereniging Kalinko 10 september 2016 Locatie: Houtrust Aanwezig: Mario Cosman (voorzitter), Peter Geval, Thea Cosman, Jaqcueline Pronk, Kirsten van Deursen,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

06530 Peymeinade

06530 Peymeinade DE NEDERLANDSE CLUB Secretariaat: Postbus 28 06530 Peymeinade 0494470239 Email: secretariaat@nedazur.org Verslag Algemene Ledenvergadering 9 maart 2013 Op zaterdag 9 maart 2013 vond in Château de La Colle

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 28 januari We doen het samen

Algemene ledenvergadering 28 januari We doen het samen Algemene ledenvergadering 28 januari 2015 We doen het samen 1. Inleiding 2.Waar staan we nu financieel 3.Initiatieven hogere opbrengsten 4.Initiatieven lagere kosten 5.Binding NVC en Leden 6.Technisch

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017 In deze nieuwsbrief 1. Woord van de voorzitter 2. Belangrijke data 3. Nieuwe leden 4. Vacatures 5. Grote Club Actie 6. TC 7. Notulen ALV 8. Sponsorcommissie 9. Overige zaken Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013 Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen

Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013 Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen Notulen Algemene Ledenvergadering Pegasus, 16 december 2013 Locatie: Gymzaal Ark van Oost, Nijmegen Aanwezig: 49 leden volgens presentielijst. Afwezig: Vooraf afgemeld: 12 leden. 1. Opening (Berny Voortman):

Nadere informatie

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 1. Verslag ALV d.d 23 april 2013 Akkoord en zonder wijzigingen vastgesteld. 2. Terugblik periode april 2013 tot april 2014 Wij zijn al weer bijna twee jaar het nieuwe

Nadere informatie

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen. Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016 Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, Maaike, Henk-Jan,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

ALGEMENE LEDENVERGADERING, Zaterdag 22 september 2012 Café Sport, Beverwijk AGENDA 1. 12.00 uur: Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen van het bestuur 4. Ingekomen stukken 5. Behandeling notulen

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen.

Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Huishoudelijk reglement van volleybalvereniging ISALA 77 te Beneden-Leeuwen. Versie: Definitief 1.1 Datum: 28 oktober 2013 1. Verenigingsnaam De naam van de volleybalvereniging is ISALA 77. De vereniging

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: Coen de Vos, Ingrid Stant, Ingrid Schoots, Sander Kaspers, Marjolein Kuiper en Marcel Bakker.

Met kennisgeving afwezig: Coen de Vos, Ingrid Stant, Ingrid Schoots, Sander Kaspers, Marjolein Kuiper en Marcel Bakker. Aanwezig: Yvonne van Silfhout (voorzitter), Diederik Weve, Luuk Somers, Annet van de Ven, Elly Bom, Remco Stevens, Kees Roos, Jet Mol, Frans Hamelink, Rob van Ooijen (later tijdens de vergadering), Jeroen

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Jonas op 17/09/2015 om uur in De Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk

Algemene Leden Vergadering Jonas op 17/09/2015 om uur in De Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk Algemene Leden Vergadering Jonas op 17/09/2015 om 20.00 uur in De Walvis, Van Loenenlaan 1, Beverwijk 1. Opening Aanwezig: Judith Blansjaar, Josefiene van der Putten, Irene Haak, Joke Otten, Brenda van

Nadere informatie

Stichting Volleybal Utrecht bestaat uit:

Stichting Volleybal Utrecht bestaat uit: Vacatures Stichting Volleybal Utrecht Stichting Volleybal Utrecht is in 2007 opgericht met als doelstelling volgens de statuten: het promoten van de volleybalsport in het algemeen en het organiseren van

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Dat Bé zich niet onvoorbereid voor deze functie verkiesbaar gesteld geeft hij hieronder aan:

Nieuwsbrief. Dat Bé zich niet onvoorbereid voor deze functie verkiesbaar gesteld geeft hij hieronder aan: Nieuwsbrief www.veb98.nl Nieuws van het bestuur www.facebook.com/veb98 Nieuws van het bestuur Op 24 september 2015 is tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van twee bestuurleden: Gert van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam

Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam 11-6-2013 Aanwezig (volgens presentielijst): Moniek Lucassen, Miriam Lucassen, Martine Beurskens, Masja Gielstra, Frans Wessels, Meike Oldenbeuving,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie