Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke"

Transcriptie

1 MAP5 in 2015

2 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak

3 Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden met landbouwgrond dus geen gebouwen, serres, teelten op groeimedium,.. Enkel rekening gehouden met het deel van het perceel dat effectief in focusgebied 2015 ligt Brief MAP5 van 10 juli: vermelding focusbedrijf ja/neen % areaal 2014 gelegen in focusgebied 2015 detail voor elk perceel: Mestbankloket 13/07/2015 3

4 Vrijstelling focusbedrijf aanvragen Eenvoudige aanvraag via het Mestbankloket: uiterlijk 31 juli > aanvragen 13/07/2015 4

5 Vrijstelling aangevraagd = bedrijfsevaluatie nitraatresidu in 2015 Na 31 juli kan de aanvraag niet meer ingetrokken worden Overweeg of de maatregelen voor focusbedrijven niet sowieso passen binnen uw bedrijfsvoering Nitraatresidu meten op eigen kosten op Minstens 3 percelen Minstens 1 perceel per teeltgroep (=combinatie teelt/bodem) Effectief aangeduide percelen: rekening houden met areaal Mestbank duidt de percelen aan tegen 15 september Bemonstering door een erkend laboratorium tussen 1 oktober en 15 november 13/07/2015 5

6 Bedrijfsbeoordeling nitraatresidu s Beoordeling van de gemeten nitraatresidu s Gewogen gemiddeld nitraatresidu Aantal stalen en aantal teeltgroepen boven 2 de drempelwaarde Beoordeling Nitraatresidu s Categorie 0 Focusbedrijf VRIJSTELLING niet-focusbedrijf Categorie 1 Focusbedrijf cat. 1 Categorie 2 Focusbedrijf cat. 2 Categorie 3 Focusbedrijf cat. 3 Mestbank brengt u op de hoogte van de beoordeling 13/07/2015 6

7 Maatregelenpakket 2015? (door overschrijding nitraatresidu 2014 of maatregelen 2014 niet uitgevoerd) Bedrijfsevaluatie in 2015 Focusbedrijf met een maatregelenpakket Niet-focusbedrijf vanaf maatregelenpakket 2 Als de evaluatie ok is = categorie 0 automatisch vrijstelling (geen aanvraag nodig) niet-focusbedrijf in 2016 Nitraatresidu bepalen op 1 perceel voor niet focusbedrijven met maatregelenpakket 1 13/07/2015 7

8 Bemestingsnormen in een bedrijfsbenadering

9 Naar een bedrijfsbenadering Bemestingsnormen worden op bedrijfsniveau bekeken Landbouwer kan de bemesting op een perceel vrij invullen Uitzonderingen: Percelen in grondwaterwingebieden type 1 Percelen met 2 GVE regeling Percelen met een beheerovereenkomst met bemestingsbeperking Echter: nooit meer dan 2x de stikstofnorm (werkzaam en dierlijk) op een individueel perceel Een aantal teelten zijn gewijzigd van teeltgroep: Aparte teeltgroep voor Spruitkool, Aardbeien, Sierteelt en boomkweek Andere teeltgroep: vroege aardappelen bij teeltgroep aardappelen 13/07/2015 9

10 Stikstofbemestingsnormen 2015 Weinig wijzigingen tov MAP 4 Behalve Vroege aardappelen: normen van aardappelen (190/210 kg N wz /ha) Aardbeien: norm 160 kg N wz /ha Werkzame stikstof wordt standaard vanaf 2016 Overgangsmaatregel 2015: systeem totale stikstof nog mogelijk 13/07/

11 Stikstofbemestingsnormen 2015 Teeltgroep Werkzame N (kg/ha, jaar) Dierlijke N (kg/ha, jaar) Zandgrond Niet-zandgrond Grasland Maaien Maaien + grazen Wintertarwe of triticale Wintergerst of andere graangewassen Suikerbieten Voederbieten Aardappelen Maïs Groenten groep I Groenten groep II Groenten groep III Sierteelt en boomkweek Aardbeien Spruitkool Gewassen met een lage stikstofbehoefte Andere leguminosen dan erwten en bonen (Z) / 125 (NZ) 5 Andere gewassen /07/

12 Stikstofbemestingsnormen 2015 Teeltcombinatie Werkzame N (kg/ha, jaar) Zandgrond Niet-zandgrond Dierlijke N (kg/ha, jaar) Gras/snijrogge + maïs Wintertarwe of triticale met nateelt Wintergerst of andere graangewassen met nateelt Groenten Groep I en I Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep I Groenten Groep I en II Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep II, aardbeien, sierteelt&boomkweek Groenten Groep I en III Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep II Groenten Groep II en II Groenten Groep II en III Groenten Groep III en III of meerdere groenteteelten waarvan minstens één groente van groep II of meerdere groenteteelten met geen enkele groente van groep II /07/

13 Fosfaatbemestingsnormen 2015 Verdere uitmijning plantbeschikbare fosfaat van de Vlaamse landbouwgronden Percelen worden ingedeeld in 4 klassen (I, II, III of IV) Bemestingsnorm afhankelijk van hoofdteelt en van klasse : klasse III is de referentieklasse Vanaf 2017: klasse IV is de referentieklasse 13/07/

14 Fosfaatbemestingsnormen 2015 Klasse III = Referentie in 2015 Hoofdteelt bepaalt de P-norm Teeltgroep Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Alle grasland + graszodenteelt snede gras/snijrogge + maïs Maïs Graangewassen Aardappelen Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien, Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en Overige teelten /07/

15 Fosfaatverzadigd gebied In fosfaatverzadigd gebied blijft de norm 40 kg P 2 O 5 /ha Percelen met een vrijstelling van fosfaatverzadigd gebied blijven de vrijstelling behouden voor 2015 en 2016 zijn de normen van Klasse III van toepassing Percelen waarvan aangetoond was dat ze een laag fosfaatbindend vermogen hebben, krijgen de norm Klasse IV Op basis van analyses plantbeschikbare fosfaat kunnen percelen in lagere klasse terecht komen 13/07/

16 Afwijken van de fosfaat referentieklasse Bodemanalyse plantbeschikbare fosfaat bepaalt de klasse Klasse Akkerland (mg P/100 g droge grond) Grasland (mg P/100 g droge grond) Klasse I Klasse II > 12 en 18 > 19 en 25 Klasse III > 18 en 40 > 25 en 50 Klasse IV > 40 > 50 Bezorg de bodemanalyse aan de Mestbank Formulier binnenkort ter beschikking op de website Kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid wordt 13/07/

17 Hoe lang is een P-analyse geldig Vanaf wanneer gaat de nieuwe P-klasse in? Voor P-analyses ingediend voor 31/8/2015 => in 2016 Voor P-analyses ingediend na 31/8/2015 => in 2017 Een P-analyse is maximum vijf jaar geldig dus P-analyses genomen in 2011 of later indienen voor 31/8/2015 Na 31/8/2015 komen zijn enkel P-analyse genomen in 2012 of later nog relevant Als de geldigheidsduur van de P-analyse verstreken is: klassestijging om de 5 jaar Voorbeeld: P-analyse genomen in 2013 perceel is klasse I Klasse I tot 2018 Klasse II Klasse III Klasse IV vanaf /07/

18 Tussenkomst in de kosten voor P-stalen Aan al de volgende voorwaarden moet voldaan zijn: Bodemstaal genomen in 2015 of later Het perceel wordt ingedeeld in klasse I of II Beschikken over een actief landbouwernummer Het perceel wordt op basis van de analyse minstens één klasse lager ingedeeld De Vlaamse Regering zal een forfaitair bedrag vastleggen voor de tussenkomst in de kosten van de bodemanalyses. 13/07/

19 Overzicht bemestingsnormen De Mestbank publiceert deze zomer een eerste overzicht van de bemestingsnormen op het Mestbankloket Gewijzigde items Bedrijfsaanpak: totaal overzicht voor het volledig bedrijf Vermelding focusbedrijf Overzicht niet meer opgesplitst per exploitatie Groepering Percelen zonder bemestingsbeperking Percelen met bemestingsbeperking Kolommen die weggevallen zijn Focusgebied, maatregelenpakket, uitrijperiode Let op: derogatie: toont enkel de aanvraag derogatie onder voorbehoud in de verzamelaanvraag op het e-loket 13/07/

20 Overzicht bemestingsnormen - voorbeeld 13/07/

21 Derogatie

22 Derogatie aanvragen Mestbankloket: tot en met 31 juli 2015 Derogatie aanvragen Voorwaarden accepteren E-loket departement Landbouw en Visserij: tot en met 31 juli 2015 Percelen aanduiden of wijzigen Aanduiden wanneer blijven grasland gescheurd werd (BGG) Voorwaarde: tijdig de verzamelaanvraag ingediend hebben (21 april) 13/07/

23 Derogatie aanvragen - Mestbankloket > aanvragen: uiterlijk 31 juli 13/07/

24 Derogatieteelten Derogatie teelten: nieuw grasklaver en mais met onderzaai gras Gras inclusief grasklaver (max 50% klaver ingezaaid) Maïs met een voorteelt snijrogge Maïs met een voorteelt gras Maïs met onderzaai gras Wintertarwe gevolgd door een vanggewas Triticale gevolgd door een vanggewas Suikerbieten Voederbieten Vanggewassen zijn: alle niet-vlinderbloemige groenbedekkers (cf GLB) + mengsels daarvan + grasklaver 13/07/

25 Derogatienormen voor dierlijke mest Derogatiegewas N uit derogatiemest (incl. begrazing) (kg N/ha, jaar) Grasland incl grasklaver met max 50% klaver ingezaaid 250 Maïs voorafgegaan door één snede gemaaid en afgevoerd gras 250 Maïs voorafgegaan door één snede geoogste en afgevoerde snijrogge Maïs met onderzaai gras 250 Wintertarwe gevolgd door een vanggewas 200 Triticale gevolgd door een vanggewas 200 Suikerbieten 200 Voederbieten Ook voor derogatiebedrijven geldt de bedrijfsbenadering! 13/07/

26 Derogatie-voorwaarden Enkel derogatiemest mag toegediend worden op derogatie percelen (mestsoorten ongewijzigd) Bemestingsplan blijft behouden Bemestingsregister wordt vervangen door een tijdige Mestbankaangifte Bodemanalyses Organisch koolstof niet meer verplicht Stikstof per begonnen schijf van 20 ha, minimum één staal algemeen: staal moet genomen worden tussen 1/1 en 31/5. voor 2015: Stalen genomen tussen 1/1/2015 en 31/5/2015: ok Stalen genomen tussen 1/1/2016 en 31/5/2016 zijn ook geldig, voor 2015 én /07/

27 Derogatie-voorwaarden Bodemanalyses Fosfaat per begonnen schijf van 20 ha, min één staal, genomen tussen 1/6/x-1 en 31/5/x voor 2015: stalen genomen tussen 1/6/2014 en 31/5/2016 zijn geldig OF per begonnen schijf van 5 ha, min één staal, dat 5 jaar oud mag zijn voor 2015: P-stalen genomen in 2011 of later zijn geldig Graslandbeheer voor derogatiebedrijven: ongewijzigd Blijvend grasland = grasland dat ten minste 5 opeenvolgende jaren niet in de vruchtwisseling van het bedrijf werd opgenomen (status BG in de verzamelaanvraag). 13/07/

28 Derogatie-voorwaarden ter beschikking op de VLM-website 13/07/

29 Verplichte staalname met bijbehorend bemestingsadvies Groententeelt Sierteelt & Boomkweek Aardbeien

30 Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies Teelten Groenten groep I en groenten groep II Aardbeien Sierteelt en boomkweek Aantal te nemen stalen Percelen met enkel meerjarige teelten: 1/6 van de betrokken oppervlakte Percelen met niet-meerjarige teelten of een combinatieteelt: 1/2 van de betrokken oppervlakte Aantal stalen = som van bovenstaande getallen, afgerond naar boven. Als de som > het aantal betrokken percelen: aantal stalen beperkt tot het aantal percelen 13/07/

31 Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies Aanmelding van de stalen Door de laboratoria in SMIL Op basis van coördinaten van het perceel Sancties bij te weinig stalen Onvoldoende stalen in 2015 => sancties in 2016 Percelen met enkel groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek of sierteelt: -20% van de bemestingsnorm Percelen met een teeltcombinatie waarbij één van de teelten groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek of sierteelt is: de norm van de hoofdteelt 13/07/

32 Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies Timing publicaties op het Mestbankloket Juli: berekening aantal te nemen stalen September: stand van zaken van de door het laboratorium aangemelde staalnames December/januari: sanctiebrief 13/07/

33 Communicatie

34 Nieuwe VLM-portaalsite 13/07/

35 Nieuwe VLM-portaalsite 13/07/

36 Nieuwe VLM-portaalsite 13/07/

37 Digitale communicatie Geleidelijk aan enkel digitale communicatie via het Mestbankloket Verwittiging per wanneer er een nieuwe item op het loket geplaatst wordt adres niet correct => aanpassen op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij Geselecteerde percelen voor nitraatresiducampagne 2015: beschikbaar op het mestbankloket tegen half september 13/07/

38 Bedankt voor uw aandacht! Vragen?

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2016 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 15 februari 2016. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2016

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2016 NORMEN EN RICHTWAARDEN 206 versie januari 206 www.vlm.be Uitscheidingscijfers... 3. Forfaitaire uitscheidingscijfers 3.2 Uitscheidingscijfers veevoederconvenant 5.3 Uitscheidingscijfers regressie 6 2 Richtwaarden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID N. 2011 1305 [C 2011/35366] 6 MEI 2011. Decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 (1) Het Vlaams Parlement

Nadere informatie

Normen en richtwaarden

Normen en richtwaarden Normen en richtwaarden 0 INHOUD. UITSCHEIDINGSCIJFERS.... FORFAITAIRE UITSCHEIDINGSCIJFERS.... UITSCHEIDINGSCIJFERS VEEVOEDERCONVENANT.... UITSCHEIDINGSCIJFERS REGRESSIE.... RICHTWAARDEN VOOR DE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand.

Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Bemestingsnormen op basis van totale stikstof akkerbouw en voedergewassen in 2011 Grasland dat enkel gemaaid wordt dat begraasd wordt, al of niet in combinatie met maaien Niet Niet Totale N 370 3 3 360

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014

Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014 Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014 Welke informatie staat op dit overzicht? In uw overzicht Bemestingsnormen 2014 vindt u voor alle percelen, die u via de verzamelaanvraag 2014 bij het

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu. Vlaanderen is open ruimte. Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015

Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu. Vlaanderen is open ruimte. Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015 Vlaanderen is open ruimte Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015 VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be 1 / JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES

Nadere informatie

Effluenten van de biologische mestverwerking

Effluenten van de biologische mestverwerking Effluenten van de biologische mestverwerking Bemestingswaarde Gebruik Economisch aspect Bemestingswaarde Samenstelling effluent: kg / 1000 l DS 13,0 Organische stof 3,1 Totale Stikstof 0,21 Ammoniakale

Nadere informatie

Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort

Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ UW PARTNER IN DE OPEN RUIMTE Normen editie januari 2008 1 Uitscheidingscijfers Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort N N derogatie RUNDVEE Melkvee Melkkoeien met een melkproductie

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 VOORWOORD Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte selectie

Nadere informatie

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Het CVBB in relatie tot perceelsgerichte bemesting Dirk Coomans, Algemeen coördinator Franky Coopman, Joris De Nies, Katleen Geerinckx,

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ GIDS PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ 1 Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever Toon Denys gedelegeerd

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW inagro ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW Code van goede praktijk bodembescherming advies gehalte en zuurtegraad 2 Toelichting resultaten MTR_versie 2011 ORGANISCHE KOOLSTOF Organische stof en in de

Nadere informatie

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 ONTWERP

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 ONTWERP Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 ONTWERP 9/02/2015 Inleiding Tijdens de ontwikkeling van het 4 de Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2011-2014

Nadere informatie

Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten

Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten Geert Rombouts, Hubert Hernalsteen, Kris De Ridder Departement Landbouw en Visserij Meerdere soorten gras vormen een dichte zode en kunnen gedurende meerdere

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden erosie Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden Erosie: Wat kunnen we doen? Bodem bedekt houden Teelt die jaar rond volledige bedekking

Nadere informatie

1. NOG GEEN MAP 5: WAT ZIJN DE BEMESTINGSNORMEN IN 2015? Het huidige MAP 4 voorziet voor 2015 een daling van de maximale fosfaatnorm.

1. NOG GEEN MAP 5: WAT ZIJN DE BEMESTINGSNORMEN IN 2015? Het huidige MAP 4 voorziet voor 2015 een daling van de maximale fosfaatnorm. . NOG GEEN MAP 5: WAT ZIJN DE BEMESTINGSNORMEN IN 05?. INLEIDING De besprekingen met e Europese Commissie over het nieuwe actieprogramma in uitvoering van e Nitraatrichtlijn (MAP 5) zijn nog stees bezig.

Nadere informatie

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING VERSIE januari 2008 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Wettelijk kader... 3 3 Definities en limietwaarden... 4 3.1 Definities... 4 3.2 Limietwaarden organische koolstofgehalte...

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

BDBnet. een mijlpaal in de communicatie met onze landbouwers. Mia Tits

BDBnet. een mijlpaal in de communicatie met onze landbouwers. Mia Tits BDBnet een mijlpaal in de communicatie met onze landbouwers Mia Tits Communicatie BDB - klanten aanvraag staalname aanvraag informatie... contacten staalnemer, voorlichter BDBnet inlichtingen stalen en

Nadere informatie

2.2 Grasland met klaver

2.2 Grasland met klaver 2.2 Grasland met klaver Tot grasland met klaver wordt gerekend grasland met gemiddeld op jaarbasis meer dan 10 15 procent klaver. 2.2-1 2.2.1 Grasland met klaver: Kalk In deze paragraaf wordt alleen de

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ

GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be INHOUD 1 Het Mestdecreet: definities... 3 2 Aangifteplicht... 4 2.1 Wanneer ben ik aangifteplichtig bij de Mestbank? 4 2.2 Wat houdt de

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag.

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. 1 Woord vooraf Woord vooraf Beste landbouwer 2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. Vlaanderen trekt de kaart

Nadere informatie

Wijzigingen randvoorwaarden 2015

Wijzigingen randvoorwaarden 2015 Wijzigingen randvoorwaarden 2015 Wijzigingen 2015 Wijzigingen 2015: Vereenvoudiging Vereenvoudiging randvoorwaarden 2015 (nieuwe GLB) Van 18 naar 13 richtlijnen waarbij volgende geschrapt worden: Slibrichtlijn

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN

VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN 1 VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Sturen van de N-bemesting: gedreven door onderzoek, voorlichting en beleid

Sturen van de N-bemesting: gedreven door onderzoek, voorlichting en beleid Studienamiddag Bodemkundige Dienst van België Meten om te sturen Sturen van de N-bemesting: gedreven door onderzoek, voorlichting en beleid Jan Bries & Davy Vandervelpen BDB Bodemkundige Dienst van België

Nadere informatie

2 BEMESTING WINTERTARWE

2 BEMESTING WINTERTARWE 2 BEMESTING WINTERTARWE 2.1 Bekalking, basisbemesting en stikstofbemesting in wintertarwe W. Odeurs 1, J. Bries 1 Een beredeneerde bemesting is een belangrijke teelttechnische factor voor het bekomen van

Nadere informatie

GIDS PAARDENHOUDERIJ. Mestdecreet

GIDS PAARDENHOUDERIJ. Mestdecreet GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever ir. Guido Clerx, waarnemend

Nadere informatie

Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk 2012-2015

Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk 2012-2015 Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk 212-215 Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in België en noordelijk Frankrijk (212-215) Overzicht presentatie

Nadere informatie

5 Voederbieten. November

5 Voederbieten. November 5 Voederbieten 5-1 5.1 Voederbieten: Kalk De gewenste ph voor voederbieten is 6 of hoger. Deze ph is niet op alle gronden te realiseren (zeer hoge kalkgiften nodig). Bovendien is deze ph niet altijd geschikt

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2006 5350 VLAAMSE OVERHEID 22 DECEMBER 2006. Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Aanpassingen t.o.v. eva2014 Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen eva2015:

Nadere informatie

Omzetting gewascode naar teeltgroep

Omzetting gewascode naar teeltgroep Omzetting gewascode naar teeltgroep Gewascode Omschrijving Teeltgroep 1 Stallen en gebouwen Bedrijfszetel 2 Andere gebouwen Bedrijfszetel 3 Poelen (>100 m²) Geen cultuurgrond 4 Houtkanten en houtwallen

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Vlaanderen is open ruimte. Bedrijfsadvies 2008-2014 VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ. VLM.be JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 1

Vlaanderen is open ruimte. Bedrijfsadvies 2008-2014 VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ. VLM.be JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 1 Vlaanderen is open ruimte Bedrijfsadvies 2008-2014 VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 1 INHOUDSTABEL I. VISIE...5 II. INDIVIDUELE BEDRIJFSBEGELEIDING...7 1. Individuele

Nadere informatie

2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium

2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium 2.1.6 Grasland zonder klaver: Natrium Het natriumadvies voor grasland is niet gericht op verhoging van de opbrengst, maar wordt uitsluitend gegeven met het oog op de gezondheidstoestand van het rundvee

Nadere informatie

Inhoud. 3 Doel. 3 Kopie en origineel. 3 Rubrieken

Inhoud. 3 Doel. 3 Kopie en origineel. 3 Rubrieken Inhoud 3 Doel 3 Kopie en origineel 3 Rubrieken 4 Omschrijving van kopie en origineel formulier 4 Gele kader 4 Rubriek A. Bedrijfsgegevens 4 Rubriek B. Activering van de Vlaamse toeslagrechten 4 Rubriek

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/ 27 januari 2015

www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/ 27 januari 2015 Loonwerker maakt melkveehouder kringloopwijzer! www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/ 27 januari 2015 http://www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/

Nadere informatie

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot Uw klantnummer: 5001382 Postbus 170 NL- 6700 AD Wageningen T +31 (0)88 876 1010 E klantenservice@blgg.agroxpertus.com I blgg.agroxpertus.nl T monstername:

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0

Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0 Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0 Versie 1.0: 08/01/2009 Waarvoor dient deze handleiding? Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma BASsistent

Nadere informatie

Voortgangsrapport. Mestbank 2008. Betreffende het mestbeleid in Vlaanderen

Voortgangsrapport. Mestbank 2008. Betreffende het mestbeleid in Vlaanderen Voortgangsrapport Mestbank 2008 Betreffende het mestbeleid in Vlaanderen VLM_cover_2008.indd 1 15-12-2008 18:00:24 1 VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2008 2 VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2008 3 VOORTGANGSRAPPORT

Nadere informatie

PRAKTIJKGIDS. Bemesting. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

PRAKTIJKGIDS. Bemesting. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure PRAKTIJKGIDS Bemesting Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij PRAKTIJKGIDS BEMESTING WETTELIJK KADER Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Duurzame Landbouwontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud. Studie-avond spuiwater 16/03/2015

Inhoud. Studie-avond spuiwater 16/03/2015 Inhoud Studie-avond spuiwater Viooltje Lebuf Geel 11 maart 2015 Wat is spuiwater en waarvoor wordt het gebruikt? Rekenvoorbeeld Luchtwassers: wettelijke verplichtingen Bemesting met spuiwater 2 VCM = Vlaams

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED /

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 11.05.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 Inleiding Tijdens de ontwikkeling van het 4 de Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2011-2014 vond de Europese

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Versie 06.01.2016 Inhoud Internetbrowser... 2 Aanmelden op het Mestbankloket... 2 Aan de slag met uw digitale aangifte... 2 1. Uw exploitatie

Nadere informatie

OVERWEGINGS- DOCUMENT

OVERWEGINGS- DOCUMENT OVERWEGINGS- DOCUMENT Ontwerp actieprogramma Nitraatrichtlijn 2015-2018 / 1.06.2015 www.vlm.be INHOUD 1 Verloop openbaar onderzoek... 3 1.1 Procedure 3 1.2 Informatievergaderingen en informatieverstrekking

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Versie 12.01.2015 Inhoud Internetbrowser... 2 Aanmelden op het Mestbankloket... 2 Aan de slag met uw digitale aangifte... 2 1. Uw exploitatie

Nadere informatie

Bijlage: bodemanalyses als nulmeting

Bijlage: bodemanalyses als nulmeting Credits for Carbon Care CLM Onderzoek en Advies Alterra Wageningen UR Louis Bolk Instituut Bijlage: bodemanalyses als nulmeting In het project Carbon Credits hadden we oorspronkelijk het idee dat we bij

Nadere informatie

Bijlage 2 Nitraatrichtlijn

Bijlage 2 Nitraatrichtlijn Bijlage 2 Nitraatrichtlijn 1. DE EU-RICHTLIJN Europees milieubeleid t.a.v. mest en mineralen krijgt gestalte middels de EU-Nitraatrichtlijn (91/676 EEC). De Nitraatrichtlijn is in 1991 in werking getreden.

Nadere informatie

Informatievergadering VLM VCM

Informatievergadering VLM VCM Informatievergadering VLM VCM 19u10: 19u20: 20u: 20u40: Verwelkoming Toelichting wijziging UB Vervoer en UB Mestverwerking (VLM): Analyseverplichting Verwerker-staalnemer Burenregeling Massaprotocol Praktische

Nadere informatie

Bio, Bodem en Bemesting 2014

Bio, Bodem en Bemesting 2014 Bio, Bodem en Bemesting 2014 Lieven Delanote en Annelies Beeckman, inagro Koen Willekens, Bert Van Gils en Bert Reubens, ILVO Merelbeke, 19/02/2014 AGENDA Opbouw bemestingsplan Enkele resultaten uit onderzoek

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken De voorgestelde equivalente maatregelen open teelten zijn: A. Opbrengstafhankelijke

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 27-04-2007 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 27-04-2007 VLAAMSE OVERHEID N. 2007 1696 VLAAMSE OVERHEID 9 MAART 2007. Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten

Nadere informatie

Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden?

Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden? Resultaten met functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen vanuit project Boeren en Agrobiodiversiteit.. Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden? Jan de Wit Louis Bolk Instituut 1 Biodiversiteit?

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voorste deel Postbus 115

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voorste deel Postbus 115 voorste deel Onderzoek Onderzoek-/ordernr: Datum monstername: Datum verslag: 110027/001746286 07-10-2010 22-10-2010 Monster genomen bij: A. Dierhouder 8822 XX ARUM Grondsoort: Bemonsterde laag: Monster

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens In het kader van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of

Nadere informatie

Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3

Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3 Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3 Versie 3: 13/01/2009 Waarvoor dient deze handleiding? Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma BASsistent

Nadere informatie

Aan de slag met je bemestingsadvies: C-Slim & BDBrekenmee. Annemie Elsen Jens Bonnast

Aan de slag met je bemestingsadvies: C-Slim & BDBrekenmee. Annemie Elsen Jens Bonnast Aan de slag met je bemestingsadvies: C-Slim & BDBrekenmee Annemie Elsen Jens Bonnast Aan de slag met je bemestingsadvies: C-Slim & BDBrekenmee Uw analyseverslag ontleed Aan de slag met het koolstofadvies:

Nadere informatie

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond:

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei en zand Programma Bodem 5 juni 2012, Janjo de Haan en Derk van Balen Systeemonderzoek Ontwikkeling van strategieën

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Toelichting 2: Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen

Toelichting 2: Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen Toelichting 2: Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen Inhoud Inleiding... 2 I. Welke bemesting is van toepassing in kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen?... 2 I.1. Algemeen... 2 I.2. Wat zijn

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-REF-101ID-150326 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BEWUST BEPERKT BEWEIDEN: BETER VOOR KOE EN BOER?

BEWUST BEPERKT BEWEIDEN: BETER VOOR KOE EN BOER? BEWUST BEPERKT BEWEIDEN: BETER VOOR KOE EN BOER? An Schellekens en Gert Van de Ven Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Sam De Campeneere Vlaamse Overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek,

Nadere informatie

Gino Coppens Frank Elsen Piet Ver Elst Jan Bries. Studie in opdracht van:

Gino Coppens Frank Elsen Piet Ver Elst Jan Bries. Studie in opdracht van: Studie in opdracht van: Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Mestbank Bestek VLM/Mestbank/Nresvoorjaar/27/1 Bepalen van nitraatresidu en bemestingsadvies voor een selectie van landbouwpercelen gedurende het

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

worden betaald. Dit is met name veroorzaakt door de aanscherping van de verliesnormen in 2004. INHOUD:

worden betaald. Dit is met name veroorzaakt door de aanscherping van de verliesnormen in 2004. INHOUD: AGRO Actualiteiten INHOUD: Wet- en regelgeving: Ondernemen is vooruitzien Geen standaard voorraadverrekening 2005 Grondregistratie Derogatie: geen automatisme Grondbemonstering bij derogatie Grasland scheuren

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN

BEHEEROVEREENKOMSTEN BEHEEROVEREENKOMSTEN Algemeen Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Pijler 1: Rechtstreekse betalingen Pijler 2: Plattelandsontwikkeling Basisbetaling 30% vergroening PDPO III = Vlaams Programmadocument

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2007. Betreffende het mestbeleid in Vlaanderen

VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2007. Betreffende het mestbeleid in Vlaanderen VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2007 Betreffende het mestbeleid in Vlaanderen 1 Voortgangsrapport Mestbank 2007 Voortgangsrapport Mestbank 2007 2 3 WOORD VOORAF Het zesde Voortgangsrapport is het eerste dat

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem?

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Kennisdag Mest & 1 december

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie