Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente Bernisse. Bijzondere aandacht daarin gaat uit naar huishoudens die niet zelfstandig in eigen woonruimte kunnen voorzien. Kernwaarden Als organisatie hanteren we de volgende kernwaarden, die we samen delen en waarop we aanspreekbaar zijn. We zijn: > sociaal een kwalitatief goede en betaalbare woningvoorraad voor onze huurders, maar ook een sociaal gezicht op het brede terrein van woon- en leefplezier is ons uitgangspunt. > laagdrempelig we hebben korte lijnen, zijn flexibel, goed aanspreekbaar en behulpzaam voor onze huidige en toekomstige bewoners. > betrokken we voelen ons verbonden met de mensen die op onze dienstverlening rekenen, we denken oplossingsgericht en leveren maatwerk, indien nodig. Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag In het onderhavige jaarverslag zijn overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ645) de specifieke elementen van het volkshuisvestingsverslag en het bestuursverslag tot één stuk gecombineerd.

3 Inhoud jaarverslag 2014 > Voorwoord 1 > Jaaroverzicht > Hoofdstuk 1: Een trotse organisatie Bedrijfsplan Ondernemingsraad 13 > Hoofdstuk 2: Investeringen en onderhoud 15 > Hoofdstuk 3: Verhuurbeleid 19 > Hoofdstuk 4: Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 23 > Hoofdstuk 5: Leefbaarheid 25 > Hoofdstuk 6: Wonen en zorg 27 > Hoofdstuk 7: Governance 29 > Hoofdstuk 8: Financiële continuïteit 33 > Hoofdstuk 9: Kengetallen 37 > Hoofdstuk 10: Verslag van de Raad van Commissarissen 39 > Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting balans en winst- en verliesrekening Overige gegevens 81 Controleverklaring 83 Assurancerapport 85

4 Oprichting woonstichting De Zes Kernen op donderdag 7 april e jaarverslag over het jaar Nieuw kantoor De Zes Kernen gereed Woningbouw in Geervliet gestart (Reede) TIJDLIJN 7 april april 2014 Oprichting Huurdersraad Start bouw 43 woningen Zuidland Gezamenlijke tuinwedstrijd Aankoop 41 aanleunwoningen Aankoop Medisch Centrum De Nieuwe Sluis Invoer huursparen Nieuwbouw Schoolstraat in Heenvliet van start Bouw 10 woningen onder Koopgarant in Abbenbroek Tochtweistraat beter geschikt gemaakt voor ouderen Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brede School 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan Feestelijke opening Mottekasteel Woningen in Geervliet opgeleverd (Reede) 7 april 2004, oplevering 3 projecten 1 juli 2004, aankoop rode dorp Twee-lagenstructuur De Zes Kernen Invoering Koopgarant Ondertekening prestatieafspraken 1e steen Oranjeplein Oplevering Schoolstraat in Heenvliet Handtekening contract Kreken van Nibbeland 15 jarig bestaan De Zes Kernen Start bouw Kreken Huurdersdag Kreken = ook maatschappelijk wonen Opening buurtwinkel Simons-Heijn Afscheid Daan Monster Nieuwe folders De Zes Kernen Oplevering Beverwijkstraat 20 jaar De Zes Kernen

5 Voorwoord TROTS staat er op de voorkant van ons jaarverslag 2014, en trots zijn we. In 2014 hebben we mooie en belangrijke zaken meegemaakt. Het was een jaar waarin we vooruit hebben gekeken, maar ook even achterom. Want we bestonden namelijk 20 jaar in 2014 en dat is best iets om trots op te zijn. Wat is er allemaal gebeurd in 2014: > Er ligt een goed en nieuw bedrijfsplan, hierin maken we een aantal heldere keuzes: > keuze voor een rol bij het scheiden van wonen en zorg; > keuze voor een rol bij het voorzichtig herstructureren van de bestaande voorraad; > keuze voor sterke vitale kernen. > Op 7 april 2014 bestonden we 20 jaar. In een tijdlijn hebben we onze highlights over die 20 jaar aangegeven en dat was behoorlijk wat; > De opening van Brede School De Kern. Een mooie gebeurtenis van een prachtig gebouw, waar we trots op mogen zijn; > Het initiatief om dorpshuis De Meent te herontwikkelen is een feit; > Ondertekening overeenkomst Prestatieafspraken (voormalige) gemeente Bernisse en De Zes Kernen; Dit zijn een aantal belangrijke zaken die in 2014 zijn gebeurd. Ook was het een jaar van afscheid nemen, van een fijne en sociale directeur-bestuurder, Geert de Vries. Geert heeft veel bereikt voor De Zes Kernen in 20 jaar en kan met trots terugkijken. De foto s op de voorkant van ons jaarverslag 2014 zijn van diverse gebeurtenissen uit Met name de vele vrijwilligers van de verenigingen willen wij hiermee bedanken voor hun inzet. Natuurlijk hebben we het afgelopen jaar de verbinding gezocht met de gemeente, de huurdersraad, de ouderenbonden, en natuurlijk met de bewoners! En dit zullen we ook de komende jaren zeker blijven doen! Alle medewerkers wil ik wederom bedanken voor hun inzet en ik hoop dat jullie je enthousiasme doorzetten en trots blijven op wat jullie doen! Abbenbroek, 20 mei 2015 Anja van der Sijde directeur-bestuurder jaarverslag

6 Jaaroverzicht 2014 Opening Brede School jaar De Zes Kernen Afscheid van een fijne directeur-bestuurder

7 8 aanvragen veranderingen aan de woning 700 m 2 voegwerk 4 woningen verkocht 24 liter verf

8 GEERT SILVIA REINIE LIES JOKE PETER RONALD KARIN ISABELLA WIL GERTJAN TRUDI

9 Hoofdstuk 1: Een trotse organisatie Woonstichting De Zes Kernen is op 7 april 1994 opgericht en uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting in de groene (voormalige) gemeente Bernisse. Ons motto is Buitengewoon wonen in Bernisse. Woonstichting De Zes Kernen spant zich in om goede, betaalbare woningen in een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. We besteden extra aandacht aan mensen voor wie het niet zo makkelijk is om hun woonwensen te realiseren. Prettig wonen houdt niet op bij de voordeur. Een schone en veilige woonomgeving vinden we net zo belangrijk. Daar werken we actief aan, samen met onze klanten, met instellingen voor zorg en welzijn, gemeente en anderen. Een goede dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn bereikbaar, toegankelijk en betrokken en leveren, waar mogelijk, maatwerk. De Zes Kernen is een kleine organisatie die kwalitatief goed is uitgerust. Door de relatief kleine omvang zijn wij wel kwetsbaarder en daarom voeren wij een personeelsbeleid dat erop gericht is het welbevinden op peil te houden. Ook is het van belang dat de werkprocessen inzichtelijk en controleerbaar zijn. Vrijwel alle werkzaamheden kunnen door twee of meer medewerkers uitgevoerd worden. Om kwalitatief goed te opereren moet er, bij uitval van personeel, alert worden gereageerd: snel werk over (laten) nemen door collega s en, waar nodig, extern inhuren. In de praktijk blijkt dat dit ook prima werkt en daar zijn we trots op! Medewerkers Per 31 december 2014 werkten er dertien medewerkers bij woonstichting De Zes Kernen. Gecorrigeerd met de part-timefactor is dit in totaal 9,4 fte. Het betreft hier negen vrouwen en vier mannen. Per 1 december 2014 is Anja van der Sijde benoemd tot directeur-bestuurder, echter de heer Geert de Vries was nog tot 1 januari 2015 tekenbevoegd. Jaarlijks vinden er met iedere werknemer voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. Hierdoor is het mogelijk om de medewerkers te begeleiden, te steunen en te sturen. Ook wordt tijdens deze gesprekken scholing of training aangeboden. Persoonlijk investeren Iedereen binnen De Zes Kernen krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Hiervoor is een budget beschikbaar. In 2014 is er door drie medewerkers hieraan gehoor gegeven en zij hebben onderstaande cursussen gevolgd: > cursus Photoshop basis; > herhaling EHBO en BHV. Integere organisatie Binnen onze organisatie zijn integriteit en integer werken vanzelfsprekend. Dit is beschreven in de integriteitscode Onze manier(en). We beschrijven hierin hoe wij om willen gaan met onze klanten, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met elkaar. Het formaat van onze organisatie maakt dat we van elkaar weten wie we zijn en wat we doen. Organogram Binnen de organisatie is een tweelagenstructuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder. Het organogram van woonstichting De Zes Kernen per 31 december 2014 vindt u op de volgende pagina. Welzijn medewerkers Binnen woonstichting De Zes Kernen is een klokkenluiderregeling opgesteld. Deze klokkenluiderregeling heeft als doel iedere medewerker de mogelijkheid te bieden een overtreding intern te melden en, wanneer dit te goeder trouw gebeurt, daarbij bescherming te bieden. Deze regeling past binnen onze bedrijfscultuur waarin transparantie, zorgvuldigheid en integriteit centraal staan. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon (voorzitter RvC) waar medewerkers terecht kunnen. Periodiek wordt binnen De Zes Kernen een integraal werkplekonderzoek gedaan onder het voltallige personeel. Het integraal werkplekonderzoek heeft in 2012 plaatsgevonden. Het integraal werkplekonderzoek is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen. Tegelijkertijd wordt er dan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitgevoerd. Een RIE maakt de arbeidsrisico s binnen de organisatie zichtbaar. De uitkomsten daarvan worden, na overleg met de directie, doorgevoerd. Ook krijgen alle medewerkers vanaf 40 jaar één keer per twee jaar de mogelijkheid zich preventief te laten onderzoeken. Naar aanleiding van een aantal gezondheidsklachten bij medewerkers, heeft er in 2013, bij een aantal medewerkers, een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Tijdens het werkplekonderzoek bleek dat de huidige bureaustoelen nauwelijks tot geen lendesteun hebben. In 2014 zijn daarom alle stoelen vervangen. jaarverslag

10 Organogram Raad van Commissarissen Manager Bedrijfsvoering Peter Haaring >>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> Directeurbestuurder Directiesecretaresse Karin van Dis Projectleider Opzichter Woonconsulente Telefoniste/ Administratief- Medewerkster Medewerkster Medewerkster Interieur- Gertjan van Ronald Gelderland Reinie Amersfoort receptioniste medewerkster huuradministratie huurincasso financiën verzorgster Nikkelen Kuijper Wil van Aalst Joke van Drunen Trudi Oosthoek Silvia Kleinjan Isabella v/d Linde Lies Weller

11 Ziekteverzuim In 2014 is het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van 2013 gedaald van 10,57% naar 5,97%. Ondanks deze forse daling is het percentage nog steeds aan de hoge kant. Een reden hiervoor is dat het herstel van de twee langdurig zieken, waarvan in 2013 al sprake was, langzaam verliep. Inmiddels zijn beide medewerkers volledig hersteld. Daarnaast was er sprake van een frequenter, danwel langduriger, verzuim bij een drietal medewerkers. Vanwege de afwezigheid van de woonconsulente, is de eerste twee maanden van het jaar een beroep gedaan op een externe inhuur. Vanaf maart is de vervanging intern opgelost en hebben we, waar nodig, de opvang van de overige werkzaamheden onderling geregeld. Per 1 januari 2014 heeft De Zes Kernen het contract met 365ArboNed opgezegd. Vanaf die datum maakt De Zes Kernen, voor verzuimbegeleiding, gebruik van de diensten van Merces Custodio uit Naarden en hebben wij een vaste casemanager als aanspreekpunt. Indien nodig wordt een zieke medewerker doorverwezen naar een bedrijfsarts. Sinds 2011 hebben wij de Raetsheren VerzuimTotaalPlan verzekering afgesloten. Deze verzekering voorziet enerzijds in een ziekengelduitkering als het verzuim langer duurt dan tien werkdagen. Anderzijds is bij deze verzekering sprake van een nauwe samenwerking met verzuimbegeleider Merces Custodio met als doel langdurig uitval, als gevolg van ziekte, zoveel mogelijk te beperken. In het verslagjaar zijn de ziekengelduitkeringen rechtstreeks als opbrengst in de resultatenrekening verantwoord. Bedrijfshulpverlening Binnen De Zes Kernen is de bedrijfshulpverlening, conform de wettelijke eisen, geregeld. In totaal zijn er twee BHV-ers. In ons kantoor is ook een AED aanwezig. Alle personeelsleden hebben een diploma om de AED te kunnen gebruiken. In 2014 is voor iedereen een herhalingsmiddag georganiseerd. Stagiaires In 2014 hebben wij geen stagiaires geplaatst. Communicatiemiddelen Onze communicatiemiddelen zijn in 2011 allemaal aangepakt en gewijzigd en hier wordt naar volle tevredenheid mee gewerkt. Door de keuze te maken om onze folders niet te laten drukken, maar als PDF bestand op onze website te plaatsen, is de informatie elk moment van de dag te raadplegen. Ook is het beter voor het milieu en het heeft drukkosten uitgespaard. Regelmatig zetten we binnen De Zes Kernen Twitter in als communicatiemiddel. Hierdoor kunnen wij onze huurders en (toekomstige) klanten kort en krachtig van informatie voorzien. Lidmaatschappen Woonstichting De Zes Kernen is onder meer lid van: > Aedes, vereniging voor woningcorporaties; > Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW); > Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK). Risicobeheersing Onderstaand geven wij u, in het kader van intern toezicht en externe verantwoording, een overzicht van de mogelijke huidige en toekomstige risico s die binnen het bedrijf spelen. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de manier waarop wij die risico s proberen te beheersen. Wet en regelgeving > De integrale vennootschapsbelasting (VPB) Met ingang van 1 januari 2008 is de integrale VPB ingevoerd. Invoering van de belastingplicht heeft, op termijn, een nadelige invloed op ons resultaat en daarmee op onze mogelijkheden om te investeren. In de meerjarenbegroting wordt hiermee rekening gehouden. > De verhuurderheffing De ingevoerde verhuurderheffing, die waarschijnlijk ook na 2017 van kracht zal zijn, tast direct onze mogelijkheden tot investering aan. Weliswaar heeft de regering het mogelijk gemaakt een hogere huur te innen bij huurders met een hoger inkomen, maar hierbij moeten we wel letten op de betaalbaarheid. Gezien de verhuurderheffing hebben wij de inkomensafhankelijke huurverhoging gematigd toegepast. jaarverslag

12 Automatisering De softwarepakketten onderhoud, huur en bedrijfsadministratie worden geleverd door Aareon. Deze pakketten draaien in huis. Dit vergt extra maatregelen met betrekking tot beveiliging. Opslag van de dagelijkse back-upgegevens vindt extern plaats, waarmee voor ons is voldaan aan voldoende risicobeheersing. Daarnaast hebben wij onze eigen kantoorautomatisering. Voor het overige kan er als achtervang een beroep op een extern bureau worden gedaan. Financiering en beleggingen Liquiditeitenbeheer en renterisico s zijn uitvoerig bekeken. In het financieel statuut hebben wij vastgesteld op welke wijze wij met onze beleggingen en liquiditeit omgaan. Wij hebben geen derivaten. Marktpositie In algemene zin is onze marktpositie goed. Wel komen bij een krimpende markt de duurdere huurwoningen eerder in de gevarenzone dan de goedkopere woningen. Gelukkig is onze prijs-/kwaliteitsverhouding goed. Onze huurprijzen zijn, mede gelet op de grootte van de woningen, laag. Door de hoge kwaliteit is onze gemiddelde huur echter hoger dan die van de meeste plattelandscorporaties. Naast de huur zijn ook de woonomgeving en het voorzieningenniveau van belang. Leefbaarheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor ons. Dit draagt bij aan het gevoel dat het goed wonen is in Bernisse. Wel zien we dat het aantal voorzieningen in de dorpen terugloopt. Als anticipeerregio op de krimp is het van groot belang dat de kernen aantrekkelijk blijven voor nieuwe huurders. Waar mogelijk dragen wij ons steentje bij om de voorzieningen in stand te houden. Verhuuractiviteiten Leegstand is in principe altijd een risico voor iedere corporatie. Gezien de grote vraag naar huurwoningen is dat risico zeer beperkt. Mutatiegraad en leegstand worden maandelijks bewaakt. In dit verband zien we wel een overschot aan aanbod in de regio van duurdere appartementen. Projecten We hebben in 2012 ons investeringsstatuut vastgesteld. Dit investeringsstatuut heeft als doel het investeringsbeslissingsproces te formaliseren en de criteria vast te leggen op basis waarvan woonstichting De Zes Kernen haar investeringen beoordeelt. De toetsingscriteria die gehanteerd worden zijn gericht op een concrete vertaling van de statutaire doelstelling en de strategie van de corporatie, maar zijn altijd gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Het investeringsstatuut behandelt de besluitvorming omtrent investeringen in grondposities, nieuwbouw en aankoop, verbeteringen, en sloop voor herstructureringen. Op basis van acht beoordelingscriteria wordt het project getoetst. De criteria beslaan diverse gebieden, waaronder risicomanagement, en hebben zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve grondslag. Toetsingscriterium Vereiste Wetgeving Voldoet aan Nederlandse wetgeving en BBSH Bestemmingsplan Bestemmingsplan is geschikt voor het project Locatietoets Locatie past in strategisch voorraadbeleid Typetoets Type past in strategisch voorraadbeleid Markttoets vraag Voldoende vraag te zijn naar het product Markttoets aanbod Er dient ruimte te zijn voor (nieuw) aanbod Volkshuisvestelijke doelstelling Past binnen de volkshuisvestelijke doelstelling Volkshuisvestelijk alternatief In geval van herstructurering beste alternatief 3.5 Risicomanagement Identificatie en beheersen risico s Rentedekkingsgraad Rentedekkingsgraad is minimaal 1, Operationele kasstroom Kasstroom na normatieve aflossing is positief Solvabiliteit en CFV oordeel Solvabiliteit minimaal 20% en A1-status CFV jaarverslag

13 Toetsingscriterium Vereiste Hoogte leningportefeuille Hoogte is minder dan 50% van de WOZ-waarde Financiering niet-daeb Separaat financieringsplan voor niet-daeb 3.7 Financieel projectniveau Rendement is minimaal vereist rendement 3.8 Organisatorische capaciteit Voldoende capaciteit beschikbaar Klant Over het bewonersblad buitengewoon is men erg tevreden en waar nodig worden huurders optimaal betrokken en geïnformeerd over de gang van zaken. Betrokken bewoners en sociale binding vermindert het risico op een hoge mutatiegraad. Financiële continuïteit De financiële continuïteit is één van de toetsingscriteria in ons financieel statuut. Gezien de fiasco s bij Vestia, WSG en Veron zullen zowel het Centraal Fonds, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het risicobeleid aanscherpen. Deze aangescherpte toetsingscriteria leveren voor De Zes Kernen geen problemen op. Het huidige bedrijfsplan heeft een looptijd tot Toezichthouders > het Centraal Fonds geeft in haar toezichtsbrief van 2 september 2014 aan dat er geen opmerkingen zijn naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling. > de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt in haar oordeelsbrief van 24 november 2014 dat er geen opmerkingen zijn: - voor wat betreft de rechtmatigheid; - ten aanzien van de toewijzingsgegevens in het kader van de staatssteunregeling en de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT). > het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt dat wij voldoen aan de eisen van kredietwaardigheid. We kunnen daarom gebruik blijven maken van hun borgingsfaciliteiten. jaarverslag

14

15 Hoofdstuk 1.1: Bedrijfsplan Het bedrijfsplan koersen op Zes Kernen is mede door de inbreng van onze belanghebbenden tot stand gekomen en is leidraad voor onze activiteiten in 2014 geweest. De kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland staan hierin centraal. Het dorpse karakter van de zes kernen maakt de (voormalige) gemeente Bernisse tot een uniek gebied waarin het prettig wonen en leven is. De kleinschaligheid, de landelijke ligging, de rust, de ruimte, maar ook de nabijheid van voorzieningen worden zeer gewaardeerd. Elke kern heeft een eigen lokale kleur, die zoveel mogelijk behouden dient te worden. Met ons woningbezit en activiteiten in al deze kernen zijn we hierin een belangrijk onderdeel. We kiezen er bewust voor om als lokaal verankerde corporatie, met de inzet op de vitaliteit van elke kern, toegevoegde waarde te leveren. Hier ligt ons bestaansrecht. We moeten echter onze ogen niet sluiten voor de gemeentelijke fusie in Zo brengt de fusie een andere verhouding tussen stad en landelijk gebied teweeg, waarbij we moeten afwachten hoe dit zich bestuurlijk vertaalt. Dit betekent dat, alhoewel onze koers geënt is op meerdere jaren, we vooral de nadruk leggen op concrete doelstellingen voor de komende twee jaar. De analyse van de woningmarkt laat zien dat we met ons woningbezit actief moeten inspringen op de gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Een gedifferentieerde woningvoorraad voor een brede doelgroep is nodig om de vergrijzing te faciliteren, maar ook om elke kern aantrekkelijk te houden voor zowel jong als oud. Een belangrijk samenhangend vraagstuk is het voorzieningenniveau. Mede als gevolg van de crisis en daarmee gepaard gaande bezuinigingen, zien we dat deze onder druk staan. Hier ligt een uitdaging om samen met professionals én bewoners deze handschoen op te pakken. Uitgangspunt is dat we met elkaar, maar ook vanuit eigen verantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin per kern. Een gezamenlijke aanpak We vinden dat ieder vanuit zijn eigen rol aan prettig wonen en leven een bijdrage kan leveren. Onze rol is dat we verantwoordelijkheid willen nemen voor een afgestemd, kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod per kern. Prettig wonen en leven gaat echter verder dan de woning alleen. Zo zien we dat de leefbaarheid in een aantal kernen onder druk staat, voorzieningen langzaam verdwijnen en/of de gemeenschapszin afneemt. Een verbindende aanpak, waarin we met elkaar inzetten op het versterken van de vitaliteit, is dus gewenst. Daarom hebben we samen met bewoners en partners in 2014 gekeken of en welke activiteiten nodig zijn op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de diverse kernen. Deze beweging is gericht op het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarin willen we zoveel mogelijk aansluiten op het reeds ingezette traject Kerngericht werken van de (voormalige) gemeente Bernisse, dat door de gemeente Nissewaard is overgenomen. jaarverslag

16

17 Hoofdstuk 1.2: Ondernemingsraad Sinds 1 april 2014 is de Ondernemingsraad (OR) officieel opgericht. Dit jaar was voornamelijk een jaar om uit te zoeken wat de rechten en plichten zijn van de OR en hoe je ze op een juiste manier kan toepassen. Tevens hebben wij dit jaar gebruikt om een goede weg te vinden om te communiceren met de achterban, directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Samenstelling Ondernemingsraad > Gertjan van Nikkelen Kuijper, voorzitter > Karin van Dis, vicevoorzitter > Isabella van de Linde, secretaris > Ronald Gelderland, lid > Wil van Aalst, lid OR ledenvergadering De OR komt elk kwartaal bijeen. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 1 april en 10 juni De vergadering van het laatste kwartaal is doorgeschoven naar begin januari OR vergadering met de directeur-bestuurder De OR en directeur-bestuurder komen één keer per half jaar bijeen. Op 24 juni 2014 is er een vergadering geweest met de directeur-bestuurder. Omdat de directeur-bestuurder per 31 december 2014 uit dienst is gegaan, is besloten om de volgende vergadering te verplaatsen naar begin januari 2015, zodat deze met de nieuwe directeur-bestuurder kan plaatsvinden. OR vergadering met de voorzitter van de RvC De OR en de voorzitter van de RvC komen eenmaal per jaar bijeen. Ook deze vergadering is verplaatst naar 2015, vanwege de komst van een nieuwe directeur-bestuurder. Advies In de verslagperiode heeft de OR één adviesaanvraag behandeld. De OR heeft de RvC advies gegeven over het voorgenomen besluit tot aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder. De OR heeft een positief advies gegeven. Instemming In de verslagperiode heeft de OR geen instemmingsaanvragen behandeld. jaarverslag

18

19 Hoofdstuk 2: Investeringen en onderhoud Door het uitvoeren van onderhoud wordt de kwaliteit van de woningen gewaarborgd en de levensduur verlengd. De Zes Kernen is trots op het hoge onderhoudsniveau van de woningen en op het feit dat er heel gericht geïnvesteerd gaat worden in het bezit. Hierdoor wordt de komende jaren extra ingezet op het verbeteren van duurzaamheid en het nemen van energetische maatregelen. Daarnaast worden ook de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren onderzocht. In Zuidland staan we voor een behoorlijke opgave om te gaan herstructureren. Bij de nieuwbouw wordt dan uiteraard al direct rekening gehouden met het onderhoud dat in de toekomst uitgevoerd moet worden. Investeren in woningen Comfortabel wonen is van groot belang voor onze klanten. De Zes Kernen heeft een minimaal pakket van eisen gedefinieerd waaraan onze woningen moeten voldoen. Hierdoor worden woningen, zowel bij mutatie als projectmatig, op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. Voorzieningen in de woningen zoals keukens, badkamers en toilet worden zoveel mogelijk op het moment van mutatie verbeterd. Dit om de overlast die het geeft in bewoonde staat te beperken. In 2014 zijn 22 woningen verbeterd en aangepast aan de norm basiskwaliteit woningen. Ook de klanten investeren in de woning, zodat deze voldoet aan de persoonlijke woonwensen. De Zes Kernen vindt dit belangrijk en daarom is het toegestaan om veranderingen aan te brengen in de woning. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld. In 2014 zijn in totaal acht aanvragen ontvangen. De aanvragen hadden betrekking op het aanbrengen van schotelantennes, eigen keukens, aanbouwen, het vergroten van de badkamer en het plaatsen van Toon (Eneco). Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Onderhoudsbegroting en kosten Voor het beheer en onderhoud van de woningen van De Zes Kernen is meerjarenonderhoudsbeleid ontwikkeld. Het gehele bezit is geïnventariseerd, geïnspecteerd en er zijn meerjarenbegrotingen uitgewerkt. Alle gegevens zijn verwerkt in het automatiseringssysteem van SG/Tobias. Ieder jaar wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. De meerjaren onderhoudsbegroting geeft aan wanneer en waaraan en in welk complex onderhoud uitgevoerd moet worden. Aan de woningen wordt het meeste planmatige onderhoud uitgevoerd aan het casco, zoals herstel van kozijnen en metsel- en voegwerk. Voor de komende jaren wordt eveneens aan de hand van ons strategisch voorraadbeleid bepaald hoe de woningen er op termijn uit moeten zien. Door, op basis van de uitgangspunten van het strategisch voorraadbeleid, energiebesparende maatregelen aan de onderhoudsbegroting toe te voegen, wordt deze verder geoptimaliseerd. Onderhoudsbegroting opgedeeld in verschillende onderhoudskostensoorten: Begroot Kosten Dagelijks onderhoud , ,- Mutatie onderhoud/kwaliteitsinvestering , ,- Planmatig onderhoud , ,- Contractonderhoud , ,- Investeringen , ,- Overig onderhoud , , Totaal , ,- Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud wordt uitbesteed aan aannemers. De kwaliteit van het geleverde werk wordt beoordeeld door de onderhoudsopzichter. Het dagelijks onderhoud laat zich ook vertalen in een goede dienstverlening op het gebied van service. Het uitgangspunt is dat de klanten die contact opnemen over herstelwerkzaamheden in één keer goed worden geholpen. De reparatieverzoeken worden eerst beoordeeld of ze vallen onder de kleine herstelwerkzaamheden. Voor kleine herstelwerkzaamheden is het al heel lang mogelijk een serviceabonnement af te sluiten. jaarverslag

20 Herstelwerkzaamheden aan de woning die voor rekening van De Zes Kernen zijn, hieronder valt al het onderhoud dat niet behoort tot de kleine herstelwerkzaamheden zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek, kunnen doorgegeven worden aan de onderhoudsopzichter. Het doorgeven kan zowel per brief, en telefonisch. In 2014 zijn er reparatieverzoeken geregistreerd. Per woning zijn de kosten gemiddeld 141 euro. Mutatieonderhoud en basiskwaliteit Bij een huuropzegging gaat het mutatieproces van start. Door het uitvoeren van een voorinspectie en het opstellen van een voorinspectierapport weet de vertrekkende klant op welke wijze de woning opgeleverd dient te worden. De Zes Kernen kan direct beoordelen of een nieuwe klant snel de woning kan gaan huren. Het controleren, of de woning voldoet aan de basiskwaliteit, is een onderdeel van het mutatieproces. Het investeringsniveau van het complex speelt hierin een belangrijke rol. Aan de hand van het strategisch voorraadbeleid wordt bepaald hoeveel budget er is om in de woning aan kwaliteit te investeren. Het aantal mutaties in woningen De gedefinieerde basiskwaliteit is een minimaal pakket aan verbeteringen en functionaliteiten waaraan een woning moet voldoen. Dit pakket is per woningtype verschillend en de kwaliteitsinvesteringen zijn te onderscheiden in investeringen zonder huurverhoging en investeringen met huurverhoging. Een investering met huurverhoging heeft altijd een puntenverhoging in het puntenwaarderingsstelsel tot gevolg. Aantal investeringen zonder huurverhoging Aantal investeringen met huurverhoging 22 woningen 12 woningen Doordat het aantal mutaties in 2014 zo n 30% hoger was dan het historisch gemiddelde en het veelal oudere woningen betrof, is er een budgetoverschrijding van euro. Planmatig onderhoud Ieder jaar wordt er, om de kwaliteit en veiligheid van het bezit te waarborgen, planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit betreft in het algemeen onderhoud aan de buitenzijde van de woningen. In 2014 is 69 m 1 dakgoot, 700 m 2 voegwerk, 391 m 2 dakbedekking en 433 m 1 daktrim vervangen. Voor het schilderen is er 24 liter verf gebruikt. Tenslotte zijn er ook nog 46 cv-ketels vervangen. In 2014 is circa euro uitgegeven aan planmatig onderhoud. We zijn ruim binnen de begroting gebleven. Enerzijds door de scherpe aanbestedingen voor de verschillende werken, anderzijds door de BTW maatregel van 6% op arbeidsintensieve diensten. Planmatige onderhoudswerkzaamheden 2014 > herstel houtrot in verband met schilderwerk; > schilderwerk; > vervangen van voegwerk; > vervangen van dakgoten; > vervangen van dakbedekking bergingen (bitumen); > vervangen van cv-installaties. Asbest De gezondheidsgevolgen van asbest kunnen zeer ernstig zijn. De wetgeving over asbest wordt dan ook steeds strenger. Is een asbesthoudend product rechtmatig toegepast in bijvoorbeeld een woning en voor het verbod in 1993, dan is er geen verplichting vanuit bovengenoemde regelgeving om dit materiaal te verwijderen als dit product nog in goede staat is. Wel is het verboden asbesthoudende materialen op te slaan of opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld een schutting of dak. De Zes Kernen vindt het belangrijk om op een juiste wijze met het aanwezige asbest, en de hierdoor ontstane gevaren voor de volksgezondheid, om te gaan. Hierdoor is in 2013 door een hiervoor gecertificeerd bedrijf gestart met het inventariseren van het aanwezige asbest in onze woningen die muteren en zijn gebouwd voor jaarverslag

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens

Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens Jaarstukken 2014 Jaarverslag Jaarrekening Overige gegevens INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE... 4 INLEIDING... 5 JAARREKENING 2014...46 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING...51 ENKELVOUDIGE JAARREKENING...96

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2013

jaarverslag en jaarrekening 2013 jaarverslag en jaarrekening 2013 1 Versie: 1.1, d.d. 26 mei 2014 Patrimonium Barendrecht Voorwoord - Onze resultaten Het afgelopen jaar hebben we uitgeroepen tot het jaar van de duurzaamheid. Hoewel we

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie