inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie mr. Anne M.C.A. Berger- de Klijn FFP Frank G.W.M. van den Bergh ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten Peter J. van der Hof 7 Sparinvest Ethical Global Value Jacqueline B.M. van der Voort 8 Financiële Planning Anne M.C.A. Berger- de Klijn 9 Beleggingsbeleid Yvo J.E. Dahmen 10 Beleggen in aandelen op de lange termijn blijft zinvol Peter J. van der Hof en Egbert ten Cate 12 Fondsen in het Kort Frank G.W.M. van den Bergh 14 Global list 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 25 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Afgelopen kwartaal was een roerige tijd. Er gebeurde veel in de wereld en de beurzen lieten een volatiel beeld zien. In januari brak in Tunesië een sociaal protest uit, dat uitmondde in een opstand van het Tunesische volk. Dit kreeg navolging in tal van andere landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het is te hopen dat de verspreiding van de onrusten in deze regio niet doorzet, maar uitgesloten is dit geheel niet. Daarnaast is op 11 maart jl. Japan getroffen door een zware tsunami, na een forse aardbeving in het noordoosten van het land. Het gevolg hiervan was dat een aantal kernreactoren zwaar beschadigd raakte en niet of nauwelijks onder controle te krijgen was. Japan is een economische grootmacht en daardoor hadden deze gebeurtenissen meteen gevolgen voor de stemming op de beurzen. In Japan daalde de beurs met meer dan 15%, om daarna weer deels te herstellen. Ook in de rest van de wereld reageerden beurskoersen negatief. Tenslotte bleek dit kwartaal ook dat de zuidelijke Europese landen nog lang niet hersteld zijn van de crisis. In Spanje moest Banco Base, de op twee na grootste spaarbank van Spanje, aankloppen voor staatssteun en ook Portugal lijkt het niet alleen af te kunnen en zal waarschijnlijk aankloppen bij het noodfonds van de Europese Unie. Met al deze ontwikkelingen zou je verwachten dat de beurzen het slecht zouden doen. Dat blijkt over het gehele kwartaal genomen toch anders te zijn. Behoudens enkele moeilijke perioden zijn de beurzen in Europa en de Verenigde Staten redelijk blijven liggen. Er zit dit kwartaal geen plus in, maar negatief is het sentiment allerminst. Dit komt omdat de onderliggende macro-economische ontwikkelingen goed zijn. Daarnaast presteren de meeste bedrijven beter dan verwacht en is het algemene sentiment optimistisch. Yvo Dahmen zal deze ontwikkelingen verder uitdiepen en aangeven wat ons beleggingsbeleid is. Als u meer wilt weten over de status van de macro-economie, dan is het artikel van professor Sijben verplichte kost. Ook het artikel van Peter van der Hof en Egbert ten Cate, waarin een analyse wordt gemaakt van 17 decennia (170 jaar!) aandelenrendement raad ik u aan. U zult zien dat een langere beleggingshorizon bijna altijd positief uitpakt. 3 Rest mij u een fijne en zonnige lente te wensen en een goed beurskwartaal. Dennis Raithel Directeur

4 Toenemende macro-economische onzekerheid Door prof. dr. Jacques J. Sijben 4 I n zijn halfjaarlijkse lezing voor het Congres op 1 maart heeft Bernanke aangegeven dat de combinatie van een herstel van vertrouwen bij gezinshuishoudingen en bedrijven en het accommoderend monetaire beleid leidt tot een sneller economisch herstel in 2011 dan in Maar de arbeidsmarkt en de huizenmarkt blijven voorlopig zwak (werkloosheid 7,5 tot 8% eind 2012). Hij wijst ook op de onrust in Noord-Afrika en het Midden- Oosten en de daarmee verbonden stijging van de olieprijs, maar is echter niet bevreesd dat de prijsstijging van voedsel, grondstoffen en olie de inflatie zal opstuwen. Enerzijds vanwege de nog steeds omvangrijke output-gap (hoge werkloosheid) en anderzijds de geloofwaardige verankering van lage inflatieverwachtingen. Dit betekent dat hij, in tegenstelling tot de ECB, niet beducht is voor de tweede-ronde effecten die een loon-prijsspiraal op gang kunnen brengen. Het is evident dat het tijdelijke of meer duurzame karakter van de prijsstijging van olie, voedsel en grondstoffen bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van de inflatieverwachtingen en derhalve ook voor de rentevooruitzichten. Deze onzekerheid gaat nog gepaard met de onzekerheid omtrent het tijdstip en snelheid van het afbouwen van de ruime geld- en budgetpolitiek in de afgelopen jaren (exit-strategie). De monetaire beleidsmakers in de Westerse geïndustrialiseerde landen worden nu in een omgeving met een oplopende inflatie voor een groot dilemma gesteld. Dit komt in concreto neer op de vraag of, gezien de oplopende inflatie, de centrale banken snel een renteverhoging moeten doorvoeren of dat voorlopig deze beleidswijziging moet worden uitgesteld. Inmiddels is de inflatie in Engeland en de Eurozone opgelopen tot 4% respectievelijk 2,4%. In de Verenigde Staten bedraagt de inflatie 1,6% en in China 4,9%. Gezien het feit dat de Obama-regering de hoogste prioriteit geeft aan een snelle reductie van de hoge werkloosheid (8,9%) en een meer duurzaam economisch herstel is de kans op een renteverhoging op korte termijn veel minder groot dan in Europa, waar de ECB enkel het mandaat heeft van prijsstabiliteit. Eenzelfde visie als de Fed geldt ook voor de Bank of England, met een korte rente van 0,5%, waar het neerwaarts groeirisico het inflatierisico (voorlopig) domineert. Naar mijn mening is de inflatie-tolerantie in de Verenigde Staten groter dan in Europa, zodat de Fed, afhankelijk van de economische ontwikkeling, pas tegen het einde van dit jaar de rente zal verhogen. Recentelijk heeft Trichet echter medegedeeld dat de oplopende inflatie hem zorgen baart en overweegt de rente in april reeds te verhogen. De ECB wil via een geloofwaardigheidssignaal aangeven dat de verankering van lage en stabiele verwachtingen nog steeds de hoogste prioriteit heeft. Als in juni het programma van de quantitative easing-2 ($ 600 miljard) van de Fed afloopt, zal de lange rente in de Verenigde Staten zich gaan bewegen in de richting van 4%-4,25% en op deze wijze bijdragen aan het afremmen van de inflatie. Azië Het robuuste herstel in de opkomende markten in Azië zet zich voort, waarbij in China zelfs sprake is van een oververhitte economie met een oplopende inflatie en het gevaar van een activa-bubble op de financiële markten. Door middel van renteverhogingen en strenge liquiditeitseisen tracht de centrale bank de excessieve kredietexpansie af te remmen. Na een groei van bijna 11% in 2010 wordt dit jaar een groei verwacht van 9,5%. De regeringsleiders hebben tijdens het recente Volkscongres aangekondigd dat in het nieuwe vijfjarenplan de consumptieve bestedingen zullen stijgen en geleidelijk de export en de investeringen als drijvende kracht van de economische groei zullen gaan vervangen. Deze strategie van een minder exportafhankelijke groei wordt mede ingegeven door de toenemende welvaartskloof tussen de steden en het platteland en de daarmee verbonden sociale onrust en politieke spanningen. De Japanse economie vertoont een gematigd groeitempo van 1,6% in 2011 bij een actuele inflatie van slechts 0,1% en BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en economische vooruitzichten. een ruime monetaire politiek. Het herstel als gevolg van de recente zware aardbeving en tsunami zal de economische groei verhogen. De opkomende markten in Azië en Zuid- Amerika hebben last van het ruime beleid van de Federal Reserve. Deze landen worden namelijk geconfronteerd met een sterke kapitaalimport (hoge rendementen) die hun valuta onder een opwaartse druk zetten (appreciatie) en de export afzwakken. economisch beleid, een versterking van de concurrentiekracht en van de begrotingsdiscipline. Ook een verscherping van het bestaande Groei- en Stabiliteitspact zal moeten bijdragen aan het garanderen van een duurzame euro. Het niet-bindend europact is de voorloper van de oprichting van een permanent Europees steunfonds ( 500 miljard) in 2013, waarover tijdens de Euro-top op 25 maart werd beslist. In de aanloop naar de Euro-top op 25 maart liepen de spanningen weer hoog op. De financiële markten worden ongeduldig en nemen géén genoegen meer met het voortzetten van een bail-out politiek en pappen en nat houden. Naar mijn mening zal de Euro als een splijtzwam blijven fungeren, tenzij drastische hervormingen worden doorgevoerd ter versterking van de potentiële groeivoet en de begrotingsdiscipline in de Eurozone. Daarnaast zal in mijn perceptie naar alle waarschijnlijkheid ook een herstructurering van de schulden in de zwakke landen moeten plaatsvinden om aan de eisen van het europact te kunnen voldoen. Europa In het afgelopen jaar is door de Eurocrisis in Europa een tweespalt ontstaan: een relatief sterk herstel in de Noordelijke landen en een zwak herstel en zelfs een krimp in enkele kwetsbare Zuidelijke landen. In Europa wordt, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, voorrang gegeven aan een herstel van gezonde overheidsfinanciën op lange termijn ten koste van een lagere groei op korte termijn (bezuinigingen). Recentelijk is de eurocrisis weer nieuw leven ingeblazen door een afwaardering van de kwaliteit van Spaanse staatsobligaties en een oplopende rente in Griekenland en Portugal. De genoemde tweespalt zal zich verscherpen, tenzij er een duurzame oplossing komt voor de eurocrisis. In dat verband hebben de regeringsleiders op 11 maart in Brussel onderhandeld over een pact voor de euro. Het doel betreft het tot stand komen van een nauwere coördinatie van het Het is evident dat de onrust in Noord-Afrika en het Midden- Oosten en de gevolgen van de ramp in Japan de macroeconomische onzekerheid weer hebben doen opleven. Dientengevolge zullen de beurskoersen in de komende kwartalen een vrij grillig verloop vertonen. Het economisch herstel zet zich weliswaar in een gematigd tempo door, maar de financiële markten blijven voorlopig onrustig (rente- en inflatieonzekerheid, olieprijsverloop en de eurocrisis). Het is namelijk de vraag of de beslissingen op 25 maart voor de financiële markten ook een geloofwaardige garantie zullen bieden voor een duurzame Euro, zodat een nieuwe eurocrisis wordt voorkomen. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Financiële markten Door mr. Peter J. van der Hof RBA Het jaar 2011 is onrustig begonnen met ingrijpende gebeurtenissen in de Arabische wereld en in Japan. Ook de problemen in de Westerse wereld zijn nog niet opgelost. 6 Desondanks houden de aandelenmarkten zich nog vrij goed. H et nieuws in het eerste kwartaal van dit nieuwe decennium werd gedomineerd door ontwikkelingen in de Arabische wereld en de tsunami in Japan. De hieruit voortvloeiende onrust was een van de oorzaken voor een hogere olieprijs. De prijs voor een vat ruwe olie is dit kwartaal 24% gestegen tot USD 118,40. Dit, in combinatie met de gestegen voedselprijzen, zorgt ervoor dat inflatie weer hoog op de agenda staat van de centrale banken. Maar dat is helaas niet hun enige punt op de agenda, want ook de overheidsschulden van diverse landen blijven een bron van zorg. Onderliggend blijft de wereldwijde economie zich echter langzaam herstellen. De centrale banken van zowel de Verenigde Staten als Europa hebben hun rentes dit eerste kwartaal nog niet aangepast. De ECB zal hier, uit inflatievrees, hoogst waarschijnlijk in het 2e kwartaal verandering in brengen middels een renteverhoging. Vooralsnog bleven de korte rentes staan op 0,25% voor de Fed en 1% voor de ECB. De kapitaalmarkten hebben de inflatievrees reeds verdisconteerd in de lange rentes. In Europa wist de 10-jaars rente op te lopen van 2,96% tot 3,35%, terwijl de VS een stijging zag van 3,29% naar 3,47%. Ondanks de onzekerheden in de wereld, wist de US Dollar hier niet van te profiteren. Zijn functie van veilige haven munt werd toch overschaduwd door de onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de VS. De Euro wist fors terrein te winnen tot 1,42 terwijl het jaar begonnen was op een koers van 1,34. De Britse pond wist de schade te beperken ten opzichte van de Euro met een lichte daling van 0,86 tot 0,88. Ook de Zwitserse frank wist zich dit kwartaal niet aan de dadendrang van de Euro te onttrekken en moest terrein prijsgeven van 1,25 tot 1,29. De aandelenbeurzen hebben eveneens een beweeglijk kwartaal achter de rug. Na een positieve start van het jaar volgde een forse correctie door de genoemde gebeurtenissen. De laatste weken trad echter een herstel op dat de verliezen alweer voor een groot gedeelte heeft goedgemaakt. De MSCI World Index daalde al met al toch 1,8%. De Dow Jones index liet nog een klein plusje zien van 0,2%, maar de S&P 500 daalde met 0,7%. De grootste klappen vielen echter, zoals te verwachten, in Japan waar de Nikkei na een aantal heftige handelsdagen uiteindelijk 12% inleverde. De Europese beurzen hebben, ondanks een volatiel verloop, uiteindelijk geen schade geleden met zelfs een plusje van 0,1%. Onze AEX was een witte raaf met een stijging van 3,1%. Zelfs de Emerging Markets konden zich niet aan de onrust ontrekken en leverden 4,2% in. Ondanks alle onrust lijken de laatste dagen van dit kwartaal toch hoop te geven voor de rest van het jaar Relatieve Performance (31 maart 2006 = 100) AEX S&P 500 MSCI World 40 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Bron: Bloomberg BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Koersverloop Sparinvest Ethical Global Value (EUR) mei-08 nov-08 mei-09 nov-09 mei-10 nov-10 Sparinvest Ethical Global Value 101,35 Door drs. Jacqueline B.M. van der Voort Bron : Bloomberg Op deze pagina wordt er altijd een beleggingsfonds besproken, ditmaal een beleggingsfonds met een duurzaam karakter. Sparinvest is opgericht als een beleggingsmaatschappij in 1968 in Kopenhagen, Denemarken door een groep spaarbanken. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld als een onafhankelijke fondsbeheerder met verscheidende aandeelhouders zoals spaarbanken, regionale handelsbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en de beleggingsmaatschappijen van Sparinvest zelf. B Dit artikel licht een van de fondsen van deze beheerder, te weten het Sparinvest Ethical Global Value, nader toe. innen het fonds Sparinvest Ethical Global Value aandelen tevens gebruik gemaakt van de screeningsmethodiek van Ethix SRI Advisors. Deze methodiek wordt belegd met een wereldwijde spreiding op behelst basis van maatschappelijk verantwoorde criteria die worden vastgesteld door Ethix SRI Advisors AB, een onafhankelijk Zweeds instituut dat in-huis een tweeledige zelfscreening methodiek heeft ontwikkeld. Fondsbeheerder Jens Rasmussen van Sparinvest belegt volgens het value principe van Benjamin Graham waarbij aandelen worden opgenomen waarvan de marktwaarde, op moment van koop, lager is dan de door hem berekende intrinsieke waarde. Daar behoud van kapitaal een belangrijk uitgangspunt is in de beleggingsfilosofie van Sparinvest worden aandelen uitsluitend gekocht wanneer de zogenaamde margin of safety, het verschil tussen de dan geldende marktwaarde en de geschatte intrinsieke waarde, hoog is. De spreiding over regio s en sectoren in het fonds (zie nevenstaande tabellen) is het resultaat van het bottom-up selectieproces. Voorbeelden van Nederlandse bedrijven die in de portefeuille voorkomen zijn ondermeer Philips en DSM. Om ervan verzekerd te zijn dat uitsluitend maatschappelijk verantwoorde bedrijven in portefeuille worden opgenomen, wordt er voor het selecteren van enerzijds het norm-aspect waarbij schending van normen met betrekking tot mensenrechten, milieu, arbeidsrechten en anticorruptie, zoals vastgelegd in het UN Global Impact, worden geëvalueerd. Daarnaast identificeert Ethix of een bedrijf betrokken is bij activiteiten op het gebied van alcohol, gokken, tabak, pornografie en wapenproductie. Voor meer informatie omtrent het fonds kunt u contact opnemen met uw private banker of beleggingsadviseur. 7 BEURSVISIE COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS

8 Wijziging Successiewet: vrijstelling schenkbelasting per 2011 verruimd Door Mr. A.M.C.A. Berger-de Klijn FFP Per 1 januari 2010 is in de gewijzigde Successiewet 1956 de mogelijkheid opgenomen om de eenmalig hoge vrijstelling schenkbelasting van EUR aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar met nog eens EUR te verhogen tot EUR Dit bedrag moet door het kind worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning of 8 een studie. Per 1 januari 2011 is deze regeling nog iets verder verruimd. U vrij van schenkbelasting schenken, mits het kind of zijn partner tussen de 18 en 35 jaar is. U moet van deze eenmalige hoge schenking aangifte schenkbelasting doen, maar dit zal niet tot heffing van schenkbelasting leiden. Verhoogde eenmalige vrijstelling Met ingang van 1 januari 2010 kan deze eenmalige vrijstelling van EUR euro tot EUR worden verhoogd, mits het bedrag van de schenking door het kind wordt gebruikt ter verwerving van een eigen woning of voor de kosten van het volgen van een dure studie (jaarlijkse kosten minimaal EUR , exclusief levensonderhoud). Verruiming per 1 januari 2011 en de hieraan verbonden voorwaarden Minister De Jager van Financiën heeft goedgekeurd dat de verhoogde eenmalige vrijstelling van EUR vanaf 1 januari 2011 ook kan worden gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning, de aankoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de woning dan wel voor de aflossing van de eigen woningschuld. Hieraan zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden: 1 De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde de schenking binnen twee jaar besteedt aan kosten van onderhoud of verbetering van de woning of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van die woning dan wel voor de af- mag in 2011 aan uw kinderen en pleegkinderen EUR lossing van een eigen woningschuld belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. 2 Van de schenking is een notariële akte opgemaakt, Tevens kunt u aan uw kinderen eenmalig een hoger bedrag waarin is opgenomen dat het geschonken bedrag bestemd is voor de in punt 1 bedoelde kosten. 3 Desgevraagd kan met schriftelijke bescheiden worden aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door het kind is betaald en is aangewend voor de in punt 1 bedoelde kosten of aflossing. 4 De woning is voor de begunstigde die de schenking ontvangt een eigen woning als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting Wanneer voor 1 januari 2010 al gebruik is gemaakt van de toenmalige eenmalige vrijstelling, dan kan na 1 januari 2011 alsnog een bedrag van euro vrij van schenkbelasting worden geschonken voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw private banker of beleggingsadviseur. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Beleggingsbeleid Bank ten Cate & Cie Zwarte zwanen Door ir. Yvo J.E. Dahmen Sinds het verschijnen van de bestseller The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable door Nassim Nicholas Taleb in 2007 wordt in de financiële wereld de term black swan gebruikt om een gebeurtenis te karakteriseren waaraan een zeer lage kans werd toebedicht dat deze zou plaatsvinden. Een aantal consensusverwachtingen, die golden aan het eind van vorig D jaar, waaronder die voor de olieprijs, zijn in het licht van recente gebeurtenissen in de wereld, inmiddels bijgesteld. e eerste black swan openbaarde zich afgelopen voor 10-jaars Grieks, Iers en Portugees staatspapier duiden er kwartaal in de vorm van de opstanden in Noordelijk op dat beleggers rekening houden met herstructureringen van Afrika en het Midden-Oosten. De ogenschijnlijke stabiliteit binnen deze regio s veranderde plots en werd ingegeven door de sterke prijsstijgingen voor brandstof en voedsel. Paradoxaal genoeg hebben deze ontwikkelingen geleid tot een extra risicopremie voor olie, die naar verluidt USD per vat zou bedragen. Omdat het streven naar vrijheid en materiële vooruitgang een natuurlijk gegeven is voor de mens, is het aannemelijk dat de onzekere situatie in Islamitische landen nog enige tijd zal voortduren. Op termijn kan echter worden verwacht dat de geopolitieke risicopremie voor olie weer zal dalen. De tweede black swan betrof de natuurramp in Japan waar de tsunami, die ontstond na een krachtige aardbeving, niet alleen veel mensenlevens heeft gekost, maar tevens een van de kerncentrales in de prefectuur Fukushima in zeer ernstige problemen heeft gebracht. De gevolgen van de natuurramp zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. Als derde grootste economie en als belangrijke leverancier van hoogwaardige onderdelen voor de rest van de wereld, zal Japan naar verwachting een krimp ondergaan in de eerste twee kwartalen van dit jaar. De benodigde herstelwerkzaamheden (kosten circa USD 310 miljard) zullen vanaf het derde kwartaal economische groei met zich mee brengen. Landen die afhankelijk zijn van export naar Japan, zullen hinder ondervinden van de gevolgen van de natuurramp. Het afgelopen kwartaal hebben genoemde gebeurtenissen, hoewel niet onbelangrijk van aard, geleid tot een naar verhouding, kortstondige correctie op de aandelenbeurzen. In de komende maanden zal de problematiek binnen de Eurozone andermaal in de belangstelling komen te staan. De aanhoudende hoge rentes schulden. Portugal, waar de regering is gevallen omdat een vierde pakket van bezuinigingsmaatregelen niet werd geaccepteerd door het parlement, is het volgende land dat een verzoek tot steun zal indienen. Vermoedelijk zal hierna het vizier van de bond vigilantes zich gaan verleggen naar Spanje. Beleggingsstrategie Voor het rentedragende gedeelte van de portefeuilles zijn de ontwikkelingen binnen de Eurozone aanleiding om vast te houden aan zowel de overweging in bedrijfsobligaties als aan de onderweging van de gemiddelde duration. Een tweede reden om de duration relatief laag te houden is dat de inflatie binnen de Eurozone (2,6% in maart) zich ruim boven het door de Europese Centrale Bank gewenste niveau van 2% bevindt. Hoewel de kerninflatie, op een niveau van 1%, laag is, heeft de ECB een eerste renteverhoging van 0.25% doorgevoerd en wordt voor dit jaar nog rekening gehouden met een tot twee extra verhogingen. Naast een onderwogen duration zijn portefeuilles tevens onderwogen in obligaties en, in het licht van een geprognosticeerde wereldgroei van 4-5% voor 2011, overwogen in zakelijke waarden. Binnen aandelen kon het afgelopen kwartaal, door de overweging binnen de sector Energie, worden geprofiteerd van de stijging van de olieprijs. Ondanks dat de onzekerheid rondom de herstructurering van overheidsschulden binnen de Eurozone impliciet is ingebed in de koersen van financiële instellingen, is niet uit te sluiten dat deze sector volatiel zal blijven. Binnen het aandelengedeelte van portefeuilles zal daarom voorlopig worden vastgehouden aan de sterke onderweging in Financials. 9 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

10 Beleggen in aandelen op de lange termijn blijft zinvol Door mr. Peter J. van der Hof RBA en mr. Egbert ten Cate E en nieuw decennium is aangebroken, maar wat hebben de afgelopen decennia ons geleerd met betrekking tot beleggingen in aandelen? De toekomst voorspellen blijft een moeilijk vak. Maar lessen uit het verleden kunnen behulpzaam zijn om een visie te vormen op de toekomst. Het alom bekende en door menigeen verguisde zinnetje In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst is daarom interessant om nader te bestuderen. De geschiedenis leert ons veel over de bewegingen van beleggingen in aandelen. In onderstaande grafiek zijn de rendementen van aandelen weergegeven per periode van 10 jaar. De grafiek gaat ver terug in de geschiedenis tot het jaar 1830 en beslaat dus 17 decennia! Uit de grafiek kunnen we concluderen dat op lange termijn beleggen in aandelen wel degelijk een goed en stabiel rendement oplevert. Het is een grote uitzondering dat een periode van 10 jaar geen positief rendement oplevert. De afgelopen 170 jaar is dat slechts twee keer gebeurd, waarvan een keer in het afgelopen decennium en het gemiddelde negatieve rendement bedroeg dan nog slechts -0,4% Het totaal gemiddelde rendement over de periode van 1830 tot heden was 8,7% per jaar, hetgeen beslist geen slecht resultaat is. Dit betekent dat een aandelenportefeuille elke 10 jaar ruimschoots in waarde is verdubbeld. De grote uitdaging voor de aandelenbelegger is echter om het geduld op te kunnen brengen om deze lange termijn af te wachten. De aandelenbelegger is vaak in theorie een lange 20,0% 18,0% 18,2% 17,6% 16,6% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 12,8% 12,5% 10,9% 7,5% 6,6% 6,0% 5,5% 13,3% 9,6% 8,3% 6,6% 10 4,0% 2,0% 2,8% 2,2% 0,0% -2,0% -0,2% -0,4% gemiddeld jaarlijks rendement per decennium (S&P 500) BEURSVISIE BELEGGEN IN AANDELEN OP DE LANGE TERMIJN BLIJFT ZINVOL

11 termijn denker, maar blijkt in de praktijk toch meestal op de korte termijn te willen afrekenen. Dat is goed te begrijpen, want de weg naar dit mooie gemiddelde rendement op lange termijn blijkt een zeer hobbelige te zijn en de belegger dient daar van te voren dan ook goed wetenschap van te nemen. In de volgende grafiek zijn sinds 1880 de positieve jaarrendementen en de negatieve jaarrendementen van aandelenbeleggingen naast elkaar gezet. Van de in totaal 138 jaar zijn er 49 geweest met een negatief rendement en 89 jaren met een positief rendement. Het meest voorkomende rendement ligt tussen de 10 en 20%. Uit het verleden blijkt dus dat het een kans is van circa 1 op 3 (ofwel 35%) dat een beleggingsjaar een negatief rendement geeft. En die negatieve rendementen liepen wel eens op tot -50%! De beweeglijkheid van aandelen, ook wel volatiliteit genoemd, is zeer fors te noemen. Maar tot nu toe is ook gebleken dat de aanhoudende aandeelhouder wint. Deze forse uitslagen van de aandelenbeurzen worden uiteraard veroorzaakt door invloedrijke internationale ontwikkelingen, waarvan met name de negatieve onthouden worden, zoals bijvoorbeeld de crisis van de jaren 30, de Tweede Wereldoorlog, de oliecrisis, de koude oorlog, de inval in Irak etc. Ook zijn er tegenwoordig zeer indrukwekkende internationale ontwikkelingen aan de gang, zoals de financiële crisis, de Arabische lente en de tsunami in Japan. Terugkijkend naar de geschiedenis geeft dat wellicht toch enig vertrouwen dat ook deze ontwikkelingen over enkele jaren naadloos passen in de bijgaande grafieken. Beleggingen in aandelen blijken dus wel degelijk lucratief te zijn, zolang we ze de tijd gunnen en ons niet laten afschrikken door tussentijdse bewegingen % / -40% -40% / -30% -30% / -20% -20% / -10% -10% / 0% 0% / 10% 10% / 20% 20% / 30% 30% / 40% 40% / 50% Jaarrendementen sinds 1880 (S&P 500) BEURSVISIE BELEGGEN IN AANDELEN OP DE LANGE TERMIJN BLIJFT ZINVOL

12 Fondsen in het kort Door Frank G.W.M. van den Bergh Koersen per 31 maart 2011 INTEL $ 20,18 BMW 58,75 Opgericht in 1968 is Intel een relatief jong bedrijf. Mede oprichter Gordon Moore had een duidelijke visie op de technologische ontwikkelingen en was dan ook een drijvende kracht achter de groei van de onderneming. De eerste PC van IBM, die in 1981 op de markt kwam, was voorzien van een Intel processor. Inmiddels mag Intel zich al sinds jaar en dag de grootste producent van chips noemen. De producenten van chips zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen in de economie. In de periode 2008/2009 kreeg de sector dan ook te maken met een flinke vraaguitval. Inmiddels zijn de investeringen in ICT weer op het oude niveau en heeft Intel hiervan kunnen profiteren was op veel gebieden een jaar met records. Zo realiseerde de onderneming de hoogste omzet en winst ooit. De omzet kwam uit op USD 43,6 miljard en de winst op USD 11,7 miljard. De winst per aandeel van USD 2,05 in 2010 was 166% hoger dan in Om de winst per aandeel een nieuwe impuls te geven werden 70 miljoen aandelen ingekocht voor in totaal USD 1,5 miljard. De huidige koerswinstverhouding van 10 voor het lopende jaar en 9 voor 2012 is bescheiden te noemen. De huidige economische groei zal naar ons inzicht zeker gepaard gaan met robuuste investeringen in ICT. Intel is voortreffelijk gepositioneerd om hiervan te profiteren. Wij verwachten dan ook een verdere stijging van de winst en zijn koper van het aandeel. Gestart in 1913 als bouwer van vliegtuigmotoren begint BMW in 1929 met de productie van auto s. In de afgelopen 80 jaar is een robuust en betrouwbaar imago opgebouwd en roept de naam associaties op met de bekende Duitse degelijkheid. Vandaag de dag heeft de onderneming drie merken in productie te weten BMW, Mini en Rolls Royce. Hiervan neemt BMW met ruim 83% van de verkochte auto s verreweg het grootste gedeelte voor haar rekening. De automobielindustrie heeft al jaren te kampen met een structurele overcapaciteit. Als gevolg hiervan is de concurrentie heftig en is er sprake van een permanente prijsdruk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sector tijdens de economische crisis ernstige klappen te verwerken kreeg en een gigant als General Motors alleen met steun kon overleven. Zelfs in de moeilijke jaren 2008 en 2009 wist BMW winst te maken. In 2010 was de omzet EUR 60 miljard en werd een recordwinst na belastingen behaald van ruim EUR 3 miljard. Voor het lopende jaar 2011 wordt een winst per aandeel verwacht van circa EUR 5,75 en komt de koers-winstverhouding uit op Over 2010 werd een winst per aandeel gerealiseerd van 22 EUR 21 4, BMW heeft zich in de afgelopen jaren prima weten te handha- 18 ven in een gecompliceerde sector en in moeilijke marktomstandigheden. 16 De vooruitzichten voor de onderneming zijn goed 15 te noemen. Het innemen van een positie kan dan ook zeker worden overwogen. Koersverloop Intel (USD) apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 Bron : Bloomberg Koersverloop Intel (USD) Koersverloop BMW (EUR) apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg BEURSVISIE FONDSEN Koersverloop IN HET KORT BMW (EUR)

13 JOHNSON & JOHNSON 59,25 ROYAL DUTCH SHELL 25,64 Johnson & Johnson is een producent van medicijnen en producten voor persoonlijke verzorging. De medicijnen voor hart en vaatziekten, pijn- en infectiebestrijding en neurologische aandoeningen nemen een belangrijke plaats in. Bekende merken van de onderneming in het kader van persoonlijke verzorging zijn Natusan voor baby s, Listerine voor tandverzorging en Nicorette pleisters voor mensen die willen stoppen met roken. Als farmaceutisch bedrijf heeft ook Johnson & Johnson te kampen met verkrappende marges als gevolg van kostenbesparingen bij overheden en ziektekostenverzekeraars. Als antwoord hierop voert de onderneming al lang een beleid van spreiding door zowel consumentenproducten als medicijnen te produceren. Door dit gemengde productenpakket neemt het risico af wat tot meer voorspelbare resultaten leidt. In tijden waarin de beurzen heftig in beweging zijn dienen deze voorspelbare bedrijven vaak als vluchthaven. Sinds 2007 is de omzet, die jaarlijks uitkomt op circa USD 60 miljard, niet meer gestegen. De winst per aandeel in 2010 kwam uit op USD 4,78. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van De uitstaande obligatieleningen hebben met AAA de hoogste rating, een kwaliteitsniveau wat nog maar zelden voorkomt bij bedrijfsleningen. Johnson & Johnson is een in alle opzichten zeer solide onderneming met een breed productenpakket. Zonder nieuwe initiatieven echter zien wij de onderneming geen versnelling van de winstgroei per aandeel realiseren. Als gevolg hiervan houden wij bestaande posities aan maar zijn geen koper van de aandelen. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar behoort Royal Dutch Shell tot de oudste multinationals in Nederland. De activiteiten van deze gigant hebben niet alleen betrekking op de opsporing, winning en distributie van olie en olieproducten maar ook op het gebied van chemische producten, gas en elektriciteit. De onderneming is momenteel actief in meer dan 90 landen. De afgenomen vraag naar olie en energie tijdens de economische teruggang in 2008 en de eerste helft van 2009 had een duidelijk effect op de resultaten. Inmiddels is een krachtig economisch herstel opgetreden dat, in combinatie met een flinke reductie van de kosten en een verdere verbetering van de efficiency, heeft gezorgd voor een fors herstel van de winstgevendheid. In 2010 behaalde de onderneming een omzet van USD 368 miljard en een winst van ruim USD 20 miljard. Per aandeel werd in 2010 USD 3,28 verdiend wat fors meer was dan de USD 2,04 van In 2009 werd meer dan USD 28 miljard geïnvesteerd, in 2010 meer dan USD 23 miljard. Deze omvangrijke jaarlijkse investeringen moeten er voor zorgen dat ook in de verre toekomst de winstgevendheid verzekerd is. De uitstaande schulden hebben een zeer solide 70 Aa1 65 rating. 60 Voor beleggers is het huidige dividend rendement van bijna % heel interessant. Op basis hiervan en de positieve vooruitzichten 45 voor de economie, de winstgevendheid en het investeringsprogramma vinden wij Royal Dutch Shell een aantrekkelijke belegging. Koersverloop Johnson & Johnson (USD) apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 Bron : Bloomberg Koersverloop Johnson & Johnson (USD) Koersverloop Shell (EUR) apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 Bron : Bloomberg apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 Bron : Bloomberg 13 Koersverloop Shell (EUR) Koersen per 31 maart BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT Intel: USD 20,18 BMW: 58,75 J&J: 59,25 Shell: 25,64

14 Global list 31 maart 2011 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-10 WPA-11T KW-11T Energy BG GROUP GBp 1556,50 17,0% 1595,00 966,90 0,9% 0,99 1,39 18,01 BP GBp 469,25-4,8% 658,20 296,00 1,0% -0,20 1,14 6,62 CHEVRON USD 108,23 18,2% 109,65 66,83 2,7% 9,53 11,53 9,39 EXXON MOBIL USD 84,63 13,0% 88,23 55,94 2,1% 6,24 7,84 10,80 FUGRO EUR 62,92 2,5% 63,41 36,87 2,4% 3,47 3,86 16,29 KONINKLIJKE OLIE EUR 25,96 2,6% 26,74 19,73 4,8% 3,28 4,05 9,11 SBM OFFSHORE EUR 20,75 20,5% 20,90 11,41 2,4% 1,44 1,87 15,78 SCHLUMBERGER USD 93,81 14,9% 95,64 51,67 0,9% 3,41 3,82 24,53 TOTAL EUR 43,38 5,5% 44,63 35,66 5,3% 4,73 5,26 8,24 Materials AIR LIQUIDE EUR 95,76-0,0% 99,15 73,27 2,2% 4,99 5,52 17,35 AKZO EUR 49,61 9,2% 50,40 39,18 2,8% 3,23 3,79 13,10 ARCELOR MITTAL EUR 25,73-3,8% 33,64 20,24 2,2% 1,93 2,90 12,62 BASF EUR 61,85 4,7% 62,29 39,90 2,7% 4,96 6,01 10,30 BAYER EUR 56,74 4,7% 59,17 43,10 2,5% 1,57 4,68 12,13 BHP BILLITON AUD 46,88 4,2% 47,63 35,58 2,9% 2,29 4,11 11,82 DSM EUR 44,03 3,0% 45,14 29,98 2,7% 3,03 3,51 12,55 LAFARGE EUR 44,91-7,3% 58,93 35,57 4,5% 2,89 3,62 12,40 LINDE EUR 113,80 1,3% 115,50 80,27 1,6% 5,94 7,16 15,88 RIO TINTO AUD 85,50 0,5% 89,04 58,86 1,7% 7,31 9,90 8,94 Industrials Capital Goods ABB CHF 22,55 5,9% 23,46 17,87 1,12 1,48 16,53 GENERAL ELECTRIC USD 20,58 10,6% 21,65 13,75 2,4% 1,06 1,34 15,34 IMTECH EUR 26,52-4,1% 28,48 19,40 2,4% 1,70 2,15 12,36 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 123,15 4,7% 123,65 73,95 1,7% 6,59 8,56 14,38 SIEMENS EUR 98,15 6,5% 99,39 67,00 2,8% 4,49 7,32 13,39 Commercial Services ADECCO CHF 61,50-1,3% 67,00 45,44 1,2% 2,20 3,01 15,56 MANPOWER USD 63,21-0,1% 69,67 39,94 1,2% -3,26 2,84 22,23 RANDSTAD EUR 38,86-2,1% 43,10 27,50 3,0% 1,65 2,60 14,95 TNT EUR 18,36-5,2% 23,79 17,26 5,0% 0,93 1,45 12,68 UPS USD 74,75 2,7% 77,00 56,47 2,6% 3,51 4,25 17,57 Consumer Discretionary Consumer Goods LVMH EUR 112,05-7,8% 129,05 78,26 1,8% 6,36 6,10 18,38 MCDONALDS USD 76,43 2,9% 80,94 65,31 3,0% 4,64 5,05 15,14 PHILIPS EUR 22,32-4,3% 27,01 20,58 3,4% 1,54 1,84 12,12 PPR EUR 110,35-7,7% 128,30 89,37 3,0% 7,62 8,18 13,49 Retail AMAZON USD 182,96-1,1% 191,60 105,80 2,58 4,18 43,76 HENNES & MAURITZ SEK 213,20-6,0% 260,90 199,00 3,8% 11,29 10,26 20,79 HOME DEPOT USD 37,47 8,1% 39,38 26,62 2,6% 2,03 2,30 16,27 INDITEX EUR 58,55 4,0% 64,48 41,97 2,0% 2,78 2,99 19,60 TESCO GBp 393,75-9,1% 454,90 364,90 3,8% 0,29 0,33 11,97 WAL-MART USD 52,78-3,6% 57,90 47,77 2,4% 4,48 4,45 11,87 Media ELSEVIER EUR 9,25-1,3% 10,33 8,10 4,3% 0,51 0,83 11,09 VIACOM USD 53,93 16,8% 54,40 34,09 1,1% 2,65 3,45 15,61 THOMSON REUTERS USD 39,32 4,3% 42,15 33,27 3,0% 1,09 2,21 17,83 WOLTERS KLUWER EUR 16,66-1,7% 17,93 14,20 4,0% 0,97 1,54 10,81 14 Consumer Staples Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 41,85-2,7% 46,33 35,06 0,9% 2,53 3,79 15,72 CARREFOUR EUR 32,30-0,6% 41,28 29,83 3,3% 0,64 2,46 13,12 DANONE EUR 46,37-2,3% 48,50 39,35 2,6% 3,04 3,01 15,41 DIAGEO GBp 1190,00-0,6% 1266, ,00 3,6% 0,66 0,79 15,03 NESTLE CHF 53,10-2,6% 56,90 48,92 3,0% 10,16 3,34 15,88 PEPSICO USD 65,04-0,6% 68,11 60,32 3,0% 3,97 4,47 14,54 PERNOD RICARD EUR 65,87-5,8% 72,78 58,32 2,0% 3,62 4,20 15,69 UNILEVER EUR 22,10-6,7% 24,11 20,68 3,8% 1,51 1,60 13,79 Household & Personal Care COLGATE USD 80,81 1,4% 86,15 73,12 2,6% 4,45 5,06 15,97 L OREAL EUR 83,91-1,3% 90,00 70,90 1,8% 3,82 4,38 19,14 PROCTER & GAMBLE USD 62,20-4,2% 66,95 39,37 3,1% 4,32 3,97 15,68 RECKITT BENCKISER GBp 3290,00-9,0% 3678, ,00 3,9% 2,17 2,35 14,01 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-10 WPA-11T KW-11T Health Care ASTRAZENECA GBp 2895,00-3,2% 3389, ,00 6,1% 5,60 6,66 7,01 ELI LILLY & CO USD 35,00-0,1% 38,08 32,02 5,6% 4,58 4,24 8,26 GLAXOSMITHKLINE GBp 1217,50-4,1% 1324, ,00 5,9% 0,32 1,14 10,66 NOVARTIS CHF 50,05-9,3% 58,35 47,61 4,4% 4,28 5,52 9,82 PFIZER USD 20,55 14,2% 20,61 14,00 3,6% 1,03 2,23 9,21 ROCHE CHF 133,00-3,1% 177,80 124,40 5,0% 10,14 13,46 9,88 SANOFI-AVENTIS EUR 50,16 0,9% 55,85 44,01 4,8% 4,19 6,73 7,46 Financials Banks BANK OF AMERICA USD 13,49-5,3% 19,86 10,91 0,3% -0,37 1,26 10,71 BANCO BILBAO VIZCAYA AR- EUR 8,62 13,4% 10,95 6,87 5,4% 1,17 1,05 8,21 GENTARIA BANCO SANTANDER EUR 8,35 4,6% 10,88 7,11 4,3% 0,94 1,06 7,90 BNP PARIBAS EUR 52,74 5,5% 59,93 40,81 2,8% 6,33 7,14 7,39 CREDIT SUISSE CHF 39,43 0,5% 58,10 36,88 5,1% 3,91 4,76 8,29 DEUTSCHE BANK EUR 42,18 4,1% 55,25 35,93 1,6% 3,07 5,85 7,22 ERSTE GROUP BANK EUR 35,73-0,5% 39,62 24,72 1,8% 2,33 3,31 10,78 HSBC GBp 647,60-3,1% 739,50 595,20 4,0% 0,73 0,94 11,12 SOCIETE GENERALE EUR 45,81 6,3% 52,70 29,71 0,5% 4,96 6,12 7,49 UBS CHF 16,80 6,8% 19,13 13,94 1,99 1,88 8,93 Diversified GOLDMAN SACHS USD 159,91-7,6% 186,41 129,50 0,9% 14,15 15,09 10,60 ING EUR 9,08 20,4% 9,50 5,34 0,73 1,40 6,48 JPMORGAN CHASE & CO USD 46,33 4,9% 48,36 35,16 0,9% 3,98 4,80 9,66 Insurance AEGON EUR 5,48 16,8% 5,71 3,96 0,83 0,67 8,23 ALLIANZ EUR 100,10 11,2% 108,85 75,82 4,1% 11,20 11,90 8,44 AXA EUR 15,15 15,8% 17,60 10,88 3,6% 1,08 2,03 7,48 IT Software&Services ACCENTURE USD 55,24 14,4% 56,78 36,05 1,5% 2,79 3,19 17,29 ADOBE USD 34,43 9,3% 36,35 25,45 1,49 2,21 15,58 GOOGLE USD 588,70-2,2% 642,96 433,63 26,69 34,75 16,94 LOGICA GBp 131,90-3,3% 149,40 100,80 3,5% 0,10 0,13 9,92 MICROSOFT USD 25,66-8,6% 31,58 22,73 2,3% 2,13 2,55 10,06 ORACLE USD 34,36 9,1% 34,40 21,24 0,6% 1,22 2,18 15,77 Hardware & Equipment APPLE USD 341,53 3,1% 364,90 199,25 15,41 22,95 14,88 CISCO SYSTEMS USD 17,10-16,7% 27,74 16,97 0,4% 1,36 1,60 10,72 HEWLETT PACKARD USD 40,50-7,2% 54,75 37,32 0,8% 3,78 5,24 7,73 IBM USD 164,27 11,3% 167,72 116,00 1,6% 11,69 13,09 12,55 INTEL USD 19,47-8,0% 24,37 17,60 3,4% 2,06 2,05 9,51 NOKIA EUR 6,10-24,0% 11,81 5,42 6,6% 0,50 0,45 13,50 Telecom Services AT&T USD 30,71 2,8% 30,97 23,78 5,5% 3,36 2,37 12,97 KPN EUR 12,15 9,1% 12,17 9,83 6,0% 1,15 1,23 9,88 TELEFONICA EUR 18,01 5,4% 19,69 14,67 7,2% 2,23 1,87 9,65 VODAFONE GBp 178,85 5,2% 185,00 126,50 5,3% 0,16 0,17 10,71 Utilities EON EUR 21,85-5,9% 29,00 20,00 6,9% 3,07 1,93 11,34 GDF-SUEZ EUR 28,28 2,5% 30,05 22,64 5,3% 2,11 2,11 13,38 RWE EUR 46,40-9,2% 68,50 41,50 7,5% 6,20 5,18 8,96 Vastgoed CORIO EUR 49,99 5,0% 54,25 36,44 5,3% 4,31 3,02 16,54 UNIBAIL-RODAMCO EUR 153,65 2,9% 155,95 105,19 5,2% 23,91 8,83 17,40 WERELDHAVE EUR 75,76 3,5% 76,29 55,80 6,1% 4,15 5,47 13,86 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Zoals u in diverse media kunt lezen, is er veel te doen rondom de financiële dienstverleners. Wij hebben het dan niet over de hoogte van de bonussen voor bestuurders of het veranderen van zogenaamde verdienmodellen. Dat zijn aangelegenheden die Bank ten Cate & Cie geen parten spelen. Wat wel een belangrijke rol speelt, is dat vanuit de toezichthouders steeds meer geëist wordt op het gebied van vastleggingen. De vrijblijvendheid van het ken je cliënt en weet wat goed voor hem of haar is bestaat niet meer. Er wordt meer en meer documentatie verlangd. Vastleggen is het credo. Handelen op basis van wederzijds vertrouwen wordt steeds moeilijker. Rondom financiële dienstverlening is inmiddels een circus van handtekeningen vereist. De directie van Bank ten Cate & Cie betreurt deze ontwikkeling, maar realiseert zich dat het tegenwoordig usance is en bijdraagt aan een beter bewustzijn van de wederzijdse verwachtingen. In een maatschappij waar regels en wetten domineren, maar waarbij onze dienstverlening is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, is het soms zoeken naar de juiste balans tussen formaliteit en gevoel. Zo hebben wij voor de jaarlijkse evaluatie van uw doelstellingen in relatie tot het door ons beheerde vermogen, ervoor gekozen u in een briefje het gesprek met uw private banker en de conclusies te bevestigen. Dit vinden wij een elegante oplossing om toch kenbaar te maken dat wij met u overleg hebben gehad omtrent de uitgangspunten van het beheer en u aan de andere kant niet lastig te vallen met formuliertjes. Op deze wijze willen wij invulling geven een filosofie die tot op de dag van vandaag nog steeds geldt: al onze activiteiten zijn gebaseerd op een wederzijdse vertrouwensrelatie. Terwijl menig financieel dienstverlener claimt dat de cliënt bij hen centraal staat, staat diezelfde cliënt bij Bank ten Cate & Cie voorop.

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Macro-economie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Macro-economie inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten redactie A. Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort

Nadere informatie

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen Inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton BBA ir. Yvo J.E. Dahmen drs. Jan-Paul van der Ent Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen Josje

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? Beursvisie JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? DE TROONREDE: HET ZURE ZOET IN DE BEGROTING 2009 inhoud 3 Voorwoord DENNIS RAITHEL REDACTIE

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

De techniek staat niet stil bij Imtech

De techniek staat niet stil bij Imtech Jaargang 12, mei 2006, nr. 4 AKZO Nobel op het rechte pad 4 7 11 Aalberts blijft aan de weg Cel-Sci, survival of timmeren the fittest... De techniek staat niet stil bij Imtech Imtech, het voormalige Internatio

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Werken aan herstel. Beleggingsstrategie

Werken aan herstel. Beleggingsstrategie Werken aan herstel Beleggingsstrategie Uitgave 4e kwartaal 2012 Uitgave 4e kwartaal 2012 Werken aan herstel Al sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werken beleidsmakers hard

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie

Mondiale dynamiek. Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Mondiale dynamiek Uitgave 1e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 1e kwartaal 2011 Mondiale dynamiek De enorme stimuleringsmaatregelen die de Westerse regeringen hebben genomen als reactie

Nadere informatie

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it?

Visie 2013-2017. Syntrus Achmea Investment Letter. Vooruitzichten. Eurocrisis. Lage rente. Opkomende landen. Make it or Break it? Syntrus Achmea Investment Letter September 2012 Visie 2013-2017 11 15 23 28 Vooruitzichten Interessante risico-opslagen Eurocrisis Make it or Break it? Lage rente Gevaar van financiële repressie Opkomende

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 2 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 10 juli 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7

Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7 Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7 Macro mondiaal Producentenvertrouwen Duitsland 108 106 104 102 100 98 96 94 92 2003 2004 2005 Amerikaanse consument ziet het niet meer

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Tien Nederlandse top aandelen!

Tien Nederlandse top aandelen! RBS Markets Nummer 365, 8 mei 2013 Turbo s & Trading seminar Bolero Turbo Actie pagina 5 Technische Analyse P2 S&P500 index Een trend is valide totdat... Grondstoffenweekoverzicht P3 Basismetalen onder

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie