De economische kracht van Almere. Economische agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De economische kracht van Almere. Economische agenda 2015-2019"

Transcriptie

1 De economische kracht van Almere Economische agenda

2 2

3 Voorwoord volgt nog 3

4 DE TIEN ECONOMISCHE SPEERPUNTEN In de economische agenda staan onze programmalijnen en speerpunten voor de komende jaren. Deze sluiten aan op de hoofdlijnen van de economische agenda. Gebruik makend van de kracht van de stad en de kracht van Almere in de regio willen we het excellent gastheerschap verbreden en de clusteraanpak doorontwikkelen om het bedrijvenlandschap te versterken. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we als overheid ondernemers faciliteren en stimuleren hun dromen waar te maken. Onze programmalijnen zijn: We werken aan het excellent gastheerschap door op excellente wijze te blijven werken aan het faciliteren van bestaande en nieuwe bedrijven. We stimuleren nieuwe kansen en mogelijkheden die ondernemers zien. Als er knelpunten zijn die ondernemers signaleren, dan spannen wij ons in om het op te lossen. Ook continueren wij onze dienstverlening aan ondernemers via ons ondernemersplein. Wij zetten ons in voor heldere en soepele toepassing van regelgeving en wij gaan door met de cultuurverandering van de gemeentelijke organisatie. Voor de clusteraanpak ontwikkelen we de aanjaagkracht van de Economic Development Board Almere door naar EDBA 2.0. Tenslotte willen we de economie en het economisch beleid van Almere monitoren om vinger aan de pols te houden. 4

5 De tien economische speerpunten: 1 Het versterken en als gewenst het opzetten van de samenwerking tussen aanspreekpunten van de gemeente en ondernemers op de bedrijventerreinen, centrumlocaties of branche gewijs. 2 Het contact houden met en afleggen van bedrijfsbezoeken aan bedrijven in Almere om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe bedrijfsontwikkelingen. 3 Het versterken van de focusgebieden met specifieke interventies samen met ondernemers (met name Buitenvaart en de centra van Stad, Haven en Buiten). 4 Het ondersteunen bij de oprichting van zogenoemde Bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers samenwerken om hun werklocatie te versterken via compensatie van de onroerende zakenbelasting. 5 Het organiseren van en aansluiten bij (nationale) handelsmissies voor ondernemers uit Almere, die gebruik kunnen maken van de netwerken van de gemeente, samen met het regionale samenwerkingsverband Amsterdaminbusiness. 6 Het vormgeven van een financieringsfaciliteit voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf samen met andere overheden in de Noordelijke Randstad. 7 Het verder uitbouwen en promoten van het kennis- en expertisecentrum voor bedrijfsfinanciering, een stageservicepunt voor leerlingen van het beroepsonderwijs en het werkgeversserviceteam. 8 Het evalueren en herijken van aanbestedingsbeleid vanuit de mogelijkheden om lokale en regionale ondernemers er meer bij te betrekken ( Kansen zonder voorrang ), duurzaamheid te vergroten en de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren ( social return on investment ). 9 Voor de clusteraanpak ontwikkelen we de aanjaagkracht van de Economic Development Board Almere door naar EDBA 2.0. Met onder meer een programmatische aanpak voor maat schappelijke vraagstukken, gericht op gezonde jeugd, energieneutrale + afvalloze stad en verbonden stad en ontwikkelen van open innovatie platforms als vliegwiel. Dit gebeurt met een duidelijke inbreng van bedrijven en onderwijs- en onderzoekinstellingen en samen met andere relevante uitvoeringsorganisaties in de regio gericht op economische structuurversterking in Almere. 10 Het meten van de tevredenheid van ondernemers in Almere, gericht op de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en op het onder nemersklimaat in Almere voor ondernemers. 5

6 Onze identiteit uitdragen is essentieel voor economie in Almere Almere is een hartelijke pionier; innovatief, gedurfd, jong en anders. Dat is volgens mij de kracht van onze stad, juist ook op economisch gebied. Deze kwaliteiten onderscheiden ons van andere Nederlandse steden en moet Almere nog prominenter met haar value propositie - in de regio, landelijk en internationaal - op de kaart te zetten. Zodat bedrijven weten wat Almere definieert en ondernemers te bieden heeft. Almere kan het verschil maken door op het gebied van innovatie nauwer samen te werken met bewoners, ondernemers, kennis instellingen en de gemeenteraad. Maar ook een herkenbare agenda en door de gemeente collectieve inzet op marketinggebied zijn onmisbaar. Het imago van onze stad, onze identiteit bepalen en uitdragen is van cruciaal belang voor de economie in Almere. Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM Nederland/ board lid Amsterdam Economic Board 6

7 INLEIDING Het college van Almere heeft in haar coalitie-akkoord De kracht van Almere (2014) een strategische economische agenda aangekondigd. In december 2014 zijn de hoofdlijnen van de economische agenda vastgesteld. Dit is het uitvoeringsprogramma, dat samen met de hoofdlijnennotitie de economische agenda voor de periode vormt. Economische kracht is van belang voor de vitaliteit van de stad. Als stip op de horizon voor Almere zien wij een gezonde economie met een eigen identiteit, voldoende werk voor bewoners in en rondom Almere, krachtige economische activiteiten in de stad en een duidelijke positie in de Noordelijke Randstad. Het zijn vooral de ondernemers en initiatiefnemers in en om de stad zelf, die de economische kracht vorm geven. De versterking van het bedrijvenlandschap zien wij dan ook als doel van het economisch beleid. Als gemeente willen we ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en werken daarbij samen met initiatiefnemers als facilitator, stimulator of klant die meewerkt aan de lancering van nieuwe producten ( launching customer ). Ontwikkelruimte voor ondernemers is nodig om bij te dragen tot een vitale economie van de stad. In de aanloop naar deze uitvoeringagenda zijn er consultaties met partners in en om de stad over het excellent gastheerschap en de clusteraanpak geweest. Ook heeft de portefeuillehouder bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij signalen over de gewenste uitvoering zijn verkregen. Daarnaast is een essay over de economie en het beleid van Almere opgesteld. Omslag in samenwerking centrum De OVSA is erg positief op de manier waarop we de afgelopen paar jaar, maar vooral ook dit moment met de gemeente en andere partners in de stad samenwerken. Er is echt een omslag gekomen in de strikte regie van de gemeente op de stad naar een open en laagdrempelige manier van samenwerken. Dat is voor ondernemers in het centrum erg belangrijk. Zo zijn we vanaf dag één actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze economische agenda. Maar ook hebben wij in gezamenlijkheid een marketingvisie voor het centrum ontwikkeld, die dagelijks vanuit de ondernemers maar ook binnen het stadhuis uitgedragen wordt. En ook in de plannen rond de Floriade zijn we nog steeds betrokken. In een gezamenlijk convenant onderstrepen we het belang en de mogelijkheden van het centrum in aanloop naar en tijdens dit evenement. De neuzen staan echt dezelfde kant op. Martin Ort, voorzitter Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere 7

8 Quote 3: volgt nog Ilmoro is oon hirtolijko pionior; innovitiof, godurfd, jong on indors. Dit is volgons mij do kricht vin onzo stid, juist ook op oconomisch gobiod. Dozo kwilitoiton ondorschoidon ons vin indoro Nodorlindso stodon on moot Ilmoro nog prominontor mot hiir viluo propositio - in do rogio, lindolijk on intornitioniil - op do kiirt to zotton. Zodit bodrijvon woton wit Ilmoro dofinioort on ondornomors to biodon hooft. Ilmoro kin hot vorschil mikon door op hot gobiod vin innovitio niuwor simon to workon mot bowonors, ondornomors, konnis instollingon on do gomoontoriid. Miir ook oon horkonbiro igondi on door do gomoonto colloctiovo inzot op mirkotinggobiod zijn onmisbiir. Hot imigo vin onzo stid, onzo idontitoit bopilon on uitdrigon is vin cruciiil boling voor do oconomio in Ilmoro. Hirry vin Doronmilon, ilgomoon diroctour IBM Nodorlind/ boird lid Imstordim Oconomic Boird 8

9 AMBITIE: STIP OP DE HORIZON Het lange termijn toekomstperspectief van Almere is gericht op de ontwikkeling van een evenwichtige en aantrekkelijke stad waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Almere is een evenwichtige stad met een diverse bevolking en goede voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en werkgelegenheid. Almere is daarmee aantrekkelijk voor de doelgroepen die naar de Noordvleugel trekken. Dit betekent een stad met circa nieuwe woningen (vanaf 2010) en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. De uitbreiding van Almere draagt bij aan de leefomgeving in de Noordvleugel en biedt daarmee kansen voor de versterking van de hele Randstad. Almere maakt deel uit van de economische topregio Noordvleugel. Ook het toekomstperspectief voor de Noordvleugel is gericht op een internationaal concurrerende regio, die aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven en hun personeel. Dit vraagt om een aantrekkelijk vestigingsmilieu met sterke economische sectoren en goede connectiviteit en netwerken binnen de regio en met andere regio s. De belangrijkste economische centra in de driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht zijn goed met elkaar verknoopt. De strategie voor het toekomstperspectief van Almere richt zich op het doorontwikkelen van de eigenheid van Almere en de complementariteit van de stad in de context van de Noordvleugel. We willen hiervoor kansen benutten samen met ondernemers, initiatiefnemers en organisaties, die de drijvende kracht van Almere vormen. Daarnaast willen we de eigenheid van Almere verder ontwikkelen langs de programmalijnen van Growing Green Almere: een gezonde en groene stad en Innovatief Almere met ruimte voor het nieuwe pionieren. De hoofdlijnen van de economische agenda sluiten goed hierop aan. Gebruik makend van de kracht van de stad en de kracht van Almere in de regio willen we het excellent gastheerschap verbreden (gericht op de eigenheid van Almere) en de clusteraanpak doorontwikkelen (gericht op de complementariteit van Almere in de regio) om het bestaande bedrijvenlandschap te versterken. Met het excellent gastheerschap faciliteren we ondernemers/initiatiefnemers met uitmuntende dienstverlening van de gemeente. Met de clusteraanpak stimuleren we vernieuwing door middel van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheden. 9

10 Meer verbindingen onderwijs en bedrijfsleven Als grote internationale onderneming met een afzetmarkt door het gehele land, is Almere een goede vestigingslocatie. De gunstige centrale ligging en goede bereikbaarheid, deed ons besluiten om in Almere neer te strijken. Als onderneming vind ik de komst van het Hoger Onderwijs naar onze stad een groot pluspunt. Het maakt de stad meer divers en maakt het ook voor het bedrijfsleven interessanter om zich in deze stad te vestigen. Verbindingen leggen tussen onderwijs en ondernemingen, mag wat mij betreft meer gebeuren. Zelf hebben wij op dit moment twee studenten Windesheim in huis. Van hun frisse blik en kennis, plukken wij vruchten. Quote 5: volgt nog Martin Ykema, algemeen directeur Grundfos Ilmoro is oon hirtolijko pionior; innovitiof, godurfd, jong on indors. Dit is volgons mij do kricht vin onzo stid, juist ook op oconomisch gobiod. Dozo kwilitoiton ondorschoidon ons vin indoro Nodorlindso stodon on moot Ilmoro nog prominontor mot hiir viluo propositio - in do rogio, lindolijk on intornitioniil - op do kiirt to zotton. Zodit bodrijvon woton wit Ilmoro dofinioort on ondornomors to biodon hooft. Ilmoro kin hot vorschil mikon door op hot gobiod vin innovitio niuwor simon to workon mot bowonors, ondornomors, konnis instollingon on do gomoontoriid. Miir ook oon horkonbiro igondi on door do gomoonto colloctiovo inzot op mirkotinggobiod zijn onmisbiir. Hot imigo vin onzo stid, onzo idontitoit bopilon on uitdrigon is vin cruciiil boling voor do oconomio in Ilmoro. Hirry vin Doronmilon, ilgomoon diroctour IBM Nodorlind/ boird lid Imstordim Oconomic Boird 10

11 Context van Almere en de regio De metropoolregio Amsterdam en nog breder de Noordvleugel van de Randstad hoort tot de internationale top in Europa. De economie van de metropoolregio Amsterdam laat de krimp van 2009 en 2012 achter zich. De economische groei is echter aarzelend en langzaam in vergelijking met andere metropolen in Europa. Ondanks het herstel van de economische groei is de vraag naar werknemers beperkt mede vanwege de voortdurende stijging van de arbeidsproductiviteit. Dit laatste komt tot stand mede dankzij de vernieuwde diensten en producten, die ondernemers op de markt brengen. Almere is onderdeel van dit stedelijk netwerk. Dat is te zien aan waar Almeerders werken, waar Almeerse bedrijven hun personeel en werk aantrekken en waar de Almeerders vandaan komen. Van de Almeerse werkzame beroepsbevolking werkt meer dan de helft in de eigen stad en ongeveer een-derde in de metropoolregio Amsterdam. Andersom komt een kwart van de werknemers voor het werk in Almere. Helaas heeft ook Almere de afgelopen jaren te maken gehad met een ongunstige economische ontwikkeling en oplopende werkloosheid. De economische dynamiek in Almere met veel startende ondernemers, verhuizingen en faillissementen is de afgelopen jaren turbulent geweest. Het aantal startende ondernemers is fors toegenomen. Dit versterkt het karakter van Almere als stad van het midden- en kleinbedrijf. Van de ondernemingen zijn er zelfstandigen (zonder personeel) en 150 ondernemingen en instellingen met meer dan 50 werknemers in dienst. 11

12 Onderwijs sluit aan bij ambities Floriade De Floriade is een markante economische aanjager voor onze stad. Een evenement dat in aanloop veel doet voor het innovatieve en groene profiel van onze stad en fungeert als een belangrijke banenmotor voor de komende jaren. Als agrarische hogeschool bewegen we mee in de ambities van de Floriade door kennisontwikkeling en opleidingen aan te laten sluiten en toegepast onderzoek te doen naar de thema s die centraal staan in aanloop naar en tijdens het evenement. De samenwerking met de gemeente en bedrijven die door innovatie gedreven zijn, zijn hierin essentieel. Wil Bekkering, algemeen directeur CAH Vilentum Almere 12

13 PROGRAMMA In deze economische agenda staan onze activiteiten voor de komende jaren, die we samen met andere partijen uitvoeren. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we als overheid ondernemers faciliteren en stimuleren hun dromen waar te maken samen met andere ondernemers en partijen in en om de stad. We werken vanuit het credo wat werkt, daar gaan we mee door, als het niet werkt, dan stoppen we ermee. Verbreden van excellent gastheerschap We blijven werken aan het faciliteren van bestaande en nieuwe bedrijven door: Het versterken en indien gewenst het opzetten van de samenwerking tussen aanspreekpunten van de gemeente en ondernemers op de bedrijventerreinen, centrumlocaties of branchegewijs. Dit kan door aan te sluiten op bestaande bedrijfskringen op bedrijventerreinen respectievelijk een platform met winkeliers en winkeleigenaren en een stichting met ondernemers uit de vrijetijdssector in Almere. Op de Buitenvaart starten we als eerste van het versterken van de samenwerking tussen partijen. Het contact houden met gevestigde bedrijven in Almere om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe bedrijfsontwikkelingen. De bedrijfsbezoeken worden afgelegd door het college van B en W (vier x per jaar), de wethouder EZ (wekelijks) en door de medewerkers van Economische Zaken (naar behoefte van de ondernemers). Het versterken van de focusgebieden met specifieke interventies uit het economisch beleid samen met ondernemers (met name Buitenvaart en de centra van Stad, Haven en Buiten). Het ondersteunen van de oprichting van zogenoemde Bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers samenwerken om hun werklocatie te versterken via compensatie van de onroerende zakenbelasting. Een voorbeeld hiervan is bedrijventerrein de Vaart samen met ondernemers op de Vaart. Hierin trekken wij op met de Vereniging Bedrijfskring Almere en de provincie Flevoland. Het organiseren van en aansluiten bij (landelijke) handelsmissies met ondernemers uit Almere, die gebruik kunnen maken van de netwerken van de gemeente. Dit doen we samen met het regionale samenwerkingsverband Amsterdaminbusiness, waaraan de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer deelnemen. Het uitvoeren van het business-to-business marketingplan Almere houdt van jou samen met ondernemers (ondernemers als ambassadeurs voor Almere) en in regionaal verband met I Amsterdam. 13

14 We stimuleren nieuwe kansen en mogelijkheden die ondernemers zien door: De economische kracht van Almere bepaalt de mogelijkheid om onze ambitie waar te maken. Het zijn vooral de ondernemers en initiatiefnemers in en om de stad zelf, die de economische kracht van de stad vorm geven. Als gemeente kunnen wij daarin helpen. Elke initiatiefnemer vraagt maatwerk van de overheid in haar rol als facilitator en soms als stimulator of zelfs launching customer. Het verkennen en helpen van kansrijke initiatieven van startende ondernemers uit de stad, waaronder het ondernemerschap en kleinschalige wijkeconomie ( civic economy ). Extra inzet op huisvesting van ondernemers in Almere in de markten van vrijetijd, logistiek en handel, big data, circulaire economie, luchthaven Lelystad en thema s van de Floriade (voedsel, gezondheid, het groene welbevinden en energie) samen met partijen in de regio, waaronder de Ontwikkelingsmaatschappij Almere- Lelystad Airport. Inspelen op de vraag van de (vastgoed)markt en het mogelijk maken van bestemmingsverruiming van leegstaande (kantoor)gebouwen. Het onderzoeken van de mogelijkheden van een containerterminal, indien marktpartijen hiervoor concrete interesse hebben. Oog voor lokale ondernemer We mogen in Almere meer trots uitdragen voor de stad die we economisch zijn. We hebben hier veel grote ondernemingen, denk aan HG en Grondfus die ook op de Europese markt flink aan de weg timmeren. Daarnaast zijn we een stad zonder historie en dat biedt bedrijven mogelijkheden om iets nieuws en anders te doen. Het bedrijfsleven in Almere, maar ook de gemeente mag met dit verhaal meer en vaker naar buiten treden. Als voorzitter van de VBA en ondernemer in deze stad vind ik het daarnaast belangrijk dat de gemeente oog heeft en houdt voor lokale ondernemers. Niet alleen in woord, maar vooral ook in daden naast haar faciliterende rol. Wat mij betreft dient het aanbestedingsbeleid verbreed te worden met een lokale tender. Zodat Almeerse ondernemers de kansen krijgen, die zij verdienen. Hans Marse, voorzitter Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) 14

15 Als er knelpunten zijn, die ondernemers signaleren dan spannen wij ons in om het op te lossen door: Op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt het stimuleren en uitbreiden van innovatieve werk- en leermogelijkheden, uitbreiden van stageplaatsen en banen voor kwetsbare groepen door initiatieven te faciliteren met hulp van gemeentelijke aanjaaggelden. Het opstellen van een gezamenlijke aanpak voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven in de stad. Zo kunnen concrete experimenten met levenslang leren tot stand komen. Het enthousiasmeren van ondernemers en onderwijsinstellingen in Almere om talenten voor banen in kansrijke sectoren op te leiden en om te scholen samen met ondernemers en onderwijsinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam. Op het terrein van financiering een financieringsfaciliteit voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf vorm te geven samen met andere overheden in de Noordelijke Randstad. Deze faciliteit voorziet in een mogelijkheid om financiering te verlenen, die de private sector zoals banken niet verstrekken aan het innovatieve middenen kleinbedrijf. 15

16 Blij met stempel Focusgebied Glastuinbouwgebied de Buitenvaart is kort geleden bestempeld als focusgebied voor de gemeente Almere. Daar zijn wij als tuinders in het gebied erg blij mee, alhoewel ik daar wel een kanttekening bij wil plaatsen. Want als de gemeente de afgelopen jaren meer oog voor de tuinbouwsector had gehad, was het benoemen tot focusgebied nu niet nodig. Desalniettemin zijn we blij met de aandacht die het gebied nu krijgt. We hebben goed contact met de gemeente, zowel met het bestuur, de afdeling economische ontwikkeling en onze contacten vanuit het gebiedskantoor Almere Buiten. We hopen dat dit contact op korte termijn flink wat vruchten gaat afwerpen als om energie, aansluiting om het warmtenet van Almere Stad en dat er letterlijk vaart komt in het activeren van het bestemmingsplan Buitenvaart. Hans Goudriaan, voorzitter LTO Noord Glaskracht afdeling Almere 16

17 Wij continueren onze dienstverlening aan ondernemers via ons ondernemersplein door: Het verder uitbouwen en promoten van het kennis- en expertisecentrum voor bedrijfsfinanciering, een stageservicepunt voor leerlingen van het beroepsonderwijs en het werkgeversserviceteam. In het expertisecentrum voor bedrijfsfinanciering adviseren we over gezonde financiering van ondernemersplannen samen met financierende organisaties in en om de stad. Het stage-servicepunt koppelt het aanbod van stage leerlingen met de vraag van ondernemers. Het werkgeversserviceteam verbindt werkzoekenden met werkgevers. Het voor ondernemers mogelijk maken om 24 uur per dag 7 dagen in de week klachten te melden op de website van de gemeente en het vervolg van deze klachten te monitoren. Het organiseren van bijeenkomsten voor specifieke groepen ondernemers en het stimuleren van netwerken met ondernemers, als het nog in de beginfase verkeert. Waar nodig te adviseren en faciliteren ten behoeve van de vele ZZP ers in de stad. Het vernieuwen van de jaarlijkse Ondernemersprijs voor de Almeerse Ondernemer van het Jaar. We zetten ons in voor heldere en soepele toepassing van regelgeving door: Het evalueren en herijken van aanbestedingsbeleid vanuit de mogelijkheden om lokale en regionale ondernemers er meer bij te betrekken ( Kansen zonder voorrang ), duurzaamheid te vergroten en de arbeids - participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren ( social return on investment ). Het verkennen van de mogelijkheden om als stad nog meer vergunningvrij voor ondernemers te worden. In 2016 wordt een quick-scan vergunningsvrij gepresenteerd die samen met ondernemers wordt opgesteld. Het verbreden van het ondernemingsdossier naar meerdere groepen ondernemers. Het ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. Aanpassing en verruiming van het huidige beleidskader over werklocaties in de stad (de Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid) in afstemming met ondernemend Almere en partijen in de regio. Het opstellen van een praktisch stimuleringskader voor toerisme & recreatie samen met ondernemers uit de stad. 17

18 We gaan door met de cultuurverandering van de gemeentelijke organisatie, gericht op: Het adequaat en vlot bedienen van ondernemers met snelle en to-the-point dienstverlening in de haarvaten van de gemeentelijke organisatie. Daarbij nemen we klachten serieus en gaan het gesprek aan met ondernemers om onze dienstverlening te verbeteren. Ook intensiveren we de interne samenwerking rondom het vestigingsproces. Vinger aan de pols houden op het proces van aantrekken en vestigen van initiatieven met behulp van een nieuw goed functionerend klant-volg-systeem. Quote 9 volgt nog Ilmoro is oon hirtolijko pionior; innovitiof, godurfd, jong on indors. Dit is volgons mij do kricht vin onzo stid, juist ook op oconomisch gobiod. Dozo kwilitoiton ondorschoidon ons vin indoro Nodorlindso stodon on moot Ilmoro nog prominontor mot hiir viluo propositio - in do rogio, lindolijk on intornitioniil - op do kiirt to zotton. Zodit bodrijvon woton wit Ilmoro dofinioort on ondornomors to biodon hooft. Ilmoro kin hot vorschil mikon door op hot gobiod vin innovitio niuwor simon to workon mot bowonors, ondornomors, konnis instollingon on do gomoontoriid. Miir ook oon horkonbiro igondi on door do gomoonto colloctiovo inzot op mirkotinggobiod zijn onmisbiir. Hot imigo vin onzo stid, onzo idontitoit bopilon on uitdrigon is vin cruciiil boling voor do oconomio in Ilmoro. Hirry vin Doronmilon, ilgomoon diroctour IBM Nodorlind/ boird lid Imstordim Oconomic Boird 18

19 Doorontwikkelen van clusteraanpak In 2010 is de EDBA opgericht om het advies van Wim Meijer Economisch offensief Almere uit te voeren samen met belanghebbende ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen en overheden en bijgestaan door een kleine uitvoeringsorganisatie. Het economisch offensief was gericht op de ontwikkeling van vijf economische clusters (Health, wellness & life sciences, ICT&media, commerce&logistics, duurzaam bouwen & gebiedsontwikkeling en Lelystad Airport) en drie randvoorwaardelijke ontwikkelingslijnen (beter benutten van ondernemerschap, versterken kennispositie en marketing van de economische identiteit). De EDBA heeft als aanjager deze clusters en ontwikkelingslijnen opgepakt met onder meer een investeringsfonds voor kansrijke initiatieven. Voor de clusteraanpak ontwikkelen we de aanjaagkracht van de Economic Development Board Almere door naar EDBA 2.0. De EDBA gaat werken aan: Vanaf 2016 stopt de EDBA 2.0 met het verstrekken van achtergestelde leningen en bouwt de EDBA 2.0 het investeringsfonds af. Een programmatische aanpak voor maatschappelijke vraagstukken, gericht op gezonde jeugd (health), energieneutrale - en afvalloze stad(circulaire economie) en verbonden stad(big data). Het doorontwikkelen van open innovatieplatforms als vliegwiel (zoals Big Data Value Center, Gezondheid- en welzijnsinstituut Almere, Kenniscentrum voor stedelijke grondstoffen). Een duidelijke inbreng van bedrijven + onderwijs- en onderzoekinstellingen (zoals TNO) zodat vernieuwing tot stand komt. in afstemming met en uitgevoerd samen met andere relevante uitvoeringsorganisaties in de regio (zoals Amsterdam Economic Board, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, en Economic Board Utrecht) gericht op economische structuurversterking in Almere. 19

20 Verscherpen van clusters heeft aanzuigende werking De economie is niet iets wat op zichzelf staat. De economie in onze stad is afhankelijk van mondiale, nationale en regionale ontwikkelingen. Waar een stad en gemeente wel kan beïnvloeden, is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daar is de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht voor. Niet alleen binnen onze gemeentegrenzen maar ook binnen de Metropoolregio Amsterdam, waarin wij een belangrijke en onderscheidende positie innemen. Almere geeft letterlijk ruimte aan ondernemers en is door haar goede bereikbaarheid, vooral op logistiek gebied, een gunstige vestigingsplaats in de regio. Ik pleit voor een versterking van ons economisch profiel binnen de regio. Door het scherper inzetten op clusters, bepaalde type bedrijven actief te benaderen en goede aanbiedingen te doen denk aan onder andere Big Data of de creatieve sector of aan de Floriade gerelateerde ondernemingen krijgt Almere een aanzuigende werking op bedrijven uit deze sectoren. Daarmee wordt het in de toekomst vanzelfsprekend dat die bedrijven binnen de Metropoolregio in Almere landen. Arthur Bouvy, Rabobank Almere 20

21 Om de vinger aan de pols te houden willen we de economie en het economisch beleid van Almere monitoren door: Het meten van de tevredenheid van ondernemers in Almere, gericht op de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en op het ondernemersklimaat in Almere voor ondernemers (bijv. via een ondernemerspanel). Het jaarlijks organiseren van de Economische Verkenningen Almere om een beeld van de ontwikkelingen van de economie in en om Almere te verkrijgen. Het jaarlijks actualiseren van het programma Economie via de programmabegroting en jaarlijks verantwoorden ervan via de programmarekening. Het actueel houden van de kwaliteitskaarten van de bedrijventerreinen. Het jaarlijks consulteren van ondernemend Almere om actuele ontwikkelingen en de voortgang van de economische agenda te bespreken. Met dit uitvoeringsprogramma werken we verder aan de versterking van het bedrijvenlandschap van gevestigde en nieuwe bedrijven in en om Almere. We zetten het excellent gastheerschap en de clusteraanpak voort. Dat willen we samen met ondernemers uit de stad en met partijen in de regio uitvoeren. 21

22

De economische kracht van Almere. Strategische Economische Agenda 2015-2019

De economische kracht van Almere. Strategische Economische Agenda 2015-2019 De economische kracht van Almere Strategische Economische Agenda 2015-2019 2 Voorwoord Koester wat je hebt. Dat is mijn credo als het gaat om het bestaande bedrijfsleven in Almere. Onze stad heeft een

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4

F4: Investeren in trekkracht. Samenvatting. Verkenning economische samenwerking F4 Samenvatting Verkenning economische samenwerking F4 1 Samenvatting Aanleiding voor de verkenning De vier grootste gemeenten van Fryslân - Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen, kortweg

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0076 Rv. nr.: 12.0076 B&W-besluit d.d.: 26-6-2012 B&W-besluit nr.: 12.0647 Naam programma +onderdeel: Economie en Toerisme, kenniseconomie Onderwerp: Beleidskader cofinanciering Leiden

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

FLEVO CAMPUS. Feeding the City

FLEVO CAMPUS. Feeding the City GO GREENER FLEVO CAMPUS Feeding the City In 2022 organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, een podium voor innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Samen-werken. Dames en heren,

Samen-werken. Dames en heren, Samen-werken Dames en heren, Uiteraard wens ik U om te beginnen zowel privé als zakelijk al het goede voor 2012. 2012, een jaar dat volgens sommigen Nostradamus bijvoorbeeld - de (economische) ijstijd

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie

Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie Kenniscentrum Innovatie Samenwerken Delen Inspiratie Projectpartner ANNO II Dwaande ambassadeurs Krimp(kans)regio Economic Board Noordoost Fryslân Living Lab Kenniswerkplaats Verbinden Netwerkorganisatie

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Pleidooi om aan de slag te gaan

Pleidooi om aan de slag te gaan F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur & de voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur & de voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS Wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs en wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport Ingrid van Engelshoven Karsten

Nadere informatie

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO VAN DENKEN NAAR DOEN In 2011 was FoodValley nog een abstract begrip met de wens én potentie om uit te groeien tot een krachtige, vitale en duurzame regio. De afgelopen jaren

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland'

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland' Notitie StartersCampus Zeeland 'Creëer je eigen job in Zeeland' COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opstellers notitie: Adrie Kodde en Jan Henk Verburg Datum: oktober

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB en ter informatie voor te leggen aan de raad.

Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB en ter informatie voor te leggen aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Brekelmans Tel.nr.: 8460 Nummer: 14A.00510 Datum: 18 juni 2014 Team: Ruimtelijke Beleid en Projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie