Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP):

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP):"

Transcriptie

1 Bedrijfsplan Sporthal Overasselt Indoorcentrum voor Sport, Welzijn en Cultuur 4 februari 2015 Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Gerard Duighuisen Kristian Duighuisen Piet Marechal Ferdinand van Wijk Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 1

2 Inhoudsopgave De sportzaal als multifunctionele accommodatie (MFA) De onderneming Marketingplan a. SSP als Maatschappelijke Onderneming b. Kernactiviteit c. Nevenactiviteit d. Partners a. Plaats van de onderneming Missie Klanten en klantrelaties b. Producten/ diensten c. Prijstabel d. Promotie e. SWOT-analyse f. Marketingmix g. Doelstellingen Personeel en Organisatie Organogram: functionele organisatiestructuur Financieel plan a. Investeringsplan 2014/ 2015 b. Financieringsplan 2014/ 2015 c. Exploitatiebegroting 2014/ 2015 d. Jaarrekening 2013/ 2014 e. Sponsorplan f. Klantenbeeld Dit bedrijfsplan is gebaseerd op: Onderzoek Sporthal De Passelêgt, Gemeente Heumen, 4 juni 2014, door Coresta Finance BV, Eindhoven (zie: Het onderzoek van Coresta Finance BV is gepresenteerd in de Commissie Welzijn van 11 september 2014, agendapunt 9. In een bijlage is een overzicht gegeven van de tarieven van de sporthallen in de omgeving. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 2

3 De Sportzaal als multifunctionele accommodatie. De onderneming SSP heeft als doel op het Sportpark de Passelegt de exploitatie en beheer te voeren in de ruimste zin des woords over kantines en andere recreatieve ruimtes voor sportverenigingen in het bijzonder t.b.v. de OVB (zie: Statuten 1998, art. 2). Deze statuten zijn op te vragen via de Kamer van Koophandel. De SSP heeft daarnaast als doel beheer, exploitatie en in standhouding van sportaccommodaties t.b.v. plaatselijke rechtspersonen en/ of instellingen met activiteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied (Statuten 1998, art. 2). De SSP tracht haar doelen onder meer te bereiken door volgens de statuten het bevorderen van activiteiten op sportief gebied. De SSP wordt (Statuten 1998, art. 5) bestuurd door een bestuur van minimaal 5 en maximaal 7 personen, de voorzitter en drie andere bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de Overasseltse Boys. De overige bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht (Statuten 1998, art. 5). Het huidige (2014) bestuur van de SSP bestaat uit 4 bestuursleden die benoemd zijn door de Overasseltse Boys en waarvan het Gemeentebestuur van Heumen met instemming kennis heeft genomen (14 september 2014). Het Gemeentebestuur van Heumen heeft aan dit nieuwe bestuur gevraagd om op basis van het rapport van Coresta BV op korte termijn te komen met voorstellen hoe de Sporthal Overasselt kostendekkend geëxploiteerd kan worden en die voorstellen in de praktijk te brengen. Dat verzoek is mondeling gedaan in het bestuurlijk overleg van 14 september 2014, maar is nog niet schriftelijk bevestigd. De bestuursvergaderingen van de SSP worden op verzoek van het bestuur van de SSP bijgewoond door drie bestuursleden van de Overasseltse Boys onder wie de voorzitter alsmede de vicevoorzitter. De sportzaal op de Passelêgt (Sporthal Overasselt) heeft een capaciteit van tot uren (Onderzoek 2014, pag. 8). Gemiddeld per jaar is daarvan tot uren afgenomen, terwijl de verwachting uren was (Onderzoek 2014, pag. 8 en Raadsbesluit 1996). Volgens het Onderzoek uit 2014 is er vanuit de lokale sportverenigingen nauwelijks meer vraag naar zaalruimte (pag. 8). Het onderzoek beveelt het bestuur van de SSP daarom aan te experimenteren met andere activiteiten dan sportactiviteiten (kinderverjaardagen, cultureel gebruik, exposities enz.) Ook ontbreekt er volgens het onderzoek op doordeweekse dagen een aanbod voor vormen van fitness, steps, aerobics, groeps- of oefentherapie (o.l.v. een fysiotherapeut). Ook is er volgens het onderzoek geen aanbod op de woensdagmiddag (judo, gymnastiek, ballet en dergelijke). Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 3

4 Tenslotte blijkt ook dat er geen vorm is van openbaar vervoer overdag en s avonds van en naar de sportzaal. Volgens het Onderzoek (Coresta 2014, pag 8) werd de sportzaal in het verleden ruim onder de kostprijs ( 38.00) verhuurd (gemiddeld per uur). Verder blijkt dat het vergoedingstarief voor het bewegingsonderwijs (Coresta, tabel pag 8, per uur, nu 17, 60 inclusief afschrijving toestellen en spelmaterialen: afschrijving en reservering is 4000,00 per jaar en de verplichte keuring van de toestellen is 675,00 per jaar, dat is de helft van het bedrag dat de gemeente als vergoeding betaalt.) dat de Gemeente van het Rijk ontvangt, royaal onder de kostprijs ligt van de Sporthal ligt en daar ook niet op is gebaseerd. Op pagina 5 concludeert Coresta Finance BV (2014) dat de stichting in werkelijkheid failliet is: de reserves zijn besteed en de exploitatie is niet kostendekkend. Sinds heeft de stichting de exploitatiekosten gedekt door uitputting van het reservekapitaal. Volgens het Onderzoek (2014, pag. 2 en pag. 3) is het raadsbesluit van 19 december 1996 gebaseerd op de opvatting dat de sporthal kostendekkend zou zijn te exploiteren mits de exploitatie niet belast wordt met de investering. Volgens het Onderzoek (2014, pag. 3) is de grootste oorzaak van het exploitatietekort niet dat het gebruik van de sporthal lager is dan de verwachting, maar dat de sporthal royaal onder de kostprijs wordt verhuurd en dat het geldende tarief bijna op kostprijsniveau ligt. Anders gezegd: er is geen verschil tussen verkoopprijs en kostprijs. Een tweede belangrijke oorzaak voor het tekort is volgens het Onderzoek (2014, pag. 3) het gemis van de oorspronkelijke omzet uit de kantine. Volgens het Onderzoek (2014, pag. 13) had dit besluit statutair gezien niet zó genomen mogen worden door de bestuurders. Conclusie van het Onderzoek (2014, pag. 4) is dat het een haalbaar perspectief is de exploitatie en beheer van de sporthal voort te zetten zonder structurele exploitatiesubsidie (zie ook Onderzoek 2014, pag. 5). De gemeente zou dan wel geld moeten vrijmaken in de vorm van incidentele subsidies, voor (geplande) vervangingsinvesteringen. Volgens het Onderzoek zou ook het kantineconcept op korte termijn hersteld moeten worden op grond van de statutaire bepalingen van de stichting en op basis van het raadsbesluit van 19 december a. SSP als Maatschappelijke Onderneming Maatschappelijke ondernemingen ( op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemend opstellen ) zijn bedrijven die primair het maatschappelijk belang dienen en in hoge mate financieel zelfvoorzienend zijn (Hillen, Panhuijsen & Verloop, Social Enterprise NL, 2014). Een maatschappelijke onderneming heeft primair een maatschappelijke missie en realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. Een maatschappelijke onderneming is financieel zelfvoorzienend en beperkt afhankelijk of helemaal onafhankelijk van giften en subsidies. Winst mag, maar de financiële doelen staan ten diensten van de missie (maatschappelijk doel). Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 4

5 Een maatschappelijke onderneming kan voor de overheid (gemeenten) een bondgenoot zijn als het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen. Maatschappelijk Ondernemerschap is een particulier initiatief en maatschappelijke ondernemers werken op basis van intrinsieke motivatie en eigen ondernemerschap. Zij creëren maatschappelijke waarde, maar de weg naar financiële zekerheid is onzeker. Toch streven ze ernaar om financieel zelfvoorzienend te zijn (Arnoldus & Kuik, 2014). Het bestuur van de stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP) wil zo n onderneming zijn. Voor wat betreft de financiering van maatschappelijke ondernemingen zijn er verschillende mogelijkheden. Naast het werven van bijdragen van maatschappelijke fondsen, begint steeds meer crowdfunding als nieuwe vorm van financiering gebruikt te worden. Een van de grote voordelen van crowdfunding is dat het een vorm van financiering en marketing tegelijk is (Steenbergen & Spek 2012). Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de initiatiefnemer middelen uit de crowd werft. Dat kunnen donaties zijn, of leningen, maar ook geld waarvoor de gever in natura iets terugkrijgt, bijvoorbeeld in het geval van de SSP het gebruik van de zaal gedurende een bepaalde tijd. Ook deze vormen van financiering zal het bestuur onderzoeken bij zijn zoektocht naar geld voor zijn investeringsplannen. Probleem is echter dat de stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP) geen eigenaar is van de sporthal en dus ook geen fondsen e.d. kan benaderen voor een financiële bijdrage (Er is ook geen huurovereenkomst tussen stichting en gemeente, er is alleen een overeenkomst getekend 15 maart 1998 over wat wel mag en wat niet en waarin staat dat de Stichting een subsidie van fl en een renteloze geldlening van fl krijgt voor het realiseren van de Sporthal). De Gemeente Heumen is eigenaar van de sporthal (een overeenkomst tot vestiging van recht van opstal is in 2003 gemaakt, maar is nooit door partijen ondertekend) en fondsen geven geen financiële ondersteuning aan een gemeente. Deze eigendomssituatie moeten in de visie van het bestuur zo snel mogelijk zo gewijzigd worden, dat de stichting eigenaar wordt van de sporthal (is ook in de geest van de overeenkomst uit 1998). Het huidige bestuur heeft geconstateerd dat in het verleden onroerend zaakbelasting (OZB) is opgelegd en betaald, volgens het huidige bestuur is dat ten onrechte gebeurd en het onderzoekt of dat teruggevorderd kan worden. Daarnaast heeft de stichting de onroerendgoedverzekering (brandverzekering) betaald voor een gebouw dat eigendom is van de Gemeente Heumen. Eenzelfde vraag doet zich ook voor bij de inventaris t.b.v. het gymonderwijs voor de basisscholen. Onduidelijk is wie daarvan de eigenaar is en wie dus voor het onderhoud moet zorgen. De afgelopen jaren heeft de stichting dat gedaan zonder zich af te vragen in hoeverre zij daartoe verplicht is op grond van de eigendomsverhoudingen. Ook zal het bestuur bij het realiseren van zijn investeringsplannen vooral gebruik maken van plaatselijke ondernemingen, wat een gunstig effect zal hebben op de plaatselijke economie en werkgelegenheid. Het betrekken van lokale ondernemingen zal er ook toe Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 5

6 leiden dat de naamsbekendheid wordt vergroot, en er meer positieve associatie met de potentiële huurders van Sporthal Overasselt tot stand komt. b. Kernactiviteit SSP verhuurt het gebruik van een sportzaal in Overasselt aan sportverenigingen en scholen in de regio. Daaronder is inclusief het gebruik maken van kleedruimte en doucheruimten. Op werkdagen vanaf 19.00u kunnen de huurders van de kantine-faciliteit gebruik maken. Vóór 19.00u s avonds is er geen mogelijkheid gebruik te maken van koude of warme dranken en is er ook geen mogelijkheid meegebrachte etenswaren en dranken in het gebouw ( of de kantine) te nuttigen. De sportzaal kan vanaf s ochtends 09.00u tot 23.00u gehuurd worden, per uur maar ook voor meerdere uren in een langere periode van maximaal een jaar op hetzelfde tijdstip. Op de nieuwe website (wel in de lucht, maar deels nog in de maak) kan elke potentiële huurder zien welke uren al verhuurd zijn, welke uren nog beschikbaar zijn en wat de prijzen zijn. c. Nevenactiviteiten 1. SSP verhuurt de het gebruik van de sportzaal ook aan andere gebruikers dan sportverenigingen in de regio. Vooral in periodes waarin het binnensporten stilligt en in het sportseizoen in de ochtend en middag, zal de sportzaal ook gehuurd moeten kunnen worden door bedrijven en particulieren voor het organiseren van andere activiteiten dan sport. Daarvoor is nog wel vooraf overleg met en toestemming van het gemeentebestuur nodig (Overeenkomst 1998, artikel 5). Het huidige bestuur zou graag willen dat niet voor elke activiteit eerst toestemming gevraagd moet worden. Dat is een behoorlijke beperking van de bevoegdheid van het bestuur en staat haaks op de opdracht die verleend is om juist ook andere dan sportactiviteiten binnen te halen. 2. Volgens het onderzoek (2014, pag. 3, Raadsbesluit 1996 en Statuten 1998, art. 2) beheert en exploiteert de SSP een sportkantine t.b.v. huurders en gebruikers van de sportzaal en sportcomplex (Onderzoek 2014, pag. 11). Beheer en exploitatie gebeuren in overleg met het bestuur van de R.K.V.V. Overasseltse Boys (zie Onderzoek 2014, pag. 11 en pag. 13). d. Partners SSP beheert de sportzaal in goed overleg met de Voetbalvereniging Overasseltse Boys. OVB zorgt ervoor dat de kantine vanaf 19.00u tot 23.00u geopend is en dat huurders van de sportzaal gebruik kunnen maken van het beschikbare eet- en drankaanbod tegen de gangbare prijzen. SSP overlegt periodiek met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Heumen over de exploitatie en het groot onderhoud van de sportzaal. Volgens het Raadsbesluit van 19 december 1996 mag de exploitatie niet belast worden met de investering (Onderzoek 2014, pag. 2). Volgens het Onderzoek 2014 is de sporthal feitelijk failliet: de reserves zijn besteed ( aan exploitatie en niet voor groot onderhoud) en de Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 6

7 exploitatie is niet kostendekkend. Dit overleg met gemeentelijke vertegenwoordigers staat in het teken van het succesvol exploiteren van maatschappelijk vastgoed dat de sportzaal is. SSP overlegt in het bijzonder met de plaatselijke horeca in Overasselt en in het algemeen met andere ondernemers in Overasselt en omgeving over welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan een succesvolle exploitatie van de sportzaal. SSP overlegt met de Stichting Verenigingsgebouw Overasselt die eveneens beheerder is van maatschappelijk vastgoed in Overasselt over het versterken van elkaars positie in de markt. SSP overlegt met het bestuur van de Buurderij en het daarbij gehuisveste museum over het organiseren van activiteiten die elkaars positie in de markt kunnen vergroten. SSP overlegt met het bestuur van de naastgelegen manage over mogelijkheden elkaars commerciële positie te versterken. SSP overlegt met maatschappelijke organisaties (waaronder ook de scholen en bibliotheek) in Overasselt en omgeving over het bevorderen van het gebruik van de sportzaal. SSP overlegt met sportverenigingen ( waaronder ook de naastgelegen tennisvereniging en korfbalvereniging ONA) in Overasselt en omgeving over de kwaliteit van het gebruik van de sportzaal. SSP overlegt periodiek met vertegenwoordigers van lokale media over de manier waarop zij verslag kunnen en willen doen van de activiteiten in de sportzaal. Door het bestuur wordt onderzocht of er een webcam in de sporthal geplaatst kan worden waardoor via de website sportwedstrijden gevolgd kunnen worden, met inachtneming van privacy wetgeving. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 7

8 Marketingplan Het bestuur van de stichting Sporthal Passelêgt (SSP) heeft op 14 september 2014 de opdracht van het Gemeentebestuur van Heumen gekregen om te komen met voorstellen voor een kostendekkende exploitatie van de sporthal. Daarvoor is het noodzakelijk dat de bezetting van de sporthal wordt uitgebreid en dat de kostprijs per uur aanzienlijk lager wordt dan de verkoopprijs. Voor het uitbreiden van de bezetting is het noodzakelijk dat nieuwe diensten worden aangeboden aan nieuwe en bestaande gebruikers (nieuwe markten). In de bestaande markt en in het bestaande aanbod zit volgens Coresta Finance BV (pag. 7) geen ruimte voor groei. Probleem daarbij is wel dat het bestuur onder de huidige omstandigheden voor elke nieuwe dienst eerst toestemming moet vragen aan het Gemeentebestuur van Heumen, conform de bestaande afspraken (zie artikel 5, Overeenkomst, 15 maart 1998). Daardoor worden kansen gemist, die anders benut hadden kunnen worden. Het is de wens van het bestuur dat die belemmering wordt opgeheven. Missie De SSP en haar partners nemen de verantwoordelijkheid om sportonderwijs, buitenschoolse sportbeoefening, buitenschoolse opvang, cultuur, educatie, gezondheid, zorg en welzijn gezamenlijk en in goed onderling overleg in de sportzaal op de Passelêgt te produceren zowel voor mensen met een lichamelijke beperking (bijvoorbeeld rolstoelers) als voor mensen zonder een lichamelijke beperking, ongeacht hun leeftijd (zie ook Statuten, artikel 2 lid 1). Deze Multifunctionele Accommodatie moet één wereld worden waarin mensen van binnen en buiten Overasselt elkaar in een moderne ambiance kunnen ontmoeten. Daardoor ontstaat er een meerwaarde voor individu, dorp, gemeente en regio. Voor de uitvoering van haar missie zal SSP bezien in hoeverre zij daarbij ook gebruik kan maken van mensen met een bijzondere arbeidsstatus. De SSP wil een maatschappelijke onderneming zijn. Klanten en klantrelaties SSP heeft individuele gebruikers, individuele sporters (oud en jong, met en zonder lichamelijke beperking), sportverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Overasselt en omgeving als klant. Het is een breed samengestelde klantengroep, die om uiteenlopende redenen de sportzaal eenmalig of periodiek huren. Dit zijn de bestaande klanten, die wij heel serieus nemen. Nieuwe klanten zullen bestaan uit klanten die ruimten huren voor sportevenementen, cultuuractiviteiten en educatie. Het contact met hen zal om praktische redenen vooral digitaal via de website (die daarom ook van wezenlijk belang is) onderhouden worden, maar persoonlijk contact zal niet uit de weg gegaan worden. Het contact met nieuwe klanten zal behalve via de website ook via printmedia en in voorkomende gevallen ook persoonlijk gelegd worden. SSP streeft ernaar met alle klanten een langdurige relatie aan te kunnen gaan en streeft ernaar alle klanten te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening en de uitbreiding ervan. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 8

9 Het werven van nieuwe klanten is in de praktijk lastig. De SSP moet dan een duidelijk voordeel hebben ( unique selling point ) ten opzichte van bestaande faciliteiten of er moet een tekort aan faciliteiten zijn. Dat laatste doet zich niet voor, en het eerste wil de SSP realiseren in de vorm van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor sport, cultuur en educatie. De SSP heeft op dit moment nog geen scherp beeld van de nieuwe klanten, hun behoeften en hun wensen. Dit wordt nader onderzocht door externen zodra het Gemeentebestuur van Heumen een besluit heeft genomen over het bedrijfsplan. Het rapport van Coresta Finance BV geeft geen marktanalyse voor nieuwe activiteiten, maar concludeert op pag. 4 op basis van zijn financiële analyse dat er een haalbaar perspectief is voor het voortzetten van de exploitatie zonder exploitatiesubsidie. Het is dan wel van belang, aldus Coresta Finance BV, dat er op gemeentelijk niveau middelen worden vrijgemaakt in de vorm van incidentele subsidies voor de geplande vervangingsinvesteringen. Het huidige bestuur heeft deze conclusie als uitgangspunt genomen voor zijn bedrijfsplan. De gemeentelijk opdracht aan het huidige bestuur is ook op deze conclusie gebaseerd. Voor de Sporthal zijn de volgende klantengroepen interessant om te benaderen: Grote bedrijven: Bedrijven met meer dan 500 FTE of meer dan klanten. Zij zijn wellicht geïnteresseerd in sportieve personeelsdagen (willen/ kunnen wellicht het hele park huren, in overleg met OVB en ONA) of grote klantendagen. De hal zal dan de hele dag afgehuurd kunnen worden. Organisatoren van rommelmarkten Organisatoren van vakbeurzen, zoals B2B beurzen en vakbeurzen voor specifieke doelgroepen Landelijke/ regionale hobbyverenigingen, zoals modelspoor, modelbouw, dieren, muziek, beurzen voor paranormaal begaafden en pc-beurzen Organisatoren van outdoorsporten die moeten uitwijken naar indoor, is meestal last minute, maar met online boekingsmogelijkheid beslist haalbaar. Organisatoren van regionale bootcamps! Ouderen en mensen met een beperking die willen sporten of organisatoren die bewegingsactiviteiten voor deze doelgroep willen organiseren a. Plaats De Sporthal is gevestigd in Overasselt (op een ideale locatie volgens het Onderzoek 2014, pag. 2), een dorp van ongeveer inwoners, dat deel uitmaakt van de gemeente Heumen ( inwoners). De sporthal ligt op de Passelêgt, waar ook de Voetbalvereniging Overasseltse Boys en de korfbalvereniging ONA (in de zomermaanden; in de wintermaanden in de sportzaal) hun buitensporten beoefenen. De bewegwijzering naar de Passelêgt is voldoende, maar de bewegwijzering naar de sporthal is onvoldoende (is er niet). Ook de herkenbaarheid van de sporthal op de Passelêgt is onvoldoende: de sporthal heeft geen eigen naam en een rij hoge bomen onttrekt gezien vanaf parkeerplaats de sporthal aan het zicht. De SSP stelt zich als een van haar taken daarin op korte termijn in overleg met de gemeente verbetering aan te brengen. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 9

10 De Passelêgt beschikt over voldoende parkeerplaatsen, die s avonds spaarzaam verlicht zijn. Mogelijk zal het aantal parkeerplaatsen bij een succesvolle exploitatie van de sportzaal te gering zijn en de verlichting te beperkt. Ook daarin wil het bestuur verandering brengen. Het grootste probleem is dat de sportzaal en de kantineruimte qua inrichting en uitstraling niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor een succesvolle exploitatie met nieuwe activiteiten (zie rapport Coresta Finance BV, pag 7) waaronder ook sporttoernooien (hockey, zaalvoetbal, volleybal, basketbal, korfbal, turnen, judo en vechtsport), en zang- en dansconcoursen (bijvoorbeeld rolstoeldansen), zal het in ieder geval noodzakelijk zijn de sportzaal van een publiekstribune en een publieksloopgang te voorzien. Zonder publieksfaciliteiten zijn die activiteiten voor de organisatoren financieel niet haalbaar. Extra publiek is zowel voor de organisatoren (en dus voor de SSP) als voor de catering (kantine, en dus voor de OVB) omzet verhogend. Zonder mogelijkheden voor extra omzet heeft de sporthal volgens zowel Coresta Finance BV (pag. 7) als het bestuur van de SSP, geen toekomst. Ook zouden er andere sportactiviteiten moeten kunnen plaatsvinden als fitness (grote concurrentie), gymnastiek en fysiotherapie, deels voor nieuwe markten en deels voor bestaande markten. Tevens zouden bezoekers/ wandelaars in een kantine-ruimte onder het genot van koffie en thee een krant moeten kunnen lezen en informatie moeten kunnen krijgen over de regio. Anders gezegd, de kantine zal ook gebruikt moeten kunnen worden voor activiteiten die niet aan sport gerelateerd zijn. De sporthal moet daarvoor opgenomen worden in wandel- en fietsplannen. Ook zal er overleg gevoerd worden met de Stichting Buurtbus Rijk van Nijmegen of het mogelijk is dat er een halteplaats bij de Passelêgt kan komen om daarmee de bereikbaarheid (en aantrekkelijkheid) van de sportzaal overdag te vergroten. Het moet ook mogelijk zijn evenementen als kunstbeurzen, creatieve beurzen, woonbeurzen en culturele beurzen te organiseren, zonder dat voor deze evenementen per keer toestemming aan de gemeente gevraagd moet worden. Een (deels mobiele) binnenspeeltuin voor de jeugd moet ook georganiseerd kunnen worden, alsmede kinderverjaarspartijen. Grote vergaderingen voor bedrijven en zelfs bedrijfssportdagen, waarvoor de hele sportaccommodatie (zowel binnen als buiten) wordt afgehuurd, moeten tot de mogelijkheden kunnen behoren. Kortom, de sporthal met kantine zal een multifunctionele accommodatie moeten worden. Het succesvol exploiteren van maatschappelijk vastgoed vraagt om een zakelijke en commerciële benadering. Het onderzoek (2014) toont aan dat de sportzaal zonder jaarlijks subsidie van de overheid zou kunnen functioneren (pag. 9, pag. 10, pag. 14 en pag. 17), maar dan moet de sporthal wel grondig gerenoveerd worden zowel fysiek als beleidsmatig. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 10

11 b. Producten en diensten SSP verhuurt ruimten voor sport- en andere activiteiten. De grootste ruimte is de sportzaal (maar ook de afzonderlijke binnenspeelvelden), maar op den duur kunnen na de door de SSP gewenste renovatie van de gebouwen op de Passelêgt ook kleinere (vergader)ruimten gehuurd worden. Wanneer huurders gebruik willen maken van horeca-diensten, zal SSP daarbij bemiddelend optreden. Ook zal SSP bemiddelend optreden als het gaat om vervoersdiensten. Het streven van de SSP is op termijn ook producten op het gebied van gezondheid, cultuur, educatie, zorg en welzijn aan te bieden (Statuten 1998, art. 2 en Onderzoek 2014 pag. 10). Het bestuur streeft naar een doorlopende evenementenvergunning zodat niet voor elk evenement toestemming gevraagd hoeft te worden aan de gemeente. De kwaliteit van dienstverlening zal door het bestuur gemonitoord worden door middel van een onafhankelijk gebruikerspanel. Het bestuur streeft naar een klanttevredenheid van 8 of hoger op een schaal van 10. c. Prijstabel De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld, uitgaande van de dan geldende kostprijs (zie Onderzoek 2014, pag. 12: prijzen 2015/ 2016 moeten nog vastgesteld worden) en rekening houdend met de aard en de omvang van de activiteit (zie ook Onderzoek 2014, pag. 8) en de vraagprijzen in de sporthallen in de regio. SSP verhuurt ruimten tegen concurrerende prijzen, waarbij grootverbruikers korting krijgen. De huurprijs geeft de huurder de gelegenheid de kleedkamers te gebruiken als ook de doucheruimten. Onderdeel van de prijs ook dat de huurders tussen 19.00u en 23.00u gebruik te kunnen maken van kantinefaciliteiten. Voor huurders op andere tijden bestaat er gelegenheid koude en warme dranken uit een automaat te kopen. De huurprijs zal gebaseerd zijn op de kostprijs en op wat concurrenten in de omgeving voor soortgelijke faciliteiten als huurprijs vragen ( zie bijlage met overzicht tarieven van sporthallen in de omgeving). Het streven van het bestuur is de kostprijs door effectieve en efficiënte bedrijfsvoering zo laag mogelijk te houden. Hoewel een stichting geen winstdoelstelling heeft, houdt het bestuur wel degelijk rekening met een winstmarge (opbrengst minus alle kosten, gedeeld door de omzet) om te kunnen reserveren voor toekomstige noodzakelijke verbouwingen. d. Promotie SSP communiceert met klanten via de website en in voorkomende gevallen ook persoonlijk. Met potentiële klanten communiceert SSP via digitale en via printmedia, waarbij persoonlijke communicatie één van de middelen kan zijn. Ook Direct Marketing wordt als marketingtool actief ingezet. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 11

12 SSP heeft een eigen logo (dat zowel sport als evenementen verbeeldt), dat op alle communicatie-uitingen te vinden is en dat ook aan de buitenkant van de sporthal aangebracht wordt om de herkenbaarheid te vergroten. SSP is in overleg met de gemeentebestuur van Heumen om de bewegwijzering naar de sporthal te verbeteren. SSP adverteert in lokale printmedia en lokale ethermedia en verzorgt een nieuwsbrief voor belangstellenden en klanten. e. SWOT-analyse Sterke kanten Ruime en intern goed verlichte sporthal voor diverse sporten en andere activiteiten Mooie ligging in het groen met voldoende gratis parkeerplaatsen Van 19.00u tot 23.00u is de kantine open voor gebruikers van de sporthal Van 09.00u tot 19.00u is er een automaat voor koude en warme dranken (moet nog worden gerealiseerd) Snelle reservering met betaling (nog in aanbouw) via nieuwe website Eigen camera om het sporten desgewenst via internet te kunnen volgen (wordt uitgezocht in verband met privacy regelgeving) Sporthal biedt ook outdoormogelijkheden (in overleg met OVB en ONA) Gebruiksmogelijkheden van deze sporthal zijn maximaal 2900 uur per jaar rekeninghoudend met bewegingsonderwijs onder reguliere schooltijden (onderzoek 2014, pag. 6) Zwakke kanten Sportzaal heeft geen publieksvoorziening (wordt voorgesteld) Sporthal staat in een te kleine gemeenschap voor een succesvolle exploitatie, waardoor ook gebruikers van buiten het dorp en buiten de gemeente aangetrokken moeten worden Sportzaal is niet bewegwijzerd (wordt binnenkort gerealiseerd) Parkeerplaats is matig verlicht (wordt aangewerkt) Sporthal is niet per openbaar vervoer bereikbaar (wordt aangewerkt) Sportzaal heeft een verouderde (gedateerde) ruimtelijke voorzieningen (wordt aan gewerkt in 2015 en in 2016) Sporthal wordt onder de kostprijs verhuurd (Coresta Finance, pag. 3, pag. 9). Kostprijs is 37,69 en het verhuurtarief in is 35, 00 (Coresta Finance, pag. 8). Vanaf 2015/ 2016 is er een onderscheid tussen kostprijs en verkoopprijs! Sportkantine oogt niet uitnodigend (wordt in 2016 gerenoveerd) Bewegingsonderwijs gebruikt de sportzaal ver onder de kostprijs (Coresta Finance, pag 6: 13,46 per uur). De gemeente geeft in een vergoeding van 18,00 voor 1/3 zaaldeel. De andere twee zaaldelen (2/3) zijn overdag moeilijk te verhuren. (Er worden echter kosten voor drie zaaldelen gemaakt. Het bestuur werkt eraan dat er alleen dan een zaaldeel gehuurd kan worden, als de overige zaal delen Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 12

13 ook verhuurd zijn. Met scholen wordt overlegd het bewegingsonderwijs zodanig te plannen dat drie zalen tegelijk verhuurd kunnen worden.) De sportzaal heeft geen eigen sportaanbod (bijvoorbeeld hardlooptrainingen, trainingen nordic walking, aerobics, steps, groeps- of oefentherapie; zie onderzoek 2014, pag. 7). Wordt middels Direct Marketing aangepakt. Jaarlijkse afname is uur (44%) ten opzichte van de verwachting van 1600u (60% van de capaciteit) (wordt in dit bedrijfsplan aangepakt) Hoge schoonmaakkosten en personeelskosten (Coresta Finance, pag. 12)(wordt aangepakt) Kansen Toenemende groei van het aantal ouderen in de regio en hun behoeften aan sportfaciliteiten Toenemende verscheidenheid van de vraag naar verschillende binnensportruimten, voor ouderen en ook voor mensen met een lichamelijke beperking Toenemende vraag naar andere binnen activiteiten (cultuur, educatie, zorg, welzijn) dan sport (zie Coresta Finance BV 2014, pag. 7, pag. 9) Toenemende vraag naar gymmogelijkheden voor ouderen en voor mensen met een beperking al dan niet in combinatie met fysiotherapie of Cesartherapie Toenemende vraag naar mogelijkheden voor sporttoernooien met publieksontvangst Toenemende vraag naar sportbegeleiding door een deskundige Inperken binnensportmogelijkheden in Malden ( geen nieuwe Veldschuur). Wij zullen dan vroegtijdig contact opnemen met de huurders en hen wijzen op de mogelijkheden in Overasselt! Sporthal als slechtweer accommodatie voor buitensporten (onderzoek, 2014, pag. 10) Sporthal als (deels mobiele) indoorspeelplaats voor de jeugd. Bedreigingen Economische crisis: mensen besparen op uitgaven Nieuwe grote sporthal op de plaats van de Veldschuur in Malden of elders in Malden Afname van het aantal kinderen op scholen in Heumen en in de regiogemeenten Voortdurende onduidelijkheid over eigendomsverhoudingen m.b.t. de sportzaal en gyminventaris Fysieke onzichtbaarheid van de Sporthal Het niet hebben van een doorlopende evenementenvergunning Grote concurrentie van andere sporthallen in de regio voor binnensport. Overcapaciteit aan zaalsportvoorzieningen Geen vraag naar meer zaalruimten door lokale sportverenigingen Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 13

14 Conclusie Uit de SWOT-analyse maar ook uit het rapport Onderzoek sporthal Gemeente Heumen, 4 juni 2014 (zie bijlage) door Coresta Finance BV, blijkt dat de sporthal succesvol geëxploiteerd kan worden, mits er ook ruimten verhuurd kunnen worden aan huurders die niet willen sporten, maar andere activiteiten (gezondheid, cultuur, educatie, zorg en welzijn, vergaderingen en overleg) willen ontplooien. f. Marketingmix Plaats: sporthal in het groen met eigen parkeergelegenheid en kantinefaciliteit en tribune. Promotie: Ruime en intern goed verlichte sportzaal op een goed bereikbare locatie, mits de bewegwijzering aangepast wordt. Praktisch opgezette website voor snelle reservering tegen concurrerende prijzen. Met de mogelijkheid het sporten via camera te volgen (in onderzoek). Het is een uitstekende adres voor sportieve personeelsdagen (unique selling point). Prijs: huurprijs is concurrerend met soortgelijke ruimten in de regio Product/ Dienst: Multi functionele accommodatie voor sport, cultuur, educatie, gezondheid, bedrijfsactiviteiten, kinderfeestjes, zorg en welzijn Personeel: goed gemotiveerde vrijwilligers en personeel in loondienst voor onderhoud (zie Onderzoek 2014, pag. 12) en beheer In het model van Ansoff (zie volgende pagina) is de sporthal voor zover het sport betreft een bestaand product op een bestaande markt en voor zover het evenementen betreft ook een bestaand product op een bestaande markt. Het bestuur zal dus zijn uiterste best moeten doen via marktpenetratie omzet te genereren. Het bestuur heeft inmiddels contact gelegd met een deskundige op het gebied van online marketing, om te onderzoeken op welke manier van deze marketingtool (push en pull marketing) gebruik gemaakt kan worden. Ook is het bestuur in gesprek met een evenementenmakelaar die op provisiebasis evenementen in de meest brede zin van het woord, gaat binnenhalen. De sporthal bevindt zich in een marktomgeving met veel concurrenten (rode oceaan). Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 14

15 In de marketing wordt onderscheid gemaakt tussen een rode oceaan en een blauwe oceaan. In een rode oceaan concurreren ondernemingen elkaar dood o.a. op het gebied van prijs, in een blauwe oceaan is geen concurrentie. SSP streeft ernaar van de sterk concurrerende omgeving over te gaan naar een eigen plaats in de regio o.a. door de unieke groene ligging en door alle activiteiten (cultuur, educatie, gezondheid, welzijn en sport) via streaming video desgewenst real time te laten volgen. Dat is niet alleen interessant voor de organisatoren van de activiteiten en het kijkerspubliek, maar ook voor de sponsoren. Het unique selling point van streaming video, is overigens gemakkelijk te kopiëren door andere sporthallen. Een ander onderscheidend punt is het kunnen huren van binnensport accommodatie en buitensportaccommodatie tegelijk op een plaats! g. Doelstellingen Bedrijfseconomisch: sluitende exploitatie met op termijn toenemende eigen inkomsten. Maatschappelijk: multifunctioneel gebouw waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten om meerdere redenen dan alleen sport. Arbeidsplaats voor mensen met een beperkte arbeidsstatus. Het relatief marktaandeel van de sporthal is laag, maar de groeikansen zijn groot (zie SWOT-analyse), de sporthal kan dus een star (BCG-matrix) worden en dat is ook het streven van het bestuur. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 15

16 Met een relatief laag marktaandeel, met een hoog groeipotentieel in de markt, is de Sporthal Overasselt een question mark ofwel een probleemkind. Producten en diensten in deze groep leveren weinig op maar kosten veel geld. Met de nieuwe strategie kan de question mark uitgroeien tot een star, maar de sporthal ligt op een plek die moeilijk met het openbaar vervoer bereikbaar is en die een kleine gemeenschap achter zich heeft staan. Vanuit de BCG-matrix kan de strategie van de bedrijfsvoering worden bepaald. De strategische keuze die op basis van de analyse conform de BCG-matrix is gemaakt, is de bouwen strategie, dat wil zeggen renoveren en eigentijds maken van de sporthal. Voor sommige question marks geldt dat er een groeistrategie gehanteerd moet worden om ze uit te bouwen tot een star. Andere zullen waarschijnlijk nooit winstgevend worden, dat hoeft geen probleem te zijn als er maar voldoende stars zijn (niet de OVB) om het verlies op te vangen. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 16

17 Personeel en Organisatie Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. De taak van het bestuur is ervoor te zorgen dat het doel van de stichting wordt bereikt (Statuten, artikel 2 en artikel 7, lid1). De stichting heeft een Raad van Toezicht (statuten, artikel 10 t/m 13) die gevraagd en ongevraagd aan het bestuur aanbevelingen kan doen betreffende het beleid van het bestuur (Statuten, artikel 13, lid 1). Hieronder volgt een overzicht van bestuursleden met de daarbij behorende taken Voorzitter De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken: Leidt vergaderingen Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden Secretaris De secretaris is de organisator van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij: Schrijft brieven en andere stukken van de stichting Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven Maakt een besluitenlijst van de vergaderingen en een agenda voor de volgende vergadering Zorgt zowel voor de kwaliteit van dienstverlening (in onderling overleg met de vicevoorzitter, verantwoordelijk voor de dienstverlening ) als voor tevredenheid van de klanten (gebruikerspanel) Penningmeester De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken: Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen Verricht en ontvangt betalingen Houdt het kas- en het bankboek bij Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting. Overlegt met de webmaster/ online marketeer over marketing en verkoop over de gewenste hoogte van de verkoopprijs en met de evenementenmakelaar over de voortgang Vice-voorzitter De vic-voorzitter beheert de sporthal en zorgt ervoor dat gebruikers onbelemmerd gebruik kunnen maken van hun ingekochte uren en heeft als taken Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 17

18 Organiseert het onderhoud en vraagt daarvoor offertes aan en zorgt voor uitvoering ervan Zorgt voor een efficiënte en kwalitatief optimale kostprijs van de dienstverlening In hoofdlijnen heeft een stichting twee soorten bestuursleden nodig: 1. Mensen die een stichting in een relatief kort tijdsbestek kunnen opzetten en begeleiden Deze mensen zijn heel erg gedreven, creatief en initiatiefrijk. Problemen zien zij als uitdagingen en overal zien zij kansen. Deze mensen zijn nodig om de stichting op te starten en te laten groeien. 2. Mensen die de continuïteit van een stichting kunnen bewaren Deze mensen zijn rustiger en zijn vooral gericht op de langere termijn. Ook deze groep is gedreven en begaan bij de stichting. Deze mensen zijn nodig om de eerste groep mensen, zoals hierboven beschreven, te remmen waar nodig en te zorgen voor continuïteit van de stichting. Het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt bestaat uit deze twee soorten bestuursleden die inmiddels in goede harmonie met elkaar samenwerken. Algemene competenties van bestuursleden Behalve over specifieke competenties die behoren bij de onderscheiden bestuurstaken, beschikken bestuursleden ook over de volgende algemene competenties: kan kritiek ontvangen en geven kan zich neerleggen bij genomen besluiten kan verantwoording afleggen Bestuursvergadering Het voltallige bestuur vergadert eens per drie weken, daarvoor worden als het agendapunt zich voordoet ook de voorzitter van het gebruikerspanel, de beheerder, de online marketeer/ webmaster en de evenementenmakelaar uitgenodigd. Vaste adviseurs van het bestuur zijn bestuursleden van de OVB, in ieder geval de voorzitter en vicevoorzitter. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 18

19 Organogram: functionele organisatiestructuur Gelet op de omvang van de (kleine) organisatie heeft het bestuur gekozen voor een functionele verdeling van de taken. Ook heeft de stichting in de kern slechts één product/ dienst, namelijk het op de markt brengen van een sport- en evenementenfaciliteit. In dat geval heeft een functionele organisatiestructuur de voorkeur. De vergadering van bestuursleden is het coördinatiemechanisme van de stichting. Bestuurstaak: voorzitter Organisatietaak: externe contacten leggen, initiatieven en vergaderingen leiden (Bestuurstaak: penningmeester) organisatietaak: financiële verslaglegging vergadering (Bestuurstaak )advies: OVB, statuten art. 5 lid 2 + advies: Raad van Toezicht, statuten artikel 13, lid 1 Organisatie + kwaliteit (bestuurstaak: secretaris) organisatietaak: kwaliteit van dienstverlening bewaken Voorzitter van gebruikerspanel (vrijwilliger) productie organisatietaak: lage kostprijs realiseren door efficiënte productie (bestuurstaak: vicevoorzitter) Beheerder (beroepskracht) marketing+ verkoop organisatietaak: omzet generen door hoge verkoopprijs (bestuurstaak: penningmeester) Online marketeer / webmaster, en op provisiebasis een evenementenmakelaar Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 19

20 Financieel Plan a. Investeringsplan 2014/ 2015 (zie verder bijlage 1 en de bouwkundige tekeningen) In 2015 wil het bestuur de sporthal uitbreiden met een tribune met 240 zitplaatsen waarvoor de kosten 2014 worden berekend op ,00 inclusief btw. Coresta Finance BV constateert op pag. 6 van haar onderzoek (2014) dat de Sporthal een sportcapaciteit heeft van 2500 tot 3000 uren op jaarbasis, waarvan de capaciteit voor het bewegingsonderwijs 1060 uren per jaar (onder reguliere schooltijden) is en capaciteit voor de sportverenigingen 1800 tot 2000 uren per jaar. In werkelijkheid gebruikt het bewegingsonderwijs 368 uren per jaar en gebruiken de sportverenigingen 825 uren per jaar. In totaal zijn dat 1193 uren per jaar (Coresta Finance BV, tabel op pag. 7). Daardoor is er dus een restsportcapaciteit van ongeveer 1800 uren op jaarbasis. Als het huidige bestuur van de stichting erin zou slagen ook die 1800 uur verkocht te krijgen (aan andere klanten dan alleen sportverenigingen), zou dat kunnen leiden tot een jaarlijkse omzetstijging van (1800 x 50, 00) en een overschot (stichting maakt geen winst) van (verschil tussen de kostprijs van 40 en verkoopprijs van 50). Overigens ligt de totale capaciteit van de Sporthal tussen de 3920 uren per jaar (40 weken x 98 uur per week, 14 uur per dag x 7 dagen) en 5096 (52 weken x 98 uren per week). In de berekening van 3920 uren zijn er nog 12 weken per jaar voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden. Het maximale overschot ligt dus grofweg tussen de = en = ! Een en ander betekent wel dat de Sporthal in de toekomst (met tribune) meer gebruikt zal gaan worden voor sportgerelateerde activiteiten (toernooien) en culturele evenementen (in totaal 3000 uren 4000 uren) dan voor bewegingsonderwijs en verenigingssport (in totaal 1000 uren). Het bestuur heeft jaarlijks minimaal een overschot nodig van om de investering in de tribune in 15 jaar af te kunnen lossen. Dat is zeker in de beginfase riskant, maar met een efficiente en effectieve marketing is het op den duur wel mogelijk, een startende onderneming kan geen harde prognose geven. De uitbreiding van de Sporthal met een tribune zal dus geheel of gedeeltelijk met geefgeld van derden gerealiseerd moeten worden. Uit eigen peiling blijkt dat er belangstelling is voor het huren van een zaal met een tribunecapaciteit (240 zitplaatsen) die het bestuur voor ogen heeft. De meeste sporthallen in de omgeving hebben een grotere tribunecapaciteit, maar zijn ook duurder. In 2016 wil het bestuur in overleg en in samenwerking met de OVB en met geefgelden van derden de kantine van het sportcomplex uitbreiden en moderniseren. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de doelstellingen uit het bedrijfsplan te kunnen realiseren. Bedrijfsplan Sporthal Overasselt definitieve versie 4 februari 2015 Pagina 20

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 10 november 2010 Ons kenmerk: 10.038/HPB/HL Behandeld door: H.G. Parker

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Visiedocument. sport & ontmoeting

Visiedocument. sport & ontmoeting sport & ontmoeting De Hilt, Hasselaarlaan 1c, 3755 AV Eemnes, telefoon 035 531 18 87, fax 035 531 68 28, E-mail: info@dehilt.nl, www.dehilt.nl BTW nr.: NL 0017.39.712.B04, Bankrelatie: Rabobank Eemnes,

Nadere informatie

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken RAPPORTAGE / 27 februari 2012 Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken Opdrachtgever: Samenstelling: Ton Markink, ICSadviseurs Mark van Rotterdam, ICSadviseurs Referentienummer: 960313/20120227EO01

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase

Nota maatschappelijk vastgoedbeleid. Eerste fase Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Marieke Meeuwenoord Gemeente Woudenberg 09-06-2015 Nota maatschappelijk vastgoedbeleid Eerste fase Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Analyse strategisch

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie