DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010"

Transcriptie

1 DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 Deutsche Bank AG, naameloze vennootschap opgericht volgens Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Frankfurt am Main (Duitse Bondsrepubliek, Theodor-Heuss-Allee 70 (RC Frankfurt n HRB 30000), handelend via haar bijkantoor gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 17, BTW nr BE RPR Brussel.

2 Dit algemeen reglement vervangt alle vroegere edities

3 Het hiernavolgend Algemeen Reglement der Verrichtingen beheerst de zakenrelaties met ons cliënteel. Cliënten kunnen een exemplaar van dit reglement verkrijgen op aanvraag, alsook raadplegen op onze internet site (www.deutschebank.be). I. Algemene beschikkingen De zakenrelaties tussen de cliënt en de Bank steunen op een wederzijds vertrouwen. De Bank stelt haar organisatie ter beschikking van haar cliënteel met het oog op de uitvoering van de meest verscheidene opdrachten. De cliënt mag ervan overtuigd zijn dat de Bank haar opdrachten met al de nodige zorg zal uitvoeren en, dat zij zijn belangen in elke zaak in de mate van het mogelijke zal vrijwaren. De verscheidenheid van de opdrachten, het grote aantal ervan, alsook de snelheid waarmee zij in de meeste gevallen dienen uitgevoerd te worden vereisen, dat zekere algemene regels worden voorzien, dit met het oog op het vastleggen der wederzijdse rechten en verplichtingen. 1. (1) - In haar verhouding met rechtspersonen, zal de bank de uitvoering van elke opdracht en elke verrichting, van welke aard ook, afhankelijk mogen maken van de voorlegging van de statuten van de rechtspersoon of van de wijzigingsakten, die betrekking hebben op benoemingen en afzettingen en eventuele volmacht wijzigingen van die personen, die gerechtigd zijn de rechtspersoon ten opzicht van de Bank te vertegenwoordigen. De Bank kan van de rechtspersoon op elk ogenblik eisen dat deze haar een volledige lijst zou overmaken van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gegeven, met de juiste aanduiding van de aard van hun machten, alsook alle inlichtingen betreffende de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Elke rechtspersoon, cliënt van de Bank, verplicht er zich toe, uit eigen beweging aan de Bank alle wijzigingen over te maken in de lijst van de personen aan wie bevoegdheid gegeven werd haar te vertegenwoordigen. De identiteit van de personen, die voor het eerst met een vertegenwoordigingsbevoegdheid worden bekleed, dient samen met de juiste omschrijving van hun machten te worden aangeduid. (2) - De Bank zal de uitvoering van elke verrichting en elke opdracht uitgaande van een fysisch persoon, afhankelijk kunnen stellen van het voorleggen van alle documenten die zijn noodzakelijk acht, onder andere deze die haar inlichtingen kunnen verschaffen betreffende de identiteit, de burgerlijke stand, de woonplaats, de rechtsbekwaamheid en de eventuele inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. (3) - De Bank is verplicht de economische rechthebbende(n) van een rechtspersoon te identificeren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de identeit ervan te achterhalen. De identificatie van de rechthebbende(n) heeft betrekking op de naam, voornaam, alsook op geboorte-datum en -plaats en, waar mogelijk, op het adres. De titularis van de rekening verbindt zich ertoe de Bank in kennis te stellen van alle wijzigingen aan00 de lijst van de economische rechthebbende(n). (4) - Als algemene regel dient vooropgesteld dat alle wijzigingen van de in dit artikel vermelde gegevens, onmiddellijk en schriftelijk aan de Bank moeten worden overgemaakt, zelfs al zijn deze wijzigingen gepubliceerd of ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In het tegengestelde geval en behoudens een grove fout begaan door de Bank of door één van haar aangestelden zullen de aan de Bank medegedeelde vertegenwoordigingsmachten voor haar blijven gelden. (5) - De houders van rekeningen of elke andere soort bezitting bij de Bank, zijn ertoe gehouden een model van hun handtekening neer te leggen van bij de aanvraag van hun betrekkingen met de Bank. De modellen der handtekeningen door de rechtspersonen neer te leggen, zijn deze van de personen aan wie bevoegdheid werd gegeven zich ten overstaan van de Bank te verbinden., dit overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake, de statuten en de rechtsgeldig verleende machtsdelegaties. De Bank zal, als een goed huisvader, overgaan tot het nazicht van de handtekeningen op de ontvangen opdrachten, volmachten of toelatingen. Zij neemt nochtans geen enkele verantwoordelijkheid op zich omwille van een eventuele ondoeltreffendheid van dit nazicht of omwille van een vergissing hierbij begaan. (6) - Alle kwijtschriften en ontvangstbewijzen, alsook alle andere documenten, die een verbintenis van de Bank vaststellen, dienen, om tegenstelbaar te zijn aan de Bank, bekleed te zijn met de handtekeningen van de personen, die in dat geval gerechtigd zijn de Bank te verbinden, onverminderd de artikelen 54 en 63 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. (7) - Alle volmachten, die door de cliënt aan derden worden verleend dienen in de Bank te worden neergelegd. Zij kunnen slechts herroepen worden bij middel van een getekende brief. Het herroepingsbericht zal ten overstaan van de Bank enkel uitwerking hebben na afloop van de tweede bankwerdag volgend op de ontvangst van het bericht door op de zetel van het bijkantoor van de Bank te Brussel. De Bank zal niet gehouden zijn eventuele oorzaken van beëindiging van het mandaat, zoals beoogd bij het artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen van de lastgever of lasthebber) na te gaan. De Bank is evenmin gehouden andere beëindigingoorzaken na te gaan. De beëindiging van een mandaat omwille van zulke oorzaken zal ten overstaan van de Bank enkel uitwerking hebben na afloop van de tweede bank werkdag volgend op de dag waarop de Bank er daadwerkelijk in kennis van gesteld werd. (8) - De voor de cliënt bestemde briefwisseling zal hem op zijn kosten worden toegezonden naar het door hem aangeduide adres. Zij zal steeds geldig verzonden zijn wanneer zij naar het door de cliënt laatst aangeduide adres wordt verzonden. Iedere door de Bank aan de cliënt toegezonden schriftelijke mededeling zal geacht worden behoorlijk aan de geadresseerde te zijn toegekomen binnen de gewone verzendingstermijnen van de post. Deze laatste regel is niet van toepassing ingeval de postdiensten vergissingen begaan of ingeval algemene storingen in de postdiensten voorkomen. De briefwisseling wordt geacht toegezonden te zijn indien een geviseerd dubbel van deze briefwisseling zich in handen van de Bank bevindt of indien de verzending bevestigd wordt door een verzendingsmelding of een verzendingslijst geviseerd door één van haar diensten. (9) - Ingeval van rekening geopend op naam van verschillende natuurlijk en/of rechts personen, zal, behoudens tegenbericht van de titularissen, de erop betrekking hebbende briefwisseling geldig toegezonden worden aan

4 één der titularissen van die rekening. Iedere adreswijziging dient schriftelijk aan de Bank te worden meegedeeld. Deze zal er slechts rekening mee houden na het verstrijken van de tweede bankwerkdag volgend op de ontvangst van het bericht. Op uitdrukkelijke en schriftelijke aanvraag van de cliënt kan deze zijn briefwisseling laten domiciliëren bij de Bank. In dat geval bewaart de Bank deze briefwisseling om ze ter zijner beschikking te houden bij het aangeduide loket. De door de Bank aldus bewaarde briefwisseling zal geacht worden rechtmatig aan de cliënt te zijn toegezonden overeenkomstig paragraaf 8 alinea 2 van huidige artikel. Ingeval de briefwisseling ter beschikking wordt gesteld van de cliënt bij het aangeduide loket, verbindt de cliënt er zich toe deze briefwisseling minstens één maal per jaar af te halen. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met het eventueel niet-afhalen of het laattijdig afhalen van de briefwisseling, die aldus ter beschikking van de cliënt wordt gehouden. Behoudens schriftelijke aanvraag van de cliënt, behoudt de Bank zich het recht voor de bij haar gedomicilieerde briefwisseling naar het addres van de cliënt te verzenden, telkens zij het aangewezen acht en dit zonder dat zij die beslissing dient te verrechtvaardigen. (10) - De documenten, die bij de Bank toekomen ondermeer handelseffecten en cheques dienen te worden opgesteld en ondertekend bij middel van onuitwisbare inkt of andere onuitwisbare producten. De Bank is niet verplicht te onderzoeken of onuitwisbare inkt of andere onuitwisbare producten werden gebruikt. De persoon, die een document overmaakt, is verantwoordelijk voor de schade, die voortvloeit uit het gebruik van uitwisbare inkt of andere uitwisbare producten; ingeval ook aan de Bank enige fout kan toegeschreven worden, staat deze enkel in voor haar zware fout of deze van haar aangestelden. 2. (1) - De Bank kan steeds, zelfs na de faling van de cliënt, alle schuldvorderingen, al dan niet eisbaar in Euros of in vreemde munt, die zij bezit ten laste van de cliënt in vergelijking brengen met alle schuldvorderingen, al dan niet invorderbaar, in Euros of in vreemde munt, die de cliënt op haar zou bezitten. De Bank kan naar goeddunken bepalen op welke schuldvorderingen de schuldvergelijking zal doorgevoerd worden. (2) - Behoudens andersluidende overeenkomst, vormen al de rekeningen, zowel in Euro als in vreemde munten, welke ook hun aard en hun eigen modaliteiten zijn, die geopend werden op naam van éénzelfde titularis en die gevoerd worden in één of meerdere zetels van de Bank, slechts de elementen van een enige en ondeelbare rekeningcourant. Bijgevolg heeft de Bank o.a. de mogelijkheid op ieder ogenblik en bij eenvoudig bericht, de creditstanden naar debetrekeningen over te boeken en omgekeerd, evenals de debetstanden van rekeningen in vreemde munten naar debetrekeningen in Euro. In voorkomend geval worden de standen in vreemde munten omgezet in Euro op basis van de wisselkoers van de dag van de overschrijving. (3) - Behalve uitdrukkelijk en schriftelijk tegenstrijdig beding, kan ieder titularis van een geopende rekening en van bezittingen gedeponeerd in naam van verschillende personen (natuurlijke en/of rechtspersonen), er individueel over beschikken. Alle medetitularissen van een rekening zijn solidair gehouden tegenover de Bank, tot terugbetaling van het volledig debetsaldo dat voornoemde rekening zou kunnen vertonen. 3. (1) - De in vreemde munt toegestane kredieten dienen te worden terugbetaald in de munt waarin zij werden toegestaan. De betalingen, uitgevoerd in andere munt, worden beschouwd te zijn gedaan ten titel van waarborg. Evenwel is het aan de Bank toegelaten te allen tijde de toegestane kredieten in vreemde munt, in Euros om te zetten, wanneer de behoorlijke uitvoering niet schijnt verzekerd te zijn omwille van redenen, die niet aan de Bank te wijten zijn. (2) - De titularissen van waarden in vreemde munt in de Bank bijgehouden dragen, naar evenredigheid van hun respectievelijke bezittingen toevertrouwd aan de Bank en tot het bedrag van deze bezittingen, elk nadeel en elke economische en juridische schade, die de globale bezittingen van de Bank, in dezelfde munt zou kunnen ondergaan. De Bank wijst iedere verantwoordelijkheid af voor elk verlies of voor elke schade eventueel voortvloeiend uit de onsbeschikbaarheid, de intrekking of de algehele of gedeeltelijke vermindering van de deposito s van de Bank in de respectievelijke landen, uit hun belasting of uit alle maatregelen, die hun interestloos maken. 4. (1) - Gedurende de gehele duur van de zakenrelaties met de cliënt is het de Bank onherroepelijk toegestaan stortingen en overschrijvingen in geld in het voordeel van de cliënt te aanvaarden. Behalve tegenstrijdig uitdrukkelijk bericht, afzonderlijk overgemaakt naast het overschrijvingsbericht, zal de Bank de mogelijkheid hebben, de door haar gekozen rekening van de begunstigde te crediteren. Ingeval de ontvangen bedragen, sommen in vreemde deviezen zouden zijn, zal de Bank, behalve bij tegenstrijdig bericht, de rekening van de cliënt crediteren met een gelijkwaardig bedrag in Euros indien de Bank voor de cliënt geen rekening in de desbetreffende vreemde munt openhoudt. De omzetting zal uitgevoerd worden aan de marktkoers van de dag van bewerking waarop het bedrag door de Bank kan gebruikt worden. (2) - Iedere rekeningsinschrijving van een bewerking met een onzeker karakter wordt uitgevoerd op voorwaarde van goed gevolg zelfs indien dit beding niet uitdrukkelijk voorzien wordt. Ingeval van niet-verwezenlijking van de voorwaarde van goed gevolg is het de Bank toegelaten van ambtswege en zonder voorafgaandelijk bericht, de inschrijving op de rekening, waarvan sprake, tegen te boeken. De Bank zal al sommen of waarden, die haar werden toevertrouwd naar een door haar gekozen plaats mogen overdragen zonder dat deze overdracht haar verantwoordelijkheid raakt. (3) - Voor de uitvoering van betalingsorders of van orders voor fondsenoverdrachten kan de Bank, bij gebrek aan nauwkeurige instructies, de naar haar mening passende uitvoeringswijze bepalen. (4) - De Bank kan ten allen tijde van ambtswege en zonder voorafgaand bericht overgaan tot de verbetering van de door haar bij vergissing doorgevoerde geschriften, of tot de verbetering van geschriften uitgevoerd zonder in het bezit te zijn van een geldige instructie, die daarop betrekking heeft. Indien tengevolge van zulke verbetering, de rekening van de cliënt een debetsaldo zou vertonen, zal deze toestand rechtens en zonder voorafgaandelijk ingebrekstelling aanleiding geven tot het toepassen van de debetinteresten op uitzonderlijke overschrijdingen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat in zulk geval, het verkeerd geschrift de eventuele rechten en verplichtingen, die aan de oorsprong liggen van het overmaken van het order aan de Bank, niet uitdooft. De Bank kan het rekeningnummer van de begunstigde, aangeduid op de overschrijvingsopdracht, als geloofwaardig beschouwen. Ingeval van vergissing bij

5 overdrachten, voortvloeiend uit de verkeerde of onvolledige vermelding van het rekeningnummer of van de benaming van de rekening, vermeld op de overschrijvingsopdracht, staat de Bank in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. De Bank staat enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden, in verband met de schade voortvloeiend uit de uitvoering van verkeerde of onvolledige orders. (5) - Ingeval van uitvoering van opdrachten, betreffende periodische betalingen of prestaties of met welbepaalde vervaldag, staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. Het bewijs van uitvoering van elke opdracht blijkt geldig uit de inschrijving van de bewerking op het uittreksel van de dagrekening. Dit uittreksel geldt als titel ten voordele van de Bank. 5. (1) - Indien de Bank documenten, die zij ontvangt of aflevert in opdracht van een cliënt, naar hun echtheid, geldigheid of volledigheid dient te onderzoeken of indien zij er een vertaling van moet maken, staat zij enkel in voor hare grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. (2) - De betalingen, uitgevoerd op basis van een documentair krediet, van een kredietbrief of iedere andere opdracht, zullen door de Bank worden uitgevoerd in handen van de persoon, die zij, na een zorgvuldig onderzoek van zijn identiteit, daartoe gerechtigd beschouwt. (3) - Wanneer vreemde documenten aan de Bank worden aangeboden als identiteitsstukken of als rechtvaardiging van een recht, dan zal deze ze zorgvuldig onderzoeken om na te gaan of zij als rechtvaardiging kunnen gelden. Voor wat betreft het onderzoek van deze documenten en hun eventuele vertaling, staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. 6. (1) - De verschillende formulieren, die door de Bank aan de cliënten worden afgeleverd ten einde haar het uitvoeren van de opdrachten te vergemakkelijken, dienen met zorg te worden bewaard ten einde misbruik te vermijden. De Bank verwerpt elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het misbruiken van deze formulieren. De aan de Bank gegeven opdrachten dienen het voorwerp en de modaliteiten van de te verrichten bewerking duidelijk weer te geven. In het voorkomend geval, dienen zij zonder enige dubbelzinnigheid te vermelden of het gaat om wijzigingen, bevestigingen of herhalingen van voorgaande opdrachten. (2) - De Bank behoudt zich het recht voor iedere onvolledige of onnauwkeurige opdracht te weigeren, indien er twijfel bestaat, betreffende het voorwerp van dergelijke opdracht, zal de Bank de opdracht interpreteren en naar beste vermogen uitvoeren zonder enige verantwoordelijkheid op te nemen Telkens wanneer de laattijdige uitvoering van opdrachten, alsook wanneer doorzendingsvergissingen of de laattijdige of verkeerde toezending van berichten desbetreffend nadeel kunnen veroorzaken, is de cliënt ertoe verplicht de Bank daarvan te verwittigen. Indien de opdracht bij middel van een gedrukt formulier wordt gegeven, dient de cliënt de verwittiging afzonderlijk over te maken. In die gevallen is de Bank verantwoordelijk in de mate van haar fout. Indien dergelijke verwitting niet werd overgemaakt, staat de bank enkel in voor haar grove fout of voor de groeve fout van haar aangestelden; de verantwoordelijkheid is nochtans beperkt tot het interestverlies. 8. (1) - De Bank behoudt zich het recht voor de opdrachten, die haar per telefax worden toegezonden uit te stellen, tot de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van deze opdrachten. De bank behoudt zich het recht voor deze schriftelijke bevestiging te eisen door alle middelen, die zij geschikt acht en op kosten van de cliënt. De eventuele verschillen tussen de schriftelijke bevestigingen, uitgaande van de Bank en de mededelingen, die haar per telefoon, telegram, radiogram of telex werden gedaan, dienen onmiddellijk ter kennis van de Bank te worden gebracht. (2) - De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft eventuele vergissingen, vertragingen of weglatingen in de uitvoering van de opdrachten gegeven per telefax. (3) - De Bank behoudt zich het recht voor rekening te houden met buitengerechtelijke verzetten gedaan in haar handen op de waarden van de cliënt, zonder dat zij de verplichting heeft over de gegrondheid van zulk verzet te oordelen. In die gevallen zal de Bank gedurende een beperkte termijn de waarden onbeschikbaar houden ten einde de verzetaanstekende partij toe te laten de vereiste procedure in te leiden De Bank mag, in haar eigen naam, derden belasten met de algehele of gedeeltelijke uitvoering van de bewerkingen, die haar worden toevertrouwd indien zij dit geschikt acht en na eveneens de belangen van de cliënt in overweging te hebben genomen. Indien de Bank toevlucht neemt tot deze mogelijkheid, dan is haar verantwoordelijkheid beperkt tot de keuze en tot de zorgvuldige instructie van de derde, die zij met de uitvoering heeft belast. Wanneer de keuze of de instructie van de derde gedaan is volgens de richtlijn van cliënt, draagt de Bank desbetreffend geen enkele verantwoordelijkheid. De Bank is nochtans verplicht de rechten, die zij tegenover de derde zou hebben, op het verzoek van de cliënt aan hem over te dragen. 10. (1) - De Bank houdt zich ter beschikking van de cliënt om hem naar best vermogen alle inlichtingen en bankadviezen te verschaffen. In verband met de mondeling verstrekte inlichtingen, betreffende de financiële toestand of de solvabiliteit van fysische en rechtspersonen (inlichtingen nopens de solvabiliteit), behoudt de Bank zich het recht voor om onmiddellijk een schriftelijke bevestiging te leveren; deze bevestiging is dan alleen geldig. De inlichtingen, betreffende de solvabiliteit, worden door de Bank verstrekt met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid. In dezelfde mate verwerpt de Bank elke verantwoordelijkheid voor het eventueel niet-vermelden van solvabiliteitsinlichtingen. (2) - Voor alle andere inlichtingen en adviezen, en voor het niet-vertrekken ervan, staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de fout van haar aangestelden Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk tegenstrijd beding, neemt de Bank geen andere verplichtingen op zich, betreffende het beheer, dan deze vermeld in dit algemeen reglement der verrichtingen; meer bepaald is de Bank niet gelast met het verstrekken van inlichtingen aan de cliënt betreffende de dreigende verliezen op de wisselkoersen, de

6 waarde of de waardeloosheid van voorwerpen, die haar worden toevertrouwd De zending van speciën en andere waarden worden door de Bank uitgevoerd, zoals zij het geschikt acht, onder verzekerde of niet-verzekerde omslag en op risico van de cliënt: bij gebrek aan tegenstrijdige overeenkomst zal de Bank de verzendingswijze bepalen rekening houdend met de belangen van de cliënt. De cheques, debetnota s, inningkwijtschriften, effecten en onbetaalde inningdocumenten van alle aard mogen per gewone brief worden toegezonden Indien er een borgstelling of een andere waarborg, door de Bank geleverd in opdracht van of voor rekening van een cliënt, zou aangesproken worden, is de Ban gerechtigd de betaling uit te voeren op het enkel verzoek van de schuldeiser, zonder gerechtelijke procedure. 14. (1) - De Bank geeft, minstens éénmaal per jaar, een slotrekening. (2) - Boven de interesten, taksen en commissielonen, overeengekomen of bepaald volgens de gebruiken, draagt de cliënt alle uitgaven en bijkomende kosten in verband met zijn zakenrelaties met de Bank, ondermeer de belastingen, de verzekeringskosten, de telefoon, de telex- en telegramkosten, alsook de postkosten. (3) - Wanneer een cliënt, zonder voorafgaandelijk toestemming, gebruik maakt van een krediet boven het toegelaten bedrag of na de toegestane datum (ongedekte rekening), dient hij de interesten, taksen en commissielonen op het ongedekte gedeelte, bepaald door het filiaal waar zijn rekeningen worden gehouden, al naar gelang de markttoestand te dragen in plaats van aan eventueel lager overeengekomen voorwaarden. (4) - Voor de bankdiensten, geleverd buiten de klassieke diensten bij de verlening van een krediet, of voor diensten, die speciaal in opdracht of in het belang van een cliënt werden geleverd, kan een passende vergoeding volgens de marktgebruiken worden gevraagd. Indien de Bank handelt zonder opdracht van de cliënt maar in zijn belang, dan zal de Bank pogen de cliënt op voorhand in te lichten, in de mate dat dit opportuun is. Voor iedere genomen maatregel en prestatie veroorzaakt door de ontbinding van een kredietoperatie welke niet overeenstemt met het contract, door het niet eerbiedigen van het contract door de cliënt of nog door de gedwongen uitvoeringsmaatregelen, genomen door derden tegen de cliënt, kan de Bank een passende vergoeding eisen, overeenkomstig de marktgebruiken. (5) - De bank kan op ieder ogenblik gedurende de looptijd van een krediet de interestvoorwaarden en de kommissie lonen wijzigen en behoudt zich het recht voor van ze op om het even welke wijze aan de cliënten mede te delen en o.a.: per gewone brief met of zonder akkoordafschrift, per bericht gevoegd bij de rekeninguittreksels of door een mededeling gedrukt op de uittreksels zelf De cliënt is ertoe gehouden de juistheid en de volledigheid van elke slotrekening, en factuur, alsook van andere rekeningen en berichten na te gaan. De eventuele klachten met betrekking tot de slotrekeningen of titelopgaven dienen bij de Bank te worden ingediend binnen een termijn van één maand, na de dag van hun ontvangst door de cliënt. Iedere andere klacht dient zonder verwijl te worden ingediend. Elke afwezigheid van klacht binnen de nuttige termijn, geldt als goedkeuring. Onder voorbehoud van de beschikkingen van huidig artikel, dienen de rekeningsuittreksels door de Bank opgesteld, qua inhoud, als geloofwaardig te worden beschouwd, zowel voor wat betreft de hoofdsom als voor wat betreft de interesten, commissielonen, belastingen en taksen en andere erop voorkomende elementen Ingeval de cliënt geen bericht zou ontvangen, betreffende de opdrachten van alle aard, die hij aan de Bank zou hebben gegeven of omtrent verwachte betalingen of zendingen, dan moet hij de Bank daarvan onmiddellijk inlichten Behoudens tegenstrijdig beding kunnen de cliënt en de Bank naar goeddunken en eenzijdig een einde stellen aan een deel of het geheel van hun zakenrelaties met voortdurend karakter. Zelfs in het geval van zulke overeenkomst, kan dit recht te allen tijde uitgeoefend worden op grond van dringende redenen: de Bank kan dit recht ondermeer uitoefenen, indien de cliënt onjuiste inlichtingen verschaft over zijn financiële toestand of indien zijn vermogen gevoelig vermindert of aan ernstige risico s is blootgesteld of nog indien de cliënt niet binnen een redelijke termijn voldoet aan het verzoek van de Bank om zekerheden te stellen of te verhogen. 18. (1) - Bij het beëindigen van de zakenrelaties is het saldo van elke lopende rekening van de cliënt onmiddellijk eisbaar. Vanaf dit ogenblik is het artikel 14 alinea 3 toepasselijk op de interesten, taksen en commissielonen. De cliënt is daarenboven gehouden de Bank te ontlasten van alle verbintenissen die zij voor hem krachtens zijn opdracht heft aangegaan en de cliënt zal de gebruikelijke bankwaarborgen moeten verstrekken tot op het ogenblik van zijn vrijstelling. De Bank kan eveneens overgaan tot het opzeggen van de contractuele verbintenissen en er andere vereffen, inzonderheid deze in vreemde munt. Zij mag bovendien het bedrag van de verdisconteerde wissels opnieuw debiteren. (2) - Tenslotte kan de Bank door een overdracht of vervoer naar haar keuze, alle eventuele creditsaldi op kosten en risico van de cliënt aan hem overmaken of ter zijner beschikking houden. (3) - Het huidig Algemeen Reglement er Verrichtingen blijft in voege, ook na het beëindigen van de zakenrelaties, tot op het ogenblik van hun definitieve vereffening. 19. (1) - De Bank kan, te allen tijde, de cliënt verzoeken in haar voordeel bankzekerheden te stellen of bestaande zekerheden te verhogen ten einde zijn verbintenissen, zelfs voorwaardelijke of termijnverbintenissen, te waarborgen. (2) - Alle bedragen of waarden van welke aard ook, door de Bank weerhouden voor rekening van een cliënt, waarborgen, bij voorrang, zijn verbintenissen, zelfs voorwaardelijke of termijnverbintenissen, tegenover de Bank. (3) - Ingeval van weigering van de cliënt, zijn verbintenissen na te leven, of ingeval van vertraging bij het naleven ervan tegenover de Bank, is de Bank gerechtigd de voornoemde waarden te weerhouden en te realiseren; de

7 opbrengst ervan zal van ambtswege aangewend worden ter aanzuivering der verbintenissen, waarin begrepen de interesten, kosten en bijbehoren, van de cliënt tegenover de Bank. (4) - Bovendien zal de Bank de mogelijkheid hebben iedere prestatie, waartoe zij gehouden is te schorsen, door iedere schuldvordering, zelfs voorwaardelijke of termijnvorderingen, in te roepen die zij tegenover de cliënt bezit, zelfs indien deze vorderingen niet op dezelfde juridische verhoudingen zijn gesteund. (5) - Het behoort de cliënt toe, elf de nodige maatregelen te nemen voor de bewaring en het veilig stellen van alle voorwerpen en rechten, aan de Bank overhandigd ten titel van zekerheid, en zelf te zorgen voor de inning van de schuldvorderingen, schulden en grondrenten, dienend als zekerheid voor de Bank. Het behoort de cliënt tevens toe de Bank op de hoogste te houden van iedere gebeurtenis in dat verband. (6) - Ingeval de totale waarde der sommen, waarden en voorwerpen, aan de Bank overhandigd ten titel van zekerheid, het bedrag van de overeengekomen dekking aanmerkelijk en definitief zou overschrijden, kan de cliënt aan de Bank vragen dat zij hem een gedeelte zou teruggeven voor zover de overeengekomen dekking verzekerd blijft. In dit geval zal de Bank de vrij te geven voorwerpen, sommen en waarden kiezen. Ingeval partijen geen welbepaald dekkingsbedrag overeengekomen waren, zal deze vrijgeving op grond van de billijkheid verwezenlijk worden in verhouding met de door de cliënt aangegane verbintenissen De cliënt is ertoe gehouden de Bank onmiddellijk in te lichten over zijn eventuele onbekwaamheid om te beschikken. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade, die zou voortvloeien uit de niet-mededeling of uit een laattijdige mededeling door de cliënt of dienst lasthebber van zulk een onbekwaamheid. 21. (1) - In het geval de Bank, overeenkomstig de wet, een verantwoordelijkheid dient te dragen voor een ander, dan staat de Bank slechts daarbij in voor de grove fouten begaan door de personen voor wie zijzelf moet instaan. (2) - De bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit beslissingen van Belgische of vreemde overheden, ondermeer inzake wisselcontrole of kredietbeperkingen. Hetzelfde geldt voor de eventuele schade voortvloeiend uit de gedeeltelijke of gehele desorganisatie van de diensten van de Bank tengevolge van oorlog, brand, stakingen, hierin begrepen deze van haar personeel, lock-out, gewapende overvallen, vergissingen of vertragingen te wijten aan andere financiële organismen, inbegrepen de Posterijen of iedere andere derde, alsook aan de verbreking van elektronische, telefonische of telegraafverbindingen. (3) - De Bank verwerpt iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade voortvloeiend uit de al dan niet tijdelijke buitendienststelling van haar computers, uit te vernietiging of het wegvegen van de door de computers opgenomen gegevens of uit het bedrieglijk gebruik van die computers door derden. Bovendien zal de bank niet gehouden zijn voor de niet-uitvoering of voor de laattijdige gebrekkige uitvoering van verbintenissen, indien deze toestand te wijten is aan omstandigheden, die haar vreemd zijn en waarvan zij de gevolgen niet heeft kunnen voorkomen of beletten door normaal met zorg op te treden en dit ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren. Dit alles onverminderd de andere beschikkingen van huidig reglement en onverminderd de met de cliënt aangegane verbintenissen. 22. (1) - Alle verbintenissen van beide partijen worden uitgevoerd in de kantoren van het filiaal waar de rekeningen worden gehouden. (2) - Behalve tegenstrijdige overeenkomst worden alle relaties tussen de cliënt en de Bank door het Belgisch recht beheerst. (3) - Alle geschillen, die betrekking hebben op de zakenrelaties tussen de cliënt en de Bank behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken in wiens rechtsgebied het filiaal zich bevindt, onverminderd het recht van de Bank deze geschillen voor een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te brengen. 23. (1) - Het huidige Algemeen Reglement der Verrichtingen wordt aangevuld met bijzonder voorwaarden, die betrekking hebben op welbepaalde bewerkingen zoals ondermeer deze in verband met cheques, depositogelden, kredietopeningen, enz. Bovendien zijn de eenvormige regels en gebruiken, met betrekking op documentaire kredieten en de Uniforme Regels voor incassi opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, van beslissend belang alsook de uniforme Regels voor Waarborgen op aanvraag(brochure 458 van 1992). (2) - De wijzigingen aan dit Algemeen Reglement der Verrichtingen en aan de bijzondere voorwaarden zullen aan de cliënt, door middel van een schriftelijke mededeling bekend gemaakt worden, telkens deze wijzigingen van aard zijn het Algemeen Reglement diepgaand te beïnvloeden; in alle andere gevallen zullen zij bij middel van een uitdrukkelijk bericht worden medegedeeld. Deze wijzigingen zullen geacht worden aanvaard te zijn, indien de cliënt daartegen geen schriftelijk verzet heft aangetekend. Op het ogenblik van deze mededeling zal de Bank dit gevolg speciaal vermelden. Het verzet van de cliënt moet bij de Bank toekomen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de mededeling van de wijziging.

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie