P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel"

Transcriptie

1 P.I. 6 - Perfectpolis voor verzekering van inboedel ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Art. 1. Omvang der verzekering. A. De verzekering dekt: a. inboedel toebehorende aan de verzekerde; b. inboedel die toebehoort aan leden van het gezin van de verzekerde, zijn niet-betalende gasten en huispersoneel, zomede inboedel, die de verzekerde van derden onder zijn berusting heeft, een en ander voor zover de verzekerde som de waarde van de onder a. genoemde inboedel overtreft; zich bevindende in het in de polis genoemde pand, waaronder begrepen aan- en bijgebouwen daarvan, tegen schade door: 1. BRAND. Met schade, door brand veroorzaakt, wordt gelijkgesteld schade, ontstaan door het inslaan van de bliksem, alsmede die, welke voortkomt uit brand of naburige brand, zoals: vernieling en beschadiging van de inboedel door de blussing, maatregelen op last van hogerhand tot stuiting van de brand, alsmede diefstal of vermissing tijdens de blussing of beredding. Met schade door brand veroorzaakt wordt tevens gelijkgesteld, die welke ontstaat door 2. ONTPLOFFING van welke aard ook, onverschillig of de ontploffing is ontstaan in of buiten het in de polis genoemde pand. Onder ontploffing wordt verstaan een plotseling optredende krachtsuiting, voortvloeiende uit de eigenschap van gassen of dampen om zich uit te zetten, zij het, dat de gassen of dampen reeds vóór de ontploffing aanwezig waren of eerst tijdens deze werden ontwikkeld. In geval van ontploffing van gesloten vaten moet de wand van het vat een zodanige scheiding hebben ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof een plotseling gelijk worden der spanningen binnen en buiten het vat plaats heeft. 3. Brand of ontploffing als gevolg van ENlG GEBREK OF EIGEN BEDERF van de inboedel of onmiddellijk voortspruitende uit de aard en de natuur daarvan. 4. DIEFSTAL EN AFPERSING van zich binnenshuis bevindende inboedel - al dan niet voorafgegaan door inbraak - dan wel door vernieling of beschadiging bij of ten gevolge van zodanige diefstal, afpersing of poging daartoe. Vermissing of zoekraking van zich binnenshuis bevindende voorwerpen is mede gedekt als diefstal daarvan aannemelijk is gemaakt. 5. WATER ONVOORZIEN STROMENDE UIT DE WATERLEIDING- EN CENTRALE- VERWARMINGSINSTALLATIE en daarop aangesloten aan- en afvoerbuizen, geysers, ketels, onderdelen en toestellen, onverschillig waardoor veroorzaakt, alsmede door water van onvoorzien overstromende toestellen der installatie. 6. STORM (windstoten met een snelheid van ten minste 14 m. per seconde), voor zover de inboedel zich binnenshuis bevindt. Als bewijs, dat deze windsnelheid werd bereikt, zal gelden een verklaring van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, dat ter plaatse waar de inboedel zich bevindt een zodanige windsnelheid ten tijde van de beschadiging kan zijn voorgekomen. 7. OVERSTROMING ten gevolge van het bezwijken van dijken, sluizen en andere waterkeringen. 8. AARDBEVING EN VULCANISCHE UITBARSTING. 9. INSTORTING van het in de polis genoemde pand of een deel daarvan. 10. LUCHTVAARTUIGEN EN VOORWERPEN DAARUIT, waaronder wordt verstaan schade - anders dan brandschade - door het getroffen worden door of het ontploffen van: hetzij a. een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtvaartuig, hetzij b. een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, hetzij

2 c. enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voorwerp als onder a. of b. bedoeld, en zulks in afwijking van het bepaalde inzake ontploffing, doch onverminderd het bepaalde omtrent molest en het bepaalde in de atoomkernreactie-clausule. 11. AANRIJDING EN AANVARING van het in de polis genoemde pand. 12. WERKSTAKING. 13. SPIEGELBREUK, zowel schade aan de spiegel als schade door de gebroken spiegel aan de inboedel veroorzaakt. B. De verzekering dekt daarenboven de inboedel, toebehorende aan de verzekerde en voor zover de verzekerde som de waarde daarvan overtreft, de inboedel toebehorende aan inwonende leden van het gezin en van het huispersoneel, onverschillig waar deze goederen zich in Nederland bevinden: 14. TIJDELIJK IN ANDERE GEBOUWEN tegen de gevaren van: brand, ontploffing, ook ten gevolge van enig gebrek of eigen bederf, water onvoorzien stromende uit waterleiding- en centraleverwarmingsinstallatie, storm, overstroming, aardbeving, instorting van het gebouw, luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring van het gebouw, werkstaking en spiegelbreuk, als hierboven omschreven en voorts tegen de gevaren van na braak aan het gebouw gepleegde diefstal, afpersing en daarmede gepaard gaande vernieling en beschadiging, een en ander tezamen tot ten hoogste 10% der verzekerde som op inboedel. Indien de inboedel zich gedurende de tijd, dat het in de polis genoemde pand niet door de verzekerde of iemand, die namens hem toezicht houdt, wordt bewoond, tijdelijk bevindt in bewoonde woonhuizen of in afgesloten brandkasten en kluizen, dekt de verzekering de goederen tot het volle bedrag der verzekerde som op inboedel tegen de in de vorige alinea bedoelde gevaren en daarenboven tegen die van diefstal en afpersing, zonder voorafgegane braak aan het gebouw en daarmede gepaard gaande vernieling en beschadiging. 15. TIJDELIJK BUITEN GEBOUWEN tegen de gevaren van: brand, ontploffing, ook ten gevolge van enig gebrek of eigen bederf, afpersing en beroving, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld, aardbeving en luchtvaartuigen, als hiervoren omschreven, een en ander tezamen tot ten hoogste 10% der verzekerde som op inboedel. 16. BIJ VERHUIZING, ALS WASGOEDEREN, ALS BAGAGE, die de verzekerde op reis bij zich heeft of tegen ontvangstbewijs heeft afgegeven aan een vervoeronderneming, TIJDENS VERVOER, naar en van herstelinrichting en bewaarplaats, tegen de gevaren vermeld onder 14 (in gebouwen), onder 15 (buiten gebouwen) en daarenboven tegen de gevaren van een onheil aan het middel van vervoer overkomen, het breken van hijsgerei, uit de strop schieten (omslag in averij-grosse is mede gedekt) en van diefstal van kisten, koffers en wasmanden of na braak daaraan. C. De verzekering geeft voorts boven de verzekerde som recht op uitkering: 17. UIT HOOFDE VAN AANVULLENDE DEKKING. Voor zover deze verzekering betrekking heeft op huishoudelijke inboedel dekt zij zonder premieverhoging mede - en wel voor een bedrag van 10% van de verzekerde som van de bij deze polis verzekerde huishoudelijke inboedel - de door verzekerde te lijden schade (in de vorm van te verrichten uitgaven, te derven inkomsten of anderszins, doch met uitzondering van zaakschade) als rechtstreeks of verwijderd gevolg van een evenement, waartegen deze polis dekt - uitgezonderd overstroming ongeacht waardoor veroorzaakt - waardoor de huishoudelijke inboedel wordt getroffen. Het uit hoofde van aanvullende dekking verzekerde belang is door partijen overeenkomstig art. 274 W.v.K. gewaardeerd op het overeenkomstig de vorige alinea verkregen bedrag. In geval van een evenement als bovenbedoeld (uitgezonderd overstroming ongeacht waardoor veroorzaakt) bedraagt de krachtens deze aanvullende verzekering te verlenen schadevergoeding 10% van de uitkering door de maatschappij verricht uit hoofde van deze polis wegens een aan de huishoudelijke inboedel overkomen schade. De vooromschreven aanvullende dekking zal niet van kracht zijn, indien bij schade blijkt, dat verzekerde op grond van een krachtens deze polis te verlenen zaakschade-vergoeding nog op uitkeringen uit hoofde van andere aanvullende verzekeringen aanspraak kan maken, tenzij de maatschappij in zulk een meerdere aanvullende verzekering heeft bewilligd blijkens aantekening op

3 de polis. 18. VOOR SCHADE AAN GELD EN GELDSWAARDIG PAPIER aanwezig in het in de polis genoemde pand en toebehorende aan de verzekerde en andere onder A. bedoelde personen, tegen alle onder A. gedekte gevaren, tot 10% van de verzekerde som op inboedel doch ten hoogste f.1.000,-. De verzekering dekt het geld en geldswaardig papier daarenboven overal binnen Nederland buiten gebouwen tegen schade door afpersing en beroving, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld of bedreiging met geweld. 19. VOOR UITGAVEN, TEN GEVOLGE VAN NOODZAKELIJK VERBLIJF IN HOTEL, PENSION OF ELDERS, die de verzekerde voor voeding en huisvesting van hemzelf, de leden van het gezin en van het huispersoneel ten gevolge van het door een der onder A. genoemde gebeurtenissen onbewoonbaar worden van het in de polis genoemde pand, tot het tijdstip, waarop hij een definitieve woning betrekt, meer moet betalen dan het bedrag, dat hij zonder die gebeurtenis zou hebben moeten uitgeven, tot ten hoogste 10% der verzekerde som op inboedel. 20. VOOR KOSTEN VAN VERVOER EN OPSLAG, van de inboedel naar, in en van een opslagplaats, ten gevolge van het door een der onder A. genoemde gebeurtenissen onbewoonbaar worden van het in de polis genoemde pand, tot het tijdstip, waarop de verzekerde een definitieve woning betrekt, tot ten hoogste 10% der verzekerde som op inboedel. 21. BIJ OVERLIJDEN van de persoon, wiens naam in de polis als verzekerde is vermeld, als gevolg van kwetsing in het in de polis genoemde pand door een der onder A. genoemde gebeurtenissen. De uitkering, welke 50% der verzekerde som op inboedel, doch ten hoogste f ,- beloopt, zal geschieden aan de erfgenamen van de verzekerde, naar evenredigheid van ieders erfdeel. 22. VOOR HERSTEL VAN TUINAANLEG EN TUINBEPLANTING op het erf van het in de polis genoemde pand wegens beschadiging door brand, blussing en ontploffing, ook ten gevolge van enig gebrek of eigen bederf, als bedoeld onder 1, 2 en VOOR SCHADE DOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID van de verzekerde uit onrechtmatige daad jegens andere dan bij hem inwonende of in zijn dienst zijnde personen, ter zake van: I. dood of lichamelijk letsel van personen schade aan stoffelijke goederen, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is als eigenaar van de inboedel, voor zover deze inboedel zich in het in de polis genoemde pand bevindt en als werkgever van huispersoneel, terwijl het in of aan het in de polis genoemde pand werkzaam is; II. schade aan gebouwen en inboedels door water, onvoorzien stromende uit waterleidingen centrale-verwarmingsinstallatie, als omschreven onder 5; een en ander tezamen tot ten hoogste 10% der verzekerde som op inboedel. 24. VOOR SCHADE DOOR AANSPRAKELIJKHEID van de verzekerde als huurder van het in de polis genoemde pand wegens beschadiging van in dit pand aanwezige: I. deuren, sloten, vensters en andere onderdelen door inbraak of poging daartoe; II. aan- en afvoerbuizen en radiatoren der waterleiding- en der centraleverwarmingsinstallatie door het springen daarvan, alsmede schilderwerk, betimmeringen, witwerk en behang door water, onvoorzien stromende uit genoemde installatie, als omschreven onder 5; een en ander tezamen tot ten hoogste 10% der verzekerde som op inboedel. D. De verzekering dekt tenslotte boven de verzekerde som de navolgende kosten: 25. DE KOSTEN VAN BURGERRECHTELIJKE PROCESSEN EN VAN BIJSTAND, met goedvinden der maatschappij gemaakt, ter zake van eisen tegen de verzekerde ingesteld wegens beweerde aansprakelijkheid, als in deze polis omschreven. 26. DE BEREDDINGSKOSTEN, d.w.z. de kosten door de verzekerde bij of na het plaatsvinden van de gebeurtenis gemaakt om de schade te voorkomen of te beperken. 27. HET SALARIS EN KOSTEN VAN ALLE SCHATTERS EN DESKUNDIGEN, met de regeling van schade belast, echter wat betreft de door de verzekerde benoemde schatter en de door deze geraadpleegde deskundigen, slechts voor zover het bedrag van dit salaris, resp. van deze kosten, het bedrag niet te boven gaat van het salaris, resp. van kosten door de door de maatschappij benoemde schatter en diens deskundigen in rekening gebracht.

4 Art. 2 Bekendheid. Belendingen. De tegenwoordige ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het in de polis genoemde pand zijn aan de maatschappij bekend. Onverschillig welke de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik der belendingen zijn of zullen worden. Art. 3. Molest. Atoomkernreactie. De verzekering dekt niet: 1. schade veroorzaakt, bevorderd of mogelijk gemaakt door oorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie, vijandelijke inval, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer (relletjes te boven gaande) of muiterij van leden van enige gewapende macht. Schade ontstaan tijdens een der evengenoemde evenementen of omstandigheden wordt niet vergoed, tenzij verzekerde bewijst, dat zij er niet door is veroorzaakt, bevorderd of mogelijk gemaakt. Indien tijdens een der evengenoemde evenementen of omstandigheden het pand, waarin de inboedel aanwezig is, langer dan 30 achtereenvolgende dagen noch door de verzekerde noch door iemand die namens hem toezicht houdt, wordt bewoond, wordt terzake van vervolgens plaatsvindende diefstal en daarmede gepaard gaande vernieling, beschadiging, zoekraking en vermissing geen uitkering verleend. 2. zodra en zolang enig deel van het grond- of luchtgebied van het land waarin het verzekerde zich bevindt, betrokken is in oorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie, vijandelijke inval of burgeroorlog, schade veroorzaakt, bevorderd of mogelijk gemaakt door: a. vliegtuigen, projectielen of ontploffingsmiddelen, gebruikt door, bestemd voor of achtergelaten door enige gewapende macht, ongeacht hoe de brand of ontploffing mocht zijn ontstaan; b. gedragingen van leden van enige gewapende macht, welke zodanig afwijken van de in het normale burgerlijke verkeer gangbare normen, dat zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn beïnvloed door het feit dat enig deel van het grondof luchtgebied van het land waarin het verzekerde zich bevindt, betrokken is in oorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie, vijandelijke inval of burgeroorlog; een en ander voor zover zodanige schade niet reeds krachtens het sub 1 bepaalde is uitgesloten. 3. schade door ontploffing van ontploffingsmiddelen, gebruikt door, bestemd voor of achtergelaten door enige gewapende macht, ongeacht hoe de ontploffing mocht zijn ontstaan. 4. schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, en onverschillig of zij zich in of buiten het in de polis genoemde pand heeft voorgedaan en zulks met terzijdestelling van al hetgeen vermeld in deze polis daarmede in strijd mocht zijn. Art. 4. Eigendomsovergang. Verhuizing. Bij eigendomsovergang van de aan de verzekerde toebehorende inboedel blijft de dekking dezer polis ten behoeve van de nieuwe belanghebbende gedurende zes maanden onverminderd van kracht. Zij blijft ook daarna gehandhaafd, mits voor het einde van deze zes maanden schriftelijk daartoe aan de maatschappij de wens wordt kenbaar gemaakt. Zij eindigt in ieder geval op het tijdstip, waarop de nieuwe belanghebbende een andere verzekering heeft aangegaan. Bij eigendomsovergang van inboedel, niet toebehorende aan de verzekerde, eindigt de verzekering daarop. Indien de inboedel wegens verhuizing wordt overgebracht naar een ander gebouw binnen Nederland, blijft de dekking dezer polis gedurende zes maanden onverminderd van kracht. Zij blijft ook daarna gehandhaafd, mits voor het einde van deze zes maanden schriftelijk van zodanige wijziging aan de maatschappij wordt kennis gegeven. Bij verhuizing blijft de verzekerde - ook indien daarvan niet wordt kennis gegeven aan de maatschappij - gehouden tot betaling der vervolgens verschuldigde premie. De maatschappij heeft het recht binnen 14 dagen, nadat zijn van eigendomsovergang of verhuizing kennis heeft genomen, schriftelijk aan de nieuwe belanghebbende of verzekerde mede te delen, dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten, in welk geval de maatschappij de premie over de nog onverstreken termijn zonder enige korting zal terugbetalen.

5 Art. 5. Voortzetting. Premiebetaling. Deze verzekering wordt aangegaan voor een tijdvak van tien jaar en telkens voor een gelijk tijdvak en op dezelfde voorwaarden verlengd, tenzij ten minste drie maanden voor afloop van bovengenoemd of van enig opvolgend tijdvak schriftelijk door één der beide partijen opzegging is gedaan. De verzekerde heeft het recht een door hem aan de maatschappij gedane opzegging te herroepen tot op de datum, waarop de verzekering zou kunnen eindigen. De opzegging is slechts van kracht, indien zij tot bedoelde datum wordt gehandhaafd en zal, indien zij vóór die datum wordt herroepen, geacht worden nimmer te hebben plaatsgehad. De verzekerde is verplicht, telkens op de vervaldag bij vooruitbetaling, de premie en kosten te betalen, hetzij aan de tussenpersoon of wel ten kantore der maatschappij, in beide gevallen tegen een door laatstgenoemde getekende kwitantie. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na de vervaldag en bij weigering der betaling is de maatschappij, zonder dat enige aanmaning is vereist, in geen geval tot betaling ter zake van een vervolgens plaatsvindende gebeurtenis verplicht, onverminderd de gehoudenheid van de verzekerde het verschuldigde te voldoen. Ter zake van gebeurtenissen, plaatsvindende na des middags twaalf uur van de dag, volgende op die, waarop de achterstallige premie en kosten alsnog door de maatschappij zijn aangenomen, is zij weder tot uitkering verplicht. De verzekerde zal onder geen omstandigheden teruggave van premie kunnen vorderen, tenzij de maatschappij in de gevallen, voorzien bij art. 4, heeft medegedeeld, de verzekering niet te willen voortzetten. Art. 6. Verplichtingen bij schade. De verzekerde is verplicht: a. binnen 3 x 24 uur, nadat te zijner kennis is gekomen, dat een door deze polis gedekte schade voor hem kan zijn veroorzaakt, daarvan aan de maatschappij of aan de tussenpersoon kennis te geven onder vermelding van alle hem bekende bijzonderheden. b. zich in alles, wat met de schade verband houdt, aan de aanwijzingen van de maatschappij te houden. c. alle in zijn bezit komende gegevens en inlichtingen, ook ongevraagd, onverwijld aan de maatschappij te doen toekomen. d. in geval van diefstal, afpersing of beroving binnen 24 uur nadat deze respectievelijk nadat verdere bijzonderheden te zijner kennis zijn gekomen, aan de politie ter plaatse alle hem bekende bijzonderheden te verstrekken. e. in geval van aansprakelijkheid alle brieven, exploiten en andere bescheiden na ontvangst onverwijld aan de maatschappij te doen toekomen, haar te machtigen alle door haar gewenst geachte acties op zijn naam te voeren, zonder haar uitdrukkelijke toestemming geen aansprakelijkheid te erkennen, daarmede verband houdende toezeggingen te doen of handelingen te verrichten. In geval van overlijden van de verzekerde als bedoeld in art. 1 sub 21 moeten de rechthebbenden onverwijld telegrafisch daarvan aan de maatschappij kennis geven. Voorts moeten zij haar terstond zo uitvoerig mogelijke bijzonderheden en een medische verklaring betreffende de doodsoorzaak zenden. Zij zijn verplicht de geneeskundige adviseur van de maatschappij alle door hem gewenst geachte medewerking te verlenen om de doodsoorzaak vast te stellen. Niet-nakoming van een der in dit artikel genoemde verplichtingen ontslaat de maatschappij van haar gehoudenheid tot vergoeding, tenzij de verzekerde of de rechthebbenden bewijzen, dat de maatschappij door die niet-nakoming niet is geschaad. Art. 7. Regeling van schade. a. Als uitsluitend bewijs van de grootte der schade zal gelden een taxatie, opgemaakt door twee schatters, van wie één door of namens de maatschappij en de andere door de verzekerde zal worden benoemd, tenzij partijen zijn overeengekomen, de bedoelde taxatie aan één schatter op te dragen. Vóór de aanvang der werkzaamheden zal, voor het geval van verschil, door beide schatters tezamen een derde schatter worden benoemd, welke laatste in dit geval, na beide schatters gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen van beide taxatiën het schadecijfer heeft vast te stellen. Door medewerking aan het voorafgaande wordt de maatschappij niet geacht aansprakelijkheid te erkennen.

6 b. Bij nalatigheid, hetzij van een der partijen om een schatter te benoemen, hetzij van een der schatters om tot benoeming van de derde schatter mede te werken, alsmede, indien geen overeenstemming over de keus van de derde schatter wordt verkregen, zal een benoeming op verzoek der meest gerede partij gedaan door de Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken, tot welker ressort 's-gravenhage behoort, voor beide partijen bindend zijn. De partij, van welke het in de vorige alinea bedoeld verzoek uitgaat, zal daarvan onverwijld per aangetekende brief aan de wederpartij kennis geven. Het postreçu van een aangetekende brief, aan de wederpartij gericht, geldt als bewijs van kennisgeving. c. Alle schatters hebben, wanneer zij, afzonderlijk of gezamenlijk, zulks te hunner voorlichting nodig achten, het recht zich door andere personen te doen bijstaan. d. Indien dit door een der schatters wordt verlangd, zal de verzekerde, tenzij zulks door de omstandigheden onmogelijk mocht blijken, een te goeder trouw en naar beste weten opgemaakte en door hem ondertekende opgave overleggen van de voorwerpen, welke ten tijde van het ongeval krachtens deze polis waren verzekerd en van die, welke ten gevolge van dit ongeval beschadigd of verloren gegaan; een en ander met de specificatie van de waarde. Bovendien zal de verzekerde alle door een of meer der schatters of door de maatschappij verlangde bescheiden zonder enige uitzondering moeten overleggen en alle door een of meer der schatters gewenst geachte verklaringen moeten afleggen, terwijl hij voorts al hetgeen in beschadigde of onbeschadigde toestand is overgebleven aan de schatters moet tonen en overleggen. e. De maatschappij zal het recht hebben een taxatie als vermeld onder a. voor haar als niet verbindend te beschouwen en herziening der taxatie te verlangen, indien mocht blijken, dat bij die taxatie is rekening gehouden met aan een of meer der schatters of der door deze geraadpleegde deskundigen verstrekte onjuiste inlichtingen of gegevens. Eveneens zal de maatschappij herziening der taxatie kunnen verlangen, indien de verzekerde niet of niet naar behoren de verplichtingen, hem in dit artikel opgelegd, is nagekomen. Mocht een der partijen kunnen aantonen, dat door de schatters rekenfouten zijn gemaakt, dan is die partij bevoegd daarvan verbetering te eisen. f. De taxatie der schatters zal als schade aan de inboedel moeten aangeven het verschil tussen de waarde, welke die inboedel onmiddellijk vóór het ongeval en die, welke hij onmiddellijk na het ongeval had, welke beide waarden tevens uit de taxatie zullen moeten blijken. g. Indien gestolen goederen, vóór de schadevergoeding is betaald, worden teruggevonden, komt de waarde, waarvoor zij bij de taxatie der schade in aanmerking zijn genomen, in mindering op die taxatie, welke, zo die goederen zijn beschadigd, vervolgens wordt vermeerderd met de daaraan overkomen schade, zo nodig vast te stellen door deskundigen, met inachtneming van het bepaalde bij dit artikel. h. In geval van schade door aansprakelijkheid, waarbij de verzekerde tot het doen van een periodieke uitkering is verplicht, wordt de schade bepaald op de contante waarde van deze uitkering, vastgesteld volgens de op het tijdstip van het ongeval geldende tarieven van de Levensverzekering Maatschappij van De Nederlanden van 1845 te 's-gravenhage. Art. 8. Onderverzekering. Indien bij het ontstaan van een schade de verzekerde som op inboedel lager is dan de waarde van de aan de verzekerde toebehorende inboedel, is de maatschappij slechts gehouden tot vergoeding van het evenredige deel zowel der schade als der kosten. Deze beperking vindt geen toepassing ten aanzien van schade aan geld en geldswaardig papier en de uitkering bij overlijden, als bedoeld in art. 1 sub 18 en 21. Art. 9. Andere verzekeringen. Wanneer blijkt, dat een schade door één of meer elders gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk is gedekt of zou zijn gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is de maatschappij slechts tot uitkering verplicht, voor zover de schade het bedrag te boven gaat, dat uit hoofde van de elders gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd indien deze verzekering niet bestond. Art. 10. Betaling van schadevergoeding.

7 De verschuldigde schadevergoeding, uitkering en kosten worden binnen zes weken, nadat alle bescheiden, op de schaderegeling betrekking hebbende, aan de maatschappij zijn overgegeven, voldaan zonder enige korting. De betaling geschiedt nadat alle rechten ter zake van de schade en van de gestolen goederen tot het beloop der vergoeding aan de maatschappij zijn overgedragen en haar daarvan het door haar verlangde schriftelijk bewijs is gegeven. Indien goederen, waarvoor de vergoeding is betaald, worden teruggevonden, is de verzekerde gedurende een maand, nadat dit aan hem is medegedeeld, bevoegd te vorderen, dat die goederen aan hem worden teruggegeven tegen vergoeding van de waarde op het tijdstip van bovenbedoelde mededeling, welke waarde zonodig door deskundigen zal worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De behandeling van een rechtsgeding omtrent de polis of de daarbij aangegane verzekering zal geschieden voor de bevoegde rechter te 's-gravenhage, behoudens hogere voorziening. Elk recht om uitkering krachtens deze polis te vorderen, vervalt door verloop van vijf jaren, nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

A.B. 7 - Brandverzekering

A.B. 7 - Brandverzekering A.B. 7 - Brandverzekering Wegwijzer in de polis Zie artikel: * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking woonhuizen 2 c 1 - Goederen van derden 2 d - Tijdens aanbouw 2 e * Uitgesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.W. 11 Wegwijzer in de polis zie artikel Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking 2 b 1 - Tuinaanleg 2 b 2 - Opruimingskosten

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering P.Z. 6 - Perfect zakenverzekering Polismantel P.Z.6 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Geld / geldswaardig papier 2 d 1, 2 - Tuinaanleg 2 d 3 - Noodopslag

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1

M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 M. Bijzondere voorwaarden Goederentransportverzekering (eigen vervoer) GTR 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijving 2. Omschrijving van de dekking 3. Schade Deze Bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Dekking

Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Dekking Polisvoorwaarden uit de kennisbank. Let op: er is geen pdf-file aanwezig 510-94 - Geldverzekering Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

*HPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQ 3DNNHWYHU]HNHULQJ $%1$052

*HPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQ 3DNNHWYHU]HNHULQJ $%1$052 $%1$052 De gemeenschappelijke voorwaarden en de speciale voorwaarden worden geacht één geheel te vormen. Indien en voorzover er sprake is van strijdigheid tussen de speciale voorwaarden en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4

Inhoudsopgave. 15. Premiebetaling/schorsing 4. 1. Begripsomschrijvingen 2. Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van premie 4 Verzekering Woonhuis Herbouwgarantie Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Bereddingskosten Opruimingskosten Herbouwwaarde Verkoopwaarde Verzekering Gebouw Brand Brandblussing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld

Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Voorwaardenblad 06.7 Evenementen verzekering Rubriek 7 Geld Artikel 154-20.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Begrippen 3 1.1.1 Verzekerden 3 1.1.2 Verzekerde zaken 3 1.1.3

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.21 A Geldverzekering voor winkels, bedrijven, kantoren en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Home 1 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Hoofdstuk 2 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Grondslag van de verzekering. 2. Noodhulp. 3. Verplichtingen na schade. Versie P1P00

Algemene voorwaarden. 1. Grondslag van de verzekering. 2. Noodhulp. 3. Verplichtingen na schade. Versie P1P00 Versie P1P00 Algemene voorwaarden 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld

Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 7 Geld Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door

POLISBANK ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene uitsluitingen. Gescand door ALGEMENE VOORWAARDEN El Gescand door POLISBANK De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en Bijzondere Voorwaarden. De Algemene voorwaarden bestaan uit

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

A.B. 8 - Brandverzekering

A.B. 8 - Brandverzekering A.B. 8 - Brandverzekering Polismantel A.B. 8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

L.Z. 9 - Perfect bedrijfsschadeverzekering

L.Z. 9 - Perfect bedrijfsschadeverzekering L.Z. 9 - Perfect bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.Z. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekking 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Artikel 338-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving

Nadere informatie

Goederentransportverzekering GTR 1.1

Goederentransportverzekering GTR 1.1 Goederentransportverzekering GTR 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Aanvullende begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Overige bepalingen Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering

Omvang van de verzekering. Verplichtingen van verzekerde, algemeen. Verplichtingen van verzekerde bij schade. Automatische bijverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Garantieverzekering VE 9205 Delta Lloyd Schadeverzekering NV ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering BES1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12

Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12 Pakket Voryo Algemene voorwaarden Versie 2014.12 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier

Nadere informatie

Brand Inboedelverzekering

Brand Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig papier Gereedschap Dekking Dekkingsgebied Nieuwwaarde Dagwaarde Marktwaarde

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering

P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering P.Z. 8 - Perfect zakenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel P.Z.8. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR HOBBYKASSEN D.D. 01-01-1995 ONDERLINGE HAGELVERZEKERING MAATSCHAPPIJ AGRIVER B.A. Postbus 9-8060 AA Hasselt - Tel.: 038-4778585 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 : BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Brand-Storm Gebouwenverzekering

Brand-Storm Gebouwenverzekering Verzekering Leeuwarder Gebouw Herbouwgarantie Onderlinge Brand Brandblussing Verzekeringen Ontploffing Blikseminslag U.A. Verzekering Gebouw Herbouwgarantie Voorwaarden Brand Brandblussing Ontploffing

Nadere informatie

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling

Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Maandlasten AOV Maatschappij-beoordeling Polisvoorwaarden Polismantel 457-96 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijving Definities 1 Omschrijving

Nadere informatie

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN

BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN BRAND INDEXVERZEKERING VOOR GEBOUWEN Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht,

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris

Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris Verzekeringsvoorwaarden (biv-0601) Inventaris overzicht zie artikel bijzondere bepaling 1. begrippen 2. omvang van de dekking 3. - verzekerde belangen 3.1. - waar en waartegen gedekt 3.2. - dekking boven

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A.

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VAN DE ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ MARUM EN OMSTREKEN W.A. AANVANG EN

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen nr. 1032

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen nr. 1032 Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Dienstverlenende Bedrijven en Instellingen nr. 1032 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Bedrijfsschade: vermindering van de bruto inkomsten als gevolg van een door

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030

Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030 Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris: de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

polismantel 1805 MOBIELE BUNGALOWVERZEKERING

polismantel 1805 MOBIELE BUNGALOWVERZEKERING polismantel 1805 MOBIELE BUNGALOWVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de verzekering

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen Voorwaarden Oogstproductenverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.16 A Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

A.B. 9 - Brandverzekering

A.B. 9 - Brandverzekering A.B. 9 - Brandverzekering Polismantel A.B. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie