PROVINCIAL^ VAN OVERSJSSEL Reg.nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAL^ VAN OVERSJSSEL Reg.nr."

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overij sel PROVINCIAL^ VAN OVERSJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 13 HEI 2009 Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Teiefoon Fax provincie.overijssel.nl Xnllchtingen ibij hr. J. Laseur telefoon Duurzame ontwikkeling van openbare water- en rioleringsvoorzieningen. Datum ICenmerk 2009/ Pagina 1 Uw brief Uw icenmerk Het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa heeft in haar 16 e plenaire vergadering in Straatsburg op 3-5 maart 2009 de aandacht gevraagd voor de Duurzame ontwikkeling van openbare water- en rioleringsvoorzieningen. Namens het Comite voor Duurzame ontwikkeling heb ik hierover op 3 maart 2009 aan het Congres gerapporteerd. Hierbij zend ik u het Memorandum van toelichting van het Comite voor Duurzame ontwikkeling op basis waarvan het Congres van Lokale en Regionale Overheden de Aanbeveling 259 (2009) heeft en de bijhorende Resolutie 278 (2009) heeft vastgesteld. Kostheidshalve verwijs ik u naar de inhoud van deze drie documenten. Hopeiijk ziet u kans goede invulling te geven aan de gewenste duurzame ontwikkesing. Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen, J.F.W. Cfasle teamleider Integraal Waterbeleid i Datym verzending verijssel

2 Het Congres van Lokale en Regionale Overheden 16 e PLENAIRE VERGADERING, Straatsburg, 3-5 maart 2009 Openbare water- en rioleringsvoorzieningen voor duurzame ontwikkeling o Memorandum van toelichting, Comité voor Duurzame Ontwikkeling o Aanbeveling 259 (2009), Congres van Lokale en Regionale Overheden Recommendation 259 (2009), The Congress of Local and Regional Authorities o Resolutie 278 (2009), Congres van Lokale en Regionale Overheden Resolution 278 (2009), The Congress of Local and Regional Authorities

3 Het Congres van Lokale en Regionale Overheden Comité voor duurzame ontwikkeling 16e PLENAIRE VERGADERING CG(16)6REP 21 januari 2009 Openbare water- en rioleringsvoorzieningen voor duurzame ontwikkeling Vladimir GORODETSKIY, Russische Federatie (L, SOC) Piet JANSEN, Nederland (R, EPP/CD) Memorandum van toelichting Comité voor Duurzame Ontwikkeling Samenvatting Water is een essentieel openbaar goed en het garanderen van de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is een enorme uitdaging voor menselijke samenlevingen en de duurzame ontwikkeling van de planeet. Doelgerichte publieke actie in het beheer van water- en rioleringsvoorzieningen is een investering die van levensbelang is voor de toekomst. Het Congres roept op tot een echte verantwoordelijkheidscultuur waarin de rol van de lokale en regionale overheden wordt bevestigd. De complexiteit van aan water gerelateerde problemen maakt het vaak moeilijk om beslissingen te nemen over waterbeheermodellen. De wettelijke verantwoordelijkheid voor de voorzieningen dient echter gehandhaafd te blijven op het niveau dat zo dicht mogelijk bij de burgers staat en de particuliere sector, NGO s en burgers dienen als gebruikers bij beslissingen ten aanzien van water betrokken te worden. Het Congres nodigt lokale en regionale overheden en de organisaties die deze vertegenwoordigen uit om zich samen voor te bereiden op het 5 e Wereld Water Forum om de essentiële rol van lokale en regionale overheden in de organisatie van openbare water- en rioleringsdiensten te onderstrepen en ervoor te zorgen dat hun vrijheid om te kiezen uit verschillende managementmodellen wordt gerespecteerd. R: Kamer van de Regio s / L: Kamer van de Lokale Overheden ILDG: Onafhankelijke en Liberale Democraten van het Congres EPP/CD: Europese Volkspartij/Christen-democraten van het Congres SOC: Sociaal-democraten van het Congres 1

4 Inhoudsopgave Inleiding 1. De sleutelrol van gekozen lokale overheden 2. De context: de Europese Kaderrichtlijn Water 3. Verschillende managementvormen Europese openbare watervoorziening 4. Ervaringen 5. Nieuwe uitdagingen 6. Een aantal antwoorden op de uitdagingen Conclusie Het Congres wil mevr. Myriam Constantin, voormalig vice-burgemeester van Parijs, verantwoordelijk voor water en afvalverwerking, bedanken voor haar bijdrage aan de voorbereiding van dit rapport als eerste Rapporteur tot maart 2008, en dhr. Bernard Barraque, directeur onderzoek aan de Nationale School voor Landbouw-, Water- en Bostechniek (ENGREF) in Frankrijk, almede dhr. Hans Bressers en dhr. Kris Lulofs, beiden verbonden aan de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit van Twente, bedanken voor het opstellen van dit rapport. 2

5 Inleiding Duurzaam beheer van (drink-)water, riolering en waterzuivering is het onderwerp van dit verkennende rapport. Dat betekent een kwalitatief goed aanbod dat betaalbaar is voor alle belanghebbenden zonder dat er rekeningen worden doorgeschoven naar de toekomst of er risico s op onstuurbare situaties ontstaan. Dit rapport heeft ten doel om een maatschappelijk debat op gang te brengen in heel Europa over het beleid en de praktische strategieën die de duurzame ontwikkeling en het beheer van water- en rioleringsdiensten binnen de Europese lokale en regionale gemeenschappen beogen te verbeteren. Ruim een miljard mensen in de wereld hebben onvoldoende toegang tot schoon drinkwater, een verveelvoudiging van dat aantal wordt door de VN verwacht bij gelijk beleid. Door de industrialisatie en bevolkingsgroei is de totale waterconsumptie in de afgelopen eeuw vernegenvoudigd. De vraag naar drinkwater groeit ongeveer twee keer zo snel als de groei van de bevolking. De prijsstijging van water lag in de afgelopen twee decennia tot zeer kort geleden rond die van ruwe olie. In beleggerskringen wordt daarom wel geschreven over het blauwe goud. Deze verkennende paper schetst de historie van de huidige situatie, het beschrijft de verscheidenheid van waaruit vorm wordt gegeven aan het beheer van watervoorziening in Europese landen, het geeft een opsomming van de uitdagingen voor de toekomst en het schetst een bloemlezing aan oplossingsrichtingen welke in Europese landen worden aangetroffen. Daarmee geeft deze paper handvatten en bouwstenen voor een duurzame watervoorziening zonder kant-en-klare oplossingen te suggereren. 1. De sleutelrol van gekozen lokale overheden Als we de systemen van openbare watervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering wereldwijd vergelijken, komt West-Europa over de hele linie als beste uit de bus ondanks de onderling verschillende situaties. Dat Europa het relatief goed doet, is ten dele te danken aan het feit dat Europa altijd dichtbevolkt is geweest en over relatief weinig waterbronnen beschikt, waardoor bij voorbaat al werd voorkomen dat grote en ver weg gelegen waterbronnen in een onbezonnen vooruitgangsdenken roekeloos werden geëxploiteerd, zoals een aantal landen met de omvang van een werelddeel heeft gedaan. Maar het is ook te danken aan de cruciale rol die lokale overheden vanaf het einde van de negentiende eeuw hebben gespeeld in het opzetten van openbare voorzieningen. Zij reageerden op de gevolgen van toename in bevolkingsdichtheid en industrialisatie. Problemen betreffende hygiëne en volksgezondheid, schaarste, en verontreiniging werden vanuit het perspectief van omgaan met water aangepakt. De lokale overheden wisten infrastructuur voor te financieren uit publieke middelen en stapsgewijs de kosten door te berekenen aan de gebruikers/consumenten. Aan het einde van de negentiende eeuw begonnen stedelijke overheden in die tijd verenigingen van gemeentebesturen (joint boards, Zweckverbände, consorzi) genoemd de stelsels over te nemen die uitgevonden waren door particuliere concessiehouders of burgerverenigingen en deze verder te ontwikkelen. Publiek/particulier eigendom was het dominerende model, vooral in Frankrijk en Groot-Brittannië. Dankzij het economische liberalisme konden netwerken opgezet worden, maar voor de voorzieningen moest betaald worden en de prijzen waren hoog, omdat de klanten alleen in welvarende gebieden woonden. Het resultaat was dat alleen mensen met voldoende geld zich de voorzieningen konden veroorloven, zodat de sanitaire problemen niet opgelost werden. Zowel in Europa als Amerika veroorzaakte het gebrek aan kapitaal, met name goedkoop kapitaal, een crisis onder particuliere ondernemingen en schaadde het vertrouwen in het op concessies gebaseerde model van het watervoorzieningbeleid. Tegelijkertijd maakten gekozen vertegenwoordigers en experts op het gebied van hygiëne de beschikbaarheid van water een probleem van de volksgezondheid in plaats van een luxe of een gemak. Ondanks deze ontwikkelingen werd het watervoorzieningbeleid nog jaren bepaald door de stadsbesturen, omdat voor de grootschalige ontwikkeling van de voorzieningen een aanzienlijk vertrouwen nodig was. Het gemeentelijk zelfbestuur was een soort verzorgingsstaat avant la lettre: stadsbesturen konden tegen een lage rente lenen (via de plaatselijke spaarbanken die door hen gecontroleerd werden) en zelfs gebruik maken van staatssubsidies, zodat de kosten laag gehouden konden worden. Op het vasteland van Europa waren deze voorzieningen een goed voorbeeld van de werking van het subsidiariteitsbeginsel in de praktijk: aan de ene kant werden de verschillende beleidstaken verdeeld 3

6 tussen centrale, lokale en regionale overheden, aan de andere kant onderstreepte het waterbeleid de solidariteit en het gemeenschapsgevoel van de bewoners in een gebied. Als er bijvoorbeeld cholera uitbrak, werden zelfs welgestelde burgers in rijke buurten door de ziekte getroffen. Dankzij de opkomst van de bacteriologie, die door Koch en Pasteur was uitgevonden, kon drinkwater gezuiverd worden in een tijd waarin er weinig medische kennis voorhanden was om epidemieën te bestrijden. Dankzij de toepassing van nieuwe technieken konden steden zonder grote risico s rivierwater distribueren. Hiermee werd eveneens het lokale karakter van de voorzieningen versterkt, terwijl het tegelijkertijd mogelijk werd om de consumenten de hoeveelheid water die ze consumeerden in rekening te brengen. In steden werd al vroeg geïnvesteerd in sanitaire inrichtingen en open riolen werden al spoedig vervangen door gesloten ondergrondse stelsels. Wat betreft de waterzuivering als onderdeel van het watervoorzieningbeleid geldt dat deze relatief laat, na voltrekking van de industriële revolutie met al haar negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het watersysteem werden opgezet. De eisen die gesteld werden aan de kwaliteit van in het watersysteem terug te brengen water leidde tot publieke waterzuivering. 2. De context: de Europese Kaderrichtlijn Water In de Europese Kaderrichtlijn Water (EC 2000/60) worden echter een aantal nieuwe eisen aan de openbare voorzieningen gesteld die een uitdaging vormen voor de duurzaamheid van het lokale publieke beheer. Hierdoor ontstaat weer de behoefte aan nieuwe oplossingen. Grofweg gezegd schrijft de richtlijn de lidstaten voor om een geïntegreerd beleid te voeren op basis van zogenaamde stroomgebieddistricten met als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater voor 2015 aanzienlijk te verbeteren ( goede milieustatus of tenminste goede vooruitzichten ). Maar de richtlijn eist ook van de lidstaten dat ze zich laten leiden door principes van economische duurzaamheid waarbij de volledige kosten van de watervoorziening aan de gebruikers worden doorberekend. Ten slotte eist de richtlijn dat de lidstaten het publiek informeren over de afgesproken maatregelen en hun advies inwinnen en beveelt zij de lidstaten dringend aan om het publiek direct te betrekken bij het besluitvormingsproces. De richtlijn is een praktische vertaling van de 3 E s van duurzaamheid: ecologie, economie en ethiek. Deze inmiddels ingeburgerde principes doen echter geen recht aan de politieke aspecten van het water- en stroomgebiedbeheer: in toenemende mate zijn een zekere vorm van decentralisatie en de betrokkenheid van een aantal marktpartijen een ongeschreven voorwaarde voor een goed waterbronnenbeheer. Een van de belangrijkste problemen blijft het organiseren van de samenwerking en het bestuur tussen overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit is een groter probleem dan de conflicten die zich in een aantal opkomende economieën hebben voorgedaan. Rivierbekkens lopen niet altijd langs de grenzen van lokale en regionale overheden. In sommige gevallen overschrijden ze zelfs nationale grenzen. Zoals we zullen zien, is een van de voordelen van deze samenwerking dat deze het beheer van de voorzieningen duurzamer maakt doordat zij het verbindt met het beheer van waterbronnen, een belangrijk principe van de Europese Kaderrichtlijn Water (EWFD). Zo lijkt de toenemende technische complexiteit van het beheer en de principes van de EWFD de managementrol van de lokale overheden, waaraan in het verleden de voorkeur werd gegeven, te ondermijnen ten gunste van vrijwillige consortiums of een gecentraliseerde samenwerking op regionaal niveau. En in tegenstelling tot waterbronnen kunnen watervoorzieningen geprivatiseerd worden, althans er kan sprake zijn van verschillende vormen van deelneming van de particuliere sector. Maar men moet zich niet uitsluitend op de discussie van de publieke versus particuliere sector richten. Na een grondige analyse van de openbare waterbronnen in Europa over een lange periode zien we dat zich andere problemen voordoen in het beheer van de voorzieningen. Hoewel de discussie over de publieke versus particuliere sector in de jaren 90 weer oplaaide, zien we dat deze altijd verbonden wordt met de vraag of gecentraliseerde of gedecentraliseerde overheden de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen op zich dienen te nemen (schaal). Een ander vraagstuk betreft de keuze tussen het opsplitsen van de verschillende openbare voorzieningen of het invoeren van een meer geïntegreerd management. 4

7 3. Openbare watervoorziening in Europa: verschillende managementvormen Uiteraard kan een grondige analyse de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de publieke en particuliere sector niet zomaar negeren, omdat dit idee anderhalve eeuw lang van bepalende invloed is geweest op het waterbeleid. Het maakt deel uit van het historische debat tussen het economische liberalisme en het socialisme, tussen de staat en de markt, een debat dat kenmerkend is voor rechtssystemen die met het kapitalisme worden geassocieerd. In de meeste rechtssystemen in de wereld is stromend water en het grondwater in het watersysteem het collectieve eigendom van de plaatselijke bevolking. Het is in dit verband veelzeggend dat in 1992 in de Franse waterwetgeving afstand werd gedaan van het Romeinse recht en van de verscheidene pogingen die in de negentiende eeuw werden ondernomen om de waterwetgeving in de Code civil (burgerlijk wetboek) op te nemen: in dat jaar werd water, ook grondwater, namelijk gedefinieerd als collectief bezit. Net als in andere landen is een van de consequenties van deze trend dat beleidsmakers en gebruikers op alle niveaus betrokken moeten worden bij het waterbeleid, in plaats van dat de staat voor meerdere doeleinden dienende beleidsplannen opstelt. Water is geen product dat verhandeld kan worden, evenmin als een openbaar goed zoals lucht. Dit komt omdat het aan de ene kant moeilijk is om het te bezitten (het stroomt). Maar aan de andere kant is het te zwaar om te ontsnappen aan rivierbeddingen (en is het daarom aan een gebied gebonden en dient te worden toegewezen aan een eindig aantal belanghebbenden). Vanwege het karakter van dit goed, is uitsluiting ervan om economische of andere redenen onwenselijk. Vaak is dit zelfs onmogelijk: in Europa in ieder geval kunnen waterbronnen geen privé-bezit zijn en bestaan er op zich geen watermarkten. De oplossing die meestal wordt gevonden is om de belanghebbenden in een gemeenschap van watergebruikers bijeen te roepen. Vandaar dat er zo n groot belang wordt gehecht aan een geïntegreerd en op inspraak berustend waterbeheer. Maar overheden oefenen vaak een zekere vorm van controle uit op deze gemeenschappen om eerlijke verdelingscriteria af te dwingen of prioriteiten op te leggen van buiten het rivierbekken. Naast een effectief beheer van de watervoorraden, vallen afvalwaterverzameling en verwerking nu ook onder de watervoorzieningen. Omdat deze extra dienst de waterrekening meer dan verdubbelt, wordt de vraag of consumenten deze kunnen betalen een steeds groter probleem. In dit opzicht speelt het managen van de vraag ook vaak een rol. Het verminderen van de vraag zou echter ook tot een financiële crisis voor de watervoorzieningen kunnen leiden. Vanwege het belang van een vaste infrastructuur zijn vraag en aanbod namelijk met elkaar verbonden en onderling afhankelijk van elkaar gemaakt, in plaats van met elkaar te concurreren, zoals op de vrije markt het geval is. Sommige economen drukken dit uit door watervoorzieningen te definiëren als het goed van een club: de infrastructuur van de club moet onderhouden worden hoeveel leden de club ook heeft. In het begin werden watervoorzieningen vaak zwaar gesubsidieerd, zodat de leden van de club een lage bijdrage betaalden. Maar als de infrastructuur moet worden vernieuwd en verbeterd in kwaliteit moeten de prijzen verhoogd worden. In veel landen mogen of mochten volgens de boekhoudkundige regels in de publieke sector geen posten voor afschrijvingen of reserves in de boekhouding opgenomen worden. Het gevolg is dat dan alleen de operationele kosten van door de overheden beheerde voorzieningen werden doorberekend aan de klanten. Deze voorzieningen zijn dus relatief goedkoop, maar ook minder duurzaam op lange termijn. Uit boekhoudkundige overwegingen ziet men daarom soms een toename van een gezamenlijk publiek/particulier beheer van de infrastructuur, ook ziet men in sommige landen veranderingen in het begrotingsregime voor lokale en regionale overheden die reservevorming, activering en afschrijving mogelijk maken of zelfs verplicht stellen. Nog steeds bestaat er een zekere weerstand in de watersector tegen een Europees kapitalistisch model en de ermee gepaard gaande aantasting van de publieke monopolies en het openstellen van de sector voor privé-kapitaal en concurrentie. In het geval van openbare voorzieningen leidt liberalisering tot privatiseringen in een combinatie met regulering door onafhankelijke, administratieve instanties zoals in Groot-Brittannië. Hoewel sommige lidstaten dit soort regulerende instanties in het leven hebben geroepen, is geen van hen zo ver gegaan als Groot-Brittannië, waar ook de infrastructuur geprivatiseerd is. In veel landen worden de openbare water- en rioleringsvoorzieningen door de publieke en de particuliere sector samen gemanaged. De voorzieningen worden vaak met publiek kapitaal gefinancierd, vaak zijn commerciële of industriële bedrijven verantwoordelijk voor de uitvoering. 5

8 4. Ervaringen In lidstaten van de Raad van Europa bestaat veel ervaring met uiteenlopende beheersvormen voor de watervoorziening. Een korte beschrijving van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Nederland geeft een overzicht van privaat/publiek keuzes, schaalkeuzes en compenserende maatregelen. In Groot Brittannië is de waterindustrie rond 1990 geprivatiseerd. Dit leidde in Engeland en Wales tot regionale monopolies. Om toch de efficiëntie te verbeteren werd een vorm van marktwerking geïntroduceerd gebaseerd op prijsregulering in combinatie met bench-marking van prestaties met het beste bedrijf als referentie. Op basis van de meest kostenefficiënte bedrijven stelt de Office of Water Services (OFWAT), rekening houdend met exogene factoren, maximumprijzen vast. Hier is een systeem van privatisering en marktwerking gekozen dat de risico s van monopolie en oligopolievorming (en dus afhankelijkheid, hoge prijzen en hoge winsten) compenseert door een aantal maatregelen. Vanaf rond 1995 zijn efficiëntieverbeteringen zichtbaar. Sommigen schrijven deze echter niet op het conto van privatisering maar van het compenserende systeem van prijsregulering en maatstafconcurrentie. Sinds de privatisering is er een forse stijging van de tarieven geweest, ten dele veroorzaakt door de enorme investeringen die op verzoek van de toezichthouder zijn gedaan. Ook stegen de bedrijfswinsten enorm. Deze wil de OFWAT uiteindelijk gaan afromen. Toch slagen waterbedrijven er maar langzaam in om oude leidingen te vervangen. De drinkwatervoorziening en zuivering is in Frankrijk een taak voor de gemeenten en recentelijk ook départements. In Frankrijk leidden de beperkte autonomie van lokale overheden op financieel gebied en de beperkte speelruimte op het gebied van de publieke boekhouding tot de opkomst van een nieuwe vorm van gedelegeerd management, het zogenaamde leasecontract. Er zijn twee hoofdtypen van contracten. De affermage is kortdurend en betreft de operationele taken van winning, zuivering en lozing. De overheid blijft eigenaar van het leidingennetwerk en de installaties en doet de investeringen. Minder gebruikelijk is de concession, deze loopt jaar en dan bouwt het bedrijf de installatie, runt haar en neemt het risico op zich gedurende het contract. Aan het eind van de periode vervalt het eigendomsrecht aan de gemeente en wordt het bedrijf gecompenseerd indien nodig. Bij beide vormen is de prijs een essentieel onderdeel van het bod van het bedrijf tijdens de aanbesteding. Bovenop dat bod komen nog toeslagen voor investeringen en onderhoud. Het heeft tot een gefragmenteerd landschap geleid. Er bestaat nog altijd een klein aantal grote nutsbedrijven, met managers in loondienst, naast een paar kleine nieuwe bedrijven en een groot aantal ondersteunde nutsbedrijven, waar de werknemers direct worden gemanaged. De groeiende publieke druk op gemeentes en op uit verschillende partijen bestaande directies om een striktere controle uit te oefenen op de naleving van contracten door grote bedrijven is de reden van de opkomst van de zogenaamde départements (Conseil généraux), die de kleinere gemeentes van oudsher financieel hebben ondersteund en nu gebruik maken van de decentralisatiewetgeving die in de jaren 80 is ingevoerd, om hun eigen watervoorzieningsbeleid te ontwikkelen. Italië liep voorop in Europa met de bestuurlijke herstructurering van de waterhuishouding in 1989 en In Italië heeft de zogenaamde wet Galli tot een verschuiving van het directe lokale beleid ten gunste van publiekrechtelijke ondernemingen die werkzaam zijn in optimale gebieden (ATO, ambiti territoriali ottimali), die vrijwel altijd samenvallen met de provincies. De verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld investeringen ligt bij de autoriteiten in de lokale waterdistricten (de ATO s). Er bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van concessierechten aan particuliere ondernemingen. Daarbij speelt zeker ook een rol dat de Italiaanse waterketen grote investeringen vereist, in sommige gebieden in de kwaliteit van drinkwater, om lekverliezen te verminderen en om zuiveringscapaciteit te vergroten. De gemiddelde watertarieven in Italië liggen circa 50% onder het Europese gemiddelde. Men is het er over eens dat de tarieven omhoog zullen moeten om de noodzakelijke tientallen miljarden te kunnen investeren. Consumentenorganisaties onderschrijven dat maar concluderen ook dat de transparantie verhoogd moet worden. In Nederland is op ingezette privatiseringsvoornemens teruggekomen. De nieuwe Nederlandse wet regelt dat drinkwatervoorzieningen aan consumenten alleen door een publiekrechtelijke rechtspersoon geleverd worden of door een private rechtspersoon, mits alle aandelen in handen zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen. De drinkwaterbedrijven activeren investeringen in de boekhouding en hanteren jaarlijkse afschrijving. Riolering is hoofdzakelijk in handen van gemeenten. In Nederland moet nog enorm veel werk worden verricht om oude rioleringssystemen te vervangen. Recentelijk wordt activering in de lokale boekhouding en met jaarlijkse afschrijving toegepast. Om toch de efficiency te bevorderen wordt vooral gebruik gemaakt van benchmarking/maatstafvergelijking. Dit is voor drinkwaterproductie en zuivering behoorlijk ontwikkeld; voor de riolering zijn er initiatieven. Voor drinkwater blijkt uit de vergelijking tussen bedrijven dat sinds 2000 als gevolg van efficiencyverbetering de prijs van drinkwater per kubieke meter en per aansluiting reëel is gedaald. 6

9 Sommigen menen dat dit nog beter zou kunnen, ondermeer door bijvoorbeeld in de drinkwatersector minder winst aan de aandeelhouders uit te keren. Ook van nog scherpere publieke transparantie wordt het nodige verwacht. Verdere efficiencyverbetering wordt ook nagestreefd door middel van afstemming tussen waterschappen (verantwoordelijk voor onder meer zuivering), drinkwaterbedrijven en gemeenten (verantwoordelijk voor onder meer riolering). In Rusland gelegen meren bevatten 30 procent van al het zoete water in de wereld en het water in de rivieren van het land is goed voor ongeveer 22 procent van de totale watervoorraad in de wereld. In de jaren van de Sovjet-Unie werd drinkwater gefinancierd door de centrale overheid. Tot het midden van de jaren 90 waren de water- en rioleringsvoorzieningsnetwerken het eigendom van industriële ondernemingen, die ook voor het onderhoud ervan zorgden. Het kwam geregeld voor dat particuliere bedrijven de productieinfrastructuur vijf of zes jaar lang intensief gebruikten zonder in de modernisering van de apparatuur of netwerken te investeren. Momenteel worden deze publieke netwerken overgedragen aan lokale overheden en onderhouden door gespecialiseerde bedrijven Vodokanals. Maar zelfs al vervangt Rusland ieder jaar een aantal vervallen water- en rioleringsvoorzieningsnetwerken, toch voldoen de overgedragen netwerken en infrastructuur niet altijd aan de moderne normen. Het toezichthoudende kader voor het waterbeheer is gebaseerd op de Waterwet van de Russische Federatie die in 2007 in werking is getreden. Momenteel ontwikkelt de Russische regering een nieuw State Target Programme (STP) Schoon Water dat tot 2020 zal lopen. Verder nemen veel regio s in de Russische Federatie nu zelf initiatieven om de kwaliteit van de watervoorzieningen en de afvalwaterverwerkingssystemen te verbeteren, maar dit is niet het geval bij de meeste gemeentes. Prijsregulering beperkt echter de bewegingsvrijheid in de sector en de hiermee gepaarde subsidies zijn niet voldoende om de openbare water- en rioleringsvoorzieningen voldoende te moderniseren. Een belangrijke op dit overzicht aansluitende bevinding uit onderzoek in Australië, België, Engeland Nederland en Portugal is dat de discussie publiek/privaat ondergeschikt is aan de aan- of afwezigheid van efficiëntieprikkels in het systeem. De studie toont het positieve effect aan van de prikkelstructuren op efficiëntie. De analyse wijst er bovendien op dat in afwezigheid van duidelijke en structurele prikkels, de gemiddelde efficiëntie van een nutsvoorziening daalt in vergelijking met voorzieningen die wel geprikkeld worden door een regulator of benchmarking/peilstokcompetitie. Publiek management is niet per se beter of slechter dan privaat management. Het blijkt af te hangen van veel factoren. Zo is met name de prijs per kubieke meter van minder belang dan de jaarlijkse rekening, en daarom moet ook rekening worden gehouden met de grootte van het gemiddelde gezin. Het onderstreept de observatie dat de meest veelbelovende vergelijking niet die tussen privaat of publiek is maar die tussen de corrigerende maatregelen die bij beide stelsels genomen worden om de voor- en nadelen te beheren. Privatisering en marktwerking leiden door schaalvoordelen gemakkelijk tot het ontstaan van oligopolies of monopolies die moeilijk terug te draaien zijn. Risico s betreffen onder meer afhankelijkheid en mogelijk uitsluiting van belanghebbenden. Publiek management kent mogelijk ook nadelen. Een publiek monopolie of oligopolie kent weinig prikkels tot efficiëntie en kan dan gemakkelijk leiden tot een kwalitatief matig aanbod tegen hoge prijzen. 7

10 5. Nieuwe uitdagingen Momenteel hebben openbare water- en rioleringsvoorzieningen, ondanks hun relatieve succes, te kampen met een aantal nieuwe problemen Verouderde infrastructuur moet vervangen worden. Lekverliezen moeten aangepakt worden, van sommige landen zoals Groot-Brittannië en Frankrijk is onderzocht dat deze 30-40% kunnen bedragen. In Nederland onder gunstige omstandigheden, toch altijd nog ongeveer 3 tot 7%. Riolering en zuivering is dikwijls oud en soms onderbemeten. Het probleem van watertekorten in bijvoorbeeld de regio Barcelona illustreert dat Europese regio s bepaald niet buiten schot (zullen) blijven. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft de aanbeveling dat de prijzen de kosten dekken. De kosten en prijzen lopen op, ook door de strengere milieu- en gezondheidseisen. Men kan zich zelfs afvragen of de Europeanen hun openbare voorzieningen op den duur nog wel kunnen betalen! Daarmee komt ook het vertrouwen in de voorzieningen in het geding. Daarom is het nuttig om de aandachtspunten voor duurzaam beheer van de watervoorzieningen te evalueren door de 3 E s die het doel van de Kaderrichtlijn samenvatten economie, ecologie en ethiek. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten: Economie 1. Financieringsmiddelen: Zijn de huidige financieringsmiddelen, in het bijzonder de waterrekeningen, voldoende om de technische infrastructuur op peil te houden als de eerste investering eenmaal gedaan is? Afschrijvingen en reserves voor de vervanging van de infrastructuur zouden het leeuwendeel moeten vormen van het kostendekkende prijsmodel dat door de Commissie wordt aanbevolen. 2. Investeringsvolume: Welke extra investeringen moeten gedaan worden om de voorzieningen op het gebied van volksgezondheid en milieu te verbeteren? Naast het bestaande nationale beleid van de verschillende lidstaten bestaan er Europese richtlijnen betreffende drinkwater en stedelijk afvalwater, en meer recentelijk de richtlijn over het aquatisch milieu, die een aantal aanzienlijke investeringen eisen van de lidstaten. Verder zijn de gevolgen van klimaatveranderingen van invloed op de omvang van de investeringen. 3. Financieringsmechanismen en stimuli: Als al deze investeringen en de stijgende operationele kosten verdisconteerd worden in de waterrekeningen of heffingen (deze laatste zijn niet gekoppeld aan het individuele verbruik), wat zijn voor de hand liggende beprijzingsmechanismen en zullen de consumenten nog in staat zijn deze te betalen en zullen ze hiermee akkoord gaan? Welk standpunt zullen de gekozen managers van de voorzieningen innemen onder druk van het publiek en de media? Deze vraag wordt steeds belangrijker nu de stijgende prijs van water problematisch begint te worden, onder andere in Groot-Brittannië en Frankrijk, waar vooral grote particuliere ondernemingen, gelijk elders in de wereld, onder vuur liggen. Ook is hier de vraag relevant of de nieuwe bovengeschetste aandachtspunten consequenties moeten hebben voor de financiering in de waterketen, en niet enkel voor de afnemers, ook stimuli voor de aanbieders of die nu een publiek of privaat karakter hebben kunnen worden overwogen. Ecologie 4: Samenhang tussen waterketen en watersysteem: De waterketen is het water dat via de leidingen stroomt in tegenstelling tot het watersysteem waar water in de vrije natuur als oppervlaktewater water of grondwater voorkomt. De waterketen heeft vele aanhaakpunten op het watersysteem, bijvoorbeeld bij de innamepunten voor en bij de lozingen van afvalwater en overstortwater. Het beschouwen van de waterketen en het watersysteem als één systeem is onvermijdelijk om de toekomstige problematieken als gevolg van kwantiteitseisen (droogte en overstromingen in systeem en watervoorziening in keten) en kwaliteitseisen (regels met betrekking tot hygiëne, gezondheid en milieu) te herkennen en te ondervangen. Drinkwater is in Zweden en Finland bijvoorbeeld nog goedkoper dan in Nederland, dat komt vooral door veel schoner grond- en oppervlaktewater in deze landen. Het illustreert eens temeer dat enkel naar efficiëntie in de watervoorziening kijken zonder naar de interactie met watersystemen te kijken, een minder veelbelovende benadering is. 8

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress Scenario Planning waterketen toekomstbeelden 2023 Your business technologists. Powering progress Voorwoord De afgelopen decennia is de rol en opzet van (semi-)publieke organisaties in de waterketen - drinkwaterbedrijven,

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Sturen op infrastructuren. een investeringsopdracht

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Sturen op infrastructuren. een investeringsopdracht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Sturen op infrastructuren een investeringsopdracht Sturen op infrastructuren De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen

Doelmatig beheer waterketen euro/jaar Doelmatig beheer waterketen -eindrapport commissie feitenonderzoek- Drinkwaterprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009) 200 Inrichting

Nadere informatie

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006

EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER NAAR NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIEBESPARINGSBELEID ALGEMENE ENERGIERAAD, NOVEMBER 2006 EEN GRAADJE SLIMMER 2 DE ENERGIERAAD De Algemene Energieraad adviseert de regering en het parlement

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling

Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling (Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling) Bijlagerapport 03 1 Publicatie: februari 2011 Systeemanalyse duurzame gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Samenvatting advies aan de Fundashon pa Konsumidó over effectief energiebeleid vanuit consumentenperspectief

Samenvatting advies aan de Fundashon pa Konsumidó over effectief energiebeleid vanuit consumentenperspectief Samenvatting advies aan de Fundashon pa Konsumidó over effectief energiebeleid vanuit consumentenperspectief De stelling, dat de problemen waarmee consumenten van energie op Curaçao worden geconfronteerd

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 12 oktober 2014 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema: Water

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen.

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. Blackout Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. René van Santvoort MCDM 4 Culemborg, september 2002 Samenvatting De energiebedrijven in Nederland

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014. Clusterinitiatief: Duurzame havens

SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014. Clusterinitiatief: Duurzame havens SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014 Clusterinitiatief: Duurzame havens VOORWOORD 03 VOORWOORD 04 HOOFDSTUK 1: Inleiding Voor u ligt het rapport van het clusterproject Sustainable Ports (Duurzame havens). De

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie