Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie"

Transcriptie

1 Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart

2 SAMENVATTING Deze ntitie bevat een analyse van de tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie. Het nderzek vleit vrt uit de agenda Telecmcnsument (mei 2008). De analyse is gebaseerd p bestaande nderzeken, gesprekken met betrkkenen, een dubbele scan van de websites van de grtste aanbieders en een bespreking in het OverlegPlatfrm Telecm. Centraal in de analyse staan vier transparantiecriteria; vindbaarheid, begrijpelijkheid, vergelijkbaarheid en betruwbaarheid. Uit de analyse blijkt dat vral begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid tekrt schieten. Daarnaast blijkt het vr cnsumenten meilijk m inzicht te krijgen in het belgedrag en de belksten. De betruwbaarheid van tariefinfrmatie lijkt in rde te zijn. De ntitie schetst de mgelijke gevlgen van een tekrt aan tarieftransparantie, zals meite vr cnsumenten m de juiste keuze te maken en het risic p bewuste f nbewuste misleiding. De analyse identificeert een aantal punten waarp mgelijk verbetering mgelijk is en acties m die verbeteringen te realiseren. Deze liggen met name p het gebied van begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. 2

3 INLEIDING Transparantie is een fundamenteel vereiste vr een ged werkende markt. Transparantie zrgt ervr dat zwel prducenten als cnsumenten inzicht hebben in wat er p de markt te krijgen is, wie het aanbiedt, vr welke prijs en tegen welke vrwaarden. In een cmplexe en dynamische markt als de markt vr mbiele telefnie is een hge mate van transparantie essentieel m cnsumenten in staat te stellen een sturende rl te vervullen. Helaas is er een aantal signalen dat met name p het gebied van tarieven de mbiele telefniemarkt ng niet vldende transparant is. Mede daarm heeft staatssecretaris Heemskerk in zijn agenda Telecmcnsument (mei ) aangekndigd nader nderzek te zullen den naar tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie en waar ndig en mgelijk samen met de betrkken partijen initiatieven p te zetten m te kmen tt een hger niveau van transparantie. In de afgelpen maanden is de directie Telecmmarkt van EZ bezig geweest de stand van zaken p dit terrein in kaart te brengen. De uitkmsten van deze analyse presenteren we in deze ntitie. De analyse buwt p externe nderzeken, gesprekken met betrkkenen en eigen aanvullend nderzek. Om de discussie te stimuleren zijn in deze ntitie een aantal pties ter verhging van de transparantie pgenmen. De ntitie dient als startpunt vr een verdere discussie ver tarieftransparantie in de mbiele telefniemarkt. De analyse is geen blauwdruk vr het vervlg. De gesignaleerde prblemen kmen k niet bij alle nderzchte aanbieders vr. Smmige aanbieders bieden transparantere tariefinfrmatie dan anderen. De psmming van beleidspties is een inventarisatie, geen beleidsvrnemen f -keuze. Aan deze analyse kunnen geen rechten wrden ntleend. 1 3

4 1. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN? Om de stand van zaken m.b.t. tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie ged te beantwrden drlpt deze ntitie de vlgende stappen: 1a. Afbakening 1b. Signalen 1c. Aanpak 1d. Analyse 1e. Cntext/marktntwikkelingen 1f. Psitie marktpartijen 1g. Cnclusie 1a. Afbakening Om het nderwerp hanteerbaar te huden hebben wij de reikwijdte van nze analyse p de vlgende manier ingekaderd: we fcussen ns uitsluitend p mbiele telefnie; er zijn k signalen dat de tarieftransparantie bij andere elektrnische cmmunicatiediensten ng niet ptimaal is, maar dat is geen nderdeel van deze analyse. Vr wat betreft internettegang is EZ lpt een vergelijkbaar prject. binnen mbiele telefnie ligt de nadruk met name (maar niet uitsluitend) p de veelgebruikte tepassingen mbiel bellen, het versturen van sms en het gebruik van internet via de mbiele telefn. de fcus ligt p transparantie van tariefinfrmatie. Daarnder verstaan we alle infrmatie die van invled is p de hgte van de rekening van cnsumenten. Zaken als pzegtermijnen f leveringstijden blijven hier buiten beschuwing. in lijn met de agenda Telecmcnsument ligt de fcus p particuliere cnsumenten, niet p zakelijke gebruikers raming is geen nderdeel van deze analyse, mede mdat in Eurpa al een uitgebreide discussie ver dit nderwerp geverd wrdt. deze analyse richt zich uitsluitend p tariefinfrmatie die aangebden wrdt via internet. in de analyse zijn alleen de grtste (in aantal klanten) aanbieders van Nederland meegenmen. 1b. Signalen De directe aanleiding vr het prject is de uitkmst van het cnsumententevredenheidsnderzek dat EZ heeft laten uitveren in het kader van de Agenda Telecmcnsument (ATC). Er zijn echter meer signalen dat tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie ng niet ptimaal is. Een psmming: TNO nderzek i.h.k.v. ATC (nv ): percentage cnsumenten dat tevreden is ver tariefinfrmatie mbiele telefnie en internettegang is laag (50% bij mbiele telefnie en 40% bij internettegang) slechts 52% van de respndenten geeft aan vergelijkingssites betruwbaar te vinden, 37% twijfelt aan de nafhankelijkheid van de sites en 30% vindt de infrmatie niet vlledig geneg m een keuze te maken Maurice de Hnd i..v. Yufne (dec. 2008): 38% van de respndenten geeft aan ngeveer te weten wat men per minuut betaalt als men belt met de mbiele telefn. Ksten per minuut buiten de bundel weet 21%. 91% van de respndenten vindt dat gesprekken afgerekend dienen te wrden per secnde en niet per minuut 2 pprt_tno_2007 4

5 30% van de respndenten vindt dat zij van hun prvider geen ged inzicht krijgen in he het abnnement is gebruikt. 55% vindt van wel. Cnsumentenbnd (nv. 2006): 70% van de cnsumenten weet niet welk abnnement te kiezen. Vlgens CB ligt verklaring met name bij intransparantie van tarieven, abnnementsvrmen en aanbiedingen Cnsumentenbnd i..v. EZ (jan. 2004): 70% is het grtendeels f enigszins eens met de stelling dat aanbieders van mbiele telefnie qua tarieven en abnnementsvrmen lastig met elkaar te vergelijken zijn respndenten geven aan behefte te hebben aan standaardisering vr het weergeven van tarieven en vrwaarden waardr een betere vergelijking tussen aanbieders mgelijk is (zwel vr mbiele telefnie als internettegang) nderzek is vier jaar ud, dus vrzichtigheid bij interpretatie is gebden OECD paper (juni 2008): cnsumentennderzeken in verschillende lidstaten laten zien dat cnsumenten meite hebben m tariefplannen vr mbiele telefnie te vergelijken vanwege de grte variëteit in tariefplannen en de cmplexe tariferingsstructuren aanbeveling (p. 5): Service prviders in the telecmmunicatin sectr shuld be strngly encuraged thrugh self-regulatin t prvide adequate and accurate infrmatin t cnsumers s that cnsumers may exercise effective chices In het rapprt wrdt deze aanbeveling nader uitgewerkt dr te stellen dat tezichthuders zuden meten verwegen peratrs te dwingen tegankelijke, gestandaardiseerde tariefinfrmatie aan te bieden. Mbiele peratrs in gesprekken ver ATC (2007): gevraagd naar welk prbleem de mbiele peratrs echt p zuden meten pakken antwrdde een peratr: de intransparantie van tariefplannen. TNS NIPO i..v. mbiele peratrs en STN (apr. 2006): een enigszins tegengesteld geluid ngeveer 80% van de mbiele telefnieklanten vindt dat er vldende infrmatie aanwezig is m een keuze te maken vr een bepaalde aansluiting en 70-80% vindt dat die infrmatie gemakkelijk te vinden is het nderzek vraagt niet he gemakkelijk het is m een keuze te maken van alle nderzchte aspecten scren de vrwaarden uit het cntract (waarnder mgelijk tarieven; wrden niet ls gevraagd) het laagst p transparantie; slechts 35% vindt de vrwaarden transparant. 1c. Aanpak De aanpak in dit prject was m vanaf het begin van het prject de relevante externe partijen bij het prject te betrekken. De analyse bestaat uit de vlgende fases: deskstudie (juli/augustus 2008): het lezen van rapprten, artikelen en ander relevant materiaal. eerste scan websites (juli/augustus 2008): de websites van de aanbieders KPN, Telfrt, Hi, T-Mbile, Vdafne, Tele2 en Debitel, en de vergelijkingssites bellen.cm en telecmvergelijker.nl zijn drgelicht p tarieftransparantie. gesprekken met betrkkenen (augustus 2008/januari 2009): zie bijlage 1 vr een verzicht van gesprekspartners. bespreking prject Tarieftransparantie in OPT (26 nvember 2008): aanpak gepresenteerd, input geleverd dr OPT-leden. tweede scan websites (9 t/m 13 februari 2009): de websites van de aanbieders KPN, Telfrt, Hi, T-Mbile, Vdafne en Tele2 zijn ngmaals drgelicht p tarieftransparantie. 5

6 pstellen cnceptanalyse (15 t/m 19 februari 2009) bespreking cnceptanalyse in OPT (25 februari 2009) vaststellen analyse tarieftransparantie mbiele telefnie (begin maart 2009) 1d. Analyse We hebben vr de prbleemanalyse vier transparantiecriteria gebruikt uit het rapprt Glashelder 3, dat een theretisch kader biedt vr transparantievraagstukken: vindbaarheid begrijpelijkheid vergelijkbaarheid betruwbaarheid Uitgangspunt bij de analyse van de stand van zaken m.b.t. tarieftransparantie zijn de vier bvengenemde transparantiecriteria. Per criterium schetsen we een algemeen beeld, dat vervlgens wrdt geïllustreerd met vrbeelden. Daarna beschrijven we ng een paar verige aandachtspunten. Tensltte schetsen we de mgelijke gevlgen van gebrekkige tarieftransparantie. In lijn met de afbakening van het prject hebben de nderstaande bevindingen uitsluitend betrekking p de websites van de betrkken peratrs. De bevindingen zijn in deze ntitie geannimiseerd. vindbaarheid Bij het berdelen van de vindbaarheid van tarieven met nderscheid wrden gemaakt tussen de riëntatie/aankpfase en de gebruiksfase. Uit bvengenemd nderzek van TNS NIPO en uit eigen nderzek blijkt dat de vr het maken van een keuze (riëntatie/aankpfase) meest relevante tarieven in vldende mate vindbaar zijn p de websites van de aanbieders. Wel wrdt de tariefinfrmatie niet altijd even duidelijk gepresenteerd, maar dat prbleem wrdt bij begrijpelijkheid besprken. In enkele gevallen ntbreekt relevante tariefinfrmatie (bijvrbeeld f afgerekend wrdt per minuut f per secnde). Wat betreft de gebruiksfase zijn er signalen dat smmige tarieven niet f meilijk vindbaar zijn, zals tarieven vr het bellen naar 087-bedrijfsnummers f vr internatinaal bellen. Deze signalen hebben de aandacht van OPTA. OPTA heeft p basis van de Telecmmunicatiewet en de nderliggende Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen de bevegdheid m te handhaven p de vindbaarheid van tarieven. Marktpartijen geven aan bang te zijn vr verkill aan tariefinfrmatie. De meeste stellen dat alle relevante tariefinfrmatie terug te vinden is p de website; smmige geven aan dat gedetailleerde tariefinfrmatie alleen beschikbaar is vr klanten, niet vr prspects. begrijpelijkheid Een mbiele telefnie abnnement bestaat uit een grt aantal relevante cmpnenten (bv. belbundel, sms-bundel, buitenbundeltarieven, ksten testel etc.), wat bijdraagt aan de cmplexiteit van het aanbd. He grter de cmplexiteit van het aanbd, he lastiger het vr cnsumenten wrdt m het aanbd ged te begrijpen. Verschillende van de bij 1b genemde nderzeken bevestigen dat cnsumenten sms meite hebben tariefplannen in de mbiele telefnie te begrijpen. Deze cmplexiteit is in de lp der tijd tegenmen, deels drdat er nieuwe tepassingen ntstnden vr de mbiele telefnie, deels dr techniekneutrale keuzes van de aanbieders. Deels is de cmplexiteit k ntstaan drdat aanbieders maatwerk wilden bieden aan cnsumenten met uiteenlpende wensen. De scan van de websites brengt een aantal zaken naar vren die de nduidelijkheid verder vergrten: het is niet altijd even gemakkelijk m snel een ttaalverzicht van de ksten en tarieven van een bepaald abnnement te vinden, bijvrbeeld mdat tarieven 3 MinEZ, 2002, 6

7 elders wrden gepresenteerd f mdat er verderp in het kpprces ng een krting wrdt gegeven f aanvullende ksten tevrschijn kmen. smmige aanbieders hebben ingewikkelde krtingsacties waar wij in elk geval meilijk wegwijs uit werden. cnsumenten wrden gecnfrnteerd met steeds andere wijze van presenteren van tariefplannen en het gebruik van steeds andere cmpnenten, waardr het meilijk wrdt in te schatten wat de infrmatie betekent. alle aanbieders bieden de mgelijkheid een abnnement te kpen in cmbinatie met een testel. Dat testel wrdt vaak aangebden als gratis f tegen een hele lage prijs. In de praktijk betaalt de cnsument echter een maandelijkse pslag p de abnnementsksten m het testel af te betalen. Het bedrag dat de cnsument daadwerkelijk betaalt vr het testel wrdt nergens vermeld. Aanbieders geven te dat gratis niet echt gratis is. een gerelateerd verschijnsel is dat veel aanbieders abnnementsksten vr simnly s presenteren als krting ten pzichte van de nrmale prijs (de prijs inclusief testel). Eigenlijk ligt de zaak eerder mgekeerd: de sim-nly is de nrmale prijs en de maandlasten bij abnnement met testel zijn verhgd m het testel af te betalen. een ander gerelateerd verschijnsel is dat aanbieders de hge maandtarieven (inclusief aflssing testel) dr laten lpen na aflp van de initiële cntractperide als de klant niet zelf aan geeft een nieuw abnnement af te willen sluiten. Daarmee betalen klanten in feite ng steeds een maandelijks bedrag vr een testel dat al afbetaald is. Aanbieders erkennen de cmplexiteit van de tariefplannen, maar geven aan dat ze slechts prberen in hun tariefplannen maatwerk te bieden vr de cnsument. vergelijkbaarheid Het vergelijken van aanbiedingen vr mbiele telefnie is lastig. Dat geldt in elk geval vr het vergelijken tussen aanbieders, maar in veel gevallen k vr het vergelijken van aanbiedingen van één en dezelfde prvider. De bij begrijpelijkheid beschreven cmplexiteit leidt er p zich al te dat vergelijken lastig kan zijn. Daarnaast zijn er ng een aantal andere zaken die vergelijken kunnen bemeilijken: bij smmige aanbieders is het nmgelijk m een abnnement met testel te vergelijken met een abnnement znder testel, drdat ze geen crrespnderende aanbiedingen hebben. De aanbieders stellen dat sim-nly een eigen dynamiek heeft en dat een vergelijking tussen abnnement met testel en sim-nly swies mank gaat. k kmt het vr dat aanbieders een verschillend buitenbundeltarief hanteren vr sim-nly en abnnement met testel. Dat maakt het extra lastig m de daadwerkelijke ksten van het testel te berekenen. Gezien de geschetste cmplexiteit is het niet verwnderlijk dat veel cnsumenten gebruik maken van vergelijkingssites in hun keuzeprces. Echter, uit nderzek van Berenscht i..v. EZ blijkt dat deze vergelijkingssites ng ruimte vr verbetering hebben als het gaat m kwaliteit, betruwbaarheid en transparantie. Mgelijke verklaringen hiervr: vergelijkingssites zelf geven aan dat hun werk zeer cmplex is. Eén vergelijkingssite stelde dat zij p enig mment verschillende tarieven in hun database hebben staan. één vergelijkingssite gaf aan dat het meilijk is de meest recente en vlledige data te krijgen van de aanbieders. Deze wrden bvendien niet in een standaardfrmat aangeleverd. Smmige mbiele peratrs stellen dat het mgelijk is de plaats in de ranking van vergelijkingssites psitief te beïnvleden dr advertenties en inleggeld. Vergelijkingssites ntkennen dat enige vrm van beïnvleding mgelijk is, anders dan het aanbieden van het gedkpste aanbd. 7

8 betruwbaarheid Er zijn ns geen signalen bekend dat de tariefinfrmatie die aanbieders p hun website plaatsen njuistheden bevat. De betruwbaarheid van de infrmatie lijkt in rde. Wel is er sms sprake van situaties die neigen naar bewuste f nbewuste misleiding van de cnsument, maar die zijn in deze ntitie nder begrijpelijkheid beschreven. verige aandachtspunten m te kunnen bepalen welk abnnement vr hem het vrdeligst is, met een cnsument een inschatting kunnen maken van zijn eigen belgedrag. In de praktijk blijkt dat cnsumenten meestal geen gede inschatting kunnen maken van heveel ze bellen en sms-en. Een aantal prviders biedt hun klanten in meer f mindere mate inzicht in het belgedrag. Anderen den dat niet. het is vr cnsumenten van smmige aanbieders lastig cntrle te huden ver de ksten. Daar zijn een aantal redenen vr. Z is het vr klanten van smmige peratrs niet mgelijk m het resterende belteged p te vragen bij de prvider. Ok het bijhuden van het aantal gebelde minuten p het testel helpt vaak niet, mdat veel peratrs afrekenen per minuut (in elk geval vr de eerste minuut). een gerelateerde kwestie is het feit dat bij bijna alle aanbieders ingekchte belminuten slechts beperkt hudbaar zijn. Als een klant zijn belteged niet binnen die peride pmaakt vervalt het. Een gerelateerd prbleem is dat klanten die een maand meer bellen dan gebruikelijk erg duur uit kunnen zijn mdat de tarieven vr het bellen buiten de bundel vaak significant hger zijn dan binnen de bundel. gevlgen Bvenstaande analyse identificeert een aantal factren die tarieftransparantie in de mbiele telefnie beperken. Een gebrek aan tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie kan mgelijk een aantal negatieve gevlgen hebben: dr beperkte vindbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van tariefinfrmatie en gebrekkig inzicht in het eigen belgedrag is het vr cnsumenten meilijk het vr hen meest vrdelige abnnement te kiezen. transparantie (met name vergelijkbaarheid) werkt cncurrentieverhgend drdat meteen duidelijk is als een aanbieder duurder is dan zijn cncurrent. Dr het gebrek aan transparantie wrdt de cncurrentie mgelijk belemmerd. Aanbieders geven dit schrvetend te. de cmplexiteit van tariefinfrmatie leidt tt een verhgde kans p bewuste f nbewuste misleiding van cnsumenten. dr gebrekkig inzicht in resterende beltegeden, meilijk vindbare tariefinfrmatie en dr praktijken als het afrnden p hele minuten is het vr cnsumenten meilijk cntrle te huden ver hun belksten. Dit kan leiden tt nverwachte hge rekeningen. Het is lastig de welvaartseffecten van intransparante tariefinfrmatie te kwantificeren. Daarvr zijn er teveel andere factren die een rl spelen. Bvendien blijft cnsumentengedrag meilijk vrspelbaar. 1e. Cntext/marktntwikkelingen In de discussie ver tarieftransparantie is het van belang m rekening te huden met de vlgende zaken: Eigen verantwrdelijkheid van de cnsument. Cnsumenten maken altijd een eigen afweging en zijn er zelf verantwrdelijk vr zich ged te riënteren en te vergelijken. Eurpese discussie ver ramingtarieven. Ok deze discussie begn als een tarieftransparantiediscussie. Inmiddels wrdt er stevig ingegrepen in de tarieven en heeft de Eurpese Cmmissie een website pgezet waarp ramingtarieven van Eurpese prviders wrden vergeleken. Ok heeft de Eurpese Cmmissie het afrekenen per minuut aan banden gelegd vr raming. Aanbieders mgen maximaal een halve minuut vast rekenen en daarna per secnde. 8

9 Eurcmmissaris Reding heeft verder prviders pgerepen de transparantie van hun tariefplannen te vergrten. In andere sectren speelt de discussie rndm tarieftransparantie k (wel is het z dat de prblemen met tarieftransparantie per sectr verschillen). Meest interessante vrbeeld is de energiesectr. De Energiekamer heeft in respns p de prblemen een nrmenkader pgesteld, dat wegens nvldende naleving later is uitgewerkt tt juridisch stevigere richtsneren. Ok heeft de Energiekamer een aantal keer een vergelijkend nderzek gedaan en gepubliceerd naar de kwaliteit van vergelijkingssites. Tarieftransparantie in de energiesectr is sterk verbeterd. Steeds meer aanbieders prberen zich te nderscheiden dr service leader te zijn. Het bieden van transparante tariefinfrmatie kan een middel zijn vr aanbieders m zich van anderen te nderscheiden. 1f. Psitie marktpartijen tijdens gesprekken Marktpartijen geven in het begin van elk gesprek aan dat zij helemaal vóór transparantie zijn. Zij vinden het begrijpelijk dat we de signalen die we hebben pgevangen nderzeken en zij spreken hun waardering uit vr het feit dat we hen z vreg in het prces al betrekken. Marktpartijen vinden dat de verheid niet te ver met gaan. Een beetje verleiden met kunnen, naar hun mening. De cnsument heeft een eigen verantwrdelijkheid m niet te happen als hij dat niet wil. Bvendien begrijpt de cnsument k wel dat de zaken z psitief mgelijk wrden gepresenteerd. De aanbieders menen dat zij er niets aan kunnen den dat mbiele telefnie z n cmplexe dienst is gewrden. En mdat het z cmplex is, is het irreëel te verwachten dat er grte stappen gezet kunnen wrden p het gebied van verbeteren van tarieftransparantie. De aanbieders zijn best bereid hun eigen website ng eens kritisch nder de lep te nemen, maar vinden bijna znder uitzndering dat zij het best ged den (p elkaars websites hebben ze vaak wel ng wat aan te merken). Ondanks dat ze vinden dat ze het ged den geven de meeste aanbieders aan mee te willen werken aan verbetering. Ze reageren k niet negatief p genemde suggesties. Wel vinden zij het te ver gaan als de verheid ingrijpt in de tariefplannen. In het algemeen zijn zij bereid mee te den mits het niet teveel lasten en ksten met zich mee brengt en alle aanbieders tegelijk de wijzigingen drveren. Wat betreft de vergelijkbaarheid van tariefplannen vinden aanbieders van mbiele telefnie dat dit vergelaten kan wrden aan vergelijkingssites. Dit is zeker geen verheidstaak. tijdens bijeenkmst OverlegPlatfrm Telecm (OPT) 26 nvember 2008 De OPT-leden geven aan dat we meten vrkmen dat we de cnsument gaan pzadelen met bakken infrmatie waar hij niets aan heeft. Kijk daarm wat de cnsument echt wil. De OPT-leden vragen zich af wanneer iets transparant geneg is. ICT Office vraagt EZ de link te leggen tussen evaardigheden en de mate waarin cnsumenten in staat zijn tariefinfrmatie te begrijpen. tijdens OPT bijeenkmst 25 februari 2009 Aanbieders geven als aandachtspunten mee: de eigen verantwrdelijkheid van cnsumenten, administratieve lasten die kunnen vrtvleien uit maatregelen ter 9

10 bevrdering van de transparantie en het behud van de vrijheid van aanbieders m cmmerciële keuzes te maken. Bvendien vragen zij zich af heveel prcent van de verkp via websites plaatsvindt: met niet k p retailers gelet wrden? 1g. Cnclusie De uitgeverde analyse, tt stand gekmen dr deskstudie, gesprekken met betrkkenen en de scans van de websites, geeft aanleiding m samen met betrkken partijen te bekijken he tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie verbeterd kan wrden, met name vr wat betreft de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van tariefinfrmatie. 10

11 2. WAAR WILLEN WE NAAR TOE EN WAT KUNNEN WE DOEN OM DAAR TE KOMEN? De vraag Wanneer is iets vldende transparant? is niet gemakkelijk te beantwrden. Transparantievraagstukken zijn meilijk kwantificeerbaar en wat vr de één vldende transparant is, is vr de ander mgelijk vlkmen nhelder. De vier transparantiecriteria bieden een gede huvast vr de prbleemanalyse, maar k vr de criteria geldt dat het lastig is m aan te geven wanneer iets begrijpelijk f vergelijkbaar geneg is. De Telecmmunicatiewet biedt behrlijk wat huvast, nder andere in hfdstuk 7 en nderliggende regelgeving. Daarnaast zijn de wensen van cnsumenten een belangrijke indicatr van het wenselijke transparantieniveau. Om de discussie p gang te brengen hebben wij p basis van bestaande regelgeving, cnsumentenwensen en bvenstaande analyse een aantal mgelijkheden geïnventariseerd m de tarieftransparantie verder te vergrten, met bijbehrende acties. 1. De cnsument kan p eenvudige wijze beschikken ver alle vr hem relevante tarieven a. alle bij een bepaalde belvrm behrende tarieven staan vermeld p één pagina. De link naar deze pagina wrdt de bezeker duidelijk aangebden bij het bekijken van de aanbieding. 2. De term dekt de lading a. gratis is gratis, nbeperkt is nbeperkt, enz. 3. We zijn duidelijk ver de ksten van de elektrnische cmmunicatiedienst en de randapparatuur a. de cnsument kan in één gpslag zien heveel hij daadwerkelijk betaalt vr het testel b. de cnsument kan abnnement met testel vergelijken met crrespnderende sim-nly 4. We presenteren alle relevante en daadwerkelijke ksten in één keer a. bij het berdelen en vergelijken van abnnementen ziet de cnsument cntinu de daadwerkelijke eenmalige en maandelijkse ksten die hren bij de aanbiedingen die hij bekijkt (inclusief krtingen) b. de ksten/tarieven wrden p een eenduidige, verzichtelijke en begrijpelijke wijze gepresenteerd (mgelijk in een standaard frmat) 5. Je krijgt waar je vr betaalt en je betaalt vr wat je krijgt a. belminuten zijn van ju; vervallen pas bij beëindiging abnnement b. als je 30 secnden belt, betaal je k 30 secnden c. na aflp van de initiële cntractperide wrden er geen ksten meer in rekening gebracht vr afbetaling van het testel 6. De cnsument kan te allen tijde cntrle en inzicht huden ver zijn ksten a. prvider geeft aan wanneer bel/sms/databundel p is b. cnsument kan resterende bel/sms/databundel pvragen 7. De cnsument krijgt inzicht in zijn eigen belgedrag a. belprfiel pstellen indien gewenst 8. Vergelijkingssites spelen een belangrijke rl en meten in staat wrden gesteld vlledige, up-t-date vergelijkingen te maken a. data wrden gestandaardiseerd aangeleverd b. data wrden in real time aangeleverd 9. Alle infrmatie die we p nze website zetten is juist en up-t-date 11

12 Bijlage 1: Gesprekspartners KPN Vdafne T-Mbile Tele2 Debitel Cnsumentenbnd Maarten Langeveld (vml medewerker Telecmpaper) Telecmvergelijker.nl Yufne OPTA Cnsumentenautriteit Energiekamer MinV&W 12

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Obern Gedragswerk, wat werkt? 3 Inhudspgave Samenvatting... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Wat vinden stakeholders van de AFM?

Wat vinden stakeholders van de AFM? Rapprt Wat vinden stakehlders van de AFM? Resultaten 2009 Prject 15786 April 2010 Een nderzek in pdracht van AFM, te Amsterdam. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE NEDERLAND BV Niets van deze uitgave mag wrden

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

`Over het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen` Wat u kunt doen om het vertrouwen van consumenten terug te winnen

`Over het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen` Wat u kunt doen om het vertrouwen van consumenten terug te winnen `Over het vrkmen van vrzienbare teleurstellingen` Wat u kunt den m het vertruwen van cnsumenten terug te winnen Inhudelijke bijdrage van Michiel Denkers van de AFM tijdens het 20ste Hyptheken Event p 15

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie