PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING"

Transcriptie

1 PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering van de wet van en van i.v.m. de marktpraktijken, en de resp. KB's m.b.t. het afficheren van prijzen. Het tarief slaat enkel op diensten verstrekt aan Belgische cliënten. Prijzen inclusief BTW tenzij anders vermeld. Het betreft hier een basistarief dat indicatief is zonder afbreuk te doen aan speciale afspraken die hun oorsprong vinden hetzij omdat het om belangrijke bedragen gaat, hetzij omdat het speciale situaties betreft. Gelieve ons desgevallend te raadplegen. Aangezien iedere relatie tussen de bank en haar cliënt strikt vertrouwelijk is en gebaseerd op wederzijds vertrouwen, houdt de bank zich steeds het recht voor één of meerdere verrichtingen niet aan te gaan, zonder dat zij haar beslissing dient te motiveren. De onderstaande tarieven kunnen op ieder ogenblik door de bank gewijzigd worden. I. SPAARREKENINGEN A. Beheerskosten Opening: nihil Afsluiting: nihil Jaarlijkse aanrekening: nihil

2 B.. Rentevergoeding Basisrente: 0,20 0 Op ieder bedrag dat valutair in aanmerking komt, wordt de basisrente uitgekeerd. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. Getrouwheidspremie: 0,50 Voor bedragen die gedurende twaalf maanden na de storting ononderbroken op de rekening blijven staan ontvangt men bovenop de basisrente de getrouwheidspremie op dit bedrag. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van een rekening bij CKV overdraagt naar een andere rekening waarvan u eveneens houder bent bij CKV, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening. Opgelet : Als u uw geld vóór het einde van voornoemde periode van 12 maanden van uw rekening haalt, ontvangt u geen getrouwheidspremie. Het is dus belangrijk te weten vanaf welke datum de getrouwheidspremie verworven is, op zijn minst toch voor aanzienlijke bedragen. Een geldopname heeft daarentegen geen invloed op de verwerving van de basisrente. Opmerking: - Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op euro voor het inkomstenjaar 2014) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van euro voor het inkomstenjaar 2015). De roerende voorheffing bedraagt 15 voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door CKV. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden. - Uitgebreide informatie betreffende de verschillende aspecten is beschikbaar in een afzonderlijk prospectus voor de spaarrekening. Dit document kunt U bekomen op de website of via uw bankagent. C.. Valutadatum adatum Storting in speciën: Een storting in speciën kan slechts geldig gebeuren in handen van CKV of één van haar gevolmachtigde agenten. De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. Storting via overschrijving: Een storting via overschrijving kan uitsluitend via het gebruik van het rekeningnummer IBAN BE BIC GEBA BE BB met vermelding van het rekeningnummer van de spaarrekening in de mededeling. Overschrijvingen op het rekeningnummer van de spaarrekening zijn onmogelijk. Afhaling: Bedragen die uitbetaald worden door CKV of haar gevolmachtigde agent houden op met rente op te brengen de kalenderdag van de bewerking. D. Verzekering Een rekeningverzekering is niet verbonden aan een CKV-spaarrekening, dit kan ook niet gekozen worden door de cliënt.

3 II. BRIEFWISSELING A. Rekeninguittreksels Na iedere verrichting wordt per post een uittreksel opgestuurd naar het adres van de titularis van de rekening. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek worden de uittreksels opgestuurd naar de gevolmachtigde agent. Verzending per post: portkosten nihil B. Calculator Tot tweemaal per maand kan gratis een calculatie met betrekking tot de basisintrest en getrouwheidspremie aangevraagd worden via de website: Het resultaat van de calculatie wordt enkel en alleen via post naar het adres van de titularis verzonden. Indien meer dan tweemaal per maand een calculatie wordt aangevraagd, zal per extra aanvraag 5.00 in rekening worden gebracht.

4 III. TERMIJNREKENINGEN C. Rentevergoeding De uitbetaalde rente is afhankelijk van de gekozen termijn van de plaatsing en de hoogte van het bedrag. - 1 maand 0,10-2 maand 0,10-3 maand 0,10-6 maand 0,10 Minimum intekening: 100 euro en veelvouden van 100 euro D. Valutering Storting: Een storting in speciën kan slechts geldig gebeuren in handen van CKV of één van haar gevolmachtigde agenten. De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. Afhaling Een afhaling van een termijnrekening is slechts mogelijk op de vervaldag van de plaatsing. Automatische herplaatsing Bij het niet verwittigen van CKV of haar gevolmachtigde agent voor de vervaldag wordt de termijnrekening niet verlengd en de tegoeden getransfereerd naar de spaarrekening op naam van de rekeninghouder. E. Kosten Beheerskosten: nihil Portkosten: nihil Uittreksels worden opgestuurd naar het adres van de titularis van de rekening. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek worden de uittreksels opgestuurd naar de gevolmachtigde agent. D. Beheer De termijnrekening wordt gevoerd in Euro.

5 IV. COMFORTREKENINGEN A. Beschrijving De comfortrekening is een termijnrekening met een looptijd van lange duur. Gedurende de overeengekomen termijn brengt het belegde kapitaal een vaste rente op die wordt bepaald op het moment van openen van de comfortrekening bij de instelling en zoals die vermeld wordt in het prospectus dat van toepassing is op dat ogenblik. De rente wordt maandelijks op een contractueel vastgestelde spildatum uitgekeerd op een CKV-rekening die wordt bepaald door de titularis van de comfortrekening. Let op! Minimum intekening van B. Rentevergoeding De uitbetaalde rente is afhankelijk van de gekozen termijn van de plaatsing: - 1 jaar 0,50-2 jaar 0,60-3 jaar 0,75-5 jaar 1,00-7 jaar 1,25-8 jaar 1,30-10 jaar 1,35 Minimum intekening: euro en veelvouden van 100 euro C. Valutering Storting: Een storting in speciën kan slechts geldig gebeuren in handen van CKV of één van haar gevolmachtigde agenten. De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. Deze rente wordt maandelijks uitbetaald op de contractueel vastgelegde spildatum. Afhaling Een afhaling van een comfortrekening is slechts mogelijk op de vervaldag van de plaatsing. D. Kosten Beheerskosten: nihil Portkosten: nihil E. Beheer De comfortrekening wordt gevoerd in Euro.

6 V. TEMPOREKENINGEN A. Beschrijving De temporekening is een termijnrekening met een looptijd van lange duur. Gedurende de overeengekomen termijn brengt het belegde kapitaal een vaste rente op die wordt bepaald op het moment van openen van de temporekening bij de instelling en zoals die vermeld wordt in het prospectus dat van toepassing is op dat ogenblik. De rente wordt zesmaandelijks op een contractueel vastgestelde spildatum uitgekeerd op een CKV-rekening die wordt bepaald door de titularis van de temporekening. F. Rentevergoeding eding De uitbetaalde rente is afhankelijk van de gekozen termijn van de plaatsing: - 1 jaar 0,50-2 jaar 0,60-3 jaar 0,75-5 jaar 1,00-7 jaar 1,25-8 jaar 1,30-10 jaar 1,35 Minimum intekening: 100 euro en veelvouden van 100 euro G. Valutering Storting: Een storting in speciën kan slechts geldig gebeuren in handen van CKV of één van haar gevolmachtigde agenten. De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. Deze rente wordt zesmaandelijks uitbetaald op de contractueel vastgelegde spildatum. Afhaling Een afhaling van een temporekening is slechts mogelijk op de vervaldag van de plaatsing. H. Kosten Beheerskosten: nihil Portkosten: nihil I. Beheer De temporekening wordt gevoerd in Euro.

7 VI. RELAXREKENINGEN A. Beschrijving De relaxrekening is een termijnrekening met een looptijd van lange duur. Gedurende de overeengekomen termijn brengt het belegde kapitaal een vaste rente op die wordt bepaald op het moment van openen van de relaxrekening bij de instelling en zoals die vermeld wordt in het prospectus dat van toepassing is op dat ogenblik. De rente wordt jaarlijks op de vervaldag uitgekeerd op een CKV-rekening die wordt bepaald door de titularis van de relaxrekening. J. Rentevergoeding De uitbetaalde rente is afhankelijk van de gekozen termijn van de plaatsing: - 1 jaar 0,50-2 jaar 0,60-3 jaar 0,75-5 jaar 1,00-7 jaar 1,25-8 jaar 1,30-10 jaar 1,35 Minimum intekening: 100 euro en veelvouden van 100 euro K. Valutering Storting: Een storting in speciën kan slechts geldig gebeuren in handen van CKV of één van haar gevolmachtigde agenten. De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. Deze rente wordt jaarlijks uitbetaald op de vervaldag. Afhaling Een afhaling van een relaxrekening is slechts mogelijk op de vervaldag van de plaatsing via de gekoppelde spaarrekening bij de instelling. L. Kosten Beheerskosten: nihil Portkosten: nihil M. Beheer De relaxrekening wordt gevoerd in Euro.

8 VII. TARGETREKENINGEN A. Beschrijving De targetrekening is een termijnrekening met een looptijd van lange duur. Gedurende de overeengekomen termijn brengt het belegde kapitaal een vaste rente op die wordt bepaald op het moment van openen van de targetrekening bij de instelling en zoals die vermeld wordt in het prospectus dat van toepassing is op dat ogenblik. De hoofdsom en de gekapitaliseerde rente worden op de eindvervaldag uitgekeerd op een CKV-rekening die wordt bepaald door de titularis van de targetrekening N. Rentevergoeding De uitbetaalde rente is afhankelijk van de gekozen termijn van de plaatsing: - 1 jaar 0,50-2 jaar 0,60-3 jaar 0,75-5 jaar 1,00-7 jaar 1,25-8 jaar 1,30-10 jaar 1,35 Minimum intekening: 100 euro en veelvouden van 100 euro O. Valutering Storting: Een storting in speciën kan slechts geldig gebeuren in handen van CKV of één van haar gevolmachtigde agenten. De gelden brengen rente op vanaf de werkdag die volgt op de storting. Deze rente wordt uitbetaald op de eindvervaldag. Afhaling Een afhaling van een targetrekening is slechts mogelijk op de vervaldag van de plaatsing via de gekoppelde spaarrekening bij de instelling. P. Kosten Beheerskosten: nihil Portkosten: nihil Q. Beheer De targetrekening wordt gevoerd in Euro.

9 VIII. KASBONS A. Ingangsdata Inschrijvingen gaan in op eerste of de vijftiende van iedere maand. B. Soorten effecten De effecten hebben de vorm van gedematerialiseerde effecten. De effectenhouder kan niet de omzetting vragen naar effecten op naam. Deze worden bij inschrijving gecrediteerd op een effectenrekening geopend bij de instelling. Kasbon 1/5 jaar (step-up) Het betreft een kasbon waarbij de klant de mogelijkheid heeft om ieder jaar op de coupondatum de terugbetaling a pari te vragen van de nominale waarde van de kasbon mits CKV hiervan 1 maand vooraf te verwittigen aan de hand van een aangetekend schrijven. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn niet kapitaliseerbaar. Kasbon 3/5 jaar (scharnierbon) Het betreft een kasbon waarbij de klant de mogelijkheid heeft om na drie jaar op de coupondatum de terugbetaling a pari te vragen van de nominale waarde van de kasbon mits CKV hiern 1 maand vooraf te verwittigen aan de hand van een aangetekend schrijven. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn niet kapitaliseerbaar. Groeibon 3 jaar Het betreft een groeibon waarvan de nominale waarde a pari terugbetaalbaar is drie jaar na de inschrijving. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn facultatief kapitaliseerbaar. Groeibon 5 jaar Het betreft een groeibon waarvan de nominale waarde a pari terugbetaalbaar is vijf jaar na de inschrijving. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn facultatief kapitaliseerbaar. Groeibon 7 jaar Het betreft een groeibon waarvan de nominale waarde a pari terugbetaalbaar is zeven jaar na de inschrijving. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn facultatief kapitaliseerbaar. Groeibon 8 jaar Het betreft een groeibon waarvan de nominale waarde a pari terugbetaalbaar is acht jaar na de inschrijving. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn facultatief kapitaliseerbaar. Groeibon 10 jaar Het betreft een groeibon waarvan de nominale waarde a pari terugbetaalbaar is tien jaar na de inschrijving. CKV behoudt zich het recht voor om de kasbons vervroegd terug te betalen mits neerlegging van een bericht drie maanden op voorhand op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De coupons zijn facultatief kapitaliseerbaar.

10 C. Rentevergoeding Kasbon 1/5 jaar: Coupon n 1 0,40 Coupon n 2 0,40 Coupon n 3 0,65 Coupon n 4 0,65 Coupon n 5 0,90 Kasbon 3/5 3 jaar: Coupon n 1-5 0,65 Groeibon 3 jaar: Coupon n 1-3 0,65 Kapitalisatievoet 0,15 Groeibon 5 jaar: Coupon n 1-5 0,90 Kapitalisatievoet 0,40 Groeibon 7 jaar: Coupon n 1-7 1,15 15 Kapitalisatievoet 0,65 Groeibon 8 jaar: Coupon n 1-8 1,20 Kapitalisatievoet 0,65 Groeibon 10 jaar: Coupon n ,25 Kapitalisatievoet 0,65 De aangeduide rentevoeten zijn bruto en zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25 en aan de woonstaatheffing van 35 voor inwoners van de landen die onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese spaarrichtlijn. Minimum intekening: 100 euro en veelvouden van 100 euro

11 IX. DEPOSITOBEWIJZEN A. Beschrijving Gedematerialiseerde depositobewijzen vormen een specifieke categorie van effecten. Ze hebben het doel de inschrijver het hoogste rendement te bezorgen. De inschrijver heeft de keuze tussen de jaarlijkse uitkering van de intresten of de kapitalisatie tot de eindvervaldag. De intrestvoet wordt bepaald bij de inschrijving en blijft vast gedurende de volledige looptijd van de rekening. Deze looptijd wordt vastgelegd bij het openen. Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf euro. Door deze hoge drempel kunnen wij U het hoogste rendement aanbieden in België waarbij volledige kapitaalsgarantie verzekerd wordt. Bij inschrijving wordt steeds een effectenrekening en een daaraan gekoppelde spaarrekening geopend bij de bank. Gedematerialiseerde depositobewijzen vormen een speciale categorie onder de effecten. Door een specifieke wettelijke regeling kunnen deze effecten genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing mits voldaan is aan enkele voorwaarden. Dit kan indien de inschrijver een rechtspersoon is die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en indien ingeschreven wordt voor een bedrag groter dan of gelijk aan euro. In voorkomend geval wordt een identificatieattest voorgelegd ter ondertekening. Natuurlijke personen kunnen niet genieten van deze vrijstelling. B. Rentevergoeding 3 jaar: 1,00 5 jaar 1,25 7 jaar 1,50 10 jaar 1,60

12 X. EFFECTENREKENINGEN A. Beschrijving De effectenrekening is een rekening waarop gedematerialiseerde effecten worden bijgehouden. Bij een effectenrekening wordt steeds een spaarrekening geopend bij de instelling op naam van de rekeninghouder. Vervallen effecten, coupons en dividenden worden automatisch op de gekoppelde spaarrekening gecrediteerd. B. Verrichtingen Creditering: Een creditering van effecten kan door het deponeren van effecten aan toonder of door inschrijving op nieuwe effecten. Transfer: Effecten kunnen getransfereerd worden naar een effectenrekening bij de instelling of bij een andere instelling. Transfers van effectenrekeningen bij andere instellingen naar uw effectenrekening bij CKV kan door een gepaste opdracht aan deze instelling te bezorgen. Afhaling Effecten kunnen niet afgeleverd worden. D. Kosten Beheerskosten: nihil Transfer naar andere instelling: 40 euro per lijn met een minimum van 100 euro per opdracht Portkosten: nihil Dematerialiseringstaks: Vanaf 1/1/2012 is een taks verschuldigd E. Beheer De effectenrekening wordt gewaardeerd in Euro (nominale waardes).

13 XI. CONSUMENTENKREDIET Lening op afbetaling, enkel onder de vorm van een hypothecair gewaarborgd krediet. A. Rentetarief Kredietbedrag Duur (uitgedrukt in maanden) JKP Debetrentevoet Termijnbedrag maanden 7,45 7,45 497, maanden 10,50 10,50 637,80 B. Kosten Bij het aangaan van een lening op afbetaling zijn geen kosten verschuldigd. Bij laattijdige betaling van de mensualiteiten zijn aanmaningskosten ad 7,50 euro vermeerderd met de portkosten per herinnering verschuldigd conform de bepalingen de wet op het consumentenkrediet. Bij het opeisbaar stellen van de lening (ingeval van achterstand) is een forfaitaire vergoeding verschuldigd ad 10 van het verschuldigd bedrag tot euro en 5 voor het bedrag boven euro.

14 XII. HYPOTHECAIRE KREDIETEN Voor wat de hypothecaire kredieten betreft zijn er 2 types, Goffin Kredieten en CKV Kredieten, geregeld in 1 bijzonder reglement maar met afzonderlijke tariefbladen. A. Private doeleinden Een afzonderlijk prospectus en tarief zijn beschikbaar zoals voorgeschreven door de wet van 4 augustus B. Beroepsdoeleinden Kredietvormen Ieder krediet wordt toegestaan in het kader van een kredietopening. Vroeger werd ook de lening aangeboden door Goffin Bank. Leningen worden niet langer aangeboden, enkel kredietopeningen. Binnen dit kader kunnen verschillende voorschotten worden toegestaan onder de volgende vormen: a) CKV: - Bulletkrediet. De klant betaalt niets gedurende de looptijd, kapitaal en rente worden pas opeisbaar op de eindvervaldag. - Overbruggingskrediet De klant betaalt maandelijks rente op het openstaande kapitaal. De maximale looptijd van een overbruggingskrediet bedraagt 10 jaar. - Krediet met aflossing van kapitaal De klant betaalt maandelijks een mensualiteit waarin kapitaal en rente vervat zitten. De maximale looptijd van deze kredietvorm bedraagt 40 jaar in geval van veranderlijke rentevoet en 20 jaar in geval van vaste rentevoet. Deze vormen maken het voorwerp uit van een apart tarievenblad. b) Goffin Kredieten: - Overbruggingskrediet (facultatieve aflossing van het kapitaal) De klant betaalt maandelijks rente op het openstaande kapitaal. De maximale looptijd van een overbruggingskrediet bedraagt 10 jaar. - Krediet met aflossing van kapitaal De klant betaalt maandelijks een mensualiteit waarin kapitaal en rente vervat zitten. De maximale looptijd van deze kredietvorm bedraagt 40 jaar in geval van veranderlijke rentevoet en 20 jaar in geval van vaste rentevoet. Deze vormen maken het voorwerp uit van een apart tarievenblad. Kosten: Dossierkosten en andere kosten Opgenomen in afzonderlijke tariefbladen

15 XIII. Opzoekingen en duplicaten Voor de volgende opzoekingen en documenten zijn de volgende vergoedingen verschuldigd: Duplicaten van reeds afgeleverde documenten: 20 euro Opzoekingen historiek per opgezocht jaar en per rekening: 20 euro Attest bedrijfsrevisoren: 150 euro Informatie aan belanghebbende derden: 100 euro Kost fiscaal bankonderzoek: 100 euro Aangifte in het kader van een successie: 100 euro Kosten wijziging volmacht en titulariswijziging: 100 euro Beslag: afgifte verklaring voor beslag onder derden onderworpen aan het Gerechtelijk Wetboek, voor een vereenvoudigd derdenbeslag onderworpen aan het KB/WIB of btw-wetboek of voor strafrechtelijk beslag : 50 euro. Kost volmacht bedraagt: 400 euro (autenthiek) of 100 euro (onderhands) De betreffende vergoedingen worden bij voorrang aangerekend via een lopende rekening of kredietdossier van de aanvrager. Indien de aanvrager hierover niet beschikt moet de betreffende vergoeding op voorhand worden betaald op BIC GEBA BE BB IBAN BE of BIC BBRU BE BB IBAN BE met vermelding van de referte vermeld in de betalingsuitnodiging of vermeld in de briefwisseling of bij de overhandiging van stukken. Onderstaande kosten zijn tevens ten laste van de klant. Geweigerde cheques: 40 euro Incasso cheque in het buitenland: 150 euro De bank aanvaardt geen wissels.

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie