Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie"

Transcriptie

1 Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart

2 SAMENVATTING Deze ntitie bevat een analyse van de tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie. Het nderzek vleit vrt uit de agenda Telecmcnsument (mei 2008). De analyse is gebaseerd p bestaande nderzeken, gesprekken met betrkkenen, een dubbele scan van de websites van de grtste aanbieders en een bespreking in het OverlegPlatfrm Telecm. Centraal in de analyse staan vier transparantiecriteria; vindbaarheid, begrijpelijkheid, vergelijkbaarheid en betruwbaarheid. Uit de analyse blijkt dat vral begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid tekrt schieten. Daarnaast blijkt het vr cnsumenten meilijk m inzicht te krijgen in het belgedrag en de belksten. De betruwbaarheid van tariefinfrmatie lijkt in rde te zijn. De ntitie schetst de mgelijke gevlgen van een tekrt aan tarieftransparantie, zals meite vr cnsumenten m de juiste keuze te maken en het risic p bewuste f nbewuste misleiding. De analyse identificeert een aantal punten waarp mgelijk verbetering mgelijk is en acties m die verbeteringen te realiseren. Deze liggen met name p het gebied van begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. 2

3 INLEIDING Transparantie is een fundamenteel vereiste vr een ged werkende markt. Transparantie zrgt ervr dat zwel prducenten als cnsumenten inzicht hebben in wat er p de markt te krijgen is, wie het aanbiedt, vr welke prijs en tegen welke vrwaarden. In een cmplexe en dynamische markt als de markt vr mbiele telefnie is een hge mate van transparantie essentieel m cnsumenten in staat te stellen een sturende rl te vervullen. Helaas is er een aantal signalen dat met name p het gebied van tarieven de mbiele telefniemarkt ng niet vldende transparant is. Mede daarm heeft staatssecretaris Heemskerk in zijn agenda Telecmcnsument (mei ) aangekndigd nader nderzek te zullen den naar tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie en waar ndig en mgelijk samen met de betrkken partijen initiatieven p te zetten m te kmen tt een hger niveau van transparantie. In de afgelpen maanden is de directie Telecmmarkt van EZ bezig geweest de stand van zaken p dit terrein in kaart te brengen. De uitkmsten van deze analyse presenteren we in deze ntitie. De analyse buwt p externe nderzeken, gesprekken met betrkkenen en eigen aanvullend nderzek. Om de discussie te stimuleren zijn in deze ntitie een aantal pties ter verhging van de transparantie pgenmen. De ntitie dient als startpunt vr een verdere discussie ver tarieftransparantie in de mbiele telefniemarkt. De analyse is geen blauwdruk vr het vervlg. De gesignaleerde prblemen kmen k niet bij alle nderzchte aanbieders vr. Smmige aanbieders bieden transparantere tariefinfrmatie dan anderen. De psmming van beleidspties is een inventarisatie, geen beleidsvrnemen f -keuze. Aan deze analyse kunnen geen rechten wrden ntleend. 1 3

4 1. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN? Om de stand van zaken m.b.t. tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie ged te beantwrden drlpt deze ntitie de vlgende stappen: 1a. Afbakening 1b. Signalen 1c. Aanpak 1d. Analyse 1e. Cntext/marktntwikkelingen 1f. Psitie marktpartijen 1g. Cnclusie 1a. Afbakening Om het nderwerp hanteerbaar te huden hebben wij de reikwijdte van nze analyse p de vlgende manier ingekaderd: we fcussen ns uitsluitend p mbiele telefnie; er zijn k signalen dat de tarieftransparantie bij andere elektrnische cmmunicatiediensten ng niet ptimaal is, maar dat is geen nderdeel van deze analyse. Vr wat betreft internettegang is EZ lpt een vergelijkbaar prject. binnen mbiele telefnie ligt de nadruk met name (maar niet uitsluitend) p de veelgebruikte tepassingen mbiel bellen, het versturen van sms en het gebruik van internet via de mbiele telefn. de fcus ligt p transparantie van tariefinfrmatie. Daarnder verstaan we alle infrmatie die van invled is p de hgte van de rekening van cnsumenten. Zaken als pzegtermijnen f leveringstijden blijven hier buiten beschuwing. in lijn met de agenda Telecmcnsument ligt de fcus p particuliere cnsumenten, niet p zakelijke gebruikers raming is geen nderdeel van deze analyse, mede mdat in Eurpa al een uitgebreide discussie ver dit nderwerp geverd wrdt. deze analyse richt zich uitsluitend p tariefinfrmatie die aangebden wrdt via internet. in de analyse zijn alleen de grtste (in aantal klanten) aanbieders van Nederland meegenmen. 1b. Signalen De directe aanleiding vr het prject is de uitkmst van het cnsumententevredenheidsnderzek dat EZ heeft laten uitveren in het kader van de Agenda Telecmcnsument (ATC). Er zijn echter meer signalen dat tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie ng niet ptimaal is. Een psmming: TNO nderzek i.h.k.v. ATC (nv ): percentage cnsumenten dat tevreden is ver tariefinfrmatie mbiele telefnie en internettegang is laag (50% bij mbiele telefnie en 40% bij internettegang) slechts 52% van de respndenten geeft aan vergelijkingssites betruwbaar te vinden, 37% twijfelt aan de nafhankelijkheid van de sites en 30% vindt de infrmatie niet vlledig geneg m een keuze te maken Maurice de Hnd i..v. Yufne (dec. 2008): 38% van de respndenten geeft aan ngeveer te weten wat men per minuut betaalt als men belt met de mbiele telefn. Ksten per minuut buiten de bundel weet 21%. 91% van de respndenten vindt dat gesprekken afgerekend dienen te wrden per secnde en niet per minuut 2 pprt_tno_2007 4

5 30% van de respndenten vindt dat zij van hun prvider geen ged inzicht krijgen in he het abnnement is gebruikt. 55% vindt van wel. Cnsumentenbnd (nv. 2006): 70% van de cnsumenten weet niet welk abnnement te kiezen. Vlgens CB ligt verklaring met name bij intransparantie van tarieven, abnnementsvrmen en aanbiedingen Cnsumentenbnd i..v. EZ (jan. 2004): 70% is het grtendeels f enigszins eens met de stelling dat aanbieders van mbiele telefnie qua tarieven en abnnementsvrmen lastig met elkaar te vergelijken zijn respndenten geven aan behefte te hebben aan standaardisering vr het weergeven van tarieven en vrwaarden waardr een betere vergelijking tussen aanbieders mgelijk is (zwel vr mbiele telefnie als internettegang) nderzek is vier jaar ud, dus vrzichtigheid bij interpretatie is gebden OECD paper (juni 2008): cnsumentennderzeken in verschillende lidstaten laten zien dat cnsumenten meite hebben m tariefplannen vr mbiele telefnie te vergelijken vanwege de grte variëteit in tariefplannen en de cmplexe tariferingsstructuren aanbeveling (p. 5): Service prviders in the telecmmunicatin sectr shuld be strngly encuraged thrugh self-regulatin t prvide adequate and accurate infrmatin t cnsumers s that cnsumers may exercise effective chices In het rapprt wrdt deze aanbeveling nader uitgewerkt dr te stellen dat tezichthuders zuden meten verwegen peratrs te dwingen tegankelijke, gestandaardiseerde tariefinfrmatie aan te bieden. Mbiele peratrs in gesprekken ver ATC (2007): gevraagd naar welk prbleem de mbiele peratrs echt p zuden meten pakken antwrdde een peratr: de intransparantie van tariefplannen. TNS NIPO i..v. mbiele peratrs en STN (apr. 2006): een enigszins tegengesteld geluid ngeveer 80% van de mbiele telefnieklanten vindt dat er vldende infrmatie aanwezig is m een keuze te maken vr een bepaalde aansluiting en 70-80% vindt dat die infrmatie gemakkelijk te vinden is het nderzek vraagt niet he gemakkelijk het is m een keuze te maken van alle nderzchte aspecten scren de vrwaarden uit het cntract (waarnder mgelijk tarieven; wrden niet ls gevraagd) het laagst p transparantie; slechts 35% vindt de vrwaarden transparant. 1c. Aanpak De aanpak in dit prject was m vanaf het begin van het prject de relevante externe partijen bij het prject te betrekken. De analyse bestaat uit de vlgende fases: deskstudie (juli/augustus 2008): het lezen van rapprten, artikelen en ander relevant materiaal. eerste scan websites (juli/augustus 2008): de websites van de aanbieders KPN, Telfrt, Hi, T-Mbile, Vdafne, Tele2 en Debitel, en de vergelijkingssites bellen.cm en telecmvergelijker.nl zijn drgelicht p tarieftransparantie. gesprekken met betrkkenen (augustus 2008/januari 2009): zie bijlage 1 vr een verzicht van gesprekspartners. bespreking prject Tarieftransparantie in OPT (26 nvember 2008): aanpak gepresenteerd, input geleverd dr OPT-leden. tweede scan websites (9 t/m 13 februari 2009): de websites van de aanbieders KPN, Telfrt, Hi, T-Mbile, Vdafne en Tele2 zijn ngmaals drgelicht p tarieftransparantie. 5

6 pstellen cnceptanalyse (15 t/m 19 februari 2009) bespreking cnceptanalyse in OPT (25 februari 2009) vaststellen analyse tarieftransparantie mbiele telefnie (begin maart 2009) 1d. Analyse We hebben vr de prbleemanalyse vier transparantiecriteria gebruikt uit het rapprt Glashelder 3, dat een theretisch kader biedt vr transparantievraagstukken: vindbaarheid begrijpelijkheid vergelijkbaarheid betruwbaarheid Uitgangspunt bij de analyse van de stand van zaken m.b.t. tarieftransparantie zijn de vier bvengenemde transparantiecriteria. Per criterium schetsen we een algemeen beeld, dat vervlgens wrdt geïllustreerd met vrbeelden. Daarna beschrijven we ng een paar verige aandachtspunten. Tensltte schetsen we de mgelijke gevlgen van gebrekkige tarieftransparantie. In lijn met de afbakening van het prject hebben de nderstaande bevindingen uitsluitend betrekking p de websites van de betrkken peratrs. De bevindingen zijn in deze ntitie geannimiseerd. vindbaarheid Bij het berdelen van de vindbaarheid van tarieven met nderscheid wrden gemaakt tussen de riëntatie/aankpfase en de gebruiksfase. Uit bvengenemd nderzek van TNS NIPO en uit eigen nderzek blijkt dat de vr het maken van een keuze (riëntatie/aankpfase) meest relevante tarieven in vldende mate vindbaar zijn p de websites van de aanbieders. Wel wrdt de tariefinfrmatie niet altijd even duidelijk gepresenteerd, maar dat prbleem wrdt bij begrijpelijkheid besprken. In enkele gevallen ntbreekt relevante tariefinfrmatie (bijvrbeeld f afgerekend wrdt per minuut f per secnde). Wat betreft de gebruiksfase zijn er signalen dat smmige tarieven niet f meilijk vindbaar zijn, zals tarieven vr het bellen naar 087-bedrijfsnummers f vr internatinaal bellen. Deze signalen hebben de aandacht van OPTA. OPTA heeft p basis van de Telecmmunicatiewet en de nderliggende Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen de bevegdheid m te handhaven p de vindbaarheid van tarieven. Marktpartijen geven aan bang te zijn vr verkill aan tariefinfrmatie. De meeste stellen dat alle relevante tariefinfrmatie terug te vinden is p de website; smmige geven aan dat gedetailleerde tariefinfrmatie alleen beschikbaar is vr klanten, niet vr prspects. begrijpelijkheid Een mbiele telefnie abnnement bestaat uit een grt aantal relevante cmpnenten (bv. belbundel, sms-bundel, buitenbundeltarieven, ksten testel etc.), wat bijdraagt aan de cmplexiteit van het aanbd. He grter de cmplexiteit van het aanbd, he lastiger het vr cnsumenten wrdt m het aanbd ged te begrijpen. Verschillende van de bij 1b genemde nderzeken bevestigen dat cnsumenten sms meite hebben tariefplannen in de mbiele telefnie te begrijpen. Deze cmplexiteit is in de lp der tijd tegenmen, deels drdat er nieuwe tepassingen ntstnden vr de mbiele telefnie, deels dr techniekneutrale keuzes van de aanbieders. Deels is de cmplexiteit k ntstaan drdat aanbieders maatwerk wilden bieden aan cnsumenten met uiteenlpende wensen. De scan van de websites brengt een aantal zaken naar vren die de nduidelijkheid verder vergrten: het is niet altijd even gemakkelijk m snel een ttaalverzicht van de ksten en tarieven van een bepaald abnnement te vinden, bijvrbeeld mdat tarieven 3 MinEZ, 2002, 6

7 elders wrden gepresenteerd f mdat er verderp in het kpprces ng een krting wrdt gegeven f aanvullende ksten tevrschijn kmen. smmige aanbieders hebben ingewikkelde krtingsacties waar wij in elk geval meilijk wegwijs uit werden. cnsumenten wrden gecnfrnteerd met steeds andere wijze van presenteren van tariefplannen en het gebruik van steeds andere cmpnenten, waardr het meilijk wrdt in te schatten wat de infrmatie betekent. alle aanbieders bieden de mgelijkheid een abnnement te kpen in cmbinatie met een testel. Dat testel wrdt vaak aangebden als gratis f tegen een hele lage prijs. In de praktijk betaalt de cnsument echter een maandelijkse pslag p de abnnementsksten m het testel af te betalen. Het bedrag dat de cnsument daadwerkelijk betaalt vr het testel wrdt nergens vermeld. Aanbieders geven te dat gratis niet echt gratis is. een gerelateerd verschijnsel is dat veel aanbieders abnnementsksten vr simnly s presenteren als krting ten pzichte van de nrmale prijs (de prijs inclusief testel). Eigenlijk ligt de zaak eerder mgekeerd: de sim-nly is de nrmale prijs en de maandlasten bij abnnement met testel zijn verhgd m het testel af te betalen. een ander gerelateerd verschijnsel is dat aanbieders de hge maandtarieven (inclusief aflssing testel) dr laten lpen na aflp van de initiële cntractperide als de klant niet zelf aan geeft een nieuw abnnement af te willen sluiten. Daarmee betalen klanten in feite ng steeds een maandelijks bedrag vr een testel dat al afbetaald is. Aanbieders erkennen de cmplexiteit van de tariefplannen, maar geven aan dat ze slechts prberen in hun tariefplannen maatwerk te bieden vr de cnsument. vergelijkbaarheid Het vergelijken van aanbiedingen vr mbiele telefnie is lastig. Dat geldt in elk geval vr het vergelijken tussen aanbieders, maar in veel gevallen k vr het vergelijken van aanbiedingen van één en dezelfde prvider. De bij begrijpelijkheid beschreven cmplexiteit leidt er p zich al te dat vergelijken lastig kan zijn. Daarnaast zijn er ng een aantal andere zaken die vergelijken kunnen bemeilijken: bij smmige aanbieders is het nmgelijk m een abnnement met testel te vergelijken met een abnnement znder testel, drdat ze geen crrespnderende aanbiedingen hebben. De aanbieders stellen dat sim-nly een eigen dynamiek heeft en dat een vergelijking tussen abnnement met testel en sim-nly swies mank gaat. k kmt het vr dat aanbieders een verschillend buitenbundeltarief hanteren vr sim-nly en abnnement met testel. Dat maakt het extra lastig m de daadwerkelijke ksten van het testel te berekenen. Gezien de geschetste cmplexiteit is het niet verwnderlijk dat veel cnsumenten gebruik maken van vergelijkingssites in hun keuzeprces. Echter, uit nderzek van Berenscht i..v. EZ blijkt dat deze vergelijkingssites ng ruimte vr verbetering hebben als het gaat m kwaliteit, betruwbaarheid en transparantie. Mgelijke verklaringen hiervr: vergelijkingssites zelf geven aan dat hun werk zeer cmplex is. Eén vergelijkingssite stelde dat zij p enig mment verschillende tarieven in hun database hebben staan. één vergelijkingssite gaf aan dat het meilijk is de meest recente en vlledige data te krijgen van de aanbieders. Deze wrden bvendien niet in een standaardfrmat aangeleverd. Smmige mbiele peratrs stellen dat het mgelijk is de plaats in de ranking van vergelijkingssites psitief te beïnvleden dr advertenties en inleggeld. Vergelijkingssites ntkennen dat enige vrm van beïnvleding mgelijk is, anders dan het aanbieden van het gedkpste aanbd. 7

8 betruwbaarheid Er zijn ns geen signalen bekend dat de tariefinfrmatie die aanbieders p hun website plaatsen njuistheden bevat. De betruwbaarheid van de infrmatie lijkt in rde. Wel is er sms sprake van situaties die neigen naar bewuste f nbewuste misleiding van de cnsument, maar die zijn in deze ntitie nder begrijpelijkheid beschreven. verige aandachtspunten m te kunnen bepalen welk abnnement vr hem het vrdeligst is, met een cnsument een inschatting kunnen maken van zijn eigen belgedrag. In de praktijk blijkt dat cnsumenten meestal geen gede inschatting kunnen maken van heveel ze bellen en sms-en. Een aantal prviders biedt hun klanten in meer f mindere mate inzicht in het belgedrag. Anderen den dat niet. het is vr cnsumenten van smmige aanbieders lastig cntrle te huden ver de ksten. Daar zijn een aantal redenen vr. Z is het vr klanten van smmige peratrs niet mgelijk m het resterende belteged p te vragen bij de prvider. Ok het bijhuden van het aantal gebelde minuten p het testel helpt vaak niet, mdat veel peratrs afrekenen per minuut (in elk geval vr de eerste minuut). een gerelateerde kwestie is het feit dat bij bijna alle aanbieders ingekchte belminuten slechts beperkt hudbaar zijn. Als een klant zijn belteged niet binnen die peride pmaakt vervalt het. Een gerelateerd prbleem is dat klanten die een maand meer bellen dan gebruikelijk erg duur uit kunnen zijn mdat de tarieven vr het bellen buiten de bundel vaak significant hger zijn dan binnen de bundel. gevlgen Bvenstaande analyse identificeert een aantal factren die tarieftransparantie in de mbiele telefnie beperken. Een gebrek aan tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie kan mgelijk een aantal negatieve gevlgen hebben: dr beperkte vindbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van tariefinfrmatie en gebrekkig inzicht in het eigen belgedrag is het vr cnsumenten meilijk het vr hen meest vrdelige abnnement te kiezen. transparantie (met name vergelijkbaarheid) werkt cncurrentieverhgend drdat meteen duidelijk is als een aanbieder duurder is dan zijn cncurrent. Dr het gebrek aan transparantie wrdt de cncurrentie mgelijk belemmerd. Aanbieders geven dit schrvetend te. de cmplexiteit van tariefinfrmatie leidt tt een verhgde kans p bewuste f nbewuste misleiding van cnsumenten. dr gebrekkig inzicht in resterende beltegeden, meilijk vindbare tariefinfrmatie en dr praktijken als het afrnden p hele minuten is het vr cnsumenten meilijk cntrle te huden ver hun belksten. Dit kan leiden tt nverwachte hge rekeningen. Het is lastig de welvaartseffecten van intransparante tariefinfrmatie te kwantificeren. Daarvr zijn er teveel andere factren die een rl spelen. Bvendien blijft cnsumentengedrag meilijk vrspelbaar. 1e. Cntext/marktntwikkelingen In de discussie ver tarieftransparantie is het van belang m rekening te huden met de vlgende zaken: Eigen verantwrdelijkheid van de cnsument. Cnsumenten maken altijd een eigen afweging en zijn er zelf verantwrdelijk vr zich ged te riënteren en te vergelijken. Eurpese discussie ver ramingtarieven. Ok deze discussie begn als een tarieftransparantiediscussie. Inmiddels wrdt er stevig ingegrepen in de tarieven en heeft de Eurpese Cmmissie een website pgezet waarp ramingtarieven van Eurpese prviders wrden vergeleken. Ok heeft de Eurpese Cmmissie het afrekenen per minuut aan banden gelegd vr raming. Aanbieders mgen maximaal een halve minuut vast rekenen en daarna per secnde. 8

9 Eurcmmissaris Reding heeft verder prviders pgerepen de transparantie van hun tariefplannen te vergrten. In andere sectren speelt de discussie rndm tarieftransparantie k (wel is het z dat de prblemen met tarieftransparantie per sectr verschillen). Meest interessante vrbeeld is de energiesectr. De Energiekamer heeft in respns p de prblemen een nrmenkader pgesteld, dat wegens nvldende naleving later is uitgewerkt tt juridisch stevigere richtsneren. Ok heeft de Energiekamer een aantal keer een vergelijkend nderzek gedaan en gepubliceerd naar de kwaliteit van vergelijkingssites. Tarieftransparantie in de energiesectr is sterk verbeterd. Steeds meer aanbieders prberen zich te nderscheiden dr service leader te zijn. Het bieden van transparante tariefinfrmatie kan een middel zijn vr aanbieders m zich van anderen te nderscheiden. 1f. Psitie marktpartijen tijdens gesprekken Marktpartijen geven in het begin van elk gesprek aan dat zij helemaal vóór transparantie zijn. Zij vinden het begrijpelijk dat we de signalen die we hebben pgevangen nderzeken en zij spreken hun waardering uit vr het feit dat we hen z vreg in het prces al betrekken. Marktpartijen vinden dat de verheid niet te ver met gaan. Een beetje verleiden met kunnen, naar hun mening. De cnsument heeft een eigen verantwrdelijkheid m niet te happen als hij dat niet wil. Bvendien begrijpt de cnsument k wel dat de zaken z psitief mgelijk wrden gepresenteerd. De aanbieders menen dat zij er niets aan kunnen den dat mbiele telefnie z n cmplexe dienst is gewrden. En mdat het z cmplex is, is het irreëel te verwachten dat er grte stappen gezet kunnen wrden p het gebied van verbeteren van tarieftransparantie. De aanbieders zijn best bereid hun eigen website ng eens kritisch nder de lep te nemen, maar vinden bijna znder uitzndering dat zij het best ged den (p elkaars websites hebben ze vaak wel ng wat aan te merken). Ondanks dat ze vinden dat ze het ged den geven de meeste aanbieders aan mee te willen werken aan verbetering. Ze reageren k niet negatief p genemde suggesties. Wel vinden zij het te ver gaan als de verheid ingrijpt in de tariefplannen. In het algemeen zijn zij bereid mee te den mits het niet teveel lasten en ksten met zich mee brengt en alle aanbieders tegelijk de wijzigingen drveren. Wat betreft de vergelijkbaarheid van tariefplannen vinden aanbieders van mbiele telefnie dat dit vergelaten kan wrden aan vergelijkingssites. Dit is zeker geen verheidstaak. tijdens bijeenkmst OverlegPlatfrm Telecm (OPT) 26 nvember 2008 De OPT-leden geven aan dat we meten vrkmen dat we de cnsument gaan pzadelen met bakken infrmatie waar hij niets aan heeft. Kijk daarm wat de cnsument echt wil. De OPT-leden vragen zich af wanneer iets transparant geneg is. ICT Office vraagt EZ de link te leggen tussen evaardigheden en de mate waarin cnsumenten in staat zijn tariefinfrmatie te begrijpen. tijdens OPT bijeenkmst 25 februari 2009 Aanbieders geven als aandachtspunten mee: de eigen verantwrdelijkheid van cnsumenten, administratieve lasten die kunnen vrtvleien uit maatregelen ter 9

10 bevrdering van de transparantie en het behud van de vrijheid van aanbieders m cmmerciële keuzes te maken. Bvendien vragen zij zich af heveel prcent van de verkp via websites plaatsvindt: met niet k p retailers gelet wrden? 1g. Cnclusie De uitgeverde analyse, tt stand gekmen dr deskstudie, gesprekken met betrkkenen en de scans van de websites, geeft aanleiding m samen met betrkken partijen te bekijken he tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie verbeterd kan wrden, met name vr wat betreft de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van tariefinfrmatie. 10

11 2. WAAR WILLEN WE NAAR TOE EN WAT KUNNEN WE DOEN OM DAAR TE KOMEN? De vraag Wanneer is iets vldende transparant? is niet gemakkelijk te beantwrden. Transparantievraagstukken zijn meilijk kwantificeerbaar en wat vr de één vldende transparant is, is vr de ander mgelijk vlkmen nhelder. De vier transparantiecriteria bieden een gede huvast vr de prbleemanalyse, maar k vr de criteria geldt dat het lastig is m aan te geven wanneer iets begrijpelijk f vergelijkbaar geneg is. De Telecmmunicatiewet biedt behrlijk wat huvast, nder andere in hfdstuk 7 en nderliggende regelgeving. Daarnaast zijn de wensen van cnsumenten een belangrijke indicatr van het wenselijke transparantieniveau. Om de discussie p gang te brengen hebben wij p basis van bestaande regelgeving, cnsumentenwensen en bvenstaande analyse een aantal mgelijkheden geïnventariseerd m de tarieftransparantie verder te vergrten, met bijbehrende acties. 1. De cnsument kan p eenvudige wijze beschikken ver alle vr hem relevante tarieven a. alle bij een bepaalde belvrm behrende tarieven staan vermeld p één pagina. De link naar deze pagina wrdt de bezeker duidelijk aangebden bij het bekijken van de aanbieding. 2. De term dekt de lading a. gratis is gratis, nbeperkt is nbeperkt, enz. 3. We zijn duidelijk ver de ksten van de elektrnische cmmunicatiedienst en de randapparatuur a. de cnsument kan in één gpslag zien heveel hij daadwerkelijk betaalt vr het testel b. de cnsument kan abnnement met testel vergelijken met crrespnderende sim-nly 4. We presenteren alle relevante en daadwerkelijke ksten in één keer a. bij het berdelen en vergelijken van abnnementen ziet de cnsument cntinu de daadwerkelijke eenmalige en maandelijkse ksten die hren bij de aanbiedingen die hij bekijkt (inclusief krtingen) b. de ksten/tarieven wrden p een eenduidige, verzichtelijke en begrijpelijke wijze gepresenteerd (mgelijk in een standaard frmat) 5. Je krijgt waar je vr betaalt en je betaalt vr wat je krijgt a. belminuten zijn van ju; vervallen pas bij beëindiging abnnement b. als je 30 secnden belt, betaal je k 30 secnden c. na aflp van de initiële cntractperide wrden er geen ksten meer in rekening gebracht vr afbetaling van het testel 6. De cnsument kan te allen tijde cntrle en inzicht huden ver zijn ksten a. prvider geeft aan wanneer bel/sms/databundel p is b. cnsument kan resterende bel/sms/databundel pvragen 7. De cnsument krijgt inzicht in zijn eigen belgedrag a. belprfiel pstellen indien gewenst 8. Vergelijkingssites spelen een belangrijke rl en meten in staat wrden gesteld vlledige, up-t-date vergelijkingen te maken a. data wrden gestandaardiseerd aangeleverd b. data wrden in real time aangeleverd 9. Alle infrmatie die we p nze website zetten is juist en up-t-date 11

12 Bijlage 1: Gesprekspartners KPN Vdafne T-Mbile Tele2 Debitel Cnsumentenbnd Maarten Langeveld (vml medewerker Telecmpaper) Telecmvergelijker.nl Yufne OPTA Cnsumentenautriteit Energiekamer MinV&W 12

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie