(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)"

Transcriptie

1 (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP NIEUWE AANDELEN IN EEN KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET VOORKEURRECHT TEGEN EUR 16,50 PER NIEUW AANDEEL NAAR RATO VAN 1 NIEUW AANDEEL VOOR 3 VOORKEURRECHTEN AANVRAAG TOT TOELATING TOT VERHANDELING OP EURONEXT BRUSSELS VAN DE NIEUWE AANDELEN Tessenderlo Chemie NV, genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het handelssymbool TESB (de Emittent ), biedt nieuwe gewone aandelen aan in de Emittent zonder nominale waarde (de Nieuwe Aandelen ). De inschrijvingsprijs bedraagt EUR 16,50 per Nieuw Aandeel (de Uitgifteprijs ). Onverminderd de beperkingen uiteengezet in dit Prospectus en de beperkingen die van toepassing zouden kunnen zijn onder de toepasselijke effectenwetgeving, wordt aan elke aandeelhouder van de Emittent (elk, een Aandeelhouder ) één wettelijk voorkeurrecht (elk, een Voorkeurrecht ) toegekend per gewoon aandeel van de Emittent (elk, een Aandeel ) dat hij houdt op 27 november 2014 bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (de Registratiedatum ). Elk Voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 77, die zal worden losgemaakt van het onderliggende Aandeel op de Registratiedatum na de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De Voorkeurrechten zullen verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels tussen 28 november 2014 en 12 december 2014, en zullen worden genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het handelssymbool TES77. De Voorkeurrechten zijn aanvaard voor vereffening via Euroclear Bank SA/NV, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE Onverminderd de beperkingen uiteengezet in dit Prospectus en de beperkingen die van toepassing zouden kunnen zijn onder de toepasselijke effectenwetgeving, hebben de houders van de Voorkeurrechten het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen naar rato van 1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten (de Ratio ) op de wijze uiteengezet in dit prospectus ( Prospectus ). De inschrijvingsperiode voor de Nieuwe Aandelen loopt naar verwachting van 28 november 2014 tot 12 december 2014 (tegen uur (CET)) (de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten ). Eens uitgeoefend, kunnen de houders van Voorkeurrechten de uitoefening van hun Voorkeurrechten niet herroepen, tenzij zoals beschreven in Afdeling 9.1(g) van dit Prospectus. Houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten zullen hun Voorkeurrechten niet langer kunnen uitoefenen. Deze Prospectus verwijst naar het aanbod van Nieuwe Aandelen door uitoefening van de Voorkeurrechten als het Aanbod met Voorkeurrecht. Beleggen in de Nieuwe Aandelen en de Scrips of het verhandelen van de Voorkeurrechten houdt bepaalde risico s in. Beleggers lopen het risico hun belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen. Alvorens te beleggen in Nieuwe Aandelen, Scrips of Voorkeurrechten te verhandelen, dienen beleggers Afdeling 1.4 en 3 ( Risicofactoren ) van dit Prospectus te lezen. Elk van deze risicofactoren behoeft een zorvuldige bestudering en beoordeling alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen of de Scrips of alvorens de Voorkeurrechten te verhandelen. 1

2 Voorkeurrechten die tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips ( Scrips ). De Scrips zullen door KBC Securities NV (de Sole Lead Manager en Bookrunner ) te koop worden aangeboden in een private plaatsing door middel van een versnelde orderboekprocedure, overeenkomstig een vrijstelling op de verplichting om een prospectus te publiceren in Artikel 3.2 (a) van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten zoals gewijzigd door Richtlijn 2010/73/EU, zoals ingevoerd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de Prospectusrichtlijn ), die naar verwachting van start zal gaan op 16 december 2014 en op dezelfde dag zal eindigen (de Scrips Private Plaatsing ). De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips in de Scrips Private Plaatsing (als die er is) zal verdeeld worden onder de houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend, behalve zoals beschreven in Afdeling 9.1(f)(ii). Indien de netto-opbrengst gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder dan EUR 0,01 bedraagt, zal de netto-opbrengst overgedragen worden aan de Emittent, tenzij de raad van bestuur van de Emittent (de Raad van Bestuur ) anders beslist. Kopers van Scrips in de Scrips Private Plaatsing verbinden zich onherroepelijk tot de inschrijving op een aantal Nieuwe Aandelen gelijk aan het aantal door hen gekochte Scrips, vermenigvuldigd met de Ratio tegen de Uitgifteprijs. Verbrugge NV, respectievelijk Symphony Mills NV, hebben elk de Emittent op de hoogte gebracht dat zij alle Voorkeurrechten die aan hen worden toegewezen zullen uitoefenen en zullen inschrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen overeenkomstig de Ratio, zoals in detail beschreven en onderworpen aan de voorwaarden in Afdeling 9.7(a). De resultaten van het Aanbod met Voorkeurrecht en de Scrips Private Plaatsing (samen het Aanbod ) alsmede, in voorkomend geval, het bedrag dat moet worden betaald aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen naar verwachting worden aangekondigd op 16 december De Aandelen zijn genoteerd en toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels onder het handelssymbool TESB, en er is een aanvraag ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels onder hetzelfde symbool. De betaling voor en de levering van de Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting plaatsvinden op 19 december De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting aanvaard zijn voor vereffening via Euroclear Bank NV/SA, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE Dit Prospectus is opgesteld overeenkomstig Artikel 23 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet ) en werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA ) op 25 november Dit Prospectus betreft een kapitaalverhoging met voorkeurrechten en bijgevolg is de bekendmaking in dit Prospectus in overeenstemming met Artikel 26a en Bijlagen XXIII en XXIV van Verordening (EGC) Nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van de Prospectusrichtlijn, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Prospectusverordening ). De Emittent doet geen openbare aanbieding van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips in enig rechtsgebied buiten België en onderneemt hiertoe geen enkele actie. De verspreiding van dit Prospectus buiten België kan in bepaalde rechtsgebieden door de wet zijn beperkt. Personen die in het bezit komen van dit Prospectus dienen zich daarom over deze beperkingen te informeren en deze na te leven. De niet-naleving van deze beperkingen kan leiden tot de schending van de effectenwetgeving of -regelgeving van deze rechtsgebieden. In het bijzonder mag dit Prospectus, behoudens in bepaalde uitzonderlijke gevallen, niet worden verspreid, doorgestuurd of verzonden in of naar de Verenigde Staten, Japan, Canada, Australië of Zuid-Afrika. Aandeelhouders die hun maatschappelijke zetel hebben, woonachtig zijn of verblijven in een ander rechtsgebied dan België en alle andere personen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, agenten, bewaarnemers, gevolmachtigden en trustees ) die een contractuele of andere wettelijke verplichting hebben om dit Prospectus door te sturen naar een rechtsgebied buiten België dienen Afdeling 4.5 Mededelingen voor toekomstige beleggers te lezen. 2

3 Dit Prospectus vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod tot verkoop, of een verzoek of een aanbod tot aankoop van de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips in een rechtsgebied waarin dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of onder enige effectenwetgeving van een staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten. Bijgevolg mogen geen van de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips worden aangeboden, uitgegeven, verkocht, in pand gegeven, opgenomen, afgeleverd, verzaakt, of op een andere wijze worden overgedragen in of naar de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en mits naleving van enige toepasselijke effectenwetgeving van een staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten. Geen enkele informatie in dit Prospectus dient te worden beschouwd als beleggings-, juridisch, zakelijk of fiscaal advies. Toekomstige beleggers dienen hun eigen juridische, financiële of fiscale adviseurs te raadplegen voor respectievelijk juridisch, financieel of fiscaal advies. Prospectus de dato 26 november

4 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting Deel A Inleiding en waarschuwingen Deel B Emittent Deel C Effecten Deel D Risico s Deel E Aanbod Definitie van de belangrijkste begrippen die in de samenvatting en elders in het Prospectus worden gebruikt Risicofactoren Risico s verbonden aan de Groep en haar activiteiten Risico s verbonden aan het Aanbod Algemene informatie en waarschuwingen Goedkeuring van het Prospectus Verantwoordelijke persoon voor het Prospectus Commissaris Beslissing tot beleggen Mededelingen voor toekomstige beleggers Toekomstgerichte verklaringen Sectorgegevens en andere statistische gegevens Afronding Beschikbare informatie Beschikbaarheid van het Prospectus Redenen voor het Aanbod en bestemming van opbrengsten Kapitalisatie, schuldenlast en werkkapitaal Kapitalisatie en schuldenlast Verklaring over het werkkapitaal Geselecteerde financiële informatie Algemeen Gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening Gegevens uit de geconsolideerde balans Gegevens uit het geconsolideerd kasstroomoverzicht Belangrijkste wijzigingen in de Groepsstructuur in Belangrijke veranderingen in de financiële of handelspositie van de Emittent sinds 30 september Informatie over de Nieuwe Aandelen Beslissing van de Emittent met betrekking tot het Aanbod Type en categorie van Nieuwe Aandelen Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

5 8.4 Vorm Valuta van het Aanbod Rechten verbonden aan de Nieuwe Aandelen en dividendrecht Belasting in België Informatie over het Aanbod Voorwaarden van het Aanbod Plan voor de uitkering en toekenning van de Nieuwe Aandelen Plaatsing en underwriting Standstill en commitment en lock-up verbintenissen Toelating tot de handel en notering Paying agent en depository agent Intenties van de Aandeelhouders, de Raad van Bestuur, het management of andere personen Kosten en netto-opbrengst van het Aanbod Verwatering Belang van natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij het Aanbod Informatie over de Emittent en het maatschappelijk kapitaal Bedrijfsprofiel Groepsstructuur Maatschappelijk kapitaal Dividendbeleid Aandeelhoudersstructuur Management en governance Raad van Bestuur en Uitvoerend Management Corporate governance Overzicht van de activiteiten Overzicht Geschiedenis en ontwikkeling Bedrijfsactiviteiten Belangrijkste recente tendensen die een invloed hebben op de Emittent en de sectoren waarin hij actief is Milieu, gezondheid en veiligheid Onderzoek en Ontwikkeling Human Resources Belangrijke contracten andere dan deze afgesloten in de normale gang van zaken Juridische en arbitrageprocedures Tussentijdse financiële informatie voor de periode van negen maanden GeËindigd op 30 september Management verslag

6 13.2 Verklaring over het getrouw beeld van de verkorte geconsolideerde financiële informatie en het getrouw overzicht van het management verslag Verkorte geconsolideerde financiële informatie op 30 september Informatie opgenomen door verwijzing

7 1 SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit verplicht te verstrekken informatie bekend als Elementen. Deze elementen worden genummerd in Delen A-E (A.1-E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en emittent. Omdat sommige Elementen niet hoeven te worden besproken, kunnen er leemten zijn in de volgorde van de nummering van de Elementen. Ook al moet een Element in de samenvatting worden ingevoegd vanwege het type effecten en emittent, is het mogelijk dat er over dat Element geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dat geval wordt er een korte beschrijving van het Element opgenomen in de samenvatting, met de vermelding "niet van toepassing". De in deze samenvatting verstrekte informatie is evenredig met dit type van uitgifte overeenkomstig Artikel 26a van de Prospectusverordening. 1.1 Deel A Inleiding en waarschuwingen Element Verplicht te verstrekken informatie A.1 Inleiding en waarschuwingen Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus en wordt gegeven om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten, de Scrips of andere effecten, maar het vervangt dit Prospectus niet. Het bevat bepaalde belangrijke informatie vervat in het Prospectus, maar bevat niet alle informatie die voor beleggers belangrijk kan zijn. Deze samenvatting is niet volledig en elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten, de Scrips of andere effecten moet gebaseerd zijn op een grondige bestudering van dit Prospectus als geheel, met inbegrip van de documenten opgenomen door verwijzing. Volgend op de implementatie van de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EER ), zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor deze samenvatting niet burgerlijk aansprakelijk in enige Lidstaat louter op basis van deze samenvatting, met inbegrip van elke vertaling daarvan, behalve indien deze misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer ze samen wordt gelezen met de andere delen van dit Prospectus of wanneer het, samengelezen met andere delen van dit Prospectus, geen belangrijke informatie bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten, de Scrips of andere effecten. Indien een rechtsvordering in verband met dit Prospectus bij een rechtbank wordt ingesteld in een 7

8 Lidstaat van de EER, zou het kunnen dat de eisende partij volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering wordt ingesteld de kosten moet dragen voor het vertalen van dit Prospectus alvorens de gerechtelijke procedure wordt opgestart. A.2 Toestemming voor het gebruik van het Prospectus voor latere wederverkoop Niet van toepassing. De Emittent stemt niet in met het gebruik van het Prospectus voor de latere wederverkoop of definitieve plaatsing van de Nieuwe Aandelen door financiële tussenpersonen. 1.2 Deel B Emittent Element Verplicht te verstrekken informatie B.1 Wettelijke en commerciële naam van de Emittent De wettelijke en commerciële naam van de Emittent is Tessenderlo Chemie. B.2 Maatschappelijke zetel en rechtsvorm van de Emittent De Emittent is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, met maatschappelijke zetel gevestigd te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder ondernemingsnummer B.3 Huidige belangrijkste activiteiten en voornaamste markten waarin de Emittent concurreert De activiteiten van de Groep zijn onderverdeeld in drie bedrijfssegmenten: Agro, Bio-valorization en Industrial Solutions. Agro - dit segment is actief in de productie en verkoop van gewasvoedingsstoffen (vloeibare meststoffen en kaliumsulfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. Bio-valorization - dit segment combineert de activiteiten van de Groep in de verwerking van dierlijke bijproducten, bestaande uit Akiolis (ophaling van dierlijke bijproducten en productie en verkoop van eiwitten & vetten) en Gelatine (productie en verkoop van gelatine). Industrial Solutions - dit segment omvat de activiteiten die producten en oplossingen aanbieden aan industriële eindmarkten. Het segment omvat hoofdzakelijk de productie en verkoop van kunststof leidingsystemen (PPS), chemicaliën voor waterbehandeling en 8

9 overige industriële activiteiten, zoals de productie en verkoop van chemicaliën voor mijnbouw en industriële toepassingen, en het leveren van diensten voor de behandeling en verwerking van fracking water (ECS) en het recupereren van industriële procesvloeistoffen (MPR). B.4a Belangrijkste recente tendensen die een invloed hebben op de Emittent en de sectoren waarin hij actief is (a) Agro De marktprijs van meststoffen en gewasbeschermingsproducten heeft een belangrijke impact op de bedrijfsresultaten van de Groep. De prijs wordt bepaald op basis van een globale vraag en aanbod, dat afhankelijk is van een groot aantal factoren, onder meer het algemene activiteitsniveau in de landbouw, gewasprijzen, grondstofprijzen, (beperkingen op) internationale handel en productievolumes van leveranciers. Gezien de veelheid van drijfveren en hun dynamische aard, evolueren de marktcondities snel. Het Agro segment kende gunstige marktcondities in De sluiting van de fosfateninstallaties in Ham (België) eind 2013 resulteerde in een vermindering in de absorptiecapaciteit van het nevenproduct HCl en als dusdanig in een reductie van de beschikbare SOP productiecapaciteit in De Groep pakt dit onder andere aan door te investeren in een nieuwe calciumchloride productie-eenheid in Ham. (b) Bio-valorization De marktprijs voor eindproducten uit het Bio-valorization segment is vaak gekoppeld aan de prijsevolutie van agro-grondstoffen, zoals soja en palmolie. Deze grondstofprijzen zijn volatiel en zakken sinds het tweede kwartaal van De gelatineprijs wordt bepaald op basis van een globale vraag en aanbod. Door verhoogde concurrentie kenden de gelatineprijzen een lichte daling in een aantal regio s in Akiolis kent een toegenomen concurrentie aan de kant van de levering van grondstoffen. De gelatine grondstofprijs wordt grotendeels gedreven door de slachtvolumes en de vraag vanuit de gelatine-industrie en andere gebruiken. (c) Industrial Solutions Het resultaat van het Industrial Solutions segment is voor een groot deel afhankelijk van de bouwactiviteit in de markten die PPS bedient (Nederland, België, Frankrijk). De bouwactiviteit in deze markten blijft op een historisch laag niveau en vertoont slechts beperkte tekenen van herstel. Dit impacteert de vraag naar producten van de Groep en beïnvloedt de bedrijfsresultaten van de Groep in het Industrial Solutions segment. 9

10 B.5 Beschrijving van de Groep en de positie van de Emittent binnen de Groep De Emittent voert haar activiteiten via verschillende rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen. De Emittent is de rechtstreekse of onrechtstreekse moedervennootschap van deze dochtervennootschappen. Daarenboven hebben de Emittent en/of zijn dochtervennootschappen een aantal joint ventures aangegaan, waarvan de belangrijkste de joint venture overeenkomst is met Philips 66 met betrekking tot Jupiter Sulphur LLC. B.6 Bekendmaking van belangrijke deelnemingen Op de datum van dit Prospectus heeft de Emittent de volgende relevante transparantieverklaringen ontvangen. Aandeelhouder Aantal Aandelen % van totaal op nietverwaterde basis Verbrugge NV ,517% Symphony Mills NV* ,016% Niet-verhandelbare aandelen (in handen van personeelsleden of voormalige personeelsleden) ,596% Vrij verhandelbare aandelen ,871% Totaal % * Krachtens kennisgevingen gedaan aan de FSMA door Symphony Mills NV, overeenkomstig Artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 met betrekking tot transacties van bedrijfsleiders. Op 20 November 2014 heeft de Emittent warrants uitstaan onder verschillende warrantplannen, die, indien allemaal uitgeoefend, 3,33% vertegenwoordigen van alle Aandelen op een volledig verwaterde basis en geen rekening houdend met de Nieuwe Aandelen. Elke Aandeelhouder van de Emittent heeft recht op één stem per Aandeel, ongeacht de deelneming gehouden in het Maatschappelijk Kapitaal van de Emittent. Op de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Emittent op 18 november 2014 en op de voorlaatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Emittent op 3 juni 2014 vertegenwoordigde Verbrugge NV de meerderheid van de uitgebrachte stemrechten. Overeenkomstig Artikel 5, 3 van het Wetboek van vennootschappen, wordt Verbrugge NV 10

11 bijgevolg beschouwd als zijnde de Emittent te controleren, tenzij weerlegd. Verbrugge NVen Symphony Mills NV, die verbonden vennootschappen zijn, hebben elk onafhankelijk de Emittent bij een brief a dato 17 November 2014 ervan op de hoogte gebracht dat (i) afhankelijk van het aantal Nieuwe Aandelen waarop zij inschrijven, hun participatie na de voltooiing van het Aanbod kan verschillen en dat indien zij alleen of samen de drempel van 30% van de stemrechten overschrijden, door de uitoefening van Voorkeurrechten in de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten en/of de verwerving en daaropvolgende uitoefening van ofwel Voorkeurrechten in de Inschrijvingsperiode voor de VoorkeurrechtenInschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten ofwel Scrips in de Scrips Private Plaatsing, dit geen aanleiding zal zijn voor een verplicht openbaar overnamebod krachtens AArtikel 52, 1, 5 van het Overnamebesluit en dat (ii) aangezien verbonden partijen geacht worden in overleg te handelen onder het Overnamebesluit, enige daarop volgende verwervingen eveneens geen aanleiding zullen geven tot een verplicht openbaar overnamebod. B.7 Geselecteerde historische belangrijke financiële informatie De hieronder geselecteerde financiële informatie dient samen te worden gelezen met de jaarrekening opgenomen door verwijzing of waarnaar elders in dit Prospectus wordt verwezen. De hieronder uiteengezette geselecteerde financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 2013 werd overgenomen uit de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Groep die is opgesteld in overeenstemming met de IFRS, zoals aangenomen door de EU, opgenomen door verwijzing in dit Prospectus. Deze afdeling bevat ook geselecteerde niet-geauditeerde financiële informatie voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2013 and 30 september 2014, opgesteld in overeenstemming met de IFRS, zoals aangenomen door de EU, waarnaar elders in dit Prospectus wordt verwezen. De geselecteerde niet-geauditeerde financiële informatie voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2013, is afkomstig uit de boekhouding van de Emittent en werd gepubliceerd op 14 november De geselecteerde niet-geauditeerde financiële informatie voor de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2014 werd door de Commissaris onderworpen aan een beperkte controle. Gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening: Jaar eindigend op 31 december Negen maanden eindigend op 30 september (nietgeauditeerd) controle) (beperkte (geauditeerd) miljoen EUR Omzet 1 790, , ,4 Kostprijs verkopen , ,9-851,2 Brutowinst 359,3 298,1 263,1 Bedrijfskosten -313,5-246,1-195,6 Bedrijfswinst (+) / bedrijfsverlies (-) vóór niet-recurrente bestanddelen (REBIT) 45,8 52,1 67,5 11

12 Niet-recurrente bestanddelen -64,5-60,0 10,7 Bedrijfswinst (+) / bedrijfsverlies (-) (EBIT) -18,7-7,9 56,8 Financieringskosten - netto -27,3-20,6-2,1 Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode, 4,2 3,6 2,9 na winstbelasting Winst (+) / verlies (-) vóór belastingen -41,7-25,0 57,6 Belastingen op het resultaat -23,4-22,3-4,1 Winst (+) / verlies (-) over de verslagperiode -65,1-47,3 53,5 Gegevens uit de geconsolideerde balans: Jaar eindigend op 31 december Negen maanden eindigend op 30 september (nietgeauditeerd) controle) (beperkt (geauditeerd) miljoen EUR Activa Totaal vaste activa 595,0 590,1 604,3 Materiële vaste activa 436,7 434,3 454,9 Immateriële activa 87,0 88,2 85,0 Financiële vaste activa 71,3 67,5 64,4 Totaal vlottende activa 486,2 489,0 467,0 Voorraden 255,7 262,3 225,1 Handels- en overige vorderingen 177,0 189,8 189,5 Afgeleide financiële instrumenten 4,6 1,7 1,4 Geldmiddelen en cashequivalenten 48,9 35,1 51,0 Vaste activa aangehouden voor verkoop 8,8 13,6 2,2 Totaal activa 1 089, , ,4 Eigen vermogen en schulden Totaal eigen vermogen 239,9 271,9 281,0 Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders van de Emittent 236,6 267,9 277,2 Minderheidsbelang 3,3 4,0 3,7 Totaal schulden 850,0 820,8 792,5 Totaal schulden op meer dan één jaar 432,4 387,7 418,9 Financiële schulden 199,8 166,3 228,1 Overige schulden op meer dan één jaar 85,4 83,1 46,1 Voorzieningen 147,1 138,3 144,6 Totaal schulden op ten hoogste één jaar 409,4 420,2 373,6 Financiële schulden 107,9 101,5 102,7 Overige schulden op ten hoogste één jaar 275,2 281,3 248,3 Voorzieningen 26,2 37,4 22,7 12

13 Verplichtingen aangehouden voor verkoop 8,3 12,8 0,0 Totaal eigen vermogen en schulden 1 089, , ,4 Gegevens uit het geconsolideerd kasstroomoverzicht: Jaar eindigend op 31 december Negen maanden eindigend op 30 september (nietgeauditeerd) controle) (beperkte (geauditeerd) miljoen EUR Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 109,8 96,9 99,9 Kasstromen uit investeringsactiviteiten -10,5 19,1-41,3 Kasstromen uit financieringsactiviteiten -81,8-111,6-55,7 Netto toename / (afname) in geldmiddelen en kasequivalenten 17,4 4,4 3,0 Omrekeningsverschillen -2,1-0,7 1,7 Geldmiddelen en kasequivalenten min de kortetermijnschulden bij kredietinstellingen 29,5 29,5 44,8 bij het begin van de verslagperiode Geldmiddelen en kasequivalenten min de kortetermijnschulden bij kredietinstellingen op het einde van de verslagperiode 44,8 33,2 49,4 Belangrijkste wijzigingen in de Groepsstructuur in 2013 In 2013 heeft de Groep verschillende desinvesteringen afgerond, die deel uitmaakten van de transformatie die in 2010 werd gestart. In 2013 stapte de Groep uit de activiteiten profielen, compounds, fosfaten en organische chloorderivaten. De omzet en REBIT die in 2013 werden gegenereerd door de momenteel verkochte of stopgezette activiteiten vertegenwoordigden een totaal van respectievelijk EUR 375,3 miljoen en EUR 16,2 miljoen 1 (of EUR 333,8 miljoen en EUR 15,5 miljoen 1 op 30 september 2013). De verkoop van de Aliphos voederfosfatenactiviteit, waarvan de Belgische productie werd stopgezet eind 2013, werd voltooid in februari Deze activiteit droeg in 2014 nog steeds een omzet van EUR 29,1 miljoen en een REBIT van EUR 1,7 miljoen 1 bij. B.8 Geselecteerde belangrijke pro forma financiële informatie Niet van toepassing. Er werd geen pro forma financiële informatie opgenomen in het Prospectus. B.9 Winstprognose of -raming 1 In de gesegmenteerde informatie zijn de REBIT cijfers van de verkochte of stopgezette activiteiten opgenomen in de lijn other (zie ook Afdeling 12.1). Voor de rapportering per segment worden corporate kosten toegewezen aan elk bedrijfssegment. De REBIT cijfers van de verkochte of stopgezette activiteiten die in deze Afdeling opgenomen zijn, omvatten niet de toegewezen corporate kosten. 13

14 Niet van toepassing. Er werd geen winstprognose opgenomen in het Prospectus. B.10 Een beschrijving van de aard van enig voorbehoud in het auditverslag over de historische financiële informatie Niet van toepassing. Er werd geen enkel voorbehoud opgenomen in de auditverslagen. B.11 Werkkapitaal Op de datum van dit Prospectus is de Emittent van mening dat, rekening houdend met zijn beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten, hij voldoende werkkapitaal heeft om aan de huidige vereisten te voldoen en om de behoeften aan werkkapitaal te dekken voor een periode van minstens 12 maanden vanaf de datum van het Prospectus. 1.3 Deel C Effecten Element Verplicht te verstrekken informatie C.1 Type en klasse van de Nieuwe Aandelen / ISIN code De Emittent biedt nieuwe gewone aandelen aan zonder nominale waarde (de Nieuwe Aandelen ). De Nieuwe Aandelen uit te geven in het kader van het Aanbod zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten pari passu gerangschikt zijn, met inbegrip van het recht op dividenden, met, de bestaande en uitstaande Aandelen van de Emittent op het ogenblik van hun uitgifte. Er is een aanvraag ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels onder hetzelfde handelssymbool TESB als de bestaande Aandelen. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting aanvaard zijn voor vereffening via Euroclear Bank NV/SA, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE C.2 Valuta van de Nieuwe Aandelen De valuta van de Nieuwe Aandelen is de euro. C.3 Aantal uitgegeven Aandelen Op de datum van dit Prospectus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de Emittent EUR ,33 en is het volledig volstort, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het Maatschappelijk Kapitaal ). Het wordt vertegenwoordigd door gewone Aandelen, elk met een 14

15 fractiewaarde van EUR 5,011 en één ste vertegenwoordigend van het Maatschappelijk Kapitaal. Bij succesvolle voltooiing van het Aanbod zal de Emittent gewone Aandelen uitgeven, voor een totale uitgifteprijs van EUR ,50 (of EUR 16.5 per Nieuw Aandeel) (de Uitgifteprijs ). Een deel van de Uitgifteprijs per Nieuw Aandeel gelijk aan de fractiewaarde van de Aandelen, d.i. EUR 5,011, zal worden toegewezen aan het Maatschappelijk Kapitaal van de Emittent. Het deel van de Uitgifteprijs dat de fractiewaarde van de Nieuwe Aandelen te boven gaat, d.i. EUR 11,489, zal worden geboekt als uitgiftepremie. Bij succesvolle voltooiing van het Aanbod, zou het Maatschappelijk Kapitaal bijgevolg verhoogd worden tot EUR ,83 en vertegenwoordigd worden door gewone Aandelen, elk met een fractiewaarde van EUR 5,011 en één ste vertegenwoordigend van het Maatschappelijk Kapitaal. C.4 Beschrijving van de rechten gekoppeld aan de effecten Alle bestaande Aandelen hebben dezelfde rechten zoals voorzien in de Statuten en het Wetboek van vennootschappen. Alle bestaande Aandelen delen in de winst vanaf elke uitkering waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum valt op of na de datum van uitgifte van deze Aandelen (met inbegrip van een uitkering voor het boekjaar dat startte op 1 januari 2014, in voorkomend geval). De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde categorie zijn als de bestaande Aandelen, met inbegrip van stemrechten en deelname in de winst. C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Aandelen Er zijn geen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van de bestaande en Nieuwe Aandelen beperken opgenomen in de Statuten. C.6 Aanvraag tot toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en identiteit van alle gereglementeerde markten waar de Nieuwe Aandelen zullen worden verhandeld Er is een aanvraag ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten tot de notering en de verhandeling op Euronext Brussels onder hetzelfde handelssymbool TESB als de bestaande Aandelen. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting aanvaard zijn voor vereffening via Euroclear Bank NV/SA, als operator van het Euroclearsysteem, onder ISIN-code BE C.7 Beschrijving van het dividendbeleid De Emittent heeft geen dividenden toegekend of uitbetaald voor het boekjaar eindigend op 31 december Het dividendbeleid van de Emittent kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, en elke dividenduitkering blijft onderworpen aan de winst, financiële toestand, Maatschappelijk 15

16 Kapitaalvereisten en andere belangrijke factoren, onderworpen aan het voorstel en de goedkeuring door het bevoegde orgaan van de Emittent en onderworpen aan de beschikbaarheid van uitkeerbare reserves zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en de Statuten. Uitkeerbare reserves van de Emittent moeten worden berekend voor zijn enkelvoudige jaarrekening opgesteld overeenkomstig Belgische GAAP, die kan verschillen van de geconsolideerde jaarrekening in IFRS gerapporteerd door de Emittent. De Emittent heeft momenteel geen plannen om in de nabije toekomst een uitbetalingsbeleid in te voeren. 1.4 Deel D Risico s Element Verplicht te verstrekken informatie D.1 Risico s verbonden aan de sector en activiteiten van de Emittent De Groep is onderworpen aan de volgende materiële risico s. De volgorde waarin de afzonderlijke risico s worden gepresenteerd is niet indicatief voor de mate van waarschijnlijkheid dat zij voorkomen, noch van de ernst of het belang van de afzonderlijke risico s. De Groep is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden grondstoffen, met de vereiste specificaties, tegen competitieve prijzen. De Groep is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden grondstoffen, die voldoen aan de vereiste specificaties, tegen competitieve prijzen. Hoewel de Groep de meeste van haar grondstoffen haalt bij meerdere leveranciers, worden sommige grondstoffen gehaald bij slechts enkele leveranciers. Als zodanig steunt de Groep op een aantal externe leveranciers en andere zakelijke partners. Als de marktprijzen onder de overeengekomen minimum prijzen zakken, kan de groep worden verplicht om producten te kopen tegen prijzen die boven de marktprijs liggen. Indien de Groep niet in staat is om bepaalde componenten die ze produceert te verkopen, op te slaan, te hergebruiken of te vervreemden, kan ze verplicht worden om haar totale productieniveaus te beperken of te verlagen. De chemische activiteiten van de Groep zijn afhankelijk van haar vermogen om bepaalde componenten te verkopen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te vervreemden (zoals bijproducten en nevenproducten) die worden geproduceerd in de loop van het productieproces van verschillende producten. Er kan geen garantie worden gegeven dat de Groep in staat zal zijn om dit te doen in de toekomst en niet zal vereist zijn om haar totale productieniveaus te verlagen of te investeren in nieuwe behandelingsprocessen. 16

17 De resultaten van de Groep zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en zijn seizoensgebonden. Verschillende activiteiten van de Groep zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. De Groep heeft activiteiten die ook onderworpen zijn aan seizoensinvloeden, waarbij producten worden verkocht binnen een kort tijdsbestek. Producten van het Agro bedrijfssegment van de Groep moeten aan de klanten worden geleverd tijdens het plantseizoen. Slechte weersomstandigheden kunnen dit proces verstoren, kunnen de mogelijkheid verminderen om producten te gebruiken en/of de behoefte aan de producten verminderen. De Groep verkoopt ook producten in de bouwmarkten in verschillende landen op het noordelijk halfrond, die doorgaans worden beïnvloed door de winterse weersomstandigheden. De huidige en toekomstige investeringen en/of bouwprojecten van de Groep zijn onderhevig aan het risico van vertragingen, budgetoverschrijdingen en andere complicaties, en kunnen mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. De Groep heeft momenteel nieuwe projecten die in uitvoering zijn of zich in de eerste exploitatiefase bevinden. Daarenboven voert de Groep een aantal grote investeringsprojecten door die belangrijk zijn voor haar strategie en overweegt zij een bepaald bouwproject. Deze huidige en toekomstige projecten kunnen worden uitgesteld, het budget overschrijden of de gebruikte technologie kan ontoereikend blijken te zijn of mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. De Groep is onderworpen aan een aankoopcontract voor energie. De Groep heeft het grootste deel van de PVC/Chloor-Alkali activiteiten verkocht aan Ineos Chlorvinyls in het derde kwartaal van Het aankoopcontract voor elektriciteit maakte geen deel uit van deze verkooptransactie, en bijgevolg heeft de Groep sinds de verkoop nog steeds een aankoopverplichting. Aangezien de Groep de elektriciteit niet langer nodig heeft voor eigen gebruik, dient ze de elektriciteit te verkopen op de markt tot het einde van het contract. De waarde van het contract hangt af van het huidige en toekomstige verschil tussen marktprijzen voor elektriciteit en de opwekkingskost op basis van marktprijzen voor gas, en op het effect van de uurlijkse prijsoptimalisatie zoals voorzien in het contract. Op basis van de huidige elektriciteitsprijzen en de huidige prijs van elektriciteitsfutures, heeft het contract een negatieve waarde in de jaarrekening per 30 september De resultaten van de Groep zijn zeer gevoelig voor grondstofprijzen. Marktfactoren grotendeels buiten de controle van de Groep, zoals de werkelijke of vermeende veranderingen in het niveau van vraag en aanbod, de beschikbaarheid en de kosten van vervangende materialen en voorraadniveaus onderhouden door producenten, hebben allemaal een invloed op productprijzen. In bepaalde segmenten van de Groep, zijn de prijzen van de producten van de Groep verbonden aan de prijzen van de belangrijkste grondstoffen, zoals KCl, soja, palmolie en polymeren. Als zodanig is de Groep mogelijk niet in staat zijn om haar prijsbeleid uit te voeren of te 17

18 behouden. De Groep kan onderhevig zijn aan vorderingen voor productaansprakelijkheid en garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid met betrekking tot voedselveiligheid. Producten van de Groep zijn onderworpen aan steeds strengere eisen van de industrie, de regelgeving en de klant. De activiteiten van de Groep kunnen haar blootstellen aan vorderingen voor productaansprakelijkheid en garantie. De door de Groep geproduceerde producten worden gebruikt in verschillende downstream toepassingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in de voedings-, cosmetica-, nutraceutische en farmaceutische industrie en kunnen onopgemerkte fouten of defecten bevatten, wat kan leiden, bijvoorbeeld tot het terugroepen van producten, verhoogde klantenservice en ondersteuning, betaling van een schadevergoeding aan klanten, rechtszaken en verlies van klanten. Bovendien kan de Groep niet uitsluiten dat klanten de producten van de Groep op een verkeerde manier gebruiken. Naast de hierboven vermelde risico s is de Groep ook onderworpen aan de volgende risico s: De Groep moet milieu- en gezondheids- en veiligheidswetgeving en -regelgeving naleven en kan onderworpen zijn aan wijzigende of strenger wordende wetgeving en kan aanzienlijke nalevingskosten oplopen. De Groep kan mogelijk niet in staat zijn om verplichte licenties en vergunningen te verkrijgen, behouden of vernieuwen, of niet in staat zijn om te voldoen aan de voorwaarden daarvan. Wijzigingen in de wetgeving kunnen een negatieve impact hebben op de activiteiten van de Groep. De Groep kan onderworpen zijn aan wangedrag van haar werknemers, aannemers en/of joint venture partners. De activiteiten van de Groep kunnen lijden onder handelssancties en embargo s. De Groep werkt in competitieve markten en als zij er niet in slaagt om te innoveren kan dit een negatieve impact op haar activiteiten hebben. De Groep kan het risico lopen op defecten, inefficiënties of technische storingen, die een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken. De verbeteringsprogramma s van de Groep zijn onderhevig aan het risico van vertragingen, budgetoverschrijdingen en andere complicaties, en kunnen mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. De Groep kan onderhevig zijn aan gevallen van overmacht. Zware ongevallen kunnen leiden tot substantiële schuldvorderingen, boetes of aanzienlijke schade aan de reputatie en financiële positie van de Groep. De Groep kan worden blootgesteld aan het risico van vakbondsacties en schuldvorderingen of rechtszaken ingesteld door werknemers. De verzekering van de Groep biedt mogelijk niet voldoende dekking. Het is mogelijk dat de Groep niet in staat is om de huidige herstructurering van activiteiten, joint ventures en/of toekomstige overnames met succes uit te voeren. In de afgelopen jaren heeft de Groep aanzienlijke verliezen geleden ten gevolge van de transformatie van de Groep, die werd voltooid in Bovendien kan de Groep, voor wat 18

19 betreft het desinvesteringsluik van de transformatie, worden blootgesteld aan resterende verplichtingen onderworpen zijn aan een reeks niet-concurrentiebedingen. De Groep is blootgesteld aan het risico op rechtszaken. De niet-bescherming van bedrijfsgeheimen, knowhow of andere merkgebonden informatie kan een negatieve impact hebben op de activiteiten van de Groep. Een verandering in de onderliggende economische omstandigheden of nadelige bedrijfsprestaties kunnen leiden tot bijzondere waardeverminderingen. De Groep is blootgesteld aan belastingrisico s. De Groep is onderhevig aan risico s omwille van haar wereldwijde activiteiten. De Groep kan beïnvloed worden door macro-economische trends. Informatietechnologiestoringen kunnen de operaties van de Groep verstoren. De Groep is onderhevig aan pensioenverplichtingen. De activiteiten van de Groep zijn blootgesteld aan schommelingen in wisselkoersen. De resultaten van de Groep kunnen negatief worden beïnvloed door schommelende rentevoeten. De Groep is onderworpen aan verschillende verbintenissen in haar financieringsovereenkomsten die haar operationele en financiële flexibiliteit zouden kunnen beperken. De Groep is mogelijk niet in staat om de noodzakelijke financiering te verkrijgen voor haar toekomstige kapitaal- of herfinancieringsbehoeften. De Groep heeft overeenkomsten afgesloten die onderworpen zijn aan clausules van controlewijziging. De Groep is blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot haar contractuele en tegenpartijen, alsook aan het afdekkings- en afgeleide tegenpartijrisico. De Groep is mogelijk niet in staat om sleutelpersoneel aan te werven en te behouden. D.2 Risico s verbonden aan de effecten De beurskoers van de Nieuwe Aandelen kan schommelen en dalen onder de Uitgifteprijs. Er bestaat geen zekerheid dat er een handelsmarkt zal ontstaan voor de Voorkeurrechten en, indien er een markt ontstaat, kan de beurskoers van de Voorkeurrechten aan grotere schommelingen onderhevig zijn dan de beurskoers van de Aandelen. De beurskoers van de Voorkeurrechten of de Nieuwe Aandelen kan negatief worden beïnvloed door daadwerkelijke of verwachte verkopen van aanzienlijke aantallen Voorkeurrechten of Aandelen op Euronext Brussels. Mogelijk is er geen actieve handelsmarkt voor de Nieuwe Aandelen, en er is geen zekerheid dat het Aanbod de handelsactiviteit zal verbeteren, waardoor het mogelijk is dat de Nieuwe Aandelen worden verhandeld tegen een lagere prijs dan de Uitgifteprijs, waardoor het moeilijk kan zijn om de Nieuwe Aandelen te verkopen. Als effecten- of sectoranalisten geen onderzoeksrapporten over de Emittent publiceren, of als zij hun aanbevelingen met betrekking tot de Aandelen in negatieve zin wijzigen, kan de beurskoers van de Nieuwe Aandelen dalen en het handelsvolume afnemen. Indien een Aandeelhouder er niet in slaagt de toegewezen Voorkeurrechten volledig uit te oefenen, kan dit leiden tot een verwatering van zijn proportionele deelneming en een vermindering van de financiële waarde van zijn portefeuille. Niet-uitoefening van Voorkeurrechten gedurende de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten zal leiden tot de nietigheid van deze Voorkeurrechten. De intrekking van de inschrijving kan in bepaalde omstandigheden het delen in de Netto Scrips Opbrengst verhinderen en kan andere nadelige financiële gevolgen hebben. 19

20 De intrekking van het Aanbod krachtens een beslissing van het Ad Hoc Comité zal leiden tot de nietigheid van de Voorkeurrechten en Scrips. Indien de beurskoers van de Aandelen aanzienlijk daalt, kunnen de Voorkeurrechten waardeloos worden. Indien niet volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, zal de Emittent bijkomende financiering, een vermindering van zijn investeringspeil of een combinatie van beide eventueel moeten overwegen. Beleggers buiten België kunnen worden verhinderd om aan dit Aanbod met Voorkeurrecht deel te nemen, en kunnen onderhevig zijn aan verwatering of andere financiële nadelige gevolgen. Het is mogelijk dat beleggers niet het recht hebben om deel te nemen aan toekomstige aandelenuitgiftes en onderhevig zijn aan verwatering. De Emittent heeft geen vast dividendbeleid. Na het Aanbod is het mogelijk dat bepaalde belangrijke Aandeelhouders de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen beïnvloeden of de Emittent controleren, en andere belangen hebben dan de Emittent en de andere Aandeelhouders. In het kader van het Aanbod kunnen Aandeelhouders hun deelneming verhogen boven 30% zonder dat dit aanleiding geeft tot de verplichting om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen ten gunste van alle Aandeelhouders. Beleggers in rechtsgebieden met valuta s andere dan de euro, lopen een bijkomend beleggingsrisico vanwege de schommelingen in de wisselkoers met betrekking tot hun belegging in de Voorkeurrechten of de Nieuwe Aandelen. Enige verkoop, aankoop of ruil van Nieuwe Aandelen kan mogelijk worden onderworpen aan de Financiële Transactietaks. De rechten van beleggers als Aandeelhouders worden beheerst door Belgisch recht en kunnen in sommige opzichten verschillen van de rechten verleend aan aandeelhouders in andere vennootschappen onder het recht van andere rechtsgebieden. 1.5 Deel E Aanbod Element Verplicht te verstrekken informatie E.1 Totale netto-opbrengsten van het Aanbod en geraamde totale kosten Indien volledig wordt ingeschreven op het Aanbod, zullen de totale opbrengsten van het Aanbod EUR 174,8 miljoen bedragen. De kosten van het Aanbod, geraamd op EUR 2,1 miljoen, worden betaald door de Emittent en moeten worden afgetrokken van de maximum opbrengsten van het Aanbod, waardoor de maximum totale netto-opbrengsten EUR 172,7 miljoen bedragen. E.2a Redenen voor het Aanbod en bestemming van opbrengsten De netto-opbrengst van het Aanbod zal voornamelijk aangewend worden om de volgende twee doelstellingen te realiseren: 20

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Tessenderlo Chemie NV. Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België

Tessenderlo Chemie NV. Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België Tessenderlo Chemie NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België OPENBAAR AANBOD IN BELGIË van twee series van Obligaties voor een verwacht

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

Tessenderlo Group HY14 resultaten

Tessenderlo Group HY14 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 27 augustus 2014 Persbericht Tessenderlo Group HY14 resultaten De resultaten van 2Q14 bevestigen de 1Q14 resultaten, dankzij de winstgevendheid van het Agro segment

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op maandag 18 januari 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op maandag 18 januari 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BIOCARTIS GROUP NV Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan 11/B 2800 Mechelen België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013

Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 Gereglementeerde informatie (6 mei 2013) Informatiememorandum van 6 mei 2013 met betrekking tot het keuzedividend Keuzeperiode van 6 tot en met 21 mei 2013 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE

Nadere informatie

De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winst vanaf

De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winst vanaf DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 BTW BE 0405.548.486 RPR Kortrijk De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Tessenderlo Group HY15 resultaten

Tessenderlo Group HY15 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 26 augustus 2015 Persbericht Tessenderlo Group HY15 resultaten Belangrijke gebeurtenissen - Op 10 april 2015 kondigde Tessenderlo Group een investering aan van 50

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Raad van Bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag is opgesteld door de raad van bestuur

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING WAARSCHUWING In dit document wordt bepaalde informatie verschaft in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAC met extralegaal voorkeurrecht, zoals op 2 december 2015 beslist door de Raad van Bestuur,

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

Informatiememorandum van 4 mei met betrekking tot het keuzedividend. Keuzeperiode van 4 tot en met 21 mei 2012

Informatiememorandum van 4 mei met betrekking tot het keuzedividend. Keuzeperiode van 4 tot en met 21 mei 2012 Gereglementeerde informatie 4 mei 2012 DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË Informatiememorandum van 4 mei 2012

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 20 augustus

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie