Erfrecht in complexe gezinssituaties Standpunt van de Gezinsbond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erfrecht in complexe gezinssituaties Standpunt van de Gezinsbond"

Transcriptie

1 Erfrecht in complexe gezinssituaties Standpunt van de Gezinsbond februari 2013 Steeds meer gezinssituaties zien er complexer uit dan deze van een traditioneel gezin. Wanneer deze gezinnen met een nalatenschap te maken krijgen, zijn ze vaak niet op de hoogte van de regelgeving of is deze voor hen zo ingewikkeld dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Degelijke maar toegankelijke informatie die hen daarbij zou helpen, ontbreekt. Nalatenschappen zijn ook dikwijls een bron van conflict. Discussies die allang gesloten waren, worden weer geopend of de erflater confronteert de erfgenamen met een regeling waaraan ze zich niet hadden verwacht. Onaangename situaties die kunnen vermeden worden door vooraf doordachte en acceptabele afspraken te maken. Inhoud Wat zijn de uitgangspunten van de Gezinsbond? p. 2 Voorstel van kernpunten van het erfrecht p. 2 Partners p. 2 De gemeenschappelijke woning van feitelijk samenwonenden p. 2 Ascendentenreserve p. 4 Erfrecht van de langstlevende echtgenoot p. 5 Gezinsrelaties p. 6 Reservataire erfgenamen en het beschikbaar deel p. 6 Overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen p. 6 Nieuw samengestelde gezinnen p. 7 Over cijfers p. 9 Waardering van schenkingen gedaan tijdens het leven en inbreng in natura p. 9 Successierechten in het Vlaams Gewest p.10 Successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest p.12 1

2 Wat zijn de uitgangspunten van de Gezinsbond? Het is onmogelijk om in het erfrecht voor elke feitelijke situatie een wettelijke oplossing op maat te voorzien. En allicht is dat ook niet wenselijk omdat hierdoor het erfrecht zeer complex zou worden en nog meer mensen door te veel details het overzicht niet meer zullen zien. Daarom is de Gezinsbond van mening dat er vooral ruimte moet gecreëerd worden binnen het erfrecht om, binnen de grenzen van de wettelijke regels, een oplossing naar de noodwendigheden van de persoonlijke situatie te boetseren. Daarbij is dialoog de rode draad in onze visie. Belangrijke bezorgdheden die we onder de aandacht willen brengen: de erfrechtelijke positie van feitelijk samenwonenden; de kinderen binnen nieuw samengestelde gezinnen; de fiscale tarieven bij nalatenschappen. Voorstel van kernpunten van het erfrecht Uitgangspunt: als Gezinsbond gaan we voor een bescherming van alle gezinsvormen, zonder uitzondering. Partners De gemeenschappelijke woning van feitelijk samenwonenden Feitelijk samenwonenden kiezen er al dan niet bewust voor om hun samenwonen niet te formaliseren. Het kan daarbij gaan over een koppel, maar evengoed over personen die omwille van diverse andere redenen samenwonen, soms verwanten, soms ook niet, of over personen die met twee of meerdere samenwonen. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze groep mensen is dat zij op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd. Ons eerste voorstel in het kader van bescherming is voorkomen dat deze mensen, bij het overlijden van de persoon waarmee zij samenwonen, van de ene op de andere dag op straat komen te staan. We denken daarbij aan het recht om in de gezamenlijke verblijfplaats te kunnen blijven wonen gedurende een periode van 1 jaar vanaf het overlijden. En dit ongeacht wie eigenaar is van de woning, of op welke grond men er mag wonen. Daarnaast is er nog de groep mensen die in een duurzame affectieve relatie samenwonen. Het gaat hier over een samenwonen van twee personen, ongeacht hun geslacht. Is een uitgebreider erfrecht voor deze mensen opportuun? De Gezinsbond vindt het logisch dat de gezinswoning in vruchtgebruik toegewezen kan worden aan de langstlevende partner naar analogie van de wettelijke samenwoning. Maar de moeilijkheid ligt in de omschrijving van deze groep samenwonenden, m.a.w. hoe kunnen we deze groep samenwonenden definiëren? Hiertoe stellen wij voor te werken op 2

3 basis van vermoedens. Het hebben van gemeenschappelijke kinderen zou in deze optiek een onweerlegbaar vermoeden van een duurzame affectieve relatie tot stand kunnen brengen. Als er geen gemeenschappelijke kinderen zijn, stellen we voor een weerlegbaar vermoeden van duurzame affectieve relatie in te stellen wanneer men gedurende minstens 3 jaar samen is gedomicilieerd. Wanneer er een testament werd opgesteld door de erflater, kan dat ofwel het weerlegbare vermoeden ombuigen in een onweerlegbaar vermoeden of de erfrechtelijke bescherming reduceren tot het niveau van een bewoningsrecht. Schematisch zou dat er als volgt uit zien: SAMENWONENDEN Zijn er gemeenschappelijke kinderen? ja onweerlegbaar vermoeden duurzame affectieve relatie vruchtgebruik gezinswoning ja neen minstens 3 jaar samen gedomicilieerd? ja is er testament? neen neen bewoningsrecht 1 jaar langstlevende erfgenaam voor min. vruchtgebruik woning? ja neen langstlevende: weerlegbaar vermoeden; andere erfgenamen naar rechtbank onweerlegbaar vermoeden bewoningsrecht 1 jaar De gezinswoning is van bijzondere waarde voor àlle gezinsvormen, dus ook wanneer men ongeregistreerd samenwoont. De Gezinsbond wil ook voor feitelijk samenwonenden (d.w.z. samen zijn gedomicilieerd) een wettelijke regeling die een minimale bescherming voorziet. Voor personen die samenwonen zonder dat het hier gaat over een duurzame affectieve relatie, willen we een recht op bewoning ten gunste van de langstlevende, maar met een beperking van tijd, namelijk 1 jaar vanaf het overlijden van de persoon waarmee men samen woont. Voor feitelijk samenwonenden binnen een duurzame affectieve relatie, moet de langstlevende partner zich kunnen beroepen op het vruchtgebruik van de gezinswoning. Wanneer er gemeenschappelijke kinderen zijn, zien wij dit als een onweerlegbaar vermoeden van een duurzame affectieve relatie. 3

4 Wanneer er geen gemeenschappelijke kinderen zijn, kan de langstlevende partner zich beroepen op een weerlegbaar vermoeden na 3 jaar gezamenlijke domicilie indien er geen testament werd opgesteld door de erflater. Indien er wel een testament is ten gunste van de persoon waarmee de erflater samen woonde, vormt dit weer een onweerlegbaar vermoeden. Is er een testament in tegenovergestelde zin dan moet de samenwoner zich tevreden stellen met een bewoningsrecht van 1 jaar vanaf overlijden. Dit bewoningsrecht van 1 jaar is een basisbescherming, waarop eenieder die samen is gedomicilieerd moet kunnen terug vallen. Dus ook de mensen die een contract van wettelijke samenwoning hebben afgesloten. Ascendentenreserve Indien er geen nakomelingen zijn, hebben de voorouders een reservataire aanspraak op de nalatenschap van de erflater. In dat geval hebben ascendenten (ouders of grootouders, al naargelang het geval) in elke lijn (vaderlijke/moederlijke) een reservatair erfrecht van een vierde van de nalatenschap, of samen maximum de helft. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen daarvan afwijken door elkaar te begunstigen. Dit betekent in de praktijk dat ouders/grootouders de reserve niet zullen kunnen inroepen. Feitelijk samenwonenden hebben die mogelijkheid niet. De Gezinsbond vindt dat ook deze kerngezinnen bescherming verdienen. Bij kinderloos overlijden van de partner, is het immers bijzonder moeilijk te verteren dat schoonouders reservataire aanspraken kunnen maken op het vermogen van de overledene. Om deze bescherming te bewerkstelligen zijn verschillende opties mogelijk: de invoering van een parallel systeem aan de wettelijke samenwoners en de gehuwden, waarin de feitelijke samenwonenden de mogelijkheid krijgen af te wijken van deze ascendentenreserve, en elkaar kunnen begunstigen in de nalatenschap, en dit ten nadele van de ascendenten; de afschaffing van de ascendentenreserve. De Federatie van Notarissen heeft zich in het verleden al uitgesproken voor een afschaffing van deze ascendentenreserve vanuit de wetenschap dat indien er sprake is van behoeftigheid, beroep kan worden gedaan op een vordering tot levensonderhoud. Bij de eerste optie wordt er principieel geoordeeld dat de ascendentenreserve een legitieme aanspraak op het vermogen van descendenten is. Maar omdat de solidariteit binnen het kerngezin primeert, wordt daarvan afgeweken ten voordele van de partners binnen het kerngezin. Evenwel, enkel indien de overledene tijdens zijn leven stappen heeft ondernomen om zijn partner te begunstigen ten nadele van zijn ouders, zal er een beperking van de ascendentenreserve zijn. 4

5 De tweede optie heeft het voordeel van de eenvoud. Het is voor iedereen in alle omstandigheden duidelijk en er hoeven geen bijzondere beschikkingen te worden getroffen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan onze bekommernis dat gunstige rechtsregels niet alleen gelden voor de best geïnformeerde mensen. Bovendien, indien er geen testament werd opgemaakt, dan zullen de ouders op basis van het huidige erfrecht sowieso tot de nalatenschap komen wanneer er geen kinderen zijn. In rechtsvergelijkende perspectief: in Nederland, Frankrijk en Luxemburg is de ascendentenreserve reeds afgeschaft. In Duitsland bestaat ze nog, maar dan wel beperkt tot de ouders (in ons land kunnen ook grootouders nog aanspraak maken op de reserve). De Gezinsbond steunt het voorstel van de Federatie van Notarissen tot afschaffing van de ascendentenreserve. Erfrecht van de langstlevende echtgenoot In principe heeft de langstlevende echtgenoot een reserve in de nalatenschap van de eerststervende. Deze reserve heeft twee componenten: de abstracte reserve, die het vruchtgebruik over de gehele nalatenschap omvat, en de concrete reserve die het vruchtgebruik van de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad omvat. De wet Valkeniers van 2003 voorziet dat echtgenoten in het huwelijkscontract beperkingen kunnen voorzien van de erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenoot, indien er kinderen uit een vorige relatie zijn. Daardoor krijgen echtgenoten de vrijheid om de reserve van de langstlevende echtgenoot te beperken. De concrete reserve van de gezinswoning (met huisraad) kan niet worden ontnomen, de abstracte reserve daarentegen wel. Met andere woorden, in deze optie kan een gehuwd koppel de reserve van de langstlevende echtgenoot terugbrengen op het niveau van het erfrecht van de wettelijk samenwonende. Deze bepaling werd ingevoerd om situaties, waar vader/moeder wenst te hertrouwen en waar de kinderen uit de eerste relatie vrezen een deel van de nalatenschap te zullen mislopen, te ontmijnen. Dit is bij uitstek een bepaling waar de wetgever ruimte tot dialoog heeft ingevoerd. Nergens werd immers opgelegd dat de erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende tweede echtgenoot moeten worden ingeperkt, maar er kunnen wel overeenkomsten over worden gesloten. Soms wordt de vraag gesteld of deze mogelijkheid niet moet worden uitgebreid naar alle huwelijken (en dus niet beperkt tot die gevallen waar er kinderen uit een eerdere relatie zijn). Gegeven de veel minder precaire situatie wanneer er geen kinderen uit een eerdere relatie zijn en gegeven de boetseerbaarheid van het erfrecht tussen echtgenoten via het huwelijkscontract, vindt de Gezinsbond dat er geen nood is om het toepassingsgebied van de wet Valkeniers uit te breiden. 5

6 Gezinsrelaties Reservataire erfgenamen en het beschikbaar deel Het deel van de nalatenschap waarover een erflater vrij kan beschikken, is afhankelijk van het aantal kinderen dat zal delen in de nalatenschap. Volgende tabel brengt verduidelijking: Reserve Reserve In % Beschikbaar deel Beschikbaar deel in % Geen kinderen 0 100,00 1 kind 1/2 de 50,00 1/2 de 50,00 2 kinderen 2/3 de 66,66 1/3 de 33,33 3 kinderen en meer 3/4 de 75,00 1/4 de 25,00 Hieruit kunnen we afleiden dat de vrijheid van de erflater kleiner wordt naarmate hij meer kinderen heeft (d.w.z. tot 3 kinderen, nadien blijft het beschikbaar deel gelijk). Men kan zich daarbij de vraag stellen of dit een rechtvaardige regel is? Want hoe meer kinderen men heeft, hoe kleiner de vrijheid wordt. Men wordt als het ware afgestraft wanneer men kiest voor een kroostrijk gezin. Deze visie gaat ervan uit dat het vermogen dat men opbouwt niet noodzakelijk geclaimd kan worden door de kinderen. Een andere visie is dat dit voor de erflater de logische gevolgen van gemaakte keuzes zijn. Méér kinderen wil zeggen meer beperking van de testeervrijheid. Dat mag echter nooit tot gevolg hebben dat de vrijheid tot nul wordt herleid. Daarom is er steeds een minimum beschikbaar deel. De Gezinsbond opteert voor een maximale bescherming van de kinderen, en pleit dus voor een behoud van de bestaande reservataire bescherming. Overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen Waar in het verleden een absoluut verbod gold op het sluiten van overeenkomsten over nalatenschappen die nog niet waren opengevallen, gaan er steeds meer stemmen op om dit verbod minder radicaal te maken. Een belangrijke stap in dit proces was de goedkeuring van de Wet Valkeniers, waarbij echtgenoten bij huwelijkscontract de erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende mogen beperken. Er zijn echter nog vele situaties denkbaar waarin dialoog binnen de familie en het opstellen van een overeenkomst later conflicten zouden kunnen voorkomen. Denk maar aan het geval waar ouders in de loop van de jaren de kinderen op verschillende manieren hebben gesteund en geholpen. Bv. vader en moeder hebben 3 kinderen: Bart, Mieke en Sara. Bart krijgt een geldsom, Mieke krijgt een stuk bouwgrond en Sara heeft mogen studeren in het buitenland. De ouders zijn ervan overtuigd dat ze hun drie kinderen gelijk hebben behandeld. Bij het openvallen van de nalatenschap zullen de waardering van de geldsom en de grond echter op een hele andere manier gebeuren (zie voorbeeld). Het geld dat werd geïnvesteerd in de buitenlandse studies zal zelfs niet in aanmerking worden genomen. In die omstandigheden 6

7 zou het een grote meerwaarde betekenen, mocht het mogelijk zijn een overeenkomst te kunnen sluiten tussen ouders en kinderen waarin op een bepaald moment een slotrekening wordt gemaakt. Al wat werd geschonken/verkregen vóór de datum van die overeenkomst kan dan bij het openvallen van de nalatenschap geen voorwerp van discussie meer uitmaken. In de notariële praktijk worden dergelijke overeenkomsten vandaag ook al opgemaakt. Hierbij rijzen echter twee fundamentele problemen. Enerzijds kan op elk moment nog de nietigheid van de overeenkomst worden ingeroepen door één van de betrokkenen (en als men uitgaat van de absolute nietigheid zelfs door om het even welke derde), wat heel wat onzekerheid met zich mee brengt. Anderzijds is de ontvanger van de registratie niet gebonden door wat partijen zijn overeengekomen. Dit betekent dat de overeenkomst op losse schroeven kan komen te staan op het moment van het openvallen van de nalatenschap. Het is een realiteit dat men binnen families elkaar tracht te helpen. Ouders willen hun kinderen helpen starten of een moeilijke periode overbruggen, maar willen tegelijkertijd hun kinderen evenwaardig behandelen. De Gezinsbond vindt daarom dat het mogelijk moet zijn welbepaalde vormen van overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen te sluiten. Deze overeenkomsten moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden: het moet gaan om een expliciet toegelaten vorm van overeenkomst over niet opengevallen nalatenschap; alle partijen voor wie de overeenkomst een impact heeft, moeten bij de overeenkomst betrokken worden; Uiteraard ook de erflater zelf; de overeenkomst kan alleen over welbepaalde goederen gaan of over breukdelen van de nalatenschap, en nooit over de volledige nalatenschap; deze overeenkomsten moeten steeds door een notaris worden opgesteld. Bij het opmaken worden deze overeenkomsten geregistreerd en zijn ze daardoor ook tegenstelbaar aan derden. Nieuw samengestelde gezinnen Een wetsvoorstel, naar Nederlands voorbeeld, dat momenteel op tafel ligt, beoogt de mogelijkheid om bij testament te bepalen dat stiefkinderen op gelijke hoogte worden behandeld als eigen kinderen. Hierdoor zou het erfrecht van stiefkinderen niet meer noodzakelijk beperkt worden tot het beschikbaar deel van de nalatenschap. In het wetsvoorstel wordt ook uitdrukkelijk opgenomen dat de regels van plaatsvervulling van toepassing zijn op deze stiefkinderen. De stiefouder zou zo kunnen beslissen om een kind dat hij de facto als zijn eigen kind beschouwt ook na zijn dood als dusdanig te behandelen. De Gezinsbond ondersteunt het wetsvoorstel dat de mogelijkheid creëert om bij testament te kunnen bepalen dat stiefkinderen op gelijke hoogte worden behandeld als eigen kinderen. Het is van belang dat dergelijke keuze weloverwogen en doordacht wordt gemaakt; daarom is de vereiste om dit bij testament te doen een goede piste. Het nadeel 7

8 is dat een testament te allen tijde herroepbaar is, waardoor er geen absolute rechtszekerheid is voor de begunstigde stiefkinderen. Om discriminaties te voorkomen, moet hier een duidelijke en voldoende ruime definitie van stiefkinderen worden geformuleerd. Hierbij is het voor de Gezinsbond van belang dat ook kinderen van wettelijk en feitelijk samenwonenden als stiefkinderen kunnen worden beschouwd. Deze wetgeving bepaalt alleen wat stiefouders kunnen testeren m.b.t. hun stiefkinderen. Plaatsvervulling is niet automatisch van toepassing. Dat is correct, omdat men anders tot volgende situatie zou komen: Bv. grootvader komt te overlijden. Hij heeft een vooroverleden zoon Bart. Bart heeft een stiefdochter Mieke. Bij het openvallen van de nalatenschap van de grootvader komt Mieke op in de plaats van Bart. Grootvader heeft geen enkele zeggenschap gehad over deze plaatsvervulling. De Gezinsbond vindt dat grootouders hun akkoord moeten kunnen geven voor de toepassing van de regels van de plaatsvervulling voor stiefkinderen of in hun eigen testament kunnen kiezen voor deze plaatsvervulling. Een andere belangrijke vraag die zich in dit geval zal stellen, is aan welk tarief Mieke zal erven van haar grootvader. Op dit moment is er wel een gelijkschakeling in de wet op de successierechten tussen eigen kinderen en stiefkinderen, maar is er niets bepaald over stiefkleinkinderen. Bijgevolg zal dat aan het tarief vreemden zijn, wat hoegenaamd niet gunstig is. De Gezinsbond vindt dat als stiefkleinkinderen bij plaatsvervulling optreden in de nalatenschap van de stiefgrootouders, moeten zij ook kunnen genieten van de tarieven rechte lijn, net zoals eigen kleinkinderen. In de praktijk is er juridisch nog een andere mogelijke oplossing voor stiefouders en stiefkinderen, namelijk de stiefouderadoptie. Op die manier ontstaat er een fictieve afstammingsband tussen adoptant en geadopteerde, waardoor ook erfrechtelijke aanspraken ontstaan. Door te opteren voor een gewone adoptie en niet voor een volle adoptie, voorkomt men dat de afstammingsband met de biologische ouder wordt verbroken. Dit betekent dat het kind in beide families kan erven. Indien een stiefouder het stiefkind via een gewone adoptie adopteert, heeft dit tot gevolg dat het kind op erfrechtelijk vlak op gelijke hoogte zal worden behandeld als de eigen kinderen van de adoptant. Om te voorkomen dat er vervolgens een onevenwicht ontstaat doordat de gemeenschappelijke kinderen slechts in de nalatenschap van één ouderpaar worden geroepen, terwijl stiefkinderen van twee walletjes eten, kan het beschikbaar deel van de nalatenschap worden toebedeeld aan de biologische kinderen. 8

9 Sommige rechtsgeleerden gaan nog een stapje verder en adviseren mensen met volwassen stiefkinderen om over te gaan tot een gewone stiefouderadoptie zowel door de stiefvader als door de stiefmoeder. Hierdoor worden de kinderen in beide gezinnen volwaardige erfgenamen. Adoptie kan een perfecte juridische oplossing zijn om erfrechtelijke gevolgen te creëren. Maar adoptie is veel meer dan dat. Het impliceert een tenietgaan van het ouderlijk gezag in hoofde van biologische ouder(s); het brengt onderhoudsverplichtingen met zich mee en het vergt een omslachtige procedure. En dan staan we nog niet stil bij de emotionele gevolgen van adoptie De Gezinsbond vindt dat mensen moeten geïnformeerd worden dat deze optie bestaat (en de enige oplossing is op dit moment, zo lang bovenstaande wet m.b.t. plaatsvervulling niet in voege treedt), maar moeten tegelijk ook gewaarschuwd worden voor een al te pragmatische houding. Wij staan terughoudend tegenover stiefouderadoptie die louter is ingegeven door erfrechtelijke motieven. Over cijfers Waardering van schenkingen gedaan tijdens het leven en inbreng in natura In ons huidige erfrecht geldt dat roerende goederen in principe worden gewaardeerd op het moment van de schenking. Onroerende goederen worden gewaardeerd op het moment van het overlijden. Bv. vader en moeder hebben 2 kinderen: Bart en Mieke. Ze schenken Bart een som van euro en aan Mieke een bouwgrond met dezelfde waarde. Deze schenking veroorzaakt op het moment van de verdeling van de nalatenschap ongewild grote problemen. Bij Bart zal euro in rekening worden gebracht op het erfdeel, terwijl bij Mieke wordt gekeken naar de waarde van de bouwgrond op het moment van de verdeling van de nalatenschap. Die waarde kan sterk verschillen met de aanvankelijke waarde ( euro), zeker als er enige tijd overheen is gegaan. Bovendien geldt de regel dat onroerende schenkingen die werden gedaan tijdens het leven in natura moeten worden ingebracht bij het openvallen van de nalatenschap. Dit kan een probleem zijn, omdat het geschonken goed niet meer in dezelfde toestand voorhanden is, of kan onwenselijk zijn, bijvoorbeeld als men een woning opnieuw moet inbrengen. Deze regel moet worden genuanceerd, want er zijn in het huidige recht al verschillende uitzonderingen op dit principe, of mogelijkheden om deze inbreng in natura te vermijden. 9

10 De Gezinsbond vindt dat: een eenvormige regel voor alle schenkingen moet gelden, waarbij geen inbreng in natura vereist is, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in de schenkingsakte; roerende en onroerende goederen waarderen op het moment van de schenking (+ indexatie), indien ze moeten worden ingebracht in een nalatenschap; de inbreng van de schenking in de nalatenschap gebeurt niet in natura, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de schenkingsakte. Successierechten in het Vlaams Gewest De tarieven die worden toegepast in het Vlaams Gewest zijn terug te vinden op: Het huidige successiesysteem vertoont nog belangrijke knelpunten. Zo zijn de successierechten in rechte lijn en tussen partners op zich niet te hoog, maar almaar meer nalatenschappen worden vandaag belast aan de hogere tarieven. De reden hiervoor is dat de huidige belastingschijven achterhaald zijn. De barema's van de toegepaste belastingschijven voor de successierechten werden immers niet meer geïndexeerd sinds De hoogste schijf zelfs niet meer sinds De Gezinsbond stelt voor dat de Vlaamse regering de grenzen actualiseert door de huidige belastingschalen voor de successierechten van 2012 te indexeren volgens de formule: indexcijfer december 2011 (119,01)/indexcijfer december 1976 (40,09). Cijfermatig zou deze indexatie, afgerond op duizendtallen, volgend barema opleveren voor erfenissen in rechte lijn en tussen partners: Huidige barema's Geïndexeerde barema's 3 % 0 tot euro 0 tot euro 9 % tot euro tot euro 27 > euro > euro Vóór 1997 genoot elke erfgenaam een vrijstelling van successierechten op de eerste schijf van euro (toen nog BEF) per erfdeel. Dit systeem werd in het Vlaamse gewest gewijzigd in 2001, waardoor de vrijstelling verviel, maar werd vervangen door een belastingvermindering op de berekende rechten indien de netto verkrijging niet meer dan euro bedraagt. Voor de bepaling van de netto verkrijging wordt geen rekening gehouden met het aandeel dat de partner verkrijgt in de gezinswoning. Volgend cijfervoorbeeld geeft aan dat deze belastingvermindering in absolute cijfers duidelijk minder interessant is dan de vroegere vrijstelling: Stel dat de nalatenschap in hoofde van A euro bedraagt. Vóór de wetswijziging zou A successierechten betalen op euro a rato van 3 %, ofwel 525 euro. Nu betaalt A op diezelfde nalatenschap 900 euro, waarop hij een belastingvermindering geniet van 500 x (1-10

11 30.000/50.000) euro. Dit komt neer op een belastingvermindering van 200 euro. A zal dus voor dezelfde nalatenschap vandaag 700 euro successierechten betalen. Bovendien werd in Wallonië wel een belastingvrijstelling behouden van euro, en in Brussel zelfs één van euro. De Gezinsbond stelt voor dat: de Vlaamse regering opnieuw een vrijstelling in invoert van euro per erfgenaam in de rechte lijn of tussen partners, die geldt ongeacht de hoegrootheid van de nalatenschap; een verhoging van deze vrijstelling met euro per kind tot de leeftijd van 25 jaar; een automatische vijfjaarlijkse automatische indexering vanaf De bijkomende verminderingen die kinderen jonger dan 21 jaar en de overlevende echtgeno(o)t(e) van die kinderen genieten, zijn zeer beperkt. Bovendien is dit de gezinsdimensie van de successierechten: bescheiden kortingen voor kinderen jonger dan 21 jaar, op voorwaarde dat deze kinderen zelf erfgenaam zijn. Erfgenamen met kinderen ten laste genieten geen extra verminderingen omwille van deze kinderlast. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest passen wel een gezinsmodulering toe voor erfgenamen met kinderen ten laste. Zij het dan beperkt tot een vermindering van 2 % met maximum 62 euro per kind jonger dan 21 jaar, op voorwaarde dat deze erfgenaam minstens 3 kinderen onder die leeftijd ten laste heeft. Voor de overlevende partner wordt deze kinderkorting verdubbeld. De Gezinsbond stelt voor dat de Vlaamse regering een gezinsmodulering toepast in de successierechten voor erfgenamen met kinderen ten laste, tot de leeftijd van 25 jaar, zodat deze erfgenamen op de verschuldigde successierechten een vermindering van 10 % per kind genieten, zonder plafond op de vermindering. Sinds 2007 genieten overlevende partners in Vlaanderen een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning. Die vrijstelling bestaat niet in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse gewest. Zij passen echter wel een verlaagd tarief toe voor de gezinswoning: de successierechten verminderen met een derde. Deze verminderde successierechten blijven niet beperkt tot de overlevende partner, maar gelden voor alle erfgenamen in rechte lijn. In Vlaanderen betalen erfgenamen in rechte lijn de volle successierechten op de gezinswoning. De Gezinsbond vindt een onderscheid tussen langstlevende partner en erfgenamen in de rechte lijn gerechtvaardigd, maar er zijn situaties waar een verruimde vrijstelling nodig is. Met name wanneer één van de kinderen of kleinkinderen inwoont bij de langstlevende partner of als één van hen de ouderlijke woning wenst te bewonen na het overlijden van de laatste ouder. De Gezinsbond stelt voor dat in die gevallen de verkrijger in rechte lijn ook wordt vrijgesteld van successierechten op de gezinswoning. 11

12 De wetgever in Vlaanderen heeft de tarieven voor successierechten van stiefkinderen gelijkgeschakeld met die voor eigen kinderen, indien een testament in hun voordeel werd opgesteld. Dit geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijk samenwonenden. Door een ongelukkige formulering van de wet geldt deze regel echter niet wanneer de biologische ouder eerst overlijdt. De Gezinsbond vindt dat de gelijkschakeling van de tarieven voor successierechten van stiefkinderen met die voor eigen kinderen, als er een testament in hun voordeel werd opgesteld, ook van toepassing moet zijn bij vooroverlijden van de biologische ouder. De betreffende wetsbepaling moet in die zin aangepast worden. Zoals hoger uiteengezet willen wij ook kinderen van feitelijk samenwonenden vatten in de definitie van stiefkinderen. Bijgevolg moet dit ook hier consequent worden doorgetrokken, en moeten zij ook kunnen genieten van het tarief rechte lijn als er een testament in hun voordeel wordt opgesteld. Successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ook in Brussel vertoont de huidige regeling m.b.t. de successierechten nog belangrijke knelpunten. Zo zijn de successietarieven op zich niet te hoog, althans niet die in rechte lijn en tussen partners, maar almaar meer nalatenschappen geraken vandaag belast aan de hogere tarieven. Ook in Brussel zijn de huidige belastingschijven achterhaald. De barema s van de toegepaste belastingschijven voor de successierechten werden immers niet meer geïndexeerd. De Gezinsbond stelt voor dat de Brusselse regering de grenzen actualiseert door de huidige belastingschalen voor de successierechten te indexeren volgens de formule: indexcijfer dec (121,66)/indexcijfer dec (40,09). Cijfermatig zou deze indexatie afgerond op duizendtallen, volgende barema's opleveren voor erfenissen in rechte lijn en tussen partners: Huidige barema's Geïndexeerde barema's 3% 0 tot euro 0 tot euro 8% tot euro tot euro 9% tot euro tot euro 18% tot euro tot euro 24% tot euro tot euro 30% > euro > euro In Brussel geniet elke erfgenaam een vrijstelling van successierechten op de eerste schijf van euro. Deze vrijstelling is, bij gebrek aan regelmatige indexatie, ondertussen ook te laag. Zeker met de hoge vastgoedprijzen in Brussel. Deze vrijstelling wordt verhoogd met euro voor iedere erfgenaam die jonger is dan 21 jaar per volledig jaar dat nog moet verlopen tot hij 21 jaar is. De overlevende partner krijgt een bijkomende vermindering die gelijk is aan de helft van de bijkomende vermindering die de gemeenschappelijke kinderen genieten. 12

13 De Gezinsbond stelt voor: dat de Brusselse regering de vrijstelling verhoogt tot euro per erfgenaam in de rechte lijn of tussen partners; een verhoging van deze vrijstelling met euro per kind, en dit tot de leeftijd van 25 jaar; een vijfjaarlijkse automatische indexering van beide bedragen. Zoals eerder uiteengezet, past Brussels Hoofdstedelijke Gewest een gezinsmodulering toe voor erfgenamen met kinderen ten laste. Zij het dan beperkt tot een vermindering van 2 % met maximum 62 euro per kind jonger dan 21 jaar, op voorwaarde dat deze erfgenaam minstens 3 kinderen onder die leeftijd ten laste heeft. Voor de overlevende partner wordt deze kinderkorting verdubbeld. De Gezinsbond stelt voor dat de Brusselse regering de gezinsmodulering in de successierechten verruimt naar alle erfgenamen met kinderen tot de leeftijd van 25 jaar, zodat deze erfgenamen op de verschuldigde successierechten een vermindering van 10 % per kind genieten, zonder plafond op de vermindering. Dit geldt ook voor de erfgenamen met slechts 1 kind of 2 kinderen. Sinds 2007 genieten overlevende partners in Vlaanderen een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning. Die vrijstelling bestaat niet in Brussel, dat wel een verlaagd tarief toepast op de eerste schijf van euro voor de gezinswoning, zodat de successierechten met een derde verminderen. Deze verminderde successierechten blijven niet beperkt tot de overlevende partner, maar gelden voor alle erfgenamen in rechte lijn. In Vlaanderen betalen erfgenamen in rechte lijn de volle successierechten op de gezinswoning. De Gezinsbond stelt voor dat de Brusselse regering de gezinswoning volledig vrijstelt van successierechten voor de langstlevende partner én voor kinderen of kleinkinderen die inwonen bij de langstlevende partner. Alsook voor diegenen die de ouderlijke woning wensen te bewonen na het overlijden van de laatste ouder. Voor alle andere erfgenamen volstaat de huidige regeling in Brussel. In Vlaanderen worden voor erfenissen tussen partners en in de rechte lijn de onroerende en roerende goederen opgesplitst. De successietarieven zijn daar elk afzonderlijk van toepassing op beide tegoeden. Zo putten erfgenamen tweemaal de laagste belastingschijven uit en worden ze minder snel belast in de hoogste belastingschijf. In Brussel worden onroerende en roerende goederen gewoon opgeteld en samen belast, zodat erfgenamen veel sneller hogere successierechten betalen. De Gezinsbond stelt voor dat ook de Brusselse regering voortaan in de successie de onroerende en roerende goederen opsplitst, en elk afzonderlijk belast. 13

AANBEVELINGEN VAN DE GEZINSBOND

AANBEVELINGEN VAN DE GEZINSBOND AANBEVELINGEN VAN DE GEZINSBOND 48 Steeds meer gezinssituaties zien er complexer uit dan deze van een traditioneel gezin. Wanneer deze gezinnen met een nalatenschap te maken krijgen, zijn ze vaak niet

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen 20 juli 2017 Persinfo: Bart Azare Fednot 02 505 08 14-0478 58 46 21 azare@fednot.be www.notaris.be De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen Het federaal parlement

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Inleiding SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Tijdens ons werk als gezinsbegeleidster bij Oikonde merken we dat mensen vaak met

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Ons erfrecht. Vandaag en morgen

Ons erfrecht. Vandaag en morgen Ons erfrecht Vandaag en morgen U dient er rekening mee te houden dat de regelgeving snel wijzigt. Wees dus voorzichtig bij de raadpleging van deze brochure en bij twijfel, raadpleeg uw notaris of neem

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

Vermogensplanning via schenking

Vermogensplanning via schenking Vermogensplanning via schenking We staan stil bij de vermogensplanning via schenking en bekijken de situatie in het Vlaams en het Waals Gewest. Waals Gewest: fiscaal regime van schenking van roerend vermogen

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar tarieven in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Het nieuwe erfrecht. Inleiding De wet van31 juli 2017 tot hervormingvan het erfrecht. Belangrijkste krachtlijnen:

Het nieuwe erfrecht. Inleiding De wet van31 juli 2017 tot hervormingvan het erfrecht. Belangrijkste krachtlijnen: Het nieuwe erfrecht 1 Inleiding De wet van31 juli 2017 tot hervormingvan het erfrecht Publicatie BS op 1september 2017 Inwerkingtreding nieuwe wet op 1september 2018 Belangrijkste krachtlijnen: Uitbreiden

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Wettelijk erfrecht Duitsland

Wettelijk erfrecht Duitsland De positie van de langstlevende echtgenoten in het Duitse, Franse, Luxemburgse, Belgische en Nederlandse erfrecht Dr. Rembert Süβ Deutsches Notarinstitut Wettelijk erfrecht Duitsland Beperkte vooruitneming

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

Schenken en erven. Tarieven per gewest

Schenken en erven. Tarieven per gewest Schenken en erven Tarieven per gewest Inhoudsopgave 1. BEREKENING EN TARIEVEN VAN DE SUCCESSIERECHTEN PER GEWEST. 1.1. Vlaams Gewest 1 1.2. Waals Gewest 9 1.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 2. WANNEER

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Rolnummer 5315. Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T

Rolnummer 5315. Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T Rolnummer 5315 Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning Stuk 865 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 mei 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad HERVORMING ERFRECHT

Figure 1 logo vrouwenraad HERVORMING ERFRECHT Figure 1 logo vrouwenraad HERVORMING ERFRECHT Dossier mei 2017 Vrouwenraad in samenwerking met Liliane Versluys en Erika Lambert Inhoud... 1 Inleiding... 3 De plannen van de regering... 3 Krachtlijnen

Nadere informatie

Rendement. 11 de jaargang september 2017 nr 36 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 11 de jaargang september 2017 nr 36 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 11 de jaargang september 2017 nr 36 FINANCIEEL NIEUWS DE LANGVERWACHTE HERVORMING VAN HET ERFRECHT ACTUEEL ERFRECHT IS NIET MEER UP-TO-DATE Ons actuele erfrecht en huwelijksvermogensrecht dateren

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

hoofdstuk 5 Erven ErvEn 95

hoofdstuk 5 Erven ErvEn 95 hoofdstuk 5 95 Inleiding Mensen die het meeste baat hebben bij de planning van de verdeling van hun vermogen na hun overlijden, zijn zich hiervan dikwijls niet bewust. Denk hierbij maar aan nieuw samengestelde

Nadere informatie

Het nieuwe erfrecht. Rudi Mattheus. CEO AXIS Finance

Het nieuwe erfrecht. Rudi Mattheus. CEO AXIS Finance Het nieuwe erfrecht Rudi Mattheus CEO AXIS Finance Inhoudsopgave De nieuwe reserveregeling Nieuwe regels inzake inkorting Nieuwe regels inzake inbreng Schenking buiten erfdeel Erfovereenkomsten De erfrechtelijke

Nadere informatie

Rolnummer 4717. Arrest nr. 15/2010 van 18 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4717. Arrest nr. 15/2010 van 18 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4717 Arrest nr. 15/2010 van 18 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50 van het Wetboek der successierechten, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

H4 Wettelijk erfrecht

H4 Wettelijk erfrecht H4 Wettelijk erfrecht Samenvatting Personen- en familierecht Sharon Di Tore 99041355 14-12-16 Wanneer iemand geen testament heeft en overlijdt dan geldt het wettelijk erfrecht. Let op: echtgenote en geregistreerde

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN Inleiding Successierechten/erfbelastingen zijn een gewestelijke materie. Dit betekent dat de gewestelijke overheden volledige bevoegdheid krijgen met name wat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten Zitting 2005-2006 8 november 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu Boutsen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende wijziging

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Vermogen en successie

Vermogen en successie Vermogen en successie Inhoudstafel Voorwoord 2 Inhoudstafel 3 Verklarende woordenlijst 4 Hoofdstuk I : Erfrecht 5 1. Voorwaarden om te kunnen erven 6 2. Het Wettelijk Erfrecht 7 3. Het erfrecht van de

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie