Verkort. Jaarverslag stichting pensioenfonds jacobs nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland"

Transcriptie

1 Verkort Jaarverslag 2013 stichting pensioenfonds jacobs nederland

2 Verkort jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

3 Voorwoord Beste lezer, 2013 was voor het Pensioenfonds het jaar waarin we weer verder financieel gezond zijn geworden. Het was ook een jaar met veel administratieve veranderingen. Terugblik Uit de kerncijfers blijkt dat de dekkingsgraad, door de opgelopen rente en positieve ontwikkeling van de aandelenkoersen, verder is gestegen tot boven de vereiste dekkingsgraad. Het fonds heeft geen reservetekort meer. Het totaal aantal deelnemers en pensioengerechtigden is opnieuw licht gestegen. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten iets hoger geworden. Die stijging komt deels ook door alle veranderingen waarmee het fonds te maken heeft en nog gaat krijgen: wijzigingen in de pensioenwetgeving, fiscale wijzigingen door de overheid om de overheidshuishouding op orde te krijgen, pension fund governance waarbij de wijziging van de bestuursmodellen van een ondernemingspensioenfonds zijn aangepast en de op komst zijnde verandering in de pensioenovereenkomst. Het bestuur en zijn adviseurs hebben hier veel tijd aan besteed. Nieuwe pensioenregeling De werkgever introduceert een nieuwe pensioenregeling. Aangezien de nieuwe pensioenregeling een beschikbare premieregeling is, hebben de sociale partners (werkgever en Ondernemingsraad) besloten om de nieuwe pensioenregeling niet bij SPJNL onder te brengen. De werkgever heeft daarom de uitvoeringsovereenkomst met SPJNL met ingang van 1 mei 2014 opgezegd. Dit betekent dat met ingang van 1 mei 2014 binnen SPJNL geen pensioenopbouw meer plaatsvindt en de risico's op overlijden en arbeidsongeschiktheid niet meer zijn verzekerd. Als gevolg daarvan wordt SPJNL op 1 mei 2014 een gesloten fonds. Het bestuur heeft twee belangrijke taken: het veilig stellen van de opgebouwde aanspraken en zorgdragen voor een goede aansluiting van de verzekerde onderdelen op de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur heeft bij dit proces intensief overleg gehad met de sociale partners en de nieuwe uitvoerder. Tot slot Al met al kunnen we als bestuur tevreden terugkijken op In 2014 gaat het bestuur zich beraden over de toekomst van SPJNL en onderzoekt het fonds de mogelijkheid om de opgebouwde aanspraken over te brengen naar een verzekeraar en SPJNL op te heffen. Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2013 en de afspraken met de sociale partners zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit is een samenvatting van het jaarverslag Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via onze website, Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Erwin Geene, Voorzitter verkort jaarverslag 2013 pagina 2 14

4 Inhoud Voorwoord 2 1. Organisatie en bestuur 4 2. De pensioenregeling 7 3. Toeslagbeleid 8 4. Financiering 9 5. Ontwikkelingen in De belangrijkste cijfers uit het jaarverslag 13 verkort jaarverslag 2013 pagina 3 14

5 1. Organisatie en bestuur De uitvoering van de pensioenregeling van Jacobs Nederland B.V. is ondergebracht bij een zelfstandige organisatie, Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL). Met het onderstaande schema brengen we de organisatie van het pensioenfonds in beeld. Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Certificerend actuaris Accountant Adviserend actuaris Compliance officer Administrateur Herverzekeraar Vermogensbeheerder Custodian Uitvoerder beleggingen voor risco deelnemers Bestuur Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit zeven leden. Drie daarvan worden door de werkgever benoemd. Zij hebben een zittingsduur voor onbepaalde tijd. Drie leden worden gekozen door de deelnemers en één lid wordt gekozen door de pensioengerechtigden. Deze bestuursleden worden voor een periode van vier jaren benoemd. Eind 2013 liepen de zittingstermijnen van de heren Van Leeuwen en Feenstra af. In verband met de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe pensioenregeling, heeft het bestuur besloten om hun zittingstermijnen met één jaar te verlengen. Er zijn daarom geen verkiezingen uitgeschreven. De deelnemers zijn hierover begin oktober 2013 geïnformeerd. Het bestuur heeft geen bezwaren tegen dit besluit ontvangen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (gewezen) deelnemers. Het bestuur heeft bevoegdheden volgens de statuten en het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst, tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. verkort jaarverslag 2013 pagina 4 14

6 Eind 2013 is de samenstelling van het bestuur als volgt: Namens de werkgever E. Geene (voorzitter) F.H.M. Boumans L.A.J. Dierick Namens de deelnemers G.M. Heerschop (secretaris) T.H.M. van Leeuwen S. Feenstra Namens de pensioengerechtigden J. Dortmundt Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan oordeelt over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst en over de naleving van de gedragscode. Daarbij kijkt het orgaan of het bestuur op evenwichtige wijze rekening houdt met de belangen van alle belanghebbenden (de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever). De zittingstermijn van de leden van het VO liep af per 1 juli Deze is, net als bij het bestuur, verlengd in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe pensioenregeling. Het verantwoordingsorgaan bestaat eind 2013 uit de volgende leden: Namens de werkgever: M.P.M. Jonkers A. Beck Namens de deelnemers: P. Blom R. Snoek Namens de gepensioneerden: A.W.M. van der Klaauw T. de Nijs Intern toezicht Het bestuur heeft het intern toezicht vormgegeven door middel van een visitatiecommissie. In 2009 en in 2012 heeft er een visitatie plaatsgevonden. verkort jaarverslag 2013 pagina 5 14

7 Administratie en uitvoering Het bestuur heeft de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. in Tilburg. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Syntrus Achmea Vermogensbeheer in De Meern. De aanvullende pensioenrekening (APR) en de gesloten prepensioenregeling worden uitgevoerd door Robeco. De risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd bij Zwitserleven. Adviseurs Het bestuur laat zich adviseren door diverse onafhankelijke adviseurs, zoals een actuaris (Mercer B.V.) en een accountant (KPMG Accountants NV). Custodian Kasbank N.V. Compliance officer De heer S. Feenstra verkort jaarverslag 2013 pagina 6 14

8 2. De pensioenregeling De pensioenregeling bestaat uit een basispakket en een keuzepakket. In 2013 zijn er geen wijzigingen in het pensioenreglement geweest, met uitzondering van de aanpassing van de APR-tabellen. De belangrijkste kenmerken van het basispakket zijn: Pensioensysteem Voorwaardelijk geïndexeerd middelloon Voorwaardelijk geïndexeerd middelloon Toetredingsleeftijd 21 jaar 21 jaar Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Franchise Maximum salaris Opbouwpercentage 1,75% 1,75% Partnerpensioen 1,225% (risico) 1,225% (risico) Tijdelijk partnerpensioen (risico) (risico) Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen 20% van het partnerpensioen Ook biedt het basispakket een arbeidsongeschiktheidspensioen en voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling). Het keuzepakket biedt: - een aanvullend partnerpensioen op risicobasis ter grootte van 1/7 deel van het partnerpensioen uit het basispakket; - een extra aanvullend partnerpensioen op risicobasis voor een partner die op het moment van het overlijden van de deelnemer tijdens actief dienstverband ouder is dan 40 jaar en geen kinderen beneden de 18 jaar heeft; - een aanvullende pensioenrekening (APR) waarbij de premies op een aparte beleggingsrekening worden gestort en waarvan het saldo op de pensioendatum kan worden aangewend voor de aankoop van extra pensioen. De pensioenregeling kent ook nog een aantal flexibele elementen, namelijk de mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen, de mogelijkheid om ouderdomspensioen op de pensioendatum of uitdiensttredingsdatum (gedeeltelijk) om te zetten (uitruilen) in partnerpensioen en de mogelijkheid om het ouderdomspensioen via een hoog/laag-constructie uit te keren. Op de pensioendatum kan de gewezen deelnemer het door uitruil verkregen partnerpensioen ook weer terugruilen voor ouderdomspensioen. verkort jaarverslag 2013 pagina 7 14

9 3. Toeslagbeleid Toeslagverlening (indexatie) is bedoeld om de waarde van de pensioenen op peil te houden. De toeslagverlening op pensioenaanspraken en op pensioenuitkeringen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het fonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een toeslag op pensioenaanspraken van deelnemers die gelijk is aan de procentueel hoogste stijging van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) of de algemene loonontwikkeling. Onder de algemene loonontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van de CAO-lonen per maand, exclusief bijzondere beloningen, zoals gepubliceerd door het CBS over de periode september september van het voorgaande jaar. Voor ingegane pensioenen met uitzondering van het arbeidsongeschiktheidspensioen, de aanspraken van ex-deelnemers en de eventuele aanspraken op bijzonder partnerpensioen van de ex-partners wordt gestreefd naar een toeslag die gelijk is aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid. Er is voor toekomstige toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met toeslagverlening. Voor de deelnemers die op 31 december 2003 deelnemer in Stichting Pensioenfonds Stork waren en aansluitend deelnemer zijn geworden in Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland geldt het volgende: als de toeslag op de achtergebleven pensioenrechten en -aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Stork (vanaf 1 januari 2012 Pensioenfonds van de Metalelektro (PME)), lager is dan de toeslag op de pensioenrechten en -aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland, zullen deze achtergebleven pensioenrechten en -aanspraken bij de voorwaardelijke toeslagverlening zoals hierboven omschreven ook in aanmerking genomen worden. De bedoelde pensioenrechten en -aanspraken bij PME kunnen in dat geval in het betreffende jaar bij bestuursbesluit worden verhoogd met het verschil tussen de door beide fondsen gehanteerde toeslagpercentages. Dit geldt zowel voor actieve deelnemers als voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Deze toeslag wordt opgeteld bij de pensioenrechten of -aanspraken in Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Er is voor toekomstige toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met toeslagverlening. De afgelopen jaren was de toeslagverlening in overeenstemming met het hierboven gepresenteerde toeslagbeleid. Verleende toeslagen In het kader van het herstelplan is per 1 januari 2013 geen toeslag verleend. Per 1 januari 2014 zijn alle opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen verhoogd met 0,22%. Ook de PME-aanspraken zijn conform de overgangsbepaling verhoogd met 0,22%. verkort jaarverslag 2013 pagina 8 14

10 4. Financiering De financiering van de basisregeling is gebaseerd op het systeem van doorsneepremie. Het pensioenfonds brengt de jaarlijkse premie door middel van maandelijkse voorschotnota s in rekening bij Jacobs Nederland B.V. Aan het eind van het boekjaar wordt een definitieve premienota opgemaakt. De premie voor het basispakket bedraagt volgens de uitvoeringsovereenkomst maximaal 29% van de som van de pensioengrondslagen. De afspraken over de premiehoogte en wijze van afdracht zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, die in werking is getreden op 1 januari Feitelijke premie Voor het verslagjaar 2013 gold voor het basispakket een totaalpremie voor de werkgever en werknemers samen van 29% van de som van de pensioengrondslagen (2012: 27%). De totale premie 2013 bedroeg Aanvullende pensioenrekening (APR regeling) De premies van de APR-regeling worden belegd bij Robeco. De totale premie 2013 bedroeg Kostendekkende premie Op grond van de Pensioenwet rapporteren wij ook de zogenaamde kostendekkende premie. Deze bedraagt over De feitelijke premie is hoger dan de kostendekkende premie. Beheerkosten van het fonds De totale kosten voor het pensioenbeheer betreffen de administratie-, communicatie-, advies- en bestuurskosten, en de kosten van toezicht en controle Uitvoeringskosten Aantal deelnemers* Uitvoeringskosten per deelnemer 527 Kosten vermogensbeheer Kosten vermogensbeheer inclusief ingeschatte transactiekosten Gemiddeld belegd vermogen Kosten in % van gemiddeld belegd vermogen 0,38% Kosten inclusief ingeschatte 0,47% transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen * het totaal aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers per 31 december verkort jaarverslag 2013 pagina 9 14

11 5. Ontwikkelingen in 2013 Einde huidige pensioenregeling SPJNL Tijdens de bestuursvergaderingen in 2013 stond de impact van de invoering van een nieuwe pensioenregeling op de toekomst van SPJNL centraal. De invoering van de nieuwe regeling vindt plaats per 1 mei 2014 en betekent het einde van de opbouw in de oude regeling. Omdat de nieuwe regeling een beschikbare premieregeling is, hebben de sociale partners (werkgevers en Ondernemingsraad) gekozen voor een nieuwe uitvoerder en niet voor uitvoering door SPJNL. Jacobs Nederland B.V. heeft daarom per 1 mei 2014 de uitvoeringsovereenkomst met SPJNL opgezegd. SPJNL blijft verantwoordelijk voor de tot en met 30 april 2014 opgebouwde aanspraken. Het bestuur heeft op de verwachte opzegging van de uitvoeringsovereenkomst geanticipeerd door te onderzoeken op welke wijze deze opgebouwde aanspraken het best gewaarborgd kunnen worden. Daartoe heeft het bestuur een inschatting gemaakt van de uitvoeringskosten van de pensioenregeling in een gesloten pensioenfonds. Weliswaar dalen de uitvoeringskosten ten opzichte van de situatie waarin nog pensioen wordt opgebouwd, maar ze blijven op een substantieel niveau. Met de huidige verscherpte Pensioenwetgeving en vereiste governance structuren is op lange termijn de uitvoering van een gesloten fonds niet haalbaar. Het bestuur heeft samen met zijn adviseurs de verschillende toekomstmogelijkheden in kaart gebracht. Grofweg zijn er drie opties bekeken: - doorgaan als gesloten fonds; - aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (PME); - overdragen van de aanspraken naar een Buy-out verzekeraar. PME heeft aangegeven dat men alleen bereid is om de opgebouwde aanspraken over te nemen, als ook de nieuwe pensioenopbouw bij hen wordt ondergebracht. Omdat de regeling van PME niet aansluit bij de nieuwe DC-regeling van Jacobs Nederland B.V. is deze optie afgevallen. Het bestuur heeft in de loop van 2013 offertes aangevraagd bij een viertal verzekeringsmaatschappijen. Hiervan hebben slechts twee een serieuze aanbieding gedaan. Omdat de invoeringsdatum van de nieuwe pensioenregeling steeds werd uitgesteld, is het bestuur in 2013 niet verder in onderhandeling gegaan met deze partijen. Inmiddels is het bestuur in gesprek met beide partijen en heeft het bestuur ook nog een derde partij benaderd om een offerte uit te brengen. In de eerste helft van 2014 maakt het bestuur uiteindelijk een keuze, waarbij de optie van het (tijdelijk) voortzetten van SPJNL als gesloten fonds nog nadrukkelijk in beeld blijft, mochten de voorwaarden voor een overdracht van de aanspraken naar een verzekeraar niet gunstig genoeg blijken. Naast het veiligstellen van de opgebouwde aanspraken, heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de aansluiting van de nieuwe pensioenregeling op de SPJNL-pensioenregeling. Er is een werkgroep samengesteld die knelpunten identificeert en naar een mogelijke oplossing zoekt. Een belangrijk aandachtspunt is onder meer een mogelijke collectieve waardeoverdracht van de APR-kapitalen en de prepensioenkapitalen naar de nieuwe regeling. De werkgroep heeft intensief contact met de werkgever en de uitvoerder van zowel de SPJNL- als de nieuwe pensioenregeling. In het tweede kwartaal van 2014 worden de deelnemers verder geïnformeerd en wordt hen gevraagd om een aantal keuzes te maken. verkort jaarverslag 2013 pagina 10 14

12 Herstelplan Sinds 2008 is er sprake van een reservetekort en is er een lange termijn herstelplan van kracht. Eind 2012 was dit reservetekort ingelopen. In 2013 heeft dit herstel zich, ondanks een dipje in de zomermaanden, kunnen handhaven. Eind 2013 bedroeg de dekkingsgraad 118,7%, waardoor het bestuur per 1 januari 2014 een toeslag heeft kunnen toekennen van 0,22%. Het lange termijn herstelplan is formeel nog niet afgemeld bij DNB, omdat de dekkingsgraad naar de mening van het bestuur onvoldoende stabiel is. Men wil hiermee voorkomen dat na beëindiging van het herstelplan, een plotselinge daling van de dekkingsgraad leidt tot de verplichting om een nieuw herstelplan op te stellen. DNB heeft echter geen evaluatie van het herstelplan per eind 2013 opgevraagd. Governance Wet versterking bestuur pensioenfondsen De Wet versterking bestuur pensioenfondsen is een integrale herziening van de governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen. De wet moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur. De wet is van kracht vanaf 7 augustus De bepalingen over het verantwoorden van beleggingsbeleid en over geschiktheid en tijdsbeslag waren meteen van kracht. Ook verwante wijzigingen traden in werking. Zo zijn in het Besluit FTK regels over het beloningsbeleid vastgelegd en in het Besluit uitvoering PW regels over geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag. Een deel van de wet wordt van kracht vanaf 1 juli 2014, wanneer de nieuwe bestuursmodellen gaan gelden. Een pensioenfonds kan kiezen uit vijf bestuursmodellen. De paritaire modellen (model 1, 2 en 3) kennen een verantwoordingsorgaan (VO), waarin de deelnemers en pensioengerechtigden naar evenredigheid zijn vertegenwoordigd. Naar keuze kan de werkgever worden vertegenwoordigd. De onafhankelijke modellen (model 4 en 5) kennen een belanghebbendenorgaan (BO), waarin al deze drie geledingen zijn vertegenwoordigd. Het intern toezicht wordt verstevigd. Ondernemingspensioenfondsen met een paritair of onafhankelijk bestuur krijgen de keuze tussen een permanente raad van toezicht of een visitatiecommissie die jaarlijks visiteert (in plaats van driejaarlijks). Gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van de pensioenregeling en daarmee mogelijk de beperkte toekomst van SPJNL, heeft het bestuur besloten om geen wijzigingen aan te brengen in het bestuursmodel en de bestaande opzet te handhaven. Het fonds kent al een paritair bestuursmodel, waarin alle geledingen zitting hebben. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is vooralsnog niet gewijzigd. Het intern toezicht blijft ingevuld door middel van een visitatiecommissie. Als besloten wordt om SPJNL niet te liquideren maar door te zetten als gesloten fonds, zal het bestuur de samenstelling van het VO (moeten) wijzigen in verband met de evenredige vertegenwoordiging van deelnemers en pensioengerechtigden. Ook de frequentie van de visitatie wordt dan verhoogd van eens per drie jaar naar eenmaal per jaar. Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de STAR bevat normen voor het gedrag van bestuurders, interne toezichthouders en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie. Daarnaast zijn overkoepelende thema's opgenomen, die gaan zowel over het eigen functioneren van het fonds als van dienstverleners. verkort jaarverslag 2013 pagina 11 14

13 Communicatie De deelnemerscommunicatie wordt verzorgd door de communicatiecommissie aan de hand van een door het bestuur vastgesteld communicatieplan. Er zijn in edities van Jacobs Pensioenperspectief verstuurd naar de actieve deelnemers en de gepensioneerden. Het pensioenfonds heeft naast het jaarverslag 2012, net als voorgaande jaren, een verkort jaarverslag uitgebracht en als download beschikbaar gesteld op de website. Het verkort jaarverslag is een samenvatting van de ontwikkelingen in Eind mei 2013 zijn de Uniforme Pensioenoverzichten 2013 verstuurd naar de deelnemers. Ook zijn er een aantal brieven naar de deelnemers verstuurd: eind december 2012 een brief over de premieverhoging per 1 januari eind mei 2013 een brief over de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling. begin oktober 2013 een brief over de bestuurssamenstelling. In november 2013 zijn de deelnemersbijeenkomsten georganiseerd in Hoogvliet, Leiden, Meerssen en Sappemeer. Hierbij is o.a. ruim aandacht geschonken aan de financiële situatie van SPJNL. Voor 2014 komt de nadruk te liggen op het sluiten van de huidige regeling bij SPJNL. Naar verwachting zal de communicatie richting de deelnemers eind april / begin mei 2014 starten. Het bestuur wordt hierbij geholpen door communicatiedeskundigen van Syntrus Achmea; ook onze adviserend actuaris speelt hierbij een belangrijke rol. Bestuursevaluatie Op 18 oktober 2013 vond de jaarlijkse bestuursevaluatie plaats. Hierbij heeft het bestuur geconstateerd dat de ondersteuning van het verantwoordingsorgaan door een adviseur die los staat van het bestuur, heeft geleid tot een verbetering van het proces. De rol van het verantwoordingsorgaan, met name in een eventueel liquidatietraject, blijft belangrijk. Binnen het bestuur is de samenwerking soepel verlopen. Wel moet er aandacht blijven voor de dubbele-petten problematiek die een rol speelt bij het proces van de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. De taken en verantwoordelijkheden als bestuurslid van SPJNL zijn anders dan die van een OR-lid of werkgeversvertegenwoordiger. verkort jaarverslag 2013 pagina 12 14

14 6. De belangrijkste cijfers uit het jaarverslag Kerncijfers (Bedragen x EUR 1.000) Pensioenen Aantal deelnemers ,0% ,6% Aantal gewezen deelnemers ,4% ,1% Aantal gepensioneerden ,6% ,3% TOTAAL ,0% ,0% Bijdragen van werkgever en werknemers Pensioenuitkeringen Saldo waardeoverdrachten Voorziening pensioenverplichtingen Verplichtingen voor rekening en risico deelnemers Reserves Dekkingsgraad (ex rekening en risico deelnemers) 118,7% 114,1% Toeslagen per 1 januari 2013 respectievelijk voor actieve deelnemers 0% 0% - voor inactieve deelnemers 0% 0% Beleggingen Vastgoed ,0% ,2% Aandelen (incl. vastgoed) ,3% ,7% Vastrentende waarden ,9% ,6% Derivaten ,7% ,1% Overige beleggingen ,5% ,4% TOTAAL % % Beleggingsrendement 0,1% 14,4% Beleggingen voor rekening en risico deelnemers verkort jaarverslag 2013 pagina 13 14

15 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. Postbus LM Tilburg telefoon: (013) verkort jaarverslag 2013 pagina 14 14

16 De uitvoering van de regelingen van dit fonds is opgedragen aan Syntrus Achmea.

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spjnl@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsjacobs.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spjnl@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsjacobs.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Hoe vaak denkt u aan uw pensioen? Jacobs Pensioenperspectief 9 n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Jacobs Pensioennieuws

Jacobs Pensioennieuws Jacobs Pensioennieuws 1 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland juli 2005 Waarom deze pensioenkrant? Sinds 1 januari 2004 heeft Jacobs Nederland

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief 15 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland oktober 2011 Voorwoord Op 10 juni 2011 werd bekend gemaakt dat de sociale

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat?

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? Jacobs Pensioenperspectief Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL). 7 februari 2008 Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat? Als u met pensioen gaat, moet u zelf ook een aantal

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2006

Verkort Jaarverslag 2006 Verkort Jaarverslag 2006 Pensioenfonds Achmea Stichting Pensioenfonds Achmea Personeel Jouw pensioen in beeld 2006 Met dit verslag brengt het bestuur je graag op de hoogte van het 2 e jaar van Stichting

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008 STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 8 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan en reactie van het

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen

Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Voorlichtingsbijeenkomsten pensioen Amsterdam, Doetinchem, Leiden, Zwijndrecht Maart 2014 Agenda 1. Overzicht SPEO 2. Stand van zaken/kortingsmaatregelen 3. Pensioenregeling 2014 4. Vooruitblik 2015 2

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG

BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Voorlopig jaarverslag 2013 Pensioenfonds F. van Lanschot BESTUURSVERSLAG VAN LANSCHOT PENSIOENFONDS 2013: VOORTBOUWEN OP DE INGESLAGEN WEG Het jaar 2013 stond voor het Bestuur in het teken van het voortbouwen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Namens het bestuur Erwin Geene, (voorzitter), Frans Boumans, Luk Dierick, Hans Dortmundt, Siebe Feenstra, Gerard Heerschop en Dick van Leeuwen

Namens het bestuur Erwin Geene, (voorzitter), Frans Boumans, Luk Dierick, Hans Dortmundt, Siebe Feenstra, Gerard Heerschop en Dick van Leeuwen pagina 01 10 aan het bestuur de adviseurs onderwerp Vergadering van Deelnemers van 21 augustus 2014 van Peter Koudijs datum 19 september 2014 aanwezig Namens het bestuur Erwin Geene, (voorzitter), Frans

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie