Nieuwsbrief van d.d Werknemer ziek? En waarop moet u letten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van d.d. 14-04-2010. Werknemer ziek? En waarop moet u letten?"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van d.d Nummer: Werknemer ziek? En waarop moet u letten? 1) Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt i.v.m. een ongeval zonder eigen schuld? Zo ja dan kunt u bij de tegenpartij een vordering indienen van het netto loon conform artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek. 2) Wachtdag inhouden CAO levensmiddelen (bij eerste ziekmelding per kalenderjaar zal geen wachtdag worden ingehouden) (art. 11 lid 4 cao lev) 3) Na 26 weken ziekte/arbeidsongeschiktheid uitbetalen loon 90% (art. 11 lid 3a CAO lev.) 4) Na 52 weken ziekte/arbeidsongeschiktheid uitbetalen loon 80% (art. 11 lid 3b cao lev.) 5) Artikel 11 cao lev. Is niet van toepassing voor oproepkrachten. (Dus deze w.n. hebben geen recht op uitbetaling bij ziekte) 6) Oproepkracht is iedere werknemer die wegens tijdelijke drukte of andere redenen op oproep werkzaam is (art. 2 lid j cao lev) Het 2 e deel van deze zin is natuurlijk voor iedere uitleg vatbaar. of andere redenen op oproep werkzaam? Dus dit kan ook gelden voor werknemers met een nul urencontract? 7) Komt bovenstaande bij u voor dan duidelijk aan ons kantoor doorgeven i.v.m. de verwerking van uw lonen.

2 Payroller heeft soms arbeidsovereenkomst Als u werknemers heeft die via een payrollonderneming bij uw onderneming werken, kunt u soms toch een arbeidsovereenkomst met ze hebben. De vraag daarbij is of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de werknemer en uw onderneming. Rechtbank Groningen behandelde pasgeleden nog een zaak waarin dit speelde. Als u via een payrollbedrijf een werknemer inleent, heeft hij in principe een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf en niet met u. Als u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van deze werknemer, komt u dus makkelijker van hem af dan wanneer uj een arbeidsovereenkomst met hem heeft. De werknemer die de zaak had aangespannen was het er niet mee eens dat hij werd weggestuurd. Hij vond namelijk dat hij ondanks dat hij via een payrollbedrijf werkte een arbeidsovereenkomst had met de werkgever. Zijn werkzaamheden waren namelijk steeds door de werkgever beoordeeld en dus was er volgens hem sprake van een gezagsverhouding. en dus van een arbeidsovereenkomst. Omdat daarnaast de overige voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst loon en persoonlijke arbeid aanwezig waren, was er volgens de werknemer sprake van een arbeidsovereenkomst. Het bestaan van een gezagsverhouding was voor de rechter reden om de werknemer gelijk te geven. De werkgever moest de werknemer dus weer laten werken. Kopie maken van ID bewijs van alle werknemers die in uw bedrijf werken. Let op dit moet u doen voor alle arbeidskrachten die direct of indirect in uw bedrijf werkzaam zijn. Dus ook voor de werknemers van de loodgieter die bij u werkzaamheden moet uitvoeren. Volgens artikel 1 onder b sub 1 van de Wet arbeid vreemdelingen moet u kunnen aantonen dat de werknemers een tewerkstellingsvergunning hebben en arbeid mogen verrichten in Nederland. De boete is ongeveer ,00 indien u heeft nagelaten de identiteit van de vreemdeling vast te stellen aan de hand van het document en deze moet u ook nog eens minimaal 5 jaar bewaren. Voorbeeld: Zowel A.H. filialen als ook enkele A.H. Franchisers maakte gebruik van schoonmaakbedrijf Limpar b.v.

3 Bij controle bleek dat enkele schoonmakers géén tewerkstellingsvergunning hadden en krijgen nu de ondernemers waar de arbeid werd verricht een forse boete. Hackers azen op uw browsergeschiedenis Cybercriminelen blijven maar zoeken naar nieuwe manieren om uw gegevens te bemachtigen. Opzoek naar privacygevoelige informatie proberen ze u van alle kanten online aan te vallen. Uw oplettendheid wordt zwaar op de proef gesteld. Nu hebben ze zelfs een manier gevonden om uw browsergeschiedenis te achterhalen. Dit is mogelijk als u gebruikmaakt van de internetbrowser Firefox, Internet Explorer of Chrome. Er is een nieuwe functie aan de zogenaamde CSS History toegevoegd. Die nieuwe functie heeft te maken met het koppelen van online statistiekprogramma's zoals Google Analytics aan de Javascript dat daarvoor nodig is. Zo kan een hacker dus zien welke websites u heeft bezocht en deze gegevens in bijvoorbeeld Google Analytics plaatsen. Doordat hij uw browsergeschiedenis koppelt aan een statistiekprogramma, heeft hij ook meteen een rapport over u als internetter. Zo heeft de hacker op een eenvoudige manier een profiel van u als internetgebruiker. De oplossing is redelijk eenvoudig: schakel Javascript uit in uw browser. De hackers kunnen zo niet meer bij uw browsergeschiedenis. Houd er dan wel rekening mee dat veel functies op websites en zelfs in bepaalde software niet meer zullen werken. U kunt natuurlijk ook de geschiedenisfunctie in uw browser uitschakelen. Risico-inventarisatie wordt voor kleine werkgevers gemakkelijker Elke werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie op te stellen, waarin de risico s worden beschreven die het werk met zich kan brengen en welke maatregelen het bedrijf neemt. In het algemeen is de werkgever verplicht de toetsing van risico s door een deskundige te laten uitvoeren, tenzij van een standaardmodel risico-inventarisatie uit de CAO gebruik wordt gemaakt. Er is nu een wetsvoorstel in de maak dat regelt dat werkgevers met maximaal 25 werknemers vanaf 1 januari 2011 mogen afzien van het inhuren van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico s in hun bedrijf. Daardoor worden de administratieve lasten en de daarmee samenhangende kosten voor kleine werkgevers verlaagd. Ten laste van winst gebrachte kosten van renpaarden aan DGA zijn uitdeling van winst

4 In geschil is of ter zake van de door de BV ten laste van haar winst gebrachte kosten van renpaarden sprake is van een uitdeling van winst aan belanghebbende. De als onzakelijk aangemerkte kosten vormen voor de directeur enig aandeelhouder van de desbetreffende vennootschap een uitdeling, die bij hem als winst uit aanmerkelijk belang tot het belastbaar inkomen moet worden gerekend. Commentaar: Uiteindelijk waren 75% van de kosten onzakelijk volgens de Hoge Raad. De kosten werden wel aan de BV gefactureerd en de paarden droegen de namen van zijn B.V. en op de wagens stond ook reclame voor zijn bedrijf. Vandaar dat de HR op 25% zakelijke kosten kwam. Deze uitspraak is natuurlijk van belang voor alle hobby s van ondernemers die menen c.q. van anderen te horen krijgen dat de kosten van hun hobby zakelijk geboekt kunnen worden. Niet dus of misschien een klein beetje. Rechtbank Haarlem (nrs. 06/6201 t/m 06/6206) bevestigde dat 75% van de kosten van de paarden een winstuitdeling vormen omdat zowel de BV als de dga zich er van bewust moeten zijn geweest dat de dga werd bevoordeeld (de zogenoemde wederzijdse bewuste bevoordelingsbedoeling). Hof Amsterdam concludeert ook dat er sprake was van een wederzijdse bewuste bevoordelingsbedoeling en wijst de stelling van de hand dat er geen winstuitdeling kan worden vastgesteld omdat de dga noch zijn familieleden de renpaarden hebben gebruikt. Dat de paarden niet persoonlijk werden gebruikt sluit niet uit dat de kosten dienden ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de dga. 'Nepuitzendbureaus' Belastingdienst succesvol De Belastingdienst spoort jongeren dit jaar op een opvallende manier aan hun belastinggeld terug te vragen. Jongeren worden naar een website gelokt waar een zogenaamd uitzendbureau ze een mogelijk biedt om snel geld te verdienen. Vandaar wordt de jongere naar de site van de Belastingdienst geleid. Nieuwe benadering Tot nu toe waren de campagnes van de Belastingdienst gericht op jongeren weinig succesvol. Daarom koos de overheidsinstelling voor een nieuwe benadering doormiddel van de 'nepuitzendbureaus'. Deze lijkt een groot succes; sinds de lancering van de campagne op 1 april hebben al meer dan jongeren de sites Vluggeflappen.nl, Snellepegels.nl en Bigbigbucks.nl bezocht. De belastingdienst is verplicht de belastingbetaler te wijzen op zijn plichten en rechten. Commentaar:

5 Het blijft natuurlijk belachelijk dat de belastingdienst niet gewoon automatisch werknemers die geen aangifte hebben gedaan en die volgens hun computersysteem daar wel recht op hebben deze teruggaaf gewoon automatisch te verstrekken. De Jager ontkent dat versoepeling van urencriterium eigenlijk niets voorstelt Minister De Jager geeft in het besluit van 8 maart 2010 nr. DGB2010/1710M aan dat voor 2009 en 2010 het urencriterium soepeler zal worden toegepast. Volgens het artikel 'Minister De Jager toont minachting voor zzp ers' van FNV Zelfstandigen stelt deze versoepeling niets voor. De Tweede Kamerleden Blok en Elias (beiden VVD) hebben De Jager om een reactie gevraagd. De Jager wijst er op dat het besluit wel degelijk iets nieuws bevat omdat inspecteurs eerder uren zullen accepteren die zijn besteed aan werkzaamheden die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, maar wel zakelijk zijn zoals acquisitie. In de praktijk was het lastig om te bewijzen hoeveel uren hieraan besteed waren. Daarnaast wordt in het besluit nog een keer verduidelijkt welke uren meetellen voor het urencriterium; dit blijkt niet altijd bij de ondernemers bekend te zijn. Voor het in strijd met een wettelijk verbod parkeren op een vergunninghouderplaats kan geen parkeerbelasting worden geheven In dit geval heeft een man op een vergunninghouderplaats geparkeerd zonder dat zijn parkeervergunning duidelijk zichtbaar was. Hiervoor is hem een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Rechtbank Maastricht vernietigt de naheffingsaanslag op grond van de gemeentelijke parkeerverordening en komt niet toe aan het verweer dat de vergunning voldoende zichtbaar was. In deze verordening is opgenomen dat het verboden is een auto op een vergunninghouderplaats te parkeren zonder dat de auto duidelijk zichtbaar is voorzien van de vergunning. Dit komt neer op een wettelijk verbod waardoor er dus geen sprake kan zijn van parkeren in de zin van artikel 225, lid 2 Gemeentewet en geen parkeerbelasting kan worden geheven. Artikel 225 van de Gemeentewet, voor zover hier van belang, luidt:

6 1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven: a.een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belasting verordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze. b.een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats, tijdstip en wijze. 2.Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden. Commentaar: Een parkeerboete is geen boete maar een parkeerbelasting en om deze redenen voor ondernemers als autokosten aftrekbaar. De aftrekbeperking voor verkeersboete is dus niet van toepassing op een parkeerbelasting. Hoogachtend, R.A.M. van der Velden b.v. Oostveenseweg 7-b 2636EC Schipluiden k.v.k. nummer telf. nr fax. Nr Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief de uiterste zorg wordt besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheden. Aanmelden nieuwsbrief, c.q. afmelden en adres wijzigen:

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief april 2014

bericht Nieuwsbrief april 2014 1 van 7 Nieuwsbrief april 2014 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013 In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk? - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking eigen woning aan kind naar 40 jaar - Is de 150 km-grens

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005

Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005 Nieuwsbrief van d.d. 03-11-2005 Nummer: 31-2005 1) Ontslag wegens weigering bedrijfskleding te dragen Uitspraak kantonrechter te Den Haag: werkneemster weigert het dragen van de bedrijfskleding van een

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Invoering flex-bv nadert. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Invoering flex-bv nadert. Inhoud o.a. 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2012 - nummer 2 Accountantskantoor Beurskens Rijksweg 88 5941 AG Velden tel: 077-4722600 2 Invoering flex-bv nadert Inhoud o.a. Met één opdrachtgever

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Kort + Partners. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Kort + Partners ADMINISTRATEURS EN BELASTINGADVISEURS A.J. Ernststraat 177-179 1083 GV Amsterdam tel: 020-6424641 e-mail: info@kortenpartners.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 17-11-2006

Nieuwsbrief van d.d. 17-11-2006 Nieuwsbrief van d.d. 17-11-2006 Nummer: 35-2006 1) Fiscus komt vaker op controle. Vorig jaar voerde de belastingdienst 37000 controles uit. Dit aantal moet in 2007 verhoogd worden naar minimaal 50000 controles.

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief februari 2015

bericht Nieuwsbrief februari 2015 1 van 6 Nieuwsbrief februari 2015 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

FISCAAL. Inhoud. Nummer 4 - September 2012

FISCAAL. Inhoud. Nummer 4 - September 2012 Eens afgeschreven blijft afgeschreven Overweegt u om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven, in het kader van de mogelijkheden voor willekeurig afschrijven? Dat kan handig zijn om op korte termijn belasting

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding ARTIKEL 68 Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Mr. dr. J.P.H. Zwemmer * Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm

Nadere informatie

Het concept Vrije Werker uitgelegd

Het concept Vrije Werker uitgelegd Het concept Vrije Werker uitgelegd In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de dagelijkse routine om. Dergelijke werkzaamheden

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Ledenbulletin nr. 2-2015 Februari 2015 Inhoudsopgave Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2 Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Arbeidsrecht

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Deze uitspraak vergroot de mogelijkheden voor hypotheekrenteaftrek na een echtscheiding. Niet nahefbare dividendbelastingschuld

Deze uitspraak vergroot de mogelijkheden voor hypotheekrenteaftrek na een echtscheiding. Niet nahefbare dividendbelastingschuld September 2012 Fiscaal Eens afgeschreven blijft afgeschreven Overweegt u om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven, in het kader van de mogelijkheden voor willekeurig afschrijven? Dat kan handig zijn

Nadere informatie