DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren"

Transcriptie

1 6XJJHVWLHVQDDUDDQOHLGLQJYDQGHYHUNHQQHQGHDQDO\VHdeel I: De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) DNB hebben een verkennende analyse over Islamitisch financieren gepubliceerd. De aanleiding van het rapport is de sterke opkomst in het Verenigd Koninkrijk (VK) van Islamitische financiële producten en diensten. De eerste stap is gezet..maar wat kan GHYUDDJ]LMGHYGPDUNW doen om ook in Nederland binnen een aantal jaar een aantrekkelijke markt voor Islamitisch financieren (IF) mogelijk te maken? 'HYUDDJ]LMGHYDQGHPDUNW Jammer dat er in het rapport geen aandacht is besteed aan het feit dat Islamitisch financieren voor iedereen beschikbaar is en niet alleen bestemd is voor Islamitische gezinnen/bedrijven. Het rapport geeft aan dat de vraag voornamelijk uit de 2 e generatie Islamitische huishoudens ( ) zal komen. Er zijn geen alternatieven voor het traditionele bankieren in Nederland Wat mij betreft zal het aanbod van Islamitisch bankieren (een stijging in) de vraag creëren. Om de vraag QXDO YRRUDI LQHHQ YURHJVWDGLXPte stimuleren is een stijging van het bruto inkomen nodig, XLWJDDQGYDQGHPLVSHUFHSWLHLQKHWUDSSRUWGDW,VODPLWLVFKILQDQFLHUHQ DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren flink stijgt, wellicht ¼SHUKXLVKRXGHQLQGHOHHIWLMGVFDWHJRULH-35jr in lijn met autochtonen) Het belangrijkste is de mate waarin Moslims het geloof dagelijks praktiseren. 2QWYDQJMHUHQWHRSMHVSDDUJHOG"6SDDUMHJHOGGRRUKHWRSWHERXZHQRSMHEHWDDOUHNHQLQJ" :DW]LMQGHYRRUGHOHQQDGHOHQYzzUMRXYzzUGHVDPHQOHYLQJYzzUGHEDQN":DWGRHWHHQ EDQNPHWMHJHOGDDQZLHJDDQ]LMKHWXLWOHQHQHHQPRRLPHJDFDVLQRLQZHONHEHGULMYHQ JDDQ]LMEHOHJJHQ"]LHELMYZZZEDQNJHKHLPHQEH1HHPMHHHQSHUVRRQOLMNHOHQLQJYDQ HXURYRRUHHQDXWRPHWHHQPDDQGODVWYDQ¼ YRRUGHNRPHQGHMDDU«RI VSDDUMHOLHYHUMDDUODQJ¼ HQNRRSMHGH]HOIGHDXWRYRRU¼ 9DVWVWDDWGDWLHGHUHVLWXDWLHXQLHNLVPHW] QHLJHQYRRUHQQDGHOHQHHQLHGHU]HOINLHVW HQ]HOIYRRUGHFRQVHTXHQWLHVNLHVW Wat betreft het doorvragen ( never stop asking principe) omtrent je spaarmiddelen bij je bank zijn dat suggesties die kunnen zorgdragen voor een transparanter beleid of jouw doen besluiten je spaarmiddelen in bewaar te geven bij een ethische bank. Dat ligt dan iets meer in lijn met Islamitisch financieren,want IF is gebaseerd op 3 pijlers: KHWGHOHQYDQULVLFRHQZLQVW HWKLVFKEDQNLHUHQJHHQRQ]HNHUKHLGJRNNHQRILQYHVWHUHQLQLPPRUHOH EHGULMIVWDNNHQKHWJHYHQYDQDDOPRH]HQ YHUPLMGHQYDQULEDUHQWHYDQJHOGQRJPHHUJHOGPDNHQHQRS]RHNJDDQQDDU DOWHUQDWLHYHQRS]RHNQDDUZLQVWXLWWDVWEDUHYRRUGHOHQ (door het delen v. risico bij transacties is een winstvergoeding niet hetzelfde als rente vragen m.a.w. handel drijven door het opkopen & verkopen en daarmee marktconform winst maken is niet gelijk aan het proces van rente vragen, ook als mocht blijken dat beide bedragen even hoog zijn. Het gaat om het (juridisch) proces, niet het resultaat. Het is als een waar aangenomen verzinsel dat IF altijd goedkoper is dan traditioneel financieren omdat het rentevrij is) Er staat op dit moment ongeveer ¼ op alle spaarrekeningen in Nederland. Geld, dat gebaseerd is op vertrouwen en dat in computersystemen en afschriften staat vermeld, méér niet. Voor iedereen geldt een minimale grens van ¼ voordat je belasting hierover moet betalen in box 3.(QDOVMHWRFKEHODVWLQJPRHWEHWDOHQ DDQYHUPRJHQ YDQDIGDWJUHQVEHGUDJRIMHKHWQXRSGHUHNHQLQJODDWVWDDQRIHUZDWPHHNRRSWKRH]RXKHW ]LMQRPKHWPHHUGHUHGLUHFWLQGHHFKWHUHsOHHFRQRPLHWHVWRSSHQGRRUDDQVFKDIYDQWDVWEDUH EH]LWWLQJHQDOVEHOHJJLQJ"9RRUGHOLJHURIQDGHOLJHUYzzUMH]HOIYzzUGHEDQNYzzUGH

2 PDDWVFKDSSLM"In het rapport valt te lezen dat rente, in de Islam, leidt tot cumulatie van vermogen bij een GHHOYDQGHEHYRONLQJ en als zij overgaan tot rentenieren, dan zorgt dit voor sociaal onrecht tussen arm en rijk en in het rapport staat dat rentenieren zorgt voor een slechte persoonlijkheid bij deze mensen want jezelf productief opstellen en je kapitaal actief & productief inzetten is gezond. Suggestie vrrughyuddj]lmghkrxelmehqdghulqjwrw¼ OLTXLGHHQVFKHQNKHWPHHUGHUHELMYRRUEHHOGEHODVWLQJYULMPD[LPXPDDQNLQGHUHQJRHGH GRHOHQ$1%,RIJDYHUGHURS]RHNQDDUWDVWEDUHYHUPRJHQVEHVWDQGGHOHQPHWXLWHUDDUGHHQ ULVLFRPDDUWHJHOLMNHUWLMGRRNHHQLQYHVWHULQJPHWUHQGHPHQWZDWELMMHSDVWYHUJHHWQLHWHHQ VSDDUUHNHQLQJLVYDQDIHHQEHSDDOGEHGUDJRRNHHQULVLFR Het saldo aan persoonlijke leningen, creditcardroodstanden en doorlopende kredieten is meer dan ¼ en aan roodstanden op betaalrekeningen ¼, terwijl er al een hoeveelheid hypotheekschuld open staat van meer dan ¼. 0HWDQGHUHZRRUGHQKHW]LHWHUQDDUXLWGDWHUVSUDNHLVYDQPppUVFKXOGGDQYHUPRJHQ ZDDUGRRUPHQV\VWHPDWLVFKKDUGPRHWEOLMYHQZHUNHQYRRUGHUHQWH DIORVVLQJ'HIXQFWLH YDQJHOGLVGXVYRRUYHOHQYHUDQGHUGYDQLHWVZDWYHUPRJHQYRRUVWHOGHQDDULHWVZDWQX VFKXOGYRRUVWHOW ),/0KWWSYLGHRJRRJOHFRPYLGHRSOD\"GRFLG Gelukkig rust er bij de meeste gelovigen in Nederland een taboe op schulden maken. µ:ddumhjhhqjhogyrrukhewndqmhqlhwnrshq 'HEXXUPDQKHHIWHHQQLHXZHDXWR«GXV" GLHLVQLHWYDQKHPPDDUYDQGHEDQN Een docent economie beschreef zijn vak ooit als volgt:³hfrqrplhlvghzhwhqvfkdsglhkhw JHGUDJEHVWXGHHUWYDQPHQVHQGDWYRRUWNRPWXLWVFKDDUVWHPHWDOVGRHOZHOYDDUW'HNXQVWLV RPMHEHKRHIWHWHEHSHUNHQ Een mooie uitdaging en ik zie daarin, ook voor de vraagzijde, een blijvend streven naar zaken die écht van jezelf zijn en niet v/e financiële instelling. (een eigen woning aanschaffen wordt lastig, maar voor de rest.;-) Aangezien de grootbanken geregeld in de media aangeven druk bezig te zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van Islamitisch bankieren, kunnen geïnteresseerden bij hun bank ook eens navraag doen, hoe het daar anno 2008 nou echt mee gaat³qhyhuvwrsdvnlqj Voorlichting is echt van belang om IF een begrip te laten worden0lmqvxjjhvwlhricht een onafhankelijk,vodplf)lqdqfh,qvwlwxxw eventueel in samenwerking met een Nederlandse universiteit op zodat er een beeld en geen verkeerd beeld ontstaat over Islamitische financieringen, verspreid kennis onder moslims en niet-moslims met o.a. voorlichting via een website en via, trainingen, evenementen, cursusmateriaal, advies, opleidingen en toponderzoek. Eventueel financieel adviseurs bijscholen?? Het instituut zou in de toekomst ook kunnen zorgen voor een toezichtafdeling om Islamitische financiële producten te toetsen aan sharia-aspecten als second opinion voor de klant. Eventuele klachten zouden gemeld kunnen worden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, die contact op neemt met het Islamic Finance Instituut.Uit het rapport blijkt namelijk dat het niet aan de AFM is om te toetsen of de financiële dienstverlening voldoet aan de sharia.

3 6XJJHVWLHVQDDUDDQOHLGLQJYDQGHYHUNHQQHQGHDQDO\VH, deel II : De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) DNB hebben een verkennende analyse over Islamitisch financieren gepubliceerd. De aanleiding van het rapport is de sterke opkomst in het Verenigd Koninkrijk (VK) van Islamitische financiële producten en diensten. De eerste stap is gezet..maar wat kan GHRYHUKHLGdoen om ook in Nederland binnen een aantal jaar een aantrekkelijke markt voor Islamitisch financieren (IF) mogelijk te maken? 2YHUKHLG De meest voorkomende Islamitische financiële contracten zijn te lezen op bladzijde 14, waarbij sommige niet worden gezien als kredietuitzetting dus wordt, zo n Islamitische financiële instelling niet gezien als bank. Alleen huidige banken kunnen dus, onder de huidige wetgeving, Islamitische financiële producten onder een naam bank verkopen. 'HRYHUKHLGNDQKHWEHVWHGHGHILQLWLHYDQNUHGLHWLQGH:HWRSILQDQFLHHOWRH]LFKWRSHQHU IRUPXOHUHQYDQJHOGNUHGLHWLQµDFWLYDNUHGLHW RIQRJUXLPHUµDFWLYDILQDQFLHULQJ ]RGDW PRJHOLMNH,VODPLWLVFKHILQDQFLsOHSURGXFWHQELQQHQGHUHLNZLMGWHYDQKHWJHGUDJVWRH]LFKWYDOW HQQLHXZHDDQELHGHUVLQLHGHUJHYDOHHQYHUJXQQLQJDOVILQDQFLsOHGLHQVWYHUOHQHUYDQGH$)0 NULMJHQHQPRHWHQYROGRHQDDQZHWWHOLMNHYHUSOLFKWLQJHQILQDQFLsOHELMVOXLWHUGLHQVWHQZLM]HU ]RUJSOLFKWUHSURGXFHHUEDDUKHLG+HWYRRUGHHOYRRUFRQVXPHQWHQLVGDW]LMGH]HOIGH FRQVXPHQWHQEHVFKHUPLQJYDQGH$)0=LHKLHUHHQYRRUEHHOGYDQHHQGLHQVWHQZLM]HUYH (QJHOV,VODPLWLVFKHK\SRWKHHNEDQN +HWULVLFRGDWFRQVXPHQWHQRQJHVFKLNWHRIRSEDVLVYDQYHUNHHUGHUHGHQHQILQDQFLsOH SURGXFWHQDDQVFKDIIHQLVDOWLMGDDQZH]LJ2RNELMWUDGLWLRQHOHSURGXFWHQNLMNPDDUQDDUGH PLOMRHQHQFRQVXPHQWHQGLHKXQKDQGWHNHQLQJRQGHUEHOHJJLQJVYHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVWHQ LQGHDIJHORSHQMDUHQKHEEHQJH]HWGLHGRRUJHUHQRPPHHUGHEDQNHQHQILQDQFLsOH GLHQVWYHUOHQHUV]LMQDDQJHERGHQZRHNHUSROLVVHQ,NGHQNGDWGHHQLJHPDQLHURPGLWULVLFR ELM,VODPLWLVFKILQDQFLsOHSURGXFWHQWHYHUNOHLQHQLVYRRUOLFKWLQJYLDHHQ,VODPLFILQDQFH,QVWLWXXW(YHQWXHOHNODFKWHQ]RXGHQJHPHOGNXQQHQZRUGHQELMKHW.ODFKWHQLQVWLWXXW )LQDQFLsOH'LHQVWYHUOHQLQJGLHFRQWDFWRSQHHPWPHWKHW,VODPLF)LQDQFH,QVWLWXXW 8LWKHWUDSSRUWEOLMNWQDPHOLMNGDWKHWQLHWDDQGH$)0LVRPWHWRHWVHQRIGHILQDQFLsOH GLHQVWYHUOHQLQJYROGRHWDDQGHVKDULD :LM]LJLQJILVFDOHZHWJHYLQJ In de categorie halal hypotheekvormen kan de musharaka en de murabaha, nu al worden aangeboden zonder de Wet op de inkomstenbelasting te veranderen (Sinke 2007).$OOHHQ]LWMH GDQPHWWRUHQKRJHPDDQGODVWHQWRYGHWUDGLWLRQHOHK\SRWKHHNPHWSHULRGLHNH ELMVFKULMYLQJHQYDQ3RVWEDQNUHNHQLQJQXPPHUWHQQDPHYDQ%HODVWLQJGLHQVW $SHOGRRUQ+HWUHFKWYDDUGLJVWLVGXVKHWVFKUDSSHQYDQDOGH]HELMVFKULMYLQJHQLQ 1HGHUODQG (QDQGHUVGH³ELJSXVK YDQXLW(QJHODQGYROJHQRIHHQHLJHQ1HGHUODQGVHGUDDLJHYHQDDQ KHWRSKHIIHQYDQZHWWHOLMNHEHOHPPHULQJHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQ,VODPLWLVFKHILQDQFLsOH SURGXFWHQ]RDOVGHKDODOK\SRWKHHN7HGHQNHQYDOWDDQKHWWRHNHQQHQYDQHHQGHILQLWLHDDQ KHWEHJULSUHQWHLQGH]HZHWHQZHO]RGDWLHGHUH1HGHUODQGHUHHQHLJHQZRQLQJ]RXNXQQHQ EH]LWWHQ$DQVOXLWHQGPRHWGDQRRNGHHLJHQGRPVHLVRP EHUKDXSWLQDDQPHUNLQJWHNRPHQ YRRUKHW³+ZRRUG YHUODDJGZRUGHQ6XJJHVWLHYHUSOLFKW]HOILQOHJJHQRPGHZRQLQJ

4 YHUGHUYLDHHQ³,VODPLWLVFKH K\SRWKHHNWHILQDQFLHUHQ+HWDIVFKDIIHQYDQGHDUW:%5 PLWVGHZRQLQJYLDHHQ³,VODPLWLVFKH K\SRWKHHNJHILQDQFLHUG]RGDWHUJHHQVSUDNHPHHULV YDQHHQHLJHQELMGUDJHDDQRYHUGUDFKWVEHODVWLQJELMGRRUYHUNRRSELQQHQPDDQGHQYDQGH QHWDDQJHNRFKWHZRQLQJ9HUJHHWQLHWKHWGRHOYDQGHEHODVWLQJPDDWUHJHO³+ZRRUG LQGH :HWRSGHLQNRPVWHQEHODVWLQJLVKHWEHYRUGHUHQYDQHLJHQZRQLQJEH]LWRQGHUDOOH 1HGHUODQGHUV :DWPLMEHWUHIWNRPHQGHERYHQVWDDQGHEHQDGHULQJHQLQGHULFKWLQJYDQKDDUGRHO+HWGRHO GDW1HGHUODQGXLWPRQGHYDQGHPLQLVWHUYDQ)LQDQFLsQJUDDJHHQ,VODPLWLVFKILQDQFLHHO FHQWUXPZLOZRUGHQ,QQRYDWLHZRUGWGRRUGHRYHUKHLGDOVQRRG]DDNJH]LHQRPHFRQRPLVFKH JURHLWHZDDUERUJHQ*HZHOGLJGDWZLMKHEEHQPRJHQNHQQLVQHPHQYDQGHYHUNHQQHQGH DQDO\VHHQGHHQHUJLHGLHGHPDNHUVHULQKHEEHQJHVWRNHQ'HYHUNHQQHQGHDQDO\VHKHHIWGH HHUVWHVWDSJH]HWHQQXPRHWEOLMNHQRIKHWNOLPDDWULMSLVRPKLHURRLWHHQYHUYROJDDQWH JHYHQRPHHQJHOLMNZDDUGLJDDQWUHNNHOLMNVSHHOYHOGWHFUHsUHQYRRU,VODPLWLVFKHILQDQFLsOH SURGXFWHQDDQJH]LHQGH]HRQWZLNNHOG]LMQRPLQGH]HOIGHEHKRHIWHQYDQEH]LWYDQURHUHQGH HQRIRQURHUHQGHJRHGHUHQYDQFRQVXPHQWHQWHYRRU]LHQHQWHYHQVKHWZHO]LMQYDQGHPHQV QLHWXLWKHWRRJWHYHUOLH]HQ0HWZLQGWHJHQOHHUMH]HLOHQZDQWHUKHHUVWQXHHQQHJDWLHI ]HOIEHHOGHQPLVVFKLHQLVGDWGHUHGHQGDW1HGHUODQGUXLPPLOMRHQGDJHQSHUMDDU GRRUEUHQJWLQZLQNHOV

5

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven:

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven: Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Een investering in kennis resulteert in het hoogste rendement

Een investering in kennis resulteert in het hoogste rendement Een investering in kennis resulteert in het hoogste rendement Of je nou wel of niet aan beleggen doet, de gevolgen van wat zich in de financiële wereld afspeelt raakt ons direct. Het is maar al te duidelijk

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Occasional Studies. een verkennende analyse. Vol.6/No.3 (2008) Bastiaan Verhoef, Somia Azahaf en Werner Bijkerk

Occasional Studies. een verkennende analyse. Vol.6/No.3 (2008) Bastiaan Verhoef, Somia Azahaf en Werner Bijkerk Occasional Studies Vol.6/No.3 (2008) Bastiaan Verhoef, Somia Azahaf en Werner Bijkerk Islamitisch financieren en toezicht: een verkennende analyse Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van lid Nijboer (PvdA) inzake onnodig duur rood staan op betaalrekeningen (ingezonden 12 oktober 2012).

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van lid Nijboer (PvdA) inzake onnodig duur rood staan op betaalrekeningen (ingezonden 12 oktober 2012). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie