Beleggingcvactgoed en Wtb enige civielrechtelijke en fiscale beschouwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingcvactgoed en Wtb enige civielrechtelijke en fiscale beschouwingen"

Transcriptie

1 Beleggingcvactgoed en Wtb Mr G.H.H.J. Janssen

2 Deze Masterproof is geschreven in het kader van de postdoctorale opleiding Vastgoedkunde (MRE) van de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde van de Universiteit van Amsterdam, cursus De Masterproof is tot stand gekomen mede dankzij steun van Loyens g, Loeff, advocaten, belastingadviseurs en notarissen. Ik ben de maatschap Loyens g, Loeff dank verschuldigd voor haar betrokkenheid en ondersteuning. De Masterproof is afgesloten op 15 augustus 2001 en is zorgvuldig samengesteld. Met ontwikkelingen daarna kan geen rekening worden gehouden. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid of incorrecte weergave van de geldende regelgeving.

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Onderwerp Probleemanalyse Onderzoeksvraag De beleggingscategorie vastgoed Inleiding Rendementen op de Nederlandse vastgoedmarkt Kenmerken van vastgoed Vastgoedmarkten Vastgoedsectoren Woningen Kantoren Industrieel vastgoed Winkels Direct versus indirect beleggen en een tussenvorm Beleggingspolitiek Rechtspersonen en contractuele samenwerkingsvormen Inleiding Rechtspersoonlijkheid De NV en de BV De BV De akte van oprichting De verklaring van geen bezwaar De storting op de aandelen Naam(sonderzoek) Handelen namens de BV in oprichting Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Kapitaalsbelasting Aandeel houdersregister Publicatie Kapitaal en vermogen Uitgifte van aandelen Kapitaal bescherming Levering van aandelen Blokkeringsregeling Soorten aandelen Organen van de BV

4 Beleggi ngsvastgoed en Wtb Het bestuur De algemene vergadering De raad van commissarissen Contractuele samenwerkingsvormen Maatschap De vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap Wet toezicht beleggingsinstellingen Totstandkoming Wtb Doel Wtb Samenhang Wet toezicht effectenverkeer Structuur Wtb Het begrip "beleggingsinstelling" Kwalificatie van het fonds Gemeenschap Maatschap Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap Open of closed end Collectief beleggen Collectief Beleggen of ondernemen? Vergunning en besloten kring: Artikel 4 Wtb In of vanuit Nederland Vrijstellingen van de verbodsbepaling Vrijstelling voor een aanbod aan professionele partijen Vrijstelling voor participatiemaatschappijen Vrijstelling voor instelling waarbij collectief beleggen geen hoofdactiviteit is Vergunni ngsvereisten Deskundigheid en betrouwbaarheid Financiële waarborgen Bedrijfsvoering I nformatieverschaffing Aanvullende eisen beleggingsfonds CV-structuur van een fonds Tijdelijke vergunning: maatschapsbeleid van DNB Paraplufondsen Fiscaliteit en vastgoed Inleiding Natuurlijke personen Inkomstenbelasting Successierecht, schenkingsrecht en recht van overgang Kapitaalvennootschappen Vennootschapsbelasting

5 Dividendbelasting Kapitaalsbelasting Enkele hoofdregels van de belastingheffing bij investeren in Nederlands vastgoed door buitenlands belastingplichtigen Natuurlijke personen niet woonachtig in Nederland Belastingheffing in box I A. Bedrijfsvermogen B. Overige werkzaamheden Belastingheffing in box I I I Buitenlandse kapitaalvennootschap Winstbepaling volgens vermogensvergelijking Financiering Afschrijvingen Overdrachtsbelasting Omzetbelasting Levering van onroerende zaken Verhuur van onroerende zaken Voorbeeld aftrek voorbelasting en herzieningsperiode Samenloop omzetbelasting en overdrachtsbelasting Onroerende zaak belasting De fiscale behandeling van een commanditaire vennootschap en haar vennoten Het fonds voor gemene rekening Kwalificatie van de figuur fonds voor gemene rekening Kwalificatie van het FGR Is een fonds voor gemene rekening een maatschap? Is een fonds voor gemene rekening een vennootschap onder firma? Is een fonds voor gemene rekening een overeenkomst sui generis? Conclusie De fiscale beleggingsinstelling Analyse van jurisprudentie ten aanzien de begrippen "beleggen" en "ondernemen". Algemeen Hoge Raad 1 september 1976, V-N 1976, pagina 860 Hoge Raad 8 november 1989, BNB 1990/73 en Hoge Raad 25 maart 1992, BNB 1992/199 Standpunt met betrekking tot het begrip beleggen van Bongaerts en Essers FBI: beleggen en ondernemen sinds 22 februari 2001 Adviescommissie Van Rooy Conclusie Literatuuroverzicht

6 Inleiding 1.1. Onderwerp Deze Masterproof handelt over beleggen in vastgoed en de Wet toezicht beleggingsjnstel- lingen (hierna: "WtbU).l De Nederlandse wetgeving vormt het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek is verricht. Waar de term "vastgoed" wordt gehanteerd is daaronder te ver- staan het in het spraakgebruik gebezigde begrip "onroerend goed", het begrip "onroeren- de zaken" als omschreven in het eerste lid van artikel 3:3 van het Burgerlijk Wetboek 2, en de term "registergoederen" als bedoeld in artikel 3: 10 van het Burgerlijk Wetb~ek.~ In deze Master-proof wordt een koppeling gelegd tussen het wetenschappelijk onderzoek en toepassing van de uitkomsten daarvan in de beoefende rechtspraktijk. Hoewel het een behandeling van een gespecialiseerd onderwerp betreft, is steeds voor ogen gehouden de bruikbaarheid van de uitkomst van het onderzoek voor de beoogde doelgroep. De be- oogde doelgroep is elke (potentieel) betrokkene bij een door Nederlands recht beheerste belegging in vastgoed Probleemanalyse Een vastgoedbelegging kan zowel direct als indirect worden gedaan. Van direct beleggen is sprake indien een belegger, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon, het- zij middels een samenwerkingsverband, rechtstreeks het vastgoed ter belegging verwerft, waarbij geldt dat de belegger en een meerderheidsbelang heeft in het vastgoed, al dan niet via een dochtervennootschap, en de zeggenschap heeft over het management. Van indirect beleggen in vastgoed is sprake indien een belegger, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon, hetzij middels een. samenwerkingsverband, ter belegging een aandeel verkrijgt in een beleggingsinstelling die op haar beurt direct belegt in vastgoed, waarbij geldt dat de belegger en geen meerderheidsbelang heeft in het vastgoed en geen zeggenschap heeft over het management. Vele tussenvormen zijn denkbaar. Voor het di- rect of indirect beleggen, waaronder ook de tussenvorm is te verstaan, is het voor de be. legger van belang kennis te nemen van enige civielrechtelijke en fiscale aspecten ten aanzien van het object en het subject bij beleggen in vastgoed, alsmede van de wetgeving die hem dient te beschermen: de Wtb. Algemene doelstelling van de Wtb is waarborging van een adequate werking van de fi- nanciële markten en bescherming van (potentiele) beleggers op die markten. Regelgeving Wet van 27 juni 1990, houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen, Staatsblad 380 * Artikel 3:3 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken". Artikel 3:10 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in de daartoe bestemde registers noodzakelijk is".

7 met een soortgelijke strekking vormen: de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen; de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en de Pensioen- en spaarfondsenwet. Het opereren als beleggingsinstelling is alleen toegestaan met een vergunning van De Nederlandsche Bank (hierna: "DNB"). Daartoe dient te worden voldaan aan eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatie- verstrekking aan het publiek. Na de verlening van de vergunning ziet DNB erop toe dat de vergunninghouder aan de in de Wtb gestelde eisen blijft voldoen. De Wtb verdeelt beleg- gingsinstellingen in twee rechtsvormen: beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Beleggingsmaatschappijen hebben rechtspersoonlijkheid, beleggingsfondsen niet. Beleggingsinstellingen vallen altijd onder de ene categorie of onder de andere. Rechtsvormen die veelal voor een beleggingsfonds worden gekozen zijn: de overeenkomst sui generis (een overeenkomst die zich niet laat kwalificeren als één van de in het Burgerlijk Wetboek benoemde overeenkomsten), de maatschap en de commanditaire vennoot- schap. Een groot aantal Nederlandse beleggingsinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid presenteert zich als fonds voor gemene rekening. Een fonds voor gemene rekening kan, afhankelijk van de omstandigheden, gezien worden als overeenkomsten sui generis, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die ertoe strekt de deelnemers die (economisch) gerechtigd zijn tot het vermogen te laten delen in de opbrengsten. Kwalificatie van het fonds, is vanwege de daaraan verbonden consequenties voor de belegger, zoals zijn aansprakelijkheid, van groot belang. DNB heeft kort na de inwerkingtreding van de Wtb te maken gekregen met maatschappen en commanditaire vennootschappen die onder de reikwijdte van de Wtb vielen. DNB heeft daarvoor het zogenaamde maatschapsbeleid ontwikkeld. De achterliggende gedachte van dit beleid is dat maatschappen en commanditaire vennootschappen die be- leggen in vastgoed, slechts een vergunning behoeven voor de periode waarbinnen deze beleggingsinstellingen gelden aantrekken van het publiek. Wanneer de gelden van de deelnemers zijn verworven, wordt de vergunning ingetrokken. In de praktijk blijken deze tijdelijke vergunningen te worden afgegeven voor een periode van één tot drie maanden. Afgifte van een tijdelijke vergunning is slechts mogelijk indien DNB heeft vastgesteld dat (1) vanaf het moment dat de vergunning wordt ingetrokken er geen deelnemingsrechten meer worden aangeboden of verhandeld buiten de kring van de maatschap of commanditaire vennootschap en (2) de objecten waarin wordt belegd voor langere tijd worden aan- gehouden. DNB wordt regelmatig geconfronteerd met investeringen op het gebied van vastgoed die zich lijken te lenen voor het maatschapsbeleid, maar waarvan het de vraag is of er sprake is van een beleggingsinstelling. Bij beoordeling van dergelijke investeringen wordt onderscheid gemaakt tussen "beleggen" en "ondernemen". De vraag of bij een investering in vastgoed sprake is van beleggen of ondernemen, is volgens DNB afhanke- lijk van de activiteiten die met de verworven gelden worden gefinancierd. Zo lijkt investe- ren in een te ontwikkelen object zich eerder te kwalificeren als ondernemen dan als beleggen. DNB stelt zich op het standpunt dat naarmate het resultaat van de deelnemers afhankelijker wordt van de specifieke marktomstandigheden, de deelnemers eerder deelnemen in een onderneming dan in een beleggingsinstelling in welk geval geen vergunning

8 Beleggingcvastgoed en Wtb is vereist. De fiscale wetgeving en jurisprudentie kunnen belangrijke aanwijzingen bevat- ten ten aanzien van de beantwoording van de vraag of er sprake is van ondernemen of beleggen. In de fiscale literatuur is men lange tijd verdeeld geweest over de vraag of "be- leggen" in de zin van artikel 28 VPB ruim dan wel eng ge'i'nterpreteerd moet worden. In de ruime interpretatie is van beleggen eerst sprake wanneer de werkzaamheden van de fiscale beleggingsinstelling niet vallen onder de inkomstenbelastingbronnen "winst uit onderneming" dan wel "inkomsten uit andere arbeid". De enge interpretatie gaat uit van een eigen, positieve definitie van het begrip beleggen. 1.3 Onderzoeksvuaag De aan het voorgestelde onderzoek ten grondslag liggende onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze is er in de vastgoedbeleggingspraktijk om te gaan met reikwijdtekwesties van in de Wet toezicht beleggingsinstellingen gebezigde begrippen als "besloten kring", "fonds voor gemene rekening" en "ondernemen en beleggen". Om tot beantwoording van die vraag te komen wordt allereerst vastgoed als beleggings- categorie beschreven. Daarna wordt stil gestaan bij enkele aspecten van de als beleggingsvehikel gebruikte rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de Wtb behandeld. Bijzondere aandacht wordt in dat hoofdstuk besteed aan de figuur "fonds voor gemene rekening", de "besloten kring van artikel 4 lid 1 Wtb" en de begrippen "ondernemen" en "beleggen". De fiscaliteit bij beleggen in vastgoed wordt behandeld in hoofdstuk 5. In dat hoofdstuk wordt aan de hand van de doctrine en juris- prudentie stil gestaan bij de verschillende interpretaties van het begrip beleggen als bedoeld in artikel 28 Vpb. De beschrijving eindigt tenslotte met een conclusie.

9 2. De beleggingscategorie vastgoed 2.1 Inleiding Vastgoed is een specifieke beleggingscategorie met eigen kenmerken. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van vastgoed als belegging behandeld. Onder beleggen in vastgoed kan worden verstaan: "het vastleggen van vermogen in vastgoed, direct dan wel indirect, met het doel om uit de exploitatie van het vastgoed en de eventuele verkoop van een stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. " Beleggen dient te worden onderscheiden van investeren. Van investeren in vastgoed is sprake indien het de eigenaar primair te doen is om de diensten en producten die het vastgoed hem als productiemiddel kan le~eren.~ Ook de activiteiten van een projectontwikkelaar zijn niet aan te merken als belegging. De ontwikkelaar streeft de exploitatie van het vastgoed niet na maar de winst uit verkoop van nieuw ontwikkeld vastgoed. Zowel beleggen als investeren is het opgeven van een zeker bedrag nu in ruil voor onzekere opbrengsten in de toekomst. De onzekerheid kan beheersbaar worden gemaakt door: 1. onderbouwde ramingen over toekomstige opbrengsten en onzekerheden; 2. spreiding van beleggingen en risico's; 3. timing van aan- en verkoop. 2.2 Rendementen op de Nederlandse vastgoedmarkt Factoren die het door beleggers geëiste rendement bei'nvloeden, zijn: locatie, kwaliteit van het object, kwaliteit van de inkomstenstroom (de huurder) en onderhouds- en managementinkomsten. Het rendement op commercieel vastgoed bestaat uit twee elementen: a. direct rendement; b. indirect rendement. Het directe rendement, ook wel het exploitatierendement, is het rendement op basis van huurinkomsten minus de exploitatiekosten van het vastgoed. De belangrijkste exploitatiekosten zijn: de hypotheekrente, de beheervergoeding, onderhoud, verzekering en belastingen. Dr. P.van Gool, Drs. R.M. Weisz en Drs P.G.M. van Wetten, Onroerend goed als belegging, Stenfert Kroese, 1999, p l Dr. P.van Gool, Drs. R M. Weisz en Drs. P.G.M. van Wetten, t.a p., p. 1.

10 Vastgoed wordt dikwijls voor een aanzienlijk gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De mate waarin een belegger het vastgoed met vreemd vermogen financiert, is afhankelijk van zijn verwachtingen ten aanzien van opbrengsten van het vastgoed, de kosten en beschikbaarheid van vreemd vermogen, de valutaontwikkeling, de fiscale aspecten, de verwachte cash flow ontwikkelingen en risicovoorkeuren. Een Nederlandse belegger met de fiscale status van beleggingsinstelling mag als vreemd vermogen aantrekken maximaal 60% van de boekwaarde van het vastgoed en maximaal 20% van de boekwaarde van andere beleggingen. Voor het te realiseren directe rendement is de leverage, hieronder is te verstaan de hefboomeffect6 door de verhouding vreemd vermogen en eigen vermogen, van belang. Is de leverage hoog dan is het rendement van de belegging sterk afhankelijk van de rentestand en daalt het rendement sterk bij gedeeltelij ke leegstand. Het indirecte rendement bestaat uit het verkoopresultaat, op- en afwaarderingen van het vastgoed en - indien van toepassing - valutaschommelingen. Waardering van directe vastgoed beleggingen vindt vaak plaats op basis van de taxatiewaarde. In de taxatieleer zijn verschillende taxatie methoden gangbaar. De comparatieve benadering, de kostenbenadering, de inkomstenbenadering en de wettelijke benadering laten zich ~nderscheiden.~ Het probleem van taxatiewaarde is dat deze vaak alleen rekening houdt met de huidige huurprijzen en de huidige huurder en niet met de mogelijkheden tot verbetering van het management van het vastgoedfonds. Daarnaast worden meestal niet elk jaar alle panden getaxeerd, of wordt taxatie soms door het management en niet extern uitgevoerd, waardoor de betrouwbaarheid niet altijd even groot is. Hierdoor is er bij beleggers een trend naar waardering op basis van discounted cash flow, (hierna: "DCF"). De DCF methode wordt gebruikt bij de inkomstenbenadering. De methode bestaat uit het basismodel met gelijkblijvende betalingen, de verdisconteerde cashflowanalyse met variërende betalingen en verschillende correcties en detailleringen. De contante waarde berekening wordt als volgt genoteerd: n PMT FV PV = t = 1 (l+ i)' (i+ i)" waarbij: n = aantal termijnen I = rentevoet De belegger kan door financiering met vreemd vermogen profiteren van een hefboomeffect op het rendement van het eigen vermogen Dit effect is positief als het vastgoed een hoger totaal rendement (na belastingen) geeft dan de (procentuele) kosten van het vreemde vermogen (na belastingen). Het verschil komt dan ten goede aan aan het rendement op het geinvesteerde eigen vermogen. Dit effect is sterker naarmate de verhouding vreemdleigen vermogen (de financiële leverage of gearing) groter wordt. G.M ten Have, Taxatieleer onroerende zaken, 2000, EPN, p 68 e.v

11 t = l...n PMT = eindwaarde en ook de periodieke netto termijn in periode t PV = contante waarde of present value FV = toekomstige waarde of future value Een andere waarderingsmaatstaf is de Bruto Aanvangs Rendement-methode. Met deze methode kan de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat worden bepaald. Een Bruto Aanvangs Rendement (hierna: "BAR") geeft geen indicatie van het projectrendement. Het BAR wordt uitsluitend gebruikt om de marktprijs van een object te bepalen. Hoe hoger het BAR waarmee de belegger rekent, hoe lager zijn verwachtingen van de waarde-ontwikkeling van het objecl8 Het BAR luidt in formule vorm: BAR = MH t=1/ INV of INV = MH t=1/ BAR INV = waarde object (markthuur-contracthuur) + k.k.+ a.o. Waarbij: waarde object = de marktwaarde van het project CW (markthuur- contracthuur) = contante waarde van verschil tussen markthuur en contracthuur k. k. = kosten koper a.o = kosten achterstallig onderhoud Veel beleggers waarderen een pand op basis van het door hen geëiste BAR. Indien het vereiste BAR 7% bedraagt en de huidige huur NLG 1 miljoen per jaar is, wordt de waarde geschat op NLG 1 miljoen vermenigvuldigd met (een kapitalisatiefactor of yield van 100/7) 14,28 of NLG 14,28 miljoen. De Nederlands vastgoedmarkt kenmerkt zich door veel locale markten. Elke locale markt heeft zijn eigen kenmerken. Voor de gehele markt geld dat deze zich de afgelopen tien jaar gunstig heeft ontwikkeld. Het leegstandsniveau is laag te noemen, door de schaarste zijn de huren en de prijzen gestegen met als gevolg dat de ontwikkelaars het aanbod trachten te verruimen. De prijsontwikkeling is in bepaalde regio's, zoals Amsterdam, erg hard gegaan. Het kantorensegment heeft daar de laatste jaren het meest van geprofiteerd. De bezettinggraden lagen rond 98% en het gemiddelde BAR is van 8,4 (r, (ofwel 12 keer de jaarhuur) in 1996 gedaald tot 7,0% (14,l keer de jaarhuur) in Het gemiddeld BAR van nieuw Nederlands commercieel vastgoed volgt uit onderstaande staat. ir. W.N.J Rust, prof. ir. F. Seyffert, ir. A C. den Heijer, drs. Ing. J.P. Soeter, Vastgoed financieel, Delftse Universitaire Pers, hoofdstuk 6, p. 169 e v. Drs. G. van Boom, 2000, Beleggen in Vastgoed-CV's en -maatschappen, Van Boom a Slettenhaar Beleggingsconsultants B.V., p. 10.

12 Beleggi ngsvastgoed en Wtb Gemiddeld bruto-aanvangsrendement Nederlands commercieel vastgoed Kantoren in Randstad Beste locaties 7,25-8,25 7,00.8,25 7,00.8,00 6,75.7,25 6,40-7,00 6,50-7,25 Overige locaties 8,25.9,50 8,OO-9,25 8,OO-9,00 7,25-8,25 7,OO-7,75 7,50.8,50 Kantoren buiten de Randstad Beste locaties 8,25.9,50 8,25.9,25 8,00.9,00 7,25 8,25 7,00.7,75 7,40.8,40 Overige locaties 9,OO-10,50 8,75.9,75 8,75.9,75 8,00.9,00 7,75.8,50 8,00.9,00 Bedrijfspanden in de Randstad Beste locaties 9,25-10,25 9,00.10,00 9,00.10,00 8,00.9,00 7,75.8,50 7,75-8,50 Overige locaties 10,25-12,OO 10,00.11,00 10,00.11,00 9,00.10,00 8,50.9,50 8,25-9,25 Bedrijfspanden buiten de Randstad Beste locaties 9,75-10,25 9,75-10,25 9,75.10,25 9,00.9,50 8,50.9,00 8,OO-9,OO Overige locaties 10,50 12,75 10,50-11,50 10,50.11,50 9,50.10,50 9,00.10,00 8,50-9,50 Winkels in de Randstad Beste locaties 7,75-8,50 7,75.8,50 7,50.8,50 6,75.7,75 6,75.7,75 6,75-7,25 Overige locaties 8,25-9,50 8,25-9,50 8,25.9,50 7,75.8,75 7,50.8,50 7,50-8,50 Winkels buiten de Randstad Beste locaties 8,25-9,OO 8,OO-8,75 8,OO-8,75 7,25.8,00 7,00.8,00 6,75-7,25 Overige locaties 9,00.10,00 9,OO-10,OO 9,OO-10,OO 8,25 9,00 8,00.8,75 8,00.8,50 * (Rendementen ultlmo april 2000, Bron: DTZ Zadelhoff, bedragen zijn percentages) 2.3 Kenmerken van vastgoed Vanuit de optiek van een belegger heeft vastgoed bepaalde kenmerken waarmee vastgoed als beleggingscategorie zich onderscheidt van de beleggingscategorieën aandelen en obligaties. De volgende niet uitputtend opgesomde kenmerken laten zich registreren.1 1. Er is niet één vastgoedmarkt, maar er zijn veel lokale deelmarkten. Elke deelmarkt heeft zijn eigen karakteristieken. Dat vindt zijn oorzaak door de geografische gebondenheid en de heterogeniteit van het vastgoed. 2. De vastgoedmarkt is imperfect en niet transparant. Exacte vergelijkbare transactiegegevens zijn, mede vanwege de heterogeniteit van de objecten, de lo Dr. P van Gool, Drs. R.M. Weisz en Drs. P.G.M van Wetten, 1999, t a.p, p. 10 e.v.

13 omvang en het vertrouwelijke karakter van de transactie en de daaraan ten grondslag liggende onderhandelingen, niet beschikbaar. Globale informatie is te verkrijgen via de makelaardij, het kadaster of - mogelijk op termijn -via de internet portals, zoals die van M2Match, Pathway of Property.NL. Vanwege de ondoorzichtigheid van de markt is vastgoed illiquide. 3. De levensduur voor grond is oneindig en voor gebouwen relatief lang. Vastgoed heeft een lange productietijd. 4. De transactiekosten zijn in vergelijking met effecten, met name indien overdrachtsbelasting is verschuldigd, hoog met als gevolg dat de hoge transactiekosten om een lange termijnbelegging vragen. 5. Vastgoed is gekoppeld aan een locatie. Daardoor is het vastgoed kwetsbaar voor ontwikkelingen nabij de locatie. 6. Beleggen in vastgoed vereist ondernemingszin en -kwaliteiten omdat het vastgoed, verhuurd en onderhouden moet worden. Het vereist een actief beheer van de belegging. 7. Vastgoed is vermogensobject en productiemiddel. 8. Het spreiden van vastgoedbeleggingen vraagt door de hoge eenheidsprijs om een aanzienlijk eigen vermogen. 9. Vastgoedmarkten kennen een vastgoedcyclus. Het beleggen in vastgoed heeft ondanks de weergegeven kenmerken een groot aantal aantrekkelijke aspecten. Ik noem: a. de vrij stabiele stroom van directe inkomsten gedurende een lange periode; b. de betere spreiding in de portefeuille en een lager portefeuillerisico; c. inflatiebestendigheid: het rendement van vastgoed stijgt doorgaans wanneer de inflatie toeneemt, terwijl het rendement op aandelen en obligaties dan juist terugloopt; d. rendement op lange termijn tegen een beperkt risico en welk rendement is te be'ìnvloeden door actief management; e. de mogelijkheid van matching, waaronder is te verstaan het afstemmen van de beleggingen op de verplichtingen van de belegger; f. de mogelijkheid transacties zodanig fiscaal te structureren dat er voordeel behaald kan worden; g. mogelijkheid van golden opportunities vanwege de intransparantie en marktimperfectie. 2.4 Vastgoed markten Vastgoed is geen homogeen product. Voor een analyse van de vastgoedmarkt is het noodzakelijk deelmarkten te onderscheiden. Het onderscheid laat zich maken naar: 1. geografische ligging, per land, regio, stad, gemeente, buurt; 2. commercieel tegenover niet-commercieel; 3. nieuw of oud vastgoed; 4. gebruik; 5. vastgoedsectoren.

14 2.4.1 Vastgoedsectoren In de Verenigde Staten en Canada hebben veel vastgoedbeleggingsinstellingen zich meer dan in Europa toegelegd op een bepaalde subcategorieen vastgoed. Nederlandse vastgoedbeleggingsinstellingen die z~ch hebben toegelegd op bepaalde sub categorieen zijn b~jvoorbeeld VastNed Retail, Rodamco Retail (detailhandel), VastNed offices, Uni- Invest (kantoren). Ander denkbare niches zijn golfbanen, hotels, teakplantages, vastgoed in bepaalde landen Woningen De woningmarkt is een lokale markt. Op de woningmarkt zijn naast professionele beleggers een groot aantal particuliere beleggers actief. De particuliere belegger bezit meestal slechts één huis, zijn eigen woonhuis. Hij laat zich niet leiden door een directe rendementseis. De professionele belegger, niet zijnde een speculant, daarentegen richt zich op de huuropbrengsten en op de waardestijging. De huuropbrengsten van woningen zijn vrij stabiel omdat de huurders doorgaans honkvast zijn. De toekomstige opbrengsten zijn goed te voorspellen, omdat de huurverhoging meestal de inflatie volgt en aan een maximum is gebonden. Een belegging in de woningmarkt is te beschouwen als een risicomijdende belegging. De markt kenmerkt zich bovendien door de sterke juridische bescherming van de huurder. Huurcontracten hebben meestal een lange looptijd en zijn eenzijdig opzegbaar Kantoren De kantorenmarkt vertoont een sterke samenhang met de werkgelegenheid, de aard van de lokale bedrijvigheid, sociale en technische ontwikkelingen, huur en prijsniveaus en aantrekkelijkheid van het marktgebied. De kantorenmarkt is het meest grootschalig aanwezig in grotere steden, daar waar de arbeidsmarkt is. Vanzelfsprekend kennen de locaties in de grotere steden een ander prijsniveau dan perifere locaties. Een aantal aspecten is voor kantoren relevant. Zo is de ouderdom van het gebouw van belang. Bijna alle ondernemingen, maar zeker kennisintensieve ondernemingen, beschikken in tegenstelling tot bijvoorbeeld twintig jaar geleden over elektronische communicatiemiddelen. Die middelen vragen om ruimte, klimaatbeheersing, en ka belaansluitingen. Een kantoorgebouw moet daar op toegerust zijn. Verder zijn onderhoudsgevoeligheid en flexibiliteit van de ruimtes bijvoorbeeld door de aanwezigheid van (de)montabele scheidingswanden van belang. Voor een belegger is de kwaliteit van de huurder van belang. Deze kwaliteit biedt de belegger zekerheid voor de contractsduur. De bereikbaarheid van het kantoor, per openbaar vervoer en per auto en de aanwezigheid van parkeerplaatsen is voor de gebruikers van grote kantoren een belangrijk aspect. Dat wordt in de grote steden een steeds nijpender probleem. Naast kantoorgebouwen in stadscentra ontstaan er dan kantoorterreinen aan de rand van grote steden of in omliggende steden, zoals (het Rivium) in Capelle a/d IJssel, Rijswijk, Hoofddorp en Amsterdam.Zuidoost Industrieel Vastgoed De industriële markt laat zich kenmerken door een groot aantal eigenaar/gebruikers. Voor beleggers is deze markt lastig te overzien, omdat de meeste voor industrieel

15 gebruik bestemde gebouwen voor specifiek gebruik zijn gebouwd. Daardoor zijn ze veelal haast uitsluitend geschikt voor het door de eigenaar-gebruiker ten tijde van de bouw beoogde gebruik. Beleggers zijn te interesseren indien hen een langlopend huurcontract kan worden gegarandeerd. Voor industrieel vastgoed is de locatie vaak van minder groot belang. De bereikbaarheid via de weg, het spoor of het water kan, afhankelijk van de te ontplooien activiteiten, wel van groot belang zijn. De sector industrieel vastgoed wordt in Nederland sterk gereguleerd door lokale overheden, bijvoorbeeld door uitgave van bedrijfsterreinen. Een door beleggers te onderkennen risico IS de korte bouwtijd van industriele objecten. Hierdoor kunnen de marktomstandigheden zich snel wijzigen Winkels Het belangrijkste in de retail- of winkelsector is de locatie. De ondernemer wil zich vestigen daar waar op termijn goede afzet- en winstmogelijkheden zijn. De vraag naar winkelruimte wordt dan ook bepaald door de ligging en grootte van het verzorgingsgebied, de bevolkingsontwikkeling in dat gebied, het consumentengedrag, de locale economische ontwikkeling, de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en de aanwezige concurrentie. In de winkelsector is de bouw van grote winkelcentra sterk in opkomst. Deze trend is in Nederland zichtbaar, zij het in mindere mate dan in het buitenland (met name in Amerika waar "Simon" met zijn shoppingmalls flink aan de weg timmert en Engeland met als geslaagd voorbeeld het winkelcentrum "Bluewater"). Hierbij wordt dan met name ingespeeld op een stijgende behoefte van de consument om winkelen met entertainment te combineren in een "out-of-town" shopping-centra. Zo kan de indeling van de verschillende detailhandelsbedrijven optimaal gekozen worden om de aantrekkingskracht van het geheel te vergroten. Indien een belegger een groot shopping-centrum beheert, kan hij dit veel eenvoudiger managen dan een aantal solitaire objecten. Er bestaat in Nederland ook een trend tot het gebruik van nieuwe locaties, zoals benzine- en treinstations. De NS hebben een aantal stationslocaties herontwikkeld en deze locaties ondergebracht in het "Vastgoedfonds Stationslocaties N.V." Bereikbaarheid is essentieel voor winkels. Voldoende parkeergelegenheid is dan ook vaak een noodzakelijke voorwaarde voor succes van een winkelcentrum. Gebrek aan goede locaties heeft met name in het buitenland geleid tot grotere winkelcentra op een goed bereikbare plaats buiten de stad. In Nederland is dit tot nu toe met name door regelgeving en het beleid, zoals ook verwoord in de Vijfde Nota, nog niet echt aan de orde. De huren per vierkante meter zijn het hoogst in de winkelsector. Ook de kostprijs per vierkante meter van de panden is het hoogst. Door de sterke afhankelijkheid van de omzet van de detaillist is de te vragen huur per vierkante meter afhankelijk van de verwachte verkoop per vierkante meter. Bestedingen van consumenten zijn dan ook een belangrijke indicator voor de groei van de markt. Veel huurcontracten in de retail zijn omzet gerelateerd.

Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek.

Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek. Vastgoedfondsen analyse tools op een rij, een vergelijkend waren onderzoek. Wordt door het gebruik van de huidige analyse tools de kennis asymmetrie van de belegger in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Zelfregulering van de Nederlandse CV-markt Niet vertrouwelijk

Zelfregulering van de Nederlandse CV-markt Niet vertrouwelijk Zelfregulering van de Nederlandse CV-markt Niet vertrouwelijk Amsterdam School of Real Estate Jaargang 2004-2006 door J.K. van Diem Begeleider ASRE: Begeleider extern: de heer prof. dr. P. van Gool de

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen

Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen Verkennend onderzoek naar de invloed van economische, politieke en institutionele ontwikkelingen op private vastgoedfondsen MSRE Master Thesis Michiel Postma Verkennend onderzoek naar de invloed van economische,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE EMISSIE

TWEEDE OPENBARE EMISSIE PROSPECTUS RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. Voor úw

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Real Estate. Growth Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V. Real Estate Growth Fund N.V. prospectus 26 april 2011 prospectus INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 1.1 Risicofactoren 2 1.2 De vastgoedmarkt 2 1.3 Portefeuille, Beleggingsdoelstelling en beleid 2 1.4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V.

ActivInvestor Real Estate N.V. PROSPECTUS ActivInvestor Real Estate N.V. VIERDE OPENBARE EMISSIE Minimale afname van 10 Certificaten tegen een prijs van 1.350 per Certificaat De nieuw uit te geven Certificaten zijn gerechtigd tot het

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

ING Real Estate Woningfonds VI CV

ING Real Estate Woningfonds VI CV AUSTRALIE / AZIE / EUROPE / GROOT-BRITTANNIE / NOORD-AMERIKA ING Real Estate Woningfonds VI CV PROSPECTUS Haagse Poort Schenkkade 65 Postbus 90463 2509 LL Den Haag T 070 341 89 89 F 070 341 95 25 I www.privatefundmanagement.nl

Nadere informatie