Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Het statuut en de verplichtingen van tussenpersonen bij de distributie van financiële producten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Mathias Naudts (studentennr ) (major: Sociaal & Economisch Recht) Promotor: Michel Tison Commissaris: Eveline Hellebuyck

2 Het statuut en de verplichtingen van de tussenpersonen bij de distributie van financiële producten 1. Inleiding Ontstaan van de wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Evoluties op het Europese niveau Moeilijkheden bij de totstandkoming van de wet: cashless intermediatie door de makelaar Combinatie van de Statuten De verzekeringssector als model Nader ingaan op het statuut Toepassingsgebied van de wet van 22 maart Procedure van de inschrijving Beroepskennis Voldoende financiële draagkracht Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Overige gemeenschappelijke voorwaarden Voorwaarden eigen aan het statuut van de agenten Voorwaarden eigen aan het statuut van de makelaars Specifieke verbodsbepalingen Maatregelen ter bescherming van de spaarders en beleggers Verplichtingen die op de principaal wegen Informatieverplichting van de tussenpersonen in bank - en beleggingsdiensten Informatieverplichtingen van de verzekeringstussenpersonen Vergelijking van de informatievereisten van de verschillende tussenpersonen Aansprakelijkheid van de tussenpersoon De lastgevingsovereenkomst tussen de agent in bank- en beleggingsdiensten en de principaal Quasi-delictuele aansprakelijkheid van de agent Verzwijgen van de vertegenwoordiging en sterkmaking Uitzonderingen op het principe van de vertegenwoordiging Aansprakelijkheid tegenover de derde-contractant voor fouten van de agent De hypothese waarin de agent buiten de grenzen van zijn opdracht handelt Belangenconflicten Belangenconflicten: afbakenen van het begrip De eigenlijke loyaliteitsverplichting Zoeken naar een adequaat sanctioneringsmechanisme Loyaliteit en belangenconflicten in de MiFID-richtlijn De belangenconflicten en loyaliteit bij tussenpersonen Démarchage Toepassingsgebied van de démarchage Démarchage en publiciteit Démarchage en de bescherming van de consument Conclusie 102

3 1. Inleiding 1. Het doel van dit schrijven is de situatie van de tussenpersonen bij de distributie van financiële producten nader te bekijken 1. Meer bepaald zullen het statuut welk zij dienen te onderschrijven, en de verplichtingen waaraan zij zich hierbij dienen te houden nader bekeken worden. De invloed van Europa hierbij is onontkenbaar: de tussenpersonen moeten een aantal verplichtingen gehoorzamen die overgenomen zijn van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 2. Binnen dit kader worden ook enkele verplichtingen van de verzekeringsagent en verzekeringsmakelaar bekeken. Zij bieden immers vaak producten aan die voor de doordeweekse spaarder een gelijkaardige rol als de financiële producten vervullen 3. Aan de situatie van de aansprakelijkheid van de agenten die een activiteit van bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten aanbieden, en de belangenconflicten waarmee zij mogelijk geconfronteerd worden, wordt bijzondere aandacht besteed. Tot slot wordt ook een link gemaakt met het buitenland. Bij zowel de regeling van de banktussenpersonen als de verzekeringstussenpersonen vervulde België een pioniersrol bekeken vanuit het Europese perspectief 4. In dit schrijven wordt meer bepaald onderzocht hoe de situatie geregeld is in Frankrijk, waar men het regime van de démarchage kent. Deze situatie wordt nader bekeken, en vergeleken met de situatie in België. Ook enkele kritieken op dit regime komen hierbij aan bod. 1 Onder tussenpersonen, een term die in de financiële wetgeving meerdere ladingen dekt, worden hier de agent en makelaar in bank- en beleggingsdiensten begrepen. 2 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van richtlijn 93/22/EEG van de Raad, Pb. L.145 van 30 april 2004, Hierna de MiFID-Richtlijn genoemd. 3 Hier kan dan ook reeds opgemerkt worden dat het recent ingevoerde statuut van de bankagent - en makelaar in sterke mate gebaseerd is op het reeds eerder bij wet geregelde regime waar de verzekeringstussenpersoon zich naar dient te richten. 4 In vele landen van de EU is immers nog geen dergelijke regeling uitgewerkt. Er kan verwacht worden dat vanuit Europa zelf een wetgevend initiatief zal komen. 3

4 1.1 Ontstaan van de wet betreffende de bemiddeling in bank- en bemiddelingsdiensten 2. Gedurende lange tijd werd het statuut van de banktussenpersonen in België niet geregeld door de wetgever. Voor het onstaan van de wet betreffende bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 5, werd er in de banksector enkel gewerkt met enerzijds bedienden en anderzijds exclusieve bankagenten als distributiekanalen bij de verdeling van bankproducten. 3. De oorsprong van deze regeling dient te worden gezocht in enkele financiële drama s die hadden plaatsgevonden in de jaren 70 en 80, en waarbij spaarders gedupeerd geraakt waren ten gevolge van frauduleus gedrag van bankagenten. De spaarders konden zich toen, bij gebrek aan band tussen de bank en de tussenpersoon, niet verhalen op de kredietinstellingen om zo de door hen geleden schade op te vangen. De gedupeerden bleven in de kou staan, aangezien ze in de frauduleuze agent een minder solvabele aansprakelijke partij vonden. Om deze tragedies in de toekomst te vermijden werd de verplichting tot exclusiviteit ingevoerd. Doordat de agent zich exclusief aan één kredietinstelling diende te binden, ontstond wél een voldoende band tussen deze twee entiteiten, waarbij de cliënt in geval van misbruiken eveneens de bank kon aansprakelijk stellen. 4. Het naast elkaar bestaan van exclusieve bankagenten en bedienden vormde bovendien een unieke situatie: nergens anders in Europa kwam het voor dat er twee volwaardige distributienetwerken voor de verkoop van bankproducten- of diensten waren. Voor de consument kwam het op hetzelfde neer of hij producten bij een bediende of bij een agent kocht 6. De exclusiviteitsregel bracht dus met zich mee dat de kredietinstelling kon aansprakelijk gesteld worden. Een wettelijk statuut die de situatie voor de agenten regelde, ontbrak evenwel. 5 Wet 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, BS, 28 april Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, 38. 4

5 5. Het was de toenmalige CBF die regulerend optrad in deze materie via haar circulaire 93/5 7. Deze circulaire werd genomen op grond van artikel 20 van de bankwet van 22 maart , dat vereist dat iedere kredietinstelling moet beschikken over een voor haar werkzaamheden of voorgenomen werkzaamheden passende beleidsstructuur, administratieve en boekhoudkundige organisatie, controle- en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de elektronische informatieverwerking, en interne controle, en dit op een manier waarbij zij rekening houdt met de aard, de omvang en de complexiteit van deze werkzaamheden en de eraan verbonden risico's. Meer bepaald was, wanneer de kredietinstelling beroep deed op zelfstandige tussenpersonen, het exclusiviteitsbeginsel van toepassing 9. Dit principe hield in dat wanneer banken met zelfstandige agenten werkten, deze laatsten exclusief dienden gebonden te zijn aan de bank. Als zelfstandige tussenpersonen konden zij - behalve voor lening- en leasingverrichtingen - slechts één welbepaalde kredietinstelling vertegenwoordigen. 6. Op die manier bestond er lange tijd een onevenwicht in de relatie tussen de zelfstandige agenten en de banken aan wie zij gebonden waren. Zelfstandige bankagenten waren gemandateerden van de banken, en dit bracht onder andere met zich mee dat de banken het contract van de agenten konden opzeggen, zonder een vergoeding te betalen voor het aangebrachte cliënteel. Dit terwijl de agenten zelf in hun vrijheid beknot werden door concurrentiebedingen. In 1999 kwam er beterschap in de nadelige regeling van het statuut van de zelfstandige bankagent. Toen werd immers de wet op de handelsagentuurovereenkomst 10 op hen van toepassing verklaard. Inzake de regeling van de contractuele relatie tussen bankagent en kredietinstelling betekende dit een vooruitgang. Sindsdien kregen zij recht op een opzeggingstermijn- of vergoeding, en een uitwinningsvergoeding. Tevens diende het toezicht, de betrouwbaarheid, de ervaring en de scholing van de bankagent georganiseerd te worden door de kredietinstelling in wiens naam en voor wiens 7 Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), Circulaire B 93/5 aan de kredietinstellingen, 21 oktober 1993, Circulaire B 93/5, Hierna: B 93/5 8 Wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, BS, 19 april Hierna: de bankwet. 9 Art. 2.1 B 93/5. 10 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, BS, 2 mei Hierna: de wet op de handelsagentuur. 5

6 rekening hij optrad 11.Ten gevolge van de exclusiviteitsverplichting, bleef de economische en juridische macht van banken over hun agenten niettemin groot. 7. Een ander probleempunt bestond erin dat, doordat bankagenten actief waren zonder echt wettelijk statuut, er geen eenvormige garantie op vlak van onder andere deskundigheid en opleiding kon gegarandeerd worden. Hun statuut werd contractueel vastgelegd. Via de wet op de handelsagentuur werd bovendien enkel de contractuele verhoudingen tussen de bank en de zelfstandige agent geregeld. De wet bracht geen bijkomende waarde wat betreft het specifieke beroep van de bankagent. De CBFA oefende toezicht uit op de kredietinstelling. Deze kredietinstelling voorzag zichzelf van een passende organisatie, en in het kader hiervan zag zij toe op, en droeg zij de verantwoordelijkheid voor haar werknemers en agenten. De werking van haar agentennet was onderhevig aan interne controleprocedures. De CBFA vroeg hierbij op de hoogte te worden gebracht bij het beëindigen van het contract van een agent omwille van zware fout, of vermoeden van zware fout. Verder kwam de CBFA evenwel niet tussen. Een tekortkoming hierbij was dat een agent, die ontslagen werd om gewichtige redenen onmiddellijk weer aan de slag kon bij een andere bank. Er gold enkel de aanbeveling dat de aanwervende bank de ontslag gevende bank contacteerde 12. Enig bewijs van beroepskennis was niet vereist. Iedereen kon een agentschap uitbaten. In een weinig transparante omgeving als de financiële sector werd het stilaan onaanvaardbaar dat men de facto meer waarde kon hechten aan goed zakendoen, dan aan vakkennis. Ook op dit vlak zou een wettelijk statuut dat bepaalde vereisten zou opleggen voor de financiële tussenpersonen een extra bescherming bieden voor de consumenten. 11 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, 23. 6

7 8. Onder dit oude regime van exclusiviteit kon ook geen plaats zijn voor eigenlijke bankmakelaars, met name zelfstandige tussenpersonen die voor hun klanten op zoek gaan naar de beste producten en beste instellingen, en op die manier relaties hebben met een veelheid aan financiële ondernemingen. Makelaars en agenten ageren vanuit een duidelijk verschillende invalshoek. Grof geschetst, stelde senator Luc Willems dat makelaars voor hun cliënten werken, en voor hen op zoek gaan naar de beste producten en banken. De bankagenten daarentegen kunnen geacht worden eerder voor hun bank te werken, en op zoek te gaan naar de beste klanten 13. Enkel voor kredietverlening was in een uitzondering voorzien: deze kon men ook uitoefenen als makelaar, en dus niet enkel als zelfstandig agent Tegelijkertijd was de financiële wereld geëvolueerd naar een omgeving waarin de cliënt op allerlei manieren zelf aan bankproducten kon raken 15. Hij wordt aangesproken via diverse distributiekanalen, en zoekt zelf naar het meest passende product. Dit gebeurt in een voor de leek niet transparante markt, waar bovendien geen onafhankelijk advies voorhanden was. Er was dus zeker plaats voor onafhankelijke financiële bemiddeling. Ook voor de zelfstandige bankagenten zou dit in deze context nieuwe perspectieven bieden, aangezien de exclusieve agent in de verdrukking kwam door de concurrentie van deze nieuwe distributiekanalen. 10. Een andere belangrijke catalysator die de organisatie van de sector op losse schroeven deed komen te staan was het Petercam-arrest 16. In dit arrest werd door de Raad van State beslist dat de CBF, als controleorgaan, niet de bevoegdheid had om regulerend op te treden, en aldus in de plaats van de wetgever te treden. Dientengevolge bleek ook de circulaire 93/5 onwettig te zijn, en aldus werd de nood aan een door de Wetgever ingesteld statuut nog duidelijker. 13 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Art C 93/5 15 Onder andere het online bankieren gooide de markt nog meer open voor de kleine belegger. 16 RvS 8 januari 2001, nr , NV Petercam/Commissie voor Bank- en Financiewezen, 7

8 11. Tevens werd hierdoor de ruimte gecreëerd om bankmakelaars toch tot de sector toe te laten. De banktussenpersonen zelf waren immers sinds geruime tijd voorstander van een duidelijk geregeld statuut. Een regime bovendien waarin exclusiviteit niet langer de enige optie zou zijn. Dergelijk systeem kon ook voor de consumenten voordelen met zich meebrengen: door de exclusiviteit werd immers de mededinging beperkt, en dus ook belangen van de consument geschaad. Wanneer de consument zich daarentegen ook tot een bankmakelaar zou kunnen richten, dan weet hij dat hij onafhankelijk advies, en ook onafhankelijke informatie kan krijgen. 12. De CBFA en de Minister van Financieën waren niet blind voor deze problematiek. Maar hoewel men de situatie reeds eerder onderzocht had, kwam men niet naar voren met een wetsontwerp. De reden hiervoor dient gezocht te worden op het Europese niveau. Men was immers eerder terughoudend om reeds in te grijpen doordat de Europese Richtlijn inzake verzekeringsbemiddelling 17 en een nieuwe ISD-richtlijn op komst waren. 13. Het was voornamelijk door het aandringen van Senator Luc Willems om toch in te gaan op de problematiek, dat alsnog een aparte wet inzake de financiële tussenpersonen tot stand is gekomen. Deze VLD-senator diende een wetsontwerp in, dat uiteindelijk uitmondde in de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Via deze Wet Willems werd de mogelijkheid gecreëerd voor financiële tussenpersonen om niet langer alleen als zelfstandig bankagent, maar ook als bankmakelaar te opereren. 1.2 Evoluties op het Europese niveau 14. Het ontstaan van de wet loopt gelijktijdig met enkele evoluties op het Europese niveau. 17 Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, Pb. L 9 van 15 januari 2003, Hierna: Richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling. 8

9 15. Vooreerst was er de goedkeuring van de de Richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling, die enkele wijzigingen aan de wet betreffende verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 18 met zich meebracht. 16. Ook de komst van de MiFID-Richtlijn, die de ISD-Richtlijn 93/22/EG herzag, speelde een rol van invloed. Via deze richtlijn werd immers het statuut van gebonden gevolmachtigde agenten in beleggingsdiensten geïntroduceerd, en werd de ruimte gelaten voor de lidstaten een statuut te creëren voor tussenpersonen in beleggingsdiensten, die niet gebonden zijn aan kredietinstellingen. Men wachtte evenwel het verschijnen van de MiFID-Richtlijn niet af om het statuut van de tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten te ontwikkelen. Over het gedeelte van de MiFID-Richtlijn dat betrekking heeft op de financiële bemiddeling bestond immers weinig discussie 19. Men kon het statuut dus uitwerken zonder de vrees om later alsnog voor een verrassing vanop Europees niveau komen te staan, en de wet te moeten aanpassen. Het was bovendien ook duidelijk dat de verplichte exclusiviteit voor spaar- en beleggingsproducten hoe langer hoe minder aanvaardbaar bleek binnen een Europese context. Er kon getwijfeld worden of de belemmeringen van de vrije markt die hieruit voortvloeiden, nog langer als proportioneel en evenredig konden beschouwd worden Moeilijkheden bij de totstandkoming van de wet: de cashless intermediatie door de makelaar. 17. Het voornaamste probleempunt bij het ontwerp van de wet bleek het werken met liquide geldmiddelen door bankmakelaars te zijn. Als beschermingssysteem naar de consument toe zag men de bankmakelaar immers liever in een louter bemiddelende rol: het in conctact brengen van vraag en aanbod, waarna de de overdracht van gelden via derden verloopt, zodat zijn optreden cashless blijft. 18 Wet 27 maart 1995 betreffende verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, BS 14 juni Hierna: wet betreffende verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. 19 Dit in tegenstelling tot het luik betrekking houdende op de beursorganisatie. 20 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, 47. 9

10 18. Zoals eerder aangehaald was tijdens het voorbereiden van de wet van 22 maart 2006 bovendien de MiFID-Richtlijn verschenen 21. De bankmakelaar zou op grond van deze Richtlijn in principe gekwalificeerd worden als beleggingsonderneming, en ten gevolge hiervan aan zware verplichtingen dienen te voldoen. De MiFID-Richtlijn voorzag evenwel in een uitzonderingsmogelijkheid. Lidstaten kunnen er immers voor opteren om personen die - onder andere voorwaarden - geen aan hun cliënten toebehorende gelden en effecten mogen aanhouden, en daarom jegens hun cliënten nooit in een debiteurspositie mogen verkeren, buiten het toepassingsgebied van de MiFID-Richtlijn te laten vallen 22. Indien de bankmakelaars dus opgelegd worden geen cashverrichtingen te mogen uitvoeren, vallen zij niet onder het toepassingsveld van de Richtlijn. 19. Een eerste amendement werd hierna ingediend ter voorziening van beide problemen 23. Zo werd bepaald dat verboden was voor de bankmakelaar om andere gelden of effecten van klanten in ontvangst te nemen, behalve indien hij deze van klanten ontvangt op basis van een schriftelijk mandaat in naam en voor rekening van een financiële instelling. De bankmakelaar valt niet onder de MiFID-Richtlijn, en tevens worden wantoestanden vermeden, doordat de makelaar niet aan gelden van zijn cliënt kan raken. Senator Willems trok later zijn eerste twee amendementen in, en diende een derde in ter vervanging van het hele wetsvoorstel 24. De facto bleef de regeling dezelfde. Er werd bepaald dat de bankmakelaar op geen enkel ogenblik gelden en financiële instrumenten van zijn cliënten in contanten of op een rekening mag ontvangen en bijhouden 25. Dit artikel werd in definitieve versie van de wet integraal overgenomen. De verplichting voor de makelaar om cashless te werken wordt ook elders in de wet opgefrist. 20. Een nadeel bij deze oplossing is evenwel dat de artikelen 31 en 32 van de MiFID- Richtlijn dan evenmin van toepassing zijn op de bankmakelaars: aldus kunnen zij geen gebruik maken van deze regelingen inzake vrijheid van dienstverlening en vrijheid van 21 Zie supra. 22 Art. 3.1 MiFID-Richtlijn. 23 Amendement (L. WILLEMS) op het wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /2. 24 Amendement (L. WILLEMS) op het wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /3. Hierna: 3-377/3. 25 Art. 11, 1, 3 van 3-377/3. 10

11 vestiging. Zij kunnen hun diensten dus niet aanbieden in het buitenland, noch rechtstreeks, noch via een bijkantoor. Dit in tegenstelling tot hun Europese collega s wiens statuut wel conform de MiFID-Richtlijn uitgewerkt is. Op deze manier kan hun concurrentiepositie verminderd worden De verplichting tot cashless intermediatie werd op verschillende wijzen onthaald. Vanuit de CBFA oordeelde men dat deze verplichting de aantrekkelijkheid van het statuut van makelaar in bank- en beleggingsdiensten niet ondermijnde. Men ging ervan uit dat er nog steeds een voldoende ruime markt zou bestaan, doordat de makelaar de meest interessante producten aan zijn client zou kunnen aanwijzen, en het statuut op die manier voldoende toegevoegde waarde zou bieden 27. Vanuit de Beroepsvereniging van Zelfstanige Bankagenten was er echter heel wat tegenkanting op dit voorstel. Zonder cashverrichtingen te mogen doorvoeren, zou het ambt van bankmakelaar in de praktijk niet uitgeoefend worden, vreesde men 28. Ook de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen stond negatief ten opzichte van dergelijke verplichting. Door enkel aan exclusief werkende tussenpersonen de mogelijkheid te geven om met cashgelden te werken, werden bankmakelaars de facto als onbetrouwbaar bestempeld, oordeelde zij. Dergelijk onderscheid vonden zij onaanvaardbaar, en bovendien merkten ze het concurrentieel nadeel dat deze regeling met zich zou meebrengen op. Indien een makelaar gedwongen wordt om naar een commercieel distributienetewerk te gaan met zijn client, is de kans reëel dat hij deze cliënt hierna verliest 29. Ook de Association professionnelle des Agents Financiers Independants 30 zag de levensvatbaarheid van het statuut van de makelaar in financiële instrumenten niet in, 26 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, 10. Anderzijds was de hele Europese sector in beweging ten tijde van het ontwerpen van de regeling, en was het Belgische voorstel met zijn amendering niet afwijkend ten opzichte van de rest van Europa. De facto gingen de Belgische makelaars niet in een slechtere concurrentiepositie terecht komen dan hun Europese collega s. Bovendien wordt verwacht dat er op termijn een Europese Richtlijn komt die het statuut van de bankmakelaar zou bepalen, naar analogie met de richtlijn over de verzekeringsmakelaar. 27 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Hierna: APAFI. 11

12 indien deze niet gemachtigd zou worden om zelf rechtstreeks bedragen te innen, of deze terug te betalen aan zijn klanten Verschillende alternatieven werden aangereikt om het cashless werken te vermijden. Voor de APAFI bestond de oplossing er in om het statuut van makelaar cumuleerbaar te maken met dat van agent 32. Zij waarschuwden dat men anders in een situatie zou kunnen terechtkomen waarin het statuut van makelaar enkel voldoende nut zou hebben om opgenomen te worden door verzekeringsmakelaars en bedrijven die bankdiensten als een zeer bijkomstige nevenactiviteit aanbieden 33. Een ander mogelijk alternatief was de creatie van een gemarkeerde rekening die los staat van het vermogen van de bankmakelaar 34. Op die manier zouden de gelden van de client niet opgeëist kunnen worden door de persoonlijke schuldeisers van de makelaar. Ook de creatie van een waarborgfonds om op terug te vallen in geval van wantoestanden werd voorgesteld 35. Door de APAFI werd ook nog een systeem voorgesteld waarbij er voor de cashverrichtingen één huisbank is, en voor de overige verrichtingen de andere banken voor de makelaars Het probleem van de cashverrichtingen speelt niet bij de zelfstandige bankagent, die exclusief gebonden is aan een bank. Wanneer er zich problemen voordoen, kan de client zich immers tot de bank wenden. De bank heeft er bijgevolg alle baat bij om haar agenten aan een degelijke controle te onderwerpen. 24. Het voorstel om de makelaar te verbieden om cashless te werken, was dus geworteld in de nood om de cliënten te beschermen. Indien de verplichte exclusiviteit geheel ging worden afgeschaft, zouden enkele 31 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Zie infra. 33 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Onder andere de Beroepsvereniging van Zelfstanige Bankagenten en de Belgische Vereniging van Banken zagen heil in deze mogelijkheid. 35 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5,

13 bijhorende beschermingsregels ook verdwijnen. Ter bescherming van de client diende niettemin een bepaalde wettelijke exclusiviteit gehandhaafd te worden. Een belangrijk deel van deze diensten bestaan uit cashverrichtringen: het openen en beheren van zicht-, spaar-, of termijnrekeningen. Een sluitende regeling van controle en aansprakelijkheid bij fraude van de makelaar ontbrak evenwel. De kredietinstelling zou niet kunnen aangesproken worden, aangezien zij geen controle zou kunnen verrichten. Het is immers eigen aan het statuut van de makelaars dat zij voor verscheidene kredietinstellingen werken, en aan geen enkele instelling gebonden is. Er diende een afweging gemaakt te worden tussen de belangen van de client, en de voordeligheid om het statuut van makelaar op te nemen voor de tussenpersoon. Aangezien een sluitende controle op de cashverrichtingen van de makelaars als vrijwel onmogelijk ingeschat, en de veiligheid van de spaarder primordiaal bleef, werd geopteerd om als compromis tussen beide belangen te opteren voor een verbod op cashverrichtingen. 1.4 Combinatie van de statuten 25. Tijdens de voorbereidende werken rees de vraag of de statuten van bankmakelaar en bankagent onderling gecombineerd zouden kunnen worden. Aangezien het toenmalige voorstel met betrekking geen volstrekt uitsluitsel bracht, bestond hier enige twijfel over. 26. Er werd evenwel geoordeeld dat zulks niet de bedoeling kon zijn. Dergelijke toelating zou de duidelijkheid voor de consumenten niet ten goede zou komen: deze zouden kunnen twijfelen met welke van beide hoedanigheden van de tussenpersoon ze te maken hebben, en daaraan gekoppeld, op welke bijhorende beschermingsregels zij zich zouden kunnen beroepen Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Zo rees de vraag of deze cumulatie aanvaard diende te worden wanneer de twee verschillende statuten aangenomen worden door onderscheiden rechtspersonen, doch die onder de controle staan van dezelfde persoon. 13

14 Een bijkomende reden om deze cumulatie niet toe te staan kan gevonden worden in de vrees dat het verbod op cashless optreden door bankmakelaars op die manier al te gemakkelijk omzeild zou kunnen worden. Deze combinatie zou bovendien voor moeilijkheden zorgen op het vlak van de boekhouding. Vooreerst verwachtte men hierbij een gebrek aan sluitende en efficiënte controle. Ook de tussenpersoenen zelf zouden daarnaast allicht weinig opgetogen zijn met het feit dat de financiële instelling waarmee zij als exclusieve agent werken - inzage zou kunnen krijgen in zijn commerciële activiteiten uitgeoefend als makelaar tengevolge van die controle. 27. Een andere strekking hield echter vol dat deze punten niet overroepen mochten worden, en dat indien de cumulatie werd toegelaten, dit nog niet hoefde te betekenen dat de financiële instellingen deze in concreto dienden te accepteren: het zou hen nog steeds vrij staan om in de individuele contracten met hun agenten de beperking op te leggen geen producten van concurrerende banken aan te bieden, en aldus contractueel te verbieden het statuut van makelarij op te nemen De verzekeringssector als model 28. Deze moeizame evolutie binnen de banksector stond in schril contract met de situatie in de verzekeringswereld. Daar was immers sinds 1995 reeds een statuut voor de verzekeringstussenpersonen gekomen. Sindsdien werden de mogelijkheden voor de tussenpersoon om als verzekeringsagent, dan wel verzekeringsmakelaar te operen bij wet geregeld. 29. In de verzekeringssector heeft de vraag om de statuten van agent en makelaar te combineren niet in dezelfde mate gespeeld. Het probleem van het cashless werken is er immers minder pertinent. De cliënt zal in deze sector minder snel het slachtoffer worden van drama s veroorzaakt door tussenpersonen die met aan de client verschuldigde, of door deze laatste betaalde gelden, aan de haal gaan. 38 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5,

15 In de wet landverzekeringsovereenkomsten 39 is namelijk bepaald dat wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar betaald wordt, maar aan een verzekeringstussenpersoon, deze betaling eveneens bevrijdend is als de tussenpersoon de betaling gevorderd heeft, en hij hierbij klaarblijkelijk als lasthebber van de verzekeraar optrad 40. Via de Wet van 22 februari werd deze bescherming bovendien uitgebreid. Indien de verzekeraar de door hem uit te keren bedragen niet rechtstreeks betaalt aan de verzekerde of zijn rechthebbenden, dan bevrijdt enkel de werkelijke ontvangst van deze betaling door de verzekerde of zijn rechthebbende de verzekeraar van zijn verplichtingen 42. Tot slot is het op grond van de Europese Richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling niet verplicht om cashless te werken. De mogelijkheid voor de verzekeringstussenpersoon, in het bijzonder de verzekeringsmakelaar, om verzekeringspremies te innen, wordt bepaald in het contract tussen de verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon. De verzekeringsonderneming kan via een contract van lastgeving de makelaar premies laten innen. Indien de makelaar de lastgeving niet correct uitvoert, kan de verzekeringsonderneming de lastgeving terugtrekken, en zal de consument alleszins beschermd zijn via het voormelde artikel 13 van de wet landverzekeringsovereenkomsten 43. Verzekeringsprocedures kunnen bovendien nog extra veiligheidsmaatregelen opleggen ter vrijwaring van belangrijke stortingen. Zo wordt er bij beleggingsverzekeringen vaak voor gezorgd dat de stortingen rechtstreeks van de rekening van de klant naar de rekening van de verzekeringsonderneming gebeuren. Indien zij cash betaald worden, dient de verzekeringstussenpersoon deze vaak onmiddellijk op de rekening van de verzkeringsonderneming te storten, en blijven zij bijgevolg buiten het patrimonium van de verzekeringstussenpersoon. Voor deze beleggingsverzekeringen, waar doorgaans 39 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus Hierna: wet landverzekeringsovereenkomsten. 40 Art. 13, lid 2 wet landverzekeringsovereenkomsten. 41 Wet 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, BS 15 maart Art. 13, derde lid, wet landverzekeringsovereenkomsten. 43 Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5,

16 belangrijke bedragen circuleren, dienen bovendien vaak afzonderlijke gedragscodes gevolgd te worden. Een bijkomende veiligheidsmaatregel zijn de afschrikwekkende sancties waar de wet van 27 maart 1995 in voorziet 44. Een verzekeringstussenpersoon die zich strafrechtelijke inbreuken begaan heeft, kan immers geen bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen aan de CBFA, wat de schrapping als verzekeringstussenpersoon tot gevolg heeft. 30. Ook op andere vlakken is er een wisselwerking tussen de verzekerings- en banksector: de producten uit deze beide sectoren lijken steeds meer en meer op elkaar. Het toezicht op beide sectoren is bovendien sinds 1 januari 2001 al verenigd in de CBFA. Het mag dus geen verbazing opwekken dat de wet van 27 maart 1995 voorbeeld stond bij het uitwerken van het wettelijk statuut van de banktussenpersonen. Even gingen er zelfs stemmen op om te gaan naar een eengemaakt statuut voor verzekerings- en bancaire bemiddeling, doch hieraan werd geen gevolg gegeven. Dit voorstel afkomstig van de CBFA, werd verlaten omdat men vanuit de sectoren teveel verschillen met elkaar ervoer, en dus niet zat te wachten op een dergelijk statuut Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten, Parl.St. Senaat, , nr /5, 9. 16

17 17

18 2. Nader ingaan op het statuut 31. In dit hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van de wet van 22 maart 2006, alsook de procedure en voorwaarden om toegelaten te worden tot de activiteit van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, nader bekeken. 18

19 2. 1 Toepassingsgebied van de wet van 22 maart De wet van 22 maart 2006 creëert bij de benadering van de tussenpersonen dus de tweedeling tussen agenten in bank- en beleggingsdiensten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten. Agenten in bank-en beleggingsdiensten zijn tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten die handelen in naam en voor rekening van één enkele gereglementeerde onderneming 46. Het territorium van de makelaars in bank- en beleggingsdiensten daarentegen wordt afgebakend via negatieve voorwaarden: het zijn immers tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, die geen agent in bank- en beleggingsdiensten mogen zijn, en in de keuze van gereglementeerde onderneming niet gebonden zijn ingevolge een vaste band aan één van deze ondernemingen 47. De tussenpersonen hebben gemeen dat ze zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen zijn, die zelfstandig zijn in de zin van de sociale wetgeving, en werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten uitoefenen, of die wil hebben, zelfs op occasionele basis Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten kan slechts één van beide categorieën ingeschreven zijn: ofwel is hij makelaar in bank- of beleggingsdiensten, ofwel is hij agent in bank- en beleggingsdiensten De activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten die de tussenpersonen kunnen uitoefenen, bestaan in het met elkaar in contact brengen van spaarders en beleggers enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds dit met inbegrip van de promotie - met het oog op het tot stand brengen voor rekening van een gereglementeerde onderneming van enkele specifieke beleggingsdiensten 50. Deze 46 Art. 4, 3 wet van 22 maart Art. 4, 4 wet van 22 maart De MiFID liet zoals supra vermeld de mogelijkheid open voor de lidstaten om een statuut te creëren voor niet gebonden tussenpersonen in beleggingsdiensten. Aangezien voor het publiek bank- en beleggingsdiensten een homogeen dienstenpakket uitmaken, werd er in de Belgische regeling voor geopteerd om deze twee diensten te verenigingen in één statuut: de makelaar voor bank- en beleggingsdiensten. Ook voor de zelfstandige agenten wordt er voorzien in één regime, in plaats van twee onderscheiden statuten. 48 Art. 4, 2 wet van 22 maart Art. 5 1, derde lid wet van 22 maart Art. 4, 1 wet van 22 maart De werkzaamheden rechtstreeks uitgeoefend door een gereglementeerde onderneming, waarvoor zij een vergunning heeft gekregen overeenkomstig de wet 22 maart 1993 op het statuut 19

20 beleggingsdiensten zijn meer bepaald het in ontvangst nemen van deposito s en andere terugbetaalbare gelden 51. Ook het ontvangen en doorgeven van één of meer financiële instrumenten, en het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen, valt hieronder 52. Voorts behoren beleggingsadvies 53 en het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie 54 eveneens tot deze beleggingsdiensten 55. Tot slot zijn ook de verhandeling van effecten van instellingen voor collectieve belegging 56, en kapitalisatieverrichtingen 57 toegelaten beleggingsdiensten. 2.2 Procedure van de inschrijving 35. De tussenpersonen dienen vooraleer zij hun activiteit kunnen aanvatten ingeschreven te zijn in het register van de tussenpersonen. Dit register wordt bijgehouden door de CBFA 58. Het register is onderverdeeld in de categorieën makelaars van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, de wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles of het koninklijk besluit nr december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen, worden niet als bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten beschouwd. 51 Dit in de zin van art. 3, 2, 1) wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. 52 Dit in de zin van art. 46, 1, 1 wet 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 53 Dit in de zin van art. 46, 1, 5 wet 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 54 Dit in de zin van art. 46, 1, 7 wet 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. 55 De relevante nevendiensten uit art. 46, 2 wet 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs behoren ook tot de toegelaten activiteiten. 56 Dit in de zin van art. 3, 14 wet 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 57 Deze in de zin van het koninklijk besluit nr december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen. 58 Het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten kan vrij geconsulteerd worden via Op grond van art. 7, 3, tweede lid wet 22 maart 2006 vermeldt deze website voor elke tussenpersoon de gegevens nodig voor zijn identificatie, de datum van zijn inschrijving, de categorie van tussenpersonen tot dewelke hij behoort, de schrappingsdatum uit het register, indien dit zich voordoet, evenals elk ander gegeven dat de CBFA nuttig acht als inlichting voor de correcte informatie van het publiek. (Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de door de tussenpersoon gehanteerde taal, of, indien aanwezig, de website van de tussenpersoon dit laatste gegeven is evenwel vooralsnog niet opgenomen in het register). Zie infra. 20

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS MAART 2015 1/2015 BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Momentum 1 Edito Beste lezer, PAS JIJ IN ONS PLAATJE? Groeien

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Masterproef voorgelegd tot verkrijging van de graad van Master

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN BIJ DE PLAATSING VAN EFFECTEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie