ABGP magazine 53 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABGP magazine 53 jaar"

Transcriptie

1 ABGP magazine 53 jaar 1 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie

2 Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

3 Voorwoord Colofon Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel Fax K.v.K. V ABN-AMRO: Postbank: Geachte leden, Het eerste ABGP magazine van Hopelijk bent u de feestdagen ongeschonden en in goede gezondheid doorgekomen. Na een toch weer politiek bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Zeker niet alles in het voordeel van de werkende mens. Ook het komende jaar staan er nog genoeg ombuigingen (lees verslechteringen) op stapel waarvoor door dit kabinet een politieke meerderheid in de Eerste Kamer wordt gezocht en/of al voor is gevonden al dan niet met behulp van de, in het vorige magazine al genoemde, (F)oppositie. Ledenadministratie Antwoordnummer TE Amsterdam Redactie Antwoordnummer TE Amsterdam Lay-out & druk Compact Drukwerken Postbus CD Maastricht DE ABGP is aangesloten bij Het ambtenarencentrum Aanval op werken op ongunstige tijden. Tenenkrommend lees ik de uitspraken van de nieuwe voorzitter van het MKB (ondernemersorganisatie) in de landelijke kranten waarin hij (net als de vertegenwoordigers van het VNO-NCW) stelt dat het stelsel van toeslagen op loon voor avond of weekendwerk dient te worden afgeschaft. Lees hierover meer in dit magazine. Belastingservice. In dit magazine leest u ook weer hoe u gebruik kunt maken van onze belastingservice voor het invullen van uw belastingformulieren. Let op de vermelde dagen dat u kunt bellen deze staan ook op de website vermeld. Algemene ledenvergadering (ALV) / Congres. Op 27 maart houdt de ABGP haar jaarlijkse ALV/ Congres voor verdere informatie verwijs ik u naar de aankondiging verderop in het magazine. Wilt u deze dag eens meemaken, stuur dan de aanmelding naar ons op voor 3 maart. Foto s Diverse bronnen Aan de inhoud van de artikelen in dit magazine kunnen geen rechten ontleend worden. Het bestuur van de ABGP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit magazine Geen kennis van de CAO en/of bedrijfregels. In de persoonlijke belangenbehartiging (PB) worden we met grote regelmaat geconfronteerd met leden die verkeerde informatie of uitleg krijgen van leidinggevende en/of P&O medewerkers bij vragen over CAO en/of bedrijfsregels. Dit kan te wijten zijn aan gemakzucht, kennisgebrek of eigenregel maken maar is in alle gevallen bijzonder storend voor de betrokken werknemer, die er toch van uit mag gaan dat zijn leidinggevende en/of P&O medewerkers de juiste informatie verstrekt op zijn vraag. Vakbondsleden kunnen dan bij twijfel met hun vraag bij een kaderlid en in later stadium bij de PB terecht. Werknemers die geen lid van een vakbond zijn hebben het een stuk lastiger in de discussie met de leidinggevende en/of P&O medewerkers en worden dikwijls na later blijkt, in hun rechten te kort gedaan. Wees daarom alert of nog beter wordt lid van een vakbond want SAMEN STAAT U STERK! Met vriendelijke groeten Rob Hinse voorzitter 3

4 ORakel Nieuwe wetgeving arbeidsovereenkomsten per 1 juli 2014 Per 1 juli 2014 wijzigt wetgeving van arbeidsovereenkomsten voor werknemers die een nieuw contract tekenen bij hun huidige werkgever of een contract tekenen bij een nieuwe werkgever. Wat verandert er per 1 juli 2014? Geen proeftijd In een contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Opzegtermijn bij een tijdelijk contract De werkgever moet de medewerker een maand van tevoren informeren als de werkgever het contract niet verlengt. Nu mag dat officieel nog op de dag voordat het contract eindigt. Dit geldt niet voor contracten korter dan 6 maanden. Periode tijdelijk contract korter De werkgever mag maximaal 3 tijdelijke contracten geven in een periode van twee jaar. Deze periode was eerst drie jaar. Als de werkgever de medewerker in dienst wilt houden moet je sneller een vast contract aanbieden. Om deze periode te doorbreken moet de medewerker 6 maanden uit dienst. Voorheen was dat 3 maanden. Geen concurrentiebeding Er mag geen concurrentiebeding meer staan in een tijdelijk contract. Dat mag wel als er een zogenaamd zwaarwegend bedrijfsbelang is. Verplichte naambadge Sinds kort wordt een deel van onze werknemers verplicht een naambadge te dragen. Mag dat? Het is toegestaan om werknemers een badge te laten dragen met daarop hun naam, ook met voor- en achternaam. Dit wordt vaak gedaan in het kader van klantgerichtheid en is niet heel ongebruikelijk in openbare gelegenheden. Het maakt het gemakkelijker voor klanten om medewerkers te herkennen en aan te spreken. Niet alle werknemers vinden dit prettig. Als OR kunt u inventariseren waar de bezwaren van uw collega s voornamelijk zitten. Door de bezwaren te bundelen, kunt u met de bestuurder in gesprek over een mogelijke oplossing. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die in eerste instantie voor- en achternaam vermeldden maar later toch naar alleen de voornaam zijn overgestapt. Dat maakt dat werknemers niet zo gemakkelijk via internet te vinden zijn. Ook het louter vermelden van de functie kan soms voldoende zijn. Bron: ORnet 4

5 ORakel Rechten OR bij payrollregeling Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een payrollregeling? Volgens de jurist medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht en ambtelijk secretaris, kunnen verschillende artikelen van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing zijn. Er is sprake van een belangrijke wijziging in de organisatie als de bestuurder een deel van de werknemers bij een payroll-bedrijf wil onderbrengen. De ondernemingsraad heeft daarom adviesrecht op basis van artikel 25 lid 1e WOR. WOR artikel 6 Artikel 6 lid 4 WOR (uitbreiding aantal in de onderneming werkzame personen) kan ook van toepassing zijn. Bestuurder en OR kunnen payroll-medewerkers daarmee op het gebied van medezeg- Wanneer er sprake is van het onderbrengen van medewerkers in een payrollconstructie, is er volgens de jurist medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht en ambtelijk secretaris ook sprake van het groepsgewijs inhuren van werknemers. genschap gelijkstellen aan werknemers die wel een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben. Soms regelt het payroll-bedrijf de medezeggenschap zelf in de voorwaarden van de overeenkomst. Daarmee worden artikel 1 lid 3a en lid 3b toegepast. Bron: ORnet Hierdoor is ook artikel 25 lid 1g ook van toepassing. om een wijziging van het aanstellingsbeleid (WOR artikel 27, lid 1e). Instemmingsrecht Wanneer de werkgever werknemers wil aannemen via een payroll-constructie, waar dit eerst nog niet zo was, heeft de ondernemingsraad volgens Vluggen instemmingsrecht. Het gaat dan immers Dè onafhankelijke vakorganisatie 5

6 ORakel Pesten op het werk In Nederland worden honderdduizenden mensen structureel gepest op het werk. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Alle reden voor de OR om hier aandacht aan te besteden. Wat is pesten? Volgens een gezaghebbende Zweedse psycholoog en psychiater is er sprake van pesten als iemand: doelwit wordt van anderen; herhaaldelijk en gedurende langere tijd, ofwel: systematisch, wordt geïntimideerd, aangevallen, sociaal geïsoleerd of vernederende taken moet verrichten; in een mindere positie wordt gedrukt en moeite heeft zichzelf te verdedigen. Er is géén sprake van pesten als de gebeurtenis op zichzelf staat, en evenmin als twee gelijkwaardige partijen met elkaar in conflict zijn. Plan van aanpak De OR kan mede bepalen welke maatregelen genomen zullen worden. Een aantal voorbeelden: De bedrijfsleiding uit laten dragen dat pesten niet geaccepteerd wordt. Daarbij hoort een beleid met duidelijke sancties (schorsing, officiële waarschuwing). Leidinggevenden trainen en coachen. Zij spelen een cruciale rol in het voorkomen en beheersen van pesten. Zij zullen als eerste moeten worden getraind, zeker als het de eerste keer is dat zij met pesten te maken krijgen. Voorlichting geven aan medewerkers. Dat is niet alleen verplicht, maar ook erg verstandig. Het kan bijdragen aan het ontstaan van een anti-pestcultuur in het bedrijf. Als het pesten van klanten kan komen, moeten ook de klanten worden ingelicht over maatregelen en geldende gedragsregels. Bron: ORnet Neem signalen serieus Neem signalen van agressie en geweld serieus. Het komt regelmatig voor dat collega s het idee hebben dat pesten er nu eenmaal bij hoort. En dat je als medewerker weerbaar moet zijn, er tegen moet kunnen. Maar dat is beslist niet altijd zo, met alle mogelijke gevolgen van dien. De signalen kunnen het startpunt zijn om beleid op te stellen. De OR kan erop letten dat pesten in de risico-inventarisatie- en evaluatie (RIE) wordt geïnventariseerd. Vanaf 1 januari 2007 is pesten in de Arbowet is opgenomen. 6

7 ORakel OR Ambulancedienst Oost naar rechter De ondernemingsraad van de Ambulancedienst Oost heeft een kortgeding aangespannen tegen de eigen werkgever. Het stuit de OR tegen de borst dat zij niet gekend is in de verandering in scholingsbeleid. Tot dit jaar waren wij altijd in gesprek met de directie over personeelsbeoordeling en opleiding en de borging daarvan. Nu komt de werkgever opeens met een landelijke scholingsdag zonder ons daarin te kennen. Dat is een trendbreuk, zegt een OR-lid. Instemmingsaanvraag achteraf De OR van de Ambulancedienst Oost had volgens het OR-lid vooraf een instemmingsaanvraag moeten hebben (conform WOR), niet achteraf. Dan hadden wij onze visie en argumenten kunnen geven, nu niet. Kwalijk, vindt het OR-lid. Zeker omdat deze training een sterk beoordelingscomponent heeft, wat consequenties kan hebben voor het personeel. BIG De OR van de Ambulance Oost heeft daarom besloten de rechter de stappen. Daarmee nemen zij het voortouw. De meeste ondernemingsraden van andere regio s lijken in te stemmen met de landelijke scholingsdag, ervan uitgaande dat deze verplicht voortvloeit uit de BIG, zoals de werkgevers beweren. Volgens het OR-lid is dat echter niet zo. Als wij op landelijk niveau aangeven dat we willen praten over scholing, krijgen wij te horen dat dit op lokaal niveau geregeld moet worden. Het OR-lid rekent erop dat de OR Ambulance Oost in het gelijk wordt gesteld. Ik zou zeer teleurgesteld zijn als dat niet zo is. Dat zou betekenen dat bestuurders eenzijdig beleid kunnen vaststellen en de OR mogen passeren. De uitspraak! Rechter stelt OR Ambulancedienst Oost in het gelijk Ambulancedienst Oost wilde haar personeel verplichten een landelijke assessmenttraining te volgen. De OR was hier niet in gekend en stapte naar de rechter, die de eis van de OR heeft ingewilligd. De ondernemingsraad van de Ambulancedienst Oost heeft veertien dagen geleden een kortgeding aangespannen tegen de eigen werkgever. Zonder de OR daarin te kennen kwam de werkgever opeens met een landelijke scholingsdag. Er was onrust ontstaan onder chauffeurs en ambulancepersoneel over deze Landelijk Assessment Ambulancezorg (LAA). De werkgever wilde haar medewerkers verplichten hieraan deel te nemen. Het stuitte de OR tegen de borst dat zij niet gekend is in de verandering in scholingsbeleid, zeker omdat dit volgens hen een wijziging van een regeling betreft op het gebied van personeelsopleiding en personeelsbeoordeling. De training zou namelijk een sterke beoordelingscomponent hebben. De OR van de Ambulancedienst Oost had vooraf een instemmingsaanvraag moeten hebben (conform WOR, art 27), niet achteraf. De werkgever stelt echter dat dit een vorm van nascholing is, en dat werknemers volgens artikel 39 van de wet BIG verplicht zijn het LAA eens in de drie jaar af te leggen. Het oordeel van de rechter is duidelijk: bestuurder had afzonderlijke instemming van de OR moeten krijgen. Door te handelen zoals zij gedaan heeft, maakt de werkgever het instemmingsrecht van de OR tot een farce. Bron: ORnet 7

8 ORakel Geen leeftijdsverbod bij werven jongeren en 50-plussers Van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 staat de wetgever werkgevers toe vacatureteksten op te stellen, waarin specifiek wordt gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. De (tijdelijke) uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Overigens mag er in vacatureteksten ook specifiek naar 50-plussers gevraagd worden. ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus. Foto Let op Als u een vacature op werk.nl plaatst, controleert UWV de vacaturetekst op leeftijdsdiscriminatie. Als dit het geval is, wordt uw vacature direct verwijderd. Nota bene Jongeren Voorwaarde is dat de werkgever in de vacaturetekst met betrekking tot werkloze jongeren expliciet vermeldt dat het gaat om een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid. Werkgevers moeten gebruikmaken van de volgende vermelding: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid. 50-plussers In haar werkgelegenheidsbeleid heeft de wetgever ook leeftijdsonderscheid voor 50-plussers opgenomen. Om werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan, mag de werkgever onderscheid maken op leeftijd als het gaat om vacatures voor deze doelgroep. De vacaturetekst zal in dat geval echter ook duidelijk moeten maken dat de vacature onderdeel uitmaakt van het beleid dat zich richt op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. Werkgevers moeten dan wel de volgende motivering aan de vacaturetekst toevoegen: Deze vacature past in het beleid van het Onderscheid maken op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is. Voorbeelden hiervan zijn werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid dat in wettelijke regelingen is vastgelegd of een zwaarwegend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld als het bedrijf in zwaar weer verkeert. 8

9 Jurisprudentie Mystery shoppers met camera in strijd met wet. Ook voor training. In het voorjaar van 2013 heeft Media Markt in het kader van training mystery shoppers ingezet die het personeel filmden met een verborgen camera. Uit onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) blijkt dat de winkelketen in strijd met de wet handelde. Media Markt zette mystery shoppers met verborgen camera s in die in verschillende vestigingen het personeel filmden in het kader van een training. Vervolgens werd het personeel in groepsverband geconfronteerd met deze beelden. Ook blijkt uit het onderzoek dat het management de medewerkers heeft aangesproken op hun functioneren op basis van de camerabeelden van beveiligingscamera s. Daarnaast heeft Media Markt eveneens met de camerabeelden een klacht afgehandeld. In strijd met de wet Aanspreken van personeel en afhandelen van klachten zijn onverenigbaar met het doel van de opnamen van beveiligingscamera s en daarmee ook in strijd met de wet aldus het CBP. Het college beoordeelt nu in hoeverre het opleggen van sanctionerende maatregelen noodzakelijk is. Beleidslijn Naar aanleiding van het onderzoek heeft de winkelketen een beleidslijn opgesteld voor het gebruik van camerabeelden. Hierin staat vermeld dat vestigingen onder bepaalde voorwaarden gebruik mogen maken van heimelijke camera-opnamen. Deze beleidslijn is echter ook in strijd met de wet, omdat het bedrijf geen wettelijke grondslag heeft voor gebruik van mystery shoppers met verborgen camera s. Het belang van het bedrijf, een groter leereffect bereiken bij de medewerkers, kan met minder ingrijpende middelen worden bereikt. Cameratoezicht op de werkvloer Werkgevers mogen in principe geen gebruik maken van verborgen camera s om het personeel te filmen. Een werkgever mag alleen wanneer er bijvoorbeeld veel wordt gestolen of gefraudeerd onder strikte voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera. Voorwaarde is wel dat andere inspanningen van de werkgever niet hebben gewerkt. Daarbij moet de controle tijdelijk zijn. Een werknemer heeft in de werksituatie ook recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Controle op het functioneren van werknemers door camera-observaties kan ingrijpend zijn en grote gevolgen hebben voor werknemers die een (financiële) afhankelijkheidsrelatie hebben met hun werkgever. In zo n relatie kan er dan ook geen sprake zijn van vrije toestemming voor geheime cameraobservaties aldus het CBP. 9

10 Jurisprudentie Definitieve uitspraken Hoge Raad over bijtellingskwesties De Belastingdienst verzoekt degenen, die bezwaar hebben gemaakt tegen de bijtelling van de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak, hun bezwaar in te trekken. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Het betreft bezwaren over 2010 en eerder. Door de uitspraak van de Hoge Raad komt er definitief een eind aan de discussie of de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak strijdig is met het Europese recht. Overige uitspraken De Hoge Raad heeft ook besloten dat de bijtelling: niet hoger mag zijn dan de werkelijke waarde van het privégebruik; en voor auto s met een hogere CO2- uitstoot niet hoger mag zijn dan voor auto s met een lagere CO2- uitstoot. Ter aanvulling van de uitspraak van de Hoge Raad heeft staatsecretaris Weekers van Financiën besloten dat voor de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2011 de bijtelling voor het privégebruik van de auto door werknemers beperkt kan blijven tot de btw over 27 procent van de werkelijke autokosten. Formulier Omdat de uitspraken van de Hoge Raad leiden tot afwijzing van bezwaren over 2010 en jaren ervoor vraagt de Belastingdienst de bezwaren die worden afgewezen, in te trekken. Bezwaarden ontvangen hierover in januari tot en met maart 2014 een formulier waarmee zij hun bezwaren kunnen intrekken. In het begeleidend schrijven staat ook wat zij kunnen doen als zij hun bezwaren niet wensen in te trekken. Bron: Uitspraak Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2013:BX9444 Slechte behandeling zieke werknemer: vergoeding C=10 Een werkgever die niet netjes omgaat met een zieke werknemer moet en fors hogere ontslagvergoeding betalen. De kantonrechterformules is niet toereikend, oordeelt de rechter. De situatie In augustus 2013 meldt een productiemedewerkster bij een modebedrijf zich s morgens om uur ziek via een telefonisch tekstbericht. Ze heeft even in het ziekenhuis gelegen vanwege hartklachten. Haar werkgever reageert met de vraag of ze dan niet wat later op de dag kan komen, want er is werk dat moet worden ingehaald. En daarmee luidt de werkgever het begin van een arbeidsconflict in. De werkneemster, die in het hele proces via telefonische tekstberichten blijft communiceren, spreekt de werkgever er op aan dat hij haar steeds belt en appt, terwijl ze ziek is. Er ontstaat een discussie over de vraag of de werkneemster zich wel ziek gemeld heeft. Omdat de werkgever twijfelt aan haar medische klachten, vraagt hij haar om bewijs van de ziekenhuisopname. De werkgever accepteert de ziekmelding ook niet en 10

11 Jurisprudentie Bij de rechter De werkgever stapt naar de rechter en vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij komt met een heel rijtje redenen waarom er op korte tereenkomst en presenteert de werkgever een fors rekening omdat die zich niet netjes heeft gedragen. De verwijten die de werkgever aanvoert, onderbouwt de werkgever geheel of bijna niet. Omdat niet gebleken dat de werkgever de werkneemster ooit heeft aangesproken op slecht functioneren, gaat de rechter uit van goed functioneren. Verder is ook niet gebleken dat het bedrijf protocollen heeft voor telefoongebruik, ziekmeldingen of het dragen van bepaalde kleding. De werkneemster valt daarom geen verwijt te maken van de slechte arbeidsrelatie, oordeelt de rechter. zet uiteindelijk het salaris stop. Op 27 augustus constateert een bedrijfsarts dat de werkneemster fysiek gezien weer in staat is om haar eigen werk te doen maar dat er ook een arbeidsconflict is ontstaan. Dat conflict moet met een mediator aangepakt worden. De werkneemster geeft aan dat ze ziek thuis blijft totdat het probleem wordt aangepakt met een mediator. mijn een einde moet komen aan de arbeidsrelatie, zoals: de werkneemster functioneert onder meer niet goed, komt te laat op het werk, ziet er niet representatief uit en houdt zich niet aan het ziekteverzuimprotocol. De werkneemster vindt ook dat de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden, maar dan wel met een ontslagvergoeding van een jaarsalaris: euro. Ze heeft door haar hartklachten geen kans op een baan, en de werkgever heeft zich niet bepaald als goed werkgever gedragen. Het oordeel De rechter ontbindt de arbeidsover- De werkgever daarentegen wel. Die had bij twijfel aan de ziekte van de werkneemster de bedrijfsarts in moeten schakelen. In plaats daarvan is de werkgever zelf op die stoel gaan zitten heeft hij de werkneemster voortdurend via de telefoon belaagd. Ontslagvergoeding met hoge correctiefactor: omgerekend C=10 De rechter vindt een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformules hier geen recht doen aan de situatie. Die zou namelijk uitkomen op euro. Een vergoeding van euro vindt de rechter het meeste recht doen aan de omstandigheden. Bron: Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBNHO:2013: Datum uitspraak: 18 oktober 2013 (6punt) 11

12 Jurisprudentie Wie moet ervoor zorgen dat werknemer veilig is? In het Stedelijk Museum in Amsterdam worden de beveiligingsinstallaties van het gebouw gecontroleerd. Een gespecialiseerd bedrijf voert het werk uit in opdracht van gemeente Amsterdam. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt er direct achter de deur een vloerluik te zijn opengezet. Een van de werknemers van het Museum valt in het gat en raakt behoorlijk gewond. Gedurende bijna een jaar kan hij niet of niet volledig werken. Zijn werkgever betaalt zijn loon volledig door, maar wil daarvoor geld zien van de onverlaat die de werknemer in gevaar heeft gebracht. In de ogen van de werkgever is dat de gemeente die als opdrachtgever ervoor had moeten zorgen dat de werkplek veilig was. 12 De gemeente is niet van plan de schade te vergoeden. Geprobeerd wordt om te achterhalen wie er zo onvoorzichtig is omgesprongen met het vloerluik, maar niemand van de aanwezigen bekent schuld. Voor de gemeente is de kous hiermee af. De gemeente zegt niet in te zien wat zij in dit verband heeft nagelaten te doen of wat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs wel van haar verlangd had mogen worden. Maar zo gemakkelijk komt de gemeente er bij de kantonrechter niet vanaf. Een openstaand luik achter een deur levert per definitie een groot risico op ongelukken op, terwijl het geen enorme inspanningen vergt om het luik te sluiten of een waarschuwing te plaatsen. Het staat buiten kijf dat het luik is geopend door iemand die daar in opdracht van de gemeente aan het werk was. Dat de gemeente geen idee heeft waarom en door wie het luik geopend is achtergelaten, ontslaat haar niet van verantwoordelijkheid. In tegendeel, het betekent dat de gemeente heeft verzuimd om goed toezicht te houden op de werkzaamheden en dat zij dus nalatig was jegens de andere mensen die in het pand aan het werk waren. De gemeente is daarom aansprakelijk voor de schade die de werkgever heeft geleden door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en moet de loonkosten, de re-integratiekosten en de proceskosten van de werkgever betalen. Met elkaar hangt er aan het openstaande luik een prijskaartje van ruim veertienduizend euro. Bron: Rechtbank Amsterdam

13 ABGP Belastingservice Bestuurs berichten ABGP leden kunnen ook in 2014 weer gebruik maken van hulp bij het invullen van de formulieren. Lees hiertoe aandachtig onderstaande mededeling hoe te handelen. U kunt uitsluitend op de volgende werkdagen telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer: Week 8: Maandag 17 februari van 10:00 uur tot 16:00 uur Woensdag 19 februari van 10:00 uur tot 16:00 uur Vrijdag 21 februari van 10:00 uur tot 16:00 uur Week 9: Woensdag 26 februari van 10:00 uur tot 16:00 uur Vrijdag 28 februari van 10:00 uur tot 16:00 uur U maakt dan een afspraak voor een van de volgende invuldagen op het ABGP kantoor aan Langsom 3a te Amsterdam Sloten ( t.o. de molen); Zonder afspraak kunnen wij u helaas niet helpen. Week 10: Donderdag 6 maart, Vrijdag 7 maart of Zaterdag 8 maart Week 11: Maandag 10 maart U dient alle stukken welke betrekking hebben op de aangifte 2013 mee te nemen naar uw afspraak, dit zijn o.a.; De brief van de belastingdienst waarin u wordt verzocht tot het doen van aangiften inkomstenbelasting 2013 (Blauwe envelop met paars/rosé brief) Uitdraai voor eigen gebruik van vorig jaar over belastingjaar 2012 De DIGID handtekeningcode die u heeft AANGEVRAAGD èn GEACTIVEERD (als u deze bent kwijtgeraakt dient u dit opnieuw aan te vragen) Voorlopige teruggave over 2013 van u en uw partner (indien van toepassing) Jaaropgaven van u en uw partner (indien van toepassing) Bij een eigen woning, de WOZ beschikking en opgave betaalde Hypotheekrente Buitengewone uitgaven, o.a. studiekosten / ziektekosten / kinderopvang etc, alle hierop van belang zijnde betalingsbewijzen. Per lid is één (eigen) aangifte gratis. Voor aangiften t.b.v. uw partner en / of overige huisgenoten (welke dus op hetzelfde adres woonachtig zijn als het ABGP lid) betaalt u contant een eigen bijdrage van 17,50 per aangifte. U dient bij het maken van een afspraak wél vooraf te vermelden of het één of meerdere aangiften betreft. Let op!! Indien u een brief van de belastingdienst heeft ontvangen met een verwijzing naar uw aangifte, bent u verplicht de aangifte in te sturen. Denk om uw DigiD code!!!! BELANGRIJK!! Ook dit jaar dient u bij het doen van een elektronische aangifte te beschikken over een digitale handtekening. In vorige ABGP Magazines hebben wij u daarover uitgebreid geïnformeerd. Zonder deze digitale inlogcode kunnen wij u niet helpen! Heeft u deze nog niet aangevraagd, of bent u deze kwijtgeraakt, dan dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen want het kan wel 1 tot 2 weken duren voordat dit geregeld is. Dus wacht niet tot het laatste moment met aanvragen van uw inlogcode. U kunt het aanvragen via de website Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving van het kantoor beschikbaar. 13

14 Bestuurs berichten Aankondiging / Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering / Congres. Op donderdag 27 maart 2014 zal de ABGP haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) / Congres houden. Het bestuur heeft besloten deze dag wederom te laten plaatsvinden in ons bondskantoor aan Langsom 3a te Amsterdam Sloten. De zaal is open vanaf 10:00 uur. De ALV vangt aan om 10:30 uur en zal tot ongeveer 12:30 voortduren. Na de lunch, welke door de ABGP wordt aangeboden, starten wij omstreeks 13:30 uur met het Congres, welke is gepland tot 15:30 uur. 1 a Opening door de voorzitter en mededelingen van huishoudelijke aard 1 b Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter 2 Vaststellen Verslag ALV Jaarverslagen 2013: a. Algemeen (secretariaat) b. Collectieve belangenbehartiging c. Individuele belangenbehartiging d. Medezeggenschap e. Ledenadministratie f. ABGP Magazine g. Ledenservice & Public Relations 4 Financiën: a. Financieel verslag 2013 b. Verslag kascontrolecommissie over de gevoerde financiële administratie van de ABGP. c. Vaststellen kascontrolecommissie 2015 d. Begroting Rooster van aftreden / verkiezing bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar: F.R. Vos in de functie bondssecretaris. (kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen tot veertien dagen voorafgaande aan de jaarvergadering schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. E.e.a. conform art. 14 lid 1 t/m 4 van de statuten) 6 Voordrachten & Benoemingen. 7 Rondvraag & Sluiting. Pauze van 12:30 uur / tot 13:30 uur Namens de ABGP wordt u een lunch aangeboden. CONGRES Aanvang ABGP Congres omstreeks 13:30 uur op dezelfde locatie. Indien u deze dag wenst bij te wonen dan dient u het bijbehorende antwoordstrookje geheel in te vullen en uiterlijk maandag 3 maart 2014 door ons ontvangen te zijn. Opsturen naar: ABGP t.a.v. registratie ALV - Antwoordnummer TE Amsterdam. (vet) U krijgt dan tijdig de bij de vergadering behorende stukken toegestuurd. Ja, ik wil graag aan de Algemene Ledenvergadering / Congres op 27 maart 2014 deelnemen. Naam: Voorletters: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

15 Bestuurs berichten Stem op AC kandidaten in verantwoordingsorgaan ABP pensioenfonds. Wij hebben uw stem nodig! Als deelnemer aan het ABP pensioenfonds bouw u automatisch pensioen op. Dat pensioen bouw u op bij het ABP. In de loop der jaren sparen we met z n allen een heel bedrag bij elkaar. Maar wie controleert of het ABP-bestuur verstandig met al dat gespaarde geld omgaat? Dat doet het Verantwoordingsorgaan. In dit verantwoordingsorgaan worden 36 leden gekozen. 12 namens de actieve deelnemers, 12 namens de gepensioneerden en 12 namens de werkgevers. Ook het Ambtenarencentrum (AC), de koepel waarbij Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP is aangesloten, wil graag vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan. Daarom is het heel belangrijk, dat u als deelnemer aan het ABP pensioenfonds en ABGP lid op 1 van de AC-kandidaten stemt! Er staan 11 kandidaten op de lijst van het Ambtenarencentrum (lijst 3). Keus genoeg dus! Hoe kunt u stemmen? U kunt van 11 t/m 28 maart stemmen via de website van ABP. Het is een kleine moeite. Het enige wat u nodig hebt, is uw ABP-klantnummer. Dit klantnummer vind je op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Wilt u meer weten over deze verkiezing, kijk dan in het ABP Magazine dat in de week van 10 maart bij u op de deurmat valt. Doelwit: partnerpensioen Politici willen bezuinigen op het partnerpensioen. Vooral voor vrouwen van goedverdienende mannen kan die bezuiniging naar uitpakken. Partnerpensioenen zijn soms riant, soms juist karig. Het kabinet wil de meest riante regelingen niet langer volledig fiscaal faciliteren. De gevolgen kunnen, vooral voor vrouwen, groot zijn. Hoe is de situatie nu? Veel mensen die hun partner verliezen voordat die gepensioneerd is, gaan er financieel nauwelijks op achteruit door de dood van hun partner, dankzij het riante nabestaandenpensioen van het pensioenfonds van hun partner. Als hun partner tijdens zijn werkzame leven overlijdt, krijgen ze als basisuitkering levenslang 70 procent van het ouderdomspensioen dat hun partner had kunnen bereiken als die was blijven leven. De fiscus faciliteert dit: in de opbouwfase van dit pensioen is geen vermogensrendementsheffing of inkomstenbelasting verschuldigd. Totdat de verweduwde partner zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt zij het gaat meestal om vrouwen nog eens een tijdelijk partnerpensioen van 30 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Samen 100 procent van het pensioen, ofwel circa 70 procent van het brutosalaris van de overleden partner. Een pensioen van 70 procent van het salaris wordt als een goed pensioen gezien. Zijn er kinderen beneden de 18 jaar of studerende kinderen tot 27 jaar dan krijgt de weduwe per kind nog eens 12 procent van het te bereiken pensioen van haar overleden man. Het meest riant is een partnerpensioen op spaarbasis. Zo n pensioen kan iemand meenemen naar een volgende werkgever als hij van baan verandert. Veel pensioenfondsen hebben de af- 15

16 Bestuurs berichten gelopen tien jaar zulke riante partnerpensioenregelingen op spaarbasis ingeruild voor een partnerpensioen op risicobasis. Dat is niet mee te nemen. Een voorbeeld: een goed verdienende man kreeg bij zijn pensioenfonds een partnerpensioen op risicobasis en wordt op 58-jarige leeftijd weggesaneerd. Zijn vrouw heeft een kleine deeltijdbaan, die relatief weinig oplevert. Hij belandt in de WW, en bezwijkt wat later aan een hartaanval. Zijn weduwe krijgt in dat geval helemaal niets hooguit een uitkering van 70 procent van het minimumloon, dankzij de Algemene Nabestaandenwet (ANW), maar dan moet zij wel vóór 1950 geboren zijn, of meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn, of kinderen onder de 18 jaar verzorgen. De verschillen tussen partnerpensioenregelingen zijn dus groot. En veel werknemers en hun partners hebben er geen benul van hoe ze er financieel voorstaan als een van hen vroegtijdig overlijdt. Uit enquêtes blijkt vaak dat ze niet eens weten of ze een partnerpensioen op spaarbasis hebben of op risicobasis. Ze weten evenmin dat sommige grote pensioenfondsen, waaronder het ABP voor docenten en ambtenaren, een paar jaar geleden vrij geruisloos zijn overgestapt van een partnerpensioen op spaarbasis naar het veel goedkopere partnerpensioen op risicobasis. Vorige maand bleek dat het kabinet- Rutte II broedt op een plan om de partnerpensioenen te versoberen. Aanvankelijk wilde het kabinet de opbouw van het ouderdomspensioen beperken, om de pensioenpremies omlaag te krijgen. Dat zou leiden tot bijna 3 miljard hogere belastinginkomsten, doordat een groter deel van de lonen zou kunnen worden belast. Maar de oppositie in de Eerste Kamer dwarsboomde dit plan. Het kabinet- Rutte II wil nu als alternatief, naar verluidt, de opbouw van partnerpensioenen beperken tot 35 procent in plaats van maximaal 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. De pensioenpremies zouden flink omlaag kunnen, want partnerpensioen is duur. Van de circa 30 miljard euro 16 die nu jaarlijks in de pensioenfondsen wordt gestort en van de belasting wordt afgetrokken, is bijna een kwart bestemd voor partnerpensioenen. Het kabinet-rutte II zou zijn bezuinigingsdoelstelling op deze manier moeiteloos kunnen halen. Ongetwijfeld komt het kabinet met het argument dat vrouwen steeds vaker zelf ouderdomspensioen opbouwen, en daarom geen partnerpensioen meer nodig hebben. Dat klopt maar gedeeltelijk. Vrouwen zijn sinds 1990 massaal de arbeidsmarkt op gegaan, maar werken meestal in deeltijd, waardoor ze slechts beperkte pensioenaanspraken opbouwen. En circa 1,25 miljoen vrouwen tussen 25 en 65 jaar zijn op dit moment huisvrouw, arbeidsongeschikt of vervroegd gepensioneerd. Zij bouwen dus geen pensioen op. Mannen van 35 tot 40 jaar hebben nu gemiddeld tweemaal zoveel pensioenaanspraken als vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie, omdat vrouwen vaak minder verdienen, parttime werken en vaak tijdelijk thuis zijn om jonge kinderen te verzorgen. De scheve verhouding loopt op met de leeftijd. Mannen van 60 tot 65 jaar hebben gemiddeld zesmaal zoveel pensioenaanspraken als vrouwelijke leeftijdgenoten. In het algemeen moeten vooral vrouwen die financieel afhankelijk zijn van goed verdienende mannen, en weinig ouderdomspensioen hebben opgebouwd, oppassen met de mogelijk door het kabinet-rutte II af te dwingen versobering van het partnerpensioen. Zeker als hun man vroegtijdig overlijdt, kan hun partnerpensioen zwaar tegenvallen. Vangnet voor weduwen weggetrokken Het kabinet-rutte II wil uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) beperken tot een jaar. Daarna moeten nabestaanden de arbeidsmarkt op, als ze nog niet in aanmerking komen voor de AOW. In september 2013 kregen mensen een ANW-uitkering, onder wie vrouwen. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt snel, omdat vrijwel alleen mensen die voor 1950 geboren zijn ervoor in aanmerking komen. Geboren na 1950 kun- nen weduwen en weduwnaars alleen ANW krijgen als ze kinderen verzorgen of meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Mensen die meer dan euro bruto verdienen, krijgen evenmin ANW. De ANW is daarmee (nog even) een vangnet voor schrijnende gevallen. Het is geen vetpot: 70 procent van het nettominimumloon of 90 procent van het minimumloon voor weduwen die kinderen verzorgen. Bron: Elsevier

17 Bestuurs berichten Afschaffen van toeslagen voor ongebruikelijke tijden is de nieuwe insteek van het MKB! Want volgens de nieuwe voorzitter van het midden en klein bedrijf (MKB) is de toeslag voor werk op tijden die vroeger als ongebruikelijk werden gezien helemaal uit de tijd. We leven niet meer in 1960, toeslagen op werk buiten de klassieke kantooruren zijn voor het MKB niet meer op te brengen. Neem een zelfstandige winkelier. Die wordt door de concurrentie van grote ketens gedwongen mee te gaan met de koopzondag of koopavond. Maar door de toeslagen voor zijn personeel is het helemaal niet renderend voor die winkelier om op zondag open te zijn. Dus als we het goed begrijpen is het volgens deze werkgeversorganisatie geoorloofd, om het inkomen van duizenden werknemers (werkend op ongunstige tijden) te verminderen, om het inkomen van de zelfstandige winkelier te waarborgen. Wat volgens ons een contradictie is want als door het afschaffen van toeslagen voor werken op ongunstige tijden voor duizenden werknemers het inkomen verminderd, heeft dit een direct gevolg voor hun bestedingscapaciteit. RA RA wat de gevolgen zijn voor diezelfde zelfstandige ondernemer. DAAROM! Eigenlijk zou hij zich moeten richten op die concurrerende grote ketens die via politieke lobby een verruiming van openingstijden hebben verkregen. Want dat zijn de echte boosdoeners die de zelfstandige winkelier in het nauw drijven. Verder lijkt het erop dat deze spreekbuis en de werkgevers die hij zegt te vertegenwoordigen zelf héél ver terug wil gaan in de tijd, waarbij werknemers, het liefst voor niets maar als dat niet lukt voor een héél klein beetje geld het werk verrichtten. Dat is pas uit de tijd en iets waartegen we ons als werknemersorganisatie tot het uiterste zullen verzetten. Want waarom komen dit soort aanvallen op de arbeidsvoorwaarden in deze branche? Omdat dit een branche is die door de vele hulpkrachten, scholieren en deeltijd werkers een lage organisatiegraad kent. Aan alle werknemers in het MKB het advies wordt lid van een VAKBOND want alleen door u te organiseren kunt u een blok vormen tegen deze idioten gedachte spinsels die een rechtstreekse aanval zijn op uw arbeidsvoorwaarden en dus uw inkomen. SAMEN STAAT U STERK! 17

18 Bestuurs berichten Bruto minimumloon per 1 januari 2014 Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag minimumloon 23 jaar en ouder ,60 342,85 68,57 22 jaar ,75 291,40 58,28 21 jaar 72,5 1077,05 248,55 49,71 20 jaar 61,5 913,65 210,85 42,17 19 jaar 52,5 779,95 180,00 36,00 18 jaar 45,5 675,95 156,00 31,20 17 jaar 39,5 586,80 135,00 27,09 16 jaar 34,5 512,55 118,30 23,66 15 jaar ,70 102,85 20,57 Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2014 bij een gebruikelijke arbeidsduur van: Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week 23 jaar en ouder 9,52 9,02 8,57 22 jaar 8,09 7,67 7,29 21 jaar 6,90 6,54 6,21 20 jaar 5,86 5,55 5,27 19 jaar 5,00 4,74 4,50 18 jaar 4,33 4,11 3,90 17 jaar 3,76 3,56 3,39 16 jaar 3,29 3,11 2,96 15 jaar 2,86 2,71 2,57 Bron: Ministerie SZW 18

19 ABGP ledenservice Telefonisch spreekuur voor werknemer/sters van de bedrijven: Luttikhuis Losser, Brookhuis personenvervoer bv, Taxi centrale Almelo en Taxi Tijhuis Goor verenigd in Vervoersteam B.V. De ABGP heeft een informatietelefoonnummer voor werknemers/sters van bovengenoemde bedrijven in werking gesteld. Bent u werkzaam bij één van deze werkgevers en heeft u vragen over b.v. uw contract of over overige zaken die het nieuwe CAO betreft? Kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur met uw vragen terecht op telefoonnummer: en kan ook, stuur uw vragen naar en deze zullen zo spoedig mogelijk behandeld worden. Haal meer voordeel uit uw ABGP lidmaatschap!! Op vertoon van uw ABGP lidmaatschappas krijgt u bij de onderstaande bedrijven aantrekkelijke kortingen. Voor dat u het weet heeft u de contributie alweer terug verdiend. Interpolis verzekeringen ABGP groepsnummer 1540 Tel IZA zorgverzekeraar Is dé zorgverzekeraar voor de publieke sector. Of u nu werkt bij een gemeente, provincie, nutsbedrijf of openbaar vervoer: kijk op Juridisch spreekuur Elke donderdagochtend is er een juridisch spreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over privé aangelegenheden. U kunt hierbij denken aan problemen zoals o.a. huurgeschillen, echtscheiding, aankopen etc. Om gebruik te kunnen maken van deze service dient u telefonisch contact op te nemen met het Bondskantoor, waarna er voor u een afspraak gemaakt kan worden. Deze afspraak wordt aan u vervolgens telefonisch bevestigd zodat u weet hoe laat en waar u verwacht gaat worden. Contactpersonen Voorzitter & Persvoorlichter: Rob Hinse Tel Secretaris: Fred Vos Tel , Tel Penningmeester: Eric Mollema Tel Coördinatoren Collectieve Belangenbehartiging: Haico de Weerd, Rob Hinse Tel Coördinatoren Medezeggenschap: Jos Hensen, Cor Schirrmann Tel Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging: Jan de Koning Tel Ledenadministratie: Hans van de Vuurst Tel Contactpersoon Zorgsector: Marja de Vries, Tel Contactpersoon Stadstoezicht: Ed de Vente Contactpersoon voor CAO Vervoersteam: Tel Contactpersoon CAO Nederlandse Horeca Gilde: Tel Redactie Bondsblad : t.a.v. R. Hinse & F.R. Vos, Bondskantoor ABGP, Langsom 3a, 1066 EW Amsterdam, Tel ABGP op internet: 19

20 Sudoku puzzel SUDOKU PUZZEL Puzzel 99 Puzzel OPLOSSING Puzzel 97 Puzzel De vetcursiefgedrukte cijfers zijn de oplossingscijfers. 20

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Maximering pensioenopbouw. (030) 277 55 77. Geachte

Maximering pensioenopbouw. <Aanschrijfnaam> <C_adres_2MAP> (030) 277 55 77. Geachte <Aanhef> Datum Klantnummer Onderwerp Maximering pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij beantwoording

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Servicewijzer SVB. Inhoud SVB voor het leven 2

Servicewijzer SVB. Inhoud SVB voor het leven 2 Servicewijzer SVB Inhoud SVB voor het leven 2 Servicegarantie: onze belofte aan u 2 Mijn SVB: uw zaken regelen via internet 3 Wijziging in uw situatie doorgeven 3 SVB Pensioenoverzicht 4 Als u het niet

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Inhoud Wajong in het kort 3 Hoe gaat de aanvraag Wajong? 6 Op gesprek 9 De beslissing 11 Afspraak met uw contactpersoon: een plan

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie