P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving"

Transcriptie

1 P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts geldig indien vergezeld van het recentste beschikbare jaarverslag en, indien van toepassing, van het ongecontroleerde halfjaarverslag, indien dit sinds het laatste jaarverslag is gepubliceerd. Deze verslagen maken integraal deel uit van dit Prospectus. Naast dit Prospectus heeft de maatschappij ook belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse aangenomen met de belangrijkste informatie voor beleggers voor besluitvorming over elke aandelenklasse van de maatschappij. Alle belangrijke informatie voor beleggers is gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de maatschappij, de beheermaatschappij of de bewaarder. Maart

2 INHOUDSOPGAVE VENNOOTSCHAPSSTRUCTUUR... 5 I. ALGEMENE INLICHTINGEN... 7 II. ADMINISTRATIE EN BEHEER VAN DE MAATSCHAPPIJ... 7 A. De maatschappij Oprichting van de maatschappij De raad van bestuur... 7 C. De beleggingsbeheerder... 8 D. De subbeleggingsbeheerder... 8 E. De depothouder en het betaalkantoor... 8 F. De administratief agent, vennootschapsagent en domicilieagent... 8 G. De registerhouder... 9 H. Wereldwijde distributeur - distributeurs en andere tussenpersonen... 9 III. BELEGGINGSBEHEER... 9 Beleggingsdoelstellingen en -beleid IV. BELEGGEN IN DE MAATSCHAPPIJ A. De aandelen B. Klassen C. Uitgifte van aandelen Inschrijving in natura Tijdelijk stopzetten van de uitgifte van aandelen Meerjarig beleggingsplan D. Terugkoop van aandelen E. Conversie van aandelen tussen klassen V. NIW A. Algemeen B. Tijdelijke opschorting van de NIW-berekening C. Publicatie van de NIW per aandeel VI. UITKERINGSBELEID VII. VERGOEDINGEN, KOSTEN EN BELASTING A. Vergoedingen en kosten voor rekening van de maatschappij B. Belasting VIII. BELANGENCONFLICTEN IX. ALGEMENE INFORMATIE A. Boekjaar B. Algemene Aandeelhoudersvergaderingen C. Beëindiging van de maatschappij D. Verslagen en rekeningen van de maatschappij - informatie voor aandeelhouders E. Documenten ter inzage F. Aanvullende informatie G. Aanvullende informatie inzake de uitkering van de maatschappij in Italië BIJLAGE A. BELEGGINGSBEPERKINGEN EN BELEGGINGSTECHNIEKEN BIJLAGE B: SPECIALE RISICO-OVERWEGINGEN EN RISICOFACTOREN...36 BIJLAGE C: VERKLARENDE WOORDENLIJST...39 BIJLAGE D: OVERZICHTSTABELLEN VAN DOOR DE MAATSCHAPPIJ UITGEGEVEN AANDELEN

3 BELANGRIJKE INFORMATIE Amundi International SICAV (voorheen bekend onder de naam Socgen International Sicav) (de "maatschappij") is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) opgericht onder de Luxemburgse wetgeving en genoteerd op de officiële lijst van instellingen voor collectieve belegging, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 (de "de wet van 2010") op instellingen voor collectieve belegging in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2009/65/EEG van de Raad (de "2010 richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE s"). Deze notering door de Luxemburgse autoriteit vormt echter geen positieve beoordeling van dit Prospectus of van enige belangrijke informatie voor beleggers met betrekking tot elke aandelenklasse van de maatschappij. Iedere verklaring waarin het tegendeel wordt beweerd, dient als onrechtmatig en illegaal te worden beschouwd. De leden van de raad van bestuur van de maatschappij (de "bestuurders" of samen, de "raad van bestuur"), van wie de namen staan vermeld in het hoofdstuk raad van bestuur van dit Prospectus, aanvaarden gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de informatie en verklaringen in dit Prospectus en in de belangrijke informatie voor beleggers betreffende elke aandelenklasse van de maatschappij. Naar beste weten van de bestuurders (die de uiterste zorg hebben betracht om ervoor te zorgen dat dit het geval is), zijn de informatie en verklaringen in dit Prospectus juist op de in dit Prospectus aangegeven datum en is er geen sprake van belangrijke omissies die dergelijke verklaringen of informatie onjuist zouden maken. Noch de verstrekking van dit Prospectus of van de belangrijke informatie voor beleggers, noch het aanbod, de uitgifte of verkoop van de aandelen vormt een verklaring dat de in dit Prospectus gegeven informatie of de belangrijke informatie voor beleggers altijd juist zal zijn na de datum van dit Prospectus. Alle informatie of verklaringen die niet zijn opgenomen in dit Prospectus of in de belangrijke informatie voor beleggers, of in de financiële verslagen die integraal deel uitmaken van dit Prospectus, dienen als nietgeautoriseerd te worden beschouwd. Om rekening te houden met belangrijke wijzigingen in de maatschappij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de uitgifte van nieuwe aandelen), zal dit Prospectus zo nodig worden bijgewerkt. Daarom dienen potentiële beleggers te informeren of er een nieuwe versie van dit Prospectus is opgesteld en of de belangrijke informatie voor beleggers beschikbaar is. Voor de definitie van in dit Prospectus gebruikte termen, die niet in het Prospectus zelf worden gedefinieerd, kunt u de Verklarende woordenlijst in bijlage C raadplegen. VERANTWOORDELIJKHEID BELEGGER Potentiële beleggers dienen dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers over de relevante aandelenklasse(n) zorgvuldig en volledig te bestuderen en hun juridische, financiële en belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot (i) de wettelijke vereisten in hun eigen land voor het aankopen, aanhouden, terugkopen of verkopen van aandelen; (ii) beperkingen op deviezentransacties waaraan zij in hun eigen land onderhevig zijn met betrekking tot het aankopen, aanhouden, terugkopen of verkopen van aandelen; en (iii) de wettelijke, fiscale, financiële of andere gevolgen van intekenen op, aankopen, aanhouden, terugkopen of verkopen van aandelen. Potentiële beleggers moeten hun juridische, fiscale en financiële adviseurs raadplegen indien bij hen enige twijfel bestaat ten aanzien van de inhoud van dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers. De maatschappij wijst de beleggers op het feit dat elke belegger zijn rechten als belegger met betrekking tot de maatschappij alleen volledig en rechtstreeks kan uitoefenen, in het bijzonder de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, indien de belegger in eigen naam is ingeschreven in het register van aandeelhouders van de maatschappij. Wanneer een belegger in de maatschappij belegt via een tussenpersoon die in eigen naam maar namens de belegger in de maatschappij belegt, is het niet altijd mogelijk voor de belegger om bepaalde rechten als aandeelhouder rechtstreeks ten opzichte van de maatschappij uit te oefenen. Het is aanbevolen voor beleggers om advies in te winnen over hun rechten. BEOOGDE BELEGGERS De maatschappij richt zich zowel op beleggers in de detailhandel of natuurlijke personen als op institutionele beleggers. HISTORISCHE PRESTATIE De historische prestatie wordt beschreven in de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse. De prestaties van de maatschappij uit het verleden zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige prestaties. DISTRIBUTIE- EN VERKOOPBEPERKINGEN De maatschappij of haar aandelenklassen kan later toestemming krijgen voor distributie in andere rechtsgebieden. Er is echter geen procedure gestart om het aanbod van aandelen of de distributie van dit Prospectus of de belangrijke informatie voor beleggers mogelijk te maken in andere 3

4 rechtsgebieden waar de wetgeving of bepalingen die daar van kracht zijn een dergelijke procedure zouden vereisen. Daarom kan dit Prospectus niet worden gedistribueerd om de aandelen aan te bieden of om hier klanten voor te werven in een rechtsgebied of in omstandigheden waar dat aanbieden of werven niet is toegestaan. Niemand die in enig rechtsgebied een exemplaar van dit Prospectus ontvangt, mag dit Prospectus beschouwen als een uitnodiging om in te tekenen op aandelen tenzij een dergelijke uitnodiging in het desbetreffende rechtsgebied wettelijk is toegestaan zonder te hoeven voldoen aan enige registratie- of andere wettelijke vereisten. Aandelen zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) noch onder de effectenwetgeving van enige Amerikaanse staat. Aandelen kunnen niet worden aangeboden, verkocht of direct of indirect worden geleverd in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of ten voordele van een "US Person" (persoon in de VS). Het opnieuw aanbieden of doorverkopen van aandelen in de Verenigde Staten of aan een US Person kan een schending van het recht in de VS inhouden. Inschrijvers op aandelen dienen te verklaren dat zij geen US Person zijn. De maatschappij zal niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd. Alle aandeelhouders dienen de maatschappij op de hoogte te stellen van enige wijziging in hun status van niet-us Person. VERTROUWEN OP DIT PROSPECTUS EN DE BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BELEGGERS Aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus en (indien van toepassing) in een addendum, evenals in de belangrijke informatie voor beleggers en in het recentste gecontroleerde jaarverslag en in enig later halfjaarverslag van de maatschappij. Op verdere informatie of verklaringen van een distributeur, tussenpersoon, handelaar, makelaar of andere persoon dient geen acht te worden geslagen en deze dienen bijgevolg niet te worden vertrouwd. Niemand heeft toestemming gekregen om informatie te geven of een verklaring af te leggen in verband met het aanbieden van aandelen anders dan vermeld in dit Prospectus en (indien van toepassing) in een addendum, evenals in de belangrijke informatie voor beleggers en in een later halfjaar- of jaarverslag van de maatschappij. Indien dergelijke informatie of verklaringen worden gegeven, mag er niet van worden uitgegaan dat deze zijn goedgekeurd door de bestuurders, de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder, de subbeleggingsbeheerder, de depothouder of de administrateur. Verklaringen in dit Prospectus zijn gebaseerd op de vigerende wetgeving en gangbare praktijken in Luxemburg op de datum van dit Prospectus en zijn onderhevig aan verandering. Noch met de levering van dit Prospectus of de belangrijke informatie voor beleggers noch met de uitgifte van aandelen zal, onder wat voor omstandigheden dan ook, worden geïmpliceerd of verklaard dat de zaken van de maatschappij niet zijn gewijzigd sinds de desbetreffende datum. Potentiële beleggers kunnen op het adres van de statutaire zetel van de maatschappij, de beheermaatschappij of de depothouder op verzoek gratis een exemplaar verkrijgen van dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse, de financiële jaar- en halfjaarverslagen van de maatschappij en de statuten. BELEGGINGSRISICO'S Beleggen in de maatschappij houdt een zeker financieel risico in. De aandelenwaarde en het rendement dat daaruit voortvloeit, kan stijgen of dalen en beleggers kunnen misschien hun oorspronkelijke belegging niet terugvorderen. Beleggingsrisicofactoren waar een belegger rekening mee moet houden, staan vermeld onder speciale risico-overwegingen en -factoren in bijlage B. De maatschappij vormt geen verplichting voor de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder of een andere partner of dochtermaatschappij van Amundi of Société Générale noch wordt zij door deze gegarandeerd. MARKTTIMINGBELEID De maatschappij staat niet bewust beleggingen toe die zijn verbonden met markttimingpraktijken: omdat dergelijke praktijken negatieve gevolgen kunnen hebben voor de belangen van aandeelhouders. Volgens circulaire 04/146 van de CSSF wordt onder markttiming verstaan: een arbitragemethode waarbij een belegger stelselmatig deelnemingsrechten of aandelen van dezelfde ICB koopt en binnen een korte tijdspanne laat terugkopen of converteren om te profiteren van tijdsverschillen en/of onvolkomenheden of tekortkomingen in de berekeningsmethode van de netto-inventariswaarde (zoals hierboven gedefinieerd in de "inleiding") van de ICB. Er doen zich opportuniteiten voor de markttimer voor indien de NIW (zoals hierna gedefinieerd) van de ICB wordt berekend op basis van marktprijzen die niet langer up-to-date zijn (oude prijzen) of indien de ICB de NIW al berekent op een moment dat het nog steeds mogelijk is om orders te plaatsen. Markttimingpraktijken zijn onaanvaardbaar, omdat de prestatie van de ICB hierdoor kan worden beïnvloed door een stijging van de kosten en/of omdat de winst hierdoor lager kan worden. Daarom kunnen de bestuurders, wanneer zij dit juist achten en naar eigen goeddunken, respectievelijk de registerhouder en de administrateur ertoe brengen een van de volgende maatregelen te nemen: - de registerhouder ertoe brengen aanvragen voor conversie en/of inschrijving van aandelen te 4

5 weigeren van beleggers die deze eerste als markttimer beschouwt. - de registerhouder kan aandelen die in gemeenschappelijk eigendom of beheer zijn, combineren om na te gaan of een individu of een groep individuen betrokken is bij markttimingpraktijken. - Indien de maatschappij voornamelijk belegd is in markten die voor de handel gesloten zijn op het moment dat de maatschappij wordt gewaardeerd, in tijden van marktvolatiliteit de administrateur ertoe brengen de NIW per aandeel te laten aanpassen om op het waarderingstijdstip een juistere weergave te geven van de reële waarde van de beleggingen van de maatschappij. GEGEVENSBESCHERMING Bepaalde persoonlijke gegevens van beleggers (met inbegrip van maar niet beperkt tot deelneming in de maatschappij) kunnen verzameld, vastgelegd, opgeslagen, aangepast, overgedragen of anderszins verwerkt en gebruikt worden door de maatschappij, de registerhouder, de beheermaatschappij en andere ondernemingen van Amundi of Société Générale en de financiële tussenpersonen van dergelijke beleggers. In het bijzonder kunnen dergelijke gegevens worden verwerkt voor de administratie van rekening- en distributievergoedingen, identificatie ter bestrijding van witwaspraktijken en het bieden van cliëntgerelateerde diensten. Deze informatie mag niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven. Door in te schrijven op de aandelen, stemt iedere aandeelhouder in met een dergelijke verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Deze toestemming wordt schriftelijk geformaliseerd in het door de relevante tussenpersoon gebruikte inschrijvingsformulier. VENNOOTSCHAPSSTRUCTUUR Amundi International SICAV Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 16, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg RAAD VAN BESTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ: VOORZITTER: Laurent BERTIAU, Deputy Head of Institutional and Third party Distribution, Amundi Frankrijk BESTUURDERS Jean-Marie EVEILLARD, Senior Adviser First Eagle Investment Management, Verenigde Staten van Amerika Philippe CHOSSONNERY, Secretary General, Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg Guillaume WEHRY, Head of Executive Office Institutions & External Distributors Business Line, Amundi Frankrijk Philippe BAUDRY, Co-Director of Marketing, Product Development and Reporting Amundi Frankrijk BEHEERMAATSCHAPPIJ Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg RAAD VAN BESTUUR VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ VOORZITTER: Jean-Paul MAZOYER, General Management Committee Member in charge of Development Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk DIRECTEUR: Guillaume ABEL, Head of Marketing and Business Development of Institutional and Third Party Distribution Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk BESTUURDERS Etienne CLEMENT, Strategic Marketing Manager Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Jean-Yves GLAIN, Head of Business Support Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Laurent BERTIAU, Deputy Head of Institutional and Third Party Distribution Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Bernard DEWIT Chief Risk Officer Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk André PASQUIE Deputy Head of Investment Solutions for Retail Networks Division Amundi 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk MANAGERS VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ Directeur: Guillaume ABEL Algemeen directeur: Giorgio GRETTER BELEGGINGSBEHEERDER Amundi 90, Boulevard Pasteur, F Paris, France SUBBELEGGINGSBEHEERDER First Eagle Investment Management LLC (formerly Arnhold & S. Bleichroeder Advisers LLC.) 1345 Avenue of the Americas New York, N.Y , United States of America 5

6 WERELDWIJDE DISTRIBUTEUR Amundi 90, Boulevard Pasteur, F Paris, France DEPOTHOUDER EN BETAALKANTOOR Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L 2420 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg ADMINISTRATIEF AGENT, VENNOOTSCHAPSAGENT EN DOMICILIEAGENT Société Générale Securities Services Luxembourg. 16, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg REGISTERHOUDER European Fund Services S.A. 18, boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg ACCOUNTANTS VAN DE MAATSCHAPPIJ: Deloitte Audit Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 560, Rue de Neudorf, L 2220 Luxembourg 6

7 I. ALGEMENE INLICHTINGEN De maatschappij is georganiseerd als een instelling voor collectieve belegging ("ICB") krachtens Deel I van de wet van 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, in overeenstemming met de bepalingen van Europese Richtlijn 2009/65/EEG van de Raad. De maatschappij wordt vertegenwoordigd door aandelen die in verschillende klassen zijn ingedeeld waaraan verschillende inschrijvings- en terugkoopbepalingen en/of vergoedingen en kosten zijn verbonden, evenals verschillende klassevaluta of de beschikbaarheid hiervan voor bepaalde soorten beleggers. Wanneer dergelijke nieuwe klassen worden gecreëerd, zal dit Prospectus dienovereenkomstig worden gewijzigd om alle noodzakelijke informatie over die nieuwe klassen te verstrekken. Op de datum van dit prospectus zijn de uitgegeven aandelen "Retailaandelen" (AU-C, AHC-C, AHE-C, AU2-C, AS-C, AHG-D, AHS-D, AHG-C, AE-C, AE-D, AHE-D), "Institutionele aandelen" (IU-C, IHC-C, IHE- C, IU2-C, IHG-C, IE-C, XU-C en XHG-C), "Distributeuraandelen" (FE-C, FU-C, FHE-C) en Raandelen (RHG-C, RHG-D, RE-C, RE-D, RU-C, RU- D, RHE-C en RHE-D). Deze aandelenklassen zijn kapitalisatie- of uitkeringsaandelen. Distributeur aandelen (FE-C, FU-C, FHE-C) zijn bestemd voor externe distributie en hiervoor is een extra distributeurvergoeding verschuldigd. Zie hoofdstuk IV " Beleggen in de maatschappij - B-klassen" voor een beschrijving van elke aandelenklasse. De maatschappij geeft ook gehedgede en ongehedgede kapitalisatieaandelen uit voor beleggers in de detailhandel en institutionele beleggers en distributeurs. De aandelen worden uitgegeven en teruggekocht tegen de prijs van de desbetreffende NIW-dag (de "netto-inventariswaarde per aandeel" of "nettoinventariswaarde" of "NIW") berekend op elke waarderingsdag (zoals gedefinieerd in de Verklarende woordenlijst). Indien de waarderingsdag van de aandelen niet op een werkdag valt, wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Aangezien de maatschappij wordt blootgesteld aan marktfluctuaties en de aan elke belegging inherente risico's, zal de waarde van het nettovermogen (het "nettovermogen") van de maatschappij als gevolg hiervan variëren. De NIW van elke NIW-dag, berekend op de desbetreffende waarderingsdag, wordt uitgedrukt in elke klassevaluta. De referentievaluta van de maatschappij is de USD (US Dollar "USD"). Aandelen van klasse AU-C zijn toegelaten tot de officiële notering van de "Bourse de Luxembourg", overeenkomstig een verzoek van de maatschappij. Aandelen van klasse IU-C zullen ook worden toegelaten tot deze officiële notering. De verwijzingen naar de termen en tekens hierna duiden op de volgende valuta: EUR GBP USD SGD CHF Euro Britse pond Amerikaanse dollar Singapore Dollar Zwitserse franken De verwijzingen naar een specifieke tijd verwijzen naar de Luxemburgse tijd (GMT+1). II. ADMINISTRATIE EN BEHEER VAN DE MAATSCHAPPIJ A. De maatschappij 1. Oprichting van de maatschappij De maatschappij werd op 12 augustus 1996 voor onbepaalde tijd opgericht als een Société d Investissement à Capital Variable (SICAV). De statutaire zetel is gevestigd in Luxemburg. Het beginkapitaal bedroeg USD vertegenwoordigd door 500 geregistreerde aandelen zonder nominale waarde. De statuten zijn op 6 september 1996 gepubliceerd in "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (de "Mémorial"). De statuten zijn voor het laatst gewijzigd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 17 juni De gecoördineerde statuten zijn op 25 juni 2010 in het Mémorial gepubliceerd. Het kapitaal van de maatschappij wordt uitgedrukt in USD, vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, volledig betaald op het moment van uitgifte. Het kapitaal is altijd gelijk aan het totale nettovermogen van de maatschappij. De gecoördineerde statuten zijn gedeponeerd en kunnen worden ingezien bij de Greffe du Tribunal d arrondissement van Luxemburg. De maatschappij is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B De raad van bestuur De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid en het toezien op het beheer en de administratie van de maatschappij. B. DE BEHEERMAATSCHAPPIJ 7

8 De raad van bestuur heeft Amundi Luxembourg S.A. aangesteld als beheermaatschappij in de zin van de bepalingen van hoofdstuk 15 van de wet van Amundi Luxembourg S.A. is opgericht op 11 maart 1988 in de vorm van een naamloze vennootschap ("Société Anonyme"). De beheermaatschappij is ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B De beheermaatschappij is aangewezen ingevolge een delegatieovereenkomst tussen de beheermaatschappij en de maatschappij die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De belangrijkste doelstelling van de beheermaatschappij is het beheer, de administratie en de marketing van ICBE's en ICB's. De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de maatschappij en de distributie van aandelen in Luxemburg en daarbuiten. Vanaf de datum van dit Prospectus heeft de beheermaatschappij deze taken gedelegeerd aan onderstaande entiteiten. Ook beheert de beheermaatschappij op de datum van het huidige Prospectus de in het gecontroleerde jaarverslag vermelde ICB's. C. De beleggingsbeheerder Overeenkomstig een beleggingsbeheerovereenkomst tussen de beheermaatschappij en de beleggingsbeheerder (de "beleggingsbeheerovereenkomst") die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, heeft de beheermaatschappij Amundi aangewezen als de beleggingsbeheerder in de context van het dagelijks algemeen beheer van de beleggingen van de maatschappij. Amundi is een volle dochtermaatschappij van de Amundi Groep. Amundi is als beleggingsbeheerder gemachtigd en gereguleerd door Autorité des Marchés Financiers (een Franse effectentoezichthouder), nr.gp , 8 juni Onder de voorwaarden van de beleggingsbeheerovereenkomst heeft de beheermaatschappij de beleggingsbeheerder de bevoegdheid gegeven om een subbeleggingsbeheerder aan te stellen voor het beheer van de beleggingen van de maatschappij. Dit Prospectus zal worden bijgewerkt indien er een nieuwe of vervangende beleggingsbeheerder of subbeleggingsbeheerder wordt aangesteld. De vergoeding voor de beleggingsbeheerder wordt beschreven in het hoofdstuk Vergoedingen en kosten. D. De subbeleggingsbeheerder De beleggingsbeheerder heeft First Eagle Investment Management (voorheen ARNHOLD & S. BLEICHROEDER ADVISERS LLC.) aangesteld als subbeleggingsbeheerder (de "subbeleggingsbeheerder") overeenkomstig een subbeleggingsbeheerovereenkomst. First Eagle Investment Management is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de wetgeving van de staat Delaware (USA). E. De depothouder en het betaalkantoor Ingevolge een depotovereenkomst heeft de maatschappij Société Générale Bank & Trust aangewezen als depothouder en betaalkantoor (de "depothouder") van de activa van de maatschappij, die rechtstreeks beheerd worden door de depothouder of onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid via van tijd tot tijd aangewezen correspondentbanken. De bewaarder zorgt er in het bijzonder voor dat: a) de verkoop, uitgifte, terugkoop, conversie en annulering van de aandelen door of namens de maatschappij worden uitgevoerd in overeenstemming met de Luxemburgse wet en de statuten van de maatschappij; b) de tegenprestaties in transacties betreffende de activa van de maatschappij binnen de gebruikelijke termijnen worden geleverd; en c) de inkomsten van de maatschappij in overeenstemming met de statuten worden gebruikt. Krachtens de depotovereenkomst worden alle effecten, contanten en andere activa van de maatschappij aan de depothouder toevertrouwd. De depotovereenkomst kan door beide partijen worden beëindigd na een schriftelijke opzegging drie maanden van tevoren of in bepaalde omstandigheden met onmiddellijke ingang. F. De administratief agent, vennootschapsagent en domicilieagent Société Générale Securities Services Luxembourg is door de beheermaatschappij aangewezen om op te treden als administratief agent, vennootschapsagent en domicilieagent van de maatschappij. Deze heeft zijn statutaire zetel in Luxemburg op 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. De sociale doelstelling is onder andere om domicilieagent te zijn en administratieve diensten te leveren aan 8

9 beleggings- en pensioenfondsen zowel in Luxemburg als daarbuiten. Société Générale Securities Services Luxembourg is verantwoordelijk voor onder andere de dagelijkse bepaling van de NIW van elke aandelenklasse, een juiste boekhouding van de maatschappij en alle andere administratieve taken die volgens de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg vereist zijn en zoals verder omschreven in de voornoemde overeenkomst. De voornoemde overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd na een schriftelijke opzegging drie maanden van tevoren of in bepaalde omstandigheden met onmiddellijke ingang. G. De registerhouder European Fund Services S.A. is door de beheermaatschappij aangewezen als registerhouder van de maatschappij. European Fund Services S.A. is een Luxemburgse naamloze vennootschap (société anonyme) en een lid van de Société Générale Groep. Deze heeft zijn statutaire zetel in Luxemburg te Boulevard Royal 18, L-2449 Luxemburg. De registerhouder is verantwoordelijk voor de verwerking van de intekeningen op aandelen, behandeling van terugkoop- en conversieaanvragen en acceptatie van fondsoverdrachten, voor bewaring van het aandeelhoudersregister van de maatschappij, de levering van aandeelcertificaten, indien gevraagd, bewaring van alle niet-uitgegeven aandeelcertificaten van de maatschappij, acceptatie van voor vervanging, terugkoop of conversie teruggeven aandeelcertificaten en voor de zorg voor en het toezicht op het verzenden van verslagen, berichten en andere documenten naar de aandeelhouders. H. Wereldwijde distributeur - distributeurs en andere tussenpersonen De beheermaatschappij kan onder haar verantwoordelijkheid en toezicht aan een of meerdere banken, financiële instellingen en andere bevoegde tussenpersonen, distributeurs en tussenpersonen delegeren de aandelen aan te bieden en te verkopen aan beleggers en de inschrijving, terugkoop, conversie of overdrachtverzoeken van aandeelhouders te behandelen. Met inachtneming van de wetgeving van de landen waar aandelen worden aangeboden, kunnen dergelijke tussenpersonen met toestemming van de raad van bestuur optreden als gevolmachtigden voor de belegger. Niettegenstaande het voornoemde kan een aandeelhouder rechtstreeks in de maatschappij beleggen zonder gebruik te maken van de diensten van een gevolmachtigde. Een belegger kan op elk moment schriftelijk verzoeken om de aandelen op zijn naam in te schrijven en in dat geval zal de registerhouder, na levering door de belegger aan de registerhouder van de relevante bevestigingsbrief van de gevolmachtigde, de overeenkomstige overdracht en de naam van de belegger in het aandelenregister bijschrijven en de gevolmachtigde hiervan op de hoogte stellen. Bovengenoemde bepalingen zijn echter niet van toepassing voor aandeelhouders die aandelen hebben verkregen in landen waar het gebruik van de diensten van een gevolmachtigde (of een andere tussenpersoon) noodzakelijk of verplicht is om wettelijke, regulerende of dwingende praktische redenen. Met betrekking tot elke inschrijving, wordt een tussenpersoon die bevoegd is als gevolmachtigde op te treden geacht de raad van bestuur te vertegenwoordigen en het volgende te controleren of op zich te nemen: a) De belegger is geen US Person; b) Hij zal de raad van bestuur en de registerhouder onmiddellijk op de hoogte stellen, indien hij verneemt dat een belegger US Person is geworden; c) Indien hij beslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot aandelen die in bezit komen van een US Person, zal de tussenpersoon zorgen dat dergelijke aandelen worden teruggekocht en; d) Hij zal niet bewust aandelen of enig deel daarvan of belang daarin overdragen of leveren aan een US Person noch zullen aandelen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. De raad van bestuur kan te allen tijde tussenpersonen die als gevolmachtigde optreden, verzoeken om aanvullende verklaringen af te leggen om te voldoen aan wijzigingen in toepasselijke wetten en bepalingen. Alle tussenpersonen zullen een exemplaar van dit Prospectus en de belangrijke informatie voor beleggers van elke aandelenklasse, het jaar- en halfjaarverslag (of enig gelijksoortig supplement, bijlage of informatiebericht zoals volgens de toepasselijke plaatselijke wetgeving vereist kan zijn) aanbieden aan iedere belegger zoals volgens de toepasselijke wetgeving vereist is, voorafgaand aan de inschrijving van de belegger in de maatschappij. III. BELEGGINGSBEHEER 9

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het volgende addendum: juli 2013. FIDELITY FUNDS Bijlage

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie