Goedgekeurd door: Baumgarten, R., voorzitter Raad van Bestuur. DOCUMENTSTATUS: Geldig 05/06/ :58:58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedgekeurd door: Baumgarten, R., voorzitter Raad van Bestuur. DOCUMENTSTATUS: Geldig 05/06/2013 11:58:58"

Transcriptie

1 Goedgekeurd door: Baumgarten, R., voorzitter Raad van Bestuur Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begrippen... 2 Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Doelstellingen van de persoonsregistratie... 3 Artikel 3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Beveiliging en geheimhouding... 4 Artikel 5 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden... 4 Artikel 6 Kennisgeving van persoonsgegevens... 5 Artikel 7 Verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens... 6 Artikel 8 Bewaartermijnen... 7 Artikel 9 Gebruik van lichaamsmaterialen... 7 Artikel 10 Bewerken van persoonsgegevens... 7 Artikel 11 Videoregistratie... 7 Artikel 12 Aansprakelijkheid... 7 Artikel 13 Slotbepalingen... 7 Bijlage 1 Te verwerken persoonsgegevens... 9 De actuele versie van dit document is te raadplegen via

2 Pagina 2 van 9 Inleiding SHL-Groep is een ketenpartner in het zorgprogramma en levert diensten op het gebied van datamanagement, administratie, kwaliteitsondersteuning, specialistisch-verpleegkundige zorg, laboratoriumonderzoeken en diagnostiek aan de eerstelijnsgezondheidszorg. In dit kader verwerkt SHL-Groep persoonsgegevens van onder meer medewerkers, cliënten, artsen en verloskundigen, voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten op het gebied van de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is opgesteld ter bevordering van de transparantie van de verwerking van persoonsgegevens door SHL-Groep en de aan haar verbonden entiteiten, alsmede ter voorlichting van de betrokkenen over hun rechten ten aanzien van deze verwerking. Onder SHL-Groep worden de navolgende entiteiten verstaan: Stichting SHL-Groep Stichting SHL-Groep Wetenschappelijk Onderzoek Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van betrokkenen, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten, die in een bestand zijn opgenomen. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daar in te worden opgenomen. Begrippen Betrokkene: Bewerker: Informed consent: Kwaliteitshandboek: Persoonsgegeven: Raad van Bestuur: Verwerking: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder de cliënt, ten behoeve van wie SHL-Groep haar diensten verricht, de hulpverlener, met name een (huis)arts of een verloskundige, op wiens verzoek ten behoeve van de cliënt diensten door SHL-Groep worden verricht en de persoon die werkzaamheden verricht in opdracht of in dienst van SHL-Groep. Degene die ten behoeve van SHL-Groep persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Schriftelijke of mondelinge toestemming van de betrokkene voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden in de gevallen waarin dit privacyreglement voorziet. Hieronder is, in voorkomend geval, begrepen de verstrekking van persoonsgegevens voor het verrichten van statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Van een mondelinge toestemming van de betrokkene wordt aantekening gemaakt in het dossier. Het geheel van de binnen SHL-Groep geldende procedures en werkvoorschriften. Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Raad van Bestuur van SHL-Groep Elke handeling, of elk geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

3 Pagina 3 van 9 Verantwoordelijke: Wbp: Wgbo: Wpg: De natuurlijke persoon, rechtspersoon, of ieder ander die, of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke voor de in dit reglement bedoelde verwerking van persoonsgegevens is Stichting SHL-Groep te Etten-Leur. Wet bescherming persoonsgegevens Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst Wet publieke gezondheid Artikel 1 Algemene bepalingen De Raad van Bestuur van SHL-Groep heeft voor het omgaan met persoonsgegevens door medewerkers bepalingen opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement. Iedere persoon die werkzaamheden verricht in opdracht of in dienst van SHL-Groep, is verplicht om persoonsgegevens slechts, en voor zover dit noodzakelijk is, te verwerken in het kader van de aan hem/haar opgedragen taak. Iedere persoon die werkzaamheden verricht in opdracht of in dienst van SHL-Groep tekent bij indiensttreding voor deze bepalingen. De Raad van Bestuur heeft een functionaris gegevensbescherming aangewezen die toezicht houdt op en onderzoek doet naar de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) door SHL-Groep. De Raad van Bestuur wordt door de functionaris gegevensbescherming geïnformeerd over klachten m.b.t. het schenden van dit reglement. Indien blijkt dat een klacht met betrekking tot de schending daarvan gegrond is, beslist de Raad van Bestuur over passende maatregelen ten aanzien van de medewerker. Artikel 2 Doelstellingen van de persoonsregistratie Hoofddoelstellingen: (laten) verrichten van medisch diagnostisch onderzoek en het op basis daarvan informeren van de behandelend arts of verloskundige; het voeren van een goede personeels- en salarisadministratie van personen die werkzaamheden verrichten voor of in dienst zijn van SHL-Groep. Nevendoelstellingen: het financieel afhandelen van de geboden dienstverlening met de cliënt of diens zorgverzekeraar; het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, (mede) verkregen op grond van de in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van de continue kwaliteitsverbetering van SHL-Groep, waarbij de persoonsgegevens slechts intern en geanonimiseerd binnen de organisatie van SHL-Groep ter beschikking worden gesteld. het vastleggen en eventueel aan derden ter beschikking stellen van (medische) gegevens van de betrokken cliënt ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg of, in voorkomend geval, op andere gebieden. Zie hiervoor artikel 5.

4 Pagina 4 van 9 Artikel 3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens De persoonsgegevens van betrokkene worden door SHL-Groep verkregen van: de betrokkene zelf of diens wettelijk vertegenwoordiger; de hulpverlener, die opdracht geeft tot het verrichten van een bepaald (medisch) onderzoek, waarbij het gaat om gegevens die worden vermeld op aanvraag- of aanmeldformulieren, en/of gegevens die telefonisch worden doorgegeven; informatie verkregen van de cliënt tijdens het cliëntencontact; de resultaten van het opgedragen onderzoek; gegevensbestanden met persoonsgegevens van zorgverzekeraars. De verzamelde persoonsgegevens worden door daartoe bevoegde medewerkers van SHL-Groep verwerkt in cliëntendossiers, elektronische bestanden daarbij inbegrepen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de persoonsgegevens die in de cliëntendossiers kunnen worden opgenomen. In het kwaliteitshandboek is opgenomen welke persoonsgegevens zijn opgenomen in het personeelsdossier. Door SHL-Groep zullen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de in artikel 2 omschreven doeleinden nodig zijn. Artikel 4 Beveiliging en geheimhouding SHL-Groep legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige, onregelmatige of doeloverschrijdende verwerking. Elektronische toegang tot persoonsgegevens binnen de organisatie van SHL-Groep is uitsluitend mogelijk met gebruikmaking van een uniek wachtwoord. In het geval van elektronisch verzenden van onderzoeksresultaten wordt bij het inrichten van de informatiebeveiliging de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510) gehanteerd. Artikel 5 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden SHL-Groep verstrekt zonder toestemming van betrokkene relevante persoonsgegevens aan: de GGD ingevolge melding van B- en C-ziekten volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg); laboratoria buiten SHL-Groep ingevolge het uitvoeren van aanvragen voor laboratoriumonderzoek, waaronder confirmaties; medisch deskundigen: ingevolge de overeenkomst met SHL-Groep worden medisch deskundigen ingeschakeld bij het beoordelen van uitgevoerd onderzoek en/of bij waarneming buiten de werktijden van SHL-Groep; ziektekostenverzekeraars, voor zover het financieel-administratieve gegevens betreft ingevolge een overeenkomst met de verzekeraars; wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het geanonimiseerde gegevens betreft die in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek worden verwerkt.

5 Pagina 5 van 9 SHL-Groep verstrekt uitsluitend met toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger relevante persoonsgegevens aan: hulpverleners buiten de gangbare verhouding tussen SHL-Groep, de cliënt en de hulpverlener op wiens verzoek ten behoeve van de cliënt diensten door SHL-Groep worden verricht; wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het tot de persoon van betrokkene herleidbare persoonsgegevens zijn, zo nodig met instemming van de medisch ethische commissie van de wetenschappelijke instelling die het betreffende wetenschappelijk onderzoek organiseert. SHL-Groep verstrekt geen persoonsgegevens aan: organisaties die de gegevens willen gebruiken voor commerciële of charitatieve doeleinden. SHL-Groep verstrekt geen persoonsgegevens: indien daar telefonisch om wordt gevraagd; indien blijkt dat degene die informeert naar persoonsgegevens, daarop geen recht heeft. Artikel 6 Kennisgeving van persoonsgegevens Betrokkene heeft het recht om zich binnen de grenzen van de Wbp en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) te wenden tot SHL-Groep met het verzoek om mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, om welke gegevens het gaat. Indien betrokkene jonger is dan 12 jaar, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en). Indien betrokkene tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en) op voorwaarde dat betrokkene hiervoor toestemming verleent. Indien betrokkene tussen de 12 en 18 jaar oud is en wilsonbekwaam is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar ouder(s) of voogd(en). Indien betrokkene meerderjarig is en wilsonbekwaam is, wordt deze informatie verstrekt aan zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, te weten een curator/mentor, of bij het ontbreken daarvan aan een door betrokkene schriftelijk gemachtigde, of bij het ontbreken daarvan aan de echtgenoot/partner/levensgezel van betrokkene, of bij het ontbreken daarvan aan een ouder/kind/broer/zus van betrokkene. Indien betrokkene is overleden, hebben de nabestaanden in beginsel geen recht op inzage. SHL-Groep heeft het recht om voorafgaand aan de verstrekking van de verzochte informatie conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding in rekening te brengen en te verlangen dat de vergoeding voorafgaand aan de verstrekking wordt betaald. De vergoeding wordt terugbetaald aan betrokkene indien SHL-Groep tot verbetering, aanvulling, verwijdering, of afscherming van gegevens van betrokkene overgaat. Een verzoek tot kennisgeving van verwerkte persoonsgegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Het verzoek dient, onder opgave van het gewenste dossier en de naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum van betrokkene en onder bijvoeging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van betrokkene, te worden gericht aan: SHL-Groep T.a.v. Functionaris gegevensbescherming Postbus AE ETTEN-LEUR

6 Pagina 6 van 9 Indien het verzoek tot kennisgeving wordt ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene, dienen bij het verzoek tot kennisgeving van verwerkte persoonsgegevens tevens de volgende documenten te worden overlegd: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger; een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat degene die het verzoek indient daadwerkelijk de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene is (bijvoorbeeld een actueel uittreksel van betrokkene uit het geboorte- of voogdijregister, een beschikking van de rechtbank of een ondertekende machtiging van betrokkene); indien betrokkene tussen de 12 en 16 jaar oud is: een ondertekende toestemmingsverklaring van betrokkene. Binnen vier weken na het indienen van het verzoek zal SHL-Groep aan het haar bekende adres van de betrokkene schriftelijk reageren, tenzij een gewichtig belang van betrokkene een andere vorm van verstrekking vereist. Indien betrokkene de schriftelijke mededeling van SHL-Groep afhaalt, geschiedt afgifte uitsluitend na identificatie door middel van een geldig identiteitsbewijs. In het kwaliteitshandboek is vastgelegd onder welke voorwaarden het personeelsdossier kan worden ingezien. Artikel 7 Verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens De betrokkene aan wie ingevolge het bepaalde in het vorige artikel kennis is gegeven van hem/haar betreffende persoonsgegevens, kan SHL-Groep verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen indien zij feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Betrokkene dient aan SHL- Groep voor te leggen welke wijzigingen worden verlangd. SHL-Groep zal betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk berichten of, dan wel in hoeverre, zij aan het verzoek voldoet. Indien SHL-Groep weigert om gevolg te geven aan het verzoek, zal deze weigering worden gemotiveerd. Indien het verzoek wordt toegewezen, zal SHL- Groep ervoor zorgdragen dat de beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Indien SHL-Groep instemt met een verzoek tot vernietiging van bescheiden, vindt deze verrichting binnen drie maanden na het verzoek van de cliënt plaats, dan wel zal SHL-Groep de betreffende bescheiden tegen ontvangstbevestiging aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger ter hand stellen. Op grond van wettelijke bepalingen, met name de Wgbo, zal SHL-Groep aan het verzoek van de betrokkene geen gevolg geven indien: het achterwege blijven van de verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander; het gaat om de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en aan de eisen van de wet wordt voldaan; dit anderszins in strijd is met de wet, bijvoorbeeld in het geval de Wpg van toepassing is. Verder zal een verzoek persoonsgegevens niet te verwerken niet worden ingewilligd nadat aan SHL-Groep opdracht werd gegeven tot het uitvoeren van verrichtingen en de verwerkte en te verwerken persoonsgegevens op die verrichtingen betrekking hebben. Wel kan een betrokkene die anonimiteit wenst, verlangen dat de persoonsgegevens gecodeerd worden verwerkt. In dat geval is de code wel herleidbaar tot de persoon van de betrokkene voor de aanvrager van de dienst van SHL-Groep.

7 Pagina 7 van 9 Artikel 8 Bewaartermijnen Dossiers van betrokkenen worden gearchiveerd in een niet-openbaar archief gedurende de hiervoor geldende wettelijke termijnen zoals vastgelegd in de Wgbo, de Wbp en het kwaliteitshandboek van SHL-Groep. Hierna worden de gegevens vernietigd. Artikel 9 Gebruik van lichaamsmaterialen SHL-Groep gebruikt het afgenomen lichaamsmateriaal uitsluitend voor onderzoek dat door een hulpverlener is aangevraagd. Restanten van het afgenomen lichaamsmateriaal kunnen in het kader van continue kwaliteitsverbetering aangewend worden als controlemateriaal voor bestaande onderzoeken of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval wordt lichaamsmateriaal van verschillende personen samengevoegd tot een pool, waarin het individuele materiaal niet meer herleidbaar is of wordt het lichaamsmateriaal van een individuele persoon geanonimiseerd. Indien een cliënt bezwaar heeft tegen het gebruik van het lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, kan hij/zij dit aangeven bij afname of aflevering van materiaal. Artikel 10 Bewerken van persoonsgegevens Indien SHL-Groep persoonsgegevens voor eigen gebruik laat verwerken door een bewerker, draagt SHL-Groep zorg dat deze bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. SHL-Groep ziet toe op de naleving van die maatregelen. De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een overeenkomst tussen de bewerker en SHL-Groep. Artikel 11 Videoregistratie SHL-Groep maakt op enkele locaties gebruik van videoregistratie. Deze registratie heeft als doel het verhogen van de veiligheid van medewerkers en cliënten. Alleen in geval van incidenten worden de opgenomen beelden nader bekeken en eventueel bewaard of na schriftelijk verzoek ter beschikking gesteld aan Politie / Justitie. Indien dit niet het geval is worden de beelden na 14 dagen gewist. Artikel 12 Aansprakelijkheid SHL-Groep is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. Artikel 13 Slotbepalingen Indien een wijziging optreedt in de doelstellingen die aan de verwerking van de persoonsgegevens ten grondslag liggen of in het gebruik dat van de persoonsgegevens wordt gemaakt, wordt het reglement door SHL-Groep aangepast. De bepalingen in dit reglement laten de rechten van de betrokkene en de verplichtingen van SHL-Groep op grond van de Wbp en de Wgbo onverlet. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist SHL-Groep met inachtneming van de bepalingen in de Wbp en de Wgbo.

8 Pagina 8 van 9 Gegevens SHL-Groep Naam SHL-Groep Adres Bredaseweg LA Etten-Leur Postadres Postbus AE Etten-Leur Telefoon (076) Fax (076)

9 Pagina 9 van 9 Bijlage 1 Te verwerken persoonsgegevens De volgende gegevens kunnen worden opgenomen in de door SHL-Groep gecreëerde, en te creëren, elektronische bestanden en in dossiers: Personalia/identificatiegegevens, zoals: o geboortenaam, voorletter(s), adres, postcode, woon- of verblijfsplaats, telefoonnummer; o geboortedatum; o geslacht; o eventueel meerling; o BSN. Financieel-administratieve gegevens, zoals: o verzekeringsgegevens/betalingsinformatie; o aanvrager/verwijzer/huisarts/specialist. Medische gegevens, zoals: o anamnesegegevens; o onderzoeks- en diagnosegegevens; o complicaties o chronisch ziektenprotocol; o (farmaco) therapie-/behandelingsgegevens.

auteursrechtelijk beschermd

auteursrechtelijk beschermd Documentstatus: Actueel Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begrippen... 2 Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Doelstellingen van de persoonsregistratie... 3 Artikel 3 Verzamelen en verwerken

Nadere informatie

De actuele versie van dit document is te raadplegen via www.srtb.nl

De actuele versie van dit document is te raadplegen via www.srtb.nl Documentstatus: Actueel Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begrippen... 2 Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Doelstellingen van de persoonsregistratie... 3 Artikel 3 Verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Atalmedial

Privacyreglement Atalmedial Privacyreglement Atalmedial INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Reikwijdte van het reglement... 2 4 Verkrijgen van persoosngegevens... 3 5 Informatieplicht... 3 6 Verwerking...

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis Inleiding De raad van bestuur van het Alexander Monro Ziekenhuis (hierna AMZ ) vindt het belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

IJSHOCKEY NEDERLAND REGLEMENT KENNIS INFORMATIE SYSTEEM SPORT (KISS)

IJSHOCKEY NEDERLAND REGLEMENT KENNIS INFORMATIE SYSTEEM SPORT (KISS) IJSHOCKEY NEDERLAND REGLEMENT KENNIS INFORMATIE SYSTEEM SPORT (KISS) EINDHOVEN, 18-04-2017 De laatste wijziging van het reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) van IJshockey Nederland (IJNL) is

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Artikel 1 Begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o.

PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. PRIVACYREGLEMENT St. Voedselbank Best e.o. Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen van St. Voedselbank Best e.o., gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001. Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Patiënten_def 1

Privacyreglement Patiënten_def 1 Privacyreglement Patiënten Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. In dit reglement wordt beschreven op welke wijze dat gebeurt. Artikel

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011

REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011 REGLEMENT KISS Nederlands Handbal Verbond Conceptversie t.b.v. buitengewone Bondsvergadering zaterdag 8 januari 2011 Artikel 0. Begripsbepalingen Artikel 1. Het Reglement Artikel 2. KISS en het doel van

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie