Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit?"

Transcriptie

1 Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit? Mevr. Dr. S.N. Brilleslijper-Kater Deze bijdrage is gebaseerd op de Nederlandse samenvatting in een in 2005 verschenen dissertatie: Brilleslijper-Kater, S.N. (2005). Beyond words: Between-group differences in the ways sexually abused and nonabused preschool children reveal sexual knowledge. Enschede: Febodruk BV. In mijn dissertatie ben ik op zoek gegaan naar de mogelijkheden van goede diagnostiek van seksueel misbruik bij jonge kinderen. De noodzaak hiertoe kan wellicht het best geïllustreerd worden aan het gegeven dat in de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat een groot aantal, met name ook heel jonge kinderen, slachtoffer is (geweest) van seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt 25% tot 35% van de slachtoffers van seksueel misbruik jonger dan zeven jaar te zijn. Omdat het echter moeilijk is om juist bij jonge kinderen seksueel misbruik te onderkennen is het aannemelijk dat deze percentages in werkelijkheid hoger liggen. Noodzakelijk bij het kunnen c.q. willen herkennen van seksueel misbruik is in eerste instantie de bereidheid te accepteren dat het bestaat om zich er vervolgens voor te willen openstellen. Daarnaast dient men in staat te zijn signalen van slachtoffers van seksueel misbruik te herkennen hetgeen, vooral wanneer het jonge kinderen betreft, niet zo eenvoudig is. Vooral jonge kinderen gaat het moeizaam af te praten over wat er met hen gebeurd is. Dit komt allereerst doordat het jonge kinderen nog ontbreekt aan verbale mogelijkheden die nodig zijn om over het gebeurde te praten. Bovendien is het moeilijk om over een ervaring te spreken die je niet goed begrijpt. Ook praten kinderen moeilijk over hun ervaringen met seksueel misbruik omdat ze bang zijn niet geloofd te worden en niet weten waar ze met hun hulpvraag terecht moeten, of zelfs volledig het vertrouwen in volwassenen kwijt zijn. Daarnaast worden kinderen door de dader bijna altijd gedwongen tot geheimhouding. Bovendien verloopt het proces van seksueel misbruik meestal heel geleidelijk. Via technieken als isoleren, vertrouwen winnen, bevoorrechten en geheimhouding afdwingen manoeuvreert de pleger het kind in een positie waarin het zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor het misbruik. Op het moment dat het kind zich gaat realiseren dat er iets gebeurt wat het niet leuk vindt, zijn gevoelens van medeplichtigheid en schuldgevoel al in gang gezet. De onmondigheid van jonge kinderen leidt ertoe dat zij voor ingrijpen in de situatie afhankelijk zijn van de deskundigheid van volwassenen.

2 Goede diagnostiek is voor het bevestigen van het vermoeden van seksueel misbruik dus essentieel. Het verkrijgen van zoveel mogelijk, betrouwbare informatie heeft hierbij de prioriteit. Dit is evenwel niet eenvoudig. Vooral daar waar het gaat om jonge kinderen wordt voor zover kinderen al over het gebeurde kunnen/willen praten- de betrouwbaarheid van wat kinderen vertellen veelal betwijfeld en zijn andere verklaringen meestal slechts uit de tweede hand te verkrijgen. Dit maakt zowel het bevestigen van het vermoeden van seksueel misbruik, als ook het herkennen en vervolgens helpen van misbruikte kinderen heel moeilijk. Bovendien vertonen seksueel misbruikte kinderen lang niet altijd fysieke verschijnselen. Het is zelfs zo dat er bij minder dan 5 à 10% sprake is van fysieke verschijnselen en vaak zijn deze beperkt tot de eerste 24 uur na het plaatsvinden van het seksuele contact. Het spreekt vanzelf dat er hierdoor veel bewijsmateriaal verloren gaat. Van belang bij diagnostiek ten aanzien van een vermoeden van seksueel misbruik is het nauwkeurig in kaart brengen van die signalen en symptomen die aanleiding zijn geweest om het vermoeden te formuleren. Uit de literatuur blijkt dat er een grote verscheidenheid bestaat aan signalen en symptomen die, in meerdere of mindere mate, zouden kunnen samenhangen met mogelijk seksueel misbruik, maar niet specifiek hiervoor zijn en evengoed het gevolg kunnen zijn van andere zaken dan seksueel misbruik. Deze beperkingen voor ogen houdend is gezocht naar die factoren die als meest indicatief signaal bij seksueel misbruik zouden kunnen worden beschouwd en als zodanig kunnen worden getoetst. In hoofdstuk 2 is een literatuurstudie gedaan, waarbij gebleken is dat kennis over seksualiteit bij jonge kinderen wellicht tot deze bepalende factoren kan worden gerekend. De gedachtegang achter deze hypothese is geweest dat in de literatuur tot op heden het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en afwijkend seksueel gedrag als meest indicatieve signalen voor seksueel misbruik worden gezien. Met afwijkend seksueel gedrag wordt doorgaans gedoeld op pre-occupaties met seksualiteit in spel en fantasie die ongewoon zijn voor de leeftijd van het kind. Echter, een goede diagnose van PTSS is moeilijk bij jonge kinderen. Bovendien is het de vraag in hoeverre afwijkend seksueel gedrag wel echt als meest indicatieve signaal moet worden gezien. Veel seksueel misbruikte kinderen vertonen namelijk geen afwijkend seksueel gedrag en omgekeerd kunnen ook nietmisbruikte kinderen afwijkend seksueel gedrag vertonen. Bovendien komt afwijkend seksueel gedrag ook voor bij kinderen die fysiek zijn mishandeld en bij verwaarloosde kinderen. Ook afwijkend seksueel gedrag is dus niet specifiek.

3 Heel anders is het echter met seksuele kennis bij jonge kinderen gesteld. De ervaring van seksueel misbruik leidt bij jonge kinderen tot kennis die niet past bij hun leeftijd. Anders gezegd: niet alle seksueel misbruikte kinderen vertonen afwijkend seksueel gedrag, maar ze hebben allemaal wel voor hun leeftijd afwijkende seksuele kennis opgedaan. Vandaar de veronderstelling dat seksuele kennis die gezien de leeftijd van een kind ongewoon is indicatief is voor ervaringen met seksualiteit die ook ongewoon zijn voor de leeftijd van het kind. Afwijkende seksuele kennis zou dus een specifieker signaal moeten zijn dan afwijkend seksueel gedrag. De hypothese die aan dit onderzoek ten grondslag ligt is daarom de veronderstelling dat er bij seksueel misbruikte kinderen meer dan bij niet seksueel misbruikte kinderen sprake is van afwijkende seksuele kennis. Ook in praktisch opzicht levert onderzoek naar afwijkende seksuele kennis meer op dan naar afwijkend seksueel gedrag. Voor het meten van gedrag bij kinderen is men altijd afhankelijk van observaties van derden (bij jonge kinderen meestal de ouders). Kennis kan echter direct in een interviewsetting met het kind zelf gemeten worden en is daarom objectiever meetbaar. Bovendien moet bij onderzoek naar seksueel misbruik altijd rekening gehouden worden met verschillende variabelen die te maken hebben met het misbruik, zoals: de duur van het misbruik, de relatie van het kind met de pleger en de reacties in de huiselijke omgeving naar aanleiding van het naar voren komen van het misbruik. Kennis is veel minder afhankelijk van dergelijke variabelen dan gedrag en vertroebelt dus in veel mindere mate de uiteindelijke resultaten. Naar aanleiding van genoemde hypothese ontstond de vraag hoe vastgesteld kan worden wat afwijkende ofwel niet leeftijdsadequate kennis over seksualiteit is. Om dit te kunnen bepalen dient eerst te worden nagegaan wat normale ofwel leeftijdsadequate kennis van seksualiteit eigelijk is. De eerste vraagstelling van luidde dan ook: Wat weten jonge kinderen over seksualiteit? Dit onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Voor dit onderzoek werden 63 niet seksueel misbruikte kinderen van 2 tot en met 6 jaar gerekruteerd via 2 kinderdagverblijven (waarvan 1 met na-schoolse opvang) uit Amsterdam en een school uit Voorschoten. Deelname aan het onderzoek vond uitsluitend na toestemming van de ouders en/of verzorgers plaats. Rond geen van deze kinderen had ooit een vermoeden van seksueel misbruik bestaan en door de ouders werd gesteld dat hun kind nimmer iets dergelijks ervaren

4 had. De kinderen hadden allen minimaal een gemiddeld intelligentieniveau (gemeten met het Gross-Vormbord) en een goede woordenschat (Peabody Picture Vocabulary Test). Het bleek dat de ouders die toestemming gaven voor het onderzoek voornamelijk hoog opgeleid en autochtoon waren en niet behoorden tot een bepaalde geloofsgemeenschap. Elk kind werd afzonderlijk in 'schooltijd' door de onderzoekster gedurende ongeveer 20 minuten geïnterviewd. Tijdens de interviews van ongeveer een half uur werd gebruik gemaakt van platen, oorspronkelijk ontwikkeld door Volbert & Homburg (1996), om de kennis van seksualiteit te meten. De platen bevatten de volgende thema s: Lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes, geslachtsidentiteit en genitaliën en hun functies, voortplanting, zwangerschap, geboorte, seksueel gedrag van volwassenen en grenzen tussen lichamelijke intimiteit en seksuele handelingen De reden dat we hebben gekozen voor het interviewen met behulp van platen is dat jonge kinderen beter reageren op concrete stimuli. Om een inschatting te krijgen van het cognitieve niveau werd het Gross-Vorm bord gebruikt. De Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) werd gebruikt om de passieve woordenschat in te schatten. De gemiddelde resultaten op deze testen waren dusdanig dat gezegd kon worden dat de resultaten van de interviews niet beïnvloed waren door een gebrek aan intelligentie of woordenschat. Het onderzoek werd gehouden aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst per plaat. Alle interviews werden op video opgenomen en naderhand, zowel door de interviewer als door een onafhankelijke derde, gescoord (Cohens kappa varieerde van.641 tot 1.00, met een gemiddelde van.900.). Voor enige achtergrondinformatie over de thuissituatie en normen en waarden ten aanzien van seksualiteit in het gezin van de kinderen werd door alle ouders een vragenlijst ingevuld. De uitkomst van het onderzoek was dat jonge kinderen van 2 tot en met 6 jaar slechts zeer geringe kennis bezitten over seksualiteit. Hun kennis blijft beperkt tot de basiskennis van sekseverschillen, geslachtsidentiteit, primaire geslachtsdelen en de (niet-seksuele) functies van de genitaliën. Vanaf de leeftijd van ongeveer 5 jaar weten zij soms iets te vertellen over de technische kant van de bevruchting (zaadje en/of eitje), maar ook dan hebben zij geen duidelijk beeld van het voortplantingsproces. Normaliter, dat wil zeggen in geval van minimaal een gemiddeld intelligentieniveau en zonder ervaring met seksueel misbruik, reageren kinderen open en onbevangen op de voor het onderzoek gebruikte, voor hen

5 gewone, onschuldige, platen. Ze zien er niets meer in dan hetgeen vanuit hun eigen belevingswereld valt te verklaren. Ligt de geringe kennis van jonge kinderen inzake seksualiteit cognitief gezien aan het ontbreken van een referentiekader, op het emotionele vlak is het ontbreken van seksuele begeerte en verlangen de reden waarom kinderen geen weet hebben van volwassen seksualiteit. Jonge en prepuberale kinderen zijn nog niet in staat zijn tot seksuele begeerte, hun hormonale huishouden laat dat simpelweg nog niet toe. Het verschil in de beleving van seksualiteit tussen kinderen en volwassenen impliceert dat kinderen normaliter niet op de hoogte kunnen zijn van volwassen seksualiteit. Na de vaststelling van wat bij jonge kinderen als normale (leeftijdsadequate) kennis van seksualiteit beschouwd kan worden was de volgende stap na te gaan wat de verschillen tussen deze normale kennis van niet misbruikte kinderen en de kennis van seksueel misbruikte kinderen zijn. De tweede vraagstelling van het onderzoek: zijn er verschillen in kennis over seksualiteit tussen wel en niet seksueel misbruikte kinderen van drie 1 tot en met zes jaar? staat beschreven in hoofdstuk 4. Hierin werd de kennis van 99 niet misbruikte kinderen vergeleken met die van 34 seksueel misbruikte kinderen. Het vinden van een onderzoeksgroep was, zowel voor wat betreft de wel- als de niet misbruikte kinderen, niet eenvoudig. Uiteindelijk bleek dat de open aanpak - waarbij de hele gang van zaken en de doelstelling van het onderzoek met de ouders werd besproken, alle instrumenten aan de ouders werden vertoond, en waarbij ook aan de ouders werd beloofd dat zij de videoband van hun eigen kind mochten zien- het beste resultaat opleverde. De niet misbruikte kinderen werden wederom gerekruteerd vanuit kinderdagverblijven, scholen en naschoolse opvang en de ouders die toestemming gaven voor het onderzoek bleken opnieuw vooral hoog opgeleid, autochtoon en niet behorend tot een bepaalde geloofsgemeenschap. De groep misbruikte kinderen werd vooral verkregen via kinderartsen, Medisch Kleuter dagverblijven, psychologen en andere deskundigen. De meeste plegers van het misbruik waren familieleden van het kind, het merendeel de biologische vader. Voor alle plegers gold, zoals verwacht gezien de vrijwillige participatie aan het onderzoek, dat zij niet (meer) deel uitmaakten van het gezin van het kind. Het misbruik vond voor het overgrote deel van de kinderen minder dan een jaar voordat het aan het onderzoek meedeed plaats. 1 Omdat de tweejarigen (enerzijds door verbale moeilijkheden en anderzijds doordat ze echt minder wisten) duidelijk bleken af te wijken van de andere leeftijdsgroepen is besloten in het hier beoogde onderzoek de tweejarigen buiten beschouwing te laten.

6 Voor dit onderzoek werd dezelfde onderzoeksmethode gehanteerd als die welke gebruikt werd voor het onderzoek uit hoofdstuk 3. De uitkomst van dit onderzoek bevestigde dat jonge kinderen slechts zeer geringe kennis bezitten over seksualiteit. Hun kennis blijft beperkt tot de basiskennis van sekseverschillen, geslachtsidentiteit en de (niet seksuele) functies van de genitaliën. De niet misbruikte kinderen reageerden open en onbevangen en spraken vanuit hun eigen belevingswereld. Daarentegen bleek dat de seksueel misbruikte kinderen veelal niet zo open en onbevangen reageerden. In eerste instantie leken zij juist over minder kennis te beschikken. Uit nadere analyse van de videobanden bleek dat kennis werd achtergehouden en dat hun antwoorden wel degelijk afweken. Ze bleken terughoudender in het uiten van hun kennis. Uit de video-opnamen van de interviews bleek dat deze terughoudendheid zich vooral vertaalde in non-verbaal emotioneel gedrag waarvoor nog sterker dan voor de afwijkende antwoorden gold dat misbruikte kinderen anders (afwijkend) reageerden dan niet misbruikte kinderen. Ze waren veel gereserveerder, minder open en minder onbevangen. Het feit dat de misbruikte kinderen bij een eerste interpretatie minder seksuele kennis dan de niet misbruikte kinderen toonden wil dus niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk minder kennis hadden. Het toont slechts dat hun antwoorden afweken van wat normaal was en daarom ook niet als normale kennis herkenbaar was. Met andere woorden: het gehanteerde scoringsformulier gaf geen mogelijkheid de afwijkende reacties van de misbruikte kinderen te registreren. De conclusie van het onderzoek was dan ook dat het er niet zozeer om gaat wát kinderen precies zeggen, maar meer hóe ze het zeggen en in welke context. Omdat het non-verbale emotionele gedrag en de verbale uitingen van de kinderen niet direct zichtbaar werden in het getoonde kennisniveau werd een aanvullende hypothese opgesteld om deze te bevestigen in twee aanvullende onderzoeken naar 1. de non-verbaal emotionele gedragingen die de kinderen tijdens de interviews lieten zien (hoofdstuk 5) en 2. de precieze antwoorden van de kinderen vooral daar waar deze in eerste instantie onjuist of niet relevant leken te zijn (hoofdstuk 6). Voor het onderzoek naar de non-verbaal emotionele gedragingen (hoofdstuk 5) werden de volgende vraagstellingen geformuleerd: 1. Zijn er verschillen in non-verbaal emotioneel gedrag tussen wel- en niet seksueel misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar bij een interview over seksuele kennis en 2. Zo ja, wat zijn dan die verschillen. Hiertoe werden alle 34 videobanden van de misbruikte kinderen uit het in hoofdstuk 4 beschreven onderzoek en 44 videobanden uit het bestand van de niet misbruikte kinderen aselect getrokken. Non-verbaal emotioneel gedrag werd gemeten aan de

7 hand van een voor dit onderzoek ontwikkelde lijst van 34 non-verbaal emotionele gedragingen. Voor elke plaat werd zowel door de onderzoeker als ook door een onafhankelijke persoon (Spearman Brown.98) gecheckt of een bepaalde gedraging op de lijst voorkwam, vooropgesteld dat deze paste in de criteria van de handleiding die eveneens speciaal voor dit onderzoek werd ontwikkeld. Voor de studie naar de afwijkende antwoorden (hoofdstuk 6) werden twee invalshoeken gekozen: 1. de taal die kinderen gebruiken om de functies van de genitaliën uit te leggen en 2. terminologieën van kinderen om seksuele activiteiten aan te duiden. Hiertoe werden 48 videobanden aselect getrokken uit het bestand van het in hoofdstuk 4 beschreven onderzoek; 24 uit beide groepen, gematched op leeftijd en sekse. De taal die kinderen gebruiken om de functies van de genitaliën uit te leggen (invalshoek 1) werd gemeten aan de hand van de antwoorden die de kinderen gaven op de vraag naar de functies van de genitaliën. Het bleek dat zowel voor het mannelijke- als het vrouwelijke geslachtsdeel geen enkel niet misbruikt kind een 0 (geen of niet relevant antwoord), terwijl 38% van de misbruikte kinderen voor het mannelijk- en 42% van de misbruikte kinderen voor het vrouwelijk geslachtsdeel een 0 scoorde. Deze bevinding leidde tot een verdere analyse van de precieze antwoorden die onder die 0 gescoord werden. Om inzicht te krijgen in de terminologieën die kinderen gebruiken om seksuele activiteiten aan te duiden gedurende het interview, werden de transcripties van alle 48 interviews door 2 codeurs blind geanalyseerd. Deze codeurs wisten dus niet of zij naar een band van een misbruikt- dan wel niet misbruikt kind keken. De codeurs bekeken per kind het gehele interview en schreven alle termen op die mogelijk indicatief zouden kunnen zijn voor seksueel misbruik. Opvallend was dat ook hier alle gevonden termen onder de 0-categorie gevonden werden. Vervolgens werden de gevonden termen gecategoriseerd volgens de indeling van seksueel misbruik die Cheung (1999) heeft ontwikkeld. Naast de termen die konden worden ondergebracht in Cheung s indeling vonden we in onze studie extra termen die verwezen naar verschillende aspecten van misbruik, zoals verwijzingen naar geweld en bedreiging en mogelijke consequenties van seksuele activiteiten. Dit bracht ons ertoe 9 categorieën toe te voegen. Uit deze vervolgonderzoeken kon worden geconcludeerd dat de misbruikte kinderen inderdaad meer non-verbaal emotioneel afwijkende gedragingen vertoonden tijdens

8 het interview dan de niet misbruikte kinderen. Met betrekking tot de taal van kinderen bleek dat misbruikte kinderen wel degelijk afwijkende kennis hadden, maar dat ze deze op een andere manier lieten blijken. Vooral die antwoorden die eerst als onjuist of niet relevant werden gescoord, bleken veel informatie te bevatten die zouden kunnen duiden op ervaringen van seksueel misbruik. Terugkomend op de hypothese dat onderzoek naar leeftijdsadequate seksuele kennis en afwijkingen hiervan meer indicatieve informatie oplevert dan andere parameters zoals seksueel gedrag, blijkt het uit deze dissertatie beschreven onderzoek dat seksuele kennis een goede indicator kan zijn om seksueel misbruik bij kinderen van 3 tot en met 7 jaar te onderkennen. Het is daarbij van belang in het oog te houden dat de wijze waarop een jonger seksueel misbruikt kind zich uitdrukt soms verhullend, maar toch zeer indicatief kan zijn en voorts dient men in het onderzoek van vermoedens van seksueel misbruik bij jonge kinderen aandacht te hebben voor non-verbaal emotioneel gedrag dat wijst op een sterke mate van bevangenheid op het domein van seksualiteit. Onderzoek hiervan bij grotere groepen, waarbij ook kinderen met andere ervaringen met kindermishandeling dan die met seksueel misbruik betrokken zouden moeten worden, zal nodig zijn om deze bevindingen op hun waarde te toetsen. Indien de resultaten van dergelijk onderzoek onze resultaten bevestigen bieden de uitkomsten ervan de mogelijkheid tot het zetten van een verdere stap in de ontwikkeling van gestandaardiseerde diagnostiek.

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Cliënten over het maatschappelijk werk Een metastudie naar tevredenheidsonderzoek in het maatschappelijk werk

Cliënten over het maatschappelijk werk Een metastudie naar tevredenheidsonderzoek in het maatschappelijk werk Cliënten over het maatschappelijk werk Een metastudie naar tevredenheidsonderzoek in het maatschappelijk werk Drs. M.W.M. Flikweert Drs. W.B.A.M. Melief juni 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Een betrekkelijk

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 80 Grenzen aan de pedagogische taak van de docent Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie Wiel Veugelers

Nadere informatie

De familie aan zet. De uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie

De familie aan zet. De uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie De familie aan zet De uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie PI Research / WESP, mei 2008 drs. Patty Wijnen-Lunenburg Fiet

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 onderzoek in opdracht van SOV&V Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen JJ Knibbe NE

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

De WISC-RN als presenteerblaadje?

De WISC-RN als presenteerblaadje? De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ Doctoraalscriptie Opleiding Pedagogische

Nadere informatie