Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)"

Transcriptie

1 VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of

2 Inhoudsopgave VRIJE MINOR INLEIDING LEERDOELEN COMPETENTIES: NIVEAUS EN BEOORDELING COMPETENTIEBESCHRIJVINGEN PROJECTORGANISATIE DIGITALE COMMUNICATIE FORMULIEREN & OV JAARKAART DOCENTEN & STUDIEMATERIAAL OPDRACHTEN CURRICULUM VITAE EN MOTIVATION LETTER KENNISMAKING, VOORBEREIDING EN STARTCOLLEGES IMAGO CURAÇAO VOORAF EN ACHTERAF PAPIAMENTU COMPETENTIEKAART WERK-LEER-BEDRIJF (VERBREDENDE MINOR) ADOPTIEBEDRIJF (VERDIEPENDE MINOR) BEZOEK KURA HULANDA EN CULTUUROPDRACHT STRATEGIEONTWIKKELING CURAÇAO ENQUÊTE MARKETINGPLAN CULTUURVERSCHILLEN (ESSAY) INTERCULTUREEL MANAGEMENT PRESENTATIE BIJLAGEN

3 1. INLEIDING De minor Internationaal Management En Ondernemen (IMEO) is een vrije minor en wordt uitgevoerd als integratief praktijkleren bij een werk-leer-bedrijf op Curaçao. De minoropdrachten worden voorbereid en uitgevoerd op een onderwijsinstelling op Curaçao. (Vier dagen per week op een werk-leer-plek en 1 dag per week op de onderwijsinstelling, gedurende één semester, 30 ECTS). Voor een vrije minor moet je dit blokboek ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie, zij geven je dan al of niet toestemming voor deelname. Verdere organisatie via Jan Bollen. De vrije verbredende minor is bedoeld voor iedereen die verwacht in aanraking te komen met managementvraagstukken in een internationale omgeving. Vooral hbo studenten zijn beroeps- en inhoudsgericht opgeleid. In hun beroep (bijvoorbeeld als coördinator) lopen zij dan vaak tegen managementvraagstukken aan. Basiskennis van management en organisatie is daarbij onmisbaar. In het bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijker rol in zakelijke en professionele contacten. De theoretische opdrachten betreft de basis van de marketing; strategieontwikkeling en marketingplan. Naast de theoretische opdrachten wordt de student op de werk-leer-plek vooral voor organisatorische werkzaamheden ingezet, om zodoende in contact te kunnen komen met de Curaçaose cultuur. Aangezien het gaat om het integratief praktijkleren zal de student vooral meewerken op de werk-leerplek, met name is het dus geen inhoudelijke stage van de eigen opleiding. De verdiepende variant heeft als extra doel om adoptie bedrijven te helpen bij hun business plan, om zodoende tot een beter bedrijfsresultaat te komen. De verdiepende variant wordt extra begeleid vanuit Saxion door de heer Marco Strijks. 3

4 Minornaam: Internationaal Management En Ondernemen. Instroomeis en doelgroep: Propedeuse gehaald. De doelgroep bestaat uit studenten die hun major willen verbreden met managementvaardigheden in een internationale culturele omgeving. Leerweg: Onderdeel van deze minor is het zelfstandig uitvoeren van diverse individuele- en groepsopdrachten. Om deze opdrachten uit te voeren zorgt Saxion hogescholen voor een digitaal communicatiekanaal via Dropbox (DB). Afronding en beoordeling van de minor middels portfolio en presentatie (bij Saxion). 30 ECTS worden als één blok toegekend, alle opdrachten zullen met een voldoende resultaat moeten worden afgesloten. Indien één opdracht ontbreekt, dan krijg je géén studiepunten. Bijzonderheden: Om de minor volledig tot zijn recht te laten komen werken de lokale bedrijven samen met The University of the Dutch Caribbean (UDC). UDC ondersteunt de minor en zal optreden als intermediair tussen student en werk-leer-bedrijf. Tevens zijn de studiedagen op UDC. Extra Fee: Voor het verwezenlijken van deze minor moet de student een extra fee van 950 euro voldoen aan UDC, voorafgaand aan het begin van de minor. UDC zorgt voor opvang, introductie, verwerving van werk-leer-plek, werkvergunning, en voor groeps-studieruimte. Bovendien adviseert UDC in de huisvesting. Competenties: Op het persoonlijk vlak kan de student zich ontwikkelen in het zich aanpassen en staande houden in een geheel andere cultuur met andere waarden en normen. Daarnaast bieden de opdrachten de mogelijkheid om onderstaande competenties te ontwikkelen: Initiatief / Zelfstandigheid Plannen / Organiseren Zelfreflectie Communiceren / Presenteren Kwaliteitsgerichtheid Beleidsadvisering Strategisch bewustzijn Analytisch inzicht Sensitiviteit Kennisonderwerpen: Strategieontwikkeling / Marketingplan / Intercultureel Management Actuele info op internet URL: 4

5 2. LEERDOELEN De leerdoelen van deze minor zijn Aan kunnen passen aan een andere cultuur, ook als deze cultuur hele andere gedragsgewoontes heeft dan de eigen cultuur. Kunnen functioneren in een andere cultuur. Theorie kunnen o verwerken o analyseren o toepassen in de praktijk o adviseren Kennisverwerving over de onderwerpen o Strategieontwikkeling o Marketingplan o Intercultureel management Verdiepende variant: Aanvulling voor adoptiebedrijf studenten o Bevorderen ondernemerschap o Adviesvaardigheden Persoonlijke competentieontwikkeling o Er zijn geen grenzen o Niets is zeker, maar voor alles is een oplossing o Omgaan met onzekerheid 5

6 3. COMPETENTIES: NIVEAUS EN BEOORDELING De kwaliteit van je werk in de minor wordt gemeten aan de hand van de diverse opdrachten en de daarbij behorende competenties. Er zijn opdrachten die je (op tijd en volledig) moet uitvoeren, zonder beoordeling (de zgn. uitvoeringsopdrachten) en er zijn opdrachten waar een beoordeling aan wordt toegekend (de zgn. beoordelingsopdrachten). Bij het beoordelen wordt een niveau-indeling gehanteerd die geldt voor alle competenties. Deze competenties zijn afgeleid van de Hay-systematiek, die door Saxion onder meer wordt gebruikt voor het beoordelen van het functioneren van werknemers. Hieronder geven we een omschrijving van de competenties en de indicatoren voor het niveau van het functioneren van de student. Betekenis van de afkortingen: K = kennis, V = vaardigheden, G = gedrag. Het minimaal te behalen niveau is voor alle onderdelen niveau 2, gevorderde student. De resultaten van alle opdrachten worden verzameld in je portfolio. Het portfolio dient als het bewijsstuk voor je hele minor. 6

7 Niveau 4 Beginnend beroepsbeoefenaar (uitstekend) Verricht zelfstandig taken op HBO niveau. Draagt actief bij aan de beleidsvorming van de organisatie op intercultureel, commercieel en/of bedrijfsvoeringgebied. Weet mensen te beïnvloeden met respect voor hun culturele achtergronden. K V G heeft diepgaande kennis van theorieën over intercultureel management, dienstenmarketing en financiële bedrijfsvoering en legt uit zichzelf nieuwe verbanden. onderzoekt en beoordeelt op deskundige wijze praktijksituaties en communiceert professioneel met opdrachtgever en derden. neemt eigen verantwoordelijkheid, vertoont zelfstandig en effectief gedrag. Niveau 3 Vakbekwaam (minor-)student (goed) Zoekt zelfstandig naar theoretische verklaringen van verschijnselen. Toetst zijn verklaringen aan theorie (literatuur, andere bronnen) en aan feiten in de praktijk. Kan opgedragen vraagstukken kritisch analyseren en oplossen. K V G kent de theoretische begrippen en begrijpt de relaties tussen begrippen, theorieën en vakgebieden. Breidt kennis uit met nieuwe bronnen. kan waargenomen praktijksituaties en -verschijnselen in theoretische kaders plaatsen en hierover zinvol discussiëren. vraagt om feedback, staat open voor andere meningen, zoekt diepgang. Niveau 2 Gevorderd (minor-)student (voldoende) Bestudeert zelfstandig opgedragen theorie en past de opgedane kennis toe op eenvoudige managementvraagstukken in een bekende situatie. Heeft hierbij nog vrij veel sturing en feedback nodig. K V G kent de basisbegrippen uit de verschillende vakgebieden. kan de betekenis en het gebruik in de praktijk van de opgedragen theorieën en modellen aan leken uitleggen. is actief bezig met zelfstudie en opdrachten heeft daarbij nog enige sturing nodig om voldoende diepgang te bereiken. Niveau 1 Beginnend (minor-)student (onvoldoende) Een beginnend student is iemand die niet zelfstandig de aangeboden kennis kan toepassen, de student heeft veel begeleiding, uitleg en sturing nodig. K V G enige kennis van de basisbegrippen van de opgegeven vakgebieden. basale sociaal-communicatieve en studievaardigheden. nog veel afwachtend gedrag, sterk wisselende motivatie. 7

8 4. COMPETENTIEBESCHRIJVINGEN Initiatief / Zelfstandigheid Definitie Wacht niet onnodig af maar treedt op. Geen woorden maar daden. Is alert op kansen, nieuwe situaties of problemen en neemt daarop in een vroeg stadium actie. Beheersing Problemen kunnen signaleren. Vooruit kunnen zien / denken. Creatief handelen in oplossingen. Resultaat Oplossingen hebben (en eventueel alternatieven) voor een ontstane situatie. Plannen / Organiseren Definitie Heeft een goed overzicht wat nodig is aan mensen en middelen om een doel te bereiken. Weet mensen en middelen te mobiliseren en deze zodanig in te zetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt. Geeft een realistisch tijdspad en onderbouwde prioriteitstellingen weer voor eigen werk en/of dat voor een ander. Beheersing Doelmatige planning kunnen maken. Kunnen communiceren over de planning d.m.v. visualisatie. Gebruikt principes van timemanagement. Resultaat Geslaagde activiteit uitgevoerd op effectieve en doelmatige wijze. Zelfreflectie Definitie Inzicht in eigen identiteit, waarden overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen en op basis hiervan acties ondernemen om zonodig competenties te ontwikkelen. Beheersing Persoonlijke SWOT analyse maken via competentie tabel. Zelfreflectie kunnen opstellen. Verbeteracties kunnen definiëren. Resultaat Goed gemotiveerde zelfanalyse, met gemotiveerde verbeteracties. 8

9 Communiceren / Presenteren Definitie De eigen visie, ideeën of mening helder duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen, schriftelijk, mondeling of digitaal. Beheersing Presentatie van eigen visie. Kennis van de boodschap en doelgroep stemt boodschap en media af op de doelgroep. Overtuigende voordracht kunnen maken (en onderbouwen). Resultaat Boeiende heldere presentatie, afgestemd op de doelgroep op de juiste manier. Kwaliteitsgerichtheid Definitie Hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering. Beheersing Kent de kwaliteitseisen die aan producten, diensten, processen en resultaten worden gesteld en handelt er naar. Meldt problemen in een vroeg stadium. Identificeert ineffectiviteit en fouten en meldt dit. Resultaat Levert hoge kwaliteit producten en/of diensten. Beleidsadvisering Definitie Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te vormen of een advies te geven, dat gebaseerd is op feiten, kenniselementen en afwegingen van relevante aspecten. Weegt gegevens en mogelijke alternatieve handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen Beheersing Verzamelt en onderzoekt relevante gegevens (over bedrijf en/of omgeving), en kan hoofd en bijzaken onderscheiden. Kan op de juiste manier kennis tot zich nemen, in relatie tot het onderwerp. Kan het oordeel helder analyseren en motiveren. Resultaat Kan een adequaat en gemotiveerd oordeel of advies geven in specifieke situaties (binnen de IMEO vakgebieden). 9

10 Strategisch bewustzijn Definitie Is in staat om de wijdere organisatieomgeving te analyseren en de kritische, strategische zaken te herkennen die de organisatie, de markt of de klant kunnen beïnvloeden. Toont alert te zijn op maatschappelijke, politieke, vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen. Beheersing Verwerken omgevingsinformatie naar eigen (beroeps) context. Relativerend vermogen t.o.v. de eigen woon en leefwereld. Toegang tot lokale informatiebronnen. Resultaat Afgewogen omgevingsbeeld in de juiste omgevingscontext. Analytisch inzicht Definitie Het uiteen kunnen rafelen van problemen of vraagstukken, de verschillende aspecten ervan kunnen benoemen en die in een theoretisch of abstract kader kunnen plaatsen. Beheersing Kan bij het verzamelen van informatie de grote lijnen in kaart brengen alvorens in details te duiken. Is in staat onderlinge samenhang en verbanden van verschillende factoren beschrijven die van invloed zijn op een situatie. Kan analogieën en metaforen gebruiken om complexe zaken op een eenvoudige en duidelijke manier aan anderen over te brengen. Resultaat Hoofd- en bijzaken scheiden wanneer er een veelheid aan informatie op tafel komt. Van de hoofdzaken op grote lijnen samenhang kunnen herkennen en benoemen. Sensitiviteit Definitie Staat open voor verbale en non-verbale signalen van de gesprekspartner. Geeft uiting aan persoonlijke betrokkenheid. Biedt hulp. Beheersing Toont respect voor verschillende zienswijzen en culturen. Valt de ander niet aan en beledigt niet. Begrijpt wat voor een ander belangrijk is. Luistert, geeft anderen de gelegenheid om gehoord te worden. Resultaat Verplaatst zich in groepen of personen met een geheel andere belevingswereld, door mee te denken vanuit hun gezichtspunt. 10

11 5. PROJECTORGANISATIE De minor is een co-productie tussen 1. SAXION / Academie Life Science Engineering & Design (LED) / Projectleider J.W. Bollen En 2. De locale bedrijven ondersteund door The University of the Dutch Caribbean (UDC) (als intermediair). Saxion zorgt voor de programmastructuur. Saxion werft studenten. Saxion bereidt studenten voor. Saxion zorgt voor een digitaal communicatiekanaal (Dropbox DB). Saxion bewaakt het niveau van het portfolio. Saxion beoordeelt portfolio en presentatie. UDC fungeert als intermediair tussen lokale bedrijven en student. UDC bemiddelt in werk-leer-plek, de werkgever kiest de student. UDC regelt werkvergunning en verdere formaliteiten. UDC adviseert in woonruimte. UDC stelt zelfstudieruimte ter beschikking. UDC stelt computerfaciliteiten ter beschikking. UDC fungeert als 1 e aanspreekpunt voor vragen. Studenten communiceren met elkaar en de Saxion docent digitaal via Dropbox. Studenten hebben 1* per week een groepsbijeenkomst op UDC voor het voorbereiden en uitvoeren van de minor opdrachten. Saxion docenten: Marco Strijks Ben Platier Peter Biesmans Jan Bollen UDC ondersteuning Ruud Thuis Maaike van Rossum of Yarmila Alvarez 11

12 6. DIGITALE COMMUNICATIE Dropbox (DB) Dropbox (DB) is onze digitale werkomgeving waar al het werk op gepubliceerd wordt. Studenten, organisatie en docenten hebben toegang tot DB. Jan Bollen is beheerder van de master Dropbox, als er problemen zijn mail dat dan direct naar Jan: Hij zal dan de oorzaak van het probleem achterhalen en mogelijk oplossen of met alternatieven komen. Dropbox kun je downloaden via 1 installeer dropbox 2 maak een account met een veel gebruikt e mail adres van je 3 mail je adres naar jan bollen 4 jan bollen nodigt je uit om de juiste folder te delen (sharen) 5 nu kun je opdrachten inleveren (alles in PDF) Mailen Saxion mailt jullie altijd op je inotes adres, zoals dat ook gewoonlijk is bij een bedrijf. Sommige studenten kijken daar niet iedere dag op, maar wel op hun privé mail. Wij verwachten wel dat de studenten iedere dag de Inotes-mail lezen. Voor externe studenten geldt hun opgegeven adres. 12

13 7. FORMULIEREN & OV JAARKAART Omdat je gaat werken / leren bij een bedrijf heb je een werk-/ verblijfsvergunning nodig op Curaçao. Voor het aanvragen van je werk-/ verblijfsvergunning moet je de volgende zaken meebrengen. Deze documenten moet je bij de stagebegeleider op Curaçao inleveren direct bij aankomst. (Voor vragen direct aan Curaçao, mail direct met 1. Paspoort, 2 kopieën. 2. Pasfoto s, 2 recente. 3. Kopie Originele Geboorteakte. Dit is de akte waarop staat dat je vader aangifte heeft gedaan, op te halen in de gemeente waar je geboren bent. Deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden voor aanvang stage. Let op! Een uittreksel uit het bevolkings- / geboorteregister volstaat niet. (Ben je geboren in een land buiten de EU dan moet je de geboorteacte laten legaliseren bij de Nederlandse Ambassade van je geboorteland.) 4. Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) Deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden en is op te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Hiervoor heb je een speciaal aanvraagformulier nodig. Dit is via internet te verkrijgen: Google even op aanvraagformulier VOG natuurlijke persoon. Je moet deze ook even laten tekenen door Jan Bollen van Saxion, stuur je ingevulde formulier op naar hem: Saxion / LED, Jan Bollen, Postbus , 7500 KB Enschede. Dan stuurt hij het weer terug naar je. Let op! De aanvraag van de VOG kan ca. 4 weken in beslag nemen en hij mag niet ouder zijn dan 2 maanden (op het moment dat je je minor begint). 5. Verzekering, kopie van je ziektekostenpolis en je ziektekosten-verzekeringspasje. Let op! Overtuig jezelf ervan dat je ziektekosten voor de hele periode in Curaçao gedekt zijn, check dit bij je ziektekostenverzekering. Indien dit niet het geval is, is er een goedkope aanvullende vezekering te krijgen bij JOHO. Deze bieden een goed pakket aan speciaal voor de student die gaat werken / leren in het buitenland. (N.B. denk ook aan een goede reisverzekering, laptop digitale camera etc.) 13

14 6. Bedrijscontract, één kopie. Je krijgt van Jan Bollen een tijdelijk bedrijfscontract (als student met UDC), om hiermee langs de douane te komen. Aangezien het werk-leer-bedrijf pas bekend is als je op Curaçao bent aangekomen kan dit dus niet met het werk-leer-bedrijf van te voren. Dus voor de douane ga je stagelopen bij UDC. De Duitse studenten moeten als toerist binnenkomen en niet het contract laten zien. 7. Bewijs van inschrijving bij je HBO-instelling, één kopie. Neem een bewijs van inschrijving van je HBO-instelling mee. Vaak kun je dit krijgen bij de zogenaamde studenten balie. Hierin staat dan dat je voor het betreffende schooljaar staat ingeschreven en ook betaald hebt. Voor de Duitse studenten geldt het volgende: Als toerist mag je maximaal 3 maanden op het eiland zijn. Boek daarom een retourticket met een retourdatum binnen deze 3 maanden, maar met de mogelijkheid om de datum te veranderen. Later schuif je de retour datum dan op. ONTBREEKT ER 1 DOCUMENT DAN KAN JE WERK-/ VERBLIJFSVERGUNNING NIET WORDEN AANGEVRAAGD! OV jaarkaart vergoeding Als minorstudent kun je je ov jaarkaart tijdelijk intrekken. Je krijgt dan een maandelijkse vergoeding van 83,97 (norm 2010). Je kunt de vergoeding aanvragen met het formulier OV-vergoeding buitenland. Ook dit formulier weer laten tekenen door Jan Bollen. HUISVESTING EN VERVOER UDC adviseert bij het zoeken naar huisvesting op Curaçao. Zij hebben ervaring met het zoeken van geschikte en betaalbare huisvesting voor studenten. Veiligheid is belangrijk op Curaçao. UDC adviseert je om niet zelf, bijvoorbeeld via websites. Het is voor de student vanuit Nederland onmogelijk om aspecten als veilige wijken, betrouwbare huisbazen, (centrale) ligging, hygiëne, prijs-kwaliteitverhouding, e.d. te beoordelen. UDC wil de minorgroep zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen. Dit is voor de studieactiviteiten, gezelligheid, gezamenlijke vervoersmiddelen, bereikbaarheid en wellicht steun en hulp zeer wenselijk. Voor alle vragen over huisvesting mail naar: Op Curaçao heb je zeker een auto nodig. Er zijn ook diverse autoverhuurbedrijven op Curaçao, ook hier geldt veiligheid en betrouwbaarheid gaat voor de laagste prijs. Een goed verhuurbedrijf is Correct car rental of per mail te bereiken onder Schrijf in je mail erbij dat je via de IMEO minor van Saxion komt. 14

15 8. DOCENTEN & STUDIEMATERIAAL Ieder onderwerp heeft een eigen begeleidende docent. Je opdrachten worden dan ook door betreffende persoon beoordeeld. Hier worden de docenten aan je voorgesteld. Als je vragen hebt over de opdracht dan kun je die direct via het saxion mailadres aan hun stellen. Voor het onderwerp strategieontwikkeling is de docent de heer Marco Strijks: Voor het onderwerp marketingplan is de docent Ben Platier: Voor het onderwerp intercultureel management is de docent de heer Peter Biesmans: De algemene coördinatie van deze minor is in handen van de heer Jan Bollen: 15

16 Het studiemateriaal is ingedeeld naar onderwerp, strategieontwikkeling, marketingplan en intercultureel management. Voor het onderwerp strategieontwikkeling en marketingplan wordt gebruik gemaakt van een syllabus. De syllabus wordt uitgeleend en bevat een aantal hoofdstukken van het boek: Inleiding tot de marketing ISBN-13; Verhage Strategieontwikkeling; Hs 1; Wat is marketing? Hs 2; Ontwikkelen van een marketingstrategie Hs 3; Het koopgedrag van een klant Hs 4; Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Marketingplan; Hs 6; Productmanagement en dienstenmarketing Hs 8; Marketingcommunicatiebeleid Hs 10; Prijsbeleid Hs 11; Prijsbepaling Hs 12.5; E-commerce Hs 13; Marketingplanning Voor het onderwerp Intercultureel Management is het volgende boek ter beschikking: Intercultureel management Suzan C. Schneider En Jean-louis Barsoux ISBN-10; Hs 1; De culturele onderstroom Hs 2; Cultuur verkennen Hs 3; Culturele sferen in wisselwerking 16

17 9. OPDRACHTEN Welke opdrachten worden waar en wanneer uitgevoerd: Vooraf in Op Achteraf in Nederland Curaçao Nederland 1) Cv en Motivation Letter (DB+PF) 2) Kennismakings- en voorlichtings- bijeenkomst en startcolleges PPT (PF) 3) Imago Curaçao vooraf (DB+PF) 4) Papiamentu leren en introductie brief (DB+PF) 5) 0-meting competenties (DB+PF) 6) Quick scan werk-leer-bedrijf (DB+PF) 7) Bezoek Kura Hulanda + opdracht (DB+PF) 8) Opdracht strategieontwikkeling (DB+PF) 9) Curaçao enquête (DB+PF) 10) Opdracht marketingplan (DB+PF) 11) Cultuurverschillen essay (DB+PF) 12) Opdracht intercultureel management (DB+PF) 5) Eind-meting competenties (PF) 3) Imago Curaçao achteraf (PF) 13) Portfolio inleveren hardcopy en PDF 14) Eindpresentatie in Enschede 17

18 9.1 Curriculum Vitae en motivation letter Maak je Curriculum Vitae (CV) in het Engels en schrijf een motivation letter (ML) in het Engels voor deelname aan de minor IMEO. Schrijf in de ML ook je leerdoelen en je karaktereigenschappen. Je CV en motivation letter worden gebruikt bij het zoeken naar een werk-leer-bedrijf. De werkgever kiest/beslist welke student hij als minorstudent wil hebben. Je werk-leer-bedrijf krijg je te horen via UDC. Het kan zijn dat je vooraf wordt gebeld door een bedrijf voor een telefonisch interview. Activiteiten Verzamel alle relevante gegevens. Zoek naar een geschikte lay-out en structuur voor je CV (rustig en overzichtelijk). Zorg voor perfect Engels. Bedenk en verwoord je leer/ontwikkeldoelen voor deelname aan de minor. Geef kort en bondig een beschrijving van je leerdoelen en je eigen karaktereigenschappen. Geef in je motivation letter ook een mogelijke voorkeurbranche aan. Plaats je CV en motivation letter in Dropbox (DB) en in je Portfolio (PF) (HS1). Resultaat Helder en overzichtelijke CV. Aansprekende motivation letter. Let op: de werkgever bepaalt welke student hij/zij kiest als minorstudent. Competenties Initiatief / Zelfstandigheid Uitvoeringscriteria Curriculum Vitae (CV) Is de lay-out overzichtelijk. Is er een (pas)foto geplaatst. Is het Engels goed. Vermeld de CV de gevolgde opleidingen trajecten (diploma). Vermeld de CV de taalvaardigheid (soort, en vorm). Vermeld de CV de werkervaring. Motivation letter (ML) Voldoet de ML aan de briefconventies. Is het Engels goed. Is de brief ondertekend. Is de indeling goed (inleiding kern afsluiting). Komen de leerdoelen aan bod. Komen de karaktereigenschappen aan bod. Zegt de ML iets over branche / bedrijfsvoorkeur. 18

19 9.2 Kennismaking, voorbereiding en startcolleges Organiseer een kennismaking/voorlichting/voorbereidingsbijeenkomst en de noodzakelijke startcolleges op Saxion Enschede, ruim voor de aanvang van de minor op Curaçao. Inhoud; studenten stellen zichzelf voor en Jan Bollen checkt alle formaliteiten en geeft detailinformatie betreffende de uitvoering van de minor. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens worden er een aantal startcolleges gegeven. De startcolleges worden ingeleid door de vakinhoudelijke docenten: Martin Qyevaar, Ben Platier, Peter Biesmans. Activiteiten Presenteer jezelf als lid van een nieuwe groep middels een ppt presentatie (ook op quickplace plaatsen). De presentatie moet in ieder geval bevatten; personalia inclusief opleiding, motivatie voor deelname, leerdoelen voor jezelf, verwachtingen van Curaçao. Probeer op een zo origineel mogelijke manier te presenteren. Plaats je PPT in je PF (HS2). Resultaat Startmoment van de minor, groepsvorming, helder beeld over de invulling en resultaat van de minor. Zorg ervoor dat op dit moment alle formaliteiten geregeld zijn. Competenties Plannen en Organiseren Uitvoeringscriteria Is iedereen aanwezig. Voldoet de presentatie aan alle eisen. Zijn alle formulieren voor de werkvergunning geregeld. Zijn vertrek en terugkomst geregeld / tickets. Is ziektekosten verzekering geregeld. Is reisverzekering geregeld. 19

20 9.3 Imago Curaçao vooraf en achteraf Beschrijf op minimaal 4 A4 tjes het beeld dat je nu hebt van Curaçao, de leefomgeving, de mensen en het werkklimaat. Reflecteer (ook op minimaal 4A4 tjes) dit initiële beeld aan het eind van je minorperiode Activiteiten Verzamel informatie over de Curaçaose maatschappij. Beschrijf je eigen beeld van Curaçao. Interview minimaal 2 mensen in je omgeving over hun beeld over Curaçao. Vergelijk jouw beeld met die van de 2 geïnterviewde personen. Beschrijf aan het eind van de minor periode overnieuw je eigen beeld, en kijk vooral naar de verschillen. Zoek naar verklaringen voor de verschillen en het geconstateerde gedrag. Plaats je imagobeschrijving voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS3). Plaats je imagobeschrijving achteraf direct in je PF (HS3). Resultaat Heldere informatie van de Curaçaose maatschappij in minimaal 4A4 tjes, vooraf en reflecteer in minimaal 4A4 tjes, achteraf. Competenties Zelfreflectie Uitvoeringscriteria Is het eigen beeld beschreven. Zijn 2 andere mensen geïnterviewd. Is er een vergelijking gemaakt tussen eigen beeld en dat van derden. Is er en goede inhoudelijke reflectie beschreven. Is de reflectie onderbouwd met ervarings voorbeelden. Is er gezocht naar verklaringen. 20

21 9.4 Papiamentu Leer 50 woorden Papiamentu, voor het eerste contact Hoe en wat / Wie wat waar en maak een brief (in papiamentu) om jezelf voor te stellen op je toekomstige werkplek. Activiteiten Onderzoek naar zelfstudiemethoden Papiamentu. Voer de zelfstudie uit. Check je uitspraak bij een native speaker. Schrijf een brief (in het papiamentu) waarin je jezelf voorstelt aan je nieuwe werkgever en/of je lokale contactpersoon bij UDC. (Tip; zoek hulp bij een Antilliaan uit je eigen omgeving) Zorg ervoor dat je de brief af hebt voordat je in Curaçao arriveert. Plaats de woordenlijst direct in je PF (HS4). Plaats je introductiebrief voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS4). Resultaat De student kan het eerste contact in het Papiamentu leggen. De student heeft een basis om het Papiamentu verder uit te bouwen. De student heeft de woordenlijst en brief in het portfolio opgenomen. Competenties Communiceren / Presenteren Uitvoeringscriteria Is de brief op tijd af. Voldoet de brief aan de briefconventies. Is de woordenlijst (papiamentu) in het portfolio opgenomen. 21

22 9.5 Competentiekaart Vul de competentiekaart op 2 momenten in; aan het begin en aan het eind van de minor. Motiveer je keuze en geef dan ook voorbeelden in welke situaties je deze competentie hebt laten zien. Voor de eind-meting doe je hetzelfde, maar geef dan situaties aan welke je gedurende de minor periode hebt meegemaakt. (Het gaat er niet om, om een zo hoog mogelijk niveau te halen, het gaat er om dat je een eerlijk oordeel over jezelf geeft, onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk). Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Beginnend beroepsbeoefenaar Vakbekwaam (minor-)student Gevorderd (minor-)student Beginnend (minor-)student Competentie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Initiatief / Zelfstandigheid Plannen / Organiseren Zelfreflectie Communiceren / Presenteren Kwaliteitsgerichtheid Beleidsadvisering Strategisch bewustzijn Analytisch inzicht Sensitiviteit Activiteiten 0-meting, plaats je 0-meting voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS5). Eind-meting, plaats je eind-meting direct in je PF (HS5). Resultaat Zorgvuldig en juist ingevulde competentiekaart met gemotiveerde keuzes. Competenties Zelfreflectie Beoordelingscriteria Is de competentie goed begrepen. Is de competentiewaardering onderbouwd met een goede uitleg. Is de competentiegroei goed verwoord. 22

23 Werk-leer-bedrijf (verbredende minor) Op je werk-leer-bedrijf werk je 4 dagen in de week. Als mensen in de toeristische branche werken, kan dit ook in het weekend zijn. Je wordt ingezet bij de organisatie en uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Activiteiten Maak in de eerste 2 weken van je werk-leer-periode een Quick-scan van de organisatie. Geef een beschrijving van je eigen afdeling en functie. Geef een beschrijving van de werk-leer-doelen en het te bereiken resultaat. Plaats de Quick-scan in DB en in je PF (HS6). Maak een werk-leerplan; een overzicht van je kennis- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. (gebruik het formulier van de bijlage) Plaats je werk-leerplan in DB en in je PF (HS6). Laat je halverwege beoordelen door je bedrijfsbegeleider aan de hand van het bijgevoegde tussentijds evaluatieformulier en bespreek dit met je begeleider van UDC. (gebruik het formulier van de bijlage) Plaats het tussentijdsevaluatieformulier direct in je PF (HS6). Eindbeoordeling door je bedrijfsbegeleider aan de hand van het bijgevoegde eind evaluatieformulier. Reflecteer aan het eind van je werk-leer-periode op het behaalde resultaat. Plaats de eindbeoordeling direct in je PF (HS6). Schrijf in 2 A4 een samenvatting van je werkzaamheden en ook je leerpunten van je werk-leer-bedrijf. Je kunt ook denken aan wat jij zou veranderen als jij de baas van je bedrijf was. Plaats de samenvatting van je werkzaamheden direct in je PF (HS6). Toelichting Quick-scan van het bedrijf: Typeer de organisatie kort met behulp van de volgende punten: Product Beschrijf de belangrijkste goederen of diensten die het bedrijf produceert en levert in het kort. Geef voorbeelden of voeg een illustratie toe als dat voor de duidelijkheid nodig is. Typeer het bedrijf Profit of non-profit? ABC type (A (Administration = Overheid), B (Business = Commercieel bedrijf), C (Consumer = individuele Klant, Gebruiker, Burger) Is het een B2C bedrijf, of B2B, of A2B, of A2C etc. Privaat of publiek (overheid)? Rechtsvorm (stichting, bv, nv, vof, overheidsdienst) Sector: dienstverlenend, producerend, overheid 23

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie