Notitie. Handhaven illegaal grondgebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Handhaven illegaal grondgebruik"

Transcriptie

1 Notitie Handhaven illegaal grondgebruik Winterswijk, 22 mei 2007

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Overtreding en handhaving 2 3. Probleemstelling 2 4. Consequenties handhavingsbeleid 3 5. Inventarisatie 3 6. Bepalen van de prioriteit 4 7. Legaliseren 4 8. Handhaven in privaatrechtelijke zin 6 9. Handhaven i.s.m. algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Gedogen? Verjaring en procedure Communicatie Doorlopende aandacht voor handhaving 8 1

3 1. Inleiding Op diverse locaties in de bebouwde kom van de gemeente Winterswijk wordt illegaal gebruik gemaakt van gemeentegrond en openbaar groen. Vaak wordt de gemeentegrond bij een tuin aangetrokken of worden er allerlei zaken, zoals schuttingen, schuren, aanhangers en afval op de grond geplaatst. Ook komt het voor dat de grond als uitrit of uitweg wordt gebruikt. In sommige gevallen lijkt dat, afgezien van de eigendomskwestie, niet zo erg. In andere gevallen is het illegale gebruik echter wel problematisch, bijvoorbeeld als de grond in de toekomst bestemd is voor de aanleg van wegen of als er in de grond kabels en leidingen liggen. Om succesvol tegen het illegale gebruik van de gemeentegrond op te treden, is een handhavingsbeleid noodzakelijk. De verkoop van openbaar groen en handhaving van illegaal ingebruikgenomen gemeentegrond gebeurt nu nog op ad hoc basis. Dit stuk is bedoeld om de handhaving van al het illegale gebruik een sterke basis te geven. Daarnaast schept een beleid m.b.t. de besluitvorming betreffende groen- en reststroken duidelijkheid voor de burger. Bij het opstellen van dit beleid is gebruik gemaakt van voorbeelden van verschillende gemeenten. 2. Overtreding en handhaving Groenstroken hebben vaak een duidelijke functie en een specifiek doel. Bovendien dienen de eigendomsgrenzen van de gemeentegrond te worden gerespecteerd en de regels omtrent eigendom uit het Burgerlijk Wetboek te worden nageleefd. Het is dan ook onacceptabel dat er zonder toestemming en zonder rechtstitel gemeentegrond in gebruik wordt genomen. Burgers die zich niet aan de regels houden worden zo beloond. Vooral voor mensen die zich wel netjes aan de regels houden kan dit onbegrip (én ongelijkheid!) opleveren. Tegen het illegale gebruik van gemeentegrond dient derhalve te worden opgetreden. Deze klus is echter niet zomaar geklaard. Er zullen gevallen bestaan die soms al jarenlang gedoogd worden, waardoor het recht van de gemeente tot terugvordering inmiddels verjaard kan zijn. Door middel van handhaving kan verdere verjaring worden tegengegaan. De feitelijke situatie moet weer overeenkomen met de kadastrale situatie. De gevallen van illegaal gebruik moeten dus worden gelegaliseerd of gehandhaafd. Het uitgangspunt van dit beleid is legalisatie door middel van verkoop van de gemeentegrond. Waar mogelijk zullen de illegaal ingebruikgenomen stukken gemeentegrond verkocht worden. 3. Probleemstelling Doel van het project is het beëindigen en het voorkomen van illegaal gebruik van gemeentegrond binnen de bebouwde kom van Winterswijk. Voorop staat de wens van de gemeente groenstroken te verkopen en zodoende het illegale gebruik te legaliseren. Als legalisatie niet mogelijk, en dit kan door allerlei oorzaken, zal er actie moeten worden ondernomen om het illegale gebruik te stoppen. De verwachting is dat het illegale gebruik van grond vaak en in geheel Winterswijk voorkomt. Vandaar dat een gefaseerde aanpak, wijk voor wijk, de voorkeur verdient. Een wijk wordt vervolgens straat voor straat aangepakt. Van deze aanpak gaat tevens een preventieve werking uit. In voorkomende gevallen kan het echter noodzakelijk zijn een straat of een buurt in een andere wijk voorrang te geven. Om te bepalen of er sprake is van voorrang wegens prioriteit zijn in paragraaf 6 voorwaarden genoemd. Om vast te stellen of er sprake is van illegaal ingebruikgenomen gemeentegrond is het noodzakelijk een eenduidige definitie te formuleren van het illegale gebruik. Op die manier kan nauwkeurig worden bepaald in hoeverre er gelegaliseerd dan wel gehandhaafd moet worden. Dit beleid gaat uit van de volgende definitie: Elk gebruik 2

4 van gemeentegrond, die bestemd of bedoeld is voor het afscheiden van publieke van private grond, voor doeleinden van privé-gebruik door (direct) aanwonenden. Voorbeelden van illegaal gebruik zijn het plaatsen van bebouwing of andere voorwerpen (waaronder mede wordt verstaan het plaatsen van bomen, planten en andere begroeiing) als tuinuitbreiding. Het gaat hierbij niet om het gebruik van openbare gronden, dat ingevolge artikel APV vergunningplichtig is en het gebruik als stortplaats als bedoeld in artikel (en 4.7.1) APV. 4. Consequenties handhavingsbeleid Een vastgesteld handhavingsbeleid brengt de volgende consequenties met zich mee: - Het handhaven of gedogen van een illegale situatie kan beter worden gemotiveerd. Er kan namelijk naar het handhavingsbeleid worden verwezen. - Reductie van juridische procedures. Indien wordt gehandeld volgens een vastgesteld handhavingsbeleid zal minder snel een beroep kunnen worden gedaan op willekeur of handelen in strijd met het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel. De kans op aansprakelijkheidsstelling wegens onrechtmatig handelen wordt kleiner. - Gepubliceerd beleid biedt de burger duidelijkheid (rechtszekerheidsbeginsel), wat een politiek en maatschappelijk draagvlak voor handhaving creëert. - Consistent en consequent uitgevoerd handhavingsbeleid werkt preventief. 5. Inventarisatie De uitvoering begint met het constateren en inventariseren van overtredingen (illegaal ingebruikgenomen gemeentegrond) door middel van: 1) controles ter plaatse; 2) kadastrale kaarten; 3) luchtfoto s/nedbrowser; 4) eigen waarnemingen van medewerkers van de gemeente, zoals handhavers, buitendienstmedewerkers en opzichters; 5) meldingen burgers/derden. Om niet alleen ad-hoc maar tegen alle illegale situaties op te treden, dient het oppervlakte van de gemeente op gestructureerde wijze te worden gecontroleerd. De controles geschieden dan ook per straat in een bepaalde wijk. Per straat zal vanuit o.a. de bestaande dossiers en luchtfoto s geïnventariseerd worden welke situaties van illegaal grondgebruik bekend zijn. Van het geconstateerde illegale grondgebruik dienen, voor een goede aanpak, de juiste gegevens bij de constatering te worden ingewonnen. Zo moet worden vastgelegd wie de illegale grondgebruiker is, wat, waar, hoeveel, waarom en sinds wanneer de gemeentegrond wordt gebruikt. Er wordt dus eerst een nulsituatie vastgesteld van elke straat/wijk. Alle geconstateerde situaties zullen vervolgens in het veld worden gecontroleerd en vastgelegd op tekening/foto. De afdelingen Ruimte, LS&O en Infrastructuur van de gemeente geven vervolgens aan of de betreffende illegaal ingebruikgenomen groenstroken wel of niet verkocht kunnen worden. Na het vaststellen van de overtredingen en de mogelijkheden van verkoop, dient de overtreder op de hoogte te worden gebracht van de vaststelling van de overtreding en of de grond wel of niet verkocht kan worden. Deze brief is tevens een wrakingsbrief, waarmee verjaring (wellicht) wordt voorkomen. Indien verkoop van de grond niet mogelijk is of de overtreder wil niet tot koop overgaan, dan zal er gehandhaafd worden door middel van de hierna aangegeven weg. Nadat de controle van een gehele wijk is afgerond, zal er een evaluatie plaatsvinden. Vervolgens zal er met een volgende wijk worden gestart. Uitgangspunt hierbij is dat 3

5 er niet eerder wordt gestart met een volgende stap dan dat de vorige zodanig is afgerond, zodat een nieuwe stap geen werklastproblemen oplevert en de vorige stap verstoort. Indien echter blijkt dat er weinig overtredingen zijn of dat de overtredingen snel worden beëindigd, wordt de volgende wijk eerder bezocht. 6. Bepalen van de prioriteit Alle gevallen van illegaal gebruik moeten worden gelegaliseerd of gehandhaafd. Daarbij wordt in beginsel wijk voor wijk en straat voor straat aangepakt. In sommige gevallen en onder bepaalde omstandigheden kan hier echter van worden afgeweken. Bij het handhaven en legaliseren zal daarom in ieder geval in de volgende gevallen voorrang kunnen worden gegeven aan: 1) Gevallen waarin gedurende een lange periode sprake is van illegaal gebruik, waardoor er bijna sprake is van verjaring; 2) Gevallen in een gebied waarin op korte termijn een bepaald plan, reconstructie of werk uitgevoerd wordt; 3) Indien er kabels of leidingen in de grond zitten. 7. Legaliseren Legalisatie is het uitgangspunt van dit handhavingsbeleid. Waar mogelijk zal de illegale situatie dus worden opgeheven door de ingebruikgenomen stukken gemeentegrond te verkopen. Verkoop Uitgangspunt van het beleid is legalisatie door middel van verkoop. Burgers kunnen, als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, de grond die ze illegaal in gebruik hebben genomen kopen van de gemeente. 1 Daarnaast kunnen burgers die een stuk grond in gebruik willen gaan nemen, de gemeente verzoeken het stuk grond te verkopen. Aan de hand van een checklist en een lijst met voorwaarden kan worden bepaald of verkoop mogelijk is. Onder omstandigheden kan legalisatie gemotiveerd geweigerd worden. Zo kan de grond in de toekomst bedoeld zijn om wegen aan te leggen of gebouwen te bouwen. Bovendien kunnen er in de grond kabels en leidingen liggen. In deze gevallen zal de grond ontruimd moeten worden door degene die de gemeentegrond illegaal in gebruik heeft genomen. Wanneer burgers niet mee wensen te werken aan deze aanpak, zal via juridische procedures de betreffende grond in gemeentelijk bezit teruggevorderd worden. Tijdens de procedure bij de burgerlijke rechter zal ook gevorderd worden dat de kosten van de procedure en de eventuele ontruiming voor rekening van de betreffende burger komen. Indien met de gebruiker een huurovereenkomst is gesloten kan de betreffende grond gebruikt blijven worden. Wel zal de huurder gestimuleerd worden om de grond te kopen. Verhuursituaties brengen jaarlijks immers veel extra werk met zich mee en leveren geen verder voordeel op. 2 Na verkoop/verhuizing van de huurder kan de huurovereenkomst niet worden overgenomen door de nieuwe gebruiker. De nadruk ligt ook hier weer op verkoop van de grond. Huurders hebben niet de mogelijkheid om gemeentegrond te kopen. De Woonplaats en andere corporaties als groot bezitter van woningen/eigendommen moeten een substantiële rol spelen bij de aanpak van de onderhavige problematiek. De 1 Aan het gebruik zelf kunnen ook voorwaarden worden verbonden, zoals bijvoorbeeld een verbod op het bebouwen van de grond. Het kan zijn dat het bestemmingsplan niet toelaat dat er bouwwerken of gebouwen op bepaalde stukken grond zijn/worden geplaatst. In die situaties kan de grond misschien wel verkocht worden, maar moeten eventuele bouwwerken wel van de grond verwijderd worden. 2 Zie het collegebesluit d.d

6 Woonplaats kan, indien is voldaan aan de voorwaarden voor verkoop, illegaal ingebruikgenomen grond kopen en anders zou de Woonplaats zijn bewoners moeten aanspreken en/of aan moeten sporen mee te werken aan de uitvoering van de gemeentelijke beleidsregels terzake. De Woonplaats heeft echter al aangegeven geen grond te willen kopen. Als een woning van de Woonplaats verkocht wordt, zal de Woonplaats wel aan de kopers van die woning aangeven dat de ingebruikgenomen grond eventueel van de gemeente gekocht kan worden. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. Indien het college van burgemeester en wethouders op grond van de vastgestelde criteria beslist dat het mogelijk is het betreffende stukje gemeentegrond te verkopen, wordt het stukje grond schriftelijk te koop aangeboden. In dit schriftelijke aanbod wordt een termijn gesteld van vier weken waarbinnen de aanvrager kan reageren op het aanbod. Na vier weken vervalt het aanbod. In de koopovereenkomst worden de voorwaarden opgenomen waaronder de gemeente overgaat tot verkoop. Op grond van artikel 171 Gemeentewet worden de koopovereenkomsten en de notariële akten ondertekend door of namens de burgemeester. Voor de afhandeling van het notarieel transport wijst de gemeente een notaris aan. Verhuur In principe is kopen of ontruimen van de grond de enige mogelijkheid en kan men de grond niet huren, omdat daar de nodige nadelen aan zitten. Indien de grond wordt verhuurd brengt dit namelijk jaarlijks administratieve werkzaamheden, het innen van huur en het bijhouden van mutaties in de eigendomssituatie, met zich mee. Daarnaast is het nadeel van verhuur dat het vaak van tijdelijke aard is. De huur kan weer worden opgezegd waarna de gemeente het onderhoud van de grond weer voor haar rekening moet nemen. Voorop staat dus de wens van de gemeente om groenstroken te verkopen en zodoende het illegale gebruik te legaliseren. Bovendien is het beleid van de gemeente Winterswijk er actief op gericht om geen grond meer te verhuren. Dat wil zeggen dat alle woningeigenaren die een stuk grond van de gemeente huren (+/- 400 gevallen) gestimuleerd worden de gehuurde grond te kopen. De huurprijs van grond zal de komende jaren gefaseerd omhoog gaan. 3 Indien de huurder niet wil kopen en niet wil huren tegen de nieuwe huurprijs, wordt de huurovereenkomst door de gemeente beëindigd en wordt de grond weer in eigen beheer genomen. Uitgangspunt is om geen nieuwe huurcontracten meer af te sluiten. Een bruikleenovereenkomst In zeer uitzonderlijke gevallen kan de gemeente de grond in bruikleen geven. Een bruikleenovereenkomst biedt zekerheid naar de toekomst toe. De eigendomssituatie is dan erkend en vastgelegd, maar er begint wel opnieuw een kortere verjaringstermijn te lopen. De overtreding kan dus worden beëindigd door: legalisering middels verkoop van de gemeentegrond (mits mogelijk); in zeer uitzonderlijke gevallen middels een bruikleenovereenkomst; of ontruiming van de gemeentegrond, beëindigen gebruik. 3 Zie het collegebesluit d.d

7 8. Handhaven in privaatrechtelijk zin Het gebruik van gemeentegrond is in strijd met het eigendomsrecht van de gemeente. De gemeente is als eigenaar en rechthebbende van de grond bevoegd de grond van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen (art. 5:2 BW). Dit is mogelijk zolang de eigendom nog niet is verjaard. De privaatrechtelijke is dan ook de te bewandelen weg indien men het eigendomsrecht heeft geschonden door illegaal gebruik te maken van eigendom van de gemeente waarbij door verjaring de eigendom kan overgaan. De gemeente handelt als rechtspersoon, als eigenaar en rechthebbende van de grond. Bij het handhaven in privaatrechtelijke zin dienen ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (hierna: a.b.b.b.) in acht genomen te worden. Het handhaven heeft als doel het terugvorderen van eigendom en het voorkomen van het verlies van eigendom door verjaring. Indien er geconstateerd is dat er sprake is van illegaal ingebruikgenomen groen en verkoop is niet mogelijk gebleken, dan geeft de gemeente de burger een bepaalde periode de mogelijkheid de grond te ontruimen. Indien het gebruik niet wordt beëindigd, ontruimt de gemeente vervolgens de grond, tenzij de overtreder in het geweer komt. Zorgvuldige voorbereiding is daarbij essentieel. Als de gemeente de ontruiming verzorgt, zal de gemeente de kosten op de betreffende burger proberen te verhalen. De gemeente kan, als eigenaar en rechthebbende, overgaan tot het opeisen van de grond als de eigendom niet is verjaard. Nadat op vriendelijke wijze in de voorfase is verzocht de grond te ontruimen zal, indien hieraan niet is voldaan, worden aangegeven dat indien de gebruikers niet tot ontruiming overgaan de gemeente de grond zal terugvorderen door deze zelf te ontruimen. Indien men hiertegen wil procederen kan men, aangezien het een privaatrechtelijke kwestie is, hiervoor naar de burgerlijke rechter. De rechter zal dan uitspreken wie bv. rechthebbende van de grond is. Een burger zou drie verweren aan kunnen voeren: de grond is van mij: bewoners moeten in dat geval zelf het kadaster inschakelen om dit te bewijzen; het terugvorderingsrecht van de gemeente is verjaard; de bewoners dienen zelf de verjaring aan te tonen; de gemeente heeft de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet voldoende in acht genomen. Hieraan wordt tijdens de constatering aandacht besteed. 9. Handhaven i.s.m. algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Gedogen? Bij de aanpak van het illegaal grondgebruik worden, gezien het feit dat sommige situaties al lange tijd worden gedoogd (en de gemeente dus niet geheel vrijuit gaat) of er door de gemeente in het verleden toezeggingen zijn gedaan, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht genomen. Het kan dan ook in strijd met de a.b.b.b. zijn om de gebruiker te verplichten de grond te kopen of te laten ontruimen. Dit moet per situatie worden afgewogen. In sommige gevallen wordt het illegale gebruik tijdelijk gedoogd, doch niet langer dan de afloop van de verjaringstermijn. In gevallen waar handhaving nu en in de toekomst in strijd is met de a.b.b.b. kan, in afwijking van de voorwaarden, toch worden overgegaan tot verkoop. Volgens jurisprudentie kan er ook nog gehandhaafd worden als er al lange tijd gedoogd is. Verder kunnen burgers alleen rechten ontlenen aan eventuele toezeggingen van het college van B&W, dus niet aan eventuele toezeggingen van andere ambtenaren. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden tot uitdrukking gebracht door: 6

8 1. de betrokken bewoners in de gelegenheid te stellen, daar waar het huidige beleid dit toestaat, het zonder toestemming in gebruikgenomen stuk gemeentegrond te kopen tegen een nader te bepalen prijs. 10. Verjaring en procedure Het terugvorderingsrecht van de gemeente is verjaard indien zij, als oorspronkelijke rechthebbende, verzuimd heeft om op te komen voor haar rechten in de periode dat de verjaringstermijn liep. Verjaring heeft als functie om het recht zoveel mogelijk bij de feitelijke (gegroeide) toestand aan te laten sluiten (rechtszekerheid). Er zijn twee vormen van verjaring, acquisitieve (verkrijgende) verjaring en extinctieve (bevrijdende) verjaring van rechtsvorderingen. Verkrijgende verjaring treedt op indien de grond gedurende 10 jaar onafgebroken en te goeder trouw in bezit is (art. 3:99 BW). Gedurende een verjaringstermijn kan de rechthebbende, de gemeente, een rechtsvordering instellen om het bezit van de ander te beëindigen. Bij extinctieve verjaring verjaart een rechtsvordering door verloop van 20 jaar (art. 3:306 BW). De termijn waarop de verjaring aanvangt, is het moment dat de grond in bezit is genomen (art. 3:314 lid 2 BW). Voltooiing van extinctieve verjaring van rechtsverordeningen heeft verkrijgende verjaring tot gevolg. Een goed kan slechts door (onafgebroken) bezit gedurende een bepaalde periode vanwege verjaring in eigendom worden verkregen. Bezit wordt verkregen door onder andere inbezitneming (art. 3:112 BW). Inbezitneming is de feitelijke macht verschaffen over een goed (art. 3:113 lid 1 BW). Er moeten voor het in bezit nemen van een goed dus bezitsacties zijn genomen. Een bezitter te goeder trouw verkrijgt de eigendom door een onafgebroken bezit gedurende tien jaren (art. 3:99 lid 1 BW). In de praktijk is er eigenlijk nooit sprake van te goeder trouw. In de regel kan worden aangetoond dat de bezitter bekend is met het gegeven dat hij de grond niet op legale wijze in gebruik heeft c.q. geen eigenaar is. De bezitter behoeft dan ook niet te goeder trouw te zijn (art. 3:105 lid 1 BW). De rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit door iemand die niet te goeder trouw is, verjaart door verloop van twintig jaar (art. 3:306 BW). Indien de verjaringstermijn is voltooid heeft dit eigendomsovergang tot verkrijging onder bijzondere titel tot gevolg. Deze eigendomsovergang geldt voor zowel verkrijgende verjaring als bevrijdende verjaring van rechtswege. De verjaring van een rechtsvordering kan worden gestuit door een daad van rechtsvervolging, door een schriftelijke aanmaning en door erkenning (art boek 3 BW). De schriftelijke aanmaning moet binnen 6 maanden gevolgd worden door het instellen van een eis of andere daad van rechtsvervolging, anders blijft de verjaringstermijn gewoon doorlopen. Na de dag waarop de verjaring is gestuit begint direct een nieuw verjaringstermijn te lopen. Deze is gelijk aan de oorspronkelijke en niet langer dan vijf jaar, maar kan niet eerder dan de oorspronkelijke termijn zijn verstreken (art. 3:319 BW). Alleen als de verjaring is gestuit door het instellen van een eis die door toewijzing is gevolgd begint geen nieuwe termijn te lopen. Ook na erkenning begint er dus een nieuw termijn te lopen. Om verjaring tegen te gaan, zal er een koopovereenkomst dienen te worden afgesloten. Bij verhuur van grond wordt jaarlijks gecontroleerd of de huurder nog gebruik maakt van het verhuurde. Indien dit niet het geval is zal met zijn opvolger bekeken worden of er een koopovereenkomst voor het betreffend perceel wordt afgesloten. Hiermee wordt wel verjaring tegengegaan. Als legalisatie niet mogelijk is, en dit kan door allerlei oorzaken, zal er actie moeten worden ondernomen om het illegale gebruik te stoppen. In geval van verjaring van het terugvorderingsrecht kan dit betekenen dat de gemeente de grond moet 7

9 terugkopen (eventueel zelfs door middel van onteigening). Het handhaven heeft als doel het terugvorderen van eigendom en het voorkomen van het verlies van eigendom door verjaring. Wanneer de gemeente de grond zelf heeft teruggevorderd door deze te ontruimen, zal de grond na de ontruiming weer betegeld danwel beplant worden, zodat het weer duidelijk onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk trottoir of plantsoen. De ontruimde strook grond kan na ontruiming weer in gebruik worden genomen door de gebruiker. Indien de gebruiker binnen een jaar na de ontruiming de grond opnieuw in gebruik neemt, onderbreekt de ontruiming de loop van de verjaring niet (art. 3:103 BW). Het is van belang dat de eigendom van de grond niet alsnog door verjaring overgaat op de gebruiker. De ontruimde stroken zullen hiertoe allemaal tot na verloop van het eerste jaar extra gecontroleerd dienen te worden, om zo verjaring te voorkomen. Indien grond opnieuw in gebruik wordt genomen verdient het aanbeveling om de overtreder aansprakelijk te stellen om daarmee kosten te verhalen. 11. Communicatie Communicatie is een wezenlijk onderdeel van dit project. Burgers moeten op de hoogte worden gebracht van de actie, de mogelijkheid om grond aan te kopen en de mogelijkheid gedwongen te worden de illegaal ingebruikgenomen grond te ontruimen. Deze stap draagt bij aan draagvlak voor het beleid waardoor het aantal juridische procedures kan worden voorkomen. Burgers moeten ook op de hoogte worden gebracht van tussentijdse resultaten. Een belangrijk aspect voor de beperking van de handhaving is de preventieve werking die uit kan gaan van informatie over behaalde successen. Er zijn dus meerdere communicatiemomenten. Het beleid wordt bekendgemaakt via publicaties in de Winterswijkse Weekkrant en regionale kranten en op de gemeentelijke website. In het kort wordt aangegeven wat mag en wat niet mag, hoe de procedure er uit gaat zien en wat de betrokkenen kunnen verwachten. Bovendien worden de resultaten tussentijds bekendgemaakt en zal het eindresultaat worden gepubliceerd. In deze publicaties wordt wel aangegeven dat het project per straat en per wijk wordt aangepakt en bij welke wijk/straat er wordt begonnen, omdat er anders een te grote toestroom van potentiële kopers kan komen. Daarnaast wordt aan de bewoners van de desbetreffende straat een brief gestuurd. In deze brief zullen de voorwaarden voor eventuele verkoop en het beleid worden uitgelegd. Tevens wordt in deze brief de grondprijs en de notariskosten genoemd. Met deze brief wordt geprobeerd de koop van grond te stimuleren. De afhandeling van de verkoop van de grond zal door een door de gemeente aangewezen notaris worden gedaan. Burgers die op dit moment gemeentegrond huren ontvangen een andere brief. Zij worden ook gestimuleerd om de grond waar mogelijk te kopen. In deze brief wordt tevens vermeld dat met ingang van een bepaalde datum de huurprijs omhoog zal gaan. Verder wordt in deze brief aangegeven wat de voorwaarden voor verkoop van de grond zijn, de prijs van de grond en de notariskosten. Communicatie met het College van B&W, de Raad en de burgers van Winterswijk; 1. Start van het project; 2. Bekendmaken deelresultaten; 3. Bekendmaken eindresultaat; 12. Doorlopende aandacht voor handhaving Na afloop van dit project is elke wijk gecontroleerd en aangeschreven en zal het onrechtmatige gebruik van gemeentegrond tot een minimum zijn beperkt. Er bestaat 8

10 natuurlijk kans op recidive en nieuwe overtredingen. Om te voorkomen dat er eens in de tien jaar een nieuw project moet worden opgestart, worden er voorwaarden gecreëerd die handhaving in de toekomst vergemakkelijkt. Allereerst wordt er een systeem opgezet waarin informatie wordt opgenomen over gelegaliseerde en gehandhaafde gevallen. Bovendien worden alle nieuwe gevallen (binnengekomen door eigen waarnemingen, door klachten en verzoeken) geregistreerd. Alle illegale gevallen worden gewraakt middels een standaardbrief, verzoeken om koop worden afgehandeld. Alle verzamelde gegevens worden eens in de twee jaar gecontroleerd door stagiaires (of second generation) van de afdeling Handhaving. 9

Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004. 1. Inleiding

Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004. 1. Inleiding Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oisterwijk wordt illegaal gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding Beleidsnota illegaal grondgebruik 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oost Gelre wordt zonder recht of titel (onrechtmatig) gebruik gemaakt van gemeentegrond. In de meeste gevallen wordt deze

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2013

Beleidsregels handhaving onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2013 Beleidsregels handhaving onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Consequenties handhavingsbeleid 3 3 Inventarisatie 3 4 Privaatrechtelijk of publiekrechtelijk? 4 5 Opheffen

Nadere informatie

HANDHAVINGSNOTA EIGENDOMMENBEHEER RIJNLAND

HANDHAVINGSNOTA EIGENDOMMENBEHEER RIJNLAND HANDHAVINGSNOTA EIGENDOMMENBEHEER RIJNLAND Beleidsnota inzake het optreden tegen onrechtmatig grondgebruik van eigendommen van het Hoogheemraadschap van Rijnland 18 april 2006 Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

Onrechtmatig Grondgebruik

Onrechtmatig Grondgebruik Beleidsnotitie Onrechtmatig Grondgebruik [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Onrechtmatig Grondgebruik, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 VOORWOORD De ene bewoner gaat

Nadere informatie

Naam: Beleidsnotitie Onrechtmatig Grondgebruik, afdeling Omgeving

Naam: Beleidsnotitie Onrechtmatig Grondgebruik, afdeling Omgeving GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldebroek. Nr. 39004 11 juli 2014 Beleidsnotitie Onrechtmatig Grondgebruik Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Onrechtmatig Grondgebruik, afdeling Omgeving

Nadere informatie

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding Beleidsnota illegaal grondgebruik 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oost Gelre wordt zonder recht of titel (onrechtmatig) gebruik gemaakt van gemeentegrond. In de meeste gevallen wordt deze

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg. December 2012

RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg. December 2012 RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg December 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Verzoek tot aankoop reststrook 2a. Wijze van beleid 2b. Wijze van

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009 Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09bwb00381 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v.

Nadere informatie

Van één, of van allen?

Van één, of van allen? Van één, of van allen? Voorwoord De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in gemeente Heerenveen. Nieuwbouw, uitbreiding, revitalisatie en verandering van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden hiervan.

Nadere informatie

SBH/ Leefbaarheid en stedelijk beheer 4 RAADSINFORMATIE inzake Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik

SBH/ Leefbaarheid en stedelijk beheer 4 RAADSINFORMATIE inzake Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik BOUÜUECh Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

c -l. J1 Overeenkomstig het voorstel besloten Voorstel 181 Intern advies wwjvei/bmo JZ/OW /RO/CE o Exte rn advies geen

c -l. J1 Overeenkomstig het voorstel besloten Voorstel 181 Intern advies wwjvei/bmo JZ/OW /RO/CE o Exte rn advies geen Voorstel.. Aan Status Afdeling Medewerk(sOer Telefoonnummer : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : C. Jankie : 071 406 5433 Zaaknummer Datum Paraaf medewerk(st)er:

Nadere informatie

Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer.

Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer. Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer. Doel van de evaluatie Deze evaluatie geeft weer welke inzichten en concrete resultaten de pilot snippergroen heeft opgeleverd ten aanzien van:

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt onderdeel

Nadere informatie

Notitie Snippergroen

Notitie Snippergroen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Uitgifte van gemeentegrond... 5 2.1. Bestaande huur- en bruikleensituaties... 5 2.2 Bestaande onrechtmatige en nieuwe situaties... 5 2.3 Toetsingscriteria...

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen

Beleidsnota Snippergroen G E M E E N T E B O R N E Beleidsnota Snippergroen Opgesteld in opdracht van de gemeente Borne Metafoor Vastgoed en Software - Lelystad Marian Mulder, 28-10-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen Pagina 3 a. Voorwoord

Nadere informatie

Vragen over het project

Vragen over het project Vragen over het project Wat is de aanleiding? Het project Verkoop en verhuur reststroken openbaar groen is nieuw leven ingeblazen. Het is de wens van het huidige college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken 1. Algemeen Voor de uitoefening van de gemeentelijke taak bezit de gemeente gronden die openbaar toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van mag

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND. Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven.

BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND. Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding 1.1 Gemeentelijke taak: optreden tegen onrechtmatig

Nadere informatie

Kaderstelling ten behoeve van het beleid ten aanzien van door inwoners, zonder toestemming van de gemeente, in gebruik genomen gemeentegrond.

Kaderstelling ten behoeve van het beleid ten aanzien van door inwoners, zonder toestemming van de gemeente, in gebruik genomen gemeentegrond. Initiatiefvoorstel Fractie Heusden Eén Reg. Nr.: 200405 Datum: 1 november 2004 Steller: C.A.M. van Bokhoven, namens fractie Heusden Eén Onderwerp: Zonder toestemming van de gemeente in gebruik genomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Definitie, criteria en randvoorwaarden 1.1 Niet functionele groen- of reststroken binnen de bebouwde kom

Hoofdstuk 1 Definitie, criteria en randvoorwaarden 1.1 Niet functionele groen- of reststroken binnen de bebouwde kom Aanleiding, Jaarlijks worden vele verzoeken ingediend tot het aankopen of huren van groen- of reststroken binnen de gemeente Boxmeer. Meestal worden dergelijke verzoeken ingediend ter vergroting van een

Nadere informatie

Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID

Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID Gemeente Hardenberg Beleidsnota, vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 21 september 2010 Cluster Gebouwen en Gronden/Adviseur

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/02674 zaaknr.: Z/C/13/03033 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/C/13/02674 zaaknr.: Z/C/13/03033 Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/13/02674 zaaknr.: Z/C/13/03033 *Z002EA26594* Raadsinformatiebrief Onderwerp : Overname project onrechtmatig grondgebruik Padbroek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Dhr.

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies

Nadere informatie

Nota behoud eigendomsrecht en aanpak van onrechtmatig gebruik gemeentegrond en verhuur reststroken

Nota behoud eigendomsrecht en aanpak van onrechtmatig gebruik gemeentegrond en verhuur reststroken Onderwerp Nota behoud eigendomsrecht en aanpak van onrechtmatig gebruik gemeentegrond en verhuur reststroken Zaaknummer 307895 Teammanager Henk Loonen B & W datum 23 januari 2017 Team Groen en Vastgoed

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

casus Wessel Rotterdam

casus Wessel Rotterdam Casus VNG-cursus Grondzaken en verjaring oktober 2008 Wessel is eigenaar van een huis met tuin in Rotterdam. Aan de achterkant van de tuin grenst een groenstrook van ongeveer 2 meter breed die eigendom

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2015

Beleidsregel handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2015 CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR372105_1 25 oktober 2016 Beleidsregel handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2015 Gemeente Enschede Programma Leefomgeving Mei 2015

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: de heer A. Sylla, mevrouw M. Sylla-van de Kamp wonende te Almelo verder te noemen: Sylla

Nadere informatie

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 gemeente OveľbetUWe o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 16bwbOŨ015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN

EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN Augustus 2012 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Werkwijze en resultaten 2012 4 3. Conclusies en aanbevelingen 6 Evaluatie beleidsnotitie Snippergroen 2 1. INLEIDING In september

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 3 december 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: mr. F. Doting Onderwerp: gemeente eigendommen Hazenweg achter nummers 1 t/m 12 Afdeling

Nadere informatie

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter Registergoederen en verjaring docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter registergoederen en verjaring programma: verjaring en verkrijging van grond pauze verjaring en verkrijging van erfdienstbaarheden

Nadere informatie

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Voorgesteld besluit 1. Afwijzen van aansprakelijkheid en het bijbehorend verzoek tot schadeloosstelling; 2. Niet in te stemmen met het verzoek

Nadere informatie

Sloten, oevers en dijken op orde Regelen grondgebruik - informatie over verjaring

Sloten, oevers en dijken op orde Regelen grondgebruik - informatie over verjaring Sloten, oevers en dijken op orde Regelen grondgebruik - informatie over verjaring Regelen grondgebruik Waterschap Brabantse Delta maakt de komende jaren met gebruikers van waterschapsgrond afspraken over

Nadere informatie

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik Collegevoorstel Inleiding Elk jaar worden de grondprijzen in de gemeente Heusden vastgesteld in de nota grondprijzen. De verhuurprijzen voor groenstroken zijn daarin niet meegenomen en bovendien wordt

Nadere informatie

Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen?

Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen? Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen? Concept 24-11-2010 Inleiding Ingebruikname zonder toestemming Binnen de gemeente Uitgeest is geconstateerd dat gemeentelijk

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL INVOERING BURGERINITIATIEF EN VASTSTELLING VAN DE VERORDENING OP HET BURGERINITIATIEFJONGERENPARTICIPATIEFRACTIE HEUSDEN EÉN

INITIATIEFVOORSTEL INVOERING BURGERINITIATIEF EN VASTSTELLING VAN DE VERORDENING OP HET BURGERINITIATIEFJONGERENPARTICIPATIEFRACTIE HEUSDEN EÉN INITIATIEFVOORSTEL INVOERING BURGERINITIATIEF EN VASTSTELLING VAN DE VERORDENING OP HET BURGERINITIATIEFJONGERENPARTICIPATIEFRACTIE HEUSDEN EÉN Reg. Nr.: 200405 Datum: 13 november 2006281 juni 2005november

Nadere informatie

de leden van de gemeenteraad van de gemeente Schinnen. Postbus ZH Schinnen Schinnen, 31 oktober 2013 Onderwerp : Grondgebruik.

de leden van de gemeenteraad van de gemeente Schinnen. Postbus ZH Schinnen Schinnen, 31 oktober 2013 Onderwerp : Grondgebruik. Aan : de leden van de gemeenteraad van de gemeente Schinnen. Postbus 50 6365 ZH Schinnen Schinnen, 31 oktober 2013 Onderwerp : Grondgebruik. Geachte leden van de raad, Eind maart 2013 ontvingen wij, ondergetekenden,

Nadere informatie

Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID

Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID Gemeente Ommen Beleidsnota, vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen op 15 januari 2013 Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden/Adviseur Metafoor

Nadere informatie

Afdeling Grondzaken en Vastgoed.

Afdeling Grondzaken en Vastgoed. Mei 2007 Afdeling Grondzaken en Vastgoed. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. EIGENDOMSRECHT VERSUS VERJARING... 6 3. INVENTARISEREN... 7 3.1 Vrijwillige melding door particulier... 7 3.2 Inventarisatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering pilot onrechtmatig grondgebruik Padbroek Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Joon Datum college : 26 februari 2013 Openbaar : Ja Afdeling : RB Contactpersoon

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsnotitie Snippergroen.

Beleidsnotitie Snippergroen. Beleidsnotitie Snippergroen. 1.1 Inleiding. Regelmatig ontvangt het college van burgemeester en wethouders verzoeken van burgers inzake het aankopen, huren of gebruiken (lees hierna voor deze termen gezamenlijk:

Nadere informatie

Aangepaste Bestuursopdracht project 'Gebruik gemeentegrond'

Aangepaste Bestuursopdracht project 'Gebruik gemeentegrond' Aangepaste Bestuursopdracht project 'Gebruik gemeentegrond' Sector Team Onderwerp : Grondgebied : Wegen & Riolering : oneigenlijk gebruik van gemeentegrond Status : > besluit van de gemeenteraad (juni

Nadere informatie

Beleidsnotitie Actualisatie grondgebruik gemeente Heerhugowaard

Beleidsnotitie Actualisatie grondgebruik gemeente Heerhugowaard Beleidsnotitie Actualisatie grondgebruik gemeente Heerhugowaard 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Heerhugowaard maken bewoners (of ondernemers) gebruik van gemeentegrond, zonder dat aan dat

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015)

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015) NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER 2012-2015 (oktober 2015) Inleiding De evaluatie is als volgt opgebouwd. De punten A en B geven inzicht in de behaalde resultaten en in de actuele stand van de

Nadere informatie

Memo. Burgemeester en wethouders. Afdeling BOR. Betreft: achteruitgangen in de Steynen. Datum: 15 december 2009

Memo. Burgemeester en wethouders. Afdeling BOR. Betreft: achteruitgangen in de Steynen. Datum: 15 december 2009 Aan: Van: Burgemeester en wethouders Afdeling BOR Betreft: achteruitgangen in de Steynen Datum: 15 december 2009 Aanleiding Op 15 januari 2009 besloot het college, gelet op het resultaat van de bewonersavond

Nadere informatie

Het instrument van verkoop geeft voor de gemeente de meest positieve resultaten, zowel ten aanzien van de eigendomsverhoudingen als de opbrengsten.

Het instrument van verkoop geeft voor de gemeente de meest positieve resultaten, zowel ten aanzien van de eigendomsverhoudingen als de opbrengsten. Nota restgroen 2016 Algemeen kader De huidige situatie In 2011 is de nota restgroen door het college van B&W vastgesteld. In 2016 wordt er gestart met het project gebruik gemeentegronden Stichtse Vecht

Nadere informatie

Beleidsregels Privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke handhaving eigendomsrecht bij illegaal gebruik van gemeentegrond Bloemendaal 2009

Beleidsregels Privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke handhaving eigendomsrecht bij illegaal gebruik van gemeentegrond Bloemendaal 2009 Beleidsregels Privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke handhaving eigendomsrecht bij illegaal gebruik van gemeentegrond Bloemendaal 2009 1. INLEIDING Als onderdeel van het regelen en besturen van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

PROCEDURE HANDHAVING PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II

PROCEDURE HANDHAVING PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II PROCEDURE HANDHAVING PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II Datum: 17 september 2015 Versie: 2 (versie 1 d.d. 4 juni 2013 + lijst De zes geboden Borchwerf II + boetelijst d.d. 30 juli 2015) Auteur: A.J.H.

Nadere informatie

FAQ Snippergroen Grave. Waarom word ik nu pas aangesproken/ aangeschreven op ingebruikname van gemeentegrond? A

FAQ Snippergroen Grave. Waarom word ik nu pas aangesproken/ aangeschreven op ingebruikname van gemeentegrond? A FQ Snippergroen Grave ragen over: Eerste aanschrijving Waarom word ik nu pas aangesproken/ aangeschreven op ingebruikname van gemeentegrond? Op 21 mei 2013 heeft de gemeente Grave besloten het gebruik

Nadere informatie

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Inleiding In aansluiting op de nota grondbeleid 2011 is door het college de wens geuit om het beleid ten aanzien van de uitgifte van een strook openbaar groen

Nadere informatie

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoudsopgave 2 Openbaar groen... 4 2.1 Wat is snippergroen?... 4 2.2 Doel van het nieuwe beleid... 4 2.3 Redenen om snippergroen te verkopen...

Nadere informatie

Beleid Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop reststroken in de gemeente Valkenswaard

Beleid Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop reststroken in de gemeente Valkenswaard Beleid Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop reststroken in de gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie Brigitte Tetteroo (Cluster Grondzaken) Februari 2014 Vastgesteld door

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

Informatieavond. Pilot Heikampen

Informatieavond. Pilot Heikampen Informatieavond Pilot Heikampen 23 februari 2016 Wie zijn wij? Hans van Reijmersdal Jos Spooren Agenda Doel van het project Heikampen Aanpak en uitvoering project Vragen? Doel van het project Wijkgerichte

Nadere informatie

Notitie geveltuinen - 1 -

Notitie geveltuinen - 1 - Notitie geveltuinen 1. Probleembeschrijving / geschiedenis Een geveltuin is een kleine tuin, die door de bewoner van de woning tegen de gevel is aangelegd. Veelal gaat het om een tuintje van enkele centimeters

Nadere informatie

Eigendom door verjaring?

Eigendom door verjaring? Eigendom door verjaring? Kennisontbijt 29 januari 2014 Gwenny Scaf & Robert Ruiter RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten N.V. Één visie,

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN GEMEENTE

BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN GEMEENTE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND DELFLAND 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Pag. 2 2. OVERKOEPELENDE VISIES OVER (OPENBAAR) GROEN. Pag. 2 3. WAT IS SNIPPERGROEN?... Pag. 4 4. IN WELKE

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011

Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Criteria toetsing uitgifte/verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Beleidsnotitie Groenstroken en Restpercelen 2009

Beleidsnotitie Groenstroken en Restpercelen 2009 Beleidsnotitie Groenstroken en Restpercelen 2009 Afdeling Ruimte en Milieu Ontwikkelingsbedrijf november 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in de openbare vergadering van

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Notitie snippergroen. Harmen Huisman Gemeente Drechterland

Notitie snippergroen. Harmen Huisman Gemeente Drechterland 2014 Notitie snippergroen Harmen Huisman Gemeente Drechterland 31-3-2014 Notitie snippergroen 2014 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 16 juni 2014. Inwerkingtreding: 1 juli

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

NOTA GRONDZAKEN 2010-2014

NOTA GRONDZAKEN 2010-2014 NOTA GRONDZAKEN 2010-2014 Gemeente Neerijnen Vastgesteld raad d.d. 2010 Versie: 10 december 2009 2 INHOUD pagina Inleiding 3 Wettelijk kader 3 Uitgangspunten 3 Definitie snippergroen/restgrond 4 Verkoop:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel :

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel : RAADSVOORSTEL/-BESLUIT Nummer 2010/25 datum raadsvergadering : 20 mei 2010 onderwerp : Voortgang woninggroen portefeuillehouder : Weth. B.M. Veltkamp (woninggroen) Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan)

Nadere informatie

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 6 JAN. 2017 Zaaknummer : 171831 Datum Raadsvergadering 3 0 JAN. 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: :

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Notitie reststroken 2011

Notitie reststroken 2011 Notitie reststroken 2011 Middelen, Vastgoed en Beheer Juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Project oneigenlijk grondgebruik 1.3 Belang beleid 1.4 Aanpassen huidig beleid 1.5 Mogelijkheden

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017

NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017 NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017 Notitie verkoop en verhuur grond gemeente Sluis Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijk kader 3. Uitgeefbare grond 3.1 De grond mag geen structuur-,

Nadere informatie

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen

Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen Versie 14 april 2011 (inclusief wijzigingen B&W - beslissing d.d. 12 april 2011) Pagina 1 van 5 Inleiding De afgelopen jaren is

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR67076_1. Verordening tweede woningen Sluis. Gebruiksverordening tweede woningen

CVDR. Nr. CVDR67076_1. Verordening tweede woningen Sluis. Gebruiksverordening tweede woningen CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR67076_1 1 maart 2016 Verordening tweede woningen Sluis Gebruiksverordening tweede woningen Artikel 1: Begrippenlijst In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming.

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming. Inhoudsopgave Onderwerp beleid 3 Doel van het beleid 3 Handelswijze 3 1. Gebruiker niet zijnde recreant 3 Omschrijving overtreding 3 Prioritering handhavend optreden 3 Wijze van handhavend optreden 3 Flankerend

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID GEMEENTE WATERLAND 2012

NOTA GRONDBELEID GEMEENTE WATERLAND 2012 NOTA GRONDBELEID GEMEENTE WATERLAND 2012 1. Inleiding Deze nota grondbeleid geeft de kaders waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. Het vastleggen van de wijze waarop omgegaan wordt met het grondbeleid

Nadere informatie

Voorkoming schijnhuwelijken

Voorkoming schijnhuwelijken JU Voorkoming schijnhuwelijken Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2000/24 Onderdeel: Directie Beleid/Afdeling Uitvoeringsbeleid Datum: 15 november 2000 Ons kenmerk: 5044970/00/ind Code: TBV

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsnota snippergroen De gemeente beheert openbaar groen. Het groen draagt bij aan de duurzame instandhouding, en zo nodig de verbetering

Nadere informatie

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS Gemeente Peel en Maas Vastgesteld raad d.d.. Versie: 27042012 1 INHOUD Pagina Inleiding 3 Definitie (rest)strook grond 4 Wettelijk kader 4 Actief/passief

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer : S21-44 Datum uitspraak : 4 december 2015 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: A.a. Van der Mei te Krommenie verder te noemen: Van der Mei, Bindend Advies tegen: A. Kroonenberg en

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Beleid en Ontwikkeling 17-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Ruimte/Ontwerp; OBM/Vastgoed B. Er is wel

Nadere informatie