Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A."

Transcriptie

1 LEVEDEMANAGER! Inleidingvanprof.mr.RoelBekkertergelegenheidvandeintreedredevanmr.dr.G.S.A. DijkstraalslectoropdeHaagseHogeschool,25januari2012. Dederdewoensdagvanmeihadeengedenkwaardigedaginonsstaatsbestelmoeten worden.eendagvergelijkbaarmetprinsjesdag.hethaddedagmoetenwordenwaaropde regeringopgedenkwaardigemanierverantwoordingzouafleggenoverhetgevoerdebeleid enbeheer.dedagwaaropvervolgensdetweedekamergenadelooszouafrekenenmetde aanhetdaglichtgetredenwanprestaties.gehaktdag,zohaddendekrantendedagalop voorhandgenoemd,indehoopenverwachtingopdiedagvoorzientewordenvaneen schieronuitputtelijkehoeveelheidsmakelijkekopij,genoegvoorveleafleveringen.enniette vergeteneengroteserieberichtenoveraandeschandpaalgenageldeentotaftreden gedwongenbewindsliedenenontslagenhogeambtenaren. Zohadhetmoetenworden,wasdegedachtetoenin2000dezogenaamde verantwoordingsdagwerdingevoerd.maardaarisnietsvanterechtgekomen.dedagzelf bestaatwel.opdiedagbegeeftdeministervanfinanciënzich,volgenshetzelfderitueelals opdederdedinsdaginseptember,meteenkoffertjenaarhetparlementomdaarhet verantwoordingsdocumentafteleveren.langnietalleskanoverigensinhetkoffertje,het gaatomhonderdenenhonderdendichtbetiktepagina s,metvelecijferopstellingen, diagrammenenwatdiesmeerzij.eengrondigenmeerdancompleetoverzichtvanwater allemaalmethetgeldisgedaan. 1

2 Dehoofdlijnenzijnmeestalruimtevorenbekend.Slimmespindoctorsslagenerinomde ergstemissersalenigszinsgecontroleerdnaarbuitentelatenkomen,somszelfsopzo n manierdatjebijnagaatgelovendathetgeenmisserszijnmaarsuccesverhalen.destukken zijnvoordefijnproevershethoogtepuntvanwateenmoderne,efficiëntiebureaucratie vermagalshetgaatomhetenerzijdsvolledigvertellenvandewaarheidenanderzijdsdatop eenzodanigemanierdoendathetgeenkwaadkan.eendomperopdefeestvreugdeisvaak nogwelhetrapportvandealgemenerekenkamermaarookdaarweeteengoed departementtegenwoordigadequaatmeeomtegaan. Dedagisdanooksnelweggepieterd.Hetdebatwordtmerendeelsovergelatenaanenkele fractiespecialistendiedeijverkondenopbrengenomzichopdebergstukkentestorten.de journalistenzittenerwatgapendnaartekijkenenalseralopwindingistijdenshetdebat, dankomtdieeerdervoortuitvervelingdandoordescherptevanhetdebat.dedagnahet debatishetookoverenneemthetdepartementalelevennadekortstondigehectiekvan vlakvoorderapportageweerzijngewonegang. DeNederlandseoverheidkentgeencultuurwaarindeprestatiesenvooraldebehaalde resultatenvandeoverheideenbelangrijkeplaatsinnemen.datwerktdoornaardemistdie erbestaatalshetgaatomdearbeidsproductiviteitvandepubliekesector,eengebiedwaar omhetincouperustermentezeggen menhetliefstmaarnietoverpraat.hetisoverigens geenexclusiefkenmerkvandenederlandseoverheidmaarinherentaanalleoverheden. Belangrijkefactorisdaarbijdatdeoverheidsinspanningendirectzijngerelateerdaanhet politiekesysteem.ineenpolitieksysteemmoetenpoliticiinsteedsscherperevorm concurrerenomdegunstvankiezersdieophunbeurtsteedsmindertrouwzijnenvooral gevoeligvoorkortetermijnprikkels.kernpuntinditprocesisdebelofte,eneengrote 2

3 inspanningomdeuitkomstendaarvanzogunstigmogelijkvoortestellen.daaropbestaan correcties,zoalshethebbenvaneenplanbureauofeenrekenkamerofhetverplichtmoeten afleggenvanverantwoording.maarergpopulairzijndienietindepolitiekearena.daar komtnogbijdatveeloverheidsinspanningenmoeilijkofslechtstamelijkwillekeurigdirectin verbandzijntebrengenmetdemaatschappelijkeverschijnselenofmaatschappelijke problemenwaarvoorzeeenoplossingzoudenmoetenzijn.alshetmooiweerisdanligtdat aanhetgeslaagdeklimaatbeleid,maarregenthet,danisdatdeonontkoombarekrachtvan denatuur.wiekanzeggendathetnietwaaris?datmaakthetlastig,ikgeefhettoe.maar hetheeftmedeindehandgewerktdatmenhetliefstmeteenboogomdeharde verantwoordingscijfersheenloopt.eninhetzelfdetrajectligtdatookprestaties,resultaten enproductiviteitindepubliekesectorenhetactiefsturendaaropnieteenhogeplaatsopde hitlijsthebben. Iknoemwatvoorbeelden.WehebbendeOESO,degezaghebbendedenktankophetgebied vandeeconomischeontwikkeling.deoesoheefteenfantastischedatabasemetgegevens overvanallesennogwat.deoesoheeftgeweldigestatistiekenoverdeontwikkelingvande productiviteit.maarhelaasnietoverdeproductiviteitsontwikkelingindepubliekesector. Daarheeftmenlangetijdgenoegengenomenmetdestellingdatinputisgelijkaanoutput. Dusalsersprakewasvanmeerbudget,werdaangenomendatdeproductiviteitwas gestegenenbijminderbudgethetomgekeerde.eenmooieillustratievoorhetonvolgroeide denkenoverprestatiesenproductiviteitalshetomdeoverheidgaat. Eentweedevoorbeeld.HetCBSiseengeweldigeorganisatiealshetgaatomhetverzamelen vangegevens.ophetterreinwaariklanghebgewerkt,devolksgezondheid,verzameldehet CBShoogstinteressantestatistiekenoverdehoeveelheidaardappelsdiedeNederlandertot 3

4 zichnamendatsoortzaken.menwistfeilloosaantetonendatrokerseengroterekansop longziektenhebbendanniet rokersendatouderemensenvakereenberoepdoenopde dokterdanjonge.allemaalnuttigomteweten.maarveelminderinformatiehadmen beschikbaaroverdevoorvwsuiterstrelevantewachtlijstenvanziekenhuizen.overde daadwerkelijkegezondheidsprestatiesennietalleenmaarwathethadgekost.ofoverhet reëleeffectvanverleendezorgendevraagofjedaarechtbetervanwordt. Eenderdevoorbeeld.OnlangsproduceerdehetSCPeenzeerwaardevolrapport,getiteld Waarvooronsbelastinggeld?.Meteengrootvraagteken.HetSCPbrachtopheel genuanceerdewijzeinbeelddatwemisschientochwatweinigzichthebbenopde resultatenvanbeleidendeopbrengstenvaninvesteringen.maarnoglangnietvoorzichtig genoeg,zoalsbleekuitdeschuimbekkendereactiesvanvertegenwoordigersvansectoren diezichaangesprokenvoelden,zoalshetonderwijsofdepolitie.heulenmetdevijand, onwetenschappelijk,beledigingvanprofessionals,datsoortkwalificatieskwamende zorgvuldigeonderzoekerstoe.terwijlnuvoorheteerstenbovendienheelvoorzichtigen gedegeneenpogingwasgedaanomzichttekrijgenopdebeleidsprestaties. Eenlaatstevoorbeeldligtophetniveauvandewerkvloer,indearbeidsverhoudingentussen managementenmedewerkers.errust alshetomdiearbeidsverhoudingengaat inde publiekesectoreengroottaboeophetactiefsturenopprestatiesenproductiviteit.cijfers ontbreken,benchmarkingwordtzorgvuldigvermeden.enkelejarengeledenwerdnagegaan ofereenrelatiewastussendeomvangvandirectoraten generaalbijhetrijkenhun beleidsdruk.jezoumogenaannemendateendienstonderdeeldatondergrotedrukstaat ookmeermensenheeftdaneenonderdeelinbetrekkelijkerust.nietsbleekminderwaar, dedruksteeenhedenzoalsdegeneralethesaurieenhetdggezondheidszorg,behoordenbij 4

5 dekleinste.enrustigeeenhedenzoalsvoorruimtelijkeordeningwarendegrootste.sturen opindividueleprestatiesisevenminpopulair.uitbeoordelingsoverzichtenblijktdat nagenoegalleambtenarenvoldoenaandegesteldeeisenofdaarbovenuitgaan,zijhetdat nietduidelijkiswelkeeisendatzijn.bovendien:alsdanaleenambtenaareenextrabeloning krijgtomdathijietsechtbijzondersheeftgedaan,dansneuveltdievaakinveelgekrakeel overdebalkenendenormdieervoorzorgtdatuitblinkersnietveelmeerkrijgendande gewonewerknemers. Ikbenalkortingegaanopdeachtergrondvandezehoudingwaarinmenlievernietteveel aandachtgeeftaandeprestaties,deresultatenendeproductiviteit.hetis,zoalsikalzei, vooreendeelinherentaaneenpolitieksysteem.degroteinvloedvandemediaopdat systeemwerktookindehanddatmenzichmeerrichtophetbeelddanopderealiteit.ik noemdealdeopkomstvandespindoctorsdietottaakhebbendatbeeldzogunstigmogelijk temaken.nietdoordefeitenteverdraaien,zodiepzijnwenietgezonken.maarweldoor defeitenopeenaantrekkelijkemaniertegroeperenenookteverzekerendatzeopeen gunstigmomentnaarbuitenkomen.framen,isookeennieuwwoorddatbijdeze vaardigheidhoort.enonmiskenbaargeldtookdathetlastigisomdeeffectenvanbeleid goedtemeten.hoemoetjehetrendementvaneenkrijgsmachtinvredestijdmeten?hoe productiefiseenpolitieagentdierondlooptineenwijkwaarniksaandehandis?hoemeet jeookdeprestatiesvanprofessionalsalsonderwijzersenonderzoekers?erwordtdaarbij gewezenophetzogenaamdeeigenevandeoverheid.datzouhetsturenopprestatiesbijna oneerbaarmaken.bovendien:sowhat,zullencynicizeggen.hetistochnooitgenoegdus hetmaaktnietuithoeveeljedoet.laathetmaarafhangenvandebeschikbarehoeveelheid geld. 5

6 Ikbegrijpditenrealiseermealsgeenanderhoelastighetis.Maarhetzougoedzijnalshet betergaatenhetkanookbeter.omdathetlastigis,heeftmentegemakkelijkermaarvan afgezienofzijntoevluchtgenomentoteenbureaucratischplaceboalsde verantwoordingsdag.daarhebbenwejarenlangonsmeeinslaapkunnensussen,zowelals hetgaatomhetalgemenebeleidalsindeconcretesituatieopdewerkvloer.onvolkomen prestatiesengebrekkigeresultatenwerdenopbeideniveausafgekocht,doorbijuitblijvende resultatengewoonnogmeergelderintestoppenofdurevoorzieningentetreffenomlangs dealgemeneofindividueleproblemenheentewerken.numeergeldechtergeenoptie meeris,moetendeogenwelopen. Hetzoubovendienweleenskunnenzijndatdezogenaamdeafrekencultuurwaarwezo n afkeervanzeggentehebbeneendeelvanzijnoorsprongheeftinhetontbrekenvaneen goedeprestatie enverantwoordingscultuur.alszicheenincidentvoordoetoferisergens sprakevanmismanagement,danmoetonmiddellijkdeonderstesteenbovenkomenenmag nietwordengerustvoordeziekeplekisweggesneden.erwordtbijvoorkeurzeerdirectop demangespeeldendienskopmoetrollen.totopzekerehoogteisditonvermijdelijkomdat geenaandachtisgegevenaanhetvermogentoteenrationeelweerwoord.de onderbouwingdathetondankshetincidenttochgoedgaat,blijktnietteleveren.datgeldt voorzowelhetbeleidalsinindividuelegevallen.alsjenietgewendbentaaneen systematischeverantwoordingscultuur(endatisdusmeerdanhetafspelenvaneen verplichtnummer),moetjenietverbaasdzijndateenpopulistischeafrekencultuurdatgat vult. Naarmijnmeningzoudenwijomdezeredenenmoetenkijkenofdatnietbeterkan.Iknoem tweewegenwaarlangsdieverbeteringenvormzoudenkunnenkrijgen,macroenmicro. 6

7 Overdemacrobenaderingzalikopdezeplaatskortzijn.Daargaatomdestrategsiche beslissingenoverhettevoerenbeleid.eengoeduitgangspuntvanbeleidzouzijn:evidence basedpolicy.bijdevormingvanbeleidzoudanexplicietaandachtvoordeuitvoerbaarheid moetenzijnenookvoordeevaluatie.beleidsevaluatieskomenbijonsveelvoor.veel onderzoeksbureaushebbenereengoedeboterhamaanverdiendenblijvenook ingeschakeldalszedereputatiehebbenverworvengenuanceerdtezijnennietalte hardvochtig.maardegevallendateenevaluatieleidttothetstopzettenvandatbeleidzijn veelgeringerdandegevallenwaarinhetbeleidjuistwordtgeïntensiveerd.want zoisvaak destrekking weliswaarheefthetbeleidnoggeenmerkbaareffectgehad,maarwezijnop degoedewegenhetzouzondezijnnutestoppen.opdiewijzekanbeleideenheletijd doorgaanenooklangzamerhandwatvanzijnoorspronkelijkedoelafraken.hetzouvoorts goedzijnalsdeontwikkelingvanbeleidendevraagofhetdaadwerkelijkhelptendemoeite waardis,ookcentraalwordtgestuurd.inhetvkheeftderegeringblairooiteenzgn. deliveryunitingesteld.datwaseenstevigeeenheidvaneenmanof40dieonderdevlagvan depremierbewaakteofhetbeleidookdaadwerkelijkleiddetotdegewensteveranderingen. InNederlandheeftpremierBalkenendeeenzelfdebenaderinggekozen,maardaneen homeopathischevariantdaarvan,metslechtseenparttimemedewerkerdiedatallemaalin haareentjemoestdoen.datzoum.i.beterkunnen. Maarnietalleeninhetbeleidzouhetgoedzijnmeeraandachttegevenaanderesultaten, ookopmicroschaal,indeverhoudingtussendemanagerenzijnmedewerkers.het interessanteisdatuiteindelijkdeprestatievaneeneenheidbestaatuitdeinspanningenvan demedewerkers.hoemeerdiemedewerkerspresteren,hoebeterhetgaat.dekunstisdus omelkemedewerkeraantezettentoteenoptimaleinzetenterichtenopdedaadwerkelijk tebehalenresultaten.datstaateenbeetjehaaksopookhierdecultuurwaarbijwevooral 7

8 uitgaanvaneengrootvertrouwenindemedewerkerenaannemendatdieminofmeeruit zichzelftotoptimaleprestatieskomt.ikdenkdaterveelwinstkanwordengeboektalsjuist diearbeidsverhoudingenwordenaangegrepenomdeprestatiesteverbeteren. Ikhebonlangseenanalysegemaaktvandiearbeidsverhoudingendieikdaartoeheb verdeeldineentientalcomponenten.datbegintbijdewervingenselectie,engaatviade aanstelling,beloning,ontwikkeling,loopbaanuiteindelijknaarhetontslag.watjezou kunnendoenistebekijkenhoejeelkecomponentuithetoogpuntvanproductiviteitzo goedmogelijkinricht.doejedatsystematischvooralleonderdelenenvooralle medewerkers,dangaatdeproductiviteitongetwijfeldomhoog.alleenalhetfeitdater aandachtaanhetpresterenwordtgegevendoetwonderen. Sommigenzullenzeggendatdathelemaalnietkan,omdatdeinzetenderesultateninde publiekesectorniettekwantificerenzijn.ofdatdeoverheidgeenmarktisendatpraktijken uitdeparticulieresectorhetwezenvandeoverheidaantasten.ofdathetalleenmaar gepaardgaatmeteenheleboelinternebureaucratie.ikgeloofdaarniksvan.natuurlijkiszijn overhedenbijzondereorganisaties.zevervullenbijzonderetakenenhebbenvaak vergaande,exclusievebevoegdheden.maarhetblijvenorganisatieswaarmensentegen betalingwerkverzetten.datmoetjegoedorganiseren.omeenvoorbeeldtegeven:ikheb onlangsalleaanstellingsbrievenvanambtenarenbijdedepartementengeanalyseerd. Interessantisalopvoorhanddatdieallemaalverschillendzijnenbovendiennogalwat slordighedenbevatten,maardatterzijde.opvallendisdatzeopgeenenkelewijzereppen vandeprestatiesenresultatendievandeambtenaarwordenverwacht.degebruikelijke tekstisdatiemand tewerkwordtgesteld (datisdeletterlijketekst!)infunctiexen daarvoorysalariskrijgt.datishet,afgezienvannogbehoorlijkwatformeletierlantijnen.je 8

9 zoujekunnenvoorstellendatdatveelverplichtenderwordtgeformuleerd,intermenvan u levertdatendateninruildaarvoorkrijgtuhetvolgende.inclusiefafsprakenhoede voortgangwordtgevolgd,welkeprikkelswordeningebouwdenwatdesanctieszijnalsde doelennietwordenbereikt. Ikzieugruwenendenkendatditweertypischzo nvoorbeeldisvanmanagementdenken. Maariseigenlijknietonaanvaardbaardatwezomakkelijkomgaanmetdeinzetvanonze mensen?isheteigenlijkgeenbeledigingvanonzewerknemersalswenietstevig geïnteresseerdzijninwatzepresteren?vaakwordtgestelddatindepubliekesectornu eenmaalzakenaandeordezijndietemakenhebbenmetderechtsstaatofmetpublieke waardenendiezichdaaromonttrekkenaanmeetbaarheid.ikbendeeerstedietoegeeftdat datsomslastigis.maardatisnatuurlijkgeenenkeleredenomervooriedereendiewerktin depubliekesectormaarvanhetzoobjectiefbeoordelenvanzijnofhaarpresterenaftezien. Ofprikkelsteontwikkelenomdieprestatiesteverbeteren.Interessantisbovendiendatwe dezestrengelijnalsoverheidwelhanterenbijdeinhuurvanexternen.dankunnenwe ineenswèlpreciesdeprestatiesdieweverlangenspecificerenendaarbovendieneen redelijkeprijsaanhangen.hetzougekzijnalshetdaarwelkan,maarbijheteigenpersoneel niet. Ikkomtoteenafronding.Ookindepubliekesectorishetnodigdatwewerkenaanconcrete resultaten,datwesturenopprestaties.datmoetzowelmacroalsmicroveelmeeringebed wordeninonzewerkwijzen.daarvoorhebjegoedemanagersnodig.hetfeitdatervaak negatiefwordtgedachtovermanagersindepubliekesector,datzezelfsverdachtworden gemaaktenalsdespotenbetiteld,komtnaarmijnmeningnietvoortuittegenzinover managementinhetalgemeenofonwilomondereenmanagertewerken.datermensen 9

10 moetenzijndieverantwoordelijkzijnvoorhetorganiserenvanhetwerkbegrijptiedereen. Maarvooralkomthetvoortuithetfeitdaterveelteweinigenooklangnietgoedgenoeg wordtgemanagedopdaadwerkelijkeresultatenenveelteveelopdeinspanningenvooral hetbewarenvandelievevrede.datkanbeterendatmoetbeter,deoverheidkanzichniet permitterengeenzichtbareresultatenteboeken.daarhebjegoedemanagersvoornodigen nietmensendiedenkendatzedaareennatuurtalentvoorhebbenenhetereenbeetjebij kunnendoen. Levedemanager,isdanookdetitelvandezeinleiding,envooralinde publiekesector.datdehaagsehogeschoolmaarveelvandiemanagersmagopleiden! 10

Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse

Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse Monitor Kennismigranten Kwalitatieve analyse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal Kennismigrant 6.650 5.060 5.440 5.880 5.810 7.370 36.190 Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Bestellen via de webshop

Bestellen via de webshop 1. U kiest het gewenste artikel(en), het kleur en de maat, daarna klik op Bestellen. 2. Wanneer u de gewenste artikelen wil laten opsturen met B-Post, klik dan op Deze producten nu kopen & betalen. Als

Nadere informatie

Blijf'altijd'op'de'hoogte' 'diversdenhaag,nl'

Blijf'altijd'op'de'hoogte' 'diversdenhaag,nl' Onderwerp( Seksuele(diversiteit(binnen(culturele( diversiteit:(het(vaak(ongemakkelijke(gesprek(aangaan ( Bijeenkomst16februari2016 Trouwzaalstadhuis ( Programma'! 12.30 Inloopmetlunch 13.00 OpeningJogerdeJong

Nadere informatie

Hiervoor gaat u naar www.toeslagen.nl en klikt u op Proefberekening maken

Hiervoor gaat u naar www.toeslagen.nl en klikt u op Proefberekening maken Hoe maakt u een proefberekening van de Kinderopvangtoeslag? Hiervoor gaat u naar www.toeslagen.nl en klikt u op Proefberekening maken U komt dan in dit scherm, klik op Proefberekening toeslagen U vult

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!! VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN:! OORZAKEN!EN!BEHANDELMOGELIJKHEDEN!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!! VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN:! OORZAKEN!EN!BEHANDELMOGELIJKHEDEN!!!!!!!! VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN: OORZAKENENBEHANDELMOGELIJKHEDEN Freyabiedtnieuws,achtergrondinformatie,ervaringsverhalenencontactover vruchtbaarheid,problemenmetzwangerwordenenongewildekinderloosheid. Freyaiseenlandelijkeenonafhankelijkeverenigingmetruim2.500leden.

Nadere informatie

Vragen stand van zaken dagactiviteiten begin 2015

Vragen stand van zaken dagactiviteiten begin 2015 Vragen stand van zaken dagactiviteiten begin 2015 In uw gesprekken met de dagopvang en de gemeente kunt u deze vragen ernaast houden. Op pagina 1 t/m 4 kunt u uw aantekeningen over de gesprekken met de

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIE URENOVERZICHT

INVULINSTRUCTIE URENOVERZICHT INVULINSTRUCTIE URENOVERZICHT 1. Periode Hier vult u de periode / maand in waarover u verantwoording aflegt. 2. en aantal gewerkte Het gaat hier om de datum waarop de hulp gewerkt heeft en het aantal dat

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Doel: VAKANTIEGELD. Instellingen: Tips & Trucs UNIT4 Multivers Salaris

Doel: VAKANTIEGELD. Instellingen: Tips & Trucs UNIT4 Multivers Salaris Tips & Trucs UNIT4 Multivers Salaris VAKANTIEGELD Instellingen: Vooraf in te stellen in UNIT4 Multivers Salaris. 1. Eerst moet er worden gezorgd dat er inde desbetreffende werkgever reservering van vakantie

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Vragenformulier Onderzoek naar verplichting tot aansluiting.

Vragenformulier Onderzoek naar verplichting tot aansluiting. Onderzoek naar verplichting tot aansluiting. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten en Stichting Fonds Uitzendbranche Naam onderneming KvK-nummer Loonheffingsnummer Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 2.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Het competentieweb in bijlage 1 wordt gebruikt om gericht te werken aan een leerlijn van de competenties.

Het competentieweb in bijlage 1 wordt gebruikt om gericht te werken aan een leerlijn van de competenties. Bijlage 16: Handleiding Competentieweb Handleiding Competentieweb Het competentieweb in bijlage 1 wordt gebruikt om gericht te werken aan een leerlijn van de competenties. Het web Voor elke competentie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rvb. Ex-asielzoekers. Versie 3.0. In te vullen door het COA. Dossiernummer. Ontvangstdatum

Aanvraagformulier Rvb. Ex-asielzoekers. Versie 3.0. In te vullen door het COA. Dossiernummer. Ontvangstdatum Aanvraagformulier Rvb Ex-asielzoekers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Toelichting bij Menno ter Braaks exemplaar van Mein Kampf van Adolf Hitler door Ewoud Kieft (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)

Toelichting bij Menno ter Braaks exemplaar van Mein Kampf van Adolf Hitler door Ewoud Kieft (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) ToelichtingbijMennoterBraaksexemplaarvanMeinKampfvanAdolfHitler door EwoudKieft(NederlandsInstituutvoorOorlogsdocumentatie) IndeeenentwintigsteeeuwishetnietmeervoortestellendateenboekalsMeinKampfin staatzouzijnomeengeneratiejongemensenteenthousiasmeren.hetboekiste

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

Uitleg werking webshop

Uitleg werking webshop Uitleg werking webshop Par. 1 (eventueel) Inloggen (alleen bedrijven) en menustructuur. Inloggen: Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in, klik vervolgens op Log in>> (Hebt u nog geen inlogcode klik

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群

EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 EURO-TRUST Insurance en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap EURO-TRUST Insurance 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 Aanvraagformulier 2012 - ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 申 请 表 格 2012 - ONVZ 自 由 选 择

Nadere informatie

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken'

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken' sociaalmakelen voorkrachtigewijken rapportagetussentijdseevaluatiesociaalmakelaarschap augustus2013 december2014 OnderzoeksnetwerkSociaalDomeinUtrecht PimvanHeijst(HU) ThomasKampen(UvH) AnjaMachielse(UvH)

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Beschikbaarheids overzicht/strokenplanner

Beschikbaarheids overzicht/strokenplanner TRIKA 2016 VERHUURADMINISTRATIE VAKANTIEHUIS Dit rekenmodel is gemaakt in Microsoft Office Excel 2007. Als U zoekt naar een verhuuradministratie voor Uw vakantiewoning(en) waarbij U de administratie en

Nadere informatie

INSTRUCTIE INVOER BEVOLKINGSREGISTERS

INSTRUCTIE INVOER BEVOLKINGSREGISTERS INSTRUCTIE INVOER BEVOLKINGSREGISTERS Versie 25-4-2016 LET OP: Bij dit project staan geen vaste aantallen personen op een scan. Bekijk de scan altijd helemaal tot onderaan om er zeker van te zijn dat u

Nadere informatie

Specificatie servicekosten

Specificatie servicekosten Geef een overzicht van de service kosten die u in rekening brengt Waarom dit formulier? Bij de Huurcommissie is een verzoekschrift ingediend over de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen. De

Nadere informatie

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken'

sociaal'makelen'' voor'krachtige'wijken' sociaalmakelen voorkrachtigewijken rapportagetussentijdseevaluatiesociaalmakelaarschap augustus2013 december2014 OnderzoeksnetwerkSociaalDomeinUtrecht PimvanHeijst(HU) ThomasKampen(UvH) AnjaMachielse(UvH)

Nadere informatie

Actie overzicht 2008 2009 n.a.v. de Startnotitie Ring Utrecht VERDER, Chronologie van 6 maanden Toelichting bij dit actie-overzicht 2008: 2009:

Actie overzicht 2008 2009 n.a.v. de Startnotitie Ring Utrecht VERDER, Chronologie van 6 maanden Toelichting bij dit actie-overzicht 2008: 2009: Actie overzicht2008 2009 n.a.v.destartnotitieringutrechtverder, Chronologievan6maanden 5december2008(Startnotitie)t/m3juli2009(KrachtvanUtrecht motievendrik) Toelichting bij dit actie-overzicht In 2009

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

CIM-luistercijfers september-december 2012

CIM-luistercijfers september-december 2012 CIM-luistercijfers september-december CIM Radio Ziehier een nieuwe CIM-analyse waarin we de gezondheid van radio bij de Vlaming en bij de jongeren blijven opvolgen, evenals het luisteren via internet.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS PARTICULIER. Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl

HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS PARTICULIER. Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl HANDLEIDING VOOR AANMELDEN BIJ CERTIQ ALS PARTICULIER 1 Stap 1: ga naar de homepage van CertiQ: www.certiq.nl Stap 2: kies op de homepage in het horizontale menu voor Particulier 2 Stap 3: kies vervolgens

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jaarverslag)2014)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jaarverslag)2014) Jaarverslag)2014) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ) JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave) 1.)BESTUURSVERSLAG) 3 1.0)INLEIDING) 3 1.1)TOELICHTING)OP)HET)EXPLOITATIERESULTAAT) 4 1.2)TOELICHTING)OP)DE)FINANCIËLE)POSITIE)

Nadere informatie

Re-integratietaak vangnetters ziektewet gemeentelijke doelgroep Participatiewet

Re-integratietaak vangnetters ziektewet gemeentelijke doelgroep Participatiewet Re-integratietaak vangnetters ziektewet gemeentelijke doelgroep Participatiewet Wat betekent dit voor gemeenten? Wat is de rol van UWV en het Inlichtingenbureau? Agenda Tanja Snip UWV Context en doelgroep

Nadere informatie

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert!

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert! Datum aanvraag Cliënt nummer Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die een Participatiewet-uitkering

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

activiteiten in het nationale park de hoge veluwe

activiteiten in het nationale park de hoge veluwe 01 augustus Fietsexcursie Bezoeerscentrum 18.30 21.00 2,- p.p. Wandeling Droom van Helene (ezoe graven) Bezoeerscentrum 13.00 15.00 3,- p.p. 02 augustus Wildexcursie (wandelen) Bezoeerscentrum 18.30 20.30

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Bezielde zorg. Benjamin J. Blom. Het verhaal van zes diaconessen in Nederland 1940 2009

Bezielde zorg. Benjamin J. Blom. Het verhaal van zes diaconessen in Nederland 1940 2009 BenjaminJ.Blom Bezieldezorg HetverhaalvanzesdiaconesseninNederland 1940 2009 ScriptieMasterGeschiedenis2008 2009 Begeleiderprof.F.A.vanLieburg VrijeUniversiteitAmsterdam Inhoudsopgave WOORDVOORAF...4 1.TERINLEIDING...6

Nadere informatie

Analyse(van(organische(fijn(stof(tijdens(een( zuid!noord%atlantische%transit"

Analyse(van(organische(fijn(stof(tijdens(een( zuid!noord%atlantische%transit Analyse(van(organische(fijn(stof(tijdens(een( zuidnoord%atlantische%transit" NielsvanElst Juni2013 Bachelorscriptie UniversiteitUtrecht FaculteitBètawetenschappen DepartementNatuur>enSterrenkunde InstituteforMarineandAtmosphericresearchUtrecht(IMAU)

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel Raadsvoorstel Nr. 2012-019 Houten, 20 maart 2012 Onderwerp: Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel 2012-2014. Beslispunten: In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG

RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG VAN: CIZ ONDERWERP: RICHTLIJN NAAR EEN COMPLETE AANVRAAG VERSIE: 6.0 DATUM: 1-1- 2013 INLEIDING Uniformeren van informatie bij de In deze richtlijn staat welke informatie

Nadere informatie

Validatie Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010

Validatie Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010 2 WATCH heeft de mogelijkheid om geregistreerde uren te laten valideren. Als er gewerkt wordt met valideren van uren zijn er twee verschillende

Nadere informatie

1. Gegevens. Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : Andere gegevens/aandachtspunten : portfolio

1. Gegevens. Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : Andere gegevens/aandachtspunten : portfolio 1. Gegevens Opvolgingsdossier met dagreflecties voor studenten Verpleegkunde/Vroedkunde Versie 2 (9/12/2013) Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : School : Stageperiode :.../.../

Nadere informatie

Verkoopinformatie Object

Verkoopinformatie Object Vrijwillige Online Verkoop 29 November 2012 De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Amsterdam De Bruyn Kopsstraat 10, Rijswijk Verkoopinformatie Object Den Haag Rotterdam Eindhoven Objectomschrijving Het betreft

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Wat moet er volgens u met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? provincie. Algemene uitslag. Noord-Brabant. Die moet volledig gehandhaafd blijven

Wat moet er volgens u met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? provincie. Algemene uitslag. Noord-Brabant. Die moet volledig gehandhaafd blijven Wat moet er volgens u met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? Die moet volledig gehandhaafd blijven 12,0% 15,0% Die moet op termijn worden beperkt 45,0% 50,0% Die moet op termijn volledig worden afgeschaft

Nadere informatie

Handleiding bijlage: KALENDER. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1

Handleiding bijlage: KALENDER. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Handleiding bijlage: KALENDER digital4u.nl effectief op internet www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Introductie Kalender Uw website maakt gebruik van een Kalender module. In deze

Nadere informatie

Leiderschap vragenlijst

Leiderschap vragenlijst Leiderschap vragenlijst Hieronder vindt u twee vragenlijsten: - leiderschap vragenlijst voor uzelf - leiderschap vragenlijst voor medewerkers/collegae/chef De eerste vragenlijst vult u zelf in. De tweede

Nadere informatie

Magazijn staat in voor het bestellen van gascilinders bij externe leveranciers.

Magazijn staat in voor het bestellen van gascilinders bij externe leveranciers. Logistiek gascilinders in de onderzoekslaboratoria op Campus Gasthuisberg: bewaren, aanvragen, plaatsen Groepsbeheer Biomedische wetenschappen-2015 04 27 1. Inleiding Het verbruik van gassen in de onderzoekslaboratoria

Nadere informatie

Getaltheorie groep 3: Primitieve wortels

Getaltheorie groep 3: Primitieve wortels Getaltheorie groep 3: Primitieve wortels Trainingsweek juni 2008 Inleiding Voor a relatief priem met m hebben we de orde van a modulo m gedefinieerd als ord m (a) = min { n Z + a n 1 (mod m) }. De verzameling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4 Over inburgeren Inburgeren Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal. En u leert over het leven in Nederland. Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Beste medewerker, Om te weten te komen wat alle (toekomstige) ontwikkelingen binnen de zorg en dienstverlening doen met jouw werkplezier, of je je voldoende ondersteund

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

GEBRUIKSGEBIED 0.1. kk+ dv. bijeenkomstfunctie aanschouwen sport bijeenkomstfunctie met alcoholgebruik kantoorfunctie 0.4. onderwijs 0.

GEBRUIKSGEBIED 0.1. kk+ dv. bijeenkomstfunctie aanschouwen sport bijeenkomstfunctie met alcoholgebruik kantoorfunctie 0.4. onderwijs 0. 307.7 m² 0.1 39.0 m² onderwijs 0.2 247.4 m² 39.0 m² 0.3 181.7 m² 109.5 m² wm d 0.4 104.5 m² 0.5 98.8 m² 0.7 125.8 m² oven kantoor ind+ af vw 97.1 m² overige ruimte tbv kluisjes 0.9 onderwijs 0.6 21.6 m²

Nadere informatie

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari

Leerstoflijnen. Periode. Klas 3 Theoretisch. 16 januari t/m 10 februari Leerstoflijnen Periode 5 Klas Theoretisch 6 januari februari Vak Ne Niveau: T Klas A Grammatica woordsoorten hoofdstuk 5. 6- - - 7- Spelling hoofdstuk. 6-: Toets grammatica woordsoorten Spelling hoofdstuk.

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

Zoals gebruikelijk ronden we af met de marktaandelen op 12+ en mediaplanning-doelgroepen. Veel leesplezier.

Zoals gebruikelijk ronden we af met de marktaandelen op 12+ en mediaplanning-doelgroepen. Veel leesplezier. CIM-luistercijfers jan-mrt 2014 2014 CIM Radio 2014 Ziehier een nieuwe CIM-analyse over het medium radio. We bekijken hoe radio het begin 2014 bij de Vlamingen en specifiek bij de Vlaamse jongeren heeft

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Informatie voor studenten STUDENTENHUIS 09/ 387 71 11 09/ 387 70 39 personeelsdienst@azstvdeinze.be Bezoek onze website: www.azstvdeinze.be 1. In- en uitchecken 3 2. Huishoudelijk

Nadere informatie

Kalender 2015-2016. OBS Houtwijk

Kalender 2015-2016. OBS Houtwijk Kalender 205-206 OBS Houtwijk ma 3 juli t/m dinsdag 25 augustus Vrijdag 7 juli is het Suikerfeest. Het Suikerfeest is een islamitisch feest waarop het einde van de maand Ramadan gevierd wordt. juli 205

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding PDF Generator

Handleiding PDF Generator Handleiding PDF Generator In de onderstaande afbeelding ziet u drie cirkels met de cijfers 1 t/m 3. 1) Wanneer u nog geen bedrijfslogo heeft geupload kunt u hier uw bedrijfslogo kiezen vanaf de computer.

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Procesbeschrijving MPP-traject - 10 stappenplan - Risicologboek

Procesbeschrijving MPP-traject - 10 stappenplan - Risicologboek Procesbeschrijving MPP-traject - 10 stappenplan - Risicologboek Contactpersonen: Ezra van Duuren, Helga Bosch Revisiehistorie Versie Auteur Status Datum Toelichting 0.1 Ezra van Duuren concept 0.2 0.3

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 30a van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus

Nadere informatie

Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die geen uitkering van de gemeente ontvangen.

Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die geen uitkering van de gemeente ontvangen. Datum aanvraag : Cliënt nummer : Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer : Naam consulent : Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners

Nadere informatie

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Pagina 1 Handleiding: Word 2007 - sectie-einde toevoegen, paginanummering starten vanaf andere pagina IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Opmerking: Op de afbeeldingen staan

Nadere informatie

Kijken naar het heelal

Kijken naar het heelal Kijken naar het heelal GROEP 1-2 15 65 minuten 1, 8, 54 en 55 De leerling: vergrootglas meer detail van een voorwerp kunt zien te kijken naar een blad en een beestje en beschrijven en een rond glas water

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

GEGEVENSSTAAT HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

GEGEVENSSTAAT HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Wanneer dit formulier invullen? Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan in de gemeente Lansingerland of in een andere gemeente. Overige informatie Meer informatie over trouwen

Nadere informatie

HANDLEIDING HET VULLEN VAN DE GERECHTEN

HANDLEIDING HET VULLEN VAN DE GERECHTEN HANDLEIDING HET VULLEN VAN DE GERECHTEN Binnen het CMS van MySpott is het mogelijk om een gerechtenlijst / prijslijst te plaatsen op je website. Door middel van deze handleiding word u uitgelegd hoe u

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus 3000

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Medewerkers van de VRT alsook hun directe familieleden(bloedverwanten, echtgenoten en aanverwanten tot in de tweede graad).

Medewerkers van de VRT alsook hun directe familieleden(bloedverwanten, echtgenoten en aanverwanten tot in de tweede graad). Wedstrijdreglement versie 2015 : specifiek voor radiowedstrijd Vraag Het Aan 2015 Win een reis naar een van onze 10 bestemmingen met Radio 2 en Neckermann Versie: 27 augustus 2015 Voor zover de regels

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER LEIDINGGEVENDE WERKZAAM IN EEN COMMERCIËLE OF PARACOMMERCIËLE HORECA-INRICHTING (C1)

WIJZIGINGSFORMULIER LEIDINGGEVENDE WERKZAAM IN EEN COMMERCIËLE OF PARACOMMERCIËLE HORECA-INRICHTING (C1) WIJZIGINGSFORMULIER LEIDINGGEVENDE WERKZAAM IN EEN COMMERCIËLE OF PARACOMMERCIËLE HORECA-INRICHTING (C1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u nieuwe leidinggevende(n)

Nadere informatie

Er worden planten per stuk en per bak verkocht met 8 plantjes erin. Voor een bak betaal je minder dan 8 x de prijs van 1 plantje.

Er worden planten per stuk en per bak verkocht met 8 plantjes erin. Voor een bak betaal je minder dan 8 x de prijs van 1 plantje. Breuken Les Deel B Een voorbeeld van optellen van breuken Er worden planten per stuk en per bak verkocht met plantjes erin. Voor een bak betaal je minder dan x de prijs van plantje. De ene bak is voor

Nadere informatie

Extra oefening en Oefentoets Helpdesk

Extra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening en Oefentoets Helpdesk Etra oefening ij hoofdstuk a π 9 h 000 geeft h 000 9, cm 8π De hoogte van het lik is s ongeveer,9 cm π r h 000 geeft h 000 000 r 8, r π r π c Als de straal heel klein

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Intergroep 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 Intergroep en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap

Intergroep 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 Intergroep en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap Intergroep 和 ONVZ 医 疗 保 险 公 司 张 开 双 臂 热 诚 地 欢 迎 华 人 社 群 Intergroep en ONVZ omarmen Chinese gemeenschap Aanvraagformulier 2012 - ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 申 请 表 格 2012 - ONVZ 自 由 选 择 医 疗 方 案 Graag in het

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Lesbrief 5. Naturalisatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Lesbrief 5. Naturalisatie http://www.edusom.nl Sterlessen Lesbrief 5. Naturalisatie Sidel en Ana gaan voor hun cursus NT2 een presentatie houden over naturalisatie. Ze zoeken naar informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Nadere informatie

CIM Radio 2016W1. CIM-luistercijfers jan-mrt W1. Resultaten van de 1 ste golf van 2016

CIM Radio 2016W1. CIM-luistercijfers jan-mrt W1. Resultaten van de 1 ste golf van 2016 CIM-luistercijfers jan-mrt 016 016 CIM Radio 016 In deze analyse bespreken we kort de consumptie van het medium radio, het bereik en de luisterduur in golf 016. Daarna focussen we op het luisteren via

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Handleiding Kahoot quiz maken.

Handleiding Kahoot quiz maken. Handleiding Kahoot quiz maken. Ga naar internet. Typ het volgende adres in: https://getkahoot.com/ Klik op: Kies je rol bij: Typ daarna de schoolnaam in het vak: Bij stap 2: verzin je een Username (jouw

Nadere informatie

2. Uw werkzaamheden organiseren met Outlook

2. Uw werkzaamheden organiseren met Outlook 61 2. Uw werkzaamheden organiseren met Outlook Outlook is meer dan een e-mailprogramma. U kunt ook uw relaties bijhouden door ze in te voeren als contactpersonen. De contactpersonenlijst bevat een verzameling

Nadere informatie

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland De Wet Inburgering Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland Significant / Triarii, september 2007, Den Haag OOSTDUINLAAN 127 2596 JK DEN HAAG TELEFOON 070 3283574 FAX 070 3284301

Nadere informatie