SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering"

Transcriptie

1 SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR Ingeschreven te Parijs onder nummer l met maatschappelijke zetel te l 10 rue de la Paix l PARIS l Frankrijk l Louizalaan 480 l 1050 Brussel l BTW BE l Telefoon l Fax Web: l 09 / 12

2 1. INLEIDING 1.1 Dit document werd opgesteld in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 betreffende financiële markten (MiFID) en met de Belgische wetgeving van toepassing op Saxo Bank (Belgium). effectief op elk ogenblik de mogelijkheid biedt om transacties op de voormelde financiële instrumenten door te voeren. De financiële instrumenten waarvoor Saxo Bank (Belgium) effectief de mogelijkheid biedt om transacties door te voeren, worden opgegeven op de website van Saxo Bank (Belgium) (http://be.saxobank.com) en kunnen na verloop van tijd wijzigen. 1.2 Dit document behandelt de manier waarop de transacties en orders worden uitgevoerd, factoren die de uitvoeringstijd kunnen beïnvloeden, en de invloed van de volatiliteit van de markt op het proces van orderuitvoering bij de verkoop of aankoop van een financieel product. 1.3 Onder voorbehoud van het akkoord van de klant en zonder specifieke instructies door de klant aangaande de manier van uitvoering, zal Saxo Bank (Belgium) de order van haar klant uitvoeren in overeenstemming met de in dit document beschreven regels. 1.4 Toch zal Saxo Bank (Belgium), indien een specifieke instructie gegeven werd door de klant, de order uitvoeren in overeenstemming met deze specifieke instructie. Als gevolg van naleving van bepaalde elementen van een specifieke instructie door de klant kan Saxo Bank (Belgium) verhinderen om de maatregelen te treffen die opgenomen zijn in haar uitvoeringsbeleid. Bijgevolg, indien de klant wenst dat een order op een bijzondere manier wordt uitgevoerd en niet overeenkomstig de principes van best mogelijke uitvoering van Saxo Bank (Belgium) zoals beschreven in dit document, dient hij bij het geven van de order duidelijk melding te maken van de manier van uitvoering die hij wenst toe te passen. Indien de instructie door de klant niet helemaal duidelijk is, interpreteert Saxo Bank (Belgium) de kenmerken van de order in overeenstemming met haar principes van beste uitvoering. 1.5 Dit document kan op eenvoudig verzoek verkregen worden en is beschikbaar via onze website Documents/NL/legal_documents/15-beleid-voor-besteuitvoering.pdf. Saxo Bank (Belgium) behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de inhoud van dit document te wijzigen, overeenkomstig de geldende wetgeving. Zij zal de klanten van elke belangrijke wijziging op de hoogte stellen, via elk gepast middel. 2. FINANCIËLE INSTRUMENTEN IN KWESTIE 2.1 De financiële instrumenten waarop dit document betrekking heeft, zijn deze die omschreven zijn in artikel 2, 2 van de wet van 2 augustus 2002 en omvatten met name : aandelen, obligaties, deelbewijzen of aandelen van ICBE s die verhandeld worden op gereglementeerde markten (Exchange Traded Funds), termijncontracten (futures), valutatermijncontracten, valutaoptiecontracten en OTC verhandelde financiële termijninstrumenten (zoals financiële contracten met betaling van een percentage of CFD s). Dit betekent natuurlijk niet dat Saxo Bank (Belgium) 2.2 De voorwaarden voor trading van de hierboven vermelden financiële instrumenten zijn verkrijgbaar via de website van Saxo Bank (Belgium) (http://be.saxobank.com) 3. BELEID VAN SAXO BANK (BELGIUM) VOOR BESTE UITVOERING 3.1 Saxo Bank (Belgium) verbindt zich ertoe om tijdens de uitvoering van orders voor rekening van een klant alle redelijke stappen te nemen om de best mogelijke resultaten te behalen. Zij hanteert hierbij de volgende factoren, die in detail worden behandeld in afdeling 5 hierna: de uitvoeringsprijs, de aan de uitvoering verbonden globale kosten en lasten, de snelheid van uitvoering, de waarschijnlijkheid van uitvoering, de omvang van de orders, de algemene uitvoeringskwaliteit, Zij zal trachten om, in de mate van het mogelijke, ten voordele van de klant, een vernieuwende technologie te gebruiken voor het doorsturen, opvolgen en uitvoeren van orders. 3.2 Het overwegen van de onder punt 3.1 voormelde factoren, zal tevens afhangen van: De classificatie van de klant: niet-professionele of professionele klant; De aard en de kenmerken van de gegeven order; De kenmerken van de financiële instrumenten waarop de order betrekking heeft; De kenmerken van de plaatsen van uitvoering (markten). 3.3 Saxo Bank (Belgium) benadrukt dat de verplichting van best mogelijke uitvoering ook rekening houdt met andere factoren dan de prijs, zoals de kosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering van de order en de transactie als dusdanig. Ook al lijkt een transactie niet uitgevoerd te zijn tegen de best mogelijke prijs, toch vormt dit niet noodzakelijk een schending van de verplichting van best mogelijke uitvoering. 3.4 Wanneer de order echter wordt ingegeven door een specifieke klant, zal het best mogelijke resultaat bepaald worden in functie van de totale tegenprestatie voor de klant, bepaald door de prijs van het financieel instrument en alle voor de klant met de uitvoering verbonden uitgaven (inbegrepen aan de uitvoeringsplaats verbonden kosten, de verrekenings- en vereffeningskosten, en alle andere 2

3 kosten die mogelijks betaalbaar zijn aan derden die hebben deelgenomen aan de uitvoering van de order). 3.5 Voor de financiële instrumenten waarvoor de Bank geen dienst van uitvoering aanbiedt, doch enkel een dienst van het ontvangen en doorgeven van orders, zal Saxo Bank (Belgium) een beroep doen op instellingen die redelijke maatregelen nemen en procedures instellen die van aard zijn om het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van de orders te bekomen. 4. LE ROLE DE LA TECHNOLOGIE DANS L EXECUTION DES ORDRES 4.1 Saxo Bank (Belgium) gebruikt geautomatiseerde systemen voor de routing en uitvoering van de orders gegeven door de klant. Meteen na ontvangst van de order door Saxo Bank (Belgium) wordt deze automatisch doorgestuurd naar een uitvoeringsplaats die door Saxo Bank (Belgium) als de best mogelijke wordt beoordeeld, of voert Saxo Bank (Belgium) deze order zelf uit, in haar boekhouding, voor de producten die ze voor eigen rekening verhandelt (in het bijzonder financiële termijninstrumenten die OTC (onderhands) verhandeld worden, zoals CFD s) Voor effecten die verhandeld worden op gereglementeerde of georganiseerde markten (aandelen of bepaalde vaste termijncontracten), geeft Saxo Bank (Belgium) de orders voor uitvoering door aan een markt of aan een derde Voor de OTC verhandelde financiële termijninstrumenten kan Saxo Bank (Belgium) kiezen om de orders zelf uit te voeren of om deze over te dragen aan andere «market makers». Orders worden enkel verzonden aan dienstverleners die zich houden aan de weergave van de order met limietkoers evenals aan de regels voor de bescherming van orders met limietkoers. De meeste van deze dienstverleners bieden ook een automatische uitvoering van de orders aan Voor valutatermijncontracten en valutaoptiecontracten worden de orders automatisch door Saxo Bank (Belgium) zelf uitgevoerd in haar hoedanigheid van «market maker» Snelheid en beste waarschijnlijkheid van uitvoering. Rekening houdend met de volatiliteit van prijs en volume voert Saxo Bank (Belgium) de klantorder uit binnen de best mogelijke termijn Beste prijs en globale kostenoverweging. Orders voor OTC verhandelde financiële termijninstrumenten en voor beursgenoteerde effecten worden overgedragen aan «market makers» en/of aan uitvoeringsplaatsen (markten) die de mogelijkheid bieden om de beste prijs te verkrijgen. De criteria die gehanteerd worden door de andere «market makers» en/of uitvoeringsplaatsen (markten) zijn onder meer: een automatische afstemming tussen inkomende marktorders en limietorders en limietorders in wacht. gekruiste transacties indien de beste prijs mogelijk is vooréén en/of beide bij de transactie betrokken partijen Beste omvang. Bij de overdracht van de orders zoekt Saxo Bank (Belgium) naar de markten die de beste liquiditeit bieden en dus de mogelijkheden bieden voor de uitvoering van omvangrijke orders. Saxo Bank (Belgium) zoekt ook naar mogelijkheden om orders van klanten te laten genieten van eventueel door markten of andere makelaars geboden garanties op het vlak van orderomvang Algemene kwaliteit van uitvoering. Bij het bepalen van de manier en plaats van uitvoering van een order, doen de onderhandelaars van Saxo Bank (Belgium) een beroep op hun uitgebreide ervaring met de verschillende markten en ze leggen daarbij de focus op de snelheid en betrouwbaarheid van uitvoering. 6. REGELMATIGE BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE UITVOERING EN VAN DE PLAATSEN VAN UITVOERING De afdeling management van Saxo Bank (Belgium) beoordeelt regelmatig de kwaliteit van uitvoering en doet aanbevelingen ten aanzien van de overdracht van de orders. 7. HUIDIGE LIJST VAN GESELECTEERDE PLAATSEN VAN UITVOERING 5. DE KENMERKEN VAN ONS BELEID VOOR BESTE UITVOERING 5.1 De regels voor overdracht en uitvoering van orders zijn gebaseerd op vier criteria die door Saxo Bank (Belgium) regelmatig opnieuw worden beoordeeld. Het streven naar het beste resultaat voor de uitvoering van een order voor een klant steunt op de volgende principes: 7.1 De plaatsen van uitvoering (markten) die op dit ogenblik gebruikt worden, zijn : Copenhagen Stock Exchange, Stockholm Stock Ex- change, Helsinki Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, London Stock Exchange, Xetra Stock Exchange, London Stock Exchange, Amsterdam Stock Exchange, Brussels Stock Exchange, Paris Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Lisbon Stock Exchange, Milan Stock Exchange, Vienna Stock Exchange, Virt-X Stock Exchange, Zürich Stock Exchange, Athens Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange, New York Stock Exchange, NA SDAQ Stock Exchange, AMEX, ARCA, BSE, CSX, NSX, PHLX, BATS, Direct Edge, Lava Flow, Track ECN, Trade Book, Singa- pore Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, CME Group 3

4 7.2 (GLOBEX), EUREX, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, ICE, IDEM, MEFF, Montreal Exchange, NYBOT, Osaka Securities Exchange, Sydney Futures Exchange. De door Saxo Bank (Belgium) gebruikte tegenpartij is Saxo Bank A/S, moedermaatschappij van de Saxo groep. 8.4 Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, heeft Saxo Bank (Belgium) een aantal procedures en een structuur ingevoerd die een nauwkeurige, onmiddellijke en snelle uitvoering van orders van klanten zoveel mogelijk toelaat. 9. WEERSLAG OP DE UITVOERING VAN DE ORDERS 8. PRIJSVOLATILITEIT 8.1 Volatiliteit is één van de factoren die een invloed kan hebben op de uitvoering van een order. Wanneer klanten een groot volume van orders plaatsen bij de makelaars kan dit een gebrek aan evenwicht en/of vertraging veroorzaken in de overdracht van de orders. Dit zorgt voor een verlenging van de behandelingsduur van de orders in wacht. Deze verlenging wordt gewoonlijk veroorzaakt door meerdere factoren: (i) het aantal en de omvang van de uit te voeren orders, (ii) de snelheid waarmee de actuele noteringen bezorgd worden aan Saxo Bank (Belgium) of aan de andere makelaars; en (iii) de beperkingen wat betreft capaciteit van het op een bepaalde plaats, maar ook bij Saxo Bank (Belgium) of bij de andere makelaars gehanteerde systeem. 9.1 De klanten moeten zich bewust zijn van de volgende risico s die gekoppeld zijn aan volatiele markten, vooral rond de tijdstippen van opening en sluiting op de handelsdagen: Uitvoering tegen een prijs die sterk verschilt van de geboden prijs of van de genoteerde vraagprijs, gedeeltelijke uitvoering van de orders, of uitvoering van omvangrijke orders in meerdere keren tegen een verschillende prijs. Vertraging van de uitvoering van orders voor effecten die Saxo Bank (Belgium) moet doorsturen naar externe «market makers» en voor orders die manueel worden overgedragen of uitgevoerd. Openingskoers die verschilt van de slotkoers van de vorige beursdag. Marktomstandigheden waarin de vraag groter of gelijk is aan het aanbod en waardoor de uitvoering van de orders verhinderd wordt Saxo Bank (Belgium) kan ertoe gehouden worden, overeenkomstig de bepalingen van dit Beleid voor Beste Uitvoering, om orders van de klanten te scheiden of ze samen te voegen met de eigen orders van Saxo Bank (Belgium), de orders van een medewerker van Saxo Bank (Belgium) en/of personen die in relatie zijn met Saxo Bank (Belgium) (inclusief werknemers en andere klanten). De orders worden enkel in het algemeen belang van haar klanten gescheiden of samengevoegd. Het verkrijgen van een minder gunstige prijs bij gescheiden of gelijktijdige uitvoering kan een reden vormen tot de samenvoeging en de scheiding van de orders. In dit geval geeft Saxo Bank (Belgium) voorrang aan andere factoren dan de prijs die de uitvoering beïnvloeden, zoals de globale kosten of de omvang en de aard van de order, of nog de waarschijnlijkheid van uitvoering. Elektronische orders worden niet altijd gelijktijdig uitgevoerd. Sommige orders die geplaatst worden via een online tradingsysteem kunnen via internet verzonden worden naar een medewerker die dan de plaats van overdracht bepaalt voor uitvoering van de order. Indien een omvangrijk verkeer van elektronische orders zorgt voor versperring, is Saxo Bank (Belgium), net als de andere «market makers» aan wie de orders verzonden worden voor uitvoering, verplicht om de normale procedures voor automatische uitvoering te onderbreken en om over te gaan op manuele uitvoering. Dit kan leiden tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. 10. ALTERNATIEVE ORDERSOORTEN 10.1 Rekening houdend met de risico s gekoppeld aan volatiele markten kan de klant ervoor opteren om gebruik te maken van verschillende soorten orders om zo de risico s ervan te beperken en de beleggingsstrategieën te beheren Marktorder. Door middel van een marktorder vraagt de klant aan een makelaar om een order van een bepaalde omvang zo snel mogelijk tegen de eerste beschikbare marktprijs uit te voeren. Dienstverleners dienen marktorders uit te voeren zonder rekening te houden met prijsschommelingen. Indien dus de markprijs sterk evolueert tijdens de tijd die nodig is voor de uitvoering van de order, zal de order in sterkere mate blootgesteld worden aan de hierboven vermelde risico s, waaronder het risico van uitvoering aan een prijs die aanzienlijk verschilt van de genoteerde prijs op het ogenblik waarop de order werd uitgegeven. Sommige financiële markten* aanvaarden geen marktorders. Indien een marktorder geplaatst wordt op deze markten, zal Saxo Bank (Belgium) de order automatisch omzetten in een limietorder met een beperkt percentage «in-the-money **». Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant om na plaatsing na te gaan of de order goed aan de markt werd overgedragen. De klant dient Saxo Bank (Belgium) onmiddellijk op de 4

5 hoogte te brengen indien hij een fout ontdekt of vermoedt bij de overdracht van de order. *FINANCIELE MARKT **LIMIETPERCENTAGE American Stock Exchange (AMEX) Australian Stock Exchange (ASX) 1% stop order, zoals beschreven in artikel , waarvan de «stopkoers» evolueert volgens parameters die vastgelegd worden door de klant. Een «trailing» stop order kan gebruikt worden om te verkopen wanneer de prijzen dalen onder een bepaalde limiet ten opzichte van de hoogste prijs of om te kopen indien de genoteerde prijs hoger is dan een bepaalde limiet ten opzichte van de laagste prijs. Athens Stock Exchange (AT) Oslo Stock Exchange (OSE) OMX Copenhagen (CSE) 2% 11. ALGEMENE VOORWAARDEN SAXO BANK (BELGIUM) OMX Helsinki (HSE) OMX Stockholm (SSE) Singapore Exchange (SGX-ST) 1% Sommige makelaars die onze orders uitvoeren, kunnen ervoor kiezen om de marktorders op verschillende markten om te zetten in orders met een limietkoers van 3%. Deze keuze is het gevolg van interne regels die bestemd zijn om de klanten te beschermen tegen slechte uitvoering. Saxo Bank (Belgium) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten bij uitvoering als gevolg van een dergelijke omzetting bij de externe makelaars buiten Saxo Bank (Belgium). Het Beleid voor beste uitvoering maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Saxo Bank (Belgium). Dit beleid dient bijgevolg gelezen en geïnterpreteerd te worden in het licht van de vermelde Algemene Voorwaarden Limietorders. Bij limietorders bepaalt de klant de maximale aankoopprijs of de minimale verkoopprijs waartegen de transactie moet uitgevoerd worden. Omdat een limietorder kan geplaatst worden tegen een koers die afwijkt van de actuele marktkoers, is het mogelijk dat een dergelijke order niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden. Een klant die een limietorder op de markt aanhoudt, dient zich bewust te zijn van het feit dat hij afziet van de zekerheid van een onmiddellijke uitvoering in ruil voor, in voorkomend geval, het verkrijgen van een betere prijs in de toekomst. Limietorders kunnen zonder menselijke tussenkomst overgedragen worden naar een plaats «Stop» order. In tegenstelling tot een limietorder, laat een «stop» order toe om te verkopen tegen een lagere prijs dan de marktprijs op een gegeven ogenblik of om te kopen tegen een hogere prijs dan de marktprijs op een gegeven ogenblik indien de «stopkoers» bereikt of overschreden werd. Een «stop» order is dus een «slapend» order tot het ogenblik waarop de «stopkoers» bereikt of overschreden werd. Wanneer een «stopkoers» bereikt of overschreden is, wordt de stop order omgezet in een marktorder. Cf. artikel voor marktorders. SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. «Trailing» stop order. Een trailing stop order is een Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR Ingeschreven te Parijs onder nummer l met maatschappelijke zetel te l 10 rue de la Paix l PARIS l Frankrijk l Louizalaan 480 l 1050 Brussel l BTW BE l Telefoon l Fax Web: l 09 / 12 5

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Hoofdstuk I: algemeen

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid... 2 2. Aanpak van optimale uitvoering... 2 2.1 Uitvoeringsfactoren... 2 2.2 Plaatsen van uitvoering... 2 2.3 Orderuitvoering...

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u bepaalde inlichtingen te geven betreffende het orderuitvoeringsbeleid voor financiële

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Designator author. TIE- en

Designator author. TIE- en Designator author SELECT TIE- en UITVOERINGSBELEID. Compliance 18 December2010 BNPP IP Procedure SELECTIE- EN UITVOERINGSBELEID **** 1 INHOUDSOPGAVE SELECTIE- en UITVOERINGSBELEID EN -PROCEDURES... 1 1.

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het?

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? Een goede belegging vinden is geen kwestie van geluk. Vertrouw op ons advies. Bankieren met gezond verstand Onder persoonlijk beleggingsadvies verstaan we de

Nadere informatie

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s)

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve financiële instrumenten eventueel met hefboom die kunnen leiden tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

Beleggen in financiële producten Consumentengids over

Beleggen in financiële producten Consumentengids over FINANCIËLE DIENSTEN NADER TOEGELICHT Beleggen in financiële producten Consumentengids over de MiFID-richtlijn COMITÉ VAN EUROPESE EFFECTENREGELGEVERS COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie