Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente Bernisse. Bijzondere aandacht daarin gaat uit naar huishoudens die niet zelfstandig in eigen woonruimte kunnen voorzien. Kernwaarden Als organisatie hanteren we de volgende kernwaarden, die we samen delen en waarop we aanspreekbaar zijn. We zijn: > sociaal een kwalitatief goede en betaalbare woningvoorraad voor onze huurders, maar ook een sociaal gezicht op het brede terrein van woon- en leefplezier is ons uitgangspunt. > laagdrempelig we hebben korte lijnen, zijn flexibel, goed aanspreekbaar en behulpzaam voor onze huidige en toekomstige bewoners. > betrokken we voelen ons verbonden met de mensen die op onze dienstverlening rekenen, we denken oplossingsgericht en leveren maatwerk, indien nodig. Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag In het onderhavige jaarverslag zijn overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ645) de specifieke elementen van het volkshuisvestingsverslag en het bestuursverslag tot één stuk gecombineerd.

3 Inhoud jaarverslag 2014 > Voorwoord 1 > Jaaroverzicht > Hoofdstuk 1: Een trotse organisatie Bedrijfsplan Ondernemingsraad 13 > Hoofdstuk 2: Investeringen en onderhoud 15 > Hoofdstuk 3: Verhuurbeleid 19 > Hoofdstuk 4: Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 23 > Hoofdstuk 5: Leefbaarheid 25 > Hoofdstuk 6: Wonen en zorg 27 > Hoofdstuk 7: Governance 29 > Hoofdstuk 8: Financiële continuïteit 33 > Hoofdstuk 9: Kengetallen 37 > Hoofdstuk 10: Verslag van de Raad van Commissarissen 39 > Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting balans en winst- en verliesrekening Overige gegevens 81 Controleverklaring 83 Assurancerapport 85

4 Oprichting woonstichting De Zes Kernen op donderdag 7 april e jaarverslag over het jaar Nieuw kantoor De Zes Kernen gereed Woningbouw in Geervliet gestart (Reede) TIJDLIJN 7 april april 2014 Oprichting Huurdersraad Start bouw 43 woningen Zuidland Gezamenlijke tuinwedstrijd Aankoop 41 aanleunwoningen Aankoop Medisch Centrum De Nieuwe Sluis Invoer huursparen Nieuwbouw Schoolstraat in Heenvliet van start Bouw 10 woningen onder Koopgarant in Abbenbroek Tochtweistraat beter geschikt gemaakt voor ouderen Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brede School 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan Feestelijke opening Mottekasteel Woningen in Geervliet opgeleverd (Reede) 7 april 2004, oplevering 3 projecten 1 juli 2004, aankoop rode dorp Twee-lagenstructuur De Zes Kernen Invoering Koopgarant Ondertekening prestatieafspraken 1e steen Oranjeplein Oplevering Schoolstraat in Heenvliet Handtekening contract Kreken van Nibbeland 15 jarig bestaan De Zes Kernen Start bouw Kreken Huurdersdag Kreken = ook maatschappelijk wonen Opening buurtwinkel Simons-Heijn Afscheid Daan Monster Nieuwe folders De Zes Kernen Oplevering Beverwijkstraat 20 jaar De Zes Kernen

5 Voorwoord TROTS staat er op de voorkant van ons jaarverslag 2014, en trots zijn we. In 2014 hebben we mooie en belangrijke zaken meegemaakt. Het was een jaar waarin we vooruit hebben gekeken, maar ook even achterom. Want we bestonden namelijk 20 jaar in 2014 en dat is best iets om trots op te zijn. Wat is er allemaal gebeurd in 2014: > Er ligt een goed en nieuw bedrijfsplan, hierin maken we een aantal heldere keuzes: > keuze voor een rol bij het scheiden van wonen en zorg; > keuze voor een rol bij het voorzichtig herstructureren van de bestaande voorraad; > keuze voor sterke vitale kernen. > Op 7 april 2014 bestonden we 20 jaar. In een tijdlijn hebben we onze highlights over die 20 jaar aangegeven en dat was behoorlijk wat; > De opening van Brede School De Kern. Een mooie gebeurtenis van een prachtig gebouw, waar we trots op mogen zijn; > Het initiatief om dorpshuis De Meent te herontwikkelen is een feit; > Ondertekening overeenkomst Prestatieafspraken (voormalige) gemeente Bernisse en De Zes Kernen; Dit zijn een aantal belangrijke zaken die in 2014 zijn gebeurd. Ook was het een jaar van afscheid nemen, van een fijne en sociale directeur-bestuurder, Geert de Vries. Geert heeft veel bereikt voor De Zes Kernen in 20 jaar en kan met trots terugkijken. De foto s op de voorkant van ons jaarverslag 2014 zijn van diverse gebeurtenissen uit Met name de vele vrijwilligers van de verenigingen willen wij hiermee bedanken voor hun inzet. Natuurlijk hebben we het afgelopen jaar de verbinding gezocht met de gemeente, de huurdersraad, de ouderenbonden, en natuurlijk met de bewoners! En dit zullen we ook de komende jaren zeker blijven doen! Alle medewerkers wil ik wederom bedanken voor hun inzet en ik hoop dat jullie je enthousiasme doorzetten en trots blijven op wat jullie doen! Abbenbroek, 20 mei 2015 Anja van der Sijde directeur-bestuurder jaarverslag

6 Jaaroverzicht 2014 Opening Brede School jaar De Zes Kernen Afscheid van een fijne directeur-bestuurder

7 8 aanvragen veranderingen aan de woning 700 m 2 voegwerk 4 woningen verkocht 24 liter verf

8 GEERT SILVIA REINIE LIES JOKE PETER RONALD KARIN ISABELLA WIL GERTJAN TRUDI

9 Hoofdstuk 1: Een trotse organisatie Woonstichting De Zes Kernen is op 7 april 1994 opgericht en uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting in de groene (voormalige) gemeente Bernisse. Ons motto is Buitengewoon wonen in Bernisse. Woonstichting De Zes Kernen spant zich in om goede, betaalbare woningen in een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. We besteden extra aandacht aan mensen voor wie het niet zo makkelijk is om hun woonwensen te realiseren. Prettig wonen houdt niet op bij de voordeur. Een schone en veilige woonomgeving vinden we net zo belangrijk. Daar werken we actief aan, samen met onze klanten, met instellingen voor zorg en welzijn, gemeente en anderen. Een goede dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn bereikbaar, toegankelijk en betrokken en leveren, waar mogelijk, maatwerk. De Zes Kernen is een kleine organisatie die kwalitatief goed is uitgerust. Door de relatief kleine omvang zijn wij wel kwetsbaarder en daarom voeren wij een personeelsbeleid dat erop gericht is het welbevinden op peil te houden. Ook is het van belang dat de werkprocessen inzichtelijk en controleerbaar zijn. Vrijwel alle werkzaamheden kunnen door twee of meer medewerkers uitgevoerd worden. Om kwalitatief goed te opereren moet er, bij uitval van personeel, alert worden gereageerd: snel werk over (laten) nemen door collega s en, waar nodig, extern inhuren. In de praktijk blijkt dat dit ook prima werkt en daar zijn we trots op! Medewerkers Per 31 december 2014 werkten er dertien medewerkers bij woonstichting De Zes Kernen. Gecorrigeerd met de part-timefactor is dit in totaal 9,4 fte. Het betreft hier negen vrouwen en vier mannen. Per 1 december 2014 is Anja van der Sijde benoemd tot directeur-bestuurder, echter de heer Geert de Vries was nog tot 1 januari 2015 tekenbevoegd. Jaarlijks vinden er met iedere werknemer voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. Hierdoor is het mogelijk om de medewerkers te begeleiden, te steunen en te sturen. Ook wordt tijdens deze gesprekken scholing of training aangeboden. Persoonlijk investeren Iedereen binnen De Zes Kernen krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Hiervoor is een budget beschikbaar. In 2014 is er door drie medewerkers hieraan gehoor gegeven en zij hebben onderstaande cursussen gevolgd: > cursus Photoshop basis; > herhaling EHBO en BHV. Integere organisatie Binnen onze organisatie zijn integriteit en integer werken vanzelfsprekend. Dit is beschreven in de integriteitscode Onze manier(en). We beschrijven hierin hoe wij om willen gaan met onze klanten, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met elkaar. Het formaat van onze organisatie maakt dat we van elkaar weten wie we zijn en wat we doen. Organogram Binnen de organisatie is een tweelagenstructuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder. Het organogram van woonstichting De Zes Kernen per 31 december 2014 vindt u op de volgende pagina. Welzijn medewerkers Binnen woonstichting De Zes Kernen is een klokkenluiderregeling opgesteld. Deze klokkenluiderregeling heeft als doel iedere medewerker de mogelijkheid te bieden een overtreding intern te melden en, wanneer dit te goeder trouw gebeurt, daarbij bescherming te bieden. Deze regeling past binnen onze bedrijfscultuur waarin transparantie, zorgvuldigheid en integriteit centraal staan. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon (voorzitter RvC) waar medewerkers terecht kunnen. Periodiek wordt binnen De Zes Kernen een integraal werkplekonderzoek gedaan onder het voltallige personeel. Het integraal werkplekonderzoek heeft in 2012 plaatsgevonden. Het integraal werkplekonderzoek is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen. Tegelijkertijd wordt er dan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitgevoerd. Een RIE maakt de arbeidsrisico s binnen de organisatie zichtbaar. De uitkomsten daarvan worden, na overleg met de directie, doorgevoerd. Ook krijgen alle medewerkers vanaf 40 jaar één keer per twee jaar de mogelijkheid zich preventief te laten onderzoeken. Naar aanleiding van een aantal gezondheidsklachten bij medewerkers, heeft er in 2013, bij een aantal medewerkers, een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Tijdens het werkplekonderzoek bleek dat de huidige bureaustoelen nauwelijks tot geen lendesteun hebben. In 2014 zijn daarom alle stoelen vervangen. jaarverslag

10 Organogram Raad van Commissarissen Manager Bedrijfsvoering Peter Haaring >>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> Directeurbestuurder Directiesecretaresse Karin van Dis Projectleider Opzichter Woonconsulente Telefoniste/ Administratief- Medewerkster Medewerkster Medewerkster Interieur- Gertjan van Ronald Gelderland Reinie Amersfoort receptioniste medewerkster huuradministratie huurincasso financiën verzorgster Nikkelen Kuijper Wil van Aalst Joke van Drunen Trudi Oosthoek Silvia Kleinjan Isabella v/d Linde Lies Weller

11 Ziekteverzuim In 2014 is het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van 2013 gedaald van 10,57% naar 5,97%. Ondanks deze forse daling is het percentage nog steeds aan de hoge kant. Een reden hiervoor is dat het herstel van de twee langdurig zieken, waarvan in 2013 al sprake was, langzaam verliep. Inmiddels zijn beide medewerkers volledig hersteld. Daarnaast was er sprake van een frequenter, danwel langduriger, verzuim bij een drietal medewerkers. Vanwege de afwezigheid van de woonconsulente, is de eerste twee maanden van het jaar een beroep gedaan op een externe inhuur. Vanaf maart is de vervanging intern opgelost en hebben we, waar nodig, de opvang van de overige werkzaamheden onderling geregeld. Per 1 januari 2014 heeft De Zes Kernen het contract met 365ArboNed opgezegd. Vanaf die datum maakt De Zes Kernen, voor verzuimbegeleiding, gebruik van de diensten van Merces Custodio uit Naarden en hebben wij een vaste casemanager als aanspreekpunt. Indien nodig wordt een zieke medewerker doorverwezen naar een bedrijfsarts. Sinds 2011 hebben wij de Raetsheren VerzuimTotaalPlan verzekering afgesloten. Deze verzekering voorziet enerzijds in een ziekengelduitkering als het verzuim langer duurt dan tien werkdagen. Anderzijds is bij deze verzekering sprake van een nauwe samenwerking met verzuimbegeleider Merces Custodio met als doel langdurig uitval, als gevolg van ziekte, zoveel mogelijk te beperken. In het verslagjaar zijn de ziekengelduitkeringen rechtstreeks als opbrengst in de resultatenrekening verantwoord. Bedrijfshulpverlening Binnen De Zes Kernen is de bedrijfshulpverlening, conform de wettelijke eisen, geregeld. In totaal zijn er twee BHV-ers. In ons kantoor is ook een AED aanwezig. Alle personeelsleden hebben een diploma om de AED te kunnen gebruiken. In 2014 is voor iedereen een herhalingsmiddag georganiseerd. Stagiaires In 2014 hebben wij geen stagiaires geplaatst. Communicatiemiddelen Onze communicatiemiddelen zijn in 2011 allemaal aangepakt en gewijzigd en hier wordt naar volle tevredenheid mee gewerkt. Door de keuze te maken om onze folders niet te laten drukken, maar als PDF bestand op onze website te plaatsen, is de informatie elk moment van de dag te raadplegen. Ook is het beter voor het milieu en het heeft drukkosten uitgespaard. Regelmatig zetten we binnen De Zes Kernen Twitter in als communicatiemiddel. Hierdoor kunnen wij onze huurders en (toekomstige) klanten kort en krachtig van informatie voorzien. Lidmaatschappen Woonstichting De Zes Kernen is onder meer lid van: > Aedes, vereniging voor woningcorporaties; > Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW); > Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK). Risicobeheersing Onderstaand geven wij u, in het kader van intern toezicht en externe verantwoording, een overzicht van de mogelijke huidige en toekomstige risico s die binnen het bedrijf spelen. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de manier waarop wij die risico s proberen te beheersen. Wet en regelgeving > De integrale vennootschapsbelasting (VPB) Met ingang van 1 januari 2008 is de integrale VPB ingevoerd. Invoering van de belastingplicht heeft, op termijn, een nadelige invloed op ons resultaat en daarmee op onze mogelijkheden om te investeren. In de meerjarenbegroting wordt hiermee rekening gehouden. > De verhuurderheffing De ingevoerde verhuurderheffing, die waarschijnlijk ook na 2017 van kracht zal zijn, tast direct onze mogelijkheden tot investering aan. Weliswaar heeft de regering het mogelijk gemaakt een hogere huur te innen bij huurders met een hoger inkomen, maar hierbij moeten we wel letten op de betaalbaarheid. Gezien de verhuurderheffing hebben wij de inkomensafhankelijke huurverhoging gematigd toegepast. jaarverslag

12 Automatisering De softwarepakketten onderhoud, huur en bedrijfsadministratie worden geleverd door Aareon. Deze pakketten draaien in huis. Dit vergt extra maatregelen met betrekking tot beveiliging. Opslag van de dagelijkse back-upgegevens vindt extern plaats, waarmee voor ons is voldaan aan voldoende risicobeheersing. Daarnaast hebben wij onze eigen kantoorautomatisering. Voor het overige kan er als achtervang een beroep op een extern bureau worden gedaan. Financiering en beleggingen Liquiditeitenbeheer en renterisico s zijn uitvoerig bekeken. In het financieel statuut hebben wij vastgesteld op welke wijze wij met onze beleggingen en liquiditeit omgaan. Wij hebben geen derivaten. Marktpositie In algemene zin is onze marktpositie goed. Wel komen bij een krimpende markt de duurdere huurwoningen eerder in de gevarenzone dan de goedkopere woningen. Gelukkig is onze prijs-/kwaliteitsverhouding goed. Onze huurprijzen zijn, mede gelet op de grootte van de woningen, laag. Door de hoge kwaliteit is onze gemiddelde huur echter hoger dan die van de meeste plattelandscorporaties. Naast de huur zijn ook de woonomgeving en het voorzieningenniveau van belang. Leefbaarheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor ons. Dit draagt bij aan het gevoel dat het goed wonen is in Bernisse. Wel zien we dat het aantal voorzieningen in de dorpen terugloopt. Als anticipeerregio op de krimp is het van groot belang dat de kernen aantrekkelijk blijven voor nieuwe huurders. Waar mogelijk dragen wij ons steentje bij om de voorzieningen in stand te houden. Verhuuractiviteiten Leegstand is in principe altijd een risico voor iedere corporatie. Gezien de grote vraag naar huurwoningen is dat risico zeer beperkt. Mutatiegraad en leegstand worden maandelijks bewaakt. In dit verband zien we wel een overschot aan aanbod in de regio van duurdere appartementen. Projecten We hebben in 2012 ons investeringsstatuut vastgesteld. Dit investeringsstatuut heeft als doel het investeringsbeslissingsproces te formaliseren en de criteria vast te leggen op basis waarvan woonstichting De Zes Kernen haar investeringen beoordeelt. De toetsingscriteria die gehanteerd worden zijn gericht op een concrete vertaling van de statutaire doelstelling en de strategie van de corporatie, maar zijn altijd gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Het investeringsstatuut behandelt de besluitvorming omtrent investeringen in grondposities, nieuwbouw en aankoop, verbeteringen, en sloop voor herstructureringen. Op basis van acht beoordelingscriteria wordt het project getoetst. De criteria beslaan diverse gebieden, waaronder risicomanagement, en hebben zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve grondslag. Toetsingscriterium Vereiste Wetgeving Voldoet aan Nederlandse wetgeving en BBSH Bestemmingsplan Bestemmingsplan is geschikt voor het project Locatietoets Locatie past in strategisch voorraadbeleid Typetoets Type past in strategisch voorraadbeleid Markttoets vraag Voldoende vraag te zijn naar het product Markttoets aanbod Er dient ruimte te zijn voor (nieuw) aanbod Volkshuisvestelijke doelstelling Past binnen de volkshuisvestelijke doelstelling Volkshuisvestelijk alternatief In geval van herstructurering beste alternatief 3.5 Risicomanagement Identificatie en beheersen risico s Rentedekkingsgraad Rentedekkingsgraad is minimaal 1, Operationele kasstroom Kasstroom na normatieve aflossing is positief Solvabiliteit en CFV oordeel Solvabiliteit minimaal 20% en A1-status CFV jaarverslag

13 Toetsingscriterium Vereiste Hoogte leningportefeuille Hoogte is minder dan 50% van de WOZ-waarde Financiering niet-daeb Separaat financieringsplan voor niet-daeb 3.7 Financieel projectniveau Rendement is minimaal vereist rendement 3.8 Organisatorische capaciteit Voldoende capaciteit beschikbaar Klant Over het bewonersblad buitengewoon is men erg tevreden en waar nodig worden huurders optimaal betrokken en geïnformeerd over de gang van zaken. Betrokken bewoners en sociale binding vermindert het risico op een hoge mutatiegraad. Financiële continuïteit De financiële continuïteit is één van de toetsingscriteria in ons financieel statuut. Gezien de fiasco s bij Vestia, WSG en Veron zullen zowel het Centraal Fonds, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het risicobeleid aanscherpen. Deze aangescherpte toetsingscriteria leveren voor De Zes Kernen geen problemen op. Het huidige bedrijfsplan heeft een looptijd tot Toezichthouders > het Centraal Fonds geeft in haar toezichtsbrief van 2 september 2014 aan dat er geen opmerkingen zijn naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling. > de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt in haar oordeelsbrief van 24 november 2014 dat er geen opmerkingen zijn: - voor wat betreft de rechtmatigheid; - ten aanzien van de toewijzingsgegevens in het kader van de staatssteunregeling en de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT). > het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt dat wij voldoen aan de eisen van kredietwaardigheid. We kunnen daarom gebruik blijven maken van hun borgingsfaciliteiten. jaarverslag

14

15 Hoofdstuk 1.1: Bedrijfsplan Het bedrijfsplan koersen op Zes Kernen is mede door de inbreng van onze belanghebbenden tot stand gekomen en is leidraad voor onze activiteiten in 2014 geweest. De kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland staan hierin centraal. Het dorpse karakter van de zes kernen maakt de (voormalige) gemeente Bernisse tot een uniek gebied waarin het prettig wonen en leven is. De kleinschaligheid, de landelijke ligging, de rust, de ruimte, maar ook de nabijheid van voorzieningen worden zeer gewaardeerd. Elke kern heeft een eigen lokale kleur, die zoveel mogelijk behouden dient te worden. Met ons woningbezit en activiteiten in al deze kernen zijn we hierin een belangrijk onderdeel. We kiezen er bewust voor om als lokaal verankerde corporatie, met de inzet op de vitaliteit van elke kern, toegevoegde waarde te leveren. Hier ligt ons bestaansrecht. We moeten echter onze ogen niet sluiten voor de gemeentelijke fusie in Zo brengt de fusie een andere verhouding tussen stad en landelijk gebied teweeg, waarbij we moeten afwachten hoe dit zich bestuurlijk vertaalt. Dit betekent dat, alhoewel onze koers geënt is op meerdere jaren, we vooral de nadruk leggen op concrete doelstellingen voor de komende twee jaar. De analyse van de woningmarkt laat zien dat we met ons woningbezit actief moeten inspringen op de gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Een gedifferentieerde woningvoorraad voor een brede doelgroep is nodig om de vergrijzing te faciliteren, maar ook om elke kern aantrekkelijk te houden voor zowel jong als oud. Een belangrijk samenhangend vraagstuk is het voorzieningenniveau. Mede als gevolg van de crisis en daarmee gepaard gaande bezuinigingen, zien we dat deze onder druk staan. Hier ligt een uitdaging om samen met professionals én bewoners deze handschoen op te pakken. Uitgangspunt is dat we met elkaar, maar ook vanuit eigen verantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin per kern. Een gezamenlijke aanpak We vinden dat ieder vanuit zijn eigen rol aan prettig wonen en leven een bijdrage kan leveren. Onze rol is dat we verantwoordelijkheid willen nemen voor een afgestemd, kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod per kern. Prettig wonen en leven gaat echter verder dan de woning alleen. Zo zien we dat de leefbaarheid in een aantal kernen onder druk staat, voorzieningen langzaam verdwijnen en/of de gemeenschapszin afneemt. Een verbindende aanpak, waarin we met elkaar inzetten op het versterken van de vitaliteit, is dus gewenst. Daarom hebben we samen met bewoners en partners in 2014 gekeken of en welke activiteiten nodig zijn op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de diverse kernen. Deze beweging is gericht op het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarin willen we zoveel mogelijk aansluiten op het reeds ingezette traject Kerngericht werken van de (voormalige) gemeente Bernisse, dat door de gemeente Nissewaard is overgenomen. jaarverslag

16

17 Hoofdstuk 1.2: Ondernemingsraad Sinds 1 april 2014 is de Ondernemingsraad (OR) officieel opgericht. Dit jaar was voornamelijk een jaar om uit te zoeken wat de rechten en plichten zijn van de OR en hoe je ze op een juiste manier kan toepassen. Tevens hebben wij dit jaar gebruikt om een goede weg te vinden om te communiceren met de achterban, directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Samenstelling Ondernemingsraad > Gertjan van Nikkelen Kuijper, voorzitter > Karin van Dis, vicevoorzitter > Isabella van de Linde, secretaris > Ronald Gelderland, lid > Wil van Aalst, lid OR ledenvergadering De OR komt elk kwartaal bijeen. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 1 april en 10 juni De vergadering van het laatste kwartaal is doorgeschoven naar begin januari OR vergadering met de directeur-bestuurder De OR en directeur-bestuurder komen één keer per half jaar bijeen. Op 24 juni 2014 is er een vergadering geweest met de directeur-bestuurder. Omdat de directeur-bestuurder per 31 december 2014 uit dienst is gegaan, is besloten om de volgende vergadering te verplaatsen naar begin januari 2015, zodat deze met de nieuwe directeur-bestuurder kan plaatsvinden. OR vergadering met de voorzitter van de RvC De OR en de voorzitter van de RvC komen eenmaal per jaar bijeen. Ook deze vergadering is verplaatst naar 2015, vanwege de komst van een nieuwe directeur-bestuurder. Advies In de verslagperiode heeft de OR één adviesaanvraag behandeld. De OR heeft de RvC advies gegeven over het voorgenomen besluit tot aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder. De OR heeft een positief advies gegeven. Instemming In de verslagperiode heeft de OR geen instemmingsaanvragen behandeld. jaarverslag

18

19 Hoofdstuk 2: Investeringen en onderhoud Door het uitvoeren van onderhoud wordt de kwaliteit van de woningen gewaarborgd en de levensduur verlengd. De Zes Kernen is trots op het hoge onderhoudsniveau van de woningen en op het feit dat er heel gericht geïnvesteerd gaat worden in het bezit. Hierdoor wordt de komende jaren extra ingezet op het verbeteren van duurzaamheid en het nemen van energetische maatregelen. Daarnaast worden ook de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren onderzocht. In Zuidland staan we voor een behoorlijke opgave om te gaan herstructureren. Bij de nieuwbouw wordt dan uiteraard al direct rekening gehouden met het onderhoud dat in de toekomst uitgevoerd moet worden. Investeren in woningen Comfortabel wonen is van groot belang voor onze klanten. De Zes Kernen heeft een minimaal pakket van eisen gedefinieerd waaraan onze woningen moeten voldoen. Hierdoor worden woningen, zowel bij mutatie als projectmatig, op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. Voorzieningen in de woningen zoals keukens, badkamers en toilet worden zoveel mogelijk op het moment van mutatie verbeterd. Dit om de overlast die het geeft in bewoonde staat te beperken. In 2014 zijn 22 woningen verbeterd en aangepast aan de norm basiskwaliteit woningen. Ook de klanten investeren in de woning, zodat deze voldoet aan de persoonlijke woonwensen. De Zes Kernen vindt dit belangrijk en daarom is het toegestaan om veranderingen aan te brengen in de woning. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld. In 2014 zijn in totaal acht aanvragen ontvangen. De aanvragen hadden betrekking op het aanbrengen van schotelantennes, eigen keukens, aanbouwen, het vergroten van de badkamer en het plaatsen van Toon (Eneco). Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Onderhoudsbegroting en kosten Voor het beheer en onderhoud van de woningen van De Zes Kernen is meerjarenonderhoudsbeleid ontwikkeld. Het gehele bezit is geïnventariseerd, geïnspecteerd en er zijn meerjarenbegrotingen uitgewerkt. Alle gegevens zijn verwerkt in het automatiseringssysteem van SG/Tobias. Ieder jaar wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. De meerjaren onderhoudsbegroting geeft aan wanneer en waaraan en in welk complex onderhoud uitgevoerd moet worden. Aan de woningen wordt het meeste planmatige onderhoud uitgevoerd aan het casco, zoals herstel van kozijnen en metsel- en voegwerk. Voor de komende jaren wordt eveneens aan de hand van ons strategisch voorraadbeleid bepaald hoe de woningen er op termijn uit moeten zien. Door, op basis van de uitgangspunten van het strategisch voorraadbeleid, energiebesparende maatregelen aan de onderhoudsbegroting toe te voegen, wordt deze verder geoptimaliseerd. Onderhoudsbegroting opgedeeld in verschillende onderhoudskostensoorten: Begroot Kosten Dagelijks onderhoud , ,- Mutatie onderhoud/kwaliteitsinvestering , ,- Planmatig onderhoud , ,- Contractonderhoud , ,- Investeringen , ,- Overig onderhoud , , Totaal , ,- Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud wordt uitbesteed aan aannemers. De kwaliteit van het geleverde werk wordt beoordeeld door de onderhoudsopzichter. Het dagelijks onderhoud laat zich ook vertalen in een goede dienstverlening op het gebied van service. Het uitgangspunt is dat de klanten die contact opnemen over herstelwerkzaamheden in één keer goed worden geholpen. De reparatieverzoeken worden eerst beoordeeld of ze vallen onder de kleine herstelwerkzaamheden. Voor kleine herstelwerkzaamheden is het al heel lang mogelijk een serviceabonnement af te sluiten. jaarverslag

20 Herstelwerkzaamheden aan de woning die voor rekening van De Zes Kernen zijn, hieronder valt al het onderhoud dat niet behoort tot de kleine herstelwerkzaamheden zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek, kunnen doorgegeven worden aan de onderhoudsopzichter. Het doorgeven kan zowel per brief, en telefonisch. In 2014 zijn er reparatieverzoeken geregistreerd. Per woning zijn de kosten gemiddeld 141 euro. Mutatieonderhoud en basiskwaliteit Bij een huuropzegging gaat het mutatieproces van start. Door het uitvoeren van een voorinspectie en het opstellen van een voorinspectierapport weet de vertrekkende klant op welke wijze de woning opgeleverd dient te worden. De Zes Kernen kan direct beoordelen of een nieuwe klant snel de woning kan gaan huren. Het controleren, of de woning voldoet aan de basiskwaliteit, is een onderdeel van het mutatieproces. Het investeringsniveau van het complex speelt hierin een belangrijke rol. Aan de hand van het strategisch voorraadbeleid wordt bepaald hoeveel budget er is om in de woning aan kwaliteit te investeren. Het aantal mutaties in woningen De gedefinieerde basiskwaliteit is een minimaal pakket aan verbeteringen en functionaliteiten waaraan een woning moet voldoen. Dit pakket is per woningtype verschillend en de kwaliteitsinvesteringen zijn te onderscheiden in investeringen zonder huurverhoging en investeringen met huurverhoging. Een investering met huurverhoging heeft altijd een puntenverhoging in het puntenwaarderingsstelsel tot gevolg. Aantal investeringen zonder huurverhoging Aantal investeringen met huurverhoging 22 woningen 12 woningen Doordat het aantal mutaties in 2014 zo n 30% hoger was dan het historisch gemiddelde en het veelal oudere woningen betrof, is er een budgetoverschrijding van euro. Planmatig onderhoud Ieder jaar wordt er, om de kwaliteit en veiligheid van het bezit te waarborgen, planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit betreft in het algemeen onderhoud aan de buitenzijde van de woningen. In 2014 is 69 m 1 dakgoot, 700 m 2 voegwerk, 391 m 2 dakbedekking en 433 m 1 daktrim vervangen. Voor het schilderen is er 24 liter verf gebruikt. Tenslotte zijn er ook nog 46 cv-ketels vervangen. In 2014 is circa euro uitgegeven aan planmatig onderhoud. We zijn ruim binnen de begroting gebleven. Enerzijds door de scherpe aanbestedingen voor de verschillende werken, anderzijds door de BTW maatregel van 6% op arbeidsintensieve diensten. Planmatige onderhoudswerkzaamheden 2014 > herstel houtrot in verband met schilderwerk; > schilderwerk; > vervangen van voegwerk; > vervangen van dakgoten; > vervangen van dakbedekking bergingen (bitumen); > vervangen van cv-installaties. Asbest De gezondheidsgevolgen van asbest kunnen zeer ernstig zijn. De wetgeving over asbest wordt dan ook steeds strenger. Is een asbesthoudend product rechtmatig toegepast in bijvoorbeeld een woning en voor het verbod in 1993, dan is er geen verplichting vanuit bovengenoemde regelgeving om dit materiaal te verwijderen als dit product nog in goede staat is. Wel is het verboden asbesthoudende materialen op te slaan of opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld een schutting of dak. De Zes Kernen vindt het belangrijk om op een juiste wijze met het aanwezige asbest, en de hierdoor ontstane gevaren voor de volksgezondheid, om te gaan. Hierdoor is in 2013 door een hiervoor gecertificeerd bedrijf gestart met het inventariseren van het aanwezige asbest in onze woningen die muteren en zijn gebouwd voor jaarverslag

7 april 1994-7 april 2014 TIJDLIJN. 20 jaar. 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan. Feestelijke opening. Mottekasteel Opening buurtwinkel 2013-2016

7 april 1994-7 april 2014 TIJDLIJN. 20 jaar. 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan. Feestelijke opening. Mottekasteel Opening buurtwinkel 2013-2016 1994 Oprichting woonstichting op donderdag 7 april 1994 2000 Nieuw kantoor gereed Woningbouw in Geervliet gestart (Reede) 1996 1e jaarverslag over het jaar 1995 Woningen in Geervliet opgeleverd (Reede)

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

KOERSEN OP DE ZES KERNEN. bedrijfsplan 2013-2016

KOERSEN OP DE ZES KERNEN. bedrijfsplan 2013-2016 KOERSEN OP DE ZES KERNEN bedrijfsplan 2013-2016 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen om ons heen 5 Korte kenschets landelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in ons werkgebied 7 Koersen op

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol Bijzonder door gewoon te zijn.

Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol Bijzonder door gewoon te zijn. Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol 2014-2020 Bijzonder door gewoon te zijn. In 2014 heeft het bestuur van Beter Wonen besloten om een ondernemingsplan tot het jaar 2020 op te stellen. In een aantal

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG

Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Samenwerkingsovereenkomst Woningcorporatie WoonGenoot en Huurdersvereniging OMSLAG Partijen Stichting Woningcorporatie WoonGenoot hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door de heer Th.E.J.

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0403 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Zienswijze verkoop Rosenburch door Vestia Besluiten:Behoudens advies van de commissie gelet op het verzoek van Stichting Vestia bij brief van 20 maart 2014 om een

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Procuratieregeling proces 15.3

Procuratieregeling proces 15.3 Procuratieregeling proces 15.3 Datum 26 november 2013 Versie 2.1 definitief 1 Algemeen Onder procuratie wordt in het algemeen verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen. Deze

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83524 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

nil octium O 2NOV. 2flJ5 Gemeente Hoogeveen T.a.v. Wethouder A.W. Hiemstra Postbus PA HOOGEVEEN

nil octium O 2NOV. 2flJ5 Gemeente Hoogeveen T.a.v. Wethouder A.W. Hiemstra Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen lllllllllllllliililllllllililllllllll 15.0117380 Gemeente Hoogeveen T.a.v. Wethouder A.W. Hiemstra Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN octium O 2NOV. 2flJ5 Datum 29 oktober 2015 Betreft

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A GRONINGEN Studentenlaan 34 - A Vraagprijs: 139.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, Destion, hierna te noemen Destion, in deze vertegenwoordigd door de heer W.H.A. Pothoff MRE, directeurbestuurder en Huurdersraad Destion, hierna te noemen de Huurdersraad, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie