STRIKT VERTROUWELIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRIKT VERTROUWELIJK"

Transcriptie

1 NADERE OVEREENKOMST II BIJ HET CONVENANT BETALINGSVERKEER 2005 De ondergetekenden De Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: NVB), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. C.P. Buijink, ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. G.N. Schreuder en Mw Mr A. van den Putte, ING Bank N.V., (hierna: ING), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ir. Drs A.J. Bol, Rabobank Nederland (hierna: Rabobank), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mw Drs. I. Bussemaker en de heer W.F. Kwakkel, SNS Bank N.V. (hierna: SNS), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. V.J. Teekens, Triodos Bank N.V. (hierna: Triodos), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. J.G. de Wolff, de Raad Nederlandse Detailhandel, statutair gevestigd te Leidschendam (hierna: RND ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. P.E. Hamming, de Nationale Winkelraad van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, gevestigd te s-gravenhage (hierna: NWR ) en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, gevestigd te s-gravenhage (hierna: MKB-Nederland ), beiden ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.J. Meerman, Detailhandel Nederland (hierna: DN ), gevestigd te Leidschendam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Drs. J. Parson, Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf Horeca Nederland, statutair gevestigd te Woerden (hierna: KHN ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.J.H.M. van der Grinten, Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, statutair gevestigd te s-gravenhage (hierna: VNPI ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. C. Hill, -1-

2 BOVAG, statutair gevestigd te Bunnik, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J.G.S.M. Burgman, Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche NOVE, statutair gevestigd te Bunnik (hierna: NOVE ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J.G.S.M Burgman, Belangenvereniging Tankstations, statutair gevestigd te Rotterdam (hierna: BETA ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P. van Stijn en de heer H. Lagendijk, De stichting Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (hierna: SBEB), gevestigd te Leidschendam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. C.P. Buijink en Drs. J. Parson, hierna gezamenlijk te noemen Partijen. In aanmerking nemende dat: de NVB de belangen vertegenwoordigt van de bij haar aangesloten Nederlandse banken (hierna: de Banken); DN, KHN en de gezamenlijke tankbranches de belangen vertegenwoordigen van de bij hen, al dan niet via een branchevereniging, aangesloten leden (hierna: de Acceptanten); tussen Partijen, behoudens Triodos en SBEB, op 17 november 2005 het Convenant Betalingsverkeer 2005 (hierna: het Convenant) is gesloten, en vervolgens (behoudens Triodos) - bij dat Convenant - in 2009 een Nadere Overeenkomst (hierna: de NO), die op 31 december 2013 is geëindigd; partijen een nieuwe Nadere Overeenkomst bij het Convenant wensen te sluiten, aangezien zij gezamenlijk streven naar een maatschappelijk efficiënter (toonbank)betalingsverkeer. Daarmee wordt het maatschappelijk belang van een gezond economisch verkeer gediend, en daarmee de belangen van ondernemingen, banken en consumenten. Maatregelen die tot verlaging van de maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer leiden zijn uiteindelijk in het voordeel van de eindgebruiker, geheten de Nadere Overeenkomst II (hierna: NO II); Partijen constateren dat de Nederlandse betaalmarkt onderdeel is van de Europese interne markt voor betalingsdiensten en dat de Europese Commissie in aanvulling op de SEPA Verordening een voorstel voor herziening van de Payment Services Directive en voorstel voor een Verordening over onder meer interchange fees heeft opgesteld, die beide gericht zijn op verdere eenmaking van de interne markt voor betalingsdiensten. Deze Europese -2-

3 regelgeving is op termijn het kader waarbinnen ook de Nederlandse betaalmarkt zich in het grotere EU geheel moet ontwikkelen. Partijen het er over eens zijn dat marktwerking uitgangspunt moet zijn bij een voor alle Partijen efficiënt betalingsverkeer, maar ook dat de overgang van de huidige structuur van de Nederlandse markt voor toonbankbetalingen naar de nieuwe Europese werkelijkheid zorgvuldig vorm moet worden gegeven om ongewenste effecten, zoals onnodige en ongerechtvaardigde prijsverhogingen, te voorkomen; Namens Partijen op 24 december 2013 een Kerstakkoord is gesloten met als bijlage een Intentieverklaring, waarin op hoofdlijnen afspraken zijn gemaakt, die Partijen verder hebben uitgewerkt in deze NO II. Partijen kwamen daarbij voorts overeen dat vóór 1 maart 2014 de bovenbedoelde hoofdlijnen uitwerkt zouden moeten zijn op inhoudelijke en juridische details hetgeen uiteindelijk dient te resulteren in de NO II. Partijen gezamenlijk en met een eensluidend standpunt de onder (g) genoemde Intentieverklaring hebben voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ter beoordeling van de mededingingsrechtelijke uitvoerbaarheid ervan naar Nederlands en naar Europees mededingingsrecht, of indien dat nodig mocht zijn, de Europese Commissie DG Mededinging. Partijen hebben voldoende comfort vooraf verkregen kan worden om tot ondertekening van de NO II over te kunnen gaan. Verklaren als volgt: Artikel 1: Status en activiteiten Deze Nadere Overeenkomst II bij het Convenant Betalingsverkeer 2005 vult de Nadere Overeenkomst uit 2009 bij het Convenant Betalingsverkeer De activiteiten die Partijen ingevolge deze Nadere Overeenkomst II wensen uit te voeren zijn opgenomen Bijlage 1. Artikel 2: Geheimhouding Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van het bepaalde in deze NO II, alsmede ten aanzien van alle informatie die Partijen van elkaar over en weer in het kader van deze NO II zullen verkrijgen, tenzij deze van algemene bekendheid is. Behoudens indien en voor zover op grond van wettelijke voorschriften of anderszins vereist, in welk geval de betrokken Partij zich verplicht met de andere Partij vooraf te overleggen, zullen Partijen geen informatie verstrekken aan de pers of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot deze NO II, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, tenzij zij dit gezamenlijk overeen zijn gekomen overeenkomstig het bepaalde in artikel

4 Artikel 3: Kosten Iedere Partij draagt zijn eigen kosten voor de uitwerking en uitvoering van de NO II. Artikel 4: Overleg a. Partijen zullen op de kortst mogelijke termijn overleggen over de wijze waarop zij de bij hen, al dan niet via een branchevereniging aangesloten leden nader zullen informeren over de inhoud van deze NO II. b. Partijen brengen na het ondertekenen van deze NO II een gezamenlijk persbericht uit. Artikel 5: Samenwerking wordt verlengd tot 1 januari 2019 Partijen zullen in elk geval tot 1 januari 2019 samenwerken in de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) en projecten definiëren rondom de thema s efficiency, veiligheid, betrouwbaarheid en innovatie. Dat is ook de looptijd van de NO II. In Bijlage 1 is aangegeven welke thema s hierbij aan de orde kunnen komen. Artikel 6: Kapitaal blijft beschikbaar in SBEB De banken, met uitzondering van RBS, zullen het per 31 december 2013 resterende vermogen van SBEB niet terug vragen, zodat dit kan worden gebruikt voor personeelskosten en de uitvoering van de onder 1 genoemde projecten. Afhankelijk van het ambitieniveau van de nog uit te werken gezamenlijke plannen zal worden bezien of (voor latere jaren) additionele financiering nodig is. De in de statuten van SBEB vastgelegde einddatum voor de uitvoering van projecten wordt verlengd tot 1 januari Artikel 7: Beperkte verlenging tarief- en functionaliteitsgarantie uit de NO Blijvend streven naar maatschappelijke efficiency 1. Partijen streven naar handhaving van de in Nederland bereikte efficiency, veiligheid en betrouwbaarheid voor het betalingsverkeer en zullen er aan blijven werken deze aspecten waar mogelijk te optimaliseren. In het bijzonder streven partijen ernaar de maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer blijvend in de hand te houden en te sturen naar efficiënt gebruik van betaalmiddelen door alle stakeholders. Uitgangspunt is vertrouwen 2. Tarieven komen tot stand op basis van marktwerking, maar zijn als het gaat om Debetkaart tarieven sinds 2005 afgebakend door kortings- en plafondafspraken tussen banken en toonbankinstellingen. Partijen hebben het vertrouwen dat onder de juiste randvoorwaarden de bereikte efficiency van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer in de Europese context ook zonder tarief- en functionaliteitsgarantie behouden kan blijven. Dit geldt in het bijzonder voor de algemene hoogte en structuur van de pintarieven (vast in plaats van ad valorem). Dit betekent niet dat individuele tarieven in het geheel niet zouden kunnen wijzigen maar dat de algemene hoogte en structuur behouden blijft. Partijen hebben er vertrouwen in dat ongewenste effecten voorkomen kunnen worden. -4-

5 Afbouw tariefgarantie en monitoring 3. Om dit vertrouwen te bevestigen komen Partijen overeen de ontwikkeling van het betalingsverkeer in de periode te monitoren overeenkomstig hetgeen Panteia eerder heeft gedaan over de periode (kostenonderzoeken over 2009 en 2012, jaarlijkse monitoring en eindmonitor). In deze monitoring worden ook de werkelijke kosten van het betalingsverkeer gemeten (de Algemene kostenmonitor ). In beginsel hoeft daarom de tariefgarantie voor Debetkaart betaaltransacties niet verlengd te worden, behoudens het hierna onder 6 t/m 8 vermelde. Bovendien komen Partijen een tweede monitor overeen (de Tariefmonitor ) overeen waarin het tariefniveau en de structuur ervan bij Acceptanten met maatwerkcontracten gedurende de looptijd van de NO II zullen worden gemonitord, alsmede, vanaf 1 januari 2018, de tarieven voor Acceptanten met gepubliceerde venstertarieven. Deze beide onderzoeken hebben als doel het vastgestelde vertrouwen en streven met feiten te staven, tussentijds en aan het einde van de looptijd van NOII. Deze monitoring werken Partijen als volgt uit: a. de Algemene kostenmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van SBEB door een onafhankelijke partij. De Tariefmonitor wordt eveneens uitgevoerd door een onafhankelijke partij, bij voorkeur DNB. b. beide monitoren worden periodiek uitgevoerd: voor beide monitoren wordt een 0-meting gehouden per 31 december Beide monitoren worden vervolgens (in 2015) gehouden over 2014 en (in 2018) over 2017; c. voor de Tariefmonitor wordt een representatief aantal Acceptanten met maatwerktarieven van verschillende acquiring banken uit een nader te bepalen aantal sectoren benaderd. Zij worden verzocht hun maatwerktarieven op anonieme basis in te dienen bij de onafhankelijke derde partij; d. de resultaten van de beide monitoren worden steeds uiterlijk op 1 mei na het onderzochte jaar opgeleverd aan Partijen; e. uiterlijk 1 juni daarop volgend bespreken Partijen de resultaten, en afhankelijk van de uitkomst ervan, trekken zij op basis van redelijkheid en billijkheid nadere conclusies over eventuele consequenties. Op voorhand worden geen consequenties uitgesloten. f. na de evaluatie in 2018 wordt De Nederlandsche Bank verzocht de monitor onafhankelijk van het Convenant Betalingsverkeer voort te zetten. Onderscheid tussen Acceptanten met maatwerk en Acceptanten met gepubliceerde venstertarieven/transactiebundels/schijven anderzijds 4. Banken zijn bereid binnen de NO II periode de tarief-en functionaliteitsgarantie te verlengen in de hierna specifiek genoemde gevallen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Acceptanten met gepubliceerde venstertarieven en Acceptanten met maatwerktarieven. -5-

6 Maatwerk is het resultaat van een onderhandeling tussen bank en ondernemer waarbij er andere afspraken gemaakt worden dan de venstertarieven die de banken publiceren. Die gepubliceerde venstertarieven kunnen zowel individuele transactietarieven als transactiebundels betreffen, en beide vallen dus onder de verlengde tarief- en functionaliteitsgarantie, voor zover die van toepassing is. Tarief-- en functionaliteitsgarantie wordt uitgebreid naar contactloos 5. De huidige tarief- en functionaliteitsgarantie, voor zover die wordt verlengd onder de NO II, wordt uitgebreid tot alle EMV-Debetkaart betaaltransacties, contactrijk en contactloos. Maatwerk: geen tariefgarantie meer, wel functionaliteitsgarantie 6. Ten aanzien van de tarief- en functionaliteitsgarantie wordt voor Acceptanten met maatwerktarieven het volgende afgesproken: a. de tariefgarantie vervalt per 1 januari 2014; b. de functionaliteitsgarantie wordt verlengd tot 1 januari Gepubliceerde venstertarieven en gepubliceerde transactiebundels/schijven: verlengde tariefgarantie en functionaliteitsgarantie 7. Ten aanzien van deze tarief- en functionaliteitsgarantie wordt voor Acceptanten met gepubliceerde venstertarieven het volgende afgesproken: a. de tariefgarantie wordt verlengd tot 1 januari 2018; b. na 1 januari 2018 zal een representatief aantal Acceptanten met gepubliceerde venstertarieven worden toegevoegd aan de onder 7. genoemde tariefmonitor. In 2018 worden de resultaten van een eerste meting gebruikt als inbreng voor de onder 13 genoemde evaluatie; c. de functionaliteitsgarantie wordt verlengd tot 1 januari Artikel 8: Afbouw kortingsregeling Afbouw korting verschillend voor maatwerk en gepubliceerde venstertarieven Partijen komen overeen de in 2005 voor onbepaalde tijd overeengekomen 1 cent kortingsregeling per 1 januari 2018 te beëindigen. Deze afbouw heeft niet als oogmerk de tarieven met 1 cent te verhogen. Lopende maatwerkcontracten worden binnen hun looptijd niet aangepast naar aanleiding van deze NO II. Artikel 9: Robuustheid pinketen Actieplan robuustheid pinketen Partijen onderschrijven het belang om de pinketen zo robuust mogelijk is te maken. Partijen zullen samen bezien hoe de nota van de banken d.d. 4 september 2013 over dit onderwerp het beste kan worden uitgewerkt. Daartoe wordt het volgende afgesproken: -6-

7 a. Uiterlijk 3 maanden na ondertekenen van de NO II zullen Partijen gezamenlijk een Plan van Aanpak opstellen. Dit Plan van Aanpak zal worden gebaseerd op een actuele analyse van de robuustheid van de pinketen. De Betaalvereniging Nederland zal worden verzocht een dergelijke analyse op te stellen. Het Plan van Aanpak zal zo snel mogelijk na vaststelling worden uitgevoerd; b. 24 maanden nadat overeenstemming over dit Plan van Aanpak is bereikt, zullen Partijen aan Betaalvereniging Nederland verzoeken om een analyse op te stellen over de robuustheid van de pinketen en de effecten van het Plan van Aanpak op die robuustheid. c. het Plan van Aanpak mag niet tot gevolg hebben dat de totale maatschappelijke kosten voor het betalingsverkeer significant toenemen. Artikel 10: Eigen commercieel beleid Onverminderd het bepaalde in deze NO II, staat het iedere bank vrij om op basis van eigen commerciële beleid aan zijn Acceptanten gunstiger voorwaarden te bieden dan die waarin de NO II voorziet. Artikel 11: Gezamenlijke behartiging belangen Nederlandse markt Waar belangen parallel lopen, zo mogelijk gezamenlijke belangenbehartiging in Brussel a. TBI s en banken zijn trots op de lage, vaste (niet ad valorem) tarieven voor het Nederlandse betalingsverkeer, de lage administratieve lasten én het feit dat de keuze voor betaalapplicatie aan de toonbank bij de acceptant ligt. TBI s en banken zullen zich samen inspannen om binnen Europa de ruimte te houden om deze verworvenheden te behouden. b. De TBI s en de banken zullen zich inspannen om samen de administratieve lasten van de in de voorgestelde Verordening opgenomen transparantieverplichtingen over betaalde interchange fees te beperken in de vorm van branche/sector-afspraken over een zinvol niveau van transparantie; c. De TBI s en de banken zullen zich inspannen om samen de keuze voor de betaalapplicatie aan de toonbank bij de acceptant te leggen. d. Partijen ondersteunen de ingezette standaardisatie van koppelingen, terminals en protocollen om de eenwording van de interne Europese markt voor toonbankbetalingen te bevorderen. Artikel 12: Evaluatie in 2018 Evaluatie van de afspraken Partijen spreken af dat het Bestuur van SBEB uiterlijk op 1 september 2018 een gelijksoortige evaluatie zal uitvoeren als die welke zij in 2013 heeft gedaan naar de resultaten van de afspraken tussen Partijen op de ontwikkeling van de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiency van het toonbankbetalingsverkeer. De onder artikel 5 genoemde monitor-onderzoeken vormen hiervoor belangrijke input. Hierbij wordt ook -7-

8 specifiek gekeken naar de tarieven van niet-maatwerkklanten in het eerste half jaar van Partijen zullen op basis van die evaluatie (inclusief de monitor over het laatste jaar van de NO II) overleg te voeren over eventuele nieuwe afspraken voor de periode na Indien deze eventuele afspraken mogelijkerwijs mededingingsbeperkende gevolgen zouden kunnen hebben, leggen partijen deze afspraken voorzien van een self-assessment voordat zij zich daaraan verbinden voor aan ACM. Artikel 13: Schematisch ziet de kern van de NO II er als volgt uit: Functionaliteitsgarantie Tariefgarantie 1 cent korting Monitoring Maatwerktarief Eindigt Eindigt Eindigt Algemene Monitor over 2014 en 2017 Tariefmonitor over 2014 en 2017 Venstertarief Eindigt Eindigt Eindigt Algemene monitor over 2014 en 2017 Tariefmonitor over 2018 Artikel 14: Activiteiten in het kader van SBEB In bijlage 1 zijn opgenomen de thema s waarvan Partijen hebben afgesproken dat zij het uitgangspunt zijn voor de activiteiten van (o.a.) de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. Artikel 15: Looptijd Deze NO II treedt met terugwerkende tracht tot 1 januari 2014 in werking op de datum van ondertekening en eindig op 31 december 2018 zonder dat enige opzegging vereist zal zijn. Artikel 16: Toepasselijk recht, bevoegde rechter Op deze NO II is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze NO II zullen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Amsterdam. -8-

9 Aldus verklaard en overeengekomen te Den Haag op 3 september 2014 en getekend in zestienvoud. Nederlandse Vereniging van Banken Drs. C.P. Buijink Detailhandel Nederland Drs. J. Parson ABN AMRO Bank N.V. Mr. G.N. Schreuder Mw Mr A. van den Putte ING Bank N.V. Ir Drs A. Bol Rabobank Nederland Drs. I. Bussemaker W.F. Kwakkel SNS Bank N.V. Mr. V.J. Teekens Triodos Bank Drs. J.G. de Wolff -9-

10 Raad Nederlandse Detailhandel Drs. P.E. Hamming NWR J.J. Meerman MKB Nederland J.J. Meerman Koninklijke Horeca Nederland L.J.H.M. van der Grinten VNPI M.C. Hill BOVAG Drs. J.G.S.M. Burgman NOVE Drs. J.G.S.M. Burgman BETA H. Lagendijk P. van Stijn SBEB Drs. J. Parson SBEB Drs. C.P. Buijink -10-

11 Bijlage 1 Activiteiten behorende bij NO II Partijen streven naar handhaving van de in Nederland bereikte efficiency, veiligheid en betrouwbaarheid voor het betalingsverkeer en zullen er aan blijven werken deze aspecten waar mogelijk te optimaliseren. In het bijzonder streven partijen ernaar de maatschappelijke kosten van het betalingsverkeer blijvend in de hand te houden en te sturen naar efficiënt gebruik van betaalmiddelen door alle stakeholders. In navolging van de hoofdbepalingen uit het Convenant Betalingsverkeer hebben partijen de gezamenlijke ambitie efficiënt betalingsverkeer verder te stimuleren. Partijen streven er hierbij in het bijzonder naar het aantal contante betalingen verder te laten af nemen ten gunste van pinbetalingen. Concreet doel hier bij is om de huidige verhouding (60 procent contant/40 procent pin) om te draaien naar 40 procent contant/60 procent pin. Waar hieronder wordt gesproken over pin, pinnen, retourpinnen, pinautomaat of pinketen wordt respectievelijk steeds bedoeld: Debetkaart, Debetkaart betalingen, omgekeerde Debetkaart betalingen, de automaat die nodig is voor Debetkaart betalingen en de technische infrastructuur die nodig is om (omgekeerde) Debetkaart betalingen mogelijk te maken. 1. Storingen reduceren in betaalketen Analyse, monitoring en actieplan storingen. Checkout en Connect continueren. Proposities en voorlichting dubbele uitvoering telecom beter onder de aandacht brengen. Betere voorlichting en communicatie naar retailers ingeval van storingen. Doel: reduceren aantal en impact storingen. Middel: actieplan. Deadline: 3 maanden. Wie: SBEB en Betaalvereniging. Partijen onderschrijven het belang van een zo robuust mogelijke pinketen. Banken ontwikkelen aan de hand van artikel 11 uit het hoofdlijnenakkoord welke maatregelen hiervoor nodig en mogelijk zijn. Deze acties worden uiterlijk drie maanden na ondertekening van de NO II met de toonbankinstellingen besproken en na goedkeuring in een actieplan gepresenteerd, voorzien van duidelijke smart doelstellingen. Onderdeel van dit actieplan is in ieder geval een analyse en monitoring van de robuustheid van de pinketen en de mogelijkheid om als afgesproken doelstellingen niet worden behaald andere mogelijkheden ter tafel te brengen, bespreekbaar te maken en daadwerkelijk te ondernemen. Daarnaast wordt Checkout.nl (voor o.a. dubbele telecom) en Connect (voorlichting storingen) gecontinueerd. Voor deze middelen wordt bezien of zij moeten worden aangescherpt en bij welke organisatie (SBEB of Betaalverenging) zij worden ondergebracht. Tot slot wordt in ieder geval onderzocht hoe voorlichting over storingen (en bijvoorbeeld het gebruik van de eenmalige machtiging pinnen) en betere communicatie richting retailers en consumenten over actuele storingen naast CONNECT verbeterd kan worden. -11-

12 2. Bewustwording consument Efficiënt betaalgedrag onder consumenten bevorderen. Met relevante stakeholders afstemming zoeken voor eventueel gezamenlijke activiteiten. Doel: efficiënt betaalgedrag. Middel: actieplan. Deadline: 6 maanden. Wie: SBEB, Betaalvereniging en overige relevante stakeholders. Partijen wensen in navolging van artikel 3 van het hoofdlijnenakkoord de consument bewust te maken van efficiëntie van de beschikbare betaalmiddelen en op die manier efficiënt betaalgedrag te bevorderen. Dit wordt in drie stappen gedaan. Stap 1: binnen 3 maanden na ondertekening van de NO II maakt SBEB een inventarisatie van de bewustwordingsmogelijkheden van de consument, wat er tot op heden aan onderzoek is gedaan, wat de huidige stand van zaken is. Stap 2: op basis van die inventarisatie bepalen partijen aan welke knoppen gedraaid kan worden om meer bewustzijn te creëren. Tegelijkertijd inventariseren banken en TBI s over welke knoppen zij afspraken willen maken. Stap 3: deze inventarisatie wordt besproken in het Convenantteam en leidt binnen 6 maanden na ondertekening van de NO II tot een actieplan. Doel van dit actieplan is het bevorderen van efficiënt betaalgedrag. Bij deze inventarisatie en actieplan wordt waar nodig afstemming en samenwerking gezocht met relevante (consumenten)organisaties voor eventuele gezamenlijke activiteiten. 3. Kosten Contant in de hand houden Ideeën aandragen voor manieren waarop tbi s efficiënter en veiliger om kunnen gaan met contant. Meer transparantie aan consumenten, toonbankinstellingen en maatschappelijke organisaties geven over kosten contant. Zorgen dat er proposities voor de efficiëntere en veilige afhandeling van contant geld komen van marktpartijen voor tbi s. Doel: Efficiënte contant geldketen. Middel: actieplan. Deadline: 8 maanden, uitrol in Wie: SBEB, Betaalvereniging en overige relevante stakeholders. Partijen wensen in navolging van artikel 3 van het hoofdlijnenakkoord de efficiëntie van het resterende contante betalingsverkeer te bevorderen. Daarom wordt binnen 8 maanden na ondertekening van de NO II hiervoor een actieplan opgesteld. Onderdeel van dit actieplan is in ieder geval het ontwikkelen van transparantie, voorbeeldcases en stimulering van efficiëntere contant geld managementsystemen in de toonbankomgeving. Daarnaast wordt geprobeerd proposities samen te stellen en inzichtelijk te maken voor een efficiëntere afhandeling van contant geld voor toonbankinstellingen. In dit actieplan wordt gekeken naar alle onderdelen van de contant geld keten. Zoals de winkelvloer en het waardetransport. Dit thema zal een speerpunt zijn voor SBEB in Bevorderen uitrol contactloze pinbetalingen Voorlichting en transparantie creëren Laag houden kosten (NFC) terminals. Gezamenlijk stimuleren en begeleiden contactloos betalen (mobiel en cardbased). POS-materiaal beschikbaar stellen en promotie juist gebruik ervan. -12-

13 Promotie-acties in winkelcentra/uitgaansgebieden of bij specifieke branches ism schemes en banken. Doel: voorlichting en transparantie creëren en het bevorderen van contactloos betalen in het maatschappelijk belang. Middel: actieplan. Deadline: 6 maanden. Wie: SBEB, Betaalvereniging en overige relevante stakeholders. Onderdeel van dit actieplan is in ieder geval de gezamenlijke stimulering van (contactloze en mobiele) pinbetalingen in met name het LVP-domein. Daarnaast wordt door het creëren van transparantie en voorlichting (over bijvoorbeeld pinterminalkosten) geprobeerd de pinbetaalketen efficiënt in te richten. Terminalleveranciers worden benaderd actief een rol hierin te spelen. Consumentenstimulering verloopt vooral via de lijn van de Betaalverenging. Informatie en acties richting toonbankinstellingen verloopt via de lijn van de SBEB. 5. Betalingsverwerking op weekend- en feestdagen Participeren in onderzoek DNB via werkgroep maatschappelijke efficiency. Op een pragmatische manier bespreken en inbrengen hoe op korte termijn een efficiëntere afhandeling van onderdelen in het betalingsverkeer gerealiseerd kan worden. Indien resultaat onderzoek bekend: voorlichting hierover. Doel: Efficiënte betaalverwerking. Een positieve bijdrage leveren aan het MOB-onderzoek naar een betere verwerking betalingsverkeer (Zie MOB-notitie november 2013). Middel: deelname MOB. Deadline: 12 maanden. Wie: individuele banken en toonbankinstellingen. Partijen zijn rechtstreeks betrokken bij het project dat in het kader van het MOB wordt uitgevoerd. Als er concrete resultaten uit het onderzoek komen, willen Partijen in gezamenlijk overleg bekijken hoe Partijen hier over communiceren. Partijen willen positief bijdragen om tot een snelle oplossing te komen (quick win) Daarvoor streven partijen naar een pragmatische wijze op onderdelen om te bezien hoe de betaalverwerking op korte termijn efficiënter kan worden ingericht. Dit wordt in eerste instantie in de MOB-werkgroep besproken. Belangrijk hierbij is het op korte termijn bezien of het mogelijk is om op maandagen pas een incasso uit te voeren nadat de pinomzet is bijgeschreven. 6. Context cross channel betaalwijze Gevolgen integratie online en offline winkelomgeving in scope houden. Doel: efficiënt betalingsverkeer. Middel: jaarlijkse analyse. Deadline: structureel. Wie: SBEB en convenantspartijen. Om er voor te zorgen dat de activiteiten behorende bij de NO II in lijn blijven met de gehele scope van het betalingsverkeer worden één keer per jaar de resultaten van de NO II activiteiten vergeleken met de op dat moment bredere beschikbare monitoring van de nieuwe ontwikkelingen in het betalingsverkeer (bijvoorbeeld de jaarlijkse rapporten van Innopay). Op basis van deze jaarlijkse bespreking in het Convenantteam wordt ook besproken of nadere acties nodig zijn. Op die manier zorgen partijen er voor dat de resultaten in de juiste context worden geplaatst en de effectiviteit van de maatregelen in breder perspectief worden besproken. Op die manier kan indien nodig ingespeeld worden op een veranderende toonbankomgeving. -13-

14 7. Aantal terminals vergroten Inventariseren en stimuleren komst proposities voor > terminals per toonbank. Terminal op locaties nu nog zonder terminal (rest ambulante handel, horeca, sportkantines etc). Aanbod allerkleinsten zichtbaar maken (bijv. mpos). Doel: terminals in Middel: gezamenlijk stimuleringsprogramma. Deadline: structureel. Wie: SBEB en Betaalvereniging. Het vergroten van het aantal terminals per toonbank en per sector verhoogt het aantal pinbetalingen. De afgelopen jaren is bewezen dat SBEB een goede rol speelt bij het transparant maken van het aanbod van terminals. Mede door de presentaties van terminals op checkout.nl. Deze lijn wordt doorgetrokken met mpos oplossingen. Terminalleveranciers worden hierdoor uitgedaagd nieuwe proposities aan te bieden. 8. Uitrol retourpinnen realiseren en faciliteren Doel: Retourpinnen succesvol introduceren in de Nederlandse markt. Middel: transparantie in aanbod creëren. Deadline: structureel. Wie: SBEB en Betaalvereniging. In 2014 wordt retourpinnen door de individuele banken geïntroduceerd. Er is al voorlichtings/pos materiaal ontwikkeld door de Betaalvereniging. Bezien wordt op welke manier de betaalvereniging en de SBEB de introductie van retourpinnen kunnen faciliteren. Op het juiste moment na succesvolle introductie- bezien of nieuwe functionaliteit en geschiktheid alle branches (IFSF) kan worden toegevoegd. Ook wordt het gebruik van retourpinnen gemonitord door de SBEB. 9. Handhaven Nederlandse efficiënt betalingsverkeer in Europa zoals genoemd in intentieovereenkomst Doel: Europese integratie met behoud Nederlands efficiënt betalingsverkeer. Middel: op onderdelen overleg voeren over Nederlandse standpunten. Deadline: structureel. Wie: Convenantspartijen. Partijen stimuleren de Europese integratie van de betaalmarkt. Om er voor te zorgen het Nederlandse efficiënte betaalmodel in de Europese context blijft bestaan geven Partijen uitvoering aan artikel 12 uit de intentieovereenkomst. Onderdeel hiervan zijn de lage pintarieven en de structuur van de interchange fees. Die komen op bilaterale wijze tot stand en zijn vaste, lage bedragen, in tegenstelling tot wat in veel andere landen gebruikelijk is (multilateraal vastgestelde percentages). Ook is het van belang dat en de Nederlandse pin only locatiemogelijkheden en afrondingsregels (1 en 2 cent) behouden blijven. Daarnaast willen partijen verdere marktwerking in de Europese markt bevorderen en ondersteunen daarom de ingezette standaardisatie. 10. Standaardisatie bevorderen kassakoppeling -14-

15 I.s.m. de Betaalvereniging gebrek aan voortgang analyseren en evt. oplossingen pilots en promoten. Doel: meer marktwerking kassamarkt. Middel: analyse en actieplan. Deadline: binnen looptijd NO II. Wie: SBEB en convenantspartijen. De SBEB en de Betaalvereniging analyseren gezamenlijk de gestagneerde voortgang rondom kassakoppelingen en inventariseert eventuele verbetervoorstellen. 11. Onderzoek Initiëren en begeleiden van de onderzoeken zoals genoemd in intentieovereenkomst en NO II. Doel: Inzicht in resultaten NO II. Middel: jaarlijkse analyse. Deadline: periodiek. Wie: SBEB. Partijen geven uitvoering aan artikel 7 en artikel 12 van de NO II. Hiervoor worden op volgens de hierin genoemde data en methoden onderzoeken uitgevoerd door DNB (op basis van voorstel nummer 3, lean en mean onderzoek met vereenvoudigde aanlevering door banken) en een door de SBEB aan te besteden onderzoeksbureau (bv Panteia). -15-

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2016 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2015 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Monitor Betalingsverkeer

Monitor Betalingsverkeer Monitor Betalingsverkeer 2014-2018 Update over 2015 J. Wils; P.T. van der Zeijden Zoetermeer, 15 september 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën

Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën 1 Rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan de Minister van Financiën Inleiding De eerste vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 863 Betalingsverkeer Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2013

Nadere informatie

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017

Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 Werkplan Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2017 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 863 Betalingsverkeer Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten. Samenvatting en aanbevelingen 1 MOB/ Onderwerp: Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten Samenvatting en aanbevelingen Naar aanleiding van klachten van plaatselijke inwoners van met name kleinere plattelandsgemeentes over

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 1 JANUARI 2004 tot en met 31 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van deze CAO 3 Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Hoe minder contant, hoe minder risico

Hoe minder contant, hoe minder risico Hoe minder contant, hoe minder risico Renate de Vree Er vinden nog regelmatig overvallen plaats op winkeliers, tankstations en horecaondernemers. Veel van die overvallen betreffen zogenaamde kassaroven.

Nadere informatie

Pagina 1/5. Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM. Den Haag,

Pagina 1/5. Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM. Den Haag, Kennedy Van der Laan Advocaten Mevrouw A. van der Beek Postbus 58188 1040 HD AMSTERDAM Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: 51281/ABE/1351744/0.1 Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206814 Onderwerp: 14.1134.15

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 ISSN 1570-9558 Pinnen, ja graag Campagne 2013 in beeld Op steeds meer plaatsen in Nederland zien we de nieuwe slogan Pinnen,

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2014. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2014 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 MB_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

Monitor betalingverkeer 2009-2012

Monitor betalingverkeer 2009-2012 Monitor betalingverkeer 2009-2012 Eindmeting Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen J. Wils R. Hoevenagel P. van der Zeijden Projectnummer: C10363 Zoetermeer,

Nadere informatie

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014

Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014 Verslag activiteiten Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen 2014 De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) is opgericht als uitvloeisel van het Convenant Betalingsverkeer 2005 dat tussen banken

Nadere informatie

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Partijen De v.o.f. DROOM VAN ZWOLLE, gevestigd te Zwolle aan het adres Koestraat nr. 35, rechtsgeldig vertegenwoordigd door., hierna te noemen: Droom van Zwolle

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Inleiding Voor vrijwel elke markt geldt dat meer concurrentie tot betere dienstverlening en/of

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

Februari Notitie Sponsoring op basisschool Open Hof

Februari Notitie Sponsoring op basisschool Open Hof Februari 2014 Notitie Sponsoring op basisschool Open Hof Sponsoring. Inleiding Directie, team en MR van basisschool Open Hof zijn van mening dat projectbijdragen welkom zijn als die ten goede komen aan

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

SamenVoorRecht. 5. SamenVoorRecht is nimmer verplicht een persoon als deelnemer te accepteren;

SamenVoorRecht. 5. SamenVoorRecht is nimmer verplicht een persoon als deelnemer te accepteren; De Stichting Stichting SamenVoorRecht, gevestigd te 8251 KC Dronten aan het adres De Bolder 10, ten deze bevoegd vertegenwoordigd door mevrouw M.J.W.H. Houter hierna ook te noemen: SamenVoorRecht ; De

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558

KIJK OP WWW.PIN.NL. voor promotiemateriaal. Mei 2015. Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen ISSN 1570-9558 KIJK OP WWW.PIN.NL voor promotiemateriaal Mei 2015 Betaalwijzer is de nieuwsbrief over elektronisch betalen MB_Raamsticker_160x43,50mm.indd 1 30-12-13 13:36 B_Sticker_60x60_DD.indd 1 30-12-13 13:44 Aan

Nadere informatie

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016

Persbericht. Sterke groei elektronisch betalen in 2015. Kenmerk 16-01. Datum 25 januari 2016 Datum 25 januari 2016 Kenmerk 16-01 Gustav Mahlerplein 33-35 1082 MS Amsterdam Postbus 83073 1080 AB Amsterdam Sterke groei elektronisch betalen in 2015 www.betaalvereniging.nl T 020 305 19 00 F 020 305

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper

Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst. Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper Winkeliersvisie op het betalen van de toekomst Trends uit de betaalwereld in de schijnwerper Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Betalingsverkeer; een vitale infrastructuur 4 2 Verbeterpunten in het huidige betalingsverkeer

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS

ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS Samenwerkingsovereenkomst 15-04-2013 130543_SZW_OmslagA4_Schakel_v3.indd 1 10-04-13 14:53 Samenwerkingsovereenkomst Schakel! pag. 2

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Bestuursakkoord Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Ondergetekenden: 1. De gemeente Dirksland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...(naam),...(functie), krachtens het machtigingsbesluit van

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg

Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg Partijen: - De Gemeente Tilburg, gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende Tilburg, aan het Stadhuisplein 130, verder te noemen Gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0517 d.d. 22-5-2012 Onderwerp Aanvullend en Wijzigend Convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer

Convenant. Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland. Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer Convenant Veilig varen doen we samen! Provincie Zuid-Holland en Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en Delftse Studentenroeivereniging Proteus-Eretes Delftse Studentenroeivereeniging Laga Roeivereniging

Nadere informatie

Intentie-overeenkomst voor duurzame energie en energiebesparing

Intentie-overeenkomst voor duurzame energie en energiebesparing (vignetten van de drie partijen) RIS092267a_10-12-2001 Intentie-overeenkomst voor duurzame energie en energiebesparing CONCEPT 5 december 2001 PARTIJEN 1. De gemeente Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en...

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Bijlage 9 Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag

INTENTIEVERKLARING. Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag INTENTIEVERKLARING Partijen: The Hague Trains Holding B.V. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Met ondersteuning van: Gemeente Den Haag The Brussels Airport Company N.V Deze intentieverklaring ("Intentieverklaring")

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Pin2Connect. Zorgeloos betalen

Pin2Connect. Zorgeloos betalen Pin2Connect Zorgeloos betalen PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse VoedseI- en WareniDltmiteil: ~iuilemidafiisdlfltltrn, lji:ndfloui.r mhmlll'llri! RISK PLA ZA Convenant horizontaal toezicht tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk

Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk Samenwerkingsovereenkomst Recreatie en Toerisme Land van Cuijk Partijen: 1. a. De gemeente Boxmeer, in deze vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer K.W.T. van Soest; b. De gemeente Cuijk, in deze

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards

Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards Tarifering van de verwerking van transacties met betaalpassen en creditcards De Interchange Fee Regulation is een wetgeving vanuit de EU (Verordening (EU) 2015/751), waar elke issuer en acquirer die gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie