(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)"

Transcriptie

1 (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP NIEUWE AANDELEN IN EEN KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET VOORKEURRECHT TEGEN EUR 16,50 PER NIEUW AANDEEL NAAR RATO VAN 1 NIEUW AANDEEL VOOR 3 VOORKEURRECHTEN AANVRAAG TOT TOELATING TOT VERHANDELING OP EURONEXT BRUSSELS VAN DE NIEUWE AANDELEN Tessenderlo Chemie NV, genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het handelssymbool TESB (de Emittent ), biedt nieuwe gewone aandelen aan in de Emittent zonder nominale waarde (de Nieuwe Aandelen ). De inschrijvingsprijs bedraagt EUR 16,50 per Nieuw Aandeel (de Uitgifteprijs ). Onverminderd de beperkingen uiteengezet in dit Prospectus en de beperkingen die van toepassing zouden kunnen zijn onder de toepasselijke effectenwetgeving, wordt aan elke aandeelhouder van de Emittent (elk, een Aandeelhouder ) één wettelijk voorkeurrecht (elk, een Voorkeurrecht ) toegekend per gewoon aandeel van de Emittent (elk, een Aandeel ) dat hij houdt op 27 november 2014 bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de Registratiedatum ). Elk Voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 77, die zal worden losgemaakt van het onderliggende Aandeel op de Registratiedatum na de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De Voorkeurrechten zullen verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels tussen 28 november 2014 en 12 december 2014, en zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het handelssymbool TES77. De Voorkeurrechten zijn aanvaard voor vereffening via Euroclear Bank SA/NV, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE Onverminderd de beperkingen uiteengezet in dit Prospectus en de beperkingen die van toepassing zouden kunnen zijn onder de toepasselijke effectenwetgeving, hebben de houders van de Voorkeurrechten het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen naar rato van 1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten (de Ratio ) op de wijze uiteengezet in dit prospectus ( Prospectus ). De inschrijvingsperiode voor de Nieuwe Aandelen loopt naar verwachting van 28 november 2014 tot 12 december 2014 (tegen uur (CET)) (de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten ). Eens uitgeoefend, kunnen de houders van Voorkeurrechten de uitoefening van hun Voorkeurrechten niet herroepen, tenzij zoals beschreven in Afdeling 9.1(g) van dit Prospectus. Houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten zullen hun Voorkeurrechten niet langer kunnen uitoefenen. Deze Prospectus verwijst naar het aanbod van Nieuwe Aandelen door uitoefening van de Voorkeurrechten als het Aanbod met Voorkeurrecht. Beleggen in de Nieuwe Aandelen en de Scrips of het verhandelen van de Voorkeurrechten houdt bepaalde risico s in. Beleggers lopen het risico hun belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen. Alvorens te beleggen in Nieuwe Aandelen, Scrips of Voorkeurrechten te verhandelen, dienen beleggers Afdeling 1.4 en 3 ( Risicofactoren ) van dit Prospectus te lezen. Elk van deze risicofactoren behoeft een zorvuldige bestudering en beoordeling alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen of de Scrips of alvorens de Voorkeurrechten te verhandelen. 1

2 Voorkeurrechten die tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips ( Scrips ). De Scrips zullen door KBC Securities NV (de Sole Lead Manager en Bookrunner ) te koop worden aangeboden in een private plaatsing door middel van een versnelde orderboekprocedure, overeenkomstig een vrijstelling op de verplichting om een prospectus te publiceren in Artikel 3.2 (a) van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten zoals gewijzigd door Richtlijn 2010/73/EU, zoals ingevoerd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de Prospectusrichtlijn ), die naar verwachting van start zal gaan op 16 december 2014 en op dezelfde dag zal eindigen (de Scrips Private Plaatsing ). De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips in de Scrips Private Plaatsing (als die er is) zal verdeeld worden onder de houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend, behalve zoals beschreven in Afdeling 9.1(f)(ii). Indien de netto-opbrengst gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder dan EUR 0,01 bedraagt, zal de netto-opbrengst overgedragen worden aan de Emittent, tenzij de raad van bestuur van de Emittent (de Raad van Bestuur ) anders beslist. Kopers van Scrips in de Scrips Private Plaatsing verbinden zich onherroepelijk tot de inschrijving op een aantal Nieuwe Aandelen gelijk aan het aantal door hen gekochte Scrips, vermenigvuldigd met de Ratio tegen de Uitgifteprijs. Verbrugge NV, respectievelijk Symphony Mills NV, hebben elk de Emittent op de hoogte gebracht dat zij alle Voorkeurrechten die aan hen worden toegewezen zullen uitoefenen en zullen inschrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Ratio, zoals in detail beschreven en onderworpen aan de voorwaarden in Afdeling 9.7(a). De resultaten van het Aanbod met Voorkeurrecht en de Scrips Private Plaatsing (samen het Aanbod ) alsmede, in voorkomend geval, het bedrag dat moet worden betaald aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen naar verwachting worden aangekondigd op 16 december De Aandelen zijn genoteerd en toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels onder het handelssymbool TESB, en er is een aanvraag ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels onder hetzelfde symbool. De betaling voor en de levering van de Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting plaatsvinden op 19 december De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting aanvaard zijn voor vereffening via Euroclear Bank NV/SA, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE Dit Prospectus is opgesteld overeenkomstig Artikel 23 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet ) en werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA ) op 25 november Dit Prospectus betreft een kapitaalverhoging met voorkeurrechten en bijgevolg is de bekendmaking in dit Prospectus in overeenstemming met Artikel 26a en Bijlagen XXIII en XXIV van Verordening (EGC) Nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van de Prospectusrichtlijn, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Prospectusverordening ). De Emittent doet geen openbare aanbieding van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips in enig rechtsgebied buiten België en onderneemt hiertoe geen enkele actie. De verspreiding van dit Prospectus buiten België kan in bepaalde rechtsgebieden door de wet zijn beperkt. Personen die in het bezit komen van dit Prospectus dienen zich daarom over deze beperkingen te informeren en deze na te leven. De niet-naleving van deze beperkingen kan leiden tot de schending van de effectenwetgeving of -regelgeving van deze rechtsgebieden. In het bijzonder mag dit Prospectus, behoudens in bepaalde uitzonderlijke gevallen, niet worden verspreid, doorgestuurd of verzonden in of naar de Verenigde Staten, Japan, Canada, Australië of Zuid-Afrika. Aandeelhouders die hun maatschappelijke zetel hebben, woonachtig zijn of verblijven in een ander rechtsgebied dan België en alle andere personen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, agenten, bewaarnemers, gevolmachtigden en trustees ) die een contractuele of andere wettelijke verplichting hebben om dit Prospectus door te sturen naar een rechtsgebied buiten België dienen Afdeling 4.5 Mededelingen voor toekomstige beleggers te lezen. 2

3 Dit Prospectus vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod tot verkoop, of een verzoek of een aanbod tot aankoop van de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips in een rechtsgebied waarin dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of onder enige effectenwetgeving van een staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten. Bijgevolg mogen geen van de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips worden aangeboden, uitgegeven, verkocht, in pand gegeven, opgenomen, afgeleverd, verzaakt, of op een andere wijze worden overgedragen in of naar de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en mits naleving van enige toepasselijke effectenwetgeving van een staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten. Geen enkele informatie in dit Prospectus dient te worden beschouwd als beleggings-, juridisch, zakelijk of fiscaal advies. Toekomstige beleggers dienen hun eigen juridische, financiële of fiscale adviseurs te raadplegen voor respectievelijk juridisch, financieel of fiscaal advies. Prospectus de dato 26 november

4 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting Deel A Inleiding en waarschuwingen Deel B Emittent Deel C Effecten Deel D Risico s Deel E Aanbod Definitie van de belangrijkste begrippen die in de samenvatting en elders in het Prospectus worden gebruikt Risicofactoren Risico s verbonden aan de Groep en haar activiteiten Risico s verbonden aan het Aanbod Algemene informatie en waarschuwingen Goedkeuring van het Prospectus Verantwoordelijke persoon voor het Prospectus Commissaris Beslissing tot beleggen Mededelingen voor toekomstige beleggers Toekomstgerichte verklaringen Sectorgegevens en andere statistische gegevens Afronding Beschikbare informatie Beschikbaarheid van het Prospectus Redenen voor het Aanbod en bestemming van opbrengsten Kapitalisatie, schuldenlast en werkkapitaal Kapitalisatie en schuldenlast Verklaring over het werkkapitaal Geselecteerde financiële informatie Algemeen Gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening Gegevens uit de geconsolideerde balans Gegevens uit het geconsolideerd kasstroomoverzicht Belangrijkste wijzigingen in de Groepsstructuur in Belangrijke veranderingen in de financiële of handelspositie van de Emittent sinds 30 september Informatie over de Nieuwe Aandelen Beslissing van de Emittent met betrekking tot het Aanbod Type en categorie van Nieuwe Aandelen Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

5 8.4 Vorm Valuta van het Aanbod Rechten verbonden aan de Nieuwe Aandelen en dividendrecht Belasting in België Informatie over het Aanbod Voorwaarden van het Aanbod Plan voor de uitkering en toekenning van de Nieuwe Aandelen Plaatsing en underwriting Standstill en commitment en lock-up verbintenissen Toelating tot de handel en notering Paying agent en depository agent Intenties van de Aandeelhouders, de Raad van Bestuur, het management of andere personen Kosten en netto-opbrengst van het Aanbod Verwatering Belang van natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij het Aanbod Informatie over de Emittent en het maatschappelijk kapitaal Bedrijfsprofiel Groepsstructuur Maatschappelijk kapitaal Dividendbeleid Aandeelhoudersstructuur Management en governance Raad van Bestuur en Uitvoerend Management Corporate governance Overzicht van de activiteiten Overzicht Geschiedenis en ontwikkeling Bedrijfsactiviteiten Belangrijkste recente tendensen die een invloed hebben op de Emittent en de sectoren waarin hij actief is Milieu, gezondheid en veiligheid Onderzoek en Ontwikkeling Human Resources Belangrijke contracten andere dan deze afgesloten in de normale gang van zaken Juridische en arbitrageprocedures Tussentijdse financiële informatie voor de periode van negen maanden GeËindigd op 30 september Management verslag

6 13.2 Verklaring over het getrouw beeld van de verkorte geconsolideerde financiële informatie en het getrouw overzicht van het management verslag Verkorte geconsolideerde financiële informatie op 30 september Informatie opgenomen door verwijzing

7 1 SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit verplicht te verstrekken informatie bekend als Elementen. Deze elementen worden genummerd in Delen A-E (A.1-E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en emittent. Omdat sommige Elementen niet hoeven te worden besproken, kunnen er leemten zijn in de volgorde van de nummering van de Elementen. Ook al moet een Element in de samenvatting worden ingevoegd vanwege het type effecten en emittent, is het mogelijk dat er over dat Element geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dat geval wordt er een korte beschrijving van het Element opgenomen in de samenvatting, met de vermelding "niet van toepassing". De in deze samenvatting verstrekte informatie is evenredig met dit type van uitgifte overeenkomstig Artikel 26a van de Prospectusverordening. 1.1 Deel A Inleiding en waarschuwingen Element Verplicht te verstrekken informatie A.1 Inleiding en waarschuwingen Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus en wordt gegeven om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten, de Scrips of andere effecten, maar het vervangt dit Prospectus niet. Het bevat bepaalde belangrijke informatie vervat in het Prospectus, maar bevat niet alle informatie die voor beleggers belangrijk kan zijn. Deze samenvatting is niet volledig en elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten, de Scrips of andere effecten moet gebaseerd zijn op een grondige bestudering van dit Prospectus als geheel, met inbegrip van de documenten opgenomen door verwijzing. Volgend op de implementatie van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EER ), zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor deze samenvatting niet burgerlijk aansprakelijk in enige Lidstaat louter op basis van deze samenvatting, met inbegrip van elke vertaling daarvan, behalve indien deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer ze samen wordt gelezen met de andere delen van dit Prospectus of wanneer het, samengelezen met andere delen van dit Prospectus, geen belangrijke informatie bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten, de Scrips of andere effecten. Indien een rechtsvordering in verband met dit Prospectus bij een rechtbank wordt ingesteld in een 7

8 Lidstaat van de EER, zou het kunnen dat de eisende partij volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering wordt ingesteld de kosten moet dragen voor het vertalen van dit Prospectus alvorens de gerechtelijke procedure wordt opgestart. A.2 Toestemming voor het gebruik van het Prospectus voor latere wederverkoop Niet van toepassing. De Emittent stemt niet in met het gebruik van het Prospectus voor de latere wederverkoop of definitieve plaatsing van de Nieuwe Aandelen door financiële tussenpersonen. 1.2 Deel B Emittent Element Verplicht te verstrekken informatie B.1 Wettelijke en commerciële naam van de Emittent De wettelijke en commerciële naam van de Emittent is Tessenderlo Chemie. B.2 Maatschappelijke zetel en rechtsvorm van de Emittent De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met maatschappelijke zetel gevestigd te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder ondernemingsnummer B.3 Huidige belangrijkste activiteiten en voornaamste markten waarin de Emittent concurreert De activiteiten van de Groep zijn onderverdeeld in drie bedrijfssegmenten: Agro, Bio-valorization en Industrial Solutions. Agro - dit segment is actief in de productie en verkoop van gewasvoedingsstoffen (vloeibare meststoffen en kaliumsulfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. Bio-valorization - dit segment combineert de activiteiten van de Groep in de verwerking van dierlijke bijproducten, bestaande uit Akiolis (ophaling van dierlijke bijproducten en productie en verkoop van eiwitten & vetten) en Gelatine (productie en verkoop van gelatine). Industrial Solutions - dit segment omvat de activiteiten die producten en oplossingen aanbieden aan industriële eindmarkten. Het segment omvat hoofdzakelijk de productie en verkoop van kunststof leidingsystemen (PPS), chemicaliën voor waterbehandeling en 8

9 overige industriële activiteiten, zoals de productie en verkoop van chemicaliën voor mijnbouw en industriële toepassingen, en het leveren van diensten voor de behandeling en verwerking van fracking water (ECS) en het recupereren van industriële procesvloeistoffen (MPR). B.4a Belangrijkste recente tendensen die een invloed hebben op de Emittent en de sectoren waarin hij actief is (a) Agro De marktprijs van meststoffen en gewasbeschermingsproducten heeft een belangrijke impact op de bedrijfsresultaten van de Groep. De prijs wordt bepaald op basis van een globale vraag en aanbod, dat afhankelijk is van een groot aantal factoren, onder meer het algemene activiteitsniveau in de landbouw, gewasprijzen, grondstofprijzen, (beperkingen op) internationale handel en productievolumes van leveranciers. Gezien de veelheid van drijfveren en hun dynamische aard, evolueren de marktcondities snel. Het Agro segment kende gunstige marktcondities in De sluiting van de fosfateninstallaties in Ham (België) eind 2013 resulteerde in een vermindering in de absorptiecapaciteit van het nevenproduct HCl en als dusdanig in een reductie van de beschikbare SOP productiecapaciteit in De Groep pakt dit onder andere aan door te investeren in een nieuwe calciumchloride productie-eenheid in Ham. (b) Bio-valorization De marktprijs voor eindproducten uit het Bio-valorization segment is vaak gekoppeld aan de prijsevolutie van agro-grondstoffen, zoals soja en palmolie. Deze grondstofprijzen zijn volatiel en zakken sinds het tweede kwartaal van De gelatineprijs wordt bepaald op basis van een globale vraag en aanbod. Door verhoogde concurrentie kenden de gelatineprijzen een lichte daling in een aantal regio s in Akiolis kent een toegenomen concurrentie aan de kant van de levering van grondstoffen. De gelatine grondstofprijs wordt grotendeels gedreven door de slachtvolumes en de vraag vanuit de gelatine-industrie en andere gebruiken. (c) Industrial Solutions Het resultaat van het Industrial Solutions segment is voor een groot deel afhankelijk van de bouwactiviteit in de markten die PPS bedient (Nederland, België, Frankrijk). De bouwactiviteit in deze markten blijft op een historisch laag niveau en vertoont slechts beperkte tekenen van herstel. Dit impacteert de vraag naar producten van de Groep en beïnvloedt de bedrijfsresultaten van de Groep in het Industrial Solutions segment. 9

10 B.5 Beschrijving van de Groep en de positie van de Emittent binnen de Groep De Emittent voert haar activiteiten via verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen. De Emittent is de rechtstreekse of onrechtstreekse moedervennootschap van deze dochtervennootschappen. Daarenboven hebben de Emittent en/of zijn dochtervennootschappen een aantal joint ventures aangegaan, waarvan de belangrijkste de joint venture overeenkomst is met Philips 66 met betrekking tot Jupiter Sulphur LLC. B.6 Bekendmaking van belangrijke deelnemingen Op de datum van dit Prospectus heeft de Emittent de volgende relevante transparantieverklaringen ontvangen. Aandeelhouder Aantal Aandelen % van totaal op nietverwaterde basis Verbrugge NV ,517% Symphony Mills NV* ,016% Niet-verhandelbare aandelen (in handen van personeelsleden of voormalige personeelsleden) ,596% Vrij verhandelbare aandelen ,871% Totaal % * Krachtens kennisgevingen gedaan aan de FSMA door Symphony Mills NV, overeenkomstig Artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 met betrekking tot transacties van bedrijfsleiders. Op 20 November 2014 heeft de Emittent warrants uitstaan onder verschillende warrantplannen, die, indien allemaal uitgeoefend, 3,33% vertegenwoordigen van alle Aandelen op een volledig verwaterde basis en geen rekening houdend met de Nieuwe Aandelen. Elke Aandeelhouder van de Emittent heeft recht op één stem per Aandeel, ongeacht de deelneming gehouden in het Maatschappelijk Kapitaal van de Emittent. Op de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Emittent op 18 november 2014 en op de voorlaatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Emittent op 3 juni 2014 vertegenwoordigde Verbrugge NV de meerderheid van de uitgebrachte stemrechten. Overeenkomstig Artikel 5, 3 van het Wetboek van vennootschappen, wordt Verbrugge NV 10

11 bijgevolg beschouwd als zijnde de Emittent te controleren, tenzij weerlegd. Verbrugge NVen Symphony Mills NV, die verbonden vennootschappen zijn, hebben elk onafhankelijk de Emittent bij een brief a dato 17 November 2014 ervan op de hoogte gebracht dat (i) afhankelijk van het aantal Nieuwe Aandelen waarop zij inschrijven, hun participatie na de voltooiing van het Aanbod kan verschillen en dat indien zij alleen of samen de drempel van 30% van de stemrechten overschrijden, door de uitoefening van Voorkeurrechten in de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten en/of de verwerving en daaropvolgende uitoefening van ofwel Voorkeurrechten in de Inschrijvingsperiode voor de VoorkeurrechtenInschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten ofwel Scrips in de Scrips Private Plaatsing, dit geen aanleiding zal zijn voor een verplicht openbaar overnamebod krachtens AArtikel 52, 1, 5 van het Overnamebesluit en dat (ii) aangezien verbonden partijen geacht worden in overleg te handelen onder het Overnamebesluit, enige daarop volgende verwervingen eveneens geen aanleiding zullen geven tot een verplicht openbaar overnamebod. B.7 Geselecteerde historische belangrijke financiële informatie De hieronder geselecteerde financiële informatie dient samen te worden gelezen met de jaarrekening opgenomen door verwijzing of waarnaar elders in dit Prospectus wordt verwezen. De hieronder uiteengezette geselecteerde financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 2013 werd overgenomen uit de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep die is opgesteld in overeenstemming met de IFRS, zoals aangenomen door de EU, opgenomen door verwijzing in dit Prospectus. Deze afdeling bevat ook geselecteerde niet-geauditeerde financiële informatie voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2013 and 30 september 2014, opgesteld in overeenstemming met de IFRS, zoals aangenomen door de EU, waarnaar elders in dit Prospectus wordt verwezen. De geselecteerde niet-geauditeerde financiële informatie voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2013, is afkomstig uit de boekhouding van de Emittent en werd gepubliceerd op 14 november De geselecteerde niet-geauditeerde financiële informatie voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2014 werd door de Commissaris onderworpen aan een beperkte controle. Gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening: Jaar eindigend op 31 december Negen maanden eindigend op 30 september (nietgeauditeerd) controle) (beperkte (geauditeerd) miljoen EUR Omzet 1 790, , ,4 Kostprijs verkopen , ,9-851,2 Brutowinst 359,3 298,1 263,1 Bedrijfskosten -313,5-246,1-195,6 Bedrijfswinst (+) / bedrijfsverlies (-) vóór niet-recurrente bestanddelen (REBIT) 45,8 52,1 67,5 11

12 Niet-recurrente bestanddelen -64,5-60,0 10,7 Bedrijfswinst (+) / bedrijfsverlies (-) (EBIT) -18,7-7,9 56,8 Financieringskosten - netto -27,3-20,6-2,1 Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, 4,2 3,6 2,9 na winstbelasting Winst (+) / verlies (-) vóór belastingen -41,7-25,0 57,6 Belastingen op het resultaat -23,4-22,3-4,1 Winst (+) / verlies (-) over de verslagperiode -65,1-47,3 53,5 Gegevens uit de geconsolideerde balans: Jaar eindigend op 31 december Negen maanden eindigend op 30 september (nietgeauditeerd) controle) (beperkt (geauditeerd) miljoen EUR Activa Totaal vaste activa 595,0 590,1 604,3 Materiële vaste activa 436,7 434,3 454,9 Immateriële activa 87,0 88,2 85,0 Financiële vaste activa 71,3 67,5 64,4 Totaal vlottende activa 486,2 489,0 467,0 Voorraden 255,7 262,3 225,1 Handels- en overige vorderingen 177,0 189,8 189,5 Afgeleide financiële instrumenten 4,6 1,7 1,4 Geldmiddelen en cashequivalenten 48,9 35,1 51,0 Vaste activa aangehouden voor verkoop 8,8 13,6 2,2 Totaal activa 1 089, , ,4 Eigen vermogen en schulden Totaal eigen vermogen 239,9 271,9 281,0 Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders van de Emittent 236,6 267,9 277,2 Minderheidsbelang 3,3 4,0 3,7 Totaal schulden 850,0 820,8 792,5 Totaal schulden op meer dan één jaar 432,4 387,7 418,9 Financiële schulden 199,8 166,3 228,1 Overige schulden op meer dan één jaar 85,4 83,1 46,1 Voorzieningen 147,1 138,3 144,6 Totaal schulden op ten hoogste één jaar 409,4 420,2 373,6 Financiële schulden 107,9 101,5 102,7 Overige schulden op ten hoogste één jaar 275,2 281,3 248,3 Voorzieningen 26,2 37,4 22,7 12

13 Verplichtingen aangehouden voor verkoop 8,3 12,8 0,0 Totaal eigen vermogen en schulden 1 089, , ,4 Gegevens uit het geconsolideerd kasstroomoverzicht: Jaar eindigend op 31 december Negen maanden eindigend op 30 september (nietgeauditeerd) controle) (beperkte (geauditeerd) miljoen EUR Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 109,8 96,9 99,9 Kasstromen uit investeringsactiviteiten -10,5 19,1-41,3 Kasstromen uit financieringsactiviteiten -81,8-111,6-55,7 Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 17,4 4,4 3,0 Omrekeningsverschillen -2,1-0,7 1,7 Geldmiddelen en kasequivalenten min de kortetermijnschulden bij kredietinstellingen 29,5 29,5 44,8 bij het begin van de verslagperiode Geldmiddelen en kasequivalenten min de kortetermijnschulden bij kredietinstellingen op het einde van de verslagperiode 44,8 33,2 49,4 Belangrijkste wijzigingen in de Groepsstructuur in 2013 In 2013 heeft de Groep verschillende desinvesteringen afgerond, die deel uitmaakten van de transformatie die in 2010 werd gestart. In 2013 stapte de Groep uit de activiteiten profielen, compounds, fosfaten en organische chloorderivaten. De omzet en REBIT die in 2013 werden gegenereerd door de momenteel verkochte of stopgezette activiteiten vertegenwoordigden een totaal van respectievelijk EUR 375,3 miljoen en EUR 16,2 miljoen 1 (of EUR 333,8 miljoen en EUR 15,5 miljoen 1 op 30 september 2013). De verkoop van de Aliphos voederfosfatenactiviteit, waarvan de Belgische productie werd stopgezet eind 2013, werd voltooid in februari Deze activiteit droeg in 2014 nog steeds een omzet van EUR 29,1 miljoen en een REBIT van EUR 1,7 miljoen 1 bij. B.8 Geselecteerde belangrijke pro forma financiële informatie Niet van toepassing. Er werd geen pro forma financiële informatie opgenomen in het Prospectus. B.9 Winstprognose of -raming 1 In de gesegmenteerde informatie zijn de REBIT cijfers van de verkochte of stopgezette activiteiten opgenomen in de lijn other (zie ook Afdeling 12.1). Voor de rapportering per segment worden corporate kosten toegewezen aan elk bedrijfssegment. De REBIT cijfers van de verkochte of stopgezette activiteiten die in deze Afdeling opgenomen zijn, omvatten niet de toegewezen corporate kosten. 13

14 Niet van toepassing. Er werd geen winstprognose opgenomen in het Prospectus. B.10 Een beschrijving van de aard van enig voorbehoud in het auditverslag over de historische financiële informatie Niet van toepassing. Er werd geen enkel voorbehoud opgenomen in de auditverslagen. B.11 Werkkapitaal Op de datum van dit Prospectus is de Emittent van mening dat, rekening houdend met zijn beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten, hij voldoende werkkapitaal heeft om aan de huidige vereisten te voldoen en om de behoeften aan werkkapitaal te dekken voor een periode van minstens 12 maanden vanaf de datum van het Prospectus. 1.3 Deel C Effecten Element Verplicht te verstrekken informatie C.1 Type en klasse van de Nieuwe Aandelen / ISIN code De Emittent biedt nieuwe gewone aandelen aan zonder nominale waarde (de Nieuwe Aandelen ). De Nieuwe Aandelen uit te geven in het kader van het Aanbod zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten pari passu gerangschikt zijn, met inbegrip van het recht op dividenden, met, de bestaande en uitstaande Aandelen van de Emittent op het ogenblik van hun uitgifte. Er is een aanvraag ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels onder hetzelfde handelssymbool TESB als de bestaande Aandelen. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting aanvaard zijn voor vereffening via Euroclear Bank NV/SA, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE C.2 Valuta van de Nieuwe Aandelen De valuta van de Nieuwe Aandelen is de euro. C.3 Aantal uitgegeven Aandelen Op de datum van dit Prospectus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Emittent EUR ,33 en is het volledig volstort, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het Maatschappelijk Kapitaal ). Het wordt vertegenwoordigd door gewone Aandelen, elk met een 14

15 fractiewaarde van EUR 5,011 en één ste vertegenwoordigend van het Maatschappelijk Kapitaal. Bij succesvolle voltooiing van het Aanbod zal de Emittent gewone Aandelen uitgeven, voor een totale uitgifteprijs van EUR ,50 (of EUR 16.5 per Nieuw Aandeel) (de Uitgifteprijs ). Een deel van de Uitgifteprijs per Nieuw Aandeel gelijk aan de fractiewaarde van de Aandelen, d.i. EUR 5,011, zal worden toegewezen aan het Maatschappelijk Kapitaal van de Emittent. Het deel van de Uitgifteprijs dat de fractiewaarde van de Nieuwe Aandelen te boven gaat, d.i. EUR 11,489, zal worden geboekt als uitgiftepremie. Bij succesvolle voltooiing van het Aanbod, zou het Maatschappelijk Kapitaal bijgevolg verhoogd worden tot EUR ,83 en vertegenwoordigd worden door gewone Aandelen, elk met een fractiewaarde van EUR 5,011 en één ste vertegenwoordigend van het Maatschappelijk Kapitaal. C.4 Beschrijving van de rechten gekoppeld aan de effecten Alle bestaande Aandelen hebben dezelfde rechten zoals voorzien in de Statuten en het Wetboek van vennootschappen. Alle bestaande Aandelen delen in de winst vanaf elke uitkering waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum valt op of na de datum van uitgifte van deze Aandelen (met inbegrip van een uitkering voor het boekjaar dat startte op 1 januari 2014, in voorkomend geval). De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde categorie zijn als de bestaande Aandelen, met inbegrip van stemrechten en deelname in de winst. C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Aandelen Er zijn geen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van de bestaande en Nieuwe Aandelen beperken opgenomen in de Statuten. C.6 Aanvraag tot toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en identiteit van alle gereglementeerde markten waar de Nieuwe Aandelen zullen worden verhandeld Er is een aanvraag ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels onder hetzelfde handelssymbool TESB als de bestaande Aandelen. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting aanvaard zijn voor vereffening via Euroclear Bank NV/SA, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE C.7 Beschrijving van het dividendbeleid De Emittent heeft geen dividenden toegekend of uitbetaald voor het boekjaar eindigend op 31 december Het dividendbeleid van de Emittent kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, en elke dividenduitkering blijft onderworpen aan de winst, financiële toestand, Maatschappelijk 15

16 Kapitaalvereisten en andere belangrijke factoren, onderworpen aan het voorstel en de goedkeuring door het bevoegde orgaan van de Emittent en onderworpen aan de beschikbaarheid van uitkeerbare reserves zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en de Statuten. Uitkeerbare reserves van de Emittent moeten worden berekend voor zijn enkelvoudige jaarrekening opgesteld overeenkomstig Belgische GAAP, die kan verschillen van de geconsolideerde jaarrekening in IFRS gerapporteerd door de Emittent. De Emittent heeft momenteel geen plannen om in de nabije toekomst een uitbetalingsbeleid in te voeren. 1.4 Deel D Risico s Element Verplicht te verstrekken informatie D.1 Risico s verbonden aan de sector en activiteiten van de Emittent De Groep is onderworpen aan de volgende materiële risico s. De volgorde waarin de afzonderlijke risico s worden gepresenteerd is niet indicatief voor de mate van waarschijnlijkheid dat zij voorkomen, noch van de ernst of het belang van de afzonderlijke risico s. De Groep is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden grondstoffen, met de vereiste specificaties, tegen competitieve prijzen. De Groep is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden grondstoffen, die voldoen aan de vereiste specificaties, tegen competitieve prijzen. Hoewel de Groep de meeste van haar grondstoffen haalt bij meerdere leveranciers, worden sommige grondstoffen gehaald bij slechts enkele leveranciers. Als zodanig steunt de Groep op een aantal externe leveranciers en andere zakelijke partners. Als de marktprijzen onder de overeengekomen minimum prijzen zakken, kan de groep worden verplicht om producten te kopen tegen prijzen die boven de marktprijs liggen. Indien de Groep niet in staat is om bepaalde componenten die ze produceert te verkopen, op te slaan, te hergebruiken of te vervreemden, kan ze verplicht worden om haar totale productieniveaus te beperken of te verlagen. De chemische activiteiten van de Groep zijn afhankelijk van haar vermogen om bepaalde componenten te verkopen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te vervreemden (zoals bijproducten en nevenproducten) die worden geproduceerd in de loop van het productieproces van verschillende producten. Er kan geen garantie worden gegeven dat de Groep in staat zal zijn om dit te doen in de toekomst en niet zal vereist zijn om haar totale productieniveaus te verlagen of te investeren in nieuwe behandelingsprocessen. 16

17 De resultaten van de Groep zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en zijn seizoensgebonden. Verschillende activiteiten van de Groep zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. De Groep heeft activiteiten die ook onderworpen zijn aan seizoensinvloeden, waarbij producten worden verkocht binnen een kort tijdsbestek. Producten van het Agro bedrijfssegment van de Groep moeten aan de klanten worden geleverd tijdens het plantseizoen. Slechte weersomstandigheden kunnen dit proces verstoren, kunnen de mogelijkheid verminderen om producten te gebruiken en/of de behoefte aan de producten verminderen. De Groep verkoopt ook producten in de bouwmarkten in verschillende landen op het noordelijk halfrond, die doorgaans worden beïnvloed door de winterse weersomstandigheden. De huidige en toekomstige investeringen en/of bouwprojecten van de Groep zijn onderhevig aan het risico van vertragingen, budgetoverschrijdingen en andere complicaties, en kunnen mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. De Groep heeft momenteel nieuwe projecten die in uitvoering zijn of zich in de eerste exploitatiefase bevinden. Daarenboven voert de Groep een aantal grote investeringsprojecten door die belangrijk zijn voor haar strategie en overweegt zij een bepaald bouwproject. Deze huidige en toekomstige projecten kunnen worden uitgesteld, het budget overschrijden of de gebruikte technologie kan ontoereikend blijken te zijn of mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. De Groep is onderworpen aan een aankoopcontract voor energie. De Groep heeft het grootste deel van de PVC/Chloor-Alkali activiteiten verkocht aan Ineos Chlorvinyls in het derde kwartaal van Het aankoopcontract voor elektriciteit maakte geen deel uit van deze verkooptransactie, en bijgevolg heeft de Groep sinds de verkoop nog steeds een aankoopverplichting. Aangezien de Groep de elektriciteit niet langer nodig heeft voor eigen gebruik, dient ze de elektriciteit te verkopen op de markt tot het einde van het contract. De waarde van het contract hangt af van het huidige en toekomstige verschil tussen marktprijzen voor elektriciteit en de opwekkingskost op basis van marktprijzen voor gas, en op het effect van de uurlijkse prijsoptimalisatie zoals voorzien in het contract. Op basis van de huidige elektriciteitsprijzen en de huidige prijs van elektriciteitsfutures, heeft het contract een negatieve waarde in de jaarrekening per 30 september De resultaten van de Groep zijn zeer gevoelig voor grondstofprijzen. Marktfactoren grotendeels buiten de controle van de Groep, zoals de werkelijke of vermeende veranderingen in het niveau van vraag en aanbod, de beschikbaarheid en de kosten van vervangende materialen en voorraadniveaus onderhouden door producenten, hebben allemaal een invloed op productprijzen. In bepaalde segmenten van de Groep, zijn de prijzen van de producten van de Groep verbonden aan de prijzen van de belangrijkste grondstoffen, zoals KCl, soja, palmolie en polymeren. Als zodanig is de Groep mogelijk niet in staat zijn om haar prijsbeleid uit te voeren of te 17

18 behouden. De Groep kan onderhevig zijn aan vorderingen voor productaansprakelijkheid en garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid met betrekking tot voedselveiligheid. Producten van de Groep zijn onderworpen aan steeds strengere eisen van de industrie, de regelgeving en de klant. De activiteiten van de Groep kunnen haar blootstellen aan vorderingen voor productaansprakelijkheid en garantie. De door de Groep geproduceerde producten worden gebruikt in verschillende downstream toepassingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in de voedings-, cosmetica-, nutraceutische en farmaceutische industrie en kunnen onopgemerkte fouten of defecten bevatten, wat kan leiden, bijvoorbeeld tot het terugroepen van producten, verhoogde klantenservice en ondersteuning, betaling van een schadevergoeding aan klanten, rechtszaken en verlies van klanten. Bovendien kan de Groep niet uitsluiten dat klanten de producten van de Groep op een verkeerde manier gebruiken. Naast de hierboven vermelde risico s is de Groep ook onderworpen aan de volgende risico s: De Groep moet milieu- en gezondheids- en veiligheidswetgeving en -regelgeving naleven en kan onderworpen zijn aan wijzigende of strenger wordende wetgeving en kan aanzienlijke nalevingskosten oplopen. De Groep kan mogelijk niet in staat zijn om verplichte licenties en vergunningen te verkrijgen, behouden of vernieuwen, of niet in staat zijn om te voldoen aan de voorwaarden daarvan. Wijzigingen in de wetgeving kunnen een negatieve impact hebben op de activiteiten van de Groep. De Groep kan onderworpen zijn aan wangedrag van haar werknemers, aannemers en/of joint venture partners. De activiteiten van de Groep kunnen lijden onder handelssancties en embargo s. De Groep werkt in competitieve markten en als zij er niet in slaagt om te innoveren kan dit een negatieve impact op haar activiteiten hebben. De Groep kan het risico lopen op defecten, inefficiënties of technische storingen, die een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken. De verbeteringsprogramma s van de Groep zijn onderhevig aan het risico van vertragingen, budgetoverschrijdingen en andere complicaties, en kunnen mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. De Groep kan onderhevig zijn aan gevallen van overmacht. Zware ongevallen kunnen leiden tot substantiële schuldvorderingen, boetes of aanzienlijke schade aan de reputatie en financiële positie van de Groep. De Groep kan worden blootgesteld aan het risico van vakbondsacties en schuldvorderingen of rechtszaken ingesteld door werknemers. De verzekering van de Groep biedt mogelijk niet voldoende dekking. Het is mogelijk dat de Groep niet in staat is om de huidige herstructurering van activiteiten, joint ventures en/of toekomstige overnames met succes uit te voeren. In de afgelopen jaren heeft de Groep aanzienlijke verliezen geleden ten gevolge van de transformatie van de Groep, die werd voltooid in Bovendien kan de Groep, voor wat 18

19 betreft het desinvesteringsluik van de transformatie, worden blootgesteld aan resterende verplichtingen onderworpen zijn aan een reeks niet-concurrentiebedingen. De Groep is blootgesteld aan het risico op rechtszaken. De niet-bescherming van bedrijfsgeheimen, knowhow of andere merkgebonden informatie kan een negatieve impact hebben op de activiteiten van de Groep. Een verandering in de onderliggende economische omstandigheden of nadelige bedrijfsprestaties kunnen leiden tot bijzondere waardeverminderingen. De Groep is blootgesteld aan belastingrisico s. De Groep is onderhevig aan risico s omwille van haar wereldwijde activiteiten. De Groep kan beïnvloed worden door macro-economische trends. Informatietechnologiestoringen kunnen de operaties van de Groep verstoren. De Groep is onderhevig aan pensioenverplichtingen. De activiteiten van de Groep zijn blootgesteld aan schommelingen in wisselkoersen. De resultaten van de Groep kunnen negatief worden beïnvloed door schommelende rentevoeten. De Groep is onderworpen aan verschillende verbintenissen in haar financieringsovereenkomsten die haar operationele en financiële flexibiliteit zouden kunnen beperken. De Groep is mogelijk niet in staat om de noodzakelijke financiering te verkrijgen voor haar toekomstige kapitaal- of herfinancieringsbehoeften. De Groep heeft overeenkomsten afgesloten die onderworpen zijn aan clausules van controlewijziging. De Groep is blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot haar contractuele en tegenpartijen, alsook aan het afdekkings- en afgeleide tegenpartijrisico. De Groep is mogelijk niet in staat om sleutelpersoneel aan te werven en te behouden. D.2 Risico s verbonden aan de effecten De beurskoers van de Nieuwe Aandelen kan schommelen en dalen onder de Uitgifteprijs. Er bestaat geen zekerheid dat er een handelsmarkt zal ontstaan voor de Voorkeurrechten en, indien er een markt ontstaat, kan de beurskoers van de Voorkeurrechten aan grotere schommelingen onderhevig zijn dan de beurskoers van de Aandelen. De beurskoers van de Voorkeurrechten of de Nieuwe Aandelen kan negatief worden beïnvloed door daadwerkelijke of verwachte verkopen van aanzienlijke aantallen Voorkeurrechten of Aandelen op Euronext Brussels. Mogelijk is er geen actieve handelsmarkt voor de Nieuwe Aandelen, en er is geen zekerheid dat het Aanbod de handelsactiviteit zal verbeteren, waardoor het mogelijk is dat de Nieuwe Aandelen worden verhandeld tegen een lagere prijs dan de Uitgifteprijs, waardoor het moeilijk kan zijn om de Nieuwe Aandelen te verkopen. Als effecten- of sectoranalisten geen onderzoeksrapporten over de Emittent publiceren, of als zij hun aanbevelingen met betrekking tot de Aandelen in negatieve zin wijzigen, kan de beurskoers van de Nieuwe Aandelen dalen en het handelsvolume afnemen. Indien een Aandeelhouder er niet in slaagt de toegewezen Voorkeurrechten volledig uit te oefenen, kan dit leiden tot een verwatering van zijn proportionele deelneming en een vermindering van de financiële waarde van zijn portefeuille. Niet-uitoefening van Voorkeurrechten gedurende de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten zal leiden tot de nietigheid van deze Voorkeurrechten. De intrekking van de inschrijving kan in bepaalde omstandigheden het delen in de Netto Scrips Opbrengst verhinderen en kan andere nadelige financiële gevolgen hebben. 19

20 De intrekking van het Aanbod krachtens een beslissing van het Ad Hoc Comité zal leiden tot de nietigheid van de Voorkeurrechten en Scrips. Indien de beurskoers van de Aandelen aanzienlijk daalt, kunnen de Voorkeurrechten waardeloos worden. Indien niet volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, zal de Emittent bijkomende financiering, een vermindering van zijn investeringspeil of een combinatie van beide eventueel moeten overwegen. Beleggers buiten België kunnen worden verhinderd om aan dit Aanbod met Voorkeurrecht deel te nemen, en kunnen onderhevig zijn aan verwatering of andere financiële nadelige gevolgen. Het is mogelijk dat beleggers niet het recht hebben om deel te nemen aan toekomstige aandelenuitgiftes en onderhevig zijn aan verwatering. De Emittent heeft geen vast dividendbeleid. Na het Aanbod is het mogelijk dat bepaalde belangrijke Aandeelhouders de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen beïnvloeden of de Emittent controleren, en andere belangen hebben dan de Emittent en de andere Aandeelhouders. In het kader van het Aanbod kunnen Aandeelhouders hun deelneming verhogen boven 30% zonder dat dit aanleiding geeft tot de verplichting om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen ten gunste van alle Aandeelhouders. Beleggers in rechtsgebieden met valuta s andere dan de euro, lopen een bijkomend beleggingsrisico vanwege de schommelingen in de wisselkoers met betrekking tot hun belegging in de Voorkeurrechten of de Nieuwe Aandelen. Enige verkoop, aankoop of ruil van Nieuwe Aandelen kan mogelijk worden onderworpen aan de Financiële Transactietaks. De rechten van beleggers als Aandeelhouders worden beheerst door Belgisch recht en kunnen in sommige opzichten verschillen van de rechten verleend aan aandeelhouders in andere vennootschappen onder het recht van andere rechtsgebieden. 1.5 Deel E Aanbod Element Verplicht te verstrekken informatie E.1 Totale netto-opbrengsten van het Aanbod en geraamde totale kosten Indien volledig wordt ingeschreven op het Aanbod, zullen de totale opbrengsten van het Aanbod EUR 174,8 miljoen bedragen. De kosten van het Aanbod, geraamd op EUR 2,1 miljoen, worden betaald door de Emittent en moeten worden afgetrokken van de maximum opbrengsten van het Aanbod, waardoor de maximum totale netto-opbrengsten EUR 172,7 miljoen bedragen. E.2a Redenen voor het Aanbod en bestemming van opbrengsten De netto-opbrengst van het Aanbod zal voornamelijk aangewend worden om de volgende twee doelstellingen te realiseren: 20

OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733

OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733 Recticel NV/SA (naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel (Evere), België) OPENBAAR AANBOD OM IN TE SCHRIJVEN OP 23.733.804 NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie