Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente Bernisse. Bijzondere aandacht daarin gaat uit naar huishoudens die niet zelfstandig in eigen woonruimte kunnen voorzien. Kernwaarden Als organisatie hanteren we de volgende kernwaarden, die we samen delen en waarop we aanspreekbaar zijn. We zijn: > sociaal een kwalitatief goede en betaalbare woningvoorraad voor onze huurders, maar ook een sociaal gezicht op het brede terrein van woon- en leefplezier is ons uitgangspunt. > laagdrempelig we hebben korte lijnen, zijn flexibel, goed aanspreekbaar en behulpzaam voor onze huidige en toekomstige bewoners. > betrokken we voelen ons verbonden met de mensen die op onze dienstverlening rekenen, we denken oplossingsgericht en leveren maatwerk, indien nodig. Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag In het onderhavige jaarverslag zijn overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ645) de specifieke elementen van het volkshuisvestingsverslag en het bestuursverslag tot één stuk gecombineerd.

3 Inhoud jaarverslag 2014 > Voorwoord 1 > Jaaroverzicht > Hoofdstuk 1: Een trotse organisatie Bedrijfsplan Ondernemingsraad 13 > Hoofdstuk 2: Investeringen en onderhoud 15 > Hoofdstuk 3: Verhuurbeleid 19 > Hoofdstuk 4: Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 23 > Hoofdstuk 5: Leefbaarheid 25 > Hoofdstuk 6: Wonen en zorg 27 > Hoofdstuk 7: Governance 29 > Hoofdstuk 8: Financiële continuïteit 33 > Hoofdstuk 9: Kengetallen 37 > Hoofdstuk 10: Verslag van de Raad van Commissarissen 39 > Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting balans en winst- en verliesrekening Overige gegevens 81 Controleverklaring 83 Assurancerapport 85

4 Oprichting woonstichting De Zes Kernen op donderdag 7 april e jaarverslag over het jaar Nieuw kantoor De Zes Kernen gereed Woningbouw in Geervliet gestart (Reede) TIJDLIJN 7 april april 2014 Oprichting Huurdersraad Start bouw 43 woningen Zuidland Gezamenlijke tuinwedstrijd Aankoop 41 aanleunwoningen Aankoop Medisch Centrum De Nieuwe Sluis Invoer huursparen Nieuwbouw Schoolstraat in Heenvliet van start Bouw 10 woningen onder Koopgarant in Abbenbroek Tochtweistraat beter geschikt gemaakt voor ouderen Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Brede School 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan Feestelijke opening Mottekasteel Woningen in Geervliet opgeleverd (Reede) 7 april 2004, oplevering 3 projecten 1 juli 2004, aankoop rode dorp Twee-lagenstructuur De Zes Kernen Invoering Koopgarant Ondertekening prestatieafspraken 1e steen Oranjeplein Oplevering Schoolstraat in Heenvliet Handtekening contract Kreken van Nibbeland 15 jarig bestaan De Zes Kernen Start bouw Kreken Huurdersdag Kreken = ook maatschappelijk wonen Opening buurtwinkel Simons-Heijn Afscheid Daan Monster Nieuwe folders De Zes Kernen Oplevering Beverwijkstraat 20 jaar De Zes Kernen

5 Voorwoord TROTS staat er op de voorkant van ons jaarverslag 2014, en trots zijn we. In 2014 hebben we mooie en belangrijke zaken meegemaakt. Het was een jaar waarin we vooruit hebben gekeken, maar ook even achterom. Want we bestonden namelijk 20 jaar in 2014 en dat is best iets om trots op te zijn. Wat is er allemaal gebeurd in 2014: > Er ligt een goed en nieuw bedrijfsplan, hierin maken we een aantal heldere keuzes: > keuze voor een rol bij het scheiden van wonen en zorg; > keuze voor een rol bij het voorzichtig herstructureren van de bestaande voorraad; > keuze voor sterke vitale kernen. > Op 7 april 2014 bestonden we 20 jaar. In een tijdlijn hebben we onze highlights over die 20 jaar aangegeven en dat was behoorlijk wat; > De opening van Brede School De Kern. Een mooie gebeurtenis van een prachtig gebouw, waar we trots op mogen zijn; > Het initiatief om dorpshuis De Meent te herontwikkelen is een feit; > Ondertekening overeenkomst Prestatieafspraken (voormalige) gemeente Bernisse en De Zes Kernen; Dit zijn een aantal belangrijke zaken die in 2014 zijn gebeurd. Ook was het een jaar van afscheid nemen, van een fijne en sociale directeur-bestuurder, Geert de Vries. Geert heeft veel bereikt voor De Zes Kernen in 20 jaar en kan met trots terugkijken. De foto s op de voorkant van ons jaarverslag 2014 zijn van diverse gebeurtenissen uit Met name de vele vrijwilligers van de verenigingen willen wij hiermee bedanken voor hun inzet. Natuurlijk hebben we het afgelopen jaar de verbinding gezocht met de gemeente, de huurdersraad, de ouderenbonden, en natuurlijk met de bewoners! En dit zullen we ook de komende jaren zeker blijven doen! Alle medewerkers wil ik wederom bedanken voor hun inzet en ik hoop dat jullie je enthousiasme doorzetten en trots blijven op wat jullie doen! Abbenbroek, 20 mei 2015 Anja van der Sijde directeur-bestuurder jaarverslag

6 Jaaroverzicht 2014 Opening Brede School jaar De Zes Kernen Afscheid van een fijne directeur-bestuurder

7 8 aanvragen veranderingen aan de woning 700 m 2 voegwerk 4 woningen verkocht 24 liter verf

8 GEERT SILVIA REINIE LIES JOKE PETER RONALD KARIN ISABELLA WIL GERTJAN TRUDI

9 Hoofdstuk 1: Een trotse organisatie Woonstichting De Zes Kernen is op 7 april 1994 opgericht en uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting in de groene (voormalige) gemeente Bernisse. Ons motto is Buitengewoon wonen in Bernisse. Woonstichting De Zes Kernen spant zich in om goede, betaalbare woningen in een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. We besteden extra aandacht aan mensen voor wie het niet zo makkelijk is om hun woonwensen te realiseren. Prettig wonen houdt niet op bij de voordeur. Een schone en veilige woonomgeving vinden we net zo belangrijk. Daar werken we actief aan, samen met onze klanten, met instellingen voor zorg en welzijn, gemeente en anderen. Een goede dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn bereikbaar, toegankelijk en betrokken en leveren, waar mogelijk, maatwerk. De Zes Kernen is een kleine organisatie die kwalitatief goed is uitgerust. Door de relatief kleine omvang zijn wij wel kwetsbaarder en daarom voeren wij een personeelsbeleid dat erop gericht is het welbevinden op peil te houden. Ook is het van belang dat de werkprocessen inzichtelijk en controleerbaar zijn. Vrijwel alle werkzaamheden kunnen door twee of meer medewerkers uitgevoerd worden. Om kwalitatief goed te opereren moet er, bij uitval van personeel, alert worden gereageerd: snel werk over (laten) nemen door collega s en, waar nodig, extern inhuren. In de praktijk blijkt dat dit ook prima werkt en daar zijn we trots op! Medewerkers Per 31 december 2014 werkten er dertien medewerkers bij woonstichting De Zes Kernen. Gecorrigeerd met de part-timefactor is dit in totaal 9,4 fte. Het betreft hier negen vrouwen en vier mannen. Per 1 december 2014 is Anja van der Sijde benoemd tot directeur-bestuurder, echter de heer Geert de Vries was nog tot 1 januari 2015 tekenbevoegd. Jaarlijks vinden er met iedere werknemer voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. Hierdoor is het mogelijk om de medewerkers te begeleiden, te steunen en te sturen. Ook wordt tijdens deze gesprekken scholing of training aangeboden. Persoonlijk investeren Iedereen binnen De Zes Kernen krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Hiervoor is een budget beschikbaar. In 2014 is er door drie medewerkers hieraan gehoor gegeven en zij hebben onderstaande cursussen gevolgd: > cursus Photoshop basis; > herhaling EHBO en BHV. Integere organisatie Binnen onze organisatie zijn integriteit en integer werken vanzelfsprekend. Dit is beschreven in de integriteitscode Onze manier(en). We beschrijven hierin hoe wij om willen gaan met onze klanten, met onze leveranciers, met onze bedrijfseigendommen en met elkaar. Het formaat van onze organisatie maakt dat we van elkaar weten wie we zijn en wat we doen. Organogram Binnen de organisatie is een tweelagenstructuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder. Het organogram van woonstichting De Zes Kernen per 31 december 2014 vindt u op de volgende pagina. Welzijn medewerkers Binnen woonstichting De Zes Kernen is een klokkenluiderregeling opgesteld. Deze klokkenluiderregeling heeft als doel iedere medewerker de mogelijkheid te bieden een overtreding intern te melden en, wanneer dit te goeder trouw gebeurt, daarbij bescherming te bieden. Deze regeling past binnen onze bedrijfscultuur waarin transparantie, zorgvuldigheid en integriteit centraal staan. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon (voorzitter RvC) waar medewerkers terecht kunnen. Periodiek wordt binnen De Zes Kernen een integraal werkplekonderzoek gedaan onder het voltallige personeel. Het integraal werkplekonderzoek heeft in 2012 plaatsgevonden. Het integraal werkplekonderzoek is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen. Tegelijkertijd wordt er dan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitgevoerd. Een RIE maakt de arbeidsrisico s binnen de organisatie zichtbaar. De uitkomsten daarvan worden, na overleg met de directie, doorgevoerd. Ook krijgen alle medewerkers vanaf 40 jaar één keer per twee jaar de mogelijkheid zich preventief te laten onderzoeken. Naar aanleiding van een aantal gezondheidsklachten bij medewerkers, heeft er in 2013, bij een aantal medewerkers, een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Tijdens het werkplekonderzoek bleek dat de huidige bureaustoelen nauwelijks tot geen lendesteun hebben. In 2014 zijn daarom alle stoelen vervangen. jaarverslag

10 Organogram Raad van Commissarissen Manager Bedrijfsvoering Peter Haaring >>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> Directeurbestuurder Directiesecretaresse Karin van Dis Projectleider Opzichter Woonconsulente Telefoniste/ Administratief- Medewerkster Medewerkster Medewerkster Interieur- Gertjan van Ronald Gelderland Reinie Amersfoort receptioniste medewerkster huuradministratie huurincasso financiën verzorgster Nikkelen Kuijper Wil van Aalst Joke van Drunen Trudi Oosthoek Silvia Kleinjan Isabella v/d Linde Lies Weller

11 Ziekteverzuim In 2014 is het ziekteverzuimpercentage ten opzichte van 2013 gedaald van 10,57% naar 5,97%. Ondanks deze forse daling is het percentage nog steeds aan de hoge kant. Een reden hiervoor is dat het herstel van de twee langdurig zieken, waarvan in 2013 al sprake was, langzaam verliep. Inmiddels zijn beide medewerkers volledig hersteld. Daarnaast was er sprake van een frequenter, danwel langduriger, verzuim bij een drietal medewerkers. Vanwege de afwezigheid van de woonconsulente, is de eerste twee maanden van het jaar een beroep gedaan op een externe inhuur. Vanaf maart is de vervanging intern opgelost en hebben we, waar nodig, de opvang van de overige werkzaamheden onderling geregeld. Per 1 januari 2014 heeft De Zes Kernen het contract met 365ArboNed opgezegd. Vanaf die datum maakt De Zes Kernen, voor verzuimbegeleiding, gebruik van de diensten van Merces Custodio uit Naarden en hebben wij een vaste casemanager als aanspreekpunt. Indien nodig wordt een zieke medewerker doorverwezen naar een bedrijfsarts. Sinds 2011 hebben wij de Raetsheren VerzuimTotaalPlan verzekering afgesloten. Deze verzekering voorziet enerzijds in een ziekengelduitkering als het verzuim langer duurt dan tien werkdagen. Anderzijds is bij deze verzekering sprake van een nauwe samenwerking met verzuimbegeleider Merces Custodio met als doel langdurig uitval, als gevolg van ziekte, zoveel mogelijk te beperken. In het verslagjaar zijn de ziekengelduitkeringen rechtstreeks als opbrengst in de resultatenrekening verantwoord. Bedrijfshulpverlening Binnen De Zes Kernen is de bedrijfshulpverlening, conform de wettelijke eisen, geregeld. In totaal zijn er twee BHV-ers. In ons kantoor is ook een AED aanwezig. Alle personeelsleden hebben een diploma om de AED te kunnen gebruiken. In 2014 is voor iedereen een herhalingsmiddag georganiseerd. Stagiaires In 2014 hebben wij geen stagiaires geplaatst. Communicatiemiddelen Onze communicatiemiddelen zijn in 2011 allemaal aangepakt en gewijzigd en hier wordt naar volle tevredenheid mee gewerkt. Door de keuze te maken om onze folders niet te laten drukken, maar als PDF bestand op onze website te plaatsen, is de informatie elk moment van de dag te raadplegen. Ook is het beter voor het milieu en het heeft drukkosten uitgespaard. Regelmatig zetten we binnen De Zes Kernen Twitter in als communicatiemiddel. Hierdoor kunnen wij onze huurders en (toekomstige) klanten kort en krachtig van informatie voorzien. Lidmaatschappen Woonstichting De Zes Kernen is onder meer lid van: > Aedes, vereniging voor woningcorporaties; > Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW); > Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVKK). Risicobeheersing Onderstaand geven wij u, in het kader van intern toezicht en externe verantwoording, een overzicht van de mogelijke huidige en toekomstige risico s die binnen het bedrijf spelen. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de manier waarop wij die risico s proberen te beheersen. Wet en regelgeving > De integrale vennootschapsbelasting (VPB) Met ingang van 1 januari 2008 is de integrale VPB ingevoerd. Invoering van de belastingplicht heeft, op termijn, een nadelige invloed op ons resultaat en daarmee op onze mogelijkheden om te investeren. In de meerjarenbegroting wordt hiermee rekening gehouden. > De verhuurderheffing De ingevoerde verhuurderheffing, die waarschijnlijk ook na 2017 van kracht zal zijn, tast direct onze mogelijkheden tot investering aan. Weliswaar heeft de regering het mogelijk gemaakt een hogere huur te innen bij huurders met een hoger inkomen, maar hierbij moeten we wel letten op de betaalbaarheid. Gezien de verhuurderheffing hebben wij de inkomensafhankelijke huurverhoging gematigd toegepast. jaarverslag

12 Automatisering De softwarepakketten onderhoud, huur en bedrijfsadministratie worden geleverd door Aareon. Deze pakketten draaien in huis. Dit vergt extra maatregelen met betrekking tot beveiliging. Opslag van de dagelijkse back-upgegevens vindt extern plaats, waarmee voor ons is voldaan aan voldoende risicobeheersing. Daarnaast hebben wij onze eigen kantoorautomatisering. Voor het overige kan er als achtervang een beroep op een extern bureau worden gedaan. Financiering en beleggingen Liquiditeitenbeheer en renterisico s zijn uitvoerig bekeken. In het financieel statuut hebben wij vastgesteld op welke wijze wij met onze beleggingen en liquiditeit omgaan. Wij hebben geen derivaten. Marktpositie In algemene zin is onze marktpositie goed. Wel komen bij een krimpende markt de duurdere huurwoningen eerder in de gevarenzone dan de goedkopere woningen. Gelukkig is onze prijs-/kwaliteitsverhouding goed. Onze huurprijzen zijn, mede gelet op de grootte van de woningen, laag. Door de hoge kwaliteit is onze gemiddelde huur echter hoger dan die van de meeste plattelandscorporaties. Naast de huur zijn ook de woonomgeving en het voorzieningenniveau van belang. Leefbaarheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor ons. Dit draagt bij aan het gevoel dat het goed wonen is in Bernisse. Wel zien we dat het aantal voorzieningen in de dorpen terugloopt. Als anticipeerregio op de krimp is het van groot belang dat de kernen aantrekkelijk blijven voor nieuwe huurders. Waar mogelijk dragen wij ons steentje bij om de voorzieningen in stand te houden. Verhuuractiviteiten Leegstand is in principe altijd een risico voor iedere corporatie. Gezien de grote vraag naar huurwoningen is dat risico zeer beperkt. Mutatiegraad en leegstand worden maandelijks bewaakt. In dit verband zien we wel een overschot aan aanbod in de regio van duurdere appartementen. Projecten We hebben in 2012 ons investeringsstatuut vastgesteld. Dit investeringsstatuut heeft als doel het investeringsbeslissingsproces te formaliseren en de criteria vast te leggen op basis waarvan woonstichting De Zes Kernen haar investeringen beoordeelt. De toetsingscriteria die gehanteerd worden zijn gericht op een concrete vertaling van de statutaire doelstelling en de strategie van de corporatie, maar zijn altijd gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Het investeringsstatuut behandelt de besluitvorming omtrent investeringen in grondposities, nieuwbouw en aankoop, verbeteringen, en sloop voor herstructureringen. Op basis van acht beoordelingscriteria wordt het project getoetst. De criteria beslaan diverse gebieden, waaronder risicomanagement, en hebben zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve grondslag. Toetsingscriterium Vereiste Wetgeving Voldoet aan Nederlandse wetgeving en BBSH Bestemmingsplan Bestemmingsplan is geschikt voor het project Locatietoets Locatie past in strategisch voorraadbeleid Typetoets Type past in strategisch voorraadbeleid Markttoets vraag Voldoende vraag te zijn naar het product Markttoets aanbod Er dient ruimte te zijn voor (nieuw) aanbod Volkshuisvestelijke doelstelling Past binnen de volkshuisvestelijke doelstelling Volkshuisvestelijk alternatief In geval van herstructurering beste alternatief 3.5 Risicomanagement Identificatie en beheersen risico s Rentedekkingsgraad Rentedekkingsgraad is minimaal 1, Operationele kasstroom Kasstroom na normatieve aflossing is positief Solvabiliteit en CFV oordeel Solvabiliteit minimaal 20% en A1-status CFV jaarverslag

13 Toetsingscriterium Vereiste Hoogte leningportefeuille Hoogte is minder dan 50% van de WOZ-waarde Financiering niet-daeb Separaat financieringsplan voor niet-daeb 3.7 Financieel projectniveau Rendement is minimaal vereist rendement 3.8 Organisatorische capaciteit Voldoende capaciteit beschikbaar Klant Over het bewonersblad buitengewoon is men erg tevreden en waar nodig worden huurders optimaal betrokken en geïnformeerd over de gang van zaken. Betrokken bewoners en sociale binding vermindert het risico op een hoge mutatiegraad. Financiële continuïteit De financiële continuïteit is één van de toetsingscriteria in ons financieel statuut. Gezien de fiasco s bij Vestia, WSG en Veron zullen zowel het Centraal Fonds, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het risicobeleid aanscherpen. Deze aangescherpte toetsingscriteria leveren voor De Zes Kernen geen problemen op. Het huidige bedrijfsplan heeft een looptijd tot Toezichthouders > het Centraal Fonds geeft in haar toezichtsbrief van 2 september 2014 aan dat er geen opmerkingen zijn naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling. > de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt in haar oordeelsbrief van 24 november 2014 dat er geen opmerkingen zijn: - voor wat betreft de rechtmatigheid; - ten aanzien van de toewijzingsgegevens in het kader van de staatssteunregeling en de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT). > het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt dat wij voldoen aan de eisen van kredietwaardigheid. We kunnen daarom gebruik blijven maken van hun borgingsfaciliteiten. jaarverslag

14

15 Hoofdstuk 1.1: Bedrijfsplan Het bedrijfsplan koersen op Zes Kernen is mede door de inbreng van onze belanghebbenden tot stand gekomen en is leidraad voor onze activiteiten in 2014 geweest. De kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland staan hierin centraal. Het dorpse karakter van de zes kernen maakt de (voormalige) gemeente Bernisse tot een uniek gebied waarin het prettig wonen en leven is. De kleinschaligheid, de landelijke ligging, de rust, de ruimte, maar ook de nabijheid van voorzieningen worden zeer gewaardeerd. Elke kern heeft een eigen lokale kleur, die zoveel mogelijk behouden dient te worden. Met ons woningbezit en activiteiten in al deze kernen zijn we hierin een belangrijk onderdeel. We kiezen er bewust voor om als lokaal verankerde corporatie, met de inzet op de vitaliteit van elke kern, toegevoegde waarde te leveren. Hier ligt ons bestaansrecht. We moeten echter onze ogen niet sluiten voor de gemeentelijke fusie in Zo brengt de fusie een andere verhouding tussen stad en landelijk gebied teweeg, waarbij we moeten afwachten hoe dit zich bestuurlijk vertaalt. Dit betekent dat, alhoewel onze koers geënt is op meerdere jaren, we vooral de nadruk leggen op concrete doelstellingen voor de komende twee jaar. De analyse van de woningmarkt laat zien dat we met ons woningbezit actief moeten inspringen op de gevolgen van vergrijzing en ontgroening. Een gedifferentieerde woningvoorraad voor een brede doelgroep is nodig om de vergrijzing te faciliteren, maar ook om elke kern aantrekkelijk te houden voor zowel jong als oud. Een belangrijk samenhangend vraagstuk is het voorzieningenniveau. Mede als gevolg van de crisis en daarmee gepaard gaande bezuinigingen, zien we dat deze onder druk staan. Hier ligt een uitdaging om samen met professionals én bewoners deze handschoen op te pakken. Uitgangspunt is dat we met elkaar, maar ook vanuit eigen verantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin per kern. Een gezamenlijke aanpak We vinden dat ieder vanuit zijn eigen rol aan prettig wonen en leven een bijdrage kan leveren. Onze rol is dat we verantwoordelijkheid willen nemen voor een afgestemd, kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod per kern. Prettig wonen en leven gaat echter verder dan de woning alleen. Zo zien we dat de leefbaarheid in een aantal kernen onder druk staat, voorzieningen langzaam verdwijnen en/of de gemeenschapszin afneemt. Een verbindende aanpak, waarin we met elkaar inzetten op het versterken van de vitaliteit, is dus gewenst. Daarom hebben we samen met bewoners en partners in 2014 gekeken of en welke activiteiten nodig zijn op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de diverse kernen. Deze beweging is gericht op het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarin willen we zoveel mogelijk aansluiten op het reeds ingezette traject Kerngericht werken van de (voormalige) gemeente Bernisse, dat door de gemeente Nissewaard is overgenomen. jaarverslag

16

17 Hoofdstuk 1.2: Ondernemingsraad Sinds 1 april 2014 is de Ondernemingsraad (OR) officieel opgericht. Dit jaar was voornamelijk een jaar om uit te zoeken wat de rechten en plichten zijn van de OR en hoe je ze op een juiste manier kan toepassen. Tevens hebben wij dit jaar gebruikt om een goede weg te vinden om te communiceren met de achterban, directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Samenstelling Ondernemingsraad > Gertjan van Nikkelen Kuijper, voorzitter > Karin van Dis, vicevoorzitter > Isabella van de Linde, secretaris > Ronald Gelderland, lid > Wil van Aalst, lid OR ledenvergadering De OR komt elk kwartaal bijeen. De vergaderingen hebben plaatsgevonden op 1 april en 10 juni De vergadering van het laatste kwartaal is doorgeschoven naar begin januari OR vergadering met de directeur-bestuurder De OR en directeur-bestuurder komen één keer per half jaar bijeen. Op 24 juni 2014 is er een vergadering geweest met de directeur-bestuurder. Omdat de directeur-bestuurder per 31 december 2014 uit dienst is gegaan, is besloten om de volgende vergadering te verplaatsen naar begin januari 2015, zodat deze met de nieuwe directeur-bestuurder kan plaatsvinden. OR vergadering met de voorzitter van de RvC De OR en de voorzitter van de RvC komen eenmaal per jaar bijeen. Ook deze vergadering is verplaatst naar 2015, vanwege de komst van een nieuwe directeur-bestuurder. Advies In de verslagperiode heeft de OR één adviesaanvraag behandeld. De OR heeft de RvC advies gegeven over het voorgenomen besluit tot aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder. De OR heeft een positief advies gegeven. Instemming In de verslagperiode heeft de OR geen instemmingsaanvragen behandeld. jaarverslag

18

19 Hoofdstuk 2: Investeringen en onderhoud Door het uitvoeren van onderhoud wordt de kwaliteit van de woningen gewaarborgd en de levensduur verlengd. De Zes Kernen is trots op het hoge onderhoudsniveau van de woningen en op het feit dat er heel gericht geïnvesteerd gaat worden in het bezit. Hierdoor wordt de komende jaren extra ingezet op het verbeteren van duurzaamheid en het nemen van energetische maatregelen. Daarnaast worden ook de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren onderzocht. In Zuidland staan we voor een behoorlijke opgave om te gaan herstructureren. Bij de nieuwbouw wordt dan uiteraard al direct rekening gehouden met het onderhoud dat in de toekomst uitgevoerd moet worden. Investeren in woningen Comfortabel wonen is van groot belang voor onze klanten. De Zes Kernen heeft een minimaal pakket van eisen gedefinieerd waaraan onze woningen moeten voldoen. Hierdoor worden woningen, zowel bij mutatie als projectmatig, op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht. Voorzieningen in de woningen zoals keukens, badkamers en toilet worden zoveel mogelijk op het moment van mutatie verbeterd. Dit om de overlast die het geeft in bewoonde staat te beperken. In 2014 zijn 22 woningen verbeterd en aangepast aan de norm basiskwaliteit woningen. Ook de klanten investeren in de woning, zodat deze voldoet aan de persoonlijke woonwensen. De Zes Kernen vindt dit belangrijk en daarom is het toegestaan om veranderingen aan te brengen in de woning. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld. In 2014 zijn in totaal acht aanvragen ontvangen. De aanvragen hadden betrekking op het aanbrengen van schotelantennes, eigen keukens, aanbouwen, het vergroten van de badkamer en het plaatsen van Toon (Eneco). Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Onderhoudsbegroting en kosten Voor het beheer en onderhoud van de woningen van De Zes Kernen is meerjarenonderhoudsbeleid ontwikkeld. Het gehele bezit is geïnventariseerd, geïnspecteerd en er zijn meerjarenbegrotingen uitgewerkt. Alle gegevens zijn verwerkt in het automatiseringssysteem van SG/Tobias. Ieder jaar wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. De meerjaren onderhoudsbegroting geeft aan wanneer en waaraan en in welk complex onderhoud uitgevoerd moet worden. Aan de woningen wordt het meeste planmatige onderhoud uitgevoerd aan het casco, zoals herstel van kozijnen en metsel- en voegwerk. Voor de komende jaren wordt eveneens aan de hand van ons strategisch voorraadbeleid bepaald hoe de woningen er op termijn uit moeten zien. Door, op basis van de uitgangspunten van het strategisch voorraadbeleid, energiebesparende maatregelen aan de onderhoudsbegroting toe te voegen, wordt deze verder geoptimaliseerd. Onderhoudsbegroting opgedeeld in verschillende onderhoudskostensoorten: Begroot Kosten Dagelijks onderhoud , ,- Mutatie onderhoud/kwaliteitsinvestering , ,- Planmatig onderhoud , ,- Contractonderhoud , ,- Investeringen , ,- Overig onderhoud , , Totaal , ,- Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud wordt uitbesteed aan aannemers. De kwaliteit van het geleverde werk wordt beoordeeld door de onderhoudsopzichter. Het dagelijks onderhoud laat zich ook vertalen in een goede dienstverlening op het gebied van service. Het uitgangspunt is dat de klanten die contact opnemen over herstelwerkzaamheden in één keer goed worden geholpen. De reparatieverzoeken worden eerst beoordeeld of ze vallen onder de kleine herstelwerkzaamheden. Voor kleine herstelwerkzaamheden is het al heel lang mogelijk een serviceabonnement af te sluiten. jaarverslag

20 Herstelwerkzaamheden aan de woning die voor rekening van De Zes Kernen zijn, hieronder valt al het onderhoud dat niet behoort tot de kleine herstelwerkzaamheden zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek, kunnen doorgegeven worden aan de onderhoudsopzichter. Het doorgeven kan zowel per brief, en telefonisch. In 2014 zijn er reparatieverzoeken geregistreerd. Per woning zijn de kosten gemiddeld 141 euro. Mutatieonderhoud en basiskwaliteit Bij een huuropzegging gaat het mutatieproces van start. Door het uitvoeren van een voorinspectie en het opstellen van een voorinspectierapport weet de vertrekkende klant op welke wijze de woning opgeleverd dient te worden. De Zes Kernen kan direct beoordelen of een nieuwe klant snel de woning kan gaan huren. Het controleren, of de woning voldoet aan de basiskwaliteit, is een onderdeel van het mutatieproces. Het investeringsniveau van het complex speelt hierin een belangrijke rol. Aan de hand van het strategisch voorraadbeleid wordt bepaald hoeveel budget er is om in de woning aan kwaliteit te investeren. Het aantal mutaties in woningen De gedefinieerde basiskwaliteit is een minimaal pakket aan verbeteringen en functionaliteiten waaraan een woning moet voldoen. Dit pakket is per woningtype verschillend en de kwaliteitsinvesteringen zijn te onderscheiden in investeringen zonder huurverhoging en investeringen met huurverhoging. Een investering met huurverhoging heeft altijd een puntenverhoging in het puntenwaarderingsstelsel tot gevolg. Aantal investeringen zonder huurverhoging Aantal investeringen met huurverhoging 22 woningen 12 woningen Doordat het aantal mutaties in 2014 zo n 30% hoger was dan het historisch gemiddelde en het veelal oudere woningen betrof, is er een budgetoverschrijding van euro. Planmatig onderhoud Ieder jaar wordt er, om de kwaliteit en veiligheid van het bezit te waarborgen, planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit betreft in het algemeen onderhoud aan de buitenzijde van de woningen. In 2014 is 69 m 1 dakgoot, 700 m 2 voegwerk, 391 m 2 dakbedekking en 433 m 1 daktrim vervangen. Voor het schilderen is er 24 liter verf gebruikt. Tenslotte zijn er ook nog 46 cv-ketels vervangen. In 2014 is circa euro uitgegeven aan planmatig onderhoud. We zijn ruim binnen de begroting gebleven. Enerzijds door de scherpe aanbestedingen voor de verschillende werken, anderzijds door de BTW maatregel van 6% op arbeidsintensieve diensten. Planmatige onderhoudswerkzaamheden 2014 > herstel houtrot in verband met schilderwerk; > schilderwerk; > vervangen van voegwerk; > vervangen van dakgoten; > vervangen van dakbedekking bergingen (bitumen); > vervangen van cv-installaties. Asbest De gezondheidsgevolgen van asbest kunnen zeer ernstig zijn. De wetgeving over asbest wordt dan ook steeds strenger. Is een asbesthoudend product rechtmatig toegepast in bijvoorbeeld een woning en voor het verbod in 1993, dan is er geen verplichting vanuit bovengenoemde regelgeving om dit materiaal te verwijderen als dit product nog in goede staat is. Wel is het verboden asbesthoudende materialen op te slaan of opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld een schutting of dak. De Zes Kernen vindt het belangrijk om op een juiste wijze met het aanwezige asbest, en de hierdoor ontstane gevaren voor de volksgezondheid, om te gaan. Hierdoor is in 2013 door een hiervoor gecertificeerd bedrijf gestart met het inventariseren van het aanwezige asbest in onze woningen die muteren en zijn gebouwd voor jaarverslag

7 april 1994-7 april 2014 TIJDLIJN. 20 jaar. 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan. Feestelijke opening. Mottekasteel Opening buurtwinkel 2013-2016

7 april 1994-7 april 2014 TIJDLIJN. 20 jaar. 1e paal Brede School Nieuw bedrijfsplan. Feestelijke opening. Mottekasteel Opening buurtwinkel 2013-2016 1994 Oprichting woonstichting op donderdag 7 april 1994 2000 Nieuw kantoor gereed Woningbouw in Geervliet gestart (Reede) 1996 1e jaarverslag over het jaar 1995 Woningen in Geervliet opgeleverd (Reede)

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

KOERSEN OP DE ZES KERNEN. bedrijfsplan 2013-2016

KOERSEN OP DE ZES KERNEN. bedrijfsplan 2013-2016 KOERSEN OP DE ZES KERNEN bedrijfsplan 2013-2016 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen om ons heen 5 Korte kenschets landelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in ons werkgebied 7 Koersen op

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Procuratieregeling proces 15.3

Procuratieregeling proces 15.3 Procuratieregeling proces 15.3 Datum 26 november 2013 Versie 2.1 definitief 1 Algemeen Onder procuratie wordt in het algemeen verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen. Deze

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A GRONINGEN Studentenlaan 34 - A Vraagprijs: 139.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83524 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Woningstichting Woensdrecht Postbus 54 4630 AB HOOGERHEIDE T 0164-613313 F 0164-612116 E info@woensdrecht.nl W www.wswoensdrecht.

Woningstichting Woensdrecht Postbus 54 4630 AB HOOGERHEIDE T 0164-613313 F 0164-612116 E info@woensdrecht.nl W www.wswoensdrecht. STRATEGISCH VOORRAADBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT OMSCHRIJVING STRATEGIE PER COMPLEX Woningstichting Woensdrecht Postbus 54 4630 AB HOOGERHEIDE T 0164-613313 F 0164-612116 E info@woensdrecht.nl W

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

Onze vernieuwde website is online! Vernieuwde website De vernieuwde website van De Zes Kernen is actiever, beter en toegankelijker geworden.

Onze vernieuwde website is online! Vernieuwde website De vernieuwde website van De Zes Kernen is actiever, beter en toegankelijker geworden. Nieuws van woonstichting De Zes Kernen jaargang 19 augustus 2015 nr 73 Gewijzigde openingstijden en vernieuwde website De Zes Kernen Niet minder, maar anders Het bezoek aan het kantoor van De Zes Kernen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan?

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan? Jaarverslag 2014 Korte samenvatting Wat hebben wij in 2014 gedaan? 1 Wat is Woningbouwvereniging Poortugaal? WBV Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. We bieden kwalitatief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Nultredenwoning gemiddeld ALGEMEEN PMC-25736

Nadere informatie

Jaarplan 2008. Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1

Jaarplan 2008. Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1 Jaarplan 2008 Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1 1. Inleiding Dit is de tweede editie van ons jaarplan. In het jaarplan worden onze plannen en ambities voor het komende

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012 Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat Bewonersavond mei 2012 Programma 19.30 Opening en voorstellen en aanleiding Maickel v/d Burg 19.40 De onderzoeken Maickel v/d Burg 19.55 Wat

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie