Collegevoorstel ARGUMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel ARGUMENTEN"

Transcriptie

1

2 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag in te dienen voor ESF-subsidie van euro. AANLEIDING In oktober 2013 heeft het ministerie van SZW bekendgemaakt dat er landelijk 30 miljoen euro beschikbaar is aan ESF subsidie ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Deze middelen komen bovenop de middelen die al beschikbaar zijn gesteld in het kader van de regionale Actieplannen jeugdwerkloosheid. De ESF subsidie wordt, net als de middelen voor de Actieplannen, verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio s. Dit betekent dat voor de regio Utrecht-Oost (binnenkort met de benaming regio Amersfoort) euro ESF subsidie is gereserveerd. Omdat de gemeente Amersfoort de centrumgemeente is voor de regio kan Amersfoort deze subsidie aanvragen. Formeel hoeven de overige regiogemeenten geen goedkeuring te geven voor de inhoud van de subsidieaanvraag, maar in het geval van deze aanvraag is er breed draagvlak. Jongeren uit alle regiogemeenten kunnen deelnemen aan het ESF-project. BEOOGD EFFECT Toegang krijgen tot extra middelen, zodat we extra instrumenten kunnen inzetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in onze regio. ARGUMENTEN 1.1 We willen de kansen om jeugdwerkloosheid te bestrijden zoveel mogelijk benutten. De werkloosheid in Nederland en ook in onze regio is hoog, zeker in vergelijking met de jaren voor de economische crisis. Dit geldt ook voor de jeugdwerkloosheid. Om die te bestrijden is in september 2013 de uitvoering van het Actieplan jeugdwerkloosheid van start gegaan. Met dit actieplan hopen we de stijging van de jeugdwerkloosheid (74% in een jaar) terug te brengen en zo mogelijk de jeugdwerkloosheid te verlagen. Met de nu beschikbaar gekomen ESF middelen kunnen we een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Actieplan. 1.2 Met het indienen van deze aanvraag doen we kennis en ervaring op voor de komende ESF periode. In de periode komt voor onze arbeidsmarktregio naar verwachting opnieuw (dus bovenop de eerder genoemde ,-) ongeveer 5 miljoen euro ESF subsidie beschikbaar, in te zetten voor bijna - 1 -

3 Collegevoorstel Reg.nr : alle activiteiten waar ook het participatiebudget voor kan worden ingezet. Amersfoort wordt ook hiervoor de aanvrager. Met het aanvragen van ESF voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid doet onze organisatie kennis en ervaring op voor het op de juiste manier uitvoeren van ESF projecten in de toekomst. We zullen de uitvoering van het project voor de jeugdwerkloosheid daarom ook zoveel mogelijk als leeromgeving inrichten en benutten. 1.3 Voor de uitvoering van het ESF-project is geen aanvullende financiering nodig van de regiogemeenten. Voor het verkrijgen van ESF subsidie is altijd co-financiering (60%) nodig van de aanvragende partij. Het ESF project waar we nu subsidie voor willen aanvragen wordt daarom voor 60% door partijen uit de regio gefinancierd en voor 40% met ESF subsidie. In de aanvraag gebruiken we middelen die beschikbaar zijn voor het Actieplan jeugdwerkloosheid als co-financiering voor de ESF-subsidie. Deze werkwijze wordt door het Ministerie en het Agentschap SZW geadviseerd en door alle regio s toegepast. Daarnaast doen in de aanvraag enkele onderwijsinstellingen en leerwerkbedrijven mee in de co-financiering. Dit betekent dat er geen aanvullende financiering vanuit de regiogemeenten nodig is. KANTTEKENINGEN 1.1 De uitvoering van een ESF project, met meerdere belanghebbende partijen, is ingewikkeld. De uitvoering van een ESF project is ingewikkeld. Met name een goede projectadministratie is cruciaal. We hebben er daarom, net als in het verleden, voor gekozen de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken. Bureau ERAC ondersteunt de gemeente bij het opzetten van het project en het indienen van de aanvraag. De kosten hiervan zijn gedekt uit de bedrijfsvoering Sociale Zekerheid en kunnen niet worden meegenomen in de ESF-aanvraag. Met ERAC heeft de gemeente al verschillende ESF projecten tot een goed einde gebracht. FINANCIËN Het ESF-project heeft een totale omvang van ongeveer euro en bestaat uit activiteiten uit het Actieplan jeugdwerkloosheid en enkele aanvullende instrumenten. Daarvoor wordt euro ESF subsidie aangevraagd. Het resterende bedrag wordt gedekt met de al beschikbaar gestelde middelen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid en bijdragen van leerbedrijven en enkele onderwijsinstellingen. De bijdrage van deze laatste partijen is direct gekoppeld aan deelnemers die in het project gaan meedoen. Over de precieze samenwerking en invulling hiervan worden, waar nodig, contractuele afspraken gemaakt. Er is dus geen aanvullende gemeentelijke financiering nodig. Voor de gemeente Amersfoort als aanvragende partij zijn er verder geen financiële risico s; bij onderrealisatie van het project wordt de ESFsubsidie door het rijk naar rato vastgesteld. Samenvattende begroting: Totaal directe activiteiten Totaal indirecte activiteiten Totaal afrondende activiteiten Totaal inkomsten uit activiteiten 0 - Totale kosten Financiering Eigen cofinanciering door aanvrager Publieke cofinanciering door derden (decentralisatiegeld Rijk) Private cofinanciering door derden (cofinanciering BBL en cursussen) + Totale cofinanciering ESF subsidie Totale financiering

4 Collegevoorstel Reg.nr : VERVOLG De ESF aanvraag wordt met ondersteuning van bureau ERAC ingediend. De deadline daarvoor is 17 januari. Voor de uitvoering van het ESF project wordt een projectleider aangetrokken. Ook hiervoor is geen aanvullende financiering nodig, omdat dit subsidiabel is binnen ESF. Bijlage : concept- ESF Aanvraag, AO-IB en begroting

5 Bijlage 1 : Concept-aanvraag AANVRAAG SUBSIDIE ESF ACTIE J VERBINDENDE SCHAKEL JANUARI 2014 Arbeidsmarktregio: Utrecht-Oost (Amersfoort, Baarn, Soest, Woudenberg, Leusden, Bunschoten en Nijkerk) Regievoerder: - 4 -

6 Projectnaam: Verbindende Schakels Startdatum: 1 januari 2014 Einddatum: 30 juni 2015 Projectinhoud Geef een korte beschrijving van de doelstellingen van het project. Vermeld daarbij in ieder geval kort wat de aanleiding van het project is, wat het project hieraan beoogt te doen, de doelstelling ervan en voor wie het project bedoeld is. Het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren in de regio Utrecht Oost bedroeg per april personen. Het aantal geregistreerde jongeren is in de periode april 2012 t/m april 2013 fors toegenomen met 74% (landelijk 55%). Om te voorkomen dat jongeren zonder perspectief op de arbeidsmarkt terecht komen is er een regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. Doel is het versterken van de regionale infrastructuur om in samenwerking met het onderwijs jongeren een passend traject te bieden. De regio Utrecht Oost geeft met dit actieplan een extra impuls aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid door te investeren in de volgende activiteiten: bieden van directe dienstverlening aan jongeren in de WW ter voorkoming van doorstroom naar de WWB, extra aandacht en een passende aanpak voor kwetsbare jongeren in toeleiding naar scholing of arbeid, realiseren van extra leerwerkbanen en stageplekken, koppelen van werkenden (jobtoppers) aan werkloze jongeren ten behoeve van agendasetting en perspectief vergroting. Met deze ESF aanvraag wordt het mogelijk extra activiteiten toe te voegen en wordt ook ingezet op het verstrekken van loonkostensubsidie, het bieden van BBL trajecten in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, het bieden van maatwerktrajecten om uitval tegen te gaan en het geven van een extra impuls aan de toeleiding naar arbeid van jongeren uit het Praktijkonderwijs/VSO. De ambitie met uitvoering van het actieplan en de extra activiteiten is het bereiken van een stabilisatie van de jeugdwerkloosheid en een uitbreiding van passende plaatsing van jongeren. Met het geheel van activiteiten wordt zo breed mogelijk ingezet op duurzame arbeidsinpassing, met name door het faciliteren van opleiding, werkervaring en leerplaatsen. 2. Directe activiteiten, deelnemers en begroting Selecteer één of meerdere directe activiteiten inclusief aantal deelnemers en begroting van de kosten. Geef een korte omschrijving van deze activiteiten en eventuele daarmee samenhangende exploitatie. Vermeld hierbij in ieder geval wat de directe activiteiten inhouden (wat gaat u concreet doen?), en wat de noodzaak is voor deze activiteiten in relatie tot de doelstelling van het project. De activiteiten dienen voor te komen in het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid. Let op: de begroting en het aantal deelnames per activiteit dient overeen te komen met de verplichte bijlagen. Aangezien personen (unieke deelnemers) aan meerdere ESF activiteiten kunnen deelnemen, is het mogelijk dat u bij deze vraag op een hoger totaal aantal deelnames uitkomt dan bij vraag drie (waar het om de unieke deelnemers gaat). Neem de gedetailleerde omschrijving van de directe activiteiten en de postgewijze begroting op in de bijlage die u bij de vraag 'Bijlagen bij aanvraag' kunt bijsluiten Activiteit Voorkomen jeugdwerkloosheid Deelnemers 200 Kosten Betreft bemensen jongerenloket (verlenging bestaande inzet en uitbreiding). Activiteiten betreffen uitnodigen en screenen jongeren, vervolgens trajectbegeleiding. Activiteit Begeleiden naar stage Deelnemers 50 Kosten Verzorgen van de (vaktechnische) begeleiding van jongeren op een stageplaats via de expertisecentra. Activiteit Begeleiden naar een leerwerkbaan Deelnemers 188 Diverse activiteiten waaronder begeleiding van jongeren op een leerwerkbaan via de expertisecentra, maar ook het verzorgen van een leerwerkplaats in sectoren die het momenteel zwaar hebben en voor moeilijk plaatsbare jongeren (via bijv. BBL trajecten) - 5 -

7 Kosten Activiteit Begeleiden kwetsbare jongeren Begeleiden van de uitstroom uit een praktijk leerwerkplaats voor uitvallers uit het MBO op niveau 1 naar een vervolgopleiding of een baan. Deelnemers 25 Kosten Activiteit Scholing Deelnemers 210 Kosten Bieden van cursussen, die buiten het reguliere traject vallen, maar wel nodig zijn om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Activiteit verstrekken loonkostensubsidies Deelnemers 20 Kosten Activiteit bedoeld als aanmoediging om een niet reeds bestaande arbeidsplaats voor een jongere te creëren, of een bedreigde plaats te behouden. 3. Deelnemerinformatie Omwille van de duidelijkheid wijs ik u op het volgende: - Bij deze vraag dienen uitsluitend unieke deelnemers te worden vermeld (geen dubbeltellingen indien dezelfde persoon aan meerdere activiteiten deelneemt (opleidingen/trajecten etc). Aantal unieke deelnemers Indirecte activiteiten en begroting Selecteer één of meerdere indirecte activiteiten inclusief begroting van de kosten. Geef een korte omschrijving van deze activiteiten c.q. de inhoud van de activiteiten alsmede degene die dit (gaan) uitvoeren. Benoem ook de eventuele daarmee samenhangende exploitatie. Activiteit Coördinatie en administratie Kosten Activiteit Netwerkversterking Kosten Activiteit Webcontent jobtoppers Kosten Afrondende activiteiten en begroting Selecteer één of meerdere afrondende activiteiten inclusief begroting van de kosten. Geef een korte omschrijving van deze activiteiten c.q. de inhoud van de activiteiten alsmede degene die dit (gaan) uitvoeren. Benoem ook de eventuele daarmee samenhangende exploitatie. Activiteit Administratie Kosten Na afloop van de uitvoeringsperiode worden afrondende werkzaamheden verricht ten behoeve van het indienen van de eindrapportage ESF actie J. 6. Inkomsten uit activiteiten Geef een korte beschrijving van de inkomsten uit activiteiten inclusief de begroting. Er worden geen inkomsten gegenereerd. Inkomsten 0 7. Activiteiten, uitvoerders Bent u van plan activiteiten te laten uitvoeren door externe uitvoerders? Ja - 6 -

8 Let op de regels omtrent het aantonen van de marktconformiteit van kosten. De bijlage voor externe uitvoerders kunt u bij de vraag 'Bijlagen bij aanvraag' bijsluiten. Op welke wijze schakelt u deze externe uitvoerders in? Voor zover er externe uitvoerders betrokken worden bij het project, worden deze ingeschakeld conform de eisen die de ESF regeling hieraan stelt. 8. Activiteiten, overige gegevens Omwille van de duidelijkheid wijs ik u op het volgende: - Bij deze vraag dienen uitsluitend unieke deelnemers te worden vermeld (geen dubbeltellingen indien dezelfde persoon aan meerdere activiteiten deelneemt (opleidingen/trajecten etc). Nader uit te werken 9. Financieel overzicht Samenvattende begroting Totaal directe activiteiten Totaal indirecte activiteiten Totaal afrondende activiteiten Totaal inkomsten uit activiteiten 0 - Totale kosten Financiering Eigen cofinanciering door aanvrager Publieke cofinanciering door derden (decentralisatiegeld Rijk) Private cofinanciering door derden (cofinanciering BBL en cursussen) + Totale cofinanciering ESF subsidie Totale financiering Bijlagen bij aanvraag Alle jongeren binnenboord, vervolg De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan de aanvraag: AO_IB_ESF_J_ bijlage_begrote kosten_en_omschrijving_activiteiten_actie_j_ [1].xls Bijlage_externe_uitvoerders_Actie_J_.xls 11. Overzicht en afsluiting Door op voltooien te klikken wordt het formulier opgeslagen. Alleen de tekenbevoegde is echter geautoriseerd om het formulier te verzenden. Het Agentschap SZW publiceert op haar website per aanvraagtijdvak, op basis van artikel 6 en 7 lid 2 onder d van EG-Verordening 1828/2006, de lijst met verleende ESF-projecten per actie. Deze lijst bestaat uit het nummer, de betrokken aanvrager, de naam, het verleende subsidiebedrag, het jaar van de verlening en de financiering per project. Op grond van de begroting van de kosten van het project en het schema voor de financiering van het project verzoekt de aanvrager om een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds ter grootte van: ESF subsidie Deze subsidie is noodzakelijk als resterende financiering van de kosten van het project. De aanvrager verklaart er zorg voor te dragen dat financiering met middelen van derden uitsluitend geschiedt op basis van schriftelijke overeenkomsten of besluiten en stelt deze op verzoek beschikbaar. De aanvrager verklaart dat geen sprake is van andere financiering uit Europese subsidieprogramma's.de aanvrager verklaart dat er geen sprake is van dubbelfinanciering van activiteiten. De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van de activiteiten in het kader van het project, de naleving van de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen. De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling door de projectuitvoerders en is er van op de hoogte dat onjuiste handelingen van uitvoerders en onderaannemers aan de aanvrager worden toegerekend. De aanvrager zal zelf de juridische voorzieningen treffen om zo nodig bij hen verhaal te kunnen halen. De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is. Ja, dat verklaar ik

9 Bijlage 2 : AO-IB AO-IB ACTIE J Arbeidsmarktregio: Utrecht-Oost (Amersfoort, Baarn, Soest, Woudenberg, Leusden, Bunschoten en Nijkerk) Regievoerder: Gem. Amersfoort Verbindende Schakels Aanmaakdatum: 10 december 2013 Laatste wijziging: 19 december 2013 Versie: 1.01 Programma/Project ESF actie J AR: Utrecht-Oost Opdrachtgever Goedkeuring: Organisatie vertegenwoordigers: < Naam1> < Naam2> < evt Naam3> Project vertegenwoordiger: < Naam1, projectleider> Datum, handtekening - 8 -

10 DOCUMENTBEHEER Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging Beoordeeld door Naam Functie Paraaf Distributie Kopie nr Naam Functie 1 Agentschap SZW Subsidiënt

11 Inhoud Documentbeheer... 9 Wijzigingshistorie... 9 Beoordeeld door... 9 Distributie Samenvatting Inleiding Doelstelling document Samenwerking Rolverdeling Projectadministratie Dossiervorming, bewaarplicht en publiciteit Betrokkenen en rolverdeling Inleiding Eindverantwoordelijkheid Dagelijkse projectleiding Secretariële ondersteuning ESF-administratie Projectpartners Interne controle op de ESF-administratie Vastleggen bevoegdheden Projectopzet, doelstellingen en kostentoerekening Projectopzet Doelstelling Verantwoorden geleverde prestatie Projectadministratie Deelnemersadministratie Financiële administratie Kostentoerekening Rapportage en einddeclaratie Rapportageverplichting Opstellen einddeclaratie Controle op de einddeclaratie Publiciteit & Bewaarplicht Inleiding Publiciteitsuitingen Bewaarplicht SAMENVATTING 1.1 Inleiding Op uiterlijk 17 januari 2014 vraagt de namens de Arbeidsmarktregio Utrecht-Oost een ESF-subsidie aan voor een bundeling van activiteiten gericht op het voorkomen van de jeugdwerkloosheid in de regio, door het vergroten van de opleidingsmogelijkheden en het in stand houden van bestaande succesformules. Deze aanvraag wordt ingediend met toepassing van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (herzien 14 oktober 2013), actie J

12 1.2 Doelstelling document De subsidieaanvraag bij het ESF bevat een aanvulling op het reeds bestaande actieplan jeugdwerkloosheid. Aan de administratieve verantwoording van ESF-subsidie zijn striktere administratieve voorwaarden verbonden, dan aan de Rijksmiddelen voor het actieplan. In een eerdere fase is onderzocht welke activiteiten zich lenen voor een verantwoording welke tegemoet komt aan de voorwaarden die het ESF stelt aan een projectadministratie. Dit document geeft een beschrijving van hoe wij de administratie willen opzetten om aan deze eisen te kunnen voldoen. Dit document wordt in het vervolg AO/IB (staat voor: Administratieve Organisatie en Interne Beheersing) genoemd. Dit document is bedoeld als een handboek; een leidraad die wordt gevolgd bij de opzet van de administratie, een naslagwerk wat in de dagelijkse praktijk bij het (administratief) uitvoeren van het project kan worden geraadpleegd en een toetsdocument voor de interne controle op de juiste naleving van de afgesproken procedures. 1.3 Samenwerking De Arbeidsmarktregio bestaat uit een samenwerking van de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Soest, Woudenberg, Leusden, Bunschoten en Nijkerk, waarbij de gemeente Amersfoort de rol heeft van penvoerder en feitelijk uitvoerder van de activiteiten. De inbreng van de andere regio gemeenten bestaat uit het beschikbaar stellen van middelen en het aanleveren van eventuele deelnemers. Binnen het project wordt samengewerkt met diverse partijen uit de publieke, semipublieke en private sector. De afdeling Arbeidsintegratie van de verzorgt het Jongerenloket en de website: Joptoppers.nl. Het Arbeidstraining Centrum verzorgt de basistrainingen arbeid voor jongeren, die qua financieringsmogelijkheden tussen wal en het schip vallen. Het bureau Sovee verzorgt de begeleiding en coaching van jongeren die door externe partijen bij hen worden aangemeld en die niet onder de reguliere financieringen behandeld kunnen worden. De externe partijen kunnen RMC s of bijvoorbeeld ook de Reclassering zijn. De expertisecentra leveren de (vaktechnische) begeleiding van jongeren die een leerwerkplaats, of stageplaats hebben gekregen bij bedrijven of instellingen. De bedrijven bieden BBLleerwerkplaatsen aan, of worden aangemoedigd deze plaatsen te behouden met een subsidie en tot slot kunnen bedrijven worden aangemoedigd emplooi te bieden aan de werkloze jongere met een loonkostensubsidie. Daarnaast krijgt het project First Class een impuls door het beschikbaar stellen van een coach / vacaturematcher, om de uitstroom uit het project beter te effectueren. Al deze activiteiten worden gecoördineerd en aangejaagd vanuit een projectleider, van de Gemeente Amersfoort. 1.4 Rolverdeling Mevrouw Peltenburg () is eindverantwoordelijke voor het project binnen de Arbeidsmarktregio Utrecht-Oost. Voor de uitvoering wordt een projectleider aangetrokken, die de contacten onderhoud met de eerder genoemde projectpartners. De screening op mogelijkheden van het huidige potentieel aan Jongere werklozen, wordt uitgevoerd door het Jongerenloket, dat onderdeel vormt van de afdeling Arbeidsintegratie van de. Dossiervorming en administratie wordt verricht middels secretariële ondersteuning gedurende de gehele projectperiode. Voor de Interne Controle op de administratie, alsmede verantwoording en verslaglegging wordt externe expertise ingehuurd. 1.5 Projectadministratie De gehele ESF-projectadministratie wordt in een aparte projectadministratie in Excel samengebracht. De input komt van interne en externe partijen. De heeft vooronderzoek laten uitvoeren naar de Administratieve Organisatie van de externe partijen omtrent de mogelijkheden om de kosten te administreren op een voor het ESF geaccepteerde wijze

13 De wijze van kostenverantwoording raakt alle mogelijke manieren van verantwoording. Zo zal er deels tijd geschreven worden, deels gewerkt worden met Addenda en soms verantwoord worden met inkoopfacturen o.b.v. contracten. In alle gevallen staat de prestatieverantwoording centraal bij de interne controle op de rechtmatigheid van de verantwoorde kosten. Daar waar de huidige systemen de mogelijkheid bieden gegevens te exporteren, zal daar maximaal gebruik van worden gemaakt, om redundantie van gegevens en de kans op fouten te minimaliseren. De administratie blijft echter een zelfstandig controleerbaar geheel, waarbij alle documentatie zowel elektronisch, als Hardcopy op één locatie wordt samengebracht en inzichtelijk gemaakt. 1.6 Dossiervorming, bewaarplicht en publiciteit. Zowel de administratieve bewijsstukken van interne partners, als de externe projectpartners en alle voor het project relevante documenten worden vastgelegd in een apart ESF-dossier. Wij maken voor de bewijsvoering geen gebruik van de bestaande dossiers van de cliënten. Hiermee is de bewaartermijn tot 2023 eenvoudiger te realiseren, omdat de standaard archieftermijnen binnen de deelnemende Gemeenten hiermee niet synchroon lopen en niet over de volledige bewaartermijn te garanderen zijn. Op alle correspondentie met deelnemers, zoals bijvoorbeeld trajectplannen, deelnemersverklaringen, uitnodigingsbrieven en met externe projectpartners, zoals subsidiebeschikkingen wordt het ESF-logo met de medefinancieringstekst opgenomen. Wanneer artikelen aan de geschreven pers worden aangeboden, zal aandacht besteed worden aan de Europese medefinanciering. Tot slot zal de medefinanciering kenbaar gemaakt worden via de website: Joptoppers.nl. Het communicatieplan is nu nog niet geheel uitgewerkt. Daar waar nog andere vormen van communicatie worden gepland, zal waar mogelijk melding worden gemaakt van de bijdrage uit het ESF. 2. BETROKKENEN EN ROLVERDELING 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft welke functies betrokken zijn en wat hun rol in het proces is en hoe zij verantwoording afleggen over de hen opgedragen taken. 2.2 Eindverantwoordelijkheid. De arbeidsmarkttregio Utrecht-Oost heeft formeel nog geen juridische status. De bevoegdheid tot het indienen van de aanvraag en de formele eindverantwoordelijkheid ligt echter bij het College van B&W van de. De uitvoering is gemandateerd aan: M. (Monique) Peltenburg. Zij heeft daarmee de bevoegdheid tot het nemen van besluiten ten uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheid. In het gehele project neemt de de rol van penvoerder en aanvrager op zich. Dat houdt ook in dat contracten en verplichtingen aangegaan door de ook aangewend kunnen worden voor de Arbeidsmarktregio Utrecht-Oost. De Arbeidsmarktregio gaat daarom niet nog eens aparte overeenkomsten aan, welke reeds bestaan binnen de Gemeente Amersfoort. De eindverantwoordelijke voor het project heeft als taak de projectbetrokkenen aan te sturen in de hen toebedeelde taken en toezicht te houden op de globale projectvoortgang. Periodiek zal deze verantwoordelijke geïnformeerd worden over de voortgang en zal betrokken worden bij het oplossen van eventuele knelpunten. De feitelijke dagelijkse verantwoording over de juiste en tijdige uitvoering van de projectactiviteiten zal gelegd worden bij een capabele nog aan te wijzen projectleider

14 2.3 Dagelijkse projectleiding. De dagelijkse leiding van de activiteiten gericht op de subsidiabele deelnemers bestaat uit het toezien op de voortgang en juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden. Het motiveren van de betrokken partners de afgesproken taken uit te voeren en het functioneel aansturen van de uitvoerende medewerkers bij het uitvoeren van hun taken. Ook is de projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk en de kwaliteit van de primaire registraties van de uitvoerenden, welke dienen als bewijs van prestatie in de ESF-administratie. Tevens signaleert de projectleider tijdig eventuele knelpunten en achterstanden in de uitvoering of in het registratieproces naar de eindverantwoordelijke en lossen die problemen in samenspraak op. 2.4 Secretariële ondersteuning ESF-administratie. De stroom van documenten die volgen uit de uitvoering van de projectactiviteiten worden op de ESF-administratie door de medewerker secretariële ondersteuning op deelnemersniveau gedocumenteerd in de fysieke ESF-dossiers. Daarnaast legt deze functionaris de gegevens vast in de deelnemersadministratie op basis van de primaire registraties. De administratie wordt zodanig opgezet dat hieruit te allen tijde blijkt welke deelnemers en activiteiten subsidiabel zijn en bevat het de relevante stukken waaruit de uitvoering blijkt. Daarnaast worden periodiek stukken toegevoegd, waaruit blijkt dat kosten daadwerkelijk betaald zijn en of dat de gehanteerde loonsommen in de uurloonberekening corresponderen met het feitelijk loon van de betrokken medewerker(s). De secretariële ondersteuning verwerkt alle stukken in de fysieke ESF-administratie

15 2.5 Projectpartners. Om de doelstelling van het project te behalen, worden diverse bestaande disciplines ingezet. Elke discipline brengt haar eigen kennis, kunde en netwerk in om te slagen in hun doelen. Onderstaande tabel geeft weer welke partners bij het project zijn betrokken en welke activiteiten zij uitvoeren. Tevens wordt aangegeven of en op welke wijze de kosten van hun activiteiten in het project worden verantwoord. Projectpartner Activiteit(en) Kostenverantwoording Arbeidsintegratie Arbeidstraining Centrum Trajectbureau Sovee Ca. 6 Expertisecentra Bedrijven met leerwerkplaats(en) Scholing First Class Loonkostensubsidie(s) Bemensen Jongerenloket, uitnodigen en screenen jongeren. Toepassen instrumenten: Intensieve sollicitaties, Trajectbegeleiding of Work Fast (niet in begroting opgenomen) Verzorgen van de website: jobtoppers.nl Verzorgen van de training in de basishouding (Sociale vaardigheden) benodigd om te kunnen werken Verzorgen van plaatsing op de juiste opleiding of traject van jongeren tussen wal en schip Verzorgen van de (vaktechnische) begeleiding van jongeren op een leerwerkplaats, of stageplaats Verzorgen van een leerwerkplaats in moeilijke sectoren en voor moeilijk plaatsbare jongeren Bieden van cursussen, die buiten het reguliere traject vallen, maar wel nodig zijn om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Begeleiden van de uitstroom uit een praktijk leer-werkplaats voor uitvallers uit het MBO op niveau 1 naar een vervolgopleiding of een baan. Bedoeld als aanmoediging om een niet reeds bestaande arbeidsplaats voor een jongere te creëren, of een bedreigde plaats te behouden. Addendum Niet in de ESF begroting Niet in de ESF begroting Facturen o.b.v. overeenkomst BBL-systematiek met standaardkostprijs Facturen van ingekochte cursussen Addendum Betaalde subsidie De samenwerking met deze partijen is tevens een proeftuin om te bezien welke instrumenten succesvol en welke minder succesvol zijn. Met deze kennis kunnen aanvragen in de toekomst nog beter op maat gemaakt worden. 2.6 Interne controle op de ESF-administratie. De projectleider controleert periodiek de ESF-administratie op de juiste werking van de AO-IB, stelt de volledigheid van de deelnemersadministratie met bijbehorende documentatie vast en voert controles uit op de consistentie in de vastleggingen van de prestatiebewijzen. Tussentijds informeert hij/zij de eindverantwoordelijke over de voortgang en eventuele omissies en aandachtspunten in de administratie

16 Aan het eind van het project draagt hij/zij zorg voor een einddeclaratie, welke aansluit op de ESFadministratie en begeleidt de controle door het Agentschap SZW. 2.7 Vastleggen bevoegdheden. De bevoegdheden van functionarissen worden vastgelegd in een Handtekeningen- en parafenlijst (competentietabel), welke onderdeel vormt van het ESF-dossier. 3. PROJECTOPZET, DOELSTELLINGEN EN KOSTENTOEREKENING. 3.1 Projectopzet De doelgroep van het project is afgebakend door de leeftijd op het moment van instroom in het project : Ouder dan 15 en jonger dan 28. Dit zijn zowel jongeren met, als zonder een uitkering op grond van enige uitkeringswet, met of zonder baan en al of niet deelnemend aan een opleiding. De doelgroep is daarmee groter dan het aantal in de systemen geregistreerde werkzoekende jongeren. De doelstelling van het geheel van activiteiten is om zo breed mogelijk in te zetten op duurzame arbeidsinpassing, met name door het faciliteren van opleiding, werkervaring en leerplaatsen, en het uitbreiden van dit aantal plaatsen. Het vooronderzoek geeft de verwachting dat in de projectperiode ca. 500 jongeren aan één of meer gesubsidieerde activiteiten deel kunnen nemen. De hoek van waaruit een deelnemer instroomt in het project zal divers zijn. Diverse verwijsinstanties kunnen deelnemers doorverwijzen naar één van de gesubsidieerde activiteiten. De tabel in par. 3.2 geeft een beeld van de verwachte aantallen per deelactiviteit. Het kan zijn dat deelnemers aan meerdere activiteiten deelnemen binnen de looptijd. Het totaal van de tabel sluit daarom ook niet aan op de genoemde 500 unieke personen. Hoe de aantallen deelnemers verdeeld zullen zijn over de activiteiten is op voorhand niet met absolute zekerheid vast te stellen. Direct vanaf januari zullen de activiteiten, doelstellingen en de financiële compensatie financieel vastgelegd worden in overeenkomsten met de projectpartners. Er kan daarom direct gestart worden. Vervolgens wordt tussentijds toegezien hoe de uitvoering daadwerkelijk verloopt. Het succes zal in grote mate afhankelijk zijn van de economische omstandigheden. Hoofdzaak en doel is dat geen enkele jongere binnen de doelgroep tussen wal en schip beland en hierdoor geen kans krijgt. Toch moet de kanttekening geplaatst worden dat de doelgroep geheel vrijwillig deelneemt aan de aangeboden activiteiten. Garanties over de aantallen en successen kunnen daarom op voorhand niet gegeven worden. 3.2 Doelstelling De Arbeidsmarktregio heeft gelet op de specifieke problematiek van de doelgroep geen doelstellingen gekwantificeerd met betrekking tot het verwachte succes van uitstroom naar arbeid. In deze casus geldt dat elke plaatsing als een succes wordt gevierd. Activiteit / Partner Verwacht aantal deelnemers Trajectbegeleiding, Intensieve sollicitaties en joptoppers.nl 200 Begeleiding op de werkplek door Expertisecentra 75 Plaatsing op een nieuwe of behouden leerwerkplaats 150 Scholing 210 Uitstroombegeleiding First Class

17 Creëren nieuwe arbeidsplaats met loonkostensubsidie

18 3.3 Verantwoorden geleverde prestatie Projectpartners krijgen hun overeengekomen vergoeding betaald, nadat door de projectadministrateur is vastgesteld dat de overeengekomen prestatie is uitgevoerd volgens afspraak en dit blijkt uit de aangeleverde documentatie. Kosten van interne partners worden pas definitief geboekt nadat hun documentatie is getoetst. In onderstaande tabel zijn de minimaal noodzakelijke documenten per activiteit / partner opgenomen. Activiteit / Partner 1. Trajectbegeleiding 2. Intensieve sollicitaties 3. Joptoppers.nl 4. Begeleiding op de werkplek door Expertisecentra 5. Plaatsing op een nieuwe of behouden leerwerkplaats 6. Scholing 7. Uitstroombegeleiding First Class 8. Creëren nieuwe arbeidsplaats met loonkostensubsidie Prestatieverantwoording Door deelnemer getekend trajectplan + vastlegging van de activiteiten Lijst met gedane sollicitaties onderbouwd met kopie brieven Documentatie van matches en meldingen in de Social Media Verslag van de uitgevoerde begeleiding per deelnemer + lijst met data van de activiteiten en verslag van de resultaten Subsidieaanvraag, beoordeling en positief besluit. Kopie van de BPV, verklaring deelname door het ROC, Kopie laatste loonstrook in traject of in project Door deelnemers en docent getekende presentielijsten en/of certificaten Verslaglegging van de per deelnemer ondernomen activiteiten en verslag van de resultaten. Beschikking + betalingsbewijs loonkostensubsidie per deelnemer? De secretarieel ondersteuner documenteert de activiteiten met betrekking tot de trajecten in het individuele deelnemersdossier. Administratief wordt onderscheidt gemaakt in gesloten en openstaande trajecten. Gesloten trajecten moeten aan alle gestelde voorwaarden voor subsidiabiliteit voldoen en worden daarop getoetst. Periodiek controleert de aangestelde functionaris of de prestatieverantwoording in verhouding staat tot de verwachting op basis van de aanwezige caseload. Ook controleert hij of de prestatieverantwoording voldoet aan de eisen in bovenstaande tabel en of de bewijzen voldoende toegankelijk zijn gedocumenteerd. 4. PROJECTADMINISTRATIE 4.1 Deelnemersadministratie In de deelnemersadministratie zijn alle in de Handleiding projectadministratie vastgestelde gegevens opgenomen. Deelnemersgegevens worden vastgelegd in aparte zelfstandige projectadministratie van de : Deelnemerskenmerk Te hanteren bewijsstuk

19 Naam; Adres, postcode, woonplaats; Geboortedatum; Geslacht; BSN nummer; Instroomdatum deelnemer ; Uitstroomdatum project; Bereikte resultaten Kopie identiteitsbewijs, loonstrook leerbedrijf of print Suwinet Kopie identiteitsbewijs, loonstrook leerbedrijf of print Suwinet 1. Datum tekenen trajectplan 2. Datum start sollicitatie bij jongerenloket 3. Startdatum in verslag expertisecentrum 4. Startdatum BPV 5. Datum eerste cursusdag blijkens presentielijst 6. Datum ondertekening startverklaring intensieve begeleiding 7. Datum tekenen startverklaring 8. Datum start in subsidiebeschikking 1. Datum in beëindigingsbrief traject 2. Datum einde sollicitatie bij jongerenloket 3. Einddatum in verslag expertisecentrum 4. Einddatum BPV, of laatste scholingsmaand in project (doorlopers). 5. Datum laatste cursusdag blijkens presentielijst. 6. Datum laatste datum activiteit blijkens verslag van begeleider. 7. Datum laatste activiteit blijkens verslag van coach 8. Datum start in subsidiebeschikking 1. Reden in beëindigingsbrief traject 2. Bij succes beëindigingsbrief vermelding werkgever en duur verkregen overeenkomst. 3. Verslag expertisecentrum 4. Kopie diploma indien behaald, anders ROCverklaring of niet behaald. 5. Certificaat behaald ja of nee + kopie certificaat. 6. Verslag van de begeleider met daarin bereikte resultaat. 7. Verslag v coach met bereikte resultaten per deelnemer. 8. Bewijsstukken bij subsidievaststelling, zoals loonstroken. De secretarieel ondersteuner documenteert per deelnemer de van toepassing zijnde documenten op chronologische volgorde. In de aparte projectadministratie legt de secretarieel ondersteuner de gegevens van de deelnemer vast en legt vast welke van de van toepassing zijnde gegevens reeds zijn gearchiveerd. Periodiek controleert de medewerker projectleider de subsidiabiliteit van de geregistreerde deelnemers en toetst de validiteit van de onderliggende bewijsstukken. (tijdens de projectuitvoering zal nog worden bezien in hoeverre gegevensoverdracht vanuit de bestaande systemen tot de mogelijkheden behoord.) 4.2 Financiële administratie De financiële projectadministratie wordt gevoerd door de met eventuele ondersteuning van een deskundige projectleider. In de administratie worden alle subsidiabele uitgaven vastgelegd die betrekking hebben op de subsidiabele activiteiten. De financiële projectadministratie bestaat naast de subsidiabele uitgaven uit een berekening van de grondslag voor de toerekening van de kosten en de onderbouwing van de toerekening aan

20 deelnemers en/of activiteiten. De grondslag voor de toerekening kan bestaan uit loonkosten of facturen van derden. In de administratie van de wordt een apart projectnummer aangemaakt, waarop alle uitgaven m.b.t. dit project geboekt worden Loonkosten De loonkosten van de betrokken medewerkers van de bij dit project worden toegerekend aan de subsidiabele activiteiten door middel een addendum bij hun detacheringbevestiging, of als addendum bij hun aanstellingsbrief. Alleen functionarissen belast met de projectleiding verantwoorden hun uren middels een sluitende urenregistratie Addendum bij de detacheringbevestiging. Om de personeelsinzet te flexibiliseren heeft de middels een openbare aanbesteding een payroll bedrijf gecontracteerd. Met dit bedrijf worden individuele bevestiging per in te zetten medewerker overeengekomen. In deze bevestiging is o.a. de naam van de medewerker, de duur van de werkzaamheden en de loonkosten per maand opgenomen. Bij deze bevestiging wordt een addendum gevoegd, welke door de betreffende medewerker, het payroll bedrijf en de sectordirecteur ondertekend wordt. In het addendum staat beschreven welke werkzaamheden worden verricht en welk deel betrekking heeft op de ESF-subsidiabele deelnemers en activiteiten. De loonkosten worden verantwoord op basis van het brutoloon dat door het pay-roll bedrijf wordt betaald met een opslag van 32%.In de administratie worden de ontvangen facturen voor de betreffende medewerkers, alsmede de betaalbewijzen van de facturen van het payroll bedrijf opgenomen. Het payroll bedrijf brengt alleen de daadwerkelijke gewerkte uren in rekening. De hanteert een verzuim- en verlofregistratie, zodat de gewerkte uren hieraan getoetst kunnen worden Addendum bij de aanstellingsbrief. Voor medewerkers met een aanstelling bij de, wordt bij de aanstellingsbrief een addendum opgenomen waarin de ESF-werkzaamheden, de uitvoeringsperiode en de mate van toerekening aan de ESF-werkzaamheden worden beschreven. Omdat binnen de gemeente geen gezagsverhouding bestaat, zoals tussen werkgever en werknemer, kan de werkgever in dat opzicht het addendum niet ondertekenen. Daarom ondertekent naast de medewerker ook de sectordirecteur het addendum. De loonkosten worden verantwoord op basis van het feitelijke salaris over de betreffende maand. Indien een salarisverhoging plaats mocht vinden, wordt vanaf die maand het nieuwe salaris toegerekend. Hierbij wordt de rekenformule toegepast, waarbij het brutomaandloon verhoogd wordt met 32%. De toepasselijke loonstroken worden in het ESF-dossier per medewerker bewaard Urenadministratie. Alleen functionarissen belast met indirecte activiteiten verantwoorden hun uren middels een sluitende urenregistratie. Deze urenregistratie wordt tijdig en in functiescheiding gecontroleerd en ondertekend. Periodiek worden de uren van ondertekende weekstaten overgenomen in de ESF-administratie. Op deze manier ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de overheadkosten ten opzichte van het budget

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten Page 1 Stap 1: Project gegevens Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 11 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016 A 2016 Organisatie: Gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Stap 1: Projectgegevens 2 Stap 2: Omschrijving projectactiviteiten 3 Stap 3: Projectcoördinatie en -administratie 5 Stap 4: Inkomsten uit activiteiten

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Food zet jeugd in beweging

Food zet jeugd in beweging Page 1 Food zet jeugd in beweging 1. Soort aanvraag Actie Hierbij verklaar ik dat het project zich richt op jongeren zoals bedoeld in het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Heeft u een sectorarrangement met

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Tips en trucs projectadministratie

Tips en trucs projectadministratie Tips en trucs projectadministratie November 2011 Horaplantsoen 18SOL 6717 LT Ede mensen 648 750 in beweging brengt en(0)318 middelen TF +31 Postbus 601 6710 BP Ede +31 (0)318 641 918 Horaplantsoen 18 6717

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Aanvraagronde 2011 17 juni 2010 ECG ESF Actie B Doelgroep: gedetineerden en in Jeugdinrichtingen verblijvende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

ESF en de Wet kinderopvang

ESF en de Wet kinderopvang ESF en de Wet kinderopvang Inleiding Sinds 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. In de Wet kinderopvang wordt de financiering van de kinderopvang geregeld en wordt

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een BBL-opleiding voor de instroom van nieuw intredende werknemers. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) Postbus 24090 2490AB DEN HAAG 2490AB24090 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

Raadsvraag inzake ESF-subsidie jeugdwerkloosheid

Raadsvraag inzake ESF-subsidie jeugdwerkloosheid Raadsvraag 201451 inzake ESF-subsidie jeugdwerkloosheid DATUM : 25 november 2014 VRAAG VAN : Dhr. A.F.A.M. van der Leest (VVD) BEANTWOORDING : Schriftelijk VRAAG : In aansluiting op de vraag van de heer

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN EDUCATIE 2018

SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN EDUCATIE 2018 burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2018, docs. nr. 5573890 gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening;

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL 1118ZP75583 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 2 mei 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 2 mei 2017 2.1.2 Subsidie ESF project Actieve inclusie PRO-VSO jongeren Midden-Limburg 2016-2017 1 Dossier 1661 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1661 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 2 mei 2017 Agendapunt

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Projectadministratie (januari 2015) Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Comply or Explain... 3 Controlemomenten... 3 1.Projectadministratie... 4 1.1

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus 520 3440 AM WOERDEN Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

ESF Workshop. November 2011. Horaplantsoen 18 6717 LT Ede. www.sol-online.nl. Postbus 601 6710 BP Ede F +31 (0)318 641 918

ESF Workshop. November 2011. Horaplantsoen 18 6717 LT Ede. www.sol-online.nl. Postbus 601 6710 BP Ede F +31 (0)318 641 918 ESF Workshop November 2011 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Programma 1. Over de SOL 2. Ins en outs van project 2011ESFN354

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Handleiding 1.0 E-formulier ESF

Handleiding 1.0 E-formulier ESF Handleiding 1.0 E-formulier ESF 2007-2013 1. INLEIDING...2 2. TECHNISCHE ASPECTEN...2 2.1 DOEL VAN HET E-FORMULIER...2 2.2 REGISTREREN AANVRAGER...3 2.3.1 Inloggen...5 2.3.2 Indienen aanvraag...5 2.3.3

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Gelet op de met ESF gemoeide procedures en specialistische terminologie, licht ik onderstaand de opzet van het ESF kort toe.

Gelet op de met ESF gemoeide procedures en specialistische terminologie, licht ik onderstaand de opzet van het ESF kort toe. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 User-id : BAKW Onderw erp opdrachtverstrekking ATC Match Voorstel: Voorgesteld wordt 1. ATC Match opdracht te verlenen voor

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Cultuur-Ondernemen Postbus 2617 1000CP AMSTERDAM 1000CP2617 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door. i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door. i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7 SZW Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7 3 mei 2002/nr. AAM/BR/2002/27950a Directie Algemeen

Nadere informatie

Stap 1: Project gegevens

Stap 1: Project gegevens Page 1 Stap 1: Project gegevens Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 11 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam ESF Zuid-Limburg gemeenten 2014-2016 Startdatum

Nadere informatie

ESF 2007-2013 VOORLICHTING ACTIE C

ESF 2007-2013 VOORLICHTING ACTIE C ESF 2007-2013 VOORLICHTING ACTIE C Agentschap SZW Annet Bek Gerlinda Smit Pieter Melis Govert Maessen 28 februari en 4 maart 2008 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 / 58 Presentatie

Nadere informatie

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd.

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf.. Postbus 3183 3502GD UTRECHT 3502GD3183 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515

Nadere informatie

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat 69 218 RP ZOETERMEER 218RP69 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie