Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6"

Transcriptie

1 Oostende

2 Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit van een van de MOE-landen 1 Top 5 van nationaliteiten 1 en aandeel vreemdelingen, naar geslacht en leeftijd 2 Evolutie van aandeel vreemdelingen ten opzichte van de totale bevolking van 2001 tot 2014 (grafiek) 2 Personen van buitenlandse herkomst 3 en aandeel personen van buitenlandse herkomst in en aandeel personen van buitenlandse herkomst, totaal en naar herkomstgroep 3 en aandeel personen van buitenlandse herkomst, naar geslacht en leeftijd 3 en aandeel personen van buitenlandse herkomst, naar nationaliteitshistoriek 4 Evolutie van aandeel personen van buitenlandse herkomst t.o.v. totale bevolking van 2009 tot 2013 (grafiek) 4 en aandeel personen van buitenlandse herkomst zonder personen van Nederlandse herkomst 4 Migraties van vreemdelingen 5 Verhuisbewegingen binnen België en van en naar het buitenland van personen met vreemde nationaliteit 5 Verhuisbewegingen binnen België (interne migraties), in de loop van het jaar 5 Verhuisbewegingen van en naar het buitenland (internationale migraties), in de loop van het jaar 5 Saldo van alle verhuisbewegingen, in de loop van het jaar 5 Evolutie van intern en extern migratiesaldo (grafiek) 5 Woonwagenbewoners 6 woonwagengezinnen in 2003 en Inburgering Instroom nieuwkomers 7 meerderjarige nieuwkomers en profiel in nieuwkomers 7 Profiel van de nieuwkomers 7 Evolutie van het aantal meerderjarige nieuwkomers (grafiek) 8 inburgeraars dat zich heeft aangemeld bij een onthaalbureau 9 meerderjarige personen dat zich in de loop van 2014 voor het eerst heeft aangemeld bij een onthaalbureau 9 inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft getekend 10 meerderjarige personen dat in de loop van 2014 voor het eerst een inburgeringscontract heeft ondertekend 10 inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald 11 meerderjarige personen dat in de loop van 2014 een inburgeringsattest heeft behaald 11 Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 18 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Evolutie van de werkzaamheidsgraad (totaal) per herkomstgroep 13 Loontrekkenden en zelfstandigen 14 Aandeel loontrekkenden en zelfstandigen bij de werkende personen van 18 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Loontrekkenden naar sector 15 Aandeel loontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar naar sector per herkomstgroep in Loontrekkenden naar arbeidsregime en dagloonklasse 17 Aandeel loontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar naar arbeidsregime en dagloonklasse per herkomstgroep in

3 Werkloosheidsgraad 19 Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (=som van de werkenden en werkzoekenden) van 18 tot en met 64 jaar 19 naar herkomstgroep in 2013 Evolutie van de werkloosheidsgraad (totaal) per herkomstgroep 20 Lage werkintensiteit 21 Aandeel personen van 0 tot 59 jaar dat leeft in een gezin met lage werkintensiteit (in %) naar herkomstgroep 21 Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) 22 NWWZ naar herkomstgroep en aandeel van de herkomstgroepen in het totaal aantal NWWZ in Jobloze schoolverlaters 24 NWWZ in beroepsinschakelingstijd naar herkomstgroep en aandeel van de verschillende herkomstgroepen in 24 het totaal aantal NWWZ in beroepsinschakelingstijd, in 2013 Onderwijs en vorming Deelname kleuter- en lageronderwijs 25 leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal in Leerlingen in het kleuteronderwijs 25 Leerlingen in het lager onderwijs Deelname secundair onderwijs 26 leerlingen in het gewoon secundair onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal in Totaal secundair onderwijs 26 Eerste graad 26 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 26 Technisch secundair onderwijs (TSO) 26 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 27 Beroepssecundair onderwijs (BSO) 27 Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) 27 Deeltijds beroepssecundair onderwijs 27 Schoolse vertraging lager en secundair onderwijs 28 leerlingen in het gewoon lager en het gewoon secundair onderwijs woonachtig in de gemeente met minstens 1 jaar schoolse vertraging, naar thuistaal in Lager onderwijs 28 Secundair onderwijs 28 Deelname volwassenonderwijs 29 cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Huisvesting Toegang tot sociale huisvesting 30 huurders en kandidaat-huurders naar nationaliteitsgroep in Welzijn en armoede Sociale bijstand 31 Aandeel personen dat een (equivalent) leefloon ontvangt (in %) naar herkomstgroep in Kansarmoede-index van Kind en Gezin 32 Geboorten in kansarme gezinnen naar herkomst van de moeder, gemiddelde van 2011, 2012 en Participatie Deelname aan verkiezingen 33 personen met vreemde nationaliteit dat zich als kiezer heeft ingeschreven bij de gemeenteraadsverkiezingen 33 van 14 oktober 2012 en aandeel van de ingeschreven kiezers t.o.v. het aantal potentiële kiezers, naar nationaliteitsgroep

4 Voorwoorddsfdfsdfsdfsdfsdfsdf dsfdfsdfsdfsdfsdfsdf dsfdfsdfsdfsdfsdfsdf dsfdfsdfsdfsdfsdfsdf De Vlaamse samenleving is een diverse samenleving met verschillende nationaliteiten, afkomsten, religies, Samen met burgers van verschillende herkomst en met respect voor ieders identiteit, geloof en cultuur een gedeelde toekomst en een gedeelde samenleving opbouwen, is de uitdaging waar we voor staan. Gebaseerd op een gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, wil het integratie- en inburgeringsbeleid er voor zorgen dat iedereen op een zelfstandige en evenredige manier kan participeren en ook effectief participeert. Het integratiebeleid kan pas succesvol zijn wanneer gemeentebesturen dit op lokaal niveau mee vorm geven. Het samenleven vindt immers plaats in een buurt, in een wijk, in een gemeente of stad. Lokale besturen moeten hun integratiebeleid kunnen afstemmen op de specifieke knelpunten en prioriteiten die er in hun gemeente zijn. dsfdfsdfsdfsdfsdfsdf Daarom stelt de Vlaamse Overheid de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor ter beschikking. Die geeft de gemeenten een duidelijk zicht op het aantal en de positie van vreemdelingen en personen met een buitenlandse herkomst op vlak van tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, welzijn, armoede en participatie in hun gemeente. Deze lokale cijfers laten de gemeentebesturen toe om beleidskeuzes te objectiveren of bij te sturen. Het maakt van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor een waardevol beleidsondersteunend instrumentdsfdfsdfsdfsdfsdfsdf Ik wens u veel succes toe bij het uitbouwen van een lokaal en inclusief integratiebeleid en ben ervan overtuigd dat deze monitor u daarbij kan helpen. Liesbeth Homans Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

5 Inleiding Dit is de vierde editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM). Deze monitor werd op vraag van de Vlaamse minister van Inburgering ontwikkeld ter ondersteuning van het integratiebeleid van steden en gemeenten. Het gaat om een set van omgevingsindicatoren die het lokale inburgerings- en integratiegebeuren in kaart brengt om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake. De LIIM is het resultaat van een samenwerkingsprotocol tussen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). Het team Integratie van ABB stuurde de ontwikkeling van de monitor aan in overleg met een gebruikersgroep met daarin vertegenwoordigers van de lokale integratiediensten en centra, het Kruispunt Migratie-Integratie, het Minderhedenforum en het kabinet van de minister van Inburgering. De concrete uitwerking van de indicatorenset en de cijfermatige invulling ervan gebeurt door SVR. Bij de keuze van de indicatoren werd vertrokken van een voorbereidend rapport dat in 2009 werd opgesteld in opdracht van de Vlaamse minister van Inburgering. Dat rapport bevatte een uitgebreide lijst van mogelijke indicatoren voor de LIIM. SVR maakte uit deze lijst een selectie van cijferreeksen op basis van hun beschikbaarheid, bruikbaarheid en relevantie. Daarbij stond voorop dat de lokale besturen en integratiediensten niet zelf belast zouden worden met het verzamelen van gegevens. Er wordt daarom enkel gewerkt met cijfergegevens die aangeleverd worden vanuit centrale Vlaamse of federale databanken. Het monitorrapport dat nu voorligt, geeft vooreerst via een aantal demografische indicatoren inzicht in de omvang en de samenstelling van de doelgroep van het lokale inburgerings- en integratiebeleid. Daarna wordt ingegaan op de maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst op vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, welzijn en armoede en maatschappelijke participatie. Voor de afbakening van deze groep is de huidige nationaliteit van de persoon geen sluitend criterium. Heel wat vreemdelingen hebben namelijk in de loop der jaren de Belgische nationaliteit verworven. De kinderen van deze personen beschikken van bij hun geboorte automatisch over de Belgische nationaliteit. Ook een kind van ouders met een vreemde nationaliteit dat in België geboren wordt, kan onder bepaalde voorwaarden automatisch of na een nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit verwerven. Bij de operationalisering van de groep personen van buitenlandse herkomst wordt in deze monitor daarom waar mogelijk rekening gehouden met de nationaliteitshistoriek van de persoon zelf en van diens ouders. Dat sluit aan bij de afbakening zoals bepaald in artikel 3 van het Vlaamse Integratiedecreet van Daarin wordt de doelgroep van het integratiebeleid omschreven als de personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat. In de praktijk is het niet bij alle indicatoren mogelijk om de doelgroep op deze manier af te bakenen. Er wordt daarom in een aantal gevallen gewerkt met een second best -operationalisering die rekening houdend met wat momenteel beschikbaar is, bovenstaande operationalisering zo dicht mogelijk benadert. Het is bij de interpretatie van de cijfers dan ook noodzakelijk steeds goed de gebruikte operationalisering voor ogen te houden. Deze monitor werd opgenomen als een thematisch project binnen de portaal Lokale Statistieken ( Voor elke gemeente uit het Vlaamse Gewest kan daar een digitaal cijferrapport afgeladen worden met daarin de gemeentelijke resultaten op de verschillende indicatoren en een vergelijking van deze resultaten met de score van het Vlaamse Gewest als geheel en de gemiddelde score van een groep vergelijkbare gemeenten. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de zogenaamde VRIND-indeling van gemeenten. Deze is gebaseerd op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie. De 308 Vlaamse gemeenten worden daarbij ingedeeld in 9 groepen: 2 grootsteden, 19 gemeenten in de grootstedelijke rand, 13 gemeenten in de stedelijke rand rond Brussel, 11 centrumsteden, 21 structuurondersteunende steden, 20 gemeenten in de regionaal stedelijke rand, 25 kleinstedelijk provinciale gemeenten, 96 gemeenten in het overgangsgebied en 101 gemeenten op het platteland. Meer informatie over deze opdeling en de classificatie van elke individuele gemeente kan u vinden op Ook voor de gemeenten uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is vanaf deze editie een digitaal cijferrapport beschikbaar. Voorlopig bevat dit rapport slechts een beperkt aantal indicatoren. In de komende edities van de LIIM zullen ook voor deze gemeenten meer en meer gegevens beschikbaar komen. Naast dit kant-en-klare cijferrapport per gemeente kan u voor een beperkt aantal reeksen van de LIIM ook zelf een rapport maken met cijfers van de door u gewenste gemeenten en groepen van gemeenten. Dat kan via aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/inburgering.html.

6 Specifiek voor de 2 grootsteden en 11 centrumsteden zijn daarnaast dankzij de Stadsmonitor een aantal extra relevante indicatoren beschikbaar. Het gaat onder meer over de diversiteit van het stadspersoneel en de houding van de tegenover diversiteit. U kan deze gegevens vinden op In deze LIIM vindt u, door bovenaan te klikken op de leeswijzerlink, bij elke cijferreeks nuttige informatie over onder meer gebruikte definities, kwaliteit van de cijfers, instanties die de cijfers hebben aangemaakt en methodologische aandachtspunten. De gegevensverzameling voor deze editie van de LIIM werd afgesloten in januari De LIIM wordt jaarlijks geactualiseerd met de meest recente beschikbare cijfergegevens. Maar ook de indicatorenset zelf is een dynamisch gegeven. Het valt te verwachten dat in de komende jaren steeds meer cijferreeksen beschikbaar zullen komen en dat de operationalisering van de doelgroep zoals beschreven in het Vlaamse Integratiedecreet bij steeds meer indicatoren steeds beter benaderd zal kunnen worden. Alle opmerkingen en suggesties over deze monitor kan u kwijt via

7 Vreemdelingen Demografie en aandeel personen met vreemde nationaliteit (*) in 2014 Bron: ADS, bewerking SVR Leeswijzer: en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep Totaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest ,6 8,2 7,5 Nationaliteitsgroep Nederland 460 0,7 1,3 2,0 Buurlanden zonder NL 450 0,6 0,4 0,5 West- en Noord-EU ,3 0,2 0,3 Zuid-EU ,5 1,2 0,9 EU ,9 1,1 1,2 Europa niet-eu 764 1,1 0,6 0,4 Turkije 21 0,0 0,3 0,3 Maghreb 188 0,3 0,7 0,5 Andere landen ,3 2,5 1,5 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit van een van de MOE-landen MOE-landen ,0 2,0 1,9 verschillende vreemde nationaliteiten: 130 Top 5 van nationaliteiten Oostende 1. Nederland 460 0,7 2. Afghanistan 422 0,6 3. Frankrijk 294 0,4 4. Rusland 292 0,4 5. Irak 254 0,4 VRIND.centrumsteden 1. Nederland 1,3 2. Marokko 0,6 3. Italië 0,6 4. Polen 0,4 5. Roemenië 0,4 Vlaams Gewest 1. Nederland 2,0 2. Polen 0,5 3. Marokko 0,4 4. Italië 0,4 5. Frankrijk 0,3 (*) Vreemde nationaliteit : huidige niet-belgische nationaliteit -1- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

8 Vreemdelingen (vervolg) Demografie en aandeel vreemdelingen, naar geslacht en leeftijd Geslacht Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest per geslacht per geslacht per geslacht M ,7 8,7 7,9 V ,5 7,8 7,2 Leeftijd per leeftijdsgroep per leeftijdsgroep per leeftijdsgroep 0-5j ,1 9,8 9,0 6-11j 324 9,6 7,4 7, j 289 8,1 6,6 6, j ,1 11,2 8, j ,0 16,2 12, j ,5 10,2 9, j 646 4,2 4,9 5, j 351 2,7 3,5 3,8 80j en ouder 107 1,8 2,4 2,2 Evolutie van aandeel vreemdelingen t.o.v. de totale bevolking van 2001 tot 2014 in % 9,0 8,0 Gemeente Oostende VRIND-indeling Vlaams Gewest 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

9 Demografie Personen van buitenlandse herkomst en aandeel personen van buitenlandse herkomst (*) in 2013 Bron: DWH AM&SB KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: en aandeel personen van buitenlandse herkomst, totaal en naar herkomstgroep Totaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest ,9 21,8 18,4 Herkomstgroepen Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest Totaal EU-herkomst ,5 8,0 8,4 - Buurlanden ,4 3,3 4,6 - West- en Noord-EU ,0 0,5 0,5 - Zuid-EU ,0 2,7 1,9 - EU ,0 1,6 1,5 Totaal niet-eu-herkomst ,4 13,8 10,0 - Europa niet-eu ,0 2,2 1,4 - Turkije 138 0,2 2,4 2,0 - Maghreb 763 1,1 3,8 2,8 - Andere landen ,2 5,3 3,8 en aandeel personen van buitenlandse herkomst, naar geslacht en leeftijd Geslacht Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest per geslacht per geslacht per geslacht M ,9 22,6 18,9 V ,9 21,0 18,0 Leeftijd inwoner per leeftijdgroep inwoner per leeftijdgroep inwoner per leeftijdgroep 0-5 jaar ,4 40,7 34, jaar ,0 36,7 31, jaar ,7 30,6 26, jaar ,5 29,4 23, jaar ,2 31,8 26, jaar ,2 23,5 19, jaar ,7 12,3 10, jaar 852 6,6 6,9 6,3 80 jaar en ouder 251 4,2 4,0 3,2 (*) Buitenlandse herkomst: huidige of eerste nationaliteit van persoon zelf is niet-belgisch of eerste nationaliteit van vader of moeder is niet- Belgisch. -3- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

10 Demografie Personen van buitenlandse herkomst (vervolg) en aandeel personen van buitenlandse herkomst, naar nationaliteitshistoriek Nationaliteitshistoriek Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest Niet-Belgen ,1 7,9 7,3 Belgen geboren als niet- Belg ,6 7,7 5,7 Belgen geboren als Belg ,6 5,7 5,1 Onvolledige historiek 379 0,5 0,5 0,3 Evolutie van aandeel personen van buitenlandse herkomst ten opzichte van de totale bevolking van 2009 tot 2013 in % 23,0 22,0 21,0 Gemeente VRIND-indeling Vlaams Gewest 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13, en aandeel personen van buitenlandse herkomst zonder personen van Nederlandse herkomst in 2013 (*) Buitenlandse herkomst zonder NL Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest ,7 19,7 15,2 (*) Personen van buitenlandse herkomst volgens de definitie van artikel 1, 4 van het BVR van 26/10/2012 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaams integratiebeleid. -4- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

11 Demografie Migraties van vreemdelingen Verhuisbewegingen binnen België en van en naar het buitenland van personen met vreemde nationaliteit (*) Bron: ADS, bewerking SVR Leeswijzer: Verhuisbewegingen binnen België (interne migraties) 1, in de loop van het jaar Oostende Interne inwijking Interne uitwijking Saldo interne migraties Verhuisbewegingen van en naar het buitenland (internationale migraties), in de loop van het jaar Internationale inwijking Internationale uitwijking Oostende vanuit buitenland vanuit wachtregister herinschrijving totaal naar buitenland naar wachtregister ambtshalve geschrapt totaal Saldo internationale migraties Saldo van alle verhuisbewegingen, in de loop van het jaar Oostende Totaal migratiesaldo Gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België. 2 ADS gebruikt de term "veranderd van register (binnen)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)" en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale inwijkingen. 3 Vanaf 2010 wordt ambtshalve schrapping en herinschrijving enkel genoteerd als beide gebeurtenissen niet in hetzelfde kalenderjaar vallen. 4 ADS gebruikt de term "veranderd van register (buiten)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)" en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale inwijkingen. 5 Cijfers vóór 2010 zijn niet perfect vergelijkbaar met cijfers vanaf 2010 ten gevolge van wijzigingen in de definities (zie voetnoten 2, 3 en 4). Evolutie van intern en extern migratiesaldo voor Oostende Saldo interne migraties Saldo internationale migraties (*) Vreemde nationaliteit : huidige niet-belgische nationaliteit -5- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

12 Woonwagenbewoners woonwagengezinnen (*) in 2003 en 2011 Demografie Bron: Kruispunt Migratie-Integratie Leeswijzer: n_jaar Oostende Gemiddelde van VRIND.centrumsteden Totaal Vlaams Gewest tot 5 11 tot tot 5 11 tot (*) Woonwagengezinnen = gezinnen die op moment van de telling daadwerkelijk in een woonwagen wonen. -6- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

13 Inburgering Instroom nieuwkomers meerderjarige nieuwkomers (*) en profiel in 2014 Bron: ABB - Kruispuntbank Inburgering Leeswijzer: nieuwkomers Totaal Oostende Gemiddelde VRIND.centrumsteden Totaal Vlaams Gewest Profiel van de nieuwkomers Geslacht Oostende nieuwkomers Gemiddelde VRIND.centrumsteden nieuwkomers Totaal Vlaams Gewest nieuwkomers M ,3 51,7 52,6 V ,7 48,3 47,4 Leeftijd nieuwkomers nieuwkomers nieuwkomers jaar ,0 71,7 64, jaar ,7 22,6 27, jaar 33 7,3 4,8 6, ,0 1,0 1,3 Nationaliteitsgroep nieuwkomers nieuwkomers nieuwkomers Nederlander 36 8,0 9,0 14,8 EU+ zonder NL ,0 56,9 50,6 Derderlander ,3 33,3 33,7 Onbepaald 3 0,7 0,8 0,9 Statuut nieuwkomers nieuwkomers nieuwkomers Arbeidsmigrant 87 19,3 17,3 18,3 Asielzoeker 10 2,2 3,9 4,8 Europees onderdaan waarvan reden van migratie onbekend ,7 36,7 39,4 Geregulariseerde 0 0,0 0,4 0,5 Gezinshereniger ,2 19,9 22,4 Student EU+ 0 0,0 13,0 3,6 Onbepaald 10 2,2 0,9 1,5 Overige 60 13,3 7,9 9,5 Doelgroep nieuwkomers nieuwkomers nieuwkomers Verplicht ,3 13,9 15,3 Rechthebbend ,4 77,4 77,7 Onbepaald 28 6,2 8,7 7,0 (*) Nieuwkomers = personen die zich recentelijk, voor het eerst en voor lange duur (meer dan 3 maanden) in Vlaanderen komen vestigen. -7- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

14 Inburgering Instroom nieuwkomers (vervolg) Evolutie van het aantal meerderjarige nieuwkomers (2010=100) Gemeente VRIND-indeling Vlaams Gewest Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

15 Inburgering inburgeraars dat zich heeft aangemeld bij een onthaalbureau meerderjarige personen dat zich in de loop van 2014 voor het eerst heeft aangemeld bij een onthaalbureau (*) Bron: ABB - Kruispuntbank Inburgering Leeswijzer: Totaal Oostende Gemiddelde VRIND.centrumsteden Totaal Vlaams Gewest Nationaliteitsgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest aanmelders % t.ov. totaal aantal aanmelders aanmelders Nederlander 0 0,0 0,7 1,2 EU+ zonder NL 81 24,8 35,3 35,9 Derdelander ,3 59,6 58,1 Onbepaald 13 4,0 4,4 4,8 Doelgroep aanmelders aanmelders aanmelders Verplicht ,5 37,6 35,3 Rechthebbend ,5 59,5 61,6 Onbepaald 3 0,9 2,9 3,1 (*) Niet alle nieuwkomers zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Zie leeswijzer voor meer informatie. -9- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

16 Inburgering inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft getekend meerderjarige personen dat in de loop van 2014 voor het eerst een inburgeringscontract heeft ondertekend (*) Bron: ABB - Kruispuntbank Inburgering Leeswijzer: Totaal Oostende Gemiddelde VRIND.centrumsteden Totaal Vlaams Gewest Nationaliteitsgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest ondertekenaars ondertekenaars ondertekenaars Nederlander 0 0,0 0,5 0,7 EU+ zonder NL 55 19,9 32,3 33,8 Derdelander ,1 63,2 61,1 Onbepaald 11 4,0 4,1 4,4 Doelgroep ondertekenaars ondertekenaars ondertekenaars Verplicht ,0 42,5 39,8 Rechthebbend ,0 57,5 60,2 (*) Niet alle nieuwkomers zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Zie leeswijzer voor meer informatie Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

17 Inburgering inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald meerderjarige personen dat in de loop van 2014 een inburgeringsattest heeft behaald (*) Bron: ABB - Kruispuntbank Inburgering Leeswijzer: Totaal Oostende Gemiddelde VRIND.centrumsteden Totaal Vlaams Gewest Nationaliteitsgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest attest behaalders attest behaalders attest behaalders Nederlander 0 0,0 0,4 0,5 EU+ zonder NL 44 16,0 26,0 27,2 Derdelander ,8 70,1 69,4 Onbepaald 17 6,2 3,5 2,9 Doelgroep attest behaalders attest behaalders attest behaalders Verplicht ,5 52,2 51,0 Rechthebbend ,5 45,6 46,7 Onbepaald 0 0,0 2,2 2,3 (*) Niet alle nieuwkomers zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Zie leeswijzer voor meer informatie -11- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

18 Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad Aandeel werkenden in de bevolking van 18 tot en met 64 jaar (in %) naar herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Totaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 63,7 71,1 71,8 Totaal EU 57,1 58,4 56,3 - Buurlanden 59,3 58,9 53,1 - West- en Noord-EU14 53,1 53,5 51,0 - Zuid-EU14 56,9 57,1 60,9 - EU12 54,5 60,9 61,1 Totaal niet-eu 44,3 46,0 46,9 - Europa niet-eu 40,0 43,1 44,7 - Turkije 49,4 46,6 48,0 - Maghreb 48,0 46,0 47,5 - Andere landen 46,3 46,8 46,8 Mannen Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 66,6 74,0 75,6 Totaal EU 60,4 61,7 59,5 - Buurlanden 61,6 61,6 56,3 - West- en Noord-EU14 55,2 56,8 55,4 - Zuid-EU14 62,2 60,5 63,5 - EU12 59,5 65,7 64,6 Totaal niet-eu 48,5 52,5 54,1 - Europa niet-eu 44,0 47,5 49,1 - Turkije 56,9 57,7 60,3 - Maghreb 50,7 55,8 57,9 - Andere landen 50,3 49,9 49,8 Vrouwen Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 60,7 68,2 67,9 Totaal EU 53,4 54,9 53,0 - Buurlanden 56,8 56,1 49,8 - West- en Noord-EU14 50,7 49,8 46,2 - Zuid-EU14 50,0 53,3 57,9 - EU12 49,0 56,6 57,8 Totaal niet-eu 39,9 39,2 39,7 - Europa niet-eu 36,5 39,2 40,8 - Turkije 36,7 34,7 34,7 - Maghreb 44,2 35,3 36,4 - Andere landen 41,7 43,6 43,9 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

19 Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad (vervolg) 18 tot en met 24 jaar Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 40,4 39,4 40,3 Totaal EU 38,0 32,8 34,6 - Buurlanden 36,5 31,7 33,2 - West- en Noord-EU14 39,1 25,0 22,9 - Zuid-EU14 43,9 32,5 36,2 - EU12 35,1 38,1 40,7 Totaal niet-eu 26,3 26,6 27,7 - Europa niet-eu 24,5 24,5 25,9 - Turkije 31,6 32,2 35,1 - Maghreb 36,7 28,9 29,3 - Andere landen 26,0 23,5 23,4 50 tot en met 64 jaar Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 51,9 59,6 59,2 Totaal EU 45,2 48,7 46,3 - Buurlanden 44,0 50,9 44,0 - West- en Noord-EU14 44,2 50,4 46,3 - Zuid-EU14 53,5 44,5 48,8 - EU12 42,1 52,2 53,2 Totaal niet-eu 37,2 33,9 36,0 - Europa niet-eu 35,4 38,0 40,2 - Turkije 50,0 19,9 21,3 - Maghreb 32,8 26,9 29,7 - Andere landen 39,1 45,7 47,3 Evolutie van de werkzaamheidsgraad (totaal) per herkomstgroep in Oostende 68,0 64,0 België Totaal EU Totaal niet-eu 60,0 56,0 52,0 48,0 44,0 40, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

20 Tewerkstelling Loontrekkenden en zelfstandigen Aandeel loontrekkenden en zelfstandigen bij de werkende personen van 18 tot en met 64 jaar (in %) naar herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Loontrekkenden Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 83,6 83,7 82,5 Totaal EU 79,9 84,8 80,1 - Buurlanden 78,4 81,8 78,0 - West- en Noord-EU14 85,4 82,1 77,4 - Zuid-EU14 84,9 87,9 85,5 - EU12 75,1 86,2 79,2 Totaal niet-eu 88,3 90,2 87,0 - Europa niet-eu 92,2 92,7 89,8 - Turkije 69,0 86,3 82,6 - Maghreb 91,2 93,5 91,9 - Andere landen 86,3 89,0 84,8 Zelfstandigen Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 16,4 16,3 17,5 Totaal EU 20,1 15,2 19,9 - Buurlanden 21,6 18,2 22,0 - West- en Noord-EU14 14,6 17,9 22,6 - Zuid-EU14 15,1 12,1 14,5 - EU12 24,9 13,8 20,8 Totaal niet-eu 11,7 9,8 13,0 - Europa niet-eu 7,8 7,3 10,2 - Turkije 31,0 13,7 17,4 - Maghreb 8,8 6,5 8,1 - Andere landen 13,7 11,0 15,2 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

21 Tewerkstelling Loontrekkenden naar sector Aandeel loontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar naar sector (in %) per herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Primaire sector Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 0,1 0,1 0,3 Totaal EU 0,3 0,7 1,2 - Buurlanden nb 0,1 0,4 - West- en Noord-EU14 1,0 0,2 0,3 - Zuid-EU14 nb 0,5 0,8 - EU12 0,9 2,0 3,6 Totaal niet-eu 0,5 0,9 1,0 - Europa niet-eu 0,9 0,5 0,5 - Turkije nb 0,7 1,2 - Maghreb nb 1,3 0,9 - Andere landen 0,4 0,9 1,3 Secundaire sector Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 14,8 17,7 22,0 Totaal EU 17,5 21,8 22,4 - Buurlanden 15,4 17,5 21,2 - West- en Noord-EU14 14,4 15,5 16,6 - Zuid-EU14 23,8 26,3 23,7 - EU12 20,1 23,8 24,8 Totaal niet-eu 19,3 20,2 20,7 - Europa niet-eu 20,7 19,5 19,2 - Turkije 18,5 32,8 34,8 - Maghreb 17,5 22,6 21,9 - Andere landen 18,9 13,7 13,1 Tertiaire sector Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 39,7 39,4 39,8 Totaal EU 50,7 50,2 52,0 - Buurlanden 49,9 49,2 50,0 - West- en Noord-EU14 44,1 53,9 55,4 - Zuid-EU14 51,1 48,4 53,0 - EU12 58,9 53,8 54,3 Totaal niet-eu 54,6 52,2 53,0 - Europa niet-eu 54,8 51,8 53,7 - Turkije 66,7 46,9 46,6 - Maghreb 61,7 53,0 53,3 - Andere landen 52,8 54,0 55,8 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

22 Tewerkstelling Loontrekkenden naar sector (vervolg) Quartaire sector Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 45,4 42,8 38,0 Totaal EU 31,6 27,4 24,5 - Buurlanden 34,7 33,2 28,4 - West- en Noord-EU14 40,6 30,4 27,6 - Zuid-EU14 25,1 24,9 22,4 - EU12 20,1 20,5 17,3 Totaal niet-eu 25,6 26,7 25,3 - Europa niet-eu 23,5 28,1 26,6 - Turkije 14,8 19,5 17,5 - Maghreb 20,9 23,1 23,9 - Andere landen 28,0 31,4 29,8 Uitzendsector Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 2,0 1,8 1,7 Totaal EU 4,7 5,3 4,5 - Buurlanden 4,1 3,9 4,0 - West- en Noord-EU14 2,4 3,5 2,9 - Zuid-EU14 5,1 4,2 4,1 - EU12 8,2 9,6 6,5 Totaal niet-eu 7,8 7,6 7,1 - Europa niet-eu 7,6 6,3 5,3 - Turkije 6,9 8,1 7,7 - Maghreb 6,3 9,1 7,9 - Andere landen 8,2 6,9 6,9-16- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

23 Tewerkstelling Loontrekkenden naar arbeidsregime en dagloonklasse Aandeel loontrekkenden van 18 tot en met 64 jaar naar arbeidsregime en dagloonklasse (in %) per herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Voltijds arbeidsregime Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 63,3 65,2 65,0 Totaal EU 65,5 63,5 62,6 - Buurlanden 64,8 65,1 63,3 - West- en Noord-EU14 65,2 69,7 68,7 - Zuid-EU14 67,7 63,2 64,5 - EU12 65,8 59,8 57,3 Totaal niet-eu 62,7 61,0 60,5 - Europa niet-eu 60,9 59,9 59,5 - Turkije 70,4 63,6 63,5 - Maghreb 60,2 61,7 62,7 - Andere landen 64,0 59,8 57,7 Deeltijds arbeidsregime Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 34,4 32,8 33,1 Totaal EU 29,0 30,8 32,4 - Buurlanden 30,5 30,7 32,3 - West- en Noord-EU14 31,8 26,6 28,0 - Zuid-EU14 27,2 32,1 31,0 - EU12 23,7 30,2 35,6 Totaal niet-eu 28,5 30,6 31,6 - Europa niet-eu 30,2 32,9 34,5 - Turkije 22,2 27,6 28,1 - Maghreb 32,0 28,5 28,9 - Andere landen 27,1 32,4 34,3 Speciaal arbeidsregime Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 2,3 2,0 1,9 Totaal EU 5,5 5,7 5,0 - Buurlanden 4,7 4,2 4,4 - West- en Noord-EU14 3,0 3,8 3,3 - Zuid-EU14 5,1 4,7 4,5 - EU12 10,5 10,0 7,1 Totaal niet-eu 8,8 8,4 7,9 - Europa niet-eu 8,9 7,2 6,0 - Turkije 7,4 8,8 8,4 - Maghreb 7,8 9,9 8,4 - Andere landen 8,9 7,7 8,0 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

24 Tewerkstelling Loontrekkenden naar arbeidsregime en dagloonklasse (vervolg) Dagloon tussen 0 en 100 euro Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 32,4 25,9 25,3 Totaal EU 45,2 42,7 42,8 - Buurlanden 44,7 36,6 37,0 - West- en Noord-EU14 37,8 34,1 30,6 - Zuid-EU14 44,3 42,6 41,8 - EU12 54,5 55,0 60,3 Totaal niet-eu 68,9 58,4 55,8 - Europa niet-eu 64,2 63,2 60,5 - Turkije 53,6 49,5 49,1 - Maghreb 66,0 53,2 50,2 - Andere landen 72,6 63,8 61,5 Dagloon tussen 100 en 150 euro Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 42,6 42,7 43,8 Totaal EU 42,0 41,0 39,2 - Buurlanden 41,1 41,0 40,5 - West- en Noord-EU14 43,8 39,2 36,0 - Zuid-EU14 47,2 45,2 43,1 - EU12 37,7 35,2 32,2 Totaal niet-eu 27,6 34,8 36,1 - Europa niet-eu 32,2 30,6 31,9 - Turkije 39,3 44,4 44,7 - Maghreb 28,6 40,7 41,2 - Andere landen 24,4 28,6 29,5 Dagloon hoger dan 150 euro Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 25,0 31,4 30,9 Totaal EU 12,8 16,3 18,0 - Buurlanden 14,1 22,4 22,5 - West- en Noord-EU14 18,4 26,7 33,4 - Zuid-EU14 8,5 12,2 15,1 - EU12 7,7 9,8 7,5 Totaal niet-eu 3,5 6,8 8,1 - Europa niet-eu 3,6 6,2 7,6 - Turkije 7,1 6,2 6,2 - Maghreb 5,3 6,1 8,6 - Andere landen 3,1 7,6 9,0-18- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

25 Werkloosheidsgraad Tewerkstelling Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (=som van de werkenden en werkzoekenden) van 18 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Totaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 7,1 4,3 3,8 Totaal EU 10,6 7,3 7,0 - Buurlanden 8,8 7,1 7,3 - West- en Noord-EU14 13,7 6,5 5,7 - Zuid-EU14 13,1 8,7 8,2 - EU12 11,0 5,9 5,2 Totaal niet-eu 19,1 15,6 15,0 - Europa niet-eu 22,8 16,0 14,6 - Turkije 20,0 18,1 17,0 - Maghreb 19,9 19,2 18,0 - Andere landen 16,7 12,0 11,8 Mannen Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 7,6 4,1 3,5 Totaal EU 10,4 7,1 6,6 - Buurlanden 9,1 7,1 6,6 - West- en Noord-EU14 15,2 6,8 5,4 - Zuid-EU14 9,7 8,6 8,3 - EU12 10,8 4,9 4,9 Totaal niet-eu 19,7 15,9 14,9 - Europa niet-eu 23,6 17,0 15,5 - Turkije 19,4 16,6 14,5 - Maghreb 21,5 19,2 17,4 - Andere landen 17,4 12,7 12,7 Vrouwen Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 6,6 4,4 4,2 Totaal EU 10,9 7,6 7,5 - Buurlanden 8,4 7,1 8,2 - West- en Noord-EU14 11,7 6,0 6,2 - Zuid-EU14 18,1 8,9 8,1 - EU12 11,3 6,8 5,6 Totaal niet-eu 18,1 15,2 15,2 - Europa niet-eu 22,0 14,9 13,6 - Turkije 15,4 20,8 21,4 - Maghreb 17,1 19,1 19,2 - Andere landen 15,7 11,0 10,8 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

26 Tewerkstelling Werkloosheidsgraad (vervolg) 18 tot en met 24 jaar Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 10,5 7,1 5,9 Totaal EU 13,3 9,2 8,5 - Buurlanden 11,5 8,1 8,7 - West- en Noord-EU14 13,8 7,9 7,1 - Zuid-EU14 18,2 13,5 11,0 - EU12 10,8 4,4 5,1 Totaal niet-eu 17,5 18,1 17,4 - Europa niet-eu 19,1 16,3 17,6 - Turkije 25,0 23,4 19,3 - Maghreb 15,4 21,7 22,3 - Andere landen 16,7 12,1 11,1 50 tot en met 64 jaar Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 7,8 5,0 4,8 Totaal EU 12,3 9,0 8,4 - Buurlanden 12,8 7,2 7,9 - West- en Noord-EU14 12,0 10,9 6,9 - Zuid-EU14 10,4 11,0 10,6 - EU12 13,0 8,7 7,4 Totaal niet-eu 25,3 21,9 19,5 - Europa niet-eu 28,2 20,2 17,0 - Turkije nb 28,1 28,6 - Maghreb 29,6 28,7 25,1 - Andere landen 22,7 16,9 14,8 Evolutie van de werkloosheidsgraad (totaal) per herkomstgroep in Oostende 22,0 20,0 België Totaal EU Totaal niet-eu 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

27 Lage werkintensiteit Tewerkstelling Aandeel personen van 0 tot 59 jaar dat leeft in een gezin met lage werkintensiteit (in %) naar herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Herkomstgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 16,9 10,5 8,8 Totaal EU 24,8 22,9 24,6 - Buurlanden 22,0 20,9 26,4 - West- en Noord-EU14 23,4 26,4 27,2 - Zuid-EU14 23,5 23,1 19,4 - EU12 34,1 25,4 24,9 Totaal niet-eu 35,4 30,7 29,4 - Europa niet-eu 39,9 37,8 35,4 - Turkije 39,6 26,3 24,9 - Maghreb 36,7 28,4 27,5 - Andere landen 32,3 31,6 30,8 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

28 Tewerkstelling Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) NWWZ naar herkomstgroep (*) en aandeel van de herkomstgroepen in het totaal aantal NWWZ in 2013 Bron: VDAB, bewerking SVR Leeswijzer: Totaal NWWZ Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,4 60,4 64,8 Buurlanden 78 2,3 3,0 4,3 West- en Noord-EU ,7 0,4 0,4 Zuid-EU ,1 2,9 2,4 EU ,2 2,0 2,3 Europa niet-eu 262 7,7 4,8 3,5 Turkije 8 0,2 5,1 4,7 Maghreb 90 2,7 8,8 7,4 Andere landen ,7 12,6 10,1 Totaal Jongere NWWZ Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,7 69,5 73,6 Buurlanden 6 0,9 1,7 2,3 West- en Noord-EU14 2 0,3 0,1 0,1 Zuid-EU14 6 0,9 1,4 1,2 EU ,2 1,6 2,0 Europa niet-eu 39 5,9 4,0 3,3 Turkije 2 0,4 5,0 4,5 Maghreb 7 1,1 7,3 5,9 Andere landen 84 12,6 9,4 7,0 Totaal Oudere NWWZ Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,2 73,7 77,8 Buurlanden 27 3,2 2,9 4,2 West- en Noord-EU14 8 0,9 0,6 0,5 Zuid-EU ,2 3,6 2,6 EU ,3 1,4 1,4 Europa niet-eu 39 4,5 3,3 2,3 Turkije 0 0,0 2,2 2,2 Maghreb 12 1,4 5,0 3,7 Andere landen 72 8,4 7,3 5,3 Totaal (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige en eerste nationaliteit van de ouders wordt geen rekening gehouden Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

29 Tewerkstelling Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) (vervolg) Laagopgeleide NWWZ Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,3 57,9 61,4 Buurlanden 41 2,3 2,7 3,9 West- en Noord-EU ,7 0,3 0,3 Zuid-EU ,0 3,4 2,8 EU ,1 1,8 2,5 Europa niet-eu 104 5,9 4,5 3,8 Turkije 5 0,3 6,4 6,0 Maghreb 43 2,4 10,7 9,2 Andere landen ,0 12,4 10,2 Totaal Langdurige NWWZ Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,3 60,6 64,9 Buurlanden 34 2,4 2,8 4,0 West- en Noord-EU ,9 0,4 0,4 Zuid-EU ,8 2,9 2,3 EU ,5 1,5 1,8 Europa niet-eu 118 8,2 5,2 3,8 Turkije 3 0,2 5,3 4,7 Maghreb 37 2,6 9,6 8,2 Andere landen ,1 11,7 9,8 Totaal Zeer langdurige NWWZ Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,8 64,9 69,1 Buurlanden 24 2,8 2,5 3,7 West- en Noord-EU14 9 1,0 0,4 0,4 Zuid-EU14 5 0,6 3,0 2,2 EU12 8 1,0 1,2 1,4 Europa niet-eu 62 7,1 4,7 3,4 Turkije 0 0,0 4,8 4,2 Maghreb 19 2,2 8,9 7,6 Andere landen 90 10,4 9,6 8,1 Totaal Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

30 Jobloze schoolverlaters Tewerkstelling NWWZ in beroepsinschakelingstijd naar herkomstgroep (*) en aandeel van de verschillende herkomstgroepen in het totaal aantal NWWZ in beroepsinschakelingstijd, in 2013 Bron: VDAB, bewerking SVR Leeswijzer: Herkomstgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep % t.o.v. totale groep België ,6 80,9 84,7 Buurlanden 1 0,3 1,4 1,8 West- en Noord-EU14 1 0,3 0,2 0,2 Zuid-EU14 0 0,2 0,9 0,8 EU12 4 1,8 0,9 0,9 Europa niet-eu 9 4,4 2,3 1,6 Turkije 0 0,2 3,7 2,9 Maghreb 1 0,5 5,2 3,6 Andere landen 9 4,6 4,6 3,5 Totaal (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige en eerste nationaliteit van de ouders wordt geen rekening gehouden Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

31 Onderwijs en vorming Deelname kleuter- en lager onderwijs leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal in Bron: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming Leeswijzer: Leerlingen in het kleuteronderwijs Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,9 78,8 82,1 Niet Nederlands ,9 20,1 16,4 Onbekend 24 1,1 1,2 1,6 Totaal Leerlingen in het lager onderwijs Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,4 82,8 85,5 Niet Nederlands ,1 17,0 14,0 Onbekend 14 0,5 0,3 0,5 Totaal Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

32 Onderwijs en vorming Deelname secundair onderwijs leerlingen in het gewoon secundair onderwijs woonachtig in de gemeente naar thuistaal in Bron: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming Leeswijzer: Totaal secundair onderwijs (zonder deeltijds beroepssecundair onderwijs) Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen in het secundair onderwijs leerlingen in het secundair onderwijs leerlingen in het secundair onderwijs Nederlands ,3 87,1 89,5 Niet Nederlands ,9 12,2 9,8 Onbekend 32 0,9 0,7 0,7 Totaal Eerste graad Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,4 86,8 86,1 Niet Nederlands ,0 12,5 13,2 Onbekend 7 0,6 0,6 0,7 Totaal Algemeen secundair onderwijs (ASO) Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,0 92,4 91,6 Niet Nederlands ,8 7,2 8,0 Onbekend 2 0,2 0,4 0,4 Totaal Technisch secundair onderwijs (TSO) Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,9 89,1 90,1 Niet Nederlands 88 10,9 10,3 9,4 Onbekend 10 1,2 0,6 0,5 Totaal Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

33 Onderwijs en vorming Deelname secundair onderwijs (vervolg) Kunstsecundair onderwijs (KSO) Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands 70 87,5 91,9 93,3 Niet Nederlands 10 12,5 8,1 6,7 Totaal Beroepssecundair onderwijs (BSO) Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,7 80,5 81,1 Niet Nederlands ,0 18,6 18,0 Onbekend 10 1,3 0,9 0,9 Totaal Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands 1 2,3 3,3 1,1 Niet Nederlands 40 90,9 85,0 79,8 Onbekend 3 6,8 11,7 19,0 Totaal Deeltijds beroepssecundaironderwijs Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen leerlingen leerlingen Nederlands ,5 72,8 73,4 Niet Nederlands 26 17,8 22,2 22,1 Onbekend 4 2,7 4,9 4,5 Totaal Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

34 Onderwijs en vorming Schoolse vertraging lager en secundair onderwijs leerlingen in het gewoon lager en het gewoon secundair onderwijs woonachtig in de gemeente met minstens 1 jaar schoolse vertraging, naar thuistaal in Bron: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming Leeswijzer: Lager onderwijs Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen met schoolse vertraging leerlingen per thuistaal leerlingen per thuistaal leerlingen per thuistaal Nederlands ,5 13,1 11,3 Niet Nederlands ,6 40,0 35,1 Secundair onderwijs Thuistaal Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest leerlingen met schoolse vertraging leerlingen per thuistaal leerlingen per thuistaal leerlingen per thuistaal Nederlands ,7 27,8 24,6 Niet Nederlands ,4 65,4 59,6-28- Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

35 Onderwijs en vorming Deelname volwassenenonderwijs cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep (*) in Bron: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming Leeswijzer: Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest cursisten cursisten cursisten België ,3 73,4 77,4 Buurlanden 46 1,1 1,5 1,8 West- en Noord-EU ,3 0,4 0,3 Zuid-EU ,1 2,5 1,9 EU ,2 4,5 4,4 Europa niet-eu 174 4,2 2,2 1,6 Turkije 4 0,1 0,8 0,9 Maghreb 46 1,1 2,4 2,3 Andere landen ,7 12,3 9,3 Totaal (*) Op basis van huidige nationaliteit van de cursist Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

36 Huisvesting Toegang tot sociale huisvesting huurders en kandidaat-huurders per nationaliteitsgroep (*) in 2013 Bron: VMSW Leeswijzer: Huurders Nationaliteitsgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest per nationaliteitsgroep per nationaliteitsgroep per nationaliteitsgroep België ,8 2,6 2,0 EU (zonder België) 37 1,8 2,4 1,5 Niet-EU 249 7,6 7,5 7,2 Onbekend Kandidaat-huurders Nationaliteitsgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest per nationaliteitsgroep per nationaliteitsgroep per nationaliteitsgroep België ,5 1,5 1,1 EU (zonder België) 62 3,0 2,6 2,0 Niet-EU ,3 11,8 11,4 Onbekend (*) Op basis van de huidige nationaliteit van de huurder of kandidaat-huurder Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

37 Sociale bijstand Welzijn en armoede Aandeel personen dat een (equivalent) leefloon ontvangt (in %) naar herkomstgroep (*) in 2013 Bron: Datawarehouse AM&SB, KSZ, bewerking SVR Leeswijzer: Herkomstgroep Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest België 0,8 0,4 0,3 Totaal EU 1,5 0,7 0,6 - Buurlanden 1,6 1,0 0,5 - West- en Noord-EU14 0,9 0,5 0,4 - Zuid-EU14 0,4 0,4 0,4 - EU12 2,6 0,9 1,1 Totaal niet-eu 11,4 5,8 4,3 - Europa niet-eu 14,8 11,4 7,9 - Turkije 2,5 1,6 1,4 - Maghreb 5,7 3,1 2,0 - Andere landen 10,4 7,0 5,9 (*) Op basis van huidige en eerste nationaliteit van de persoon zelf en eerste nationaliteit van de ouders Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

38 Welzijn en armoede Kansarmoede-index van Kind en Gezin Geboorten in kansarme gezinnen naar herkomst van de moeder, gemiddelde van 2011, 2012 en 2013 (*) Bron: Kind en Gezin, bewerking SVR Leeswijzer: % geboorten in kansarme gezinnen Oostende 27,4 % geboorten in kansarme gezinnen VRIND.centrumsteden 14,7 % geboorten in kansarme gezinnen Vlaams Gewest 11,2 Herkomst moeder Oostende VRIND.centrumsteden Vlaams Gewest kansarme geboorten kansarme geboorten kansarme geboorten België 41,9 29,1 32,4 EU 4,9 6,3 9,2 Niet-EU 48,9 61,5 55,1 Onbekend 4,1 3,1 4,1 (*) Op basis van de eerste nationaliteit van de moeder Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

39 Participatie Deelname aan verkiezingen personen met vreemde nationaliteit dat zich als kiezer heeft ingeschreven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en aandeel van de ingeschreven kiezers ten opzichte van het aantal potentiële kiezers, naar nationaliteitsgroep (*) Bron: ADIB, bewerking SVR Leeswijzer: Totaal Oostende % t.o.v. aantal potentiële kiezers Gemiddelde VRIND.centrumsteden % t.o.v. aantal potentiële kiezers Totaal Vlaams Gewest % t.o.v. aantal potentiële kiezers 221 8,3 11,5 13,1 Nationaliteitsgroep % t.o.v. aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep % t.o.v. aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep % t.o.v. aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep Buurlanden 92 11,9 13,4 16,7 West- en Noord-EU ,3 9,4 11,9 Zuid-EU ,9 18,2 17,6 EU12 6 1,7 2,8 4,0 Europa niet-eu 15 4,1 6,3 7,6 Turkije 1 11,1 16,2 13,2 Maghreb 5 8,8 6,7 7,6 Andere landen 61 9,0 10,8 11,1 Evolutie van % totaal aantal ingeschreven kiezers t.o.v. totaal aantal potentiële kiezers (2006=100) Gemeente VRIND-indeling Vlaams Gewest (*) Op basis van de huidige nationaliteit van de kiezer Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

40 VRIND-indeling Overzicht VRIND indeling gemeenten (Pdf) Overzichtskaart VRIND indeling gemeenten (Pdf) Lokale Statistieken - overzicht gebiedsindelingen VRIND.centrumsteden Aalst Brugge Genk Hasselt Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor Gemeente Oostende

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6 Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Sint-Niklaas Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Sint-Jans- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Lambrechts- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Lanaken Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Gent Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Mechelen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Genk Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Aalst Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Antwerpen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6 Antwerpen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Gent Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Hasselt Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Kortrijk Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Aalst Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Roeselare Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Oostende Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Leuven Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Turnhout Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Mechelen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Sint-Niklaas Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Brugge Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6 Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren Houthalen- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2011 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 Top 5 van nationaliteiten 1 en

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Lint Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Zwijndrecht Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Wommelgem Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Begijnendijk Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2013 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en 2011 6 Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2013 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Mechelen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2011 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 Top 5 van nationaliteiten 1 en aandeel

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Overijse Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Zele Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2011 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 Top 5 van nationaliteiten 1 en aandeel vreemdelingen,

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2011 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 Top 5 van nationaliteiten 1 en aandeel vreemdelingen,

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Ranst Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Willebroek Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Dilsen-Stokkem Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Dilsen-Stokkem Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Lille Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en De Panne Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Lede Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Heusden-Zolder Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Kortenberg Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Sint-Martens- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren Houthalen- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Sint-Gillis-Waas Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Sint-Laureins Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Baarle-Hertog Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Voeren Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Hoegaarden Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Maldegem Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Landen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Lochristi Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen 07.03.2017 Commissie Welzijn arbeidsmarkt Terminologie buitenlandse herkomst : personen die legaal en langdurig in België verblijven, en die bij hun geboorte

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

intra-europese migratie

intra-europese migratie sessie 2 Ook in gent: mensen komen en gaan! intra-europese migratie Jan Balliu Stad Gent Integratiedienst INTRA-EUROPESE MIGRATIE INHOUD PRESENTATIE Bevolkingscijfers Intra-Europese migratie = migratie

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2007-2008) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/096 ADVIES NR. 16/22 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Inleiding 1 Leeswijzer 2

Inleiding 1 Leeswijzer 2 Inhoudstafel Inleiding 1 Leeswijzer 2 A. Demografische kenmerken van de bevolking Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking op 1 januari 3 Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en

Nadere informatie

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS (laatste actualisatie op 24 april 2013) Demografie Bevolking en loop van de bevolking Totale bevolking Private huishoudens Familiekernen Bevolkingsdichtheid Geboorten per 1.000

Nadere informatie