Architectural, construction, engineering and inspection services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architectural, construction, engineering and inspection services"

Transcriptie

1 Architectural, construction, engineering and inspection services Generell Informasjon Versjon 1 Url Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Konkurranse med forhandling Kontrakt Service kontrakt Reguleringer European Communities Tildelingskriterier Det mest økonomiske anbudet Dato for offentliggjørelse :16 Endret dato :16 Oppdragsgiver Firma Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Avdeling ir. Jan Van Rensbergen Adresse Rijnkaai 37 Postnr/By 2000 Antwerpen BELGIUM Telefon Faks Beskrivelse Tildeling Side 1 av 9

2 Section V: Award of contract Contract No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken THV ROTS, p.a. Grontmij Belgium nv Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, BELGIUM Original text: I. Duiding van de context van de opdracht De Vlaamse Regering keurde op 15 december 2000 het Masterplan Antwerpen goed. BAM werd in 2002 opgericht en belast met het bieden van oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen binnen de door de Vlaamse overheid gestelde harde randvoorwaarden. In dat verband staat BAM ook in voor de realisatie van de vierde Schelde-oeververbinding (een nieuw stuk snelweg dat de Antwerpse ringweg ten noorden van de stad vervolmaakt). Op heeft de Vlaamse Regering beslist om de ring rond Antwerpen prioritair te sluiten middels een vierde Scheldekruising langs het zogenaamde Oosterweeltracé en principieel te kiezen voor een ondertunnelde oplossing. Vervolgens heeft de Vlaamse Regering op dan definitief beslist om de Antwerpse ring te sluiten middels een Scheldeoeververbinding bestaande uit een afgezonken Scheldetunnel, een Oosterweelknooppunt en een cut&cover tunnel. Voor wat betreft de opmaak van de ontwerpen en de voorbereiding van de uitbesteding van de uitvoering van de werken dient de aanbestedende overheid zich te laten bijstaan door een externe dienstverlener, De mogelijkheid bestaat dat verschillende aanbestedende overheden met bepaalde taakstellingen inzake mobiliteit, wegbeheer, enz. vanuit hun eigen taken en bevoegdheden studies moeten uitvoeren die gerelateerd zijn aan (de realisatie van) de Oosterweelverbinding op Rechteroever, of waarvan de kennis en ervaring van de dienstverlener die in het kader van voorliggende opdracht wordt aangesteld, zinvol kan benut worden. Het kan gaan om de Stad Antwerpen en de door haar gecontroleerde entiteiten, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en het Vlaamse Gewest en haar agentschappen (in het bijzonder de agentschappen van MOW). Om die reden treedt de aanbestedende dienst, met toepassing van art. 15 van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, voor die opdrachten ook op als aankoopcentrale/ opdrachtencentrale, met dien verstande dat geen enkele afnameverplichting geldt in hoofde van de desbetreffende besturen. II. De Oosterweelverbinding: afbakening van de percelen Rechteroever en Linkeroever De Oosterweelverbinding is het project voor het sluiten van de Antwerpse Ring (R1) in het Noorden met behulp tunnels. Het bevat volgende onderdelen: op Linkeroever de aanleg van een tolplein, de aansluiting van de Oosterweelverbinding op alle hoofdwegen (E34 richting Knokke, E17 richting Gent en Kennedytunnel), het downgraden van de Waaslandtunnel, de aanleg van parallelwegen, landschapsvorming, de Scheldetunnel bestaande uit een 2X3 afgezonken tunnel in de Schelde voor doorgaand verkeer, met laterale vluchtgangen aan weerszijden en ruimte voor een fietspad, het Oosterweelknooppunt t.h.v. Noordkasteel volgens nieuw ontwerp dat de verbinding vormt tussen de Scheldetunnel en de tunnels onder de dokken, en dat op- en afritten bevat die toegang geven tot de Haven en het noorden van Antwerpen, rechteroever deel A bestaande uit een (4x2 +vluchtstrook) zinktunnel gelegen in Amerikadok en Straatsburgdok aansluitend op een C&C onder Noorderlaanbrug, Stelplaats Tjalkstraat, de HSL-bruggen om zo aan te sluiten op de R1 richting Nederland. Het bevat eveneens de heraanleg van de R1 onder de Groenendaallaan, rechteroever deel B. Het huidig Viaduct van Merksem wordt afgebroken en de nieuwe R1 gaat onder Schijnpoortweg, ligt vervolgens in een open sleuf t.h.v. Lobroekdok en gaat daarna over het Albertkanaal op een nieuw viaduct. De voorliggende opdracht heeft betrekking op voornoemd Oosterweelknooppunt, Rechteroever deel A en Rechteroever deel B (zie hierna III). Side 2 av 9

3 III. Eigenlijke voorwerp van de opdracht 1. De voorliggende bevraging zal resulteren in het afsluiten van een kadercontract tussen de aanbestedende dienst en de gekozen dienstverlener. Het kadercontract zal ook aspecten en kenmerken van een raamovereenkomst kunnen omvatten. 2. Het kadercontract heeft betrekking op de dienstenprestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering, de begeleiding en de coördinatie van de studies ter realisatie van Oosterweelverbinding Rechteroever alsook aspecten van de begeleiding bij de implementatie ervan. De voorliggende studieopdracht heeft geen betrekking op het luik Linkeroever en de Scheldetunnel. Dit belet echter niet dat bepaalde aspecten alsnog kunnen worden toevertrouwd aan de dienstverlener wanneer zulks relevant is voor (bijvoorbeeld omwille van het projectoverschrijdend karakter, de onderlinge coördinatie, timing,... en meer algemeen de goede realisatie van) de voorliggende opdracht. Zo zal het bepalen van de optimale diepteligging van de Scheldetunnel deels of geheel kunnen toevertrouwd worden aan de opdrachtnemer in het kader van de voorliggende opdracht. 3. De prestaties omvatten de algemene studieprestaties inzake de Oosterweelverbinding Rechteroever (m.i.v. het Oosterweelknooppunt) met ondermeer: het opstellen van een ontwerp voor de cut & cover, het voorbereiden en indienen van de stedenbouwkundige aanvragen, het opstellen van de bestek(ken) voor de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever, de begeleiding bij de gunningsprocedure(s) voor de keuze van de opdrachtnemer(s) voor de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever, acceptatie en toetsing in het kader van de uitvoering van de desbetreffende werken, diverse deelopdrachten die gerelateerd zijn aan de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever. 4. Daarnaast kan de aanbestedende dienst als aankoopcentrale / opdrachtencentrale studieopdrachten plaatsen bij de dienstverlener, en dit in voorkomend geval in naam en voor rekening van de aanbestedende overheden die studies uitschrijven die verband houden met de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever. 5. De bijstand die de dienstverlener moet verlenen, zal diverse disciplines bestrijken. Hierna wordt voor de duidelijkheid alvast een overzicht gegeven van de disciplines waarvan de aanbestedende dienst meent dat deze zeker aan bod zullen komen en die aanwezig moeten zijn in het team van de dienstverlener. De opsomming van handelingen en activiteiten en vereiste competentiedomeinen is evenwel niet noodzakelijk exhaustief. burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde, tunnelbouw, specifiek Cut&Cover en afzinken, bruggen- en wegenbouw, electromechanica, grondverzet, geologie en topografie, milieutechniek, architectuur en landschapsvorming, hydraulica, geluid. 6. Er geldt geen exclusiviteit. De aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om bepaalde studieopdrachten alsook Side 3 av 9

4 aspecten van de dienstverlening in het kader van de voorbereiding en opvolging van de (aanbesteding van de) werken toe te vertrouwen aan een derde. 7. Het luik engineering zal deel uitmaken van de aannemingsovereenkomsten met bertrekking tot de uitvoering van de werken, en zal aldus niet begrepen zijn in de beoogde kaderovereenkomst. Afdeling V: Gunning van een opdracht Opdracht nr: 1 V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: V.2) Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund THV ROTS, p.a. Grontmij Belgium nv Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, BELGIË Utvidet beskrivelse Side 4 av 9

5 Contract award notice Services 2012/S Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s) Contact point(s): Telephone: Fax: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, ir. Jan Van Rensbergen, 2000 Antwerpen, BELGIUM , Internet address(es): General address of the contracting authority: Address of the buyer profile: Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV) Description Architectural, construction, engineering and inspection services. Section V: Award of contract Contract No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken THV ROTS, p.a. Grontmij Belgium nv Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, BELGIUM V.4) Information on value of contract Original text: Aankondiging van een gegunde opdracht Diensten 2012/S Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Contactpunt(en): Telefoon: Fax: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, ir. Jan Van Rensbergen, 2000 Antwerpen, BELGIË , Internetadres(sen): Side 5 av 9

6 Adres van de aanbestedende dienst: Adres van het kopersprofiel: I.2) Soort aanbestedende dienst Publiekrechtelijke instelling I.3) Hoofdactiviteit I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja Afdeling II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Aan de opdracht gegeven benaming Opdracht houdende het afsluiten van een kadercontract inzake studiediensten met betrekking tot de uitvoering, de begeleiding en de coördinatie van de studies ter realisatie van de oosterweelverbinding rechteroever. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses NUTS-code II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen I. Duiding van de context van de opdracht De Vlaamse Regering keurde op 15 december 2000 het Masterplan Antwerpen goed. BAM werd in 2002 opgericht en belast met het bieden van oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen binnen de door de Vlaamse overheid gestelde harde randvoorwaarden. In dat verband staat BAM ook in voor de realisatie van de vierde Schelde-oeververbinding (een nieuw stuk snelweg dat de Antwerpse ringweg ten noorden van de stad vervolmaakt). Op heeft de Vlaamse Regering beslist om de ring rond Antwerpen prioritair te sluiten middels een vierde Scheldekruising langs het zogenaamde Oosterweeltracé en principieel te kiezen voor een ondertunnelde oplossing. Vervolgens heeft de Vlaamse Regering op dan definitief beslist om de Antwerpse ring te sluiten middels een Scheldeoeververbinding bestaande uit een afgezonken Scheldetunnel, een Oosterweelknooppunt en een cut&cover tunnel. Voor wat betreft de opmaak van de ontwerpen en de voorbereiding van de uitbesteding van de uitvoering van de werken dient de aanbestedende overheid zich te laten bijstaan door een externe dienstverlener, De mogelijkheid bestaat dat verschillende aanbestedende overheden met bepaalde taakstellingen inzake mobiliteit, wegbeheer, enz. vanuit hun eigen taken en bevoegdheden studies moeten uitvoeren die gerelateerd zijn aan (de realisatie van) de Oosterweelverbinding op Rechteroever, of waarvan de kennis en ervaring van de dienstverlener die in het kader van voorliggende opdracht wordt aangesteld, zinvol kan benut worden. Het kan gaan om de Stad Antwerpen en de door haar gecontroleerde entiteiten, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en het Vlaamse Gewest en haar agentschappen (in het bijzonder de agentschappen van MOW). Om die reden treedt de aanbestedende dienst, met toepassing van art. 15 van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, voor die opdrachten ook op als aankoopcentrale/ opdrachtencentrale, met dien verstande dat geen enkele afnameverplichting Side 6 av 9

7 geldt in hoofde van de desbetreffende besturen. II. De Oosterweelverbinding: afbakening van de percelen Rechteroever en Linkeroever De Oosterweelverbinding is het project voor het sluiten van de Antwerpse Ring (R1) in het Noorden met behulp tunnels. Het bevat volgende onderdelen: op Linkeroever de aanleg van een tolplein, de aansluiting van de Oosterweelverbinding op alle hoofdwegen (E34 richting Knokke, E17 richting Gent en Kennedytunnel), het downgraden van de Waaslandtunnel, de aanleg van parallelwegen, landschapsvorming, de Scheldetunnel bestaande uit een 2X3 afgezonken tunnel in de Schelde voor doorgaand verkeer, met laterale vluchtgangen aan weerszijden en ruimte voor een fietspad, het Oosterweelknooppunt t.h.v. Noordkasteel volgens nieuw ontwerp dat de verbinding vormt tussen de Scheldetunnel en de tunnels onder de dokken, en dat op- en afritten bevat die toegang geven tot de Haven en het noorden van Antwerpen, rechteroever deel A bestaande uit een (4x2 +vluchtstrook) zinktunnel gelegen in Amerikadok en Straatsburgdok aansluitend op een C&C onder Noorderlaanbrug, Stelplaats Tjalkstraat, de HSL-bruggen om zo aan te sluiten op de R1 richting Nederland. Het bevat eveneens de heraanleg van de R1 onder de Groenendaallaan, rechteroever deel B. Het huidig Viaduct van Merksem wordt afgebroken en de nieuwe R1 gaat onder Schijnpoortweg, ligt vervolgens in een open sleuf t.h.v. Lobroekdok en gaat daarna over het Albertkanaal op een nieuw viaduct. De voorliggende opdracht heeft betrekking op voornoemd Oosterweelknooppunt, Rechteroever deel A en Rechteroever deel B (zie hierna III). III. Eigenlijke voorwerp van de opdracht 1. De voorliggende bevraging zal resulteren in het afsluiten van een kadercontract tussen de aanbestedende dienst en de gekozen dienstverlener. Het kadercontract zal ook aspecten en kenmerken van een raamovereenkomst kunnen omvatten. 2. Het kadercontract heeft betrekking op de dienstenprestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering, de begeleiding en de coördinatie van de studies ter realisatie van Oosterweelverbinding Rechteroever alsook aspecten van de begeleiding bij de implementatie ervan. De voorliggende studieopdracht heeft geen betrekking op het luik Linkeroever en de Scheldetunnel. Dit belet echter niet dat bepaalde aspecten alsnog kunnen worden toevertrouwd aan de dienstverlener wanneer zulks relevant is voor (bijvoorbeeld omwille van het projectoverschrijdend karakter, de onderlinge coördinatie, timing,... en meer algemeen de goede realisatie van) de voorliggende opdracht. Zo zal het bepalen van de optimale diepteligging van de Scheldetunnel deels of geheel kunnen toevertrouwd worden aan de opdrachtnemer in het kader van de voorliggende opdracht. 3. De prestaties omvatten de algemene studieprestaties inzake de Oosterweelverbinding Rechteroever (m.i.v. het Oosterweelknooppunt) met ondermeer: het opstellen van een ontwerp voor de cut & cover, het voorbereiden en indienen van de stedenbouwkundige aanvragen, het opstellen van de bestek(ken) voor de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever, de begeleiding bij de gunningsprocedure(s) voor de keuze van de opdrachtnemer(s) voor de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever, acceptatie en toetsing in het kader van de uitvoering van de desbetreffende werken, diverse deelopdrachten die gerelateerd zijn aan de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever. 4. Daarnaast kan de aanbestedende dienst als aankoopcentrale / opdrachtencentrale studieopdrachten plaatsen bij de dienstverlener, en dit in voorkomend geval in naam en voor rekening van de aanbestedende overheden die studies uitschrijven die verband houden met de realisatie van de Oosterweelverbinding Rechteroever. 5. De bijstand die de dienstverlener moet verlenen, zal diverse disciplines bestrijken. Side 7 av 9

8 Hierna wordt voor de duidelijkheid alvast een overzicht gegeven van de disciplines waarvan de aanbestedende dienst meent dat deze zeker aan bod zullen komen en die aanwezig moeten zijn in het team van de dienstverlener. De opsomming van handelingen en activiteiten en vereiste competentiedomeinen is evenwel niet noodzakelijk exhaustief. burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde, tunnelbouw, specifiek Cut&Cover en afzinken, bruggen- en wegenbouw, electromechanica, grondverzet, geologie en topografie, milieutechniek, architectuur en landschapsvorming, hydraulica, geluid. 6. Er geldt geen exclusiviteit. De aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om bepaalde studieopdrachten alsook aspecten van de dienstverlening in het kader van de voorbereiding en opvolging van de (aanbesteding van de) werken toe te vertrouwen aan een derde. 7. Het luik engineering zal deel uitmaken van de aannemingsovereenkomsten met bertrekking tot de uitvoering van de werken, en zal aldus niet begrepen zijn in de beoogde kaderovereenkomst. II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.6) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten Afdeling IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1. Prijs. Weging Plan van aanpak voor de uitvoering. Weging Kwaliteit van het team en de garanties voor de goede uitvoering van de opdracht. Weging 30 Side 8 av 9

9 IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst BAM-BAM2011/006-F03 IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht neen Afdeling V: Gunning van een opdracht Opdracht nr: 1 V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: V.2) Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund THV ROTS, p.a. Grontmij Belgium nv Stationsstraat 51, 2800 Mechelen, BELGIË V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht V.5) Inlichtingen over uitbesteding Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen VI.2) Nadere inlichtingen: VI.3) Beroepsprocedures VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie VI.3.2) Instellen van beroep VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging: CPV koder Kode Beskrivelse Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester Side 9 av 9

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42060939.aspx Ekstern anbuds ID 85746-2014 Konkurranse type: Tildeling

Nadere informatie

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37107586.aspx Ekstern anbuds ID 3977-2013 Konkurranse type: Tildeling

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33006171.aspx Ekstern anbuds ID 135678-2012 Konkurranse

Nadere informatie

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34616382.aspx Ekstern anbuds ID 354376-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Financial and insurance services

Financial and insurance services Financial and insurance services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36839772.aspx Ekstern anbuds ID 391581-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Central bank services

Central bank services Central bank services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/27874317.aspx Ekstern anbuds ID 135676-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Security services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 24.05.2013 04:15. Versjon 1

Security services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 24.05.2013 04:15. Versjon 1 Security services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39169621.aspx Ekstern anbuds ID 168753-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Repair and maintenance of plant

Repair and maintenance of plant Repair and maintenance of plant Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36917837.aspx Ekstern anbuds ID 161416-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Printers and plotters

Printers and plotters Printers and plotters Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32000425.aspx Ekstern anbuds ID 200069-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

School catering services

School catering services School catering services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35048229.aspx Ekstern anbuds ID 240388-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of personnel including temporary staff Supply services of personnel including temporary staff Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37727483.aspx Ekstern anbuds ID 51418-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services Advertising and marketing services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31359301.aspx Ekstern anbuds ID 405573-2011 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Mobile telephones. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Mobile telephones. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Mobile telephones Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37643703.aspx Ekstern anbuds ID 385319-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Cleaning and sanitation services

Cleaning and sanitation services Cleaning and sanitation services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40349532.aspx Ekstern anbuds ID 421544-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Support services for land transport

Support services for land transport Support services for land transport Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40253615.aspx Ekstern anbuds ID 242699-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Social work and related services

Social work and related services Social work and related services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44240137.aspx Ekstern anbuds ID 122900-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Office supplies. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse :14. Versjon 1

Office supplies. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse :14. Versjon 1 Office supplies Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38327516.aspx Ekstern anbuds ID 98879-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Begrenset

Nadere informatie

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40173201.aspx Ekstern anbuds ID 232962-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Endret dato :17

Endret dato :17 Cleaning services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37687394.aspx Ekstern anbuds ID 201808-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Education and training services

Education and training services Education and training services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42385761.aspx Ekstern anbuds ID 421775-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/27980821.aspx Ekstern anbuds ID 186793-2012 Konkurranse

Nadere informatie

Telecommunications services

Telecommunications services Telecommunications services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37911794.aspx Ekstern anbuds ID 207199-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of personnel including temporary staff Supply services of personnel including temporary staff Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33283966.aspx Ekstern anbuds ID 307196-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681713.aspx Ekstern anbuds ID 29998-2014 Konkurranse

Nadere informatie

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 14.03.

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 14.03. Construction work Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32474700.aspx Ekstern anbuds ID 84408-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Nadere informatie

Endret dato 19.03.2013 04:13

Endret dato 19.03.2013 04:13 Painting work Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/27610333.aspx Ekstern anbuds ID 90079-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Konkurranse

Nadere informatie

Road construction works

Road construction works Road construction works Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32129500.aspx Ekstern anbuds ID 339616-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Surveillance and security systems and devices

Surveillance and security systems and devices Surveillance and security systems and devices Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34829212.aspx Ekstern anbuds ID 44935-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Roof maintenance work

Roof maintenance work Roof maintenance work Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39274330.aspx Ekstern anbuds ID 443059-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Machinery-inspection services

Machinery-inspection services Machinery-inspection services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37796525.aspx Ekstern anbuds ID 164956-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Printed matter and related products

Printed matter and related products Printed matter and related products Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31138375.aspx Ekstern anbuds ID 240391-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Technical inspection services of engineering structures

Technical inspection services of engineering structures Technical inspection services of engineering structures Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/36701609.aspx Ekstern udbuds ID 278539-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Nadere informatie

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 2. Dato for offentliggjørelse 08.05.

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 2. Dato for offentliggjørelse 08.05. Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42881920.aspx Ekstern anbuds ID 155888-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33520197.aspx External tender id 335123-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Alarm system and antenna installation work

Alarm system and antenna installation work Alarm system and antenna installation work Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/32719871.aspx Ekstern udbuds ID 5988-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Nadere informatie

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361. Recruitment services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.aspx External tender id 208223-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Simplified

Nadere informatie

Legal services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/9/2013 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38078799.

Legal services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/9/2013 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38078799. Legal services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38078799.aspx External tender id 79113-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a contract

Nadere informatie

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31850493.aspx External tender id 39782-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Telephone and data transmission services

Telephone and data transmission services Telephone and data transmission services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30970375.aspx External tender id 147690-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Building construction work

Building construction work Building construction work Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/26882886.aspx Ekstern udbuds ID 193-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Nadere informatie

Publish date 3/23/2013 4:16 AM. Change date 3/23/2013 4:16 AM

Publish date 3/23/2013 4:16 AM. Change date 3/23/2013 4:16 AM Security services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33600138.aspx External tender id 97175-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Architectural, engineering and planning services

Architectural, engineering and planning services Architectural, engineering and planning services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40152243.aspx Väline hanke ID 138970-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

Scientific installations

Scientific installations Scientific installations Info Version 7 Url http://com.mercell.com/permalink/31342675.aspx External tender id 395722-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Digital telephone exchanges

Digital telephone exchanges Digital telephone exchanges Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30192393.aspx External tender id 87466-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure

Nadere informatie

Market and economic research; polling and statistics

Market and economic research; polling and statistics Market and economic research; polling and statistics Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31855494.aspx Väline hanke ID 371692-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine

Nadere informatie

Construction work for steel bridges

Construction work for steel bridges Construction work for steel bridges Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39450439.aspx External tender id 385986-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Julkaisu pm 1.10.2013 4:24. Muokkauspäivämäärä 1.10.2013 4:24

Julkaisu pm 1.10.2013 4:24. Muokkauspäivämäärä 1.10.2013 4:24 Office furniture Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/39651572.aspx Ulkoinen hankinta ID 328503-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely Avoin

Nadere informatie

Street-lighting maintenance services

Street-lighting maintenance services Street-lighting maintenance services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38425347.aspx External tender id 295138-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Backup or recovery software package

Backup or recovery software package Backup or recovery software package Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35928608.aspx Ekstern anbuds ID 314759-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Road transport services

Road transport services Road transport services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39374887.aspx External tender id 386975-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Architectural, construction, engineering and inspection services

Architectural, construction, engineering and inspection services Architectural, construction, engineering and inspection services Инфо Версия 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36513239.aspx Внешний ID тендера 289027-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип

Nadere informatie

Insurance services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Insurance services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Insurance services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39172899.aspx External tender id 10011-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Nadere informatie

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work Project-management services other than for construction work Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35742582.aspx Väline hanke ID 99208-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu

Nadere informatie

Construction-site supervision services

Construction-site supervision services Construction-site supervision services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39151041.aspx Ekstern anbuds ID 167733-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Nadere informatie

Catering services. Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Julkaisu pm 26.3.2014 4:40. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/43963710.

Catering services. Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Julkaisu pm 26.3.2014 4:40. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/43963710. Catering services Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/43963710.aspx Ulkoinen hankinta ID 102267-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely Avoin

Nadere informatie

Beds for medical use. Info. Buyer. Version changes Contract award. Publish date 5/2/2014 8:20 AM. Version 2

Beds for medical use. Info. Buyer. Version changes Contract award. Publish date 5/2/2014 8:20 AM. Version 2 Beds for medical use Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40262837.aspx External tender id 147575-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Lifting and handling equipment

Lifting and handling equipment Lifting and handling equipment Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45056270.aspx Ekstern anbuds ID 349685-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Collection agency services

Collection agency services Collection agency services Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/42166845.aspx Ulkoinen hankinta ID 308189-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Nadere informatie

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19

Avaldamise kp 5.07.2014 5:19. Muutmisaeg 5.07.2014 5:19 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/43030616.aspx Väline hanke ID 226589-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39690480.aspx External tender id 360245-2013 Tender type

Nadere informatie

Telephone switchboards

Telephone switchboards Telephone switchboards Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32390489.aspx External tender id 186502-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Paper collecting services

Paper collecting services Paper collecting services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/35434477.aspx Ekstern anbuds ID 391736-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43589836.aspx Väline hanke ID 383234-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31222999.aspx External tender id 147166-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Presents and rewards. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 22-10-2013 04:31. Version 2

Presents and rewards. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Dato for offentliggørelse 22-10-2013 04:31. Version 2 Presents and rewards Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/39249058.aspx Ekstern udbuds ID 355884-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud

Nadere informatie

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30485224.aspx External tender id

Nadere informatie

Restoration work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 7. Publish date 14.08.2012 04:10. Change date 14.08.

Restoration work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 7. Publish date 14.08.2012 04:10. Change date 14.08. Restoration work Info Version 7 Url http://com.mercell.com/permalink/29206229.aspx External tender id 258053-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 1/ 13 BE001 15/06/2015 - BDA nummer: 2015-515413 Standaardformulier 3 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Repair and maintenance services of building installations

Repair and maintenance services of building installations Repair and maintenance services of building installations Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30383905.aspx Ekstern anbuds ID 165992-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Printers and plotters

Printers and plotters Printers and plotters Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42207835.aspx Väline hanke ID 120456-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Financial and insurance services

Financial and insurance services Financial and insurance services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29970821.aspx Väline hanke ID 62494-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud

Nadere informatie

Printed matter and related products

Printed matter and related products Printed matter and related products Info Versija 2 Nuoroda http://com.mercell.com/permalink/32709302.aspx Išorinis pasiūlimas 265212-2012 Skelbimo tipas Laimėti konkursai Dokumento tipas Sutarties paskyrimas

Nadere informatie

Electricity. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 12.12.2012 5:14

Electricity. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 12.12.2012 5:14 Electricity Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35684946.aspx Väline hanke ID 393704-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Nadere informatie

Scaffolding work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 8/9/2013 5:35 AM. Change date 8/9/2013 5:35 AM

Scaffolding work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 8/9/2013 5:35 AM. Change date 8/9/2013 5:35 AM Scaffolding work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37481612.aspx External tender id 269520-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Nadere informatie

Typing, word-processing and desktop publishing services

Typing, word-processing and desktop publishing services Typing, word-processing and desktop publishing services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/27894316.aspx External tender id 49362-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40848506.aspx Väline hanke ID 11779-2014 Hanke liik Hanke aruanne

Nadere informatie

Tilbudsfrist 27.08.2013 14:00. Endret dato 16.07.2013 04:26

Tilbudsfrist 27.08.2013 14:00. Endret dato 16.07.2013 04:26 Passenger cars Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202299.aspx Ekstern anbuds ID 235691-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Nadere informatie

Quay construction work

Quay construction work Quay construction work Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41636206.aspx Ekstern anbuds ID 361097-2013 Konkurranse type: Veiledende kunngjøringer Dokument type Veiledende

Nadere informatie

Construction work for research buildings

Construction work for research buildings Construction work for research buildings Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37997987.aspx External tender id 352682-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Nadere informatie

Publish date 10/28/2014 4:09 AM. Change date 10/28/2014 4:09 AM

Publish date 10/28/2014 4:09 AM. Change date 10/28/2014 4:09 AM Facade work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44652137.aspx External tender id 366119-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Restricted procedure

Nadere informatie

Natural gas. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 07-08-2013 05:04

Natural gas. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 07-08-2013 05:04 Natural gas Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39192680.aspx Ekstern udbuds ID 264658-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

IT services: consulting, software development, Internet and support

IT services: consulting, software development, Internet and support IT services: consulting, software development, Internet and support Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29770394.aspx Väline hanke ID 233522-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik

Nadere informatie

Enterprise resource planning software package

Enterprise resource planning software package Enterprise resource planning software package Info Versija 2 Nuoroda http://com.mercell.com/permalink/34891134.aspx Išorinis pasiūlimas 388000-2012 Skelbimo tipas Laimėti konkursai Dokumento tipas Sutarties

Nadere informatie

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43563828.aspx Ekstern anbuds

Nadere informatie

Construction work. Informācija. Informācija par pircēju. Versijas izmaiņas Contract award. Publicēšanas datums 18.01.2012. 5:11.

Construction work. Informācija. Informācija par pircēju. Versijas izmaiņas Contract award. Publicēšanas datums 18.01.2012. 5:11. Construction work Informācija Versija 2 Iepirkuma adrese http://com.mercell.com/permalink/29010015.aspx Ārējs iepirk. ident. Nr. 15970-2012 Iepirkuma veids Rezultātu paziņojums Dokumenta veids Līguma piešķiršana

Nadere informatie

Supply services of personnel including temporary staff

Supply services of personnel including temporary staff Supply services of personnel including temporary staff Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/37539295.aspx External tender id 423165-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Nadere informatie

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 4. Avaldamise kp 23.11.2012 5:08 Construction work Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/33214676.aspx Väline hanke ID 371226-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Piiratud menetlus

Nadere informatie

Agricultural services

Agricultural services Agricultural services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30418102.aspx Väline hanke ID 26538-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Slutdato 08-03-2012 10:00. Dokumentfrist 01-03-2012 23:59. Ændret dato 19-01-2012 04:22

Slutdato 08-03-2012 10:00. Dokumentfrist 01-03-2012 23:59. Ændret dato 19-01-2012 04:22 Fuels Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31617555.aspx Ekstern udbuds ID 18952-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt type Vareindkøbskontrakter

Nadere informatie

Sewage services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 20.05.2014 04:21

Sewage services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 20.05.2014 04:21 Sewage services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44986901.aspx Ekstern anbuds ID 167826-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Nadere informatie

Printed matter and related products

Printed matter and related products Printed matter and related products Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31671548.aspx Ekstern anbuds ID 24154-2012 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Nadere informatie

Tilbudsfrist 23.12.2014 12:00. Endret dato 15.11.2014 04:14

Tilbudsfrist 23.12.2014 12:00. Endret dato 15.11.2014 04:14 Pumps Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47738399.aspx Ekstern anbuds ID 390367-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Enexis BV Nationale identificatie: 1582320 Postadres: Magistratenlaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting Saxion Nationale identificatie: 522165120 Postadres: M.H. Tromplaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Politie Nationale identificatie: 111668359 Postadres: Ringwade 51 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid Nationale identificatie:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Zwolle Nationale identificatie: 401747134 Postadres: Grote Kerkplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente PijnackerNootdorp Nationale identificatie: 512074379 Postadres:

Nadere informatie