DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010"

Transcriptie

1 DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 Deutsche Bank AG, naameloze vennootschap opgericht volgens Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Frankfurt am Main (Duitse Bondsrepubliek, Theodor-Heuss-Allee 70 (RC Frankfurt n HRB 30000), handelend via haar bijkantoor gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 17, BTW nr BE RPR Brussel.

2 Dit algemeen reglement vervangt alle vroegere edities

3 Het hiernavolgend Algemeen Reglement der Verrichtingen beheerst de zakenrelaties met ons cliënteel. Cliënten kunnen een exemplaar van dit reglement verkrijgen op aanvraag, alsook raadplegen op onze internet site (www.deutschebank.be). I. Algemene beschikkingen De zakenrelaties tussen de cliënt en de Bank steunen op een wederzijds vertrouwen. De Bank stelt haar organisatie ter beschikking van haar cliënteel met het oog op de uitvoering van de meest verscheidene opdrachten. De cliënt mag ervan overtuigd zijn dat de Bank haar opdrachten met al de nodige zorg zal uitvoeren en, dat zij zijn belangen in elke zaak in de mate van het mogelijke zal vrijwaren. De verscheidenheid van de opdrachten, het grote aantal ervan, alsook de snelheid waarmee zij in de meeste gevallen dienen uitgevoerd te worden vereisen, dat zekere algemene regels worden voorzien, dit met het oog op het vastleggen der wederzijdse rechten en verplichtingen. 1. (1) - In haar verhouding met rechtspersonen, zal de bank de uitvoering van elke opdracht en elke verrichting, van welke aard ook, afhankelijk mogen maken van de voorlegging van de statuten van de rechtspersoon of van de wijzigingsakten, die betrekking hebben op benoemingen en afzettingen en eventuele volmacht wijzigingen van die personen, die gerechtigd zijn de rechtspersoon ten opzicht van de Bank te vertegenwoordigen. De Bank kan van de rechtspersoon op elk ogenblik eisen dat deze haar een volledige lijst zou overmaken van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gegeven, met de juiste aanduiding van de aard van hun machten, alsook alle inlichtingen betreffende de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Elke rechtspersoon, cliënt van de Bank, verplicht er zich toe, uit eigen beweging aan de Bank alle wijzigingen over te maken in de lijst van de personen aan wie bevoegdheid gegeven werd haar te vertegenwoordigen. De identiteit van de personen, die voor het eerst met een vertegenwoordigingsbevoegdheid worden bekleed, dient samen met de juiste omschrijving van hun machten te worden aangeduid. (2) - De Bank zal de uitvoering van elke verrichting en elke opdracht uitgaande van een fysisch persoon, afhankelijk kunnen stellen van het voorleggen van alle documenten die zijn noodzakelijk acht, onder andere deze die haar inlichtingen kunnen verschaffen betreffende de identiteit, de burgerlijke stand, de woonplaats, de rechtsbekwaamheid en de eventuele inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. (3) - De Bank is verplicht de economische rechthebbende(n) van een rechtspersoon te identificeren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de identeit ervan te achterhalen. De identificatie van de rechthebbende(n) heeft betrekking op de naam, voornaam, alsook op geboorte-datum en -plaats en, waar mogelijk, op het adres. De titularis van de rekening verbindt zich ertoe de Bank in kennis te stellen van alle wijzigingen aan00 de lijst van de economische rechthebbende(n). (4) - Als algemene regel dient vooropgesteld dat alle wijzigingen van de in dit artikel vermelde gegevens, onmiddellijk en schriftelijk aan de Bank moeten worden overgemaakt, zelfs al zijn deze wijzigingen gepubliceerd of ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In het tegengestelde geval en behoudens een grove fout begaan door de Bank of door één van haar aangestelden zullen de aan de Bank medegedeelde vertegenwoordigingsmachten voor haar blijven gelden. (5) - De houders van rekeningen of elke andere soort bezitting bij de Bank, zijn ertoe gehouden een model van hun handtekening neer te leggen van bij de aanvraag van hun betrekkingen met de Bank. De modellen der handtekeningen door de rechtspersonen neer te leggen, zijn deze van de personen aan wie bevoegdheid werd gegeven zich ten overstaan van de Bank te verbinden., dit overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake, de statuten en de rechtsgeldig verleende machtsdelegaties. De Bank zal, als een goed huisvader, overgaan tot het nazicht van de handtekeningen op de ontvangen opdrachten, volmachten of toelatingen. Zij neemt nochtans geen enkele verantwoordelijkheid op zich omwille van een eventuele ondoeltreffendheid van dit nazicht of omwille van een vergissing hierbij begaan. (6) - Alle kwijtschriften en ontvangstbewijzen, alsook alle andere documenten, die een verbintenis van de Bank vaststellen, dienen, om tegenstelbaar te zijn aan de Bank, bekleed te zijn met de handtekeningen van de personen, die in dat geval gerechtigd zijn de Bank te verbinden, onverminderd de artikelen 54 en 63 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. (7) - Alle volmachten, die door de cliënt aan derden worden verleend dienen in de Bank te worden neergelegd. Zij kunnen slechts herroepen worden bij middel van een getekende brief. Het herroepingsbericht zal ten overstaan van de Bank enkel uitwerking hebben na afloop van de tweede bankwerdag volgend op de ontvangst van het bericht door op de zetel van het bijkantoor van de Bank te Brussel. De Bank zal niet gehouden zijn eventuele oorzaken van beëindiging van het mandaat, zoals beoogd bij het artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek (overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen van de lastgever of lasthebber) na te gaan. De Bank is evenmin gehouden andere beëindigingoorzaken na te gaan. De beëindiging van een mandaat omwille van zulke oorzaken zal ten overstaan van de Bank enkel uitwerking hebben na afloop van de tweede bank werkdag volgend op de dag waarop de Bank er daadwerkelijk in kennis van gesteld werd. (8) - De voor de cliënt bestemde briefwisseling zal hem op zijn kosten worden toegezonden naar het door hem aangeduide adres. Zij zal steeds geldig verzonden zijn wanneer zij naar het door de cliënt laatst aangeduide adres wordt verzonden. Iedere door de Bank aan de cliënt toegezonden schriftelijke mededeling zal geacht worden behoorlijk aan de geadresseerde te zijn toegekomen binnen de gewone verzendingstermijnen van de post. Deze laatste regel is niet van toepassing ingeval de postdiensten vergissingen begaan of ingeval algemene storingen in de postdiensten voorkomen. De briefwisseling wordt geacht toegezonden te zijn indien een geviseerd dubbel van deze briefwisseling zich in handen van de Bank bevindt of indien de verzending bevestigd wordt door een verzendingsmelding of een verzendingslijst geviseerd door één van haar diensten. (9) - Ingeval van rekening geopend op naam van verschillende natuurlijk en/of rechts personen, zal, behoudens tegenbericht van de titularissen, de erop betrekking hebbende briefwisseling geldig toegezonden worden aan

4 één der titularissen van die rekening. Iedere adreswijziging dient schriftelijk aan de Bank te worden meegedeeld. Deze zal er slechts rekening mee houden na het verstrijken van de tweede bankwerkdag volgend op de ontvangst van het bericht. Op uitdrukkelijke en schriftelijke aanvraag van de cliënt kan deze zijn briefwisseling laten domiciliëren bij de Bank. In dat geval bewaart de Bank deze briefwisseling om ze ter zijner beschikking te houden bij het aangeduide loket. De door de Bank aldus bewaarde briefwisseling zal geacht worden rechtmatig aan de cliënt te zijn toegezonden overeenkomstig paragraaf 8 alinea 2 van huidige artikel. Ingeval de briefwisseling ter beschikking wordt gesteld van de cliënt bij het aangeduide loket, verbindt de cliënt er zich toe deze briefwisseling minstens één maal per jaar af te halen. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met het eventueel niet-afhalen of het laattijdig afhalen van de briefwisseling, die aldus ter beschikking van de cliënt wordt gehouden. Behoudens schriftelijke aanvraag van de cliënt, behoudt de Bank zich het recht voor de bij haar gedomicilieerde briefwisseling naar het addres van de cliënt te verzenden, telkens zij het aangewezen acht en dit zonder dat zij die beslissing dient te verrechtvaardigen. (10) - De documenten, die bij de Bank toekomen ondermeer handelseffecten en cheques dienen te worden opgesteld en ondertekend bij middel van onuitwisbare inkt of andere onuitwisbare producten. De Bank is niet verplicht te onderzoeken of onuitwisbare inkt of andere onuitwisbare producten werden gebruikt. De persoon, die een document overmaakt, is verantwoordelijk voor de schade, die voortvloeit uit het gebruik van uitwisbare inkt of andere uitwisbare producten; ingeval ook aan de Bank enige fout kan toegeschreven worden, staat deze enkel in voor haar zware fout of deze van haar aangestelden. 2. (1) - De Bank kan steeds, zelfs na de faling van de cliënt, alle schuldvorderingen, al dan niet eisbaar in Euros of in vreemde munt, die zij bezit ten laste van de cliënt in vergelijking brengen met alle schuldvorderingen, al dan niet invorderbaar, in Euros of in vreemde munt, die de cliënt op haar zou bezitten. De Bank kan naar goeddunken bepalen op welke schuldvorderingen de schuldvergelijking zal doorgevoerd worden. (2) - Behoudens andersluidende overeenkomst, vormen al de rekeningen, zowel in Euro als in vreemde munten, welke ook hun aard en hun eigen modaliteiten zijn, die geopend werden op naam van éénzelfde titularis en die gevoerd worden in één of meerdere zetels van de Bank, slechts de elementen van een enige en ondeelbare rekeningcourant. Bijgevolg heeft de Bank o.a. de mogelijkheid op ieder ogenblik en bij eenvoudig bericht, de creditstanden naar debetrekeningen over te boeken en omgekeerd, evenals de debetstanden van rekeningen in vreemde munten naar debetrekeningen in Euro. In voorkomend geval worden de standen in vreemde munten omgezet in Euro op basis van de wisselkoers van de dag van de overschrijving. (3) - Behalve uitdrukkelijk en schriftelijk tegenstrijdig beding, kan ieder titularis van een geopende rekening en van bezittingen gedeponeerd in naam van verschillende personen (natuurlijke en/of rechtspersonen), er individueel over beschikken. Alle medetitularissen van een rekening zijn solidair gehouden tegenover de Bank, tot terugbetaling van het volledig debetsaldo dat voornoemde rekening zou kunnen vertonen. 3. (1) - De in vreemde munt toegestane kredieten dienen te worden terugbetaald in de munt waarin zij werden toegestaan. De betalingen, uitgevoerd in andere munt, worden beschouwd te zijn gedaan ten titel van waarborg. Evenwel is het aan de Bank toegelaten te allen tijde de toegestane kredieten in vreemde munt, in Euros om te zetten, wanneer de behoorlijke uitvoering niet schijnt verzekerd te zijn omwille van redenen, die niet aan de Bank te wijten zijn. (2) - De titularissen van waarden in vreemde munt in de Bank bijgehouden dragen, naar evenredigheid van hun respectievelijke bezittingen toevertrouwd aan de Bank en tot het bedrag van deze bezittingen, elk nadeel en elke economische en juridische schade, die de globale bezittingen van de Bank, in dezelfde munt zou kunnen ondergaan. De Bank wijst iedere verantwoordelijkheid af voor elk verlies of voor elke schade eventueel voortvloeiend uit de onsbeschikbaarheid, de intrekking of de algehele of gedeeltelijke vermindering van de deposito s van de Bank in de respectievelijke landen, uit hun belasting of uit alle maatregelen, die hun interestloos maken. 4. (1) - Gedurende de gehele duur van de zakenrelaties met de cliënt is het de Bank onherroepelijk toegestaan stortingen en overschrijvingen in geld in het voordeel van de cliënt te aanvaarden. Behalve tegenstrijdig uitdrukkelijk bericht, afzonderlijk overgemaakt naast het overschrijvingsbericht, zal de Bank de mogelijkheid hebben, de door haar gekozen rekening van de begunstigde te crediteren. Ingeval de ontvangen bedragen, sommen in vreemde deviezen zouden zijn, zal de Bank, behalve bij tegenstrijdig bericht, de rekening van de cliënt crediteren met een gelijkwaardig bedrag in Euros indien de Bank voor de cliënt geen rekening in de desbetreffende vreemde munt openhoudt. De omzetting zal uitgevoerd worden aan de marktkoers van de dag van bewerking waarop het bedrag door de Bank kan gebruikt worden. (2) - Iedere rekeningsinschrijving van een bewerking met een onzeker karakter wordt uitgevoerd op voorwaarde van goed gevolg zelfs indien dit beding niet uitdrukkelijk voorzien wordt. Ingeval van niet-verwezenlijking van de voorwaarde van goed gevolg is het de Bank toegelaten van ambtswege en zonder voorafgaandelijk bericht, de inschrijving op de rekening, waarvan sprake, tegen te boeken. De Bank zal al sommen of waarden, die haar werden toevertrouwd naar een door haar gekozen plaats mogen overdragen zonder dat deze overdracht haar verantwoordelijkheid raakt. (3) - Voor de uitvoering van betalingsorders of van orders voor fondsenoverdrachten kan de Bank, bij gebrek aan nauwkeurige instructies, de naar haar mening passende uitvoeringswijze bepalen. (4) - De Bank kan ten allen tijde van ambtswege en zonder voorafgaand bericht overgaan tot de verbetering van de door haar bij vergissing doorgevoerde geschriften, of tot de verbetering van geschriften uitgevoerd zonder in het bezit te zijn van een geldige instructie, die daarop betrekking heeft. Indien tengevolge van zulke verbetering, de rekening van de cliënt een debetsaldo zou vertonen, zal deze toestand rechtens en zonder voorafgaandelijk ingebrekstelling aanleiding geven tot het toepassen van de debetinteresten op uitzonderlijke overschrijdingen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat in zulk geval, het verkeerd geschrift de eventuele rechten en verplichtingen, die aan de oorsprong liggen van het overmaken van het order aan de Bank, niet uitdooft. De Bank kan het rekeningnummer van de begunstigde, aangeduid op de overschrijvingsopdracht, als geloofwaardig beschouwen. Ingeval van vergissing bij

5 overdrachten, voortvloeiend uit de verkeerde of onvolledige vermelding van het rekeningnummer of van de benaming van de rekening, vermeld op de overschrijvingsopdracht, staat de Bank in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. De Bank staat enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden, in verband met de schade voortvloeiend uit de uitvoering van verkeerde of onvolledige orders. (5) - Ingeval van uitvoering van opdrachten, betreffende periodische betalingen of prestaties of met welbepaalde vervaldag, staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. Het bewijs van uitvoering van elke opdracht blijkt geldig uit de inschrijving van de bewerking op het uittreksel van de dagrekening. Dit uittreksel geldt als titel ten voordele van de Bank. 5. (1) - Indien de Bank documenten, die zij ontvangt of aflevert in opdracht van een cliënt, naar hun echtheid, geldigheid of volledigheid dient te onderzoeken of indien zij er een vertaling van moet maken, staat zij enkel in voor hare grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. (2) - De betalingen, uitgevoerd op basis van een documentair krediet, van een kredietbrief of iedere andere opdracht, zullen door de Bank worden uitgevoerd in handen van de persoon, die zij, na een zorgvuldig onderzoek van zijn identiteit, daartoe gerechtigd beschouwt. (3) - Wanneer vreemde documenten aan de Bank worden aangeboden als identiteitsstukken of als rechtvaardiging van een recht, dan zal deze ze zorgvuldig onderzoeken om na te gaan of zij als rechtvaardiging kunnen gelden. Voor wat betreft het onderzoek van deze documenten en hun eventuele vertaling, staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden. 6. (1) - De verschillende formulieren, die door de Bank aan de cliënten worden afgeleverd ten einde haar het uitvoeren van de opdrachten te vergemakkelijken, dienen met zorg te worden bewaard ten einde misbruik te vermijden. De Bank verwerpt elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het misbruiken van deze formulieren. De aan de Bank gegeven opdrachten dienen het voorwerp en de modaliteiten van de te verrichten bewerking duidelijk weer te geven. In het voorkomend geval, dienen zij zonder enige dubbelzinnigheid te vermelden of het gaat om wijzigingen, bevestigingen of herhalingen van voorgaande opdrachten. (2) - De Bank behoudt zich het recht voor iedere onvolledige of onnauwkeurige opdracht te weigeren, indien er twijfel bestaat, betreffende het voorwerp van dergelijke opdracht, zal de Bank de opdracht interpreteren en naar beste vermogen uitvoeren zonder enige verantwoordelijkheid op te nemen Telkens wanneer de laattijdige uitvoering van opdrachten, alsook wanneer doorzendingsvergissingen of de laattijdige of verkeerde toezending van berichten desbetreffend nadeel kunnen veroorzaken, is de cliënt ertoe verplicht de Bank daarvan te verwittigen. Indien de opdracht bij middel van een gedrukt formulier wordt gegeven, dient de cliënt de verwittiging afzonderlijk over te maken. In die gevallen is de Bank verantwoordelijk in de mate van haar fout. Indien dergelijke verwitting niet werd overgemaakt, staat de bank enkel in voor haar grove fout of voor de groeve fout van haar aangestelden; de verantwoordelijkheid is nochtans beperkt tot het interestverlies. 8. (1) - De Bank behoudt zich het recht voor de opdrachten, die haar per telefax worden toegezonden uit te stellen, tot de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van deze opdrachten. De bank behoudt zich het recht voor deze schriftelijke bevestiging te eisen door alle middelen, die zij geschikt acht en op kosten van de cliënt. De eventuele verschillen tussen de schriftelijke bevestigingen, uitgaande van de Bank en de mededelingen, die haar per telefoon, telegram, radiogram of telex werden gedaan, dienen onmiddellijk ter kennis van de Bank te worden gebracht. (2) - De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft eventuele vergissingen, vertragingen of weglatingen in de uitvoering van de opdrachten gegeven per telefax. (3) - De Bank behoudt zich het recht voor rekening te houden met buitengerechtelijke verzetten gedaan in haar handen op de waarden van de cliënt, zonder dat zij de verplichting heeft over de gegrondheid van zulk verzet te oordelen. In die gevallen zal de Bank gedurende een beperkte termijn de waarden onbeschikbaar houden ten einde de verzetaanstekende partij toe te laten de vereiste procedure in te leiden De Bank mag, in haar eigen naam, derden belasten met de algehele of gedeeltelijke uitvoering van de bewerkingen, die haar worden toevertrouwd indien zij dit geschikt acht en na eveneens de belangen van de cliënt in overweging te hebben genomen. Indien de Bank toevlucht neemt tot deze mogelijkheid, dan is haar verantwoordelijkheid beperkt tot de keuze en tot de zorgvuldige instructie van de derde, die zij met de uitvoering heeft belast. Wanneer de keuze of de instructie van de derde gedaan is volgens de richtlijn van cliënt, draagt de Bank desbetreffend geen enkele verantwoordelijkheid. De Bank is nochtans verplicht de rechten, die zij tegenover de derde zou hebben, op het verzoek van de cliënt aan hem over te dragen. 10. (1) - De Bank houdt zich ter beschikking van de cliënt om hem naar best vermogen alle inlichtingen en bankadviezen te verschaffen. In verband met de mondeling verstrekte inlichtingen, betreffende de financiële toestand of de solvabiliteit van fysische en rechtspersonen (inlichtingen nopens de solvabiliteit), behoudt de Bank zich het recht voor om onmiddellijk een schriftelijke bevestiging te leveren; deze bevestiging is dan alleen geldig. De inlichtingen, betreffende de solvabiliteit, worden door de Bank verstrekt met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid. In dezelfde mate verwerpt de Bank elke verantwoordelijkheid voor het eventueel niet-vermelden van solvabiliteitsinlichtingen. (2) - Voor alle andere inlichtingen en adviezen, en voor het niet-vertrekken ervan, staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de fout van haar aangestelden Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk tegenstrijd beding, neemt de Bank geen andere verplichtingen op zich, betreffende het beheer, dan deze vermeld in dit algemeen reglement der verrichtingen; meer bepaald is de Bank niet gelast met het verstrekken van inlichtingen aan de cliënt betreffende de dreigende verliezen op de wisselkoersen, de

6 waarde of de waardeloosheid van voorwerpen, die haar worden toevertrouwd De zending van speciën en andere waarden worden door de Bank uitgevoerd, zoals zij het geschikt acht, onder verzekerde of niet-verzekerde omslag en op risico van de cliënt: bij gebrek aan tegenstrijdige overeenkomst zal de Bank de verzendingswijze bepalen rekening houdend met de belangen van de cliënt. De cheques, debetnota s, inningkwijtschriften, effecten en onbetaalde inningdocumenten van alle aard mogen per gewone brief worden toegezonden Indien er een borgstelling of een andere waarborg, door de Bank geleverd in opdracht van of voor rekening van een cliënt, zou aangesproken worden, is de Ban gerechtigd de betaling uit te voeren op het enkel verzoek van de schuldeiser, zonder gerechtelijke procedure. 14. (1) - De Bank geeft, minstens éénmaal per jaar, een slotrekening. (2) - Boven de interesten, taksen en commissielonen, overeengekomen of bepaald volgens de gebruiken, draagt de cliënt alle uitgaven en bijkomende kosten in verband met zijn zakenrelaties met de Bank, ondermeer de belastingen, de verzekeringskosten, de telefoon, de telex- en telegramkosten, alsook de postkosten. (3) - Wanneer een cliënt, zonder voorafgaandelijk toestemming, gebruik maakt van een krediet boven het toegelaten bedrag of na de toegestane datum (ongedekte rekening), dient hij de interesten, taksen en commissielonen op het ongedekte gedeelte, bepaald door het filiaal waar zijn rekeningen worden gehouden, al naar gelang de markttoestand te dragen in plaats van aan eventueel lager overeengekomen voorwaarden. (4) - Voor de bankdiensten, geleverd buiten de klassieke diensten bij de verlening van een krediet, of voor diensten, die speciaal in opdracht of in het belang van een cliënt werden geleverd, kan een passende vergoeding volgens de marktgebruiken worden gevraagd. Indien de Bank handelt zonder opdracht van de cliënt maar in zijn belang, dan zal de Bank pogen de cliënt op voorhand in te lichten, in de mate dat dit opportuun is. Voor iedere genomen maatregel en prestatie veroorzaakt door de ontbinding van een kredietoperatie welke niet overeenstemt met het contract, door het niet eerbiedigen van het contract door de cliënt of nog door de gedwongen uitvoeringsmaatregelen, genomen door derden tegen de cliënt, kan de Bank een passende vergoeding eisen, overeenkomstig de marktgebruiken. (5) - De bank kan op ieder ogenblik gedurende de looptijd van een krediet de interestvoorwaarden en de kommissie lonen wijzigen en behoudt zich het recht voor van ze op om het even welke wijze aan de cliënten mede te delen en o.a.: per gewone brief met of zonder akkoordafschrift, per bericht gevoegd bij de rekeninguittreksels of door een mededeling gedrukt op de uittreksels zelf De cliënt is ertoe gehouden de juistheid en de volledigheid van elke slotrekening, en factuur, alsook van andere rekeningen en berichten na te gaan. De eventuele klachten met betrekking tot de slotrekeningen of titelopgaven dienen bij de Bank te worden ingediend binnen een termijn van één maand, na de dag van hun ontvangst door de cliënt. Iedere andere klacht dient zonder verwijl te worden ingediend. Elke afwezigheid van klacht binnen de nuttige termijn, geldt als goedkeuring. Onder voorbehoud van de beschikkingen van huidig artikel, dienen de rekeningsuittreksels door de Bank opgesteld, qua inhoud, als geloofwaardig te worden beschouwd, zowel voor wat betreft de hoofdsom als voor wat betreft de interesten, commissielonen, belastingen en taksen en andere erop voorkomende elementen Ingeval de cliënt geen bericht zou ontvangen, betreffende de opdrachten van alle aard, die hij aan de Bank zou hebben gegeven of omtrent verwachte betalingen of zendingen, dan moet hij de Bank daarvan onmiddellijk inlichten Behoudens tegenstrijdig beding kunnen de cliënt en de Bank naar goeddunken en eenzijdig een einde stellen aan een deel of het geheel van hun zakenrelaties met voortdurend karakter. Zelfs in het geval van zulke overeenkomst, kan dit recht te allen tijde uitgeoefend worden op grond van dringende redenen: de Bank kan dit recht ondermeer uitoefenen, indien de cliënt onjuiste inlichtingen verschaft over zijn financiële toestand of indien zijn vermogen gevoelig vermindert of aan ernstige risico s is blootgesteld of nog indien de cliënt niet binnen een redelijke termijn voldoet aan het verzoek van de Bank om zekerheden te stellen of te verhogen. 18. (1) - Bij het beëindigen van de zakenrelaties is het saldo van elke lopende rekening van de cliënt onmiddellijk eisbaar. Vanaf dit ogenblik is het artikel 14 alinea 3 toepasselijk op de interesten, taksen en commissielonen. De cliënt is daarenboven gehouden de Bank te ontlasten van alle verbintenissen die zij voor hem krachtens zijn opdracht heft aangegaan en de cliënt zal de gebruikelijke bankwaarborgen moeten verstrekken tot op het ogenblik van zijn vrijstelling. De Bank kan eveneens overgaan tot het opzeggen van de contractuele verbintenissen en er andere vereffen, inzonderheid deze in vreemde munt. Zij mag bovendien het bedrag van de verdisconteerde wissels opnieuw debiteren. (2) - Tenslotte kan de Bank door een overdracht of vervoer naar haar keuze, alle eventuele creditsaldi op kosten en risico van de cliënt aan hem overmaken of ter zijner beschikking houden. (3) - Het huidig Algemeen Reglement er Verrichtingen blijft in voege, ook na het beëindigen van de zakenrelaties, tot op het ogenblik van hun definitieve vereffening. 19. (1) - De Bank kan, te allen tijde, de cliënt verzoeken in haar voordeel bankzekerheden te stellen of bestaande zekerheden te verhogen ten einde zijn verbintenissen, zelfs voorwaardelijke of termijnverbintenissen, te waarborgen. (2) - Alle bedragen of waarden van welke aard ook, door de Bank weerhouden voor rekening van een cliënt, waarborgen, bij voorrang, zijn verbintenissen, zelfs voorwaardelijke of termijnverbintenissen, tegenover de Bank. (3) - Ingeval van weigering van de cliënt, zijn verbintenissen na te leven, of ingeval van vertraging bij het naleven ervan tegenover de Bank, is de Bank gerechtigd de voornoemde waarden te weerhouden en te realiseren; de

7 opbrengst ervan zal van ambtswege aangewend worden ter aanzuivering der verbintenissen, waarin begrepen de interesten, kosten en bijbehoren, van de cliënt tegenover de Bank. (4) - Bovendien zal de Bank de mogelijkheid hebben iedere prestatie, waartoe zij gehouden is te schorsen, door iedere schuldvordering, zelfs voorwaardelijke of termijnvorderingen, in te roepen die zij tegenover de cliënt bezit, zelfs indien deze vorderingen niet op dezelfde juridische verhoudingen zijn gesteund. (5) - Het behoort de cliënt toe, elf de nodige maatregelen te nemen voor de bewaring en het veilig stellen van alle voorwerpen en rechten, aan de Bank overhandigd ten titel van zekerheid, en zelf te zorgen voor de inning van de schuldvorderingen, schulden en grondrenten, dienend als zekerheid voor de Bank. Het behoort de cliënt tevens toe de Bank op de hoogste te houden van iedere gebeurtenis in dat verband. (6) - Ingeval de totale waarde der sommen, waarden en voorwerpen, aan de Bank overhandigd ten titel van zekerheid, het bedrag van de overeengekomen dekking aanmerkelijk en definitief zou overschrijden, kan de cliënt aan de Bank vragen dat zij hem een gedeelte zou teruggeven voor zover de overeengekomen dekking verzekerd blijft. In dit geval zal de Bank de vrij te geven voorwerpen, sommen en waarden kiezen. Ingeval partijen geen welbepaald dekkingsbedrag overeengekomen waren, zal deze vrijgeving op grond van de billijkheid verwezenlijk worden in verhouding met de door de cliënt aangegane verbintenissen De cliënt is ertoe gehouden de Bank onmiddellijk in te lichten over zijn eventuele onbekwaamheid om te beschikken. De Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade, die zou voortvloeien uit de niet-mededeling of uit een laattijdige mededeling door de cliënt of dienst lasthebber van zulk een onbekwaamheid. 21. (1) - In het geval de Bank, overeenkomstig de wet, een verantwoordelijkheid dient te dragen voor een ander, dan staat de Bank slechts daarbij in voor de grove fouten begaan door de personen voor wie zijzelf moet instaan. (2) - De bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade voortvloeiend uit beslissingen van Belgische of vreemde overheden, ondermeer inzake wisselcontrole of kredietbeperkingen. Hetzelfde geldt voor de eventuele schade voortvloeiend uit de gedeeltelijke of gehele desorganisatie van de diensten van de Bank tengevolge van oorlog, brand, stakingen, hierin begrepen deze van haar personeel, lock-out, gewapende overvallen, vergissingen of vertragingen te wijten aan andere financiële organismen, inbegrepen de Posterijen of iedere andere derde, alsook aan de verbreking van elektronische, telefonische of telegraafverbindingen. (3) - De Bank verwerpt iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de schade voortvloeiend uit de al dan niet tijdelijke buitendienststelling van haar computers, uit te vernietiging of het wegvegen van de door de computers opgenomen gegevens of uit het bedrieglijk gebruik van die computers door derden. Bovendien zal de bank niet gehouden zijn voor de niet-uitvoering of voor de laattijdige gebrekkige uitvoering van verbintenissen, indien deze toestand te wijten is aan omstandigheden, die haar vreemd zijn en waarvan zij de gevolgen niet heeft kunnen voorkomen of beletten door normaal met zorg op te treden en dit ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren. Dit alles onverminderd de andere beschikkingen van huidig reglement en onverminderd de met de cliënt aangegane verbintenissen. 22. (1) - Alle verbintenissen van beide partijen worden uitgevoerd in de kantoren van het filiaal waar de rekeningen worden gehouden. (2) - Behalve tegenstrijdige overeenkomst worden alle relaties tussen de cliënt en de Bank door het Belgisch recht beheerst. (3) - Alle geschillen, die betrekking hebben op de zakenrelaties tussen de cliënt en de Bank behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken in wiens rechtsgebied het filiaal zich bevindt, onverminderd het recht van de Bank deze geschillen voor een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te brengen. 23. (1) - Het huidige Algemeen Reglement der Verrichtingen wordt aangevuld met bijzonder voorwaarden, die betrekking hebben op welbepaalde bewerkingen zoals ondermeer deze in verband met cheques, depositogelden, kredietopeningen, enz. Bovendien zijn de eenvormige regels en gebruiken, met betrekking op documentaire kredieten en de Uniforme Regels voor incassi opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, van beslissend belang alsook de uniforme Regels voor Waarborgen op aanvraag(brochure 458 van 1992). (2) - De wijzigingen aan dit Algemeen Reglement der Verrichtingen en aan de bijzondere voorwaarden zullen aan de cliënt, door middel van een schriftelijke mededeling bekend gemaakt worden, telkens deze wijzigingen van aard zijn het Algemeen Reglement diepgaand te beïnvloeden; in alle andere gevallen zullen zij bij middel van een uitdrukkelijk bericht worden medegedeeld. Deze wijzigingen zullen geacht worden aanvaard te zijn, indien de cliënt daartegen geen schriftelijk verzet heft aangetekend. Op het ogenblik van deze mededeling zal de Bank dit gevolg speciaal vermelden. Het verzet van de cliënt moet bij de Bank toekomen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de mededeling van de wijziging.

8 II. Incasso- en disconto van handelspapier; bewerkingen op handelseffecten en cheques. 24. (1) - De Bank draagt zorg voor de inning van alle soorten handelspapieren en van de documenten, die recht op een betaling geven, zoals cheques, handelseffecten, facturen en andere, dit zowel in België als in het buitenland. (2) - De door de Bank uitgevoerde bewerkingen worden beheerst door het Uniforme regels voor incassi, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs voor zover de beschikkingen van voornoemend reglement niet strijdig zijn met de algemene en bijzondere voorwaarden opgesteld door de Bank en invoege zijn op het ogenblik van de bewerking. Op zijn verzoek, verkrijgt de cliënt een exemplaar van het voornoemend eenvorming reglement. 25. (1) - Inzake inningsopdrachten dient de cliënt de getrokken cheques, die betaalbaar zijn op de plaats waar de cheque aan de Bank werd overgemaakt, tenminste twee bankwerdagen voor het verstrijken van de aanbiedingstermijn met de eerste post aan de Bank over te maken; voor de cheques, die betaalbaar zijn op andere bankplaatsen in het binnenland is deze termijn vier bankwerkdagen. De handelseffecten, betaalbaar in het binnenland, dienen bij de Bank toe te komen tenminste twaalf dagen voor de vervaldag. Voor wat betreft de handelseffecten en de cheques, die een kortere omloop hebben, voor de cheques getrokken op secundaire plaatsen alsook voor handelseffecten of cheques, uitgesteld op plaatsen in het buitenland, dient de cliënt, indien hij de toepassing wenst te bekomen van het regime der versnelde toezending, de Bank in ieder bijzonder geval en afzonderlijk, een desbetreffende instructie te geven. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, verwerpt de Bank iedere verantwoordelijkheid voor een laattijdige aanbieding, voor een laattijdige opstelling van een protest of van een attest van niet-betaling. (2) - De Bank kan de handelseffecten, die onvoldoende of niet gezegeld zijn, terugzenden. (3) - Bij gebrek aan andersluidende instructies kan de Bank de bij haar gedeponeerde handelseffecten op de vervaldag aanbieden en bij niet-betaling laten protesteren; hiertoe kan de Bank de handelseffecten, die betaalbaar zijn op plaatsen in het buitenland, tijdig verzenden. 26. (1) - Wanneer de Bank de rekening van de cliënt met het bedrag van handelseffecten en cheques haar ter inning overhandigd, crediteert voor hun betaling, dan gebeurt dit onder voorwaarde van goed gevolg. (2) - De doorlopende betalingsopdrachten, de domiciliaties alsook de cheques uitgegeven door de cliënt, zijn enkel betaald indien de debetbewerking de volgende boekingsdag niet is tegengeboekt. (3) - De Bank zal bovendien de mogelijkheid hebben de boeking op het credit van cliëntrekeningen tegen te boeken, zelfs voor de vervaldag van het handelseffect of voor het verstrijken van de aanbiedingstermijn van de cheque, indien de Bank de financiële situatie van een der schuldenaars als twijfelachtig aanziet of indien de handelseffecten of de te innen cheques haar worden teruggezonden om dezelfde redenen, door één harer correspondenten of door ieder ander herdisconteringsorganisme. 27. (1) - Indien de Nationale Bank van België of handelseffecten of verdisconteerde cheques terugzenden aan de Bank, omdat zij deze a posteriori als onverdisconteerbar beschouwt, is de Bank gerechtigd de cliënt voor het bedrag van deze handelseffecten of cheques terug te debiteren. Bij dit debiteren vertrekt de Bank van de netto-discontoopbrengst, vermeerderd met de interesten, aan de rentevoet, die geldig was op het ogenblik van het disconto en dit vanaf de dag van het disconto door de Bank tot op de dag dat de Bank de cliënt opnieuw gedebiteerd heeft. (2) - De Bank heeft het recht de cliënt te debiteren met het bedrag van de handelseffecten en cheques, die haar ter inning werden gegeven of die zij heeft verdisconteerd, indien zij niet betaald werden bij de aanbieding of indien de mogelijkheid om over de tegenwaarde te beschikken, verhinderd wordt door een wet of door maatregelen, genomen door de overheid, of indien, omwille van andere omstandigheden, waarvoor de Bank niet verantwoordelijk is, de effecten niet meer mogen aangeboden worden of niet meer op tijd aangeboden kunnen worden of nog indien een schorsing van betaling wordt afgekondigd in het land waar de handelseffecten of cheques betaalbaar zijn. (3) - De Bank heeft het recht de handelseffecten of de cheques tegen te boeken om de hiervoor genoemde motieven, zelfs indien de handelseffecten of de cheques om één of andere reden niet meer naar de Bank of naar de cliënt kunnen worden teruggezonden. (4) - In al de gevallen, waarin de Bank zijn cliënt opnieuw debiteerd voor het bedrag van handelseffecten of cheques, bewaart de Bank ten aanzien van de cliënt en ten aanzien van al de door het effect verbondenen, tot op het ogenblik van de volledige betaling van het eventuele schuldenaarsaldo, al haar rechten tot volledige invordering van het bedrag der handelseffecten en cheques. Bovendien heeft ze ook bijkomende schuldvorderingen, overeenkomstig de wetten op de wisselbrieven en op de cheques. (5) - Indien de handelseffecten en de cheques betaald worden in een andere munt dan diegene in dewelke zij warden opgesteld, zal de Bank de koersverschillen, hieruit voortvloeiend, aan de cliënt debiteren of crediteren Indien het bedrag van effecten of cheques bij de Bank opnieuw wordt gedebiteerd, krachtens een vreemde wetgeving of krachtens een tussen de Bank en de vreemde Banken afgesloten overeenkomst over vervalste handtekeningen of over wijzigingen van andere vermeldingen van de effecten in kwestie, dan is de Bank op haar beurt gerechtigd de cliënt te debiteren Ingeval van overhandiging van handelseffekten aan de Bank, worden tegelijkertijd de schuldvorderingen, die aan de basis liggen van deze effecten of van hun verwerving door de cliënt aan de Bank overgedragen. Tevens worden alle tegenwoordige en toekomstige rechten, die aan de basis liggen van de bewerkingen, die de totstandkoming van de handelseffecten hebben gerechtvaardigd, erin begrepen de eraan gehechte zekerheden, aan de Bank overgedragen. Op

9 aanvraag van de Bank is de cliënt ertoe gehouden haar een overdrachtsakte in haar voordeel te laten geworden. De Bank zal op kosten van de cliënt de formaliteiten mogen vervullen om deze overdracht aan derden tegenstelbaar te maken. Deze bepalingen zijn eveneens toepasselijk op andere documenten ter inning overgemaakt zoals ondermeer de facturen Indien bij het ontvangen van een aval op een effect, of bij de acceptatie ervan, de Bank gehouden is over te gaan tot het onderzoek van ondermeer de echtheid van de handtekening of van de bevoegdheid van de ondertekenaar, dan staat de Bank enkel in voor haar grove fout of voor de grove fout van haar aangestelden De provisie van de door de Bank voor rekening van de cliënt geaccepteerde handelseffecten, dient in het bezit van de Bank te zijn ten laatste één bankwergdag voor hun vervaldag, zoniet zal de Bank een bijzonder commissieloon ontvangen. Het acceptcommissieloon dekt enkel het accept De bepalingen van artikelen 25 en 26 zijn toepasselijk op het disconto van handelsffecten. De tegenboeking kan plaats vinden voor de vervaldag in geval van faling of onvermogen van de betrokkene, en voor de effecten, die niet door de trekker of een mede-verbondene werden geaccepteerd. III. Betalingsdiensten 33. (1) - Onderhaving hoofdstuk is van toepassing op de betalingsdiensten aangeboden door de Bank in België voor zover deze uitgevoerd worden in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (een Lidstaat ) buiten de eurozone en in de mate dat zowel de betalingsdienstaanbieder van de betaler als de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of dat de Bank de enige bij de betalinsgtransactie betrokken betalingsdienstaanbieder is. De artikelen 34, 36 en 37(2) zijn evenwel van toepassing op alle betalingsdiensten aangeboden door de Bank in België. (2) - De betalingsdiensten die door onderhavig hoofdstuk geregeld worden zijn deze voorzien in de wet houdende de omzetting naar Belgisch recht van de richtlijn 2007/64/EG van 13 november 2007 betreffende de betalingsdiensten; deze omvatten de overschrijvingen en domiciliëringen; cheques, wisselbrieven en orderbriefjes daarentegen worden ondermeer uitgesloten. (3) - De betalingsdiensten die door de Bank worden aangeboden worden beheerst door de bepalingen van de wet betreffende de betalingsdiensten. De Bank en de cliënt komen evenwel overeen dat de bepalingen van de wet betreffende de betalingsdiensten waarvan kan worden afgeweken indien de betalingsdienstgebruiker geen consument is niet van toepassing zijn met uitzondering evenwel van de bepalingen inzake domiciliëringen die van toepassing zijn in de mater er in onderhavig reglement niet van wordt van afgeweken. De cliënt verbindt zich ertoe de Bank onmiddellijk te informeren van het feit dat zijn statuut niet langer zou toelaten af te wijken van deze bepalingen. 34. (1) - De instemming van de cliënt met de uitvoering van één of meerdere betalingstransacties kan schriftelijk worden gegeven, elektronisch, per fax, of in elke andere tussen de cliënt en de Bank overeengekomen vorm en volgens de overeengekomen procedure. De instemming kan voor of na de uitvoering van de betalingstransactie worden gegeven. (2) - De cliënt kan een aan de Bank gegeven betalingsopdracht, of zijn instemming met een domiciliëring of een andere betalingstransactie geïnitieerd door of via de begunstigde niet herroepen, zelfs indien de herroeping bij de Bank zou toekomen vooraleer de Bank de opdracht of de instemming met de uitvoering heeft ontvangen. De Bank behoudt zich het recht voor kosten aan te rekenen voor de herroepingen die ze toch zou aanvaarden. (3) - De eventuele weigering van de Bank om een betalingsopdracht uit te voeren wordt meegedeeld aan de cliënt; deze kennisgeving wordt schriftelijk, elektronisch, via fax, telefonisch, of via eender welke ander middel waardoor de cliënt effectief geïnformeerd wordt, verstrekt of ter beschikking gesteld. Indien de weigering objectief gerechtvaardigd is mag de Bank kosten aanrekenen voor deze kennisgeving. De Bank is ondermeer gerechtigd om de uitvoering van een betalingsopdracht te weigeren indien er onvoldoende fonds aanwezig is op de rekening. (4) - De cliënt kan slechts de rechtzetting van een betalingstransactie verkrijgen indien hij de Bank onverwijld en uiterlijk 1 maand na de kennisgeving of de terbeschikkingstelling van het uitvoeringsbericht kennis geeft van het feit dat hij een niet-toegestane of niet correct uitgevoerde betalingstransactie heeft vastgesteld. 35. (1) - Betalingstransacties in euro, of met slechts één valutawissel tussen de euro en de valuta van een Lidstaat die de euro niet als munt heeft, mits de vereiste valutawissel wordt uitgevoerd in die betrokken Lidstaat en de grensoverschrijdende overmaking in euro geschiedt, en voor zover de cliënt de betaler is, zal de Bank er zorg voor dragen dat de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van ontvangst voor het bedrag van de betalingstransactie wordt gecrediteerd. Deze termijn wordt voor betalingstransacties die op papier geïnitieerd worden, met een bijkomende werkdag verlengd. (2) - Wanneer het evenwel een binnenlandse betalingstransactie in euro betreft tussen twee rekeningen die bij de Bank worden aangehouden en voor zover de transactie elektronisch geïnitieerd werd, wordt de termijn bedoeld in paragraaf (1) herleid tot het einde van de werkdag waarop de betalingsopdracht werd ontvangen. (3) - Voor alle andere betalingstransacties die onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk vallen maar dit niet geregeld worden door de paragrafen (1) en (2) en waarbij de cliënt de betaler is, zal de Bank er zorg voor dragen dat het bedrag van de betalingstransactie gecrediteerd zal worden op de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de vierde werkdag na het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht. (4) - Bij wijze van overgangsregime tot 1 januari 2012, en met uitzondering van de binnenlandse betalingstransacties geïnitieerd door de betaler, worden de termijnen bedoeld in de paragrafen (1) en (2) verlengd tot ten hoogste drie werkdagen na het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht, te vermeerderen met een bijkomende

10 werkdag indien de betalingstransactie op papier werd geïnitieerd. (5) - De termijnen vermeld in de paragrafen (1) tot en met (4) hierboven zijn maximum termijnen waarbij het de Bank vrij staat de transacties sneller uit te voeren. (6) - Wanneer de cliënt de begunstigde is, zal de Bank ervoor zorgen dat het bedrag van de betalingstransactie beschikbaar is op de betaalrekening van de cliënt van onmiddellijk nadat het bedrag op de rekening van de Bank is gecrediteerd. (7) - De Bank kan een uiterste tijdstip aan het einde van een werkdag vaststellen, na welk tijdstip een ontvangen betalingsopdracht geacht wordt op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. Dit uiterste tijdstip kan verschillen al naar gelang de valuta van de betaling. Het wordt vermeld op de internetsite van de Bank, of wordt op enige ander manier meegedeeld aan de cliënt. 36. (1) - De Bank kan aan de cliënt, als begunstigde, de dienst van incasso van domiciliëringen aanbieden, middels de procedures en formaliteiten die zij bepaalt; De Bank zal eveneens voor de cliënt, in hoedanigheid van betaler, de domiciliëringen uitvoeren die haar worden aangeboden. De cliënt kan evenwel de Bank opdracht geven om systematisch elke vraag tot debitering van zijn rekening via domiciliëring te weigeren. De cliënt erkent dat de verschillende domiciliëringen geregeld worden door verschillende interbancaire reglementen (meer bepaald de rulebooks van de European Payments Council en het protocol DOM80 van Febelfin). De cliënt zal zich conformeren naar de procedures die door de bank worden vastgelegd alsook naar voornoemde reglementen in de mate deze op hem van toepassing zijn, ondermeer wat betreft de verwerping of terugzending van betalingen, de ongeldigheid van mandaten ingeval van langdurig niet gebruik ervan, het voorbericht dat aan de schuldenaars moet worden gegeven voorafgaand aan de invordering, en het beheer van de risico s. (2) - Wanneer de cliënt een incasso opdracht aanbiedt met betrekking tot een gedomicilieerde schuldvordering waarborgt hij aan de Bank dat hij daartoe over een geldig mandaat beschikt. De cliënt verbindt zich ertoe dit mandaat te bewaren, behoudens wanneer het origineel aan de Bank werd overgemaakt, gedurende haar gehele geldigheidsduur en gedurende de hele periode dat de betaler het recht heeft om de terugbetaling te eisen. De cliënt verbindt zich ertoe de Bank op eerste verzoek een kopie van het mandaat te bezorgen alsook elke bijkomende inlichting met betrekking tot het mandaat of de domiciliëringen. Wanneer de cliënt beschikt over een elektronisch mandaat ( e- Mandate ) in het kader van het SEPA Core Direct Debit-systeem, ziet hij af van elk verhaal op de bank van de betaler wegens schade ingevolge een niet toegestane transactie om redenen dat die andere bank gehouden is andere goedkeuringsprocedures te hanteren dan deze die opgelegd zijn door de norm PT van dat systeem. (3) - De creditering van elk bedrag dat door middel van een domiciliëring werd ingevorderd gebeurt onder gebruikelijk voorbehoud zolang de betaler of diens bank gerechtigd zijn de terugbetaling ervan te eisen; de Bank is derhalve gerechtigd tot aan het einde van voornoemde periode de sommen die aldus gecrediteerd zouden zijn, onbeschikbaar te maken. Wanneer de betaling moet worden terugbetaald zal de tegenboeking gebeuren op basis van de valutadatum van de terugbetaling en wordt deze vermeerderd met de interesten berekend op basis van de rentevoet toegepast in het SEPA Core Direct Debit systeem, zonder dat deze interest lager kan uitvallen dan de interest die de Bank effectief moet vergoeden aan de betaler of zijn bank. (4) - De cliënt verbindt zich ertoe de bepalingen van de mandaten inzake domiciliëring die hij van zijn schuldenaars heeft ontvangen of die hij zelf heeft toegekend aan zijn schuldeisers, in alle opzichten na te leven. (5) - De cliënt waarvan de rekening gedebiteerd werd ingevolge de betaling van een gedomicilieerde schuldvordering kan de terugbetaling van het aldus gedebiteerde bedrag enkel en alleen terugvorderen in de gevallen en binnen de termijnen zoals voorzien door de wet betreffende de betalingsdiensten of nog, in voorkomend geval, overeenkomstig de modaliteiten van het SEPA Core Direct Debit systeem. De cliënt is evenwel niet gerechtigd om een dergelijke terugbetaling te eisen indien hij een Domiciliëringsmandaat heeft toegekend in het kader van het SEPA Business to Business Direct Debit systeem. (6) - De cliënt kan de Bank opdracht geven om, vóór de uitvoering van een gedomiciliëerde betaling en voor zover de cliënt nog niet heeft ingestemd met deze betaling, bepaalde betalingsverzoeken die de Bank zou ontvangen in het kader van een door de cliënt toegestane domiciliëring,, te weigeren. De Bank is niet verplicht rekening te houden met een dergelijk verzoek behalve wanneer het verzoek betrekking zou hebben op een domiciliëring die toegekend werd in het kader van het SEPA Business to Business Direct Debit systeem en voor zover de instructie in overeenstemming is met de procedures die door de bank werden vastgelegd en voor zover de instructie ten laatste werd gegeven op de dag van de uitvoering van de betaling vóór het door de Bank vastgelegde uiterste tijdstip van ontvangst. Indien weigeringsopdracht niet werd nageleefd zal deze desgevallend behandeld worden als een verzoek tot terugbetaling overeenkomstig paragraaf (5). (7) - Wanneer de cliënt, in zijn hoedanigheid van betaler, de domiciliëring van bepaalde betalingen op zijn rekening bij de Bank heeft toegestaan, heeft hij het recht om deze domiciliëring op te zeggen door middel van een kennisgeving hetzij aan de Bank, hetzij aan de begunstigde van de domiciliëring. De kennisgeving aan de begunstigde van de domiciliëring is niet tegenstelbaar aan de Bank zolang zij daarvan geen kennis heeft en de cliënt verbindt zich derhalve ertoe de Bank ervan onmiddellijk te informeren. De Bank zal gevolg geven aan een dergelijke herroeping rekening houden met de termijnen en uiterste limieten inzake opzeggingen die door haar worden vastgesteld. De cliënt informeert de Bank onverwijld van elk geval van verlies, diefstal, namaak of frauduleus gebruik door een derde van de authenticatiemiddelen waarover hij beschikt, desgevallend deze om elektronische mandaten ( e-mandates ) toe te kennen in het kader van het SEPA Core Direct Debit Systeem. (8) - De Bank heeft het recht de invordering van domiciliëringen stop te zetten mits een inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 2 weken en zonder opzeggingstermijn in geval van abusief gebruik van het systeem door

11 de cliënt of in alle gevallen waarin de Bank het recht zou hebben een krediet toegekend aan de cliënt te schorsen of op te zeggen of nog wanneer zich een gebeurtenis voordoet die aanleiding kan geven tot een verlies van vertrouwen vanwege de Bank ten overstaan van de cliënt. (9) - De cliënt verbindt zich ertoe elk geschil met de betaler of de begunstigde met betrekking tot hun onderlinge commerciële relatie of met betrekking tot de tussen hen al dan niet verschuldigde betalingen, rechtstreeks ter regelen met de betrokken betaler of, al naar gelang, de betrokken begunstigde en er zorg voor te dragen dat de Bank niet in een dergelijk geschil wordt betrokken. De cliënt erkent dat de onderlinge verplichtingen tussen de banken in het kader van de verwerking van domiciliëringen volledig los staan van de contractuele relaties tussen hun respectieve cliënten. (10) - De mandaten die door de cliënt werden verleend in het kader van het Belgische DOM70 of DOM80 systeem blijven geldig na de migratie, uitgevoerd op vraag van de begunstigde of op initiatief van de Bank, naar het Europese SEPA Core Direct Debit systeem. De regels met betrekking tot het SEPA Core Direct Debit systeem en het SEPA Business to Business Direct Debit systeem zijn beschikbaar op de internet site van de European Payments Council en zijn tegenstelbaar aan de cliënt.

12 37. (1) - De cliënt betaalt de kosten voorzien door de Bank. De Bank onthoudt zich ervan deze kosten af te houden op het overgemaakte bedrag. Wanneer de cliënt de begunstigde is van een betalingstransactie is de Bank evenwel gerechtigd om haar kosten op het overgemaakte bedrag in te houden voordat zijde begunstigde daarmee crediteert. In dat geval, worden het volledige bedrag van de betalingstransactie en de kosten afzonderlijk vermeld in de informatie die aan de klant wordt verstrekt. (2) -Indien de unieke identificator die door de cliënt is verstrekt, onjuist is, is de Bank niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. De Bank is niet verplicht om na te gaan of de unieke identificator overeenstemt met de naam opgegeven door de cliënt. Wanneer de cliënt de hoedanigheid heeft van betaler, zal de Bank evenwel redelijke inspanningen leveren om de met de betalingstransactie gemoeide geldmiddelen terug te verkrijgen. In zulk geval kan de Bank de cliënt de kosten aanrekenen gemaakt in het kader van de terugvordering. IV. Gebruik en mededeling van informatie. 38. (1) - De cliënt stemt in met de verzameling (van de cliënt en derden) en het gebruik van informatie met betrekking tot de cliënt, zijn transacties en rekeningen ( Gegevens ), en, onder voorbehoud van de naleving van de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, met de mededeling van de Gegevens aan: - leden van de Deutsche Bank groep van vennootschappen ( DB Entiteiten ); - dienstverleners and andere derden die handelen voor rekening van de Bank en/of enige andere DB Entiteit, voor confidentieel gebruik; - kredietbeoordelaars, fraude preventie- en andere vergelijkbare agentschappen, evenals andere financiële instellingen met het oog op de beoordeling van de kredietsituatie en de voorkoming van witwasmisdrijven en fraude; - reglementaire, strafrechtelijke en andere publieke overheden, rechtbanken en tegenpartijen in het kader van juridische geschillen; and - vennootschappen die met de cliënt verbonden zijn (een entiteit wordt geacht te zijn verbonden met de cliënt wanneer één van hen de andere rechtsreeks of onrechtstreeks controleert of indien zij onder de directe of indirecte controle vallen van een gemeenschappelijke entiteit.), voor zover de verzameling, het gebruik en de mededeling van de Gegevens redelijkerwijze noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen van de Bank in het kader van het beheer van de rekeningen en de uitvoering van de verschillende overeenkomsten in het kader van de zakenrelatie tussen de Bank of de DB Entiteiten enerzijds en de cliënt anderzijds, voor het beheer en de verbetering van de dienstverlening (inclusief voor doeleinde van risicobeheer), teneinde de cliënt informatie te bezorgen met betrekking tot producten en/of diensten die door de bank en/of de DB Entiteiten worden geleverd, of nog voor compliance en/of juridische doeleinden. Het voorgaande kan met zich meebrengen dat Gegevens (inclusief persoonsgegevens met betrekking tot de werknemers van de cliënt of andere individuen) worden overgemaakt aan ontvangers gevestigd in een ander land, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte die volgens de Europese Commissie niet beschikken over een passend beschermingsniveau. In zulke gevallen zal de Bank de noodzakelijke maatregelen nemen teneinde een passende bescherming van de Gegevens te waarborgen, onder meer door het sluiten van passende overeenkomsten die voldoende garanties bieden inzake gegevensbescherming. (2) - De Bank en de cliënt hebben het recht om telefoongesprekken, s en andere communicatie tussen hen beiden te registreren en/of op te nemen met het oog op kwaliteitscontroles, om veiligheidsredenen en voor juridische en compliance doeleinden. Zij kunnen deze opnames aanwenden in als bewijsmateriaal in juridische geschillen met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten gesloten in het kader van hun zakenrelatie. (3) - Vooraleer persoonsgegevens met betrekking tot zijn werknemers en andere individuen mee te delen aan de Bank, zal de cliënt: - zich vergewissen dat deze individuen op de hoogte zijn gebracht van de punten vermeld in voorgaande paragrafen (1) en (2), van het feit dat zij mogelijks recht hebben om de informatie die op hen betrekking heeft en bij de bank wordt verwerkt, op te vragen en de verbetering ervan te eisen conform de wettelijke bepalingen terzake en dat indien zij van deze rechten gebruik wensen te maken zij contact dienen op te nemen met de relatiebeheerder van de cliënt; en - indien wettelijk de toestemming vereist is, het nodige doen om de toestemming te bekomen van het betrokken individu om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben mee te delen aan de Bank

Algemeen Reglement der Verrichtingen

Algemeen Reglement der Verrichtingen Deutsche Bank AG Brussels Branch Corporate Investment Bank GTB Cash Management av. Marnixlaan 17 B-1000 Brussels Jeanluc Pypaert Tel. +32 2 551 6295 Fax +32 2 551 6349 Jeanluc.Pypaert@db.com 31 december

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking

Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking Het reglement Bestandsuitwisseling en verwerking werd in het Frans, het Nederlands, het Duits en het Engels opgemaakt. In geval van tegenspraak tussen de verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden DW 24186 Vooraf DEWISPELAERE ADVOCATEN doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 934 Bepalingen met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van grensoverschrijdende overmakingen (Wet grensoverschrijdende betaaldiensten)

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie