DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren"

Transcriptie

1 6XJJHVWLHVQDDUDDQOHLGLQJYDQGHYHUNHQQHQGHDQDO\VHdeel I: De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) DNB hebben een verkennende analyse over Islamitisch financieren gepubliceerd. De aanleiding van het rapport is de sterke opkomst in het Verenigd Koninkrijk (VK) van Islamitische financiële producten en diensten. De eerste stap is gezet..maar wat kan GHYUDDJ]LMGHYGPDUNW doen om ook in Nederland binnen een aantal jaar een aantrekkelijke markt voor Islamitisch financieren (IF) mogelijk te maken? 'HYUDDJ]LMGHYDQGHPDUNW Jammer dat er in het rapport geen aandacht is besteed aan het feit dat Islamitisch financieren voor iedereen beschikbaar is en niet alleen bestemd is voor Islamitische gezinnen/bedrijven. Het rapport geeft aan dat de vraag voornamelijk uit de 2 e generatie Islamitische huishoudens ( ) zal komen. Er zijn geen alternatieven voor het traditionele bankieren in Nederland Wat mij betreft zal het aanbod van Islamitisch bankieren (een stijging in) de vraag creëren. Om de vraag QXDO YRRUDI LQHHQ YURHJVWDGLXPte stimuleren is een stijging van het bruto inkomen nodig, XLWJDDQGYDQGHPLVSHUFHSWLHLQKHWUDSSRUWGDW,VODPLWLVFKILQDQFLHUHQ DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren flink stijgt, wellicht ¼SHUKXLVKRXGHQLQGHOHHIWLMGVFDWHJRULH-35jr in lijn met autochtonen) Het belangrijkste is de mate waarin Moslims het geloof dagelijks praktiseren. 2QWYDQJMHUHQWHRSMHVSDDUJHOG"6SDDUMHJHOGGRRUKHWRSWHERXZHQRSMHEHWDDOUHNHQLQJ" :DW]LMQGHYRRUGHOHQQDGHOHQYzzUMRXYzzUGHVDPHQOHYLQJYzzUGHEDQN":DWGRHWHHQ EDQNPHWMHJHOGDDQZLHJDDQ]LMKHWXLWOHQHQHHQPRRLPHJDFDVLQRLQZHONHEHGULMYHQ JDDQ]LMEHOHJJHQ"]LHELMYZZZEDQNJHKHLPHQEH1HHPMHHHQSHUVRRQOLMNHOHQLQJYDQ HXURYRRUHHQDXWRPHWHHQPDDQGODVWYDQ¼ YRRUGHNRPHQGHMDDU«RI VSDDUMHOLHYHUMDDUODQJ¼ HQNRRSMHGH]HOIGHDXWRYRRU¼ 9DVWVWDDWGDWLHGHUHVLWXDWLHXQLHNLVPHW] QHLJHQYRRUHQQDGHOHQHHQLHGHU]HOINLHVW HQ]HOIYRRUGHFRQVHTXHQWLHVNLHVW Wat betreft het doorvragen ( never stop asking principe) omtrent je spaarmiddelen bij je bank zijn dat suggesties die kunnen zorgdragen voor een transparanter beleid of jouw doen besluiten je spaarmiddelen in bewaar te geven bij een ethische bank. Dat ligt dan iets meer in lijn met Islamitisch financieren,want IF is gebaseerd op 3 pijlers: KHWGHOHQYDQULVLFRHQZLQVW HWKLVFKEDQNLHUHQJHHQRQ]HNHUKHLGJRNNHQRILQYHVWHUHQLQLPPRUHOH EHGULMIVWDNNHQKHWJHYHQYDQDDOPRH]HQ YHUPLMGHQYDQULEDUHQWHYDQJHOGQRJPHHUJHOGPDNHQHQRS]RHNJDDQQDDU DOWHUQDWLHYHQRS]RHNQDDUZLQVWXLWWDVWEDUHYRRUGHOHQ (door het delen v. risico bij transacties is een winstvergoeding niet hetzelfde als rente vragen m.a.w. handel drijven door het opkopen & verkopen en daarmee marktconform winst maken is niet gelijk aan het proces van rente vragen, ook als mocht blijken dat beide bedragen even hoog zijn. Het gaat om het (juridisch) proces, niet het resultaat. Het is als een waar aangenomen verzinsel dat IF altijd goedkoper is dan traditioneel financieren omdat het rentevrij is) Er staat op dit moment ongeveer ¼ op alle spaarrekeningen in Nederland. Geld, dat gebaseerd is op vertrouwen en dat in computersystemen en afschriften staat vermeld, méér niet. Voor iedereen geldt een minimale grens van ¼ voordat je belasting hierover moet betalen in box 3.(QDOVMHWRFKEHODVWLQJPRHWEHWDOHQ DDQYHUPRJHQ YDQDIGDWJUHQVEHGUDJRIMHKHWQXRSGHUHNHQLQJODDWVWDDQRIHUZDWPHHNRRSWKRH]RXKHW ]LMQRPKHWPHHUGHUHGLUHFWLQGHHFKWHUHsOHHFRQRPLHWHVWRSSHQGRRUDDQVFKDIYDQWDVWEDUH EH]LWWLQJHQDOVEHOHJJLQJ"9RRUGHOLJHURIQDGHOLJHUYzzUMH]HOIYzzUGHEDQNYzzUGH

2 PDDWVFKDSSLM"In het rapport valt te lezen dat rente, in de Islam, leidt tot cumulatie van vermogen bij een GHHOYDQGHEHYRONLQJ en als zij overgaan tot rentenieren, dan zorgt dit voor sociaal onrecht tussen arm en rijk en in het rapport staat dat rentenieren zorgt voor een slechte persoonlijkheid bij deze mensen want jezelf productief opstellen en je kapitaal actief & productief inzetten is gezond. Suggestie vrrughyuddj]lmghkrxelmehqdghulqjwrw¼ OLTXLGHHQVFKHQNKHWPHHUGHUHELMYRRUEHHOGEHODVWLQJYULMPD[LPXPDDQNLQGHUHQJRHGH GRHOHQ$1%,RIJDYHUGHURS]RHNQDDUWDVWEDUHYHUPRJHQVEHVWDQGGHOHQPHWXLWHUDDUGHHQ ULVLFRPDDUWHJHOLMNHUWLMGRRNHHQLQYHVWHULQJPHWUHQGHPHQWZDWELMMHSDVWYHUJHHWQLHWHHQ VSDDUUHNHQLQJLVYDQDIHHQEHSDDOGEHGUDJRRNHHQULVLFR Het saldo aan persoonlijke leningen, creditcardroodstanden en doorlopende kredieten is meer dan ¼ en aan roodstanden op betaalrekeningen ¼, terwijl er al een hoeveelheid hypotheekschuld open staat van meer dan ¼. 0HWDQGHUHZRRUGHQKHW]LHWHUQDDUXLWGDWHUVSUDNHLVYDQPppUVFKXOGGDQYHUPRJHQ ZDDUGRRUPHQV\VWHPDWLVFKKDUGPRHWEOLMYHQZHUNHQYRRUGHUHQWH DIORVVLQJ'HIXQFWLH YDQJHOGLVGXVYRRUYHOHQYHUDQGHUGYDQLHWVZDWYHUPRJHQYRRUVWHOGHQDDULHWVZDWQX VFKXOGYRRUVWHOW ),/0KWWSYLGHRJRRJOHFRPYLGHRSOD\"GRFLG Gelukkig rust er bij de meeste gelovigen in Nederland een taboe op schulden maken. µ:ddumhjhhqjhogyrrukhewndqmhqlhwnrshq 'HEXXUPDQKHHIWHHQQLHXZHDXWR«GXV" GLHLVQLHWYDQKHPPDDUYDQGHEDQN Een docent economie beschreef zijn vak ooit als volgt:³hfrqrplhlvghzhwhqvfkdsglhkhw JHGUDJEHVWXGHHUWYDQPHQVHQGDWYRRUWNRPWXLWVFKDDUVWHPHWDOVGRHOZHOYDDUW'HNXQVWLV RPMHEHKRHIWHWHEHSHUNHQ Een mooie uitdaging en ik zie daarin, ook voor de vraagzijde, een blijvend streven naar zaken die écht van jezelf zijn en niet v/e financiële instelling. (een eigen woning aanschaffen wordt lastig, maar voor de rest.;-) Aangezien de grootbanken geregeld in de media aangeven druk bezig te zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van Islamitisch bankieren, kunnen geïnteresseerden bij hun bank ook eens navraag doen, hoe het daar anno 2008 nou echt mee gaat³qhyhuvwrsdvnlqj Voorlichting is echt van belang om IF een begrip te laten worden0lmqvxjjhvwlhricht een onafhankelijk,vodplf)lqdqfh,qvwlwxxw eventueel in samenwerking met een Nederlandse universiteit op zodat er een beeld en geen verkeerd beeld ontstaat over Islamitische financieringen, verspreid kennis onder moslims en niet-moslims met o.a. voorlichting via een website en via, trainingen, evenementen, cursusmateriaal, advies, opleidingen en toponderzoek. Eventueel financieel adviseurs bijscholen?? Het instituut zou in de toekomst ook kunnen zorgen voor een toezichtafdeling om Islamitische financiële producten te toetsen aan sharia-aspecten als second opinion voor de klant. Eventuele klachten zouden gemeld kunnen worden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, die contact op neemt met het Islamic Finance Instituut.Uit het rapport blijkt namelijk dat het niet aan de AFM is om te toetsen of de financiële dienstverlening voldoet aan de sharia.

3 6XJJHVWLHVQDDUDDQOHLGLQJYDQGHYHUNHQQHQGHDQDO\VH, deel II : De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) DNB hebben een verkennende analyse over Islamitisch financieren gepubliceerd. De aanleiding van het rapport is de sterke opkomst in het Verenigd Koninkrijk (VK) van Islamitische financiële producten en diensten. De eerste stap is gezet..maar wat kan GHRYHUKHLGdoen om ook in Nederland binnen een aantal jaar een aantrekkelijke markt voor Islamitisch financieren (IF) mogelijk te maken? 2YHUKHLG De meest voorkomende Islamitische financiële contracten zijn te lezen op bladzijde 14, waarbij sommige niet worden gezien als kredietuitzetting dus wordt, zo n Islamitische financiële instelling niet gezien als bank. Alleen huidige banken kunnen dus, onder de huidige wetgeving, Islamitische financiële producten onder een naam bank verkopen. 'HRYHUKHLGNDQKHWEHVWHGHGHILQLWLHYDQNUHGLHWLQGH:HWRSILQDQFLHHOWRH]LFKWRSHQHU IRUPXOHUHQYDQJHOGNUHGLHWLQµDFWLYDNUHGLHW RIQRJUXLPHUµDFWLYDILQDQFLHULQJ ]RGDW PRJHOLMNH,VODPLWLVFKHILQDQFLsOHSURGXFWHQELQQHQGHUHLNZLMGWHYDQKHWJHGUDJVWRH]LFKWYDOW HQQLHXZHDDQELHGHUVLQLHGHUJHYDOHHQYHUJXQQLQJDOVILQDQFLsOHGLHQVWYHUOHQHUYDQGH$)0 NULMJHQHQPRHWHQYROGRHQDDQZHWWHOLMNHYHUSOLFKWLQJHQILQDQFLsOHELMVOXLWHUGLHQVWHQZLM]HU ]RUJSOLFKWUHSURGXFHHUEDDUKHLG+HWYRRUGHHOYRRUFRQVXPHQWHQLVGDW]LMGH]HOIGH FRQVXPHQWHQEHVFKHUPLQJYDQGH$)0=LHKLHUHHQYRRUEHHOGYDQHHQGLHQVWHQZLM]HUYH (QJHOV,VODPLWLVFKHK\SRWKHHNEDQN +HWULVLFRGDWFRQVXPHQWHQRQJHVFKLNWHRIRSEDVLVYDQYHUNHHUGHUHGHQHQILQDQFLsOH SURGXFWHQDDQVFKDIIHQLVDOWLMGDDQZH]LJ2RNELMWUDGLWLRQHOHSURGXFWHQNLMNPDDUQDDUGH PLOMRHQHQFRQVXPHQWHQGLHKXQKDQGWHNHQLQJRQGHUEHOHJJLQJVYHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVWHQ LQGHDIJHORSHQMDUHQKHEEHQJH]HWGLHGRRUJHUHQRPPHHUGHEDQNHQHQILQDQFLsOH GLHQVWYHUOHQHUV]LMQDDQJHERGHQZRHNHUSROLVVHQ,NGHQNGDWGHHQLJHPDQLHURPGLWULVLFR ELM,VODPLWLVFKILQDQFLsOHSURGXFWHQWHYHUNOHLQHQLVYRRUOLFKWLQJYLDHHQ,VODPLFILQDQFH,QVWLWXXW(YHQWXHOHNODFKWHQ]RXGHQJHPHOGNXQQHQZRUGHQELMKHW.ODFKWHQLQVWLWXXW )LQDQFLsOH'LHQVWYHUOHQLQJGLHFRQWDFWRSQHHPWPHWKHW,VODPLF)LQDQFH,QVWLWXXW 8LWKHWUDSSRUWEOLMNWQDPHOLMNGDWKHWQLHWDDQGH$)0LVRPWHWRHWVHQRIGHILQDQFLsOH GLHQVWYHUOHQLQJYROGRHWDDQGHVKDULD :LM]LJLQJILVFDOHZHWJHYLQJ In de categorie halal hypotheekvormen kan de musharaka en de murabaha, nu al worden aangeboden zonder de Wet op de inkomstenbelasting te veranderen (Sinke 2007).$OOHHQ]LWMH GDQPHWWRUHQKRJHPDDQGODVWHQWRYGHWUDGLWLRQHOHK\SRWKHHNPHWSHULRGLHNH ELMVFKULMYLQJHQYDQ3RVWEDQNUHNHQLQJQXPPHUWHQQDPHYDQ%HODVWLQJGLHQVW $SHOGRRUQ+HWUHFKWYDDUGLJVWLVGXVKHWVFKUDSSHQYDQDOGH]HELMVFKULMYLQJHQLQ 1HGHUODQG (QDQGHUVGH³ELJSXVK YDQXLW(QJHODQGYROJHQRIHHQHLJHQ1HGHUODQGVHGUDDLJHYHQDDQ KHWRSKHIIHQYDQZHWWHOLMNHEHOHPPHULQJHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQ,VODPLWLVFKHILQDQFLsOH SURGXFWHQ]RDOVGHKDODOK\SRWKHHN7HGHQNHQYDOWDDQKHWWRHNHQQHQYDQHHQGHILQLWLHDDQ KHWEHJULSUHQWHLQGH]HZHWHQZHO]RGDWLHGHUH1HGHUODQGHUHHQHLJHQZRQLQJ]RXNXQQHQ EH]LWWHQ$DQVOXLWHQGPRHWGDQRRNGHHLJHQGRPVHLVRP EHUKDXSWLQDDQPHUNLQJWHNRPHQ YRRUKHW³+ZRRUG YHUODDJGZRUGHQ6XJJHVWLHYHUSOLFKW]HOILQOHJJHQRPGHZRQLQJ

4 YHUGHUYLDHHQ³,VODPLWLVFKH K\SRWKHHNWHILQDQFLHUHQ+HWDIVFKDIIHQYDQGHDUW:%5 PLWVGHZRQLQJYLDHHQ³,VODPLWLVFKH K\SRWKHHNJHILQDQFLHUG]RGDWHUJHHQVSUDNHPHHULV YDQHHQHLJHQELMGUDJHDDQRYHUGUDFKWVEHODVWLQJELMGRRUYHUNRRSELQQHQPDDQGHQYDQGH QHWDDQJHNRFKWHZRQLQJ9HUJHHWQLHWKHWGRHOYDQGHEHODVWLQJPDDWUHJHO³+ZRRUG LQGH :HWRSGHLQNRPVWHQEHODVWLQJLVKHWEHYRUGHUHQYDQHLJHQZRQLQJEH]LWRQGHUDOOH 1HGHUODQGHUV :DWPLMEHWUHIWNRPHQGHERYHQVWDDQGHEHQDGHULQJHQLQGHULFKWLQJYDQKDDUGRHO+HWGRHO GDW1HGHUODQGXLWPRQGHYDQGHPLQLVWHUYDQ)LQDQFLsQJUDDJHHQ,VODPLWLVFKILQDQFLHHO FHQWUXPZLOZRUGHQ,QQRYDWLHZRUGWGRRUGHRYHUKHLGDOVQRRG]DDNJH]LHQRPHFRQRPLVFKH JURHLWHZDDUERUJHQ*HZHOGLJGDWZLMKHEEHQPRJHQNHQQLVQHPHQYDQGHYHUNHQQHQGH DQDO\VHHQGHHQHUJLHGLHGHPDNHUVHULQKHEEHQJHVWRNHQ'HYHUNHQQHQGHDQDO\VHKHHIWGH HHUVWHVWDSJH]HWHQQXPRHWEOLMNHQRIKHWNOLPDDWULMSLVRPKLHURRLWHHQYHUYROJDDQWH JHYHQRPHHQJHOLMNZDDUGLJDDQWUHNNHOLMNVSHHOYHOGWHFUHsUHQYRRU,VODPLWLVFKHILQDQFLsOH SURGXFWHQDDQJH]LHQGH]HRQWZLNNHOG]LMQRPLQGH]HOIGHEHKRHIWHQYDQEH]LWYDQURHUHQGH HQRIRQURHUHQGHJRHGHUHQYDQFRQVXPHQWHQWHYRRU]LHQHQWHYHQVKHWZHO]LMQYDQGHPHQV QLHWXLWKHWRRJWHYHUOLH]HQ0HWZLQGWHJHQOHHUMH]HLOHQZDQWHUKHHUVWQXHHQQHJDWLHI ]HOIEHHOGHQPLVVFKLHQLVGDWGHUHGHQGDW1HGHUODQGUXLPPLOMRHQGDJHQSHUMDDU GRRUEUHQJWLQZLQNHOV

5

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk. Toch kan lenen voor problemen zorgen: 100.000 huishoudens

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen...

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... 1 Inhoud De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken. U betaalt graag de laagste rente voor uw hypotheek.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ?

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Naam en adresgegevens de Kredieter B.V. Strawinskylaan 17 1077 XW AMSTERDAM Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van een aantal financiële diensten Bereikbaarheid U kunt ons op

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Quote: Ondernemen is een vak. Financiële dienstverlening is ons vak. Wij bieden u die financiële rust en stabiliteit, zodat u kunt ondernemen. Vellinga Assurantiën

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Klantprofiel Kredieten

Klantprofiel Kredieten 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

AEGON startersactie. De starters van nu. Uw klanten van de toekomst.

AEGON startersactie. De starters van nu. Uw klanten van de toekomst. AEGON startersactie De starters van nu. Uw klanten van de toekomst. Het AEGON starterstarief Tot 25% meer lenen Tegen het tarief van 90% van de executiewaarde Garantstelling ouders Van 31 maart tot 1 augustus

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Wij hebben een eerste ruwe inventarisatie van uw gegevens en wensen gemaakt. Omdat wij nu samen naar stap 2 gaan (analyseren en adviseren) is het nodig dat wij nog meer gegevens van u ontvangen. Wilt u

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. EasyWay CITROËN KOOP NÚ EN BETAAL OVER ZES MAANDEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. EasyWay CITROËN KOOP NÚ EN BETAAL OVER ZES MAANDEN CITROËN EasyWay KOOP NÚ EN BETAAL OVER ZES MAANDEN ZES MAANDEN GRATIS WENNEN AAN UW CITROËN Het is al lastig genoeg om één van de vele Citroën-modellen te kiezen, en dan moet u ook nog nadenken over hoe

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

PRIJSWIJZER UW AUTOFINANCIERING? BEREKEN EENVOUDIG UW BEDRAG

PRIJSWIJZER UW AUTOFINANCIERING? BEREKEN EENVOUDIG UW BEDRAG PRIJSWIJZER UW AUTOFINANCIERING? BEREKEN EENVOUDIG UW BEDRAG PEUGEOT FINANCE HELPT U MET DE REKENSOM OM EEN LENING VOOR UW NIEUWE OF GEBRUIKTE PEUGEOT TE KRIJGEN, HOEFT U NIET NAAR UW BANK. U REGELT HET

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV

Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Incidenten/Klachtenformulier ALTÈRNA Ass. & Financ. dienstverlening Tel. 077-466 9050 info@alterna.nl www.alterna.nl

Incidenten/Klachtenformulier ALTÈRNA Ass. & Financ. dienstverlening Tel. 077-466 9050 info@alterna.nl www.alterna.nl Incidenten/Klachtenformulier ALTÈRNA Ass. & Financ. dienstverlening Tel. 077-466 9050 info@alterna.nl www.alterna.nl Alterna Assurantiën en Financiele Dienstverlening Dorpsstraat 25 5768 CD MEIJEL DATUM:.

Nadere informatie

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. man vrouw. man vrouw FiscAlert Hypotheekservice FiscAlert Postbus 10209 1001 EE Amsterdam Tel: 0900-5437238 inventarisatieformulier Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee. Persoonlijke

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen.

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen. Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen. 1 Inhoud. De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken voor uw Thuis Hypotheek. U betaalt graag de laagste

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Welkom bij SNS Regio Bank

Welkom bij SNS Regio Bank Welkom Voor iedereen Welkom bij SNS Regio Bank In de eerste plaats mag u van uw bank natuurlijk een professionele aanpak verwachten. Met een uitgebreid aanbod diensten en producten. Maar SNS Regio Bank

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

WAAR HET BIJ EEN HYPOTHEEKADVIES ÉCHT OM GAAT: Passen de maandlasten in uw financiële huishouding?

WAAR HET BIJ EEN HYPOTHEEKADVIES ÉCHT OM GAAT: Passen de maandlasten in uw financiële huishouding? WAAR HET BIJ EEN HYPOTHEEKADVIES ÉCHT OM GAAT: Passen de maandlasten in uw financiële huishouding? 1 U overweegt een woning te kopen. U gaat dan waarschijnlijk voor de financiering hiervan een hypothecair

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ondernemen? Wij zijn uw bank.

Ondernemen? Wij zijn uw bank. Ondernemen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft rekeningen zonder poespas en gedoe. Als zelfstandig ondernemer wilt u uw financiële zaken goed op orde hebben. Of u nu een eigen

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer HBG Financiële Dienstverlening. - Versie November 2011

Dienstenwijzer HBG Financiële Dienstverlening. - Versie November 2011 Dienstenwijzer HBG Financiële Dienstverlening - Versie November 2011 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie