De economische kracht van Almere. Economische agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De economische kracht van Almere. Economische agenda 2015-2019"

Transcriptie

1 De economische kracht van Almere Economische agenda

2 2

3 Voorwoord volgt nog 3

4 DE TIEN ECONOMISCHE SPEERPUNTEN In de economische agenda staan onze programmalijnen en speerpunten voor de komende jaren. Deze sluiten aan op de hoofdlijnen van de economische agenda. Gebruik makend van de kracht van de stad en de kracht van Almere in de regio willen we het excellent gastheerschap verbreden en de clusteraanpak doorontwikkelen om het bedrijvenlandschap te versterken. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we als overheid ondernemers faciliteren en stimuleren hun dromen waar te maken. Onze programmalijnen zijn: We werken aan het excellent gastheerschap door op excellente wijze te blijven werken aan het faciliteren van bestaande en nieuwe bedrijven. We stimuleren nieuwe kansen en mogelijkheden die ondernemers zien. Als er knelpunten zijn die ondernemers signaleren, dan spannen wij ons in om het op te lossen. Ook continueren wij onze dienstverlening aan ondernemers via ons ondernemersplein. Wij zetten ons in voor heldere en soepele toepassing van regelgeving en wij gaan door met de cultuurverandering van de gemeentelijke organisatie. Voor de clusteraanpak ontwikkelen we de aanjaagkracht van de Economic Development Board Almere door naar EDBA 2.0. Tenslotte willen we de economie en het economisch beleid van Almere monitoren om vinger aan de pols te houden. 4

5 De tien economische speerpunten: 1 Het versterken en als gewenst het opzetten van de samenwerking tussen aanspreekpunten van de gemeente en ondernemers op de bedrijventerreinen, centrumlocaties of branche gewijs. 2 Het contact houden met en afleggen van bedrijfsbezoeken aan bedrijven in Almere om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe bedrijfsontwikkelingen. 3 Het versterken van de focusgebieden met specifieke interventies samen met ondernemers (met name Buitenvaart en de centra van Stad, Haven en Buiten). 4 Het ondersteunen bij de oprichting van zogenoemde Bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers samenwerken om hun werklocatie te versterken via compensatie van de onroerende zakenbelasting. 5 Het organiseren van en aansluiten bij (nationale) handelsmissies voor ondernemers uit Almere, die gebruik kunnen maken van de netwerken van de gemeente, samen met het regionale samenwerkingsverband Amsterdaminbusiness. 6 Het vormgeven van een financieringsfaciliteit voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf samen met andere overheden in de Noordelijke Randstad. 7 Het verder uitbouwen en promoten van het kennis- en expertisecentrum voor bedrijfsfinanciering, een stageservicepunt voor leerlingen van het beroepsonderwijs en het werkgeversserviceteam. 8 Het evalueren en herijken van aanbestedingsbeleid vanuit de mogelijkheden om lokale en regionale ondernemers er meer bij te betrekken ( Kansen zonder voorrang ), duurzaamheid te vergroten en de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren ( social return on investment ). 9 Voor de clusteraanpak ontwikkelen we de aanjaagkracht van de Economic Development Board Almere door naar EDBA 2.0. Met onder meer een programmatische aanpak voor maat schappelijke vraagstukken, gericht op gezonde jeugd, energieneutrale + afvalloze stad en verbonden stad en ontwikkelen van open innovatie platforms als vliegwiel. Dit gebeurt met een duidelijke inbreng van bedrijven en onderwijs- en onderzoekinstellingen en samen met andere relevante uitvoeringsorganisaties in de regio gericht op economische structuurversterking in Almere. 10 Het meten van de tevredenheid van ondernemers in Almere, gericht op de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en op het onder nemersklimaat in Almere voor ondernemers. 5

6 Onze identiteit uitdragen is essentieel voor economie in Almere Almere is een hartelijke pionier; innovatief, gedurfd, jong en anders. Dat is volgens mij de kracht van onze stad, juist ook op economisch gebied. Deze kwaliteiten onderscheiden ons van andere Nederlandse steden en moet Almere nog prominenter met haar value propositie - in de regio, landelijk en internationaal - op de kaart te zetten. Zodat bedrijven weten wat Almere definieert en ondernemers te bieden heeft. Almere kan het verschil maken door op het gebied van innovatie nauwer samen te werken met bewoners, ondernemers, kennis instellingen en de gemeenteraad. Maar ook een herkenbare agenda en door de gemeente collectieve inzet op marketinggebied zijn onmisbaar. Het imago van onze stad, onze identiteit bepalen en uitdragen is van cruciaal belang voor de economie in Almere. Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland/ board lid Amsterdam Economic Board 6

7 INLEIDING Het college van Almere heeft in haar coalitie-akkoord De kracht van Almere (2014) een strategische economische agenda aangekondigd. In december 2014 zijn de hoofdlijnen van de economische agenda vastgesteld. Dit is het uitvoeringsprogramma, dat samen met de hoofdlijnennotitie de economische agenda voor de periode vormt. Economische kracht is van belang voor de vitaliteit van de stad. Als stip op de horizon voor Almere zien wij een gezonde economie met een eigen identiteit, voldoende werk voor bewoners in en rondom Almere, krachtige economische activiteiten in de stad en een duidelijke positie in de Noordelijke Randstad. Het zijn vooral de ondernemers en initiatiefnemers in en om de stad zelf, die de economische kracht vorm geven. De versterking van het bedrijvenlandschap zien wij dan ook als doel van het economisch beleid. Als gemeente willen we ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en werken daarbij samen met initiatiefnemers als facilitator, stimulator of klant die meewerkt aan de lancering van nieuwe producten ( launching customer ). Ontwikkelruimte voor ondernemers is nodig om bij te dragen tot een vitale economie van de stad. In de aanloop naar deze uitvoeringagenda zijn er consultaties met partners in en om de stad over het excellent gastheerschap en de clusteraanpak geweest. Ook heeft de portefeuillehouder bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij signalen over de gewenste uitvoering zijn verkregen. Daarnaast is een essay over de economie en het beleid van Almere opgesteld. Omslag in samenwerking centrum De OVSA is erg positief op de manier waarop we de afgelopen paar jaar, maar vooral ook dit moment met de gemeente en andere partners in de stad samenwerken. Er is echt een omslag gekomen in de strikte regie van de gemeente op de stad naar een open en laagdrempelige manier van samenwerken. Dat is voor ondernemers in het centrum erg belangrijk. Zo zijn we vanaf dag één actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze economische agenda. Maar ook hebben wij in gezamenlijkheid een marketingvisie voor het centrum ontwikkeld, die dagelijks vanuit de ondernemers maar ook binnen het stadhuis uitgedragen wordt. En ook in de plannen rond de Floriade zijn we nog steeds betrokken. In een gezamenlijk convenant onderstrepen we het belang en de mogelijkheden van het centrum in aanloop naar en tijdens dit evenement. De neuzen staan echt dezelfde kant op. Martin Ort, voorzitter Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere 7

8 Quote 3: volgt nog Ilmoro is oon hirtolijko pionior; innovitiof, godurfd, jong on indors. Dit is volgons mij do kricht vin onzo stid, juist ook op oconomisch gobiod. Dozo kwilitoiton ondorschoidon ons vin indoro Nodorlindso stodon on moot Ilmoro nog prominontor mot hiir viluo propositio - in do rogio, lindolijk on intornitioniil - op do kiirt to zotton. Zodit bodrijvon woton wit Ilmoro dofinioort on ondornomors to biodon hooft. Ilmoro kin hot vorschil mikon door op hot gobiod vin innovitio niuwor simon to workon mot bowonors, ondornomors, konnis instollingon on do gomoontoriid. Miir ook oon horkonbiro igondi on door do gomoonto colloctiovo inzot op mirkotinggobiod zijn onmisbiir. Hot imigo vin onzo stid, onzo idontitoit bopilon on uitdrigon is vin cruciiil boling voor do oconomio in Ilmoro. Hirry vin Doronmilon, ilgomoon diroctour IBM Nodorlind/ boird lid Imstordim Oconomic Boird 8

9 AMBITIE: STIP OP DE HORIZON Het lange termijn toekomstperspectief van Almere is gericht op de ontwikkeling van een evenwichtige en aantrekkelijke stad waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Almere is een evenwichtige stad met een diverse bevolking en goede voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en werkgelegenheid. Almere is daarmee aantrekkelijk voor de doelgroepen die naar de Noordvleugel trekken. Dit betekent een stad met circa nieuwe woningen (vanaf 2010) en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. De uitbreiding van Almere draagt bij aan de leefomgeving in de Noordvleugel en biedt daarmee kansen voor de versterking van de hele Randstad. Almere maakt deel uit van de economische topregio Noordvleugel. Ook het toekomstperspectief voor de Noordvleugel is gericht op een internationaal concurrerende regio, die aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven en hun personeel. Dit vraagt om een aantrekkelijk vestigingsmilieu met sterke economische sectoren en goede connectiviteit en netwerken binnen de regio en met andere regio s. De belangrijkste economische centra in de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht zijn goed met elkaar verknoopt. De strategie voor het toekomstperspectief van Almere richt zich op het doorontwikkelen van de eigenheid van Almere en de complementariteit van de stad in de context van de Noordvleugel. We willen hiervoor kansen benutten samen met ondernemers, initiatiefnemers en organisaties, die de drijvende kracht van Almere vormen. Daarnaast willen we de eigenheid van Almere verder ontwikkelen langs de programmalijnen van Growing Green Almere: een gezonde en groene stad en Innovatief Almere met ruimte voor het nieuwe pionieren. De hoofdlijnen van de economische agenda sluiten goed hierop aan. Gebruik makend van de kracht van de stad en de kracht van Almere in de regio willen we het excellent gastheerschap verbreden (gericht op de eigenheid van Almere) en de clusteraanpak doorontwikkelen (gericht op de complementariteit van Almere in de regio) om het bestaande bedrijvenlandschap te versterken. Met het excellent gastheerschap faciliteren we ondernemers/initiatiefnemers met uitmuntende dienstverlening van de gemeente. Met de clusteraanpak stimuleren we vernieuwing door middel van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheden. 9

10 Meer verbindingen onderwijs en bedrijfsleven Als grote internationale onderneming met een afzetmarkt door het gehele land, is Almere een goede vestigingslocatie. De gunstige centrale ligging en goede bereikbaarheid, deed ons besluiten om in Almere neer te strijken. Als onderneming vind ik de komst van het Hoger Onderwijs naar onze stad een groot pluspunt. Het maakt de stad meer divers en maakt het ook voor het bedrijfsleven interessanter om zich in deze stad te vestigen. Verbindingen leggen tussen onderwijs en ondernemingen, mag wat mij betreft meer gebeuren. Zelf hebben wij op dit moment twee studenten Windesheim in huis. Van hun frisse blik en kennis, plukken wij vruchten. Quote 5: volgt nog Martin Ykema, algemeen directeur Grundfos Ilmoro is oon hirtolijko pionior; innovitiof, godurfd, jong on indors. Dit is volgons mij do kricht vin onzo stid, juist ook op oconomisch gobiod. Dozo kwilitoiton ondorschoidon ons vin indoro Nodorlindso stodon on moot Ilmoro nog prominontor mot hiir viluo propositio - in do rogio, lindolijk on intornitioniil - op do kiirt to zotton. Zodit bodrijvon woton wit Ilmoro dofinioort on ondornomors to biodon hooft. Ilmoro kin hot vorschil mikon door op hot gobiod vin innovitio niuwor simon to workon mot bowonors, ondornomors, konnis instollingon on do gomoontoriid. Miir ook oon horkonbiro igondi on door do gomoonto colloctiovo inzot op mirkotinggobiod zijn onmisbiir. Hot imigo vin onzo stid, onzo idontitoit bopilon on uitdrigon is vin cruciiil boling voor do oconomio in Ilmoro. Hirry vin Doronmilon, ilgomoon diroctour IBM Nodorlind/ boird lid Imstordim Oconomic Boird 10

11 Context van Almere en de regio De metropoolregio Amsterdam en nog breder de Noordvleugel van de Randstad hoort tot de internationale top in Europa. De economie van de metropoolregio Amsterdam laat de krimp van 2009 en 2012 achter zich. De economische groei is echter aarzelend en langzaam in vergelijking met andere metropolen in Europa. Ondanks het herstel van de economische groei is de vraag naar werknemers beperkt mede vanwege de voortdurende stijging van de arbeidsproductiviteit. Dit laatste komt tot stand mede dankzij de vernieuwde diensten en producten, die ondernemers op de markt brengen. Almere is onderdeel van dit stedelijk netwerk. Dat is te zien aan waar Almeerders werken, waar Almeerse bedrijven hun personeel en werk aantrekken en waar de Almeerders vandaan komen. Van de Almeerse werkzame beroepsbevolking werkt meer dan de helft in de eigen stad en ongeveer een-derde in de metropoolregio Amsterdam. Andersom komt een kwart van de werknemers voor het werk in Almere. Helaas heeft ook Almere de afgelopen jaren te maken gehad met een ongunstige economische ontwikkeling en oplopende werkloosheid. De economische dynamiek in Almere met veel startende ondernemers, verhuizingen en faillissementen is de afgelopen jaren turbulent geweest. Het aantal startende ondernemers is fors toegenomen. Dit versterkt het karakter van Almere als stad van het midden- en kleinbedrijf. Van de ondernemingen zijn er zelfstandigen (zonder personeel) en 150 ondernemingen en instellingen met meer dan 50 werknemers in dienst. 11

12 Onderwijs sluit aan bij ambities Floriade De Floriade is een markante economische aanjager voor onze stad. Een evenement dat in aanloop veel doet voor het innovatieve en groene profiel van onze stad en fungeert als een belangrijke banenmotor voor de komende jaren. Als agrarische hogeschool bewegen we mee in de ambities van de Floriade door kennisontwikkeling en opleidingen aan te laten sluiten en toegepast onderzoek te doen naar de thema s die centraal staan in aanloop naar en tijdens het evenement. De samenwerking met de gemeente en bedrijven die door innovatie gedreven zijn, zijn hierin essentieel. Wil Bekkering, algemeen directeur CAH Vilentum Almere 12

13 PROGRAMMA In deze economische agenda staan onze activiteiten voor de komende jaren, die we samen met andere partijen uitvoeren. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we als overheid ondernemers faciliteren en stimuleren hun dromen waar te maken samen met andere ondernemers en partijen in en om de stad. We werken vanuit het credo wat werkt, daar gaan we mee door, als het niet werkt, dan stoppen we ermee. Verbreden van excellent gastheerschap We blijven werken aan het faciliteren van bestaande en nieuwe bedrijven door: Het versterken en indien gewenst het opzetten van de samenwerking tussen aanspreekpunten van de gemeente en ondernemers op de bedrijventerreinen, centrumlocaties of branchegewijs. Dit kan door aan te sluiten op bestaande bedrijfskringen op bedrijventerreinen respectievelijk een platform met winkeliers en winkeleigenaren en een stichting met ondernemers uit de vrijetijdssector in Almere. Op de Buitenvaart starten we als eerste van het versterken van de samenwerking tussen partijen. Het contact houden met gevestigde bedrijven in Almere om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe bedrijfsontwikkelingen. De bedrijfsbezoeken worden afgelegd door het college van B en W (vier x per jaar), de wethouder EZ (wekelijks) en door de medewerkers van Economische Zaken (naar behoefte van de ondernemers). Het versterken van de focusgebieden met specifieke interventies uit het economisch beleid samen met ondernemers (met name Buitenvaart en de centra van Stad, Haven en Buiten). Het ondersteunen van de oprichting van zogenoemde Bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers samenwerken om hun werklocatie te versterken via compensatie van de onroerende zakenbelasting. Een voorbeeld hiervan is bedrijventerrein de Vaart samen met ondernemers op de Vaart. Hierin trekken wij op met de Vereniging Bedrijfskring Almere en de provincie Flevoland. Het organiseren van en aansluiten bij (landelijke) handelsmissies met ondernemers uit Almere, die gebruik kunnen maken van de netwerken van de gemeente. Dit doen we samen met het regionale samenwerkingsverband Amsterdaminbusiness, waaraan de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer deelnemen. Het uitvoeren van het business-to-business marketingplan Almere houdt van jou samen met ondernemers (ondernemers als ambassadeurs voor Almere) en in regionaal verband met I Amsterdam. 13

14 We stimuleren nieuwe kansen en mogelijkheden die ondernemers zien door: De economische kracht van Almere bepaalt de mogelijkheid om onze ambitie waar te maken. Het zijn vooral de ondernemers en initiatiefnemers in en om de stad zelf, die de economische kracht van de stad vorm geven. Als gemeente kunnen wij daarin helpen. Elke initiatiefnemer vraagt maatwerk van de overheid in haar rol als facilitator en soms als stimulator of zelfs launching customer. Het verkennen en helpen van kansrijke initiatieven van startende ondernemers uit de stad, waaronder het ondernemerschap en kleinschalige wijkeconomie ( civic economy ). Extra inzet op huisvesting van ondernemers in Almere in de markten van vrijetijd, logistiek en handel, big data, circulaire economie, luchthaven Lelystad en thema s van de Floriade (voedsel, gezondheid, het groene welbevinden en energie) samen met partijen in de regio, waaronder de Ontwikkelingsmaatschappij Almere- Lelystad Airport. Inspelen op de vraag van de (vastgoed)markt en het mogelijk maken van bestemmingsverruiming van leegstaande (kantoor)gebouwen. Het onderzoeken van de mogelijkheden van een containerterminal, indien marktpartijen hiervoor concrete interesse hebben. Oog voor lokale ondernemer We mogen in Almere meer trots uitdragen voor de stad die we economisch zijn. We hebben hier veel grote ondernemingen, denk aan HG en Grondfus die ook op de Europese markt flink aan de weg timmeren. Daarnaast zijn we een stad zonder historie en dat biedt bedrijven mogelijkheden om iets nieuws en anders te doen. Het bedrijfsleven in Almere, maar ook de gemeente mag met dit verhaal meer en vaker naar buiten treden. Als voorzitter van de VBA en ondernemer in deze stad vind ik het daarnaast belangrijk dat de gemeente oog heeft en houdt voor lokale ondernemers. Niet alleen in woord, maar vooral ook in daden naast haar faciliterende rol. Wat mij betreft dient het aanbestedingsbeleid verbreed te worden met een lokale tender. Zodat Almeerse ondernemers de kansen krijgen, die zij verdienen. Hans Marse, voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) 14

15 Als er knelpunten zijn, die ondernemers signaleren dan spannen wij ons in om het op te lossen door: Op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt het stimuleren en uitbreiden van innovatieve werk- en leermogelijkheden, uitbreiden van stageplaatsen en banen voor kwetsbare groepen door initiatieven te faciliteren met hulp van gemeentelijke aanjaaggelden. Het opstellen van een gezamenlijke aanpak voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven in de stad. Zo kunnen concrete experimenten met levenslang leren tot stand komen. Het enthousiasmeren van ondernemers en onderwijsinstellingen in Almere om talenten voor banen in kansrijke sectoren op te leiden en om te scholen samen met ondernemers en onderwijsinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. Op het terrein van financiering een financieringsfaciliteit voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf vorm te geven samen met andere overheden in de Noordelijke Randstad. Deze faciliteit voorziet in een mogelijkheid om financiering te verlenen, die de private sector zoals banken niet verstrekken aan het innovatieve middenen kleinbedrijf. 15

16 Blij met stempel Focusgebied Glastuinbouwgebied de Buitenvaart is kort geleden bestempeld als focusgebied voor de gemeente Almere. Daar zijn wij als tuinders in het gebied erg blij mee, alhoewel ik daar wel een kanttekening bij wil plaatsen. Want als de gemeente de afgelopen jaren meer oog voor de tuinbouwsector had gehad, was het benoemen tot focusgebied nu niet nodig. Desalniettemin zijn we blij met de aandacht die het gebied nu krijgt. We hebben goed contact met de gemeente, zowel met het bestuur, de afdeling economische ontwikkeling en onze contacten vanuit het gebiedskantoor Almere Buiten. We hopen dat dit contact op korte termijn flink wat vruchten gaat afwerpen als om energie, aansluiting om het warmtenet van Almere Stad en dat er letterlijk vaart komt in het activeren van het bestemmingsplan Buitenvaart. Hans Goudriaan, voorzitter LTO Noord Glaskracht afdeling Almere 16

17 Wij continueren onze dienstverlening aan ondernemers via ons ondernemersplein door: Het verder uitbouwen en promoten van het kennis- en expertisecentrum voor bedrijfsfinanciering, een stageservicepunt voor leerlingen van het beroepsonderwijs en het werkgeversserviceteam. In het expertisecentrum voor bedrijfsfinanciering adviseren we over gezonde financiering van ondernemersplannen samen met financierende organisaties in en om de stad. Het stage-servicepunt koppelt het aanbod van stage leerlingen met de vraag van ondernemers. Het werkgeversserviceteam verbindt werkzoekenden met werkgevers. Het voor ondernemers mogelijk maken om 24 uur per dag 7 dagen in de week klachten te melden op de website van de gemeente en het vervolg van deze klachten te monitoren. Het organiseren van bijeenkomsten voor specifieke groepen ondernemers en het stimuleren van netwerken met ondernemers, als het nog in de beginfase verkeert. Waar nodig te adviseren en faciliteren ten behoeve van de vele ZZP ers in de stad. Het vernieuwen van de jaarlijkse Ondernemersprijs voor de Almeerse Ondernemer van het Jaar. We zetten ons in voor heldere en soepele toepassing van regelgeving door: Het evalueren en herijken van aanbestedingsbeleid vanuit de mogelijkheden om lokale en regionale ondernemers er meer bij te betrekken ( Kansen zonder voorrang ), duurzaamheid te vergroten en de arbeids - participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren ( social return on investment ). Het verkennen van de mogelijkheden om als stad nog meer vergunningvrij voor ondernemers te worden. In 2016 wordt een quick-scan vergunningsvrij gepresenteerd die samen met ondernemers wordt opgesteld. Het verbreden van het ondernemingsdossier naar meerdere groepen ondernemers. Het ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. Aanpassing en verruiming van het huidige beleidskader over werklocaties in de stad (de Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid) in afstemming met ondernemend Almere en partijen in de regio. Het opstellen van een praktisch stimuleringskader voor toerisme & recreatie samen met ondernemers uit de stad. 17

18 We gaan door met de cultuurverandering van de gemeentelijke organisatie, gericht op: Het adequaat en vlot bedienen van ondernemers met snelle en to-the-point dienstverlening in de haarvaten van de gemeentelijke organisatie. Daarbij nemen we klachten serieus en gaan het gesprek aan met ondernemers om onze dienstverlening te verbeteren. Ook intensiveren we de interne samenwerking rondom het vestigingsproces. Vinger aan de pols houden op het proces van aantrekken en vestigen van initiatieven met behulp van een nieuw goed functionerend klant-volg-systeem. Quote 9 volgt nog Ilmoro is oon hirtolijko pionior; innovitiof, godurfd, jong on indors. Dit is volgons mij do kricht vin onzo stid, juist ook op oconomisch gobiod. Dozo kwilitoiton ondorschoidon ons vin indoro Nodorlindso stodon on moot Ilmoro nog prominontor mot hiir viluo propositio - in do rogio, lindolijk on intornitioniil - op do kiirt to zotton. Zodit bodrijvon woton wit Ilmoro dofinioort on ondornomors to biodon hooft. Ilmoro kin hot vorschil mikon door op hot gobiod vin innovitio niuwor simon to workon mot bowonors, ondornomors, konnis instollingon on do gomoontoriid. Miir ook oon horkonbiro igondi on door do gomoonto colloctiovo inzot op mirkotinggobiod zijn onmisbiir. Hot imigo vin onzo stid, onzo idontitoit bopilon on uitdrigon is vin cruciiil boling voor do oconomio in Ilmoro. Hirry vin Doronmilon, ilgomoon diroctour IBM Nodorlind/ boird lid Imstordim Oconomic Boird 18

19 Doorontwikkelen van clusteraanpak In 2010 is de EDBA opgericht om het advies van Wim Meijer Economisch offensief Almere uit te voeren samen met belanghebbende ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheden en bijgestaan door een kleine uitvoeringsorganisatie. Het economisch offensief was gericht op de ontwikkeling van vijf economische clusters (Health, wellness & life sciences, ICT&media, commerce&logistics, duurzaam bouwen & gebiedsontwikkeling en Lelystad Airport) en drie randvoorwaardelijke ontwikkelingslijnen (beter benutten van ondernemerschap, versterken kennispositie en marketing van de economische identiteit). De EDBA heeft als aanjager deze clusters en ontwikkelingslijnen opgepakt met onder meer een investeringsfonds voor kansrijke initiatieven. Voor de clusteraanpak ontwikkelen we de aanjaagkracht van de Economic Development Board Almere door naar EDBA 2.0. De EDBA gaat werken aan: Vanaf 2016 stopt de EDBA 2.0 met het verstrekken van achtergestelde leningen en bouwt de EDBA 2.0 het investeringsfonds af. Een programmatische aanpak voor maatschappelijke vraagstukken, gericht op gezonde jeugd (health), energieneutrale - en afvalloze stad(circulaire economie) en verbonden stad(big data). Het doorontwikkelen van open innovatieplatforms als vliegwiel (zoals Big Data Value Center, Gezondheid- en welzijnsinstituut Almere, Kenniscentrum voor stedelijke grondstoffen). Een duidelijke inbreng van bedrijven + onderwijs- en onderzoekinstellingen (zoals TNO) zodat vernieuwing tot stand komt. in afstemming met en uitgevoerd samen met andere relevante uitvoeringsorganisaties in de regio (zoals Amsterdam Economic Board, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, en Economic Board Utrecht) gericht op economische structuurversterking in Almere. 19

20 Verscherpen van clusters heeft aanzuigende werking De economie is niet iets wat op zichzelf staat. De economie in onze stad is afhankelijk van mondiale, nationale en regionale ontwikkelingen. Waar een stad en gemeente wel kan beïnvloeden, is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daar is de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht voor. Niet alleen binnen onze gemeentegrenzen maar ook binnen de Metropoolregio Amsterdam, waarin wij een belangrijke en onderscheidende positie innemen. Almere geeft letterlijk ruimte aan ondernemers en is door haar goede bereikbaarheid, vooral op logistiek gebied, een gunstige vestigingsplaats in de regio. Ik pleit voor een versterking van ons economisch profiel binnen de regio. Door het scherper inzetten op clusters, bepaalde type bedrijven actief te benaderen en goede aanbiedingen te doen denk aan onder andere Big Data of de creatieve sector of aan de Floriade gerelateerde ondernemingen krijgt Almere een aanzuigende werking op bedrijven uit deze sectoren. Daarmee wordt het in de toekomst vanzelfsprekend dat die bedrijven binnen de Metropoolregio in Almere landen. Arthur Bouvy, Rabobank Almere 20

21 Om de vinger aan de pols te houden willen we de economie en het economisch beleid van Almere monitoren door: Het meten van de tevredenheid van ondernemers in Almere, gericht op de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en op het ondernemersklimaat in Almere voor ondernemers (bijv. via een ondernemerspanel). Het jaarlijks organiseren van de Economische Verkenningen Almere om een beeld van de ontwikkelingen van de economie in en om Almere te verkrijgen. Het jaarlijks actualiseren van het programma Economie via de programmabegroting en jaarlijks verantwoorden ervan via de programmarekening. Het actueel houden van de kwaliteitskaarten van de bedrijventerreinen. Het jaarlijks consulteren van ondernemend Almere om actuele ontwikkelingen en de voortgang van de economische agenda te bespreken. Met dit uitvoeringsprogramma werken we verder aan de versterking van het bedrijvenlandschap van gevestigde en nieuwe bedrijven in en om Almere. We zetten het excellent gastheerschap en de clusteraanpak voort. Dat willen we samen met ondernemers uit de stad en met partijen in de regio uitvoeren. 21

22

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Samen-werken. Dames en heren,

Samen-werken. Dames en heren, Samen-werken Dames en heren, Uiteraard wens ik U om te beginnen zowel privé als zakelijk al het goede voor 2012. 2012, een jaar dat volgens sommigen Nostradamus bijvoorbeeld - de (economische) ijstijd

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Pleidooi om aan de slag te gaan

Pleidooi om aan de slag te gaan F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Actualisatie Economische Agenda 2013-2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Actualisatie Economische Agenda 2013-2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4409263 Aan : Gemeenteraad Datum : 25 juni 2013 Wethouder G.J. van der Werff Wethouder P. van den Berg Programma : 10. Economie en wonen

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

De overheid als launching customer

De overheid als launching customer De overheid als launching customer Julia Williams Project leader elektrisch rijden Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Waarom elektrisch rijden? Klimaat Het duurzame energiesysteem

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet!

Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet! Strategie De Vaandel De gebruiker is aan zet! Commissie Stadsontwikkeling agenda context en aanleiding gebiedsontwikkeling nieuwe stijl Strategie De Vaandel kaderstelling raad 1 context Buck Consultants

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld

Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld Het Onderzoek Een Black Box? Het aantal ZZP ers neemt nog steeds toe. Dat is ongeveer alles wat we weten op lokale en regionale schaal. We kennen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regio Zwolle

Nieuwsbrief Regio Zwolle Nieuwsbrief Regio Zwolle December 2011, Special Dag van de Economie 4 november 2011 Dag van de Economie succesvol Samenwerken is ook samen investeren! Er is een noodzaak grensoverschrijdend samen te werken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Groene Energie van buiten = Inspiratie voor Binnen Maarten van Woerden Jan Krol Wim Cnossen

Groene Energie van buiten = Inspiratie voor Binnen Maarten van Woerden Jan Krol Wim Cnossen 9 april 2014 Groene Energie van buiten = Inspiratie voor Binnen Maarten van Woerden Jan Krol Wim Cnossen 1 Aanleiding (1) Deelnemersaantallen staan onder druk Leven lang leren leidt onder economisch crisis

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Identiteitsbewijs Noorderpoort

Identiteitsbewijs Noorderpoort Identiteitsbewijs Noorderpoort 1 school voor commerciële dienstverlening school voor de kunsten school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor technologie school

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Inhoud: A. Energie B. Water C. Sensortechnologie D. Agribusiness E. Life Science A. Energie Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen,

Nadere informatie

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Aan: College van B&W Van: Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie