Parasitisme. Een hele sector aan het infuus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parasitisme. Een hele sector aan het infuus"

Transcriptie

1 Parasitisme Aan de volgende waarheid willen banken niet teveel ruchtbaarheid gegeven: hun activiteiten worden zwaar gesubsidieerd door de samenleving. Hoewel het voor niemand meer een geheim is dat zij sinds de crisis van 2008 met grootschalige reddingsoperaties overeind worden gehouden. Toch krijgen de banken ook andere, minder bekende vormen van steun die bijdragen aan hun winst. Met andere woorden, ze zijn niet alleen meesters geworden in het afwentelen van hun verliezen op de samenleving, maar blinken ook uit in de kunst om zich te laten subsidiëren. Een hele sector aan het infuus De Europese banken - vooral de grootste banken - komen in aanmerking voor drie belangrijke bronnen van directe en indirecte overheidssubsidies. De eerste mogelijkheid - die ook voor iedereen de meest voor de hand liggende is is sinds 2008 de overheidssteun voor het redden van banken. Bij gebrek aan een Europees wettelijk kader voor het beheersen van een bankcrisis, moesten de lidstaten hun banken stabiliseren door hen te steunen met honderden miljarden euro s. Volgens de Europese Commissie bedroeg de staatssteun* aan de financiële sector tussen oktober 2008 en december 2010 meer dan 1240 miljard euro, ofwel 10,5% van het BBP* van de Europese Unie. Bij deze overheidssteun kunnen de subsidies worden geteld die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn verstrekt via lange termijn herfinancieringstransacties*. Uit angst voor een kredietcrisis (zie ook Onvoorzichtigheid) heeft het instituut uit Frankfurt in juni 2009, december 2011 en februari 2012 meer dan 1460 miljard euro in de banksector geïnjecteerd in de vorm van leningen. Deze leningen werden tegen de zeer voordelige rente van 1% verstrekt (veel lager dan de marktrente). De banken hebben dus massaal geprofiteerd van een enorme subsidie van de ECB. Laten we als voorbeeld de Royal Bank of Scotland nemen: voor de 6,3 miljard euro die ze van de ECB hebben geleend in december 2011, betaalt de Britse bank slechts 63 miljoen euro per jaar aan rente, tegen 270 miljoen als ze rechtstreeks op de financiële markt hadden moeten lenen 10. Deze operatie is bovendien nog voordeliger omdat de ECB in ruil voor deze goedkope leningen garanties van banken accepteert zogenaamde indirecte garanties - die vaak van slechte kwaliteit zijn. Daarnaast gebruiken sommige banken een deel van het geleende geld om het tegen een veel hogere rente weer uit te lenen aan overheden. Daarmee genereren ze enorme winsten. In augustus 2012 was de Italiaanse en Spaanse debetrentevoet voor tien jaar respectievelijk 5,8% en 6,4%. Banken die het van de ECB geleende geld aan deze landen leenden, maakten dus een flinke winst. Van de derde - meer indirecte - vorm van steun profiteren alleen grote banken. Vanwege hun status als too big to fail -instelling (zie ook Grootheidswaan) ontvangen deze banken impliciet steun van de staat, wat hen in staat stelt om op de markt tegen veel aantrekkelijkere tarieven te lenen dan de tarieven die aan kleinere banken worden aangeboden. Hun schuldeisers weten dat ze niet zelf de kosten van een mogelijk faillissement hoeven te dragen omdat deze door de staat worden gedragen en uiteindelijk door de belastingbetaler. De omvang van dit fenomeen is met name onderzocht door de New Economics Foundation (NEF). Volgens hun berekeningen hebben de banken Crédit Agricole, BNP Paribas en de Deutsche Bank bijvoorbeeld in 2010 een financieringssubsidie ontvangen van respectievelijk 12,3 miljard 6,2 miljard en 3,9 miljard euro 11. De omvang van dit fenomeen is ook onderzocht door SOMO en voor de vier grootste banken van Nederland becijferd op tussen de 4 en 12 miljard euro, ofwel tweederde tot tweemaal hun jaarwinst in VAUGHAN, L., FINCH, G., Feb 13, 2012, Draghi s $158 Billion Free Lunch for European Banks Seen Boosting Profits, 11 NEF, 2011, Quid Pro Quo: Redressing the privileges of the banking industry, 12

2 De andere kant van de steunmedaille Zo draagt de belastingbetaler de kosten van de fouten van de banken. De herkapitalisatieplannen van banken hebben tot veel schade geleid voor de overheidsfinanciën in Europa. Maar belangrijker nog, door de economische ontwrichting die volgde op de bankencrisis zien overheden de belastinginkomsten teruglopen en de uitgaven voor bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen sterk stijgen. Tussen 2007 en 2010 zijn de overheidstekorten* van de landen van de eurozone explosief gestegen van -0,7% naar -6% van het BBP 12 *. Dit heeft geleid tot een sterke toename van hun overheidsschuld*: de schuld is van 66,2% gestegen naar 87,3% van het BBP De massale leningen van de ECB hebben tevens gevolgen voor de Europese belastingbetaler. Ze leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de balans van de centrale bank, wat op termijn de lidstaten zou kunnen dwingen om hun balans te herkapitaliseren (injecteren met overheidskapitaal). Het eindrisico van de ECB rust namelijk op de staatskassen van de lidstaten. 12 EUROSTAT, 26 April 2011, Provision of deficit and debt data for first notification, Eurostat Newsrelease euroindicators, 13 EUROSTAT, 22 October 2012, Provision of deficit and debt data for second notification ec.europa.eu/cache/ity_public/ ap/en/ ap-en.pdf 13

3 Kerncijfers Uitgaven van België voor redden van financiële instellingen ( ) in miljarden euro FORTIS Banque 9,42 Royal Park* 5 0,735 KBC Bank 3,5 3,5 DEXIA 2 Belfius 4 Ethias Kaupthing 0,16 1,5 Injection de capital kapitaalinjecties Octroi leningende crédits TOTAL CUMULÉ : 29,8 (Bronnen: Rekenhof, jaarverslagen 2009 en 2011) 14 * De SPV Royal Park Investments is de restbank* of bad bank die werd gecreëerd om de toxische activa van het voormalige Fortis in onder te brengen. Toelichting Zoals bovenstaande grafiek aantoont, heeft de federale staat tussen 2008 en 2011 financiële steun betaald aan verschillende financiële instellingen voor een totaalbedrag van 29,8 miljard euro. Deze steun is onder te verdelen in herkapitalisatie* (21,2 miljard euro) en leningen (8,6 miljard euro). In 2008 bijvoorbeeld bedroeg de federale steun voor de bancaire sector (20,3 miljard euro), ofwel 2,5 keer zoveel als de totale federale uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen en voor prepensioenen ion hetzelfde jaar. Om voldoende financiële middelen te genereren voor deze steunmaatregelen, waren de federale staat en de regio s gedwongen om de schuldgraad fors te laten stijgen. Sinds 2009 heeft de federale staat weliswaar een deel van de uitgekeerde sommen teruggekregen (via terugbetaling van leningen, uitbetaling van dividend en rente), in totaal 8,3 miljard euro 15. Rekening houdend met deze staatsinkomsten becijferde het Rekenhof de extra publieke schuld* (federaal) gelieerd met de reddingsoperaties op 17,6 miljard euro 16. Ofwel 35% van de stijging van de publieke schuld tussen 2007 en 2011 is te danken aan de redding van banken. 14 Rekenhof, december 2009, «Impact de la crise financière et des mesures d aide sur la gestion de la dette de l État et sur l évolution des finances publiques»; Rekenhof, december 2011, «168e Cahier de la Cour des comptes», Volume I - Commentaires, https://www.rekenhof.be 15 Rekenhof, december 2011, op. cit. 16 Idem 14

4 Bovendien doen drie elementen vrezen voor een forse toename van de publieke schuld* in de toekomst. Allereerst, betekent de forse daling van de beurskoers van de aandelen van BNP Paribas en Dexia SA sinds 2008 een verlies van inkomsten voor de Belgische staat - die een deel van de twee banken bezit, van respectievelijk 2,3 en 0,9 miljard euro 17. Deze verliezen kunnen meevallen als de aandelenkoers van BNP Paribas en Dexia SA zich weer zou herstellen. Niettemin is het zeer onwaarschijnlijk dat die beurskoersen weer het niveau van voor 2008 zouden bereiken. Ten tweede moeten we er aan herinneren dat parallel aan de maatregelen voor herkapitalisatie* van banken en de leningen, de Belgische staat zich voor verschillende banken garant heeft gesteld, voor een totaalbedrag van 138,1 miljard euro Dus als instellingen failliet zouden gaan, moet de Belgische staat deze garanties uitbetalen. Dat risico is met name erg groot als het gaat om de garanties voor Dexia SA: de garanties van de Belgische staat zouden in dit dossier kunnen oplopen tot 54 miljard euro (ofwel 15% van het BNP van België)! En laten we tot slot niet vergeten dat de Nationale Bank van België in de vorm van Emergency Liquidity Assistance enorme bedragen heeft geleend aan Fortis in september 2008 en aan Dexia in de herfst van Als Dexia failliet zou gaan, zal de Nationale Bank deze verliezen moeten dragen, hetgeen de staat weer zou dwingen om de Nationale Bank te herkapitaliseren. En dat zou weer automatisch leiden tot het stijgen van de nationale publieke schuld. 17 DOR, E., mars 2012, L impact de la crise financière sur la dette de la Belgique et le poids très élevé des garanties publiques octroyées, 18 Rekenhof, december 2011, op. cit. 19 DOR, E., mars 2012, op. cit. 15

5 De oplossing: beperken van de steun aan banken De crisis heeft aangetoond hoe banken hun verliezen op de samenleving hebben afgewenteld. Het is dus noodzakelijk om maatregelen te treffen waardoor bankfaillissementen de belastingbetaler zo min mogelijk kosten. 1. Verbeteren van de bijdrage van de particuliere sector bij het oplossen van bankcrises Een eerste maatregel is de banken te dwingen op hun balans een minimale hoeveelheid converteerbare obligaties te houden, dat wil zeggen: schuldbewijzen (uitgegeven door de bank aan particuliere beleggers) die kunnen worden omgezet in reguliere aandelen als het voortbestaan van een bank niet langer verantwoord is volgens de toezichthoudende autoriteit. Een dergelijke maatregel maakt het mogelijk de kosten van een eventueel faillissement voor de belastingplichtige aanzienlijk te reduceren en kan de particuliere belegger verplichten een belangrijk deel van de verliezen van de bank voor zijn rekening te nemen. 2. De banken verplichten om hun spaardeposito s te dekken Een tweede maatregel - voorgesteld door de econoom Eric de Keuleneer 20 - is de banken die deposito s verzamelen te dwingen om ter dekking van hun spaardeposito s gediversifieerde activa* van goede kwaliteit te verstrekken. In geval van een bankfaillissement zou de staat kunnen profiteren van deze garanties en dit zou de kosten van een mogelijk reddingsplan reduceren. Veel banken gebruiken hun beste activa* (leningen, staatsobligaties, effecten, enz.) momenteel als garantie (genoemd zekerheidsgaranties ) voor andere banken en investeerders, die hun kredieten verstrekken of alternatieven voor derivaten. In geval van een bankfaillissement dienen de beste activa* dus op de eerste plaats als compensatie voor gedekte schuldeisers en worden spaarders verbannen naar het niveau van ondergeschikte tweederangs geldlener. Dit voorstel is specifiek bedoeld om dit probleem op te lossen en dus ook inleggers te laten profiteren van dekking door de bank. 3. Europees resolutiemechanisme Banken en overheden van de eurozone hebben elkaar meegesleurd in hun schuldenproblemen. Ondanks de mogelijkheden die de Nederlandse Interventiewet bood besloot minister van Financiën en Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem op advies van DNB om niet ook de gewone obligatiehouders een verlies te laten nemen voor het overeind houden van de failliete SNS bank. De angst was dat dit zou leiden tot hogere kosten van financiering voor de overige banken. Als gevolg daarvan nam de Nederlandse staatsschuld toe. Dat geen land als eerste durft om alle schuldeisers te laten meebetalen aan de redding van een bank, toont dat een Europese aanpak nodig is om deze neerwaartse spiraal te stoppen. Er moet daarom haast worden gemaakt met het opzetten van een Europees resolutiemechanisme: een Europese stroppenpot voor banken en Europese afspraken over het laten meebetalen aan een oplossing door alle schuldeisers. Deze stroppenpot moet goed gevuld worden met bijdragen van de banken zelf. Als een bank in de problemen komt en gered moet worden, wordt met deze stroppenpot voorkomen dat een euroland opnieuw in begrotingsproblemen komt. Er kan dan eindelijk economisch herstel plaatsvinden zonder dat het vertrouwen in de overheidsfinanciën van de eurolanden wordt aangetast bij iedere grote bank in nood. 20 De Keuleneer, E., 15 mars 2012, Protéger les dépôts de la spéculation, 16

De Zeven Hoofdzonden van de Banken

De Zeven Hoofdzonden van de Banken De Zeven Hoofdzonden van de Banken http://dehoofdzondenvanbanken.eu Voor Nederland: Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks Een initiatief van Philippe Lamberts, Europarlementariër voor Ecolo (België)

Nadere informatie

De risico's en kosten voor de belastingbetaler in de krediet- en schuldencrisis (beleggingen, leningen en garanties)

De risico's en kosten voor de belastingbetaler in de krediet- en schuldencrisis (beleggingen, leningen en garanties) 96 De risico's en kosten voor de belastingbetaler in de krediet- en schuldencrisis (beleggingen, leningen en garanties) D.A. Hollanders* H.A.A. Verbon* Samenvatting De omvang van deelnemingen, leningen

Nadere informatie

Visie Bankensector D66

Visie Bankensector D66 Visie Bankensector D66 Samenvatting De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Erasmus School of Economics Department of Economics Bachelorthesis Rotterdam: 17 juli 2009 Supervisor:

Nadere informatie

Evaluatie van opties EFSF Op verzoek van de Tweede Kamer

Evaluatie van opties EFSF Op verzoek van de Tweede Kamer CPB Notitie 24 november 2011 Evaluatie van opties EFSF Op verzoek van de Tweede Kamer. CPB Notitie Aan de Tweede Kamer Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380

Nadere informatie

pdf09 EUROPEES MONETAIR BELEID (een verkorte versie)

pdf09 EUROPEES MONETAIR BELEID (een verkorte versie) pdf09 EUROPEES MONETAIR BELEID (een verkorte versie) Het monetair beleid binnen de EMU (Economische en Monetaire Unie) wordt bepaald door de ECB (Europese Centrale Bank). De centrale banken, waaronder

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

Verpakken van leningen via securitisaties stil gevallen, gedekte obligaties populairder

Verpakken van leningen via securitisaties stil gevallen, gedekte obligaties populairder Verpakken van leningen via securitisaties stil gevallen, gedekte obligaties populairder Na het uitbreken van de kredietcrisis kwam de openbare markt voor het bundelen van woninghypotheken en andere kredieten

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren BANK EN BEURS BINNENSTEBUITEN DEEL 1 Wetgevend en institutioneel kader: BIJKOMENDE VRAGEN & OPDRACHTEN: OPLOSSINGEN Multiplechoicevragen 1 De voornaamste macro-economische functie van een bank is: A het

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 21 211 Masterproef De Griekse schuldencrisis: een analyse van oorzaken en mogelijke scenario's Promotor

Nadere informatie

11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Auteur Floris Jansen

11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Auteur Floris Jansen 11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën Auteur Floris Jansen Hoewel de Nederlandse overheidsschuld de laatste jaren sterk is opgelopen, namen de rentelasten alleen maar af. Ook in vergelijking met

Nadere informatie

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het

Wie deze brochure doorneemt, zal een heel ander beeld krijgen van wat er in Griekenland en de EU aan het gebeuren is. Als er ergens sprake is van het Brochure uitgegeven door Ander Europa, editie 28 mei 2015 Ook downloadbaar via www. andereuropa.org/brochures G riekenland staat nu al vijf jaar, sinds mei 2010, in het brandpunt van het Europees nieuws.

Nadere informatie

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Beste leerkracht,

Voorwoord. Beste leerkracht, Voorwoord Beste leerkracht, Sinds 2008 bevindt de wereldeconomie zich in een crisis. Het leek ons daarom gepast een overzicht te geven van het ontstaan van de economische crisis, en van de antwoorden die

Nadere informatie

Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen?

Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen? ROCK note Juli 2012 Alleen voor professionele beleggers Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen? Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Tom Steenkamp Co-head

Nadere informatie

Het Financiële Overgewicht van Nederland

Het Financiële Overgewicht van Nederland SO M O Het Financiële Overgewicht van Nederland Over de noodzaak de banken af te laten slanken tot een gezonde omvang Rens van Tilburg November 2012 Het Financiële Overgewicht van Nederland Over de noodzaak

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

CPB Memorandum. De kredietcrisis en de Nederlandse economie

CPB Memorandum. De kredietcrisis en de Nederlandse economie CPB Memorandum Sector : Sector Marktordening en Sector Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling/Project : De kredietcrisis en de Nederlandse financiële sector Samensteller(s) : Michiel Bijlsma en Wim

Nadere informatie

Concurrentie op de hypotheekmarkt

Concurrentie op de hypotheekmarkt Concurrentie op de hypotheekmarkt Een update van de margeontwikkelingen sinds begin 2011 Pagina 1/33 April 2013 Autoriteit Consument en Markt Monitor Financiële Sector Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie